PKSEDUKACIJAinfo
Oktobar 2014.
P r i p r e m a C e n t a r z a e d u k a c i j u P r i v r e d n e ko m o r e S r b i j e | T:
011 3300 949 | E: [email protected]
AKTUELNO
Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), u saradnji sa Centrom za edukaciju
Privredne komore Srbije, realizovala je od 10. do 12. septembra trodnevni trening „Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja“, namenjen konsultantima sa najmanje trogodišnjim iskustvom u određenoj oblasti konsaltinga. Trening
je deo projekta „Program podrške malim i srednjim preduzećima’’, koji sprovodi
EBRD Small Business Support tim, usko sarađujući sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, i ima za cilj jačanje sposobnosti konsultanata da pomognu rast
i konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Prva dva dana treninga, polaznicima je objašnjen značaj poslovne dijagnoze i ukazano im je kako da identifikuju
okvire, metode i analitičke, kvantitativne i pokazne alate za procenu klijenata.
Predstavljeni su im modeli Baldrige, Canvas i EFQM. Poslednjeg dana seminara polaznici su preko studija slučaja rešavali, odnosno dijagnostifikovali probleme klijenata, a zatim iznosili i svoj predlog projekta poslovnog razvoja i predstavljali rešenja.
Kako učestvovati u postupcima javnih nabavki
Imajući u vidu veliko interesovanje privrednika ispoljeno u junu ove godine, kada je
sa Upravom za javne nabavke organizovan prvi seminar sa ovom aktuelnom privrednom problematikom, u PKS je 15. septembra održan ponovljeni seminar „Jačanje kapaciteta ponuđača - kako da učestvujete u postupcima javnih nabavki“. Cilj seminara
je bio informisanje i upoznavanje predstavnika malih i srednjih preduzeća sa procedurama javnih nabavki, kako bi se oni više uključivali u ove aktivnosti i time doprineli
intenziviranju konkurencije, kao najvažnijeg obeležja razvijenog i efikasnog sistema
javnih nabavki. Na seminaru su predstavljene teme: Portal javnih nabavki - kako pronaći oglas o javnoj nabavci za predmet javne nabavke za koji ste zainteresovani, kako
pripremiti i podneti ponudu i kako zaštiti prava u postupcima javnih nabavki. Istaknuto je da se oglasi o javnim nabavkama objavljuju na Portalu javnih nabavki i na
internet strani naručioca. Pretraga svih sadržaja koji se nalaze na portalu je besplatna.
Korisnicima su dostupni oglasi, konkursna dokumentacija, mišljenja Uprave za javne
nabavke o opravdanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda, izveštaji o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a ciljevi su
transparentnost, ekonomičnost i smanjenje korupcije. Ponuđač koji je samostalno
podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. Naručilac je dužan
da odbije sve ponude koje su podnete suprotno ovoj zabrani. U roku za podnošenje ponude, ponuđač može da izmeni, dopuni ili
opozove svoju ponudu, na način koji je određen u konkursnoj dokumentaciji. Veoma je bitna i zaštita prava u postupcima javnih
nabavki. Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice.
Upravljanje rizicima, prevencija i osiguranje od požara u energanama
Požar je jedan od najvećih rizika i opasnosti koji može da ugrozi imovinu i ljude.
Kako je opšti društveni interes da se ovaj rizik predupredi, Centar za edukaciju
Privredne komore Srbije je, u saradnji sa Udruženjem za bankarstvo, osiguranje
i druge finansijske institucije, organizovao 16. septembra seminar pod nazivom
„Upravljanje rizicima, prevencija i osiguranje od požara u energanama.“ Cilj ovog
jednodnevnog specijalističkog seminara bio je da pruži znanja o tome kako se
može upravljati rizikom od požara, kako intervenisati ukoliko do požara dođe i
kako ovaj rizik osigurati kod osiguravajućeg društva. Predavač profesor dr Milovan Vidaković, predsednik nacionalnog Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima – DITUR i autor više knjiga i radova iz oblasti zaštite od požara, polaznicima je kroz interaktivno predavanje
i radionice ukazao na značaj preduzimanja niza organizovanih aktivnosti i preventivnih i zaštitnih mera kako bi se rizik od
požara sveo na minimum, što obavezuje i Zakon o zaštiti požara /Sl. Glasnik RS 111/09/.
1
Sistemi nabavke i skladištenja
Centar za edukaciju Privredne komore Srbije u saradnji sa SGS – Societe Generale de Surveillance, najvećom svetskom organizacijom za kontrolu, ispitivanje,
monitoring i sertifikaciju, organizovao je 23. septembra jednodnevni seminar
„Skladišni prostori – projektovanje, organizacija, mapiranje u sistemima logistike“, kako bi polaznike upoznao sa neophodnim zahtevima u ovoj oblasti. Sistemi
nabavke i skladištenja imaju, u mnogim organizacijama, presudni uticaj na odvijanje celokupnog poslovnog procesa. Polaznicima seminara su predstavljene
teme, projekti formiranja sistema skladištenja, proračun potrebnih energenata
skladišta, organizacija sistema nabavke i sistema skladištenja, metode ocenjivanja isporučioca, upravljanje projektom šifriranja proizvoda, upravljanje projektovanjem informacionih sistema i mapiranje skladišta. Njihov zadatak je bio i da, po odslušanim temama, pokušaju da pronađu
rešenja za praktične probleme sa kojima se suočavaju u obavljanju ovog odgovornog posla. Poteškoće su uglavnom svuda
iste – neodgovarajući objekti, kako izvršiti pravilan raspored robe, kako definisati transportne puteve, a samim tim i odabrati
odgovarajuće police za skladištenje.
Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
Cilj seminara održanog 2. oktobra bio je da rukovodiocima i zaposlenima u IT sektoru, kao i svima koji se bave bezbednošću
informacija ukaže na načine zaštite osetljivih informacija u organizacijama i onemogući njihovu zloupotrebu. Polaznicima je
ukazano kako da sa stanovišta bezbednosti informacija obezbede, kako informatičku, tako i fizičku i generičku zaštitu podataka.
Posledica gubitka informacija ili lošeg upravljanja njima, kao i
neprepoznavanja značaja njihove zaštite, je gašenje mnogih
uspešnih organizacija ili trajni gubitak klijenata. Implementacija i primena standarda ISO 27001 omogućava bolju saradnju
između kompanija koje se bave sličnom oblašću i posluju po ovom modelu. Poštovanjem ovog standarda organizacije svojim partnerima jasno šalju poruku da posluju na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmerena na stalni razvoj i
napredak u sistemu menadžmenta za bezbednost informacija. Evaluacija održanog seminara je ukazala na aktuelnost teme,
ali i zadovoljstvo polaznika kompetencijama i stručnošću predavača.
Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima
U velikoj sali Centra za edukaciju Privredne komore Srbije 8. oktobra održan je seminar čija je tema bila sklapanje ugovora u privredi sa domaćim
i ino partnerima, kao i sredstva njihovog obezbeđenja. Mr Ljiljana Rajnović, ekspert u oblasti poslovnog prava
govorila je polaznicima o obavezama
između privrednih subjekata nakon
zaključivanja ugovora i postignute
saglasnosti o njegovim bitnim elementima, čiji je cilj stvaranje, promena ili ukidanje jednog ili više obligacionih odnosa. S
obzirom da u ugovornim odnosima dominira načelo dispozicije u uređivanju međusobnih odnosa, radi sigurnosti pravnog
posla potrebno je da ugovorne strane precizno odrede svoja prava i obaveze, sredstva obezbeđenja, merodavno pravo, kao i
način rešavanja sporova da bi se ugovor izvršio i obe ugovorne strane postigle ekonomsku korist iz ugovornog odnosa. Kroz
sveobuhvatni prikaz pravnih sistema po državama, ali i niz direktnih primera iz prakse, efikasnih i ekonomičnih predloga i
dinamične interakcije između predavača i slušalaca, ostvaren je cilj seminara da se polaznici što bolje upoznaju sa načinom
na koji mogu preduprediti kritične tačke u toku pregovaranja i zaključivanja ugovora sa potencijalnim partnerima, kako bi se
izbegle bilo kakve negativne posledice.
Projekat INCOMING
Privredna komora Srbije jedan je od partnera u projektu INCOMING. Trogodišnji projekat finansiran od strane Tempus programa Evropske unije, ima za cilj da pokrene kapacitet izgradnje interdisciplinarnih studija na univerzitetima u Srbiji, koji bi
se odvijali na sva tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske)
na engleskom i srpskom jeziku. Projekat INCOMING stremi razvijanju, akreditaciji, daljem sprovođenju i evaluaciji nekoliko
interdisciplinarnih studijskih projekta u četiri različita univerziteta u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak). Krajnji cilj
projekta je da razvojem i sprovođenjem ovih nastavnih studija poveća mogućnosti zapošljavanja za diplomce novih programa, u skladu sa potrebama tržišta rada u oblasti informacionih tehnologija. Kao predstavnik privrednih subjekata, Privredna
komora Srbije je važan partner Vlade Republike Srbije u svim nacionalnim projektima koji se tiču reforme i modernizacije
2
obrazovnog sistema i modela budućeg zapošljavanja u Srbiji. Osnovna uloga Privedene komore Srbije u projektu INCOMING je povezivanje nastavnog sistema i
privrede u Srbiji i implementacija nastavnog plana bazirana na potrebama privrede. PKS je kroz detaljnu analizu potreba tržišta rada u Srbiji, za multidisciplinarnim veštinama i kompetencijama vezanim za primenu računarstva u raznim
oblastima, izradila matrice komentencije što se smatra najvažnijim doprinosom
Privredne komore Srbije projektu INCOMING.
Dato je ukupno sedam matrica kompetencija, po jedna za svaki predloženi studijski program. Matrice su kreirane sa partnerima iz privrede i učesnicima projekta,
u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Prikupljeni podaci su analizirani, i na osnovu toga su definisani multidisciplinarni
studijski programi kako bi se obezbedile bolje mogućnosti za zapošljavanje nakon završenih studija.
TEMA MESECA
Obuka agenata za promet i zakup nepokretnosti
Privredna komora Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija predstavili su u avgustu ove godine četiri pravilnika koji bliže regulišu odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS br. 95/2013),
koji u članu 12 propisuje zabranu da pravno ili fizičko lice, koje nije upisano u Registar posrednika, obavlja posredovanje kao
i da poslove posredovanja kod posrednika u prometu nepokretnosti obavlja lice koje nema položen stručni ispit. Na inicijativu Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, koja deluje u okviru Udruženja za trgovinu PKS, Centar za edukaciju
je organizovao obuku za agente za promet nepokretnosti, kako bi se svim zainteresovanima za obavljanje ovih poslova , a
pre svega članovima Grupacije, omogućilo da lakše savladaju potrebno gradivo i pripreme se za polaganje stručnog ispita.
Obuka traje šest radnih dana, odnosno 40 časova i obuhvata sve teme definisane Programom za polaganje stručnog ispita za
obavljanje poslova u prometu i zakupu nepokretnosti. Tokom obuke obrađivane su teme vezane za Zakon o posredovanju u
prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, o obligacionim odnosima, stvarnog prava, naslednog i
porodičnog prava. Pored ostalog, realizovane su teme o katastru nepokretnosti i knjiženja nepokretnosti. Polaznici su prošli
i kroz obuku u finansijskom i poreskom aspektu posredovanja, menadžmentu u posredovanju, kao i osnove prostornog planiranja i izgradnje. Predavači su mr Milić Đoković, Aleksandra Kon, diplomirani pravnik, profesor dr Luka Todorović, dr Siniša
Dostić, Aleksandra Lukač, diplomirani inženjer arhitekture i Danijela Bojičić, advokat.
NAJAVA DOGAĐAJA
• 22/10/2014 Uštede na osnovu energetski efikasnog poslovanja – ISO 50001:2011 – kroz ovaj seminar polaznici se
mogu upoznati sa mogućnostima uštede energenata (struja, voda, komprimovani vazduh i dr.) ali ne na uštrb efikasnosti
i efektivnosti proizvodnje i usluge. Predavač je Dragomir Vasić.
• 23/10/2014 Osnove drumskog transporta i saradnja između transportera i korisnika usluga drumskog transporta – svi
koji koriste usluge drumskog transporta tereta, kao i oni koji poseduju vozne parkove za transport za sopstvene potrebe,
imaće priliku da se upoznaju sa neophodnim zahtevima za pristup ovoj profesiji. Predavač je Nebojša Jevtić, rukovodilac
Centra za obuku i Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije PKS.
• 29/10/2014 Kvalitet i bezbednost u lancu snabdevanja ISO 28000 i TAPA – Asocijacija za zaštitu prevezenih resursa – Or-
ganizacije su tokom proteklih deset godina, kako su zakonska i regulatorna okruženja evoluirala, počele da ističu potrebu za
povećanjem bezbednosti unutar svetskog lanca snabdevanja. U tom smislu potrebno je da svi koji donose odluke i učestvuju
u procesu transporta i skladištenja robe razumeju zahteve ovog standarda, kako bi se sprečili finansijski gubici. Predavač je
Miroljub Risojević.
• 30/10/2014 Informaciona bezbednost i elektronski kriminal – polaznici će imati priliku da analitički sagledaju obaveze i
potrebe poslovnih organizacija i organa uprave prema propisima o informacionoj bezbednosti i elektronskom kriminalu.
Predavači su prof. dr Milan Milošević i mr Momir Ostojić.
• 03/11/2014 – 07/11/2014 Procena ugroženosti i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – petodnevni
seminar sa teorijskim delom, ali i sa praktičnim radionicama a sve u cilju osposobljavanja za polaganje stručnog ispita. Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS br. 111/09, 92/11, 93/12) i Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i
spasavanja (Sl. glasnik RS 8/11), svaki pravni subjekt je pravno obavezan da preduzme korake na izradi procene i plana zaštite i
spasavanja. Predavači su prof. dr Vladimir Jakovlјević, prof. dr Zoran Dragišić, ms Nenad Komazec, mr Branislav Đurić i mr Mila Jegeš.
3
• 05/11/2014 Naplata spornih potraživanja – seminar je namenjen pravnicima i menadžerima u privrednim društvima
i malim i srednjim preduzećima koji se suočavaju sa problemom naplate spornih potraživanja. Kako se zaštititi od rizika
naplate potraživanja? Kako proveriti bonitet kupca iz inostranstva? Koja su sredstva obezbeđenja na raspolaganju? Ovo
su samo neka od pitanja na koje će odgovor biti dat na seminaru. Predavač je mr Ljilјana Rajnović.
• 07/11/2014 QMS upravljanje rizicima – Seminar će ukazati na slabe tačke jedne organizacije, odnosno koji se rizici
mogu javiti u poslovanju i šta jedna organizacija može da uradi po pitanju upravljanja tim rizicima. Polaznici će naučiti
da samostalno prepoznaju rizike koje treba predvideti sa stanovišta zahteva ISO 9001.2008. Predavač je Ivana Tepčević.
• 13/11/2014 Kako efikasno integrisati provere sistema menadžmenata u industriji hrane ( HACCP, ISO 22000, FSSC
22000, GMP, SQF, BRC, FSC) – Polazeći od toga da se od kompanija u raznovrsnim i složenim lancima snabdevanja hranom često zahteva da steknu sertifikate prema različitim međunarodnim standardima u oblasti bezbednosti hrane i menadžmenta kvalitetom, seminar nudi upoznavanje sa mogućnostima integrisane provere sistema menadžmenta, prilagođene klijentima iz industrije hrane. Predavač je Janoš Varga.
Više informacija o seminarima i temama dostupno na sajtu Privredne komore Srbije, www.pks.rs
DRUGI O NAMA
Seminar
„Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti“
Maja Tuvedžić, OHO CAPITAL, Beograd
Moj utisak o ovom seminaru je zaista pozitivan. Što se tiče same organizacije,
programa i propratnog materijala sve pohvale PKS i Centru za edukaciju.
Što se tiče same teme seminara, ona nam je izuzetno važna, s obzirom da nam uskoro
predstoji i ispit koji je i zakonski obavezan. Pohvalila bih način predavanja i stručnost
predavača. S obzirom da smo članica Udruženja za trgovinu, lep gest PKS što svojim
članovima omogućava popust za pohađanje seminara, što nas je pored dobre
saradnje i opredelilo da ovde slušamo predavanja.
Seminar
„Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti“
Zoran Janković, Agencija Fontana, Bor
Za mene je ovaj seminar od izuzetnog značaja
jer je za veliku većinu agencija
jedino mesto i jedini način da na sažet način
od profesionalnih predavača
budemo upoznati sa materijalom koji je neophodno savladati
da bismo položili ispit, dobili licencu i profesionalno
dalje obavljali svoj posao.
Seminar
„Dijagnostika u uslugama poslovnog savetovanja“
Dragomir Vasić, ekspert u oblasti EnMS
Utisci sa seminara su odlični.
Bio sam i učesnik treninga koji su prošle godine
organizovani u Beogradu. EBRD je u velikoj meri
uvažio sugestije i primedbe za prvi komercijalni trening koji je
daleko više životan od pilota. Odličan predavač, prijatna atmosfera,
organizacija Centra za edukaciju Privredne komore Srbije,
kao i uvek, na visoko profesionalnom nivou.
4
Download

ovde