JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE
USLUGE I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
OPŠTINE ŠID
ul, Cara Lazara br.7
Broj: 30
Dana, 23.01.2014. godine
ŠID
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI br. 1/2014
1.1.
Podaci o naručiocu: Javno preduzeće za stambene usluge i građevinsko zemljište
opštine Šid ulica Cara Lazara broj 7 22240 Šid telefon: 022/712-606 i 022/ 710-616
1.2.
Podaci o vrsti postupka javne nabavke i o primeni drugih zakona, propisa,
međunarodnih ugovora i sporazuma, ako je njihova primena neophodna u tom
postupku:
Vrsta postupka javne nabavke – javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male
vrednosti
Predmet javne nabavke: nabavka dobra – Isporuka soli i rizle, lagerovanje i čuvanje soli,
mešanje soli i rizle i utovar u kamione naručioca.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Na postupak javne nabavke primenjivaće se:
 Zakon o javnim nabavkama
 Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama
 Propisi i normativi vezani za predmetne radove
1.3.
Podaci o predmetu javne nabavke na koji se odnosi konkursna
dokumentacija, a koja će biti bliže određena u okviru tehničke specifikacije
Predmet javne nabavke je nabavka dobara – Isporuka soli i rizle, lagerovanje i čuvanje
soli, mešanje soli i rizle i utovar u kamione naručioca.
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
Opis predmeta nabavke: 44113910 Materijali za zimsku službu na putevima – Uredba o
klasifikaciji delatnosti („Službeni gl. R Srbije“, br. 54/2010)
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44113910 Materijali za zimsku službu na putevima
Sva dobra moraju biti u skladu sa zahtevom Naručioca pod uslovima i na način utvrđen
propisima i normativima vezanim za predmetne radove.
Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
1.4.
Obaveštenje
Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti Podizvođaču
dužan je da navede naziv podizvođača a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude
zaključen taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču ne može biti veći od 50 %
1.5.
Elementi kriterijuma za dodelu ugovora
Odluka o dodeli ugovora doneće se primenom kriterijuma „najniže ponuđena cena“.
1.6.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije
U skladu sa članom 62. ZJN konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih
nabavki.
Pored preuzimanja konkursne dokumentacije preko Portala, zainteresovani ponuđači
mogu istu preuzeti sa internet stranice ustanove - www.jpsugzsid.rs
Dodatna objajšnjenja u vezi konkursne dokumentacije
Ponuđač može, u pisanom obliku, na adresu Naručioca – Javno preduzeće za stambene
usluge i građevinsko zemljište opštine Šid ulica Cara Lazara broj 7 22240 Šid, sa naznakom:
„Pitanja za Komisiju za javnu nabavku – Dobra JNMV broj 1/2014“, tražiti od Naručioca dodatne
informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda.
1.7.
Podaci o načinu i mestu podnošenja ponuda, roku, odnosno datumu i satu za
podnošenje ponuda
Način i mesto podnošenja ponude: Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom,
dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Javno preduzeće za
stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid ulica Cara Lazara broj 7 22240 Šid sa
obaveznom naznakom na licu koverte:"Ne otvarati – Dobra ,JNMV br. 1/2014“, poštom ili
lično.
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e
-mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.
Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda: Rok za podnošenje
ponuda je 31.01.2014.godine do 10,00 časova.
Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude
primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.
Naručilac će po prijemu određene ponude naznačiti datum i sat njenog prijema i
ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. Sve nablagovremene ponude (primljene
nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda) Komisija za javne nabavke, će po
okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju
ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo
ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda
ponuđač ne može da povuče ili da menja svoju ponudu.
1.8.
Obaveštenje o mestu, danu i satu otvaranja ponuda, kao i vremenu i načinu
podnošenja punomoćja:
Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Javno preduzeće za
stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid ulica Cara Lazara broj 7 – sala u upravnoj
zgradi.
Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 31.01.2014.godine u 10,00 časova.
Vreme i način podnošenja punomoćja: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana
lica. Predstavnici Ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za
javnu nabavku pre otvaranja ponuda.
1.9.
Obaveštenje o roku u kome će Naručilac doneti odluku o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora doneće se u roku od 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja
ponuda i biće dostavljena svim podnosiocima ponuda u roku od 3 (tri) dana od dana njenog
donošenja.
Naručilac zadražava pravo da iz objektivnog i dokazivog razloga povuče poziv ili
odustane od ove javne nabavke, poništi javni poziv, ne izvrši izbor, da izvrši kontrolu ponuđača i
traži dodatna obaveštenja od ponuđača, kao i druga prava u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama.
1.10.
Lice za kontakt
1. Milić Dragica, dipl. inž građ. – 062/535 710
Šid, 23.01.2014. godine
Za Javno preduzeće za stambene usluge i
građevinsko zemljište opštine Šid
__________________
NAPOMENA: S obzirom da je javna nabavka objavljena na Portalu javnih nabavki,
zainteresovani ponuđači dostavljaju ponude na original obrascima koje mogu preuzeti i na
internet stranici - www.jpsugzsid.rs ili e-mail: [email protected]
Download

позив за подношење понуде