AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA HARTIJE BOŽO TOMIĆ ČAČAK, INDUSTRIJSKI
PROLAZ 18
MATIČNI BROJ: 07182309
BROJ REGISTRACIJE: БД 62218
PIB: 101117453
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN
REORGANIZACIJE
ČAČAK, 20. MAJ 2010. GODINE
2
UVOD
OPIS DELATNOSTI STEČAJNOG DUŽNIKA
Akcionarsko društvo fabrika hartije Božo Tomić Čačak, Industrijski prolaz 18 osnovano je 22. oktobra 1999.
Godine, a registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 15. februara 2006.
godine pod brojem registracije BD 62218 i matičnim brojem 07182309. Pretežna delanost Društva je
proizvodnja papira i kartona, šifra delatnosti 21120. Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i
usluge u spoljnotrgovinskom prometu. Proizvodnja papira može se grupisati u tri celine: šrenc, toaletni i kuler i
srednje fini papir, pri čemu je Društvo trenutno jedini proizvođač ovih vrsta papira u Srbiji. Osim papira
proizvodi se vodena para, a Planom je predviđena i proizvodnja električne energije. Društvo poseduje tri papir
mašine, od kojih jedna nije u funkciji, a proizvodnja se obavlja na sledeće dve:
-
Papir mašina II, kapaciteta 220 t toaletnog papira mesečno
Papir mašina III, ukupnog kapaciteta 1.300 t šrenca, kulera i srednje finog papira mesečno
Društvo trenutno zapošljava 293 radnika.
OPIS OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEŠKOĆA
Nakon transakcije kupoprodaje 70% akcija akcionarskog društva fabrike hartije Božo Tomić Čačak1 društvo je
imalo značajne obaveze pre svega prema Poreskoj upravi i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih. Detaljna struktura obaveza na dan 26. april 2007. godine data je u Tabeli 1 uz
pretpostavku otpusta duga (u skladu sa propisima o privatizaciji) od ukupno 17,2% ukupnih obaveza Božo
Tomić a.d. Čačak (u daljem tekstu “Društvo”), najveći poverioci Društva na dan 26. april 2007. godine bili su
Poreska uprava sa 33,7% učešća u ukupnim obavezama Društva, Komercijalna banka a.d. Beograd sa 12,6% u
ukupnim obavezama Društva, kao i zaposleni sa učešćem od 10,4% u ukupnim obavezama Društva po osnovu
neisplaćenih neto zarada.
Tabela 1 - Pregled obaveza DP Fabrika hartije Božo Tomić Čačak na dan 26.4.2007. godine
Poverilac
NIS Energogas
Elektrodistribucija Čačak
Gradac
Komunalac
Srbijagas
Dunav osiguranje
BIP Fabrika slada
Ostali dobavljači
Komercijalna banka
Fond za razvoj
Porezi i doprinosi
Ostali porezi
Neto lični dohodak
Ostale obaveze
Porez na dodatu vrednost
Ukupno
Iznos duga
79,865,738
52,485,756
6,649,930
1,348,786
27,390,964
9,003,558
3,048,926
21,416,099
49,546,945
5,167,780
158,876,302
5,103,669
40,959,282
9,264,074
4,151,419
474,279,227
Otpust duga
33,902,995
11,295,385
612,190
298,193
35,693,252
81,802,015
Iznos duga
sa otpustom
45,962,743
41,190,371
6,037,740
1,050,592
27,390,964
9,003,558
3,048,926
21,416,099
49,546,945
5,167,780
123,183,050
5,103,669
40,959,282
9,264,074
4,151,419
392,477,212
1
Dana 17. jula 2007. godine potpisan je Ugovor o kupoprodaji 70% društvenog kapitala DP Fabrika hartije
Božo Tomić između Agencije za privatizaciju i Čestijm d.o.o. Sofija, Bugarska.
3
Imajući u vidu ne samo zadržavanje kontinuiteta poslovanja kao ugovorne obaveze, već i značaj daljeg razvoja i
rasta proizvodnje za održanje tržišne pozicije Društva, uprava Društva fokusirala se prvenstveno na analizu
tehnoloških performansi, prvu fazu operativnog restrukturiranja i unapređenje proizvodnog procesa, kao i
neodložne investicione aktivnosti s tim u vezi, dok je finansijsko restrukturiranje bilo odloženo do usvajanja
konačnog poslovnog i investicionog plana od strane organa vlasnika Društva. Iz tih razloga račun Društva ostao
je u dugotrajnoj blokadi, koja je na dan 31.03.2010. godine trajala duže od tri godine.
Tabela 2 - Pregled blokade računa Društva na dan 22.04.2010. godine
Poverilac
Fond PIO
Dunav osiguranje
Poreska uprava
Elektrodistribucija
Naknada za građevinsko zemljište
Advokati i sudska rešenja
Naknada za korišćenje voda
Carina
Srbijagas
Zavod za javno zdravlje
JKP Gornji Milanovac
Teko Kragujevac
Fabrika sita
Virmaks internacional
Ljubeks internacional
Koning Beograd
Ukupno
Glavnica
82.279.732
22.535.603
17.781.836
16.440.686
12.518.622
3.236.404
2.621.504
873.204
688.590
415.145
210.032
131.625
102.000
42.888
33.880
25.723
159.937.473
Kamata
16.305.107
6.456.686
2.503.835
622.957
139.415
182.717
304.068
44.356
86.389
5.975
13.417
26.664.922
Sa druge strane, Društvo beleži konstantan rast proizvodnje (prosečna stopa rasta od 16,1% u periodu od 2006.
do 2009. godine). Takođe, tokom prvog kvartala 2010. godine Društvo beleži rast proizvodnje od 7,4% u
odnosu na isti period prethodne godine. Imajući u vidu da Društvo nema problema u plasmanu svojih proizvoda,
kao i gore pomenut rast proizvodnje, proizilazi da Društvo ima značajan potencijal daljeg rasta na tržištu.
Nedavna obustava proizvodnje pojedinih proizvođača hartije u Srbiji doprinela je pojačanju tržišne pozicije
Društva, kako po pitanju nabavke sirovina, tako i po pitanju plasmana gotovih proizvoda.
U strukturi troškova proizvodnje dominiraju troškovi osnovne sirovine – starog papira, troškovi energenata za
proizvodnju tehnološke pare – ranije prirodnog gasa, a sada uglja, troškovi zaposlenih i troškovi električne
energije. Društvo je u proteklom periodu nabavljalo osnovnu sirovinu – stari papir delom od manjih dobavljača
po povoljnoj ceni, i delom od konsolidatora sekundarnih sirovina koji su koristeći svoju tržišnu poziciju i znatne
zalihe kojima raspolažu bili u poziciji da zahtevaju visoku cenu starog papira, koju je Društvo prihvatalo kako bi
održalo obim proizvodnje i bilo u poziciji da ispuni svoje obaveze prema kupcima. Rast cena prirodnog gasa u
proteklih nekoliko godina doveo je do povećanja jediničnih troškova energije po toni gotovog proizvoda, čime
se smanjila marža Društva na prodaji finalnih proizvoda.
U skladu sa Zakonom o stečaju („Sl. Glasnik RS“ br. 104/09) (u daljem tekstu „Zakon“) sa presekom na dan 31.
marta 2010 . godine Narodna banka Srbije je u smislu člana 150. stav 1. Zakona dostavila Privrednom sudu u
Čačku obaveštenje o blokadi računa Akcionarskog društva Fabrika hartije Božo Tomić Čačak, nakon čega je isti
sud dana 14. aprila 2010. godine po službenoj dužnosti doneo rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog
postupka Posl. Br. St. 245/2010 (Prilog 1).
4
POSTUPAK PRIPREME PLANA REORGANIZACIJE
RAD NA PRIPREMI PLANA
U postupku pripreme Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva (''Plan''), formiran je
multidisciplinarni tim sačinjen od pravnih (advokat Aleksandar Dragović iz Beograda, Svetozara Markovića 19)
i finansijskih (Citadel Financial Advisory d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6) savetnika. Prilikom izbora
savetnika većinski vlasnik Društva je zatražio usmene ponude od strane konsultantskih firmi koje su, prema
rapoloživim informacijama, imale kapacitete i znanja da učestvuju u izradi Plana i na osnovu takvih ponuda
doneta je odluka o izboru pomenutih savetnika. Pored ovog tima, shodno Zakonu o stečaju, a u cilju
obezbeđenja verodostojne analitičke podloge za izradu Plana, radi izrade vanrednog izveštaja revizora sa
stanjem poslovnih knjiga na dan 30.04.2010. godine, sa pregledom svih potraživanja i procentualnim učešćem
svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana, angažovana je revizorska kuća EuroAudit d.o.o. Beograd,
Bulevar Despota Stefana 12/V, koja i inače obavlja poslove revizije za Društvo (EuroAudit d.o.o. Beograd vršio
je reviziju finansijskih izveštaja Društva u periodu od 2004. do 2009. godine).
Stručna lica koja su angažovana za pripremu Plana nisu povezana lica sa Društvom u smislu Zakona o stečaju.
Pravni savetnik razmotrio je ispunjenost zakonom propisanih uslova za podnošenje Plana uz posebno
sagledavanje načina formiranja klasa poverilaca i definisanja konkretnih mera realizacije Plana (prvenstevno u
pogledu modaliteta izmirenja potraživanja poverilaca), dok su finansijski savetnici na osnovu realnih finsijskih
pokazatelja sačinili biznis plan za period od 2010. do 2015. godine.
U toku izrade vanrednog izveštaja revizora, revizorska kuća Euroaudit d.o.o. Beograd izvršila je reviziju
finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu i reviziju finansijskih izveštaja Društva na dan 30.04.2010.
godine, uz sprovođenje eksterne konfirmacije stanja potraživanja i obaveza i na bazi internih akata, bruto
bilansa, knjigovodstvene evidencije i druge dokumentacije.
Polazeći od utvrđenih potraživanja poverilaca, njihove prirode (javni prihodi, prioritet po Zakonu o stečaju,
obezbeđena ili neobezbeđena) formirane su klase poverilaca i utvrđeno je procentualno učešće poverilaca u
svakoj od klasa. Na osnovu projektovanih rezultata iz biznis plana sačinjen je predlog namirenja poverilaca
unutar svake klase.
Nacrt Plana na osnovu koga se ušlo u pregovore sa poveriocima pripemljen je i odobren od strane rukovodstva
Društva dana 20. maja 2010. godine.
OBAVEŠTAVANJE POVERILACA, DOSTUPNOST INFORMACIJA I TOK PREGOVORA
Počev od 20.05.2010. godine vršeno je upoznavanje najznačajnijih poverilaca unutar svake od predviđenih klasa
sa sadržajem Plana, pri čemu im je u pismenoj formi data informacija o sastavu i načinu formiranja klasa i
načinu i sredstvima za namirenje poverilaca. Tako su sa predstavnicima sledećih poverilaca održani sledeći
sastanci:
-
dana 25.05.2010. godine održani su inicijalni sastanci sa predstavnicima Elektrodistribucije Čačak,
filijale Poreske uprave u Čačku, Dunav osiguranja ad Beograd, Komercijalne banke i JP Gradac na
kome su im predočeni osnovni elementi plana i zatražena podrška;
-
dana 26.05.2010. godine održani su sastanci putem konferencijske veze sa predstavnicima sledećih
društava: Bul eko guma Kruševac, Nevena trejd Leskovac, Trajal korporacija Kruševac, Han papir
Vladičin Han, Čestijm, Atomenergoremont, Božo Tomić Trgovina, Konkordpapir, Metal trgovina
Resavica;
-
dana 28.05.2010. godine održan je inicijalni sastanak sa predstavnicima Komercijalne banke;
5
-
dana 31.05.2010. godine održan je sastanak sa predstavnicima Fonda PIO na kom su im predočeni
osnovni elementi Plana i zatražena njihova podrška Planu;
-
dana 07. i 08.06.2010. godine sa predstavnicima Komercijalne banke obavljeni su telefonski razgovori
i razmenjena elektronska komunikacija u vezi sa razjašnjenjem pravnih i drugih pitanja u pogledu
nacrta Plana, kao i dostavljeni dodatni podaci o poslovanju i poslovnim projekcijama.
Svi značajniji inostrani poverioci Društva upoznati su sa Planom pre njegovog podnošenja sudu. Ostalim
inostranim poveriocima Plan će po podnošenju sudu biti poslat elektronskom poštom, odnosno alternativno
omugućen pristup Planu na internet portalu Društva, prema okolnostima slučaja.
Većinski poverioci u svim klasama izrazili su saglasnost sa sadržinom Plana i spremnost za njegovo usvajanje,
što su potvrdili pismenim Izjavama sačinjenim u skladu sa Zakonom o stečaju. Konkretno, saglasnost sa Planom
dali su sledeći poverioci :
-
u I klasi: Ministarstvo finansija – Poreska uprava (učešće u klasi: 73%), dana 09.06.2010. godine
-
u II klasi: Ministarstvo finansija – Poreska uprava (učešeće u klasi: 100%), dana 09.06.2010. godine,
-
u III klasi: Komercijalna banka (učešće u klasi: 100%), dana 09.06.2010. godine,
-
u IV klasi: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (učešće u klasi: 24%), dana
07.06.2010. godine; Tehnopapir (učešće u klasi: 3%), dana 03.06.2010. godine; Bul eko guma (učešće
u klasi: 24%), dana 10.06.2010. godine; Trayal korporacija (učešće u klasi: 0,3%), dana 10.06.2010.
godine; Trayal Hem (učešće u klasi: 0,02%), dana 10.06.2010. godine; Nevena trejd (učešće u klasi:
5%), dana 03.06.2010. godine; Nevena ad (učešće u klasi: 0,0002%), dana 03.06.2010. godine; Han
papir Vladičin Han (učešće u klasi: 0,2%), 10.06.2010. godine; Građevinac (učešće u klasi: 1%), dana
10.06.2010. godine.
SPISAK STRUČNJAKA KOJI SU ANGAŽOVANI I IZNOS NAKNADA ZA NJIHOV RAD
Pravni savetnik:
- Aleksandar Dragović, advokat
- Marko Brežančić, advokat
Finansijski savetnik (Citadel Financial Advisory d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6)
Lazar Jovičić, potpredsednik
Milica Mihailović, saradnik
Ivana Mastilović, analitičar
podizvođač Cisim d.o.o. Beograd
o
Mr. Bogdan Krndija, rukovodilac
o
Bratislav Ristić, dipl. ing. građ.
o
Anđa Joksimović dipl. ecc.
Revizor:
6
- Ljubinka Laković, Euro Audit d.o.o. Beograd Sve naknade za rad angažovanih stručnih lica snosiće većinski vlasnik Društva ili lica povezana sa većinskim
vlasnikom, te isti time neće predstavljati trošak za Društvo.
7
LISTA POVERILACA
(KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SU KLASE
FORMIRANE)
U skladu sa čl. 165 Zakona, prilikom formiranja klasa poverilaca, polaznu osnovu činili su isplatni redovi
utvrđeni članom 54. Zakona, kao i razlučna prava pojedinih poverilaca. Formirano je pet klasa poverilaca.
I KLASA POVERILACA
U prvu klasu poverilaca uključeni su poverioci sa potraživanjima iz člana 54. stav 4. tač. 1. i 2. Zakona.
Poverilac
Neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih u iznosu
minimalnih zarada za poslednja 3 meseca
Aleksandrić Mila
Aleksić Nenad
Aleksić Radomir
Arsenijević Milan
Atanasov Atanas
Azanjac Radoslav
Bašić Željko
Belić Branko
Belopavlović Breda
Biševac Milija
Bjelić Milomir
Blagojević Milka
Blagojević Radovin
Bogosavljević Duško
Bogosavljević Mila
Bogosavljević Milan
Bogosavljević Milutin
Boričić Jasmina
Borović Mladen
Bošković Branka
Božić Dejan
Božić Mila
Božić Slađana
Brkušanin Radojica
Canović Mirsad
Cvjetičanin Dobre
Cvjetičanin Rajko
Čarapić Dragan
Ćetenović Nada
Ćetenović Slobodanka
Ćiković Dragiša
Ćiriman Snežana
Ćirković Andrija
Ćirović Dragoljub
Ćirović Jelisaveta
Ćirović Milisav
Iznos potraživanja
(RSD)
15.167.992
53.836
53.257
53.450
54.415
52.485
55.380
54.029
51.520
54.415
52.678
53.257
53.836
54.222
29.520
54.415
50.363
53.257
49.205
53.450
54.222
49.398
50.748
50.556
55.380
52.485
52.099
48.433
53.064
50.363
54.222
53.836
53.836
53.836
55.187
54.029
53.836
%u
klasi
27%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,05%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
8
Poverilac
Ćurčić Dejan
Ćurčić Mikica
Dabović Viliman
Dakić Draško
Damljanović Nenad
Delić Radomir
Didanović Miroslav
Dojčilović Ivko
Dolovac Aleksandar
Domanović Dragana
Domanović Ljubiša
Drobnjaković Dejan
Đedović Zoran
Đenić Rajko
Đoković Miloje
Đondrić Milija
Đondrić Perica
Đorđević Stojanka
Đukić Sanja
Đuričić Marija
Đuričić Miroslav
Đurović Mirko
Filipović Milojko
Filipović Todor
Gačanović Rade
Gavrilović Goran
Gavrilović Milan
Glavonjić Miloš
Gojak Njegiša
Gojković Miroslav
Gordić Miloš
Goronjić Radovan
Gospavić Zoran
Grbović Vladan
Gudurić Slobodan
Ilić Dragomir
Ilić Snežana
Jaćimović Vladan
Jakovljević Zoran
Jekić Milija
Jelić Svetlana
Jerinić Slađana
Jovašević Milorad
Jovičić Zoran
Jovović Đurđija
Jovović Radovan
Kandić Dragana
Kanjevac Aleksandar
Karadžić Boban
Karličić Radun
Iznos potraživanja
(RSD)
25.200
50.170
53.257
53.064
50.363
53.836
49.977
51.521
50.363
52.871
53.645
50.941
51.134
53.450
50.170
55.765
33.454
53.836
50.941
50.556
50.748
54.994
52.485
54.029
53.450
54.029
50.170
48.433
50.556
53.450
50.556
51.520
53.450
50.363
51.327
53.450
50.363
51.134
53.257
54.801
50.748
50.363
54.029
50.363
51.134
54.801
53.836
50.170
50.941
49.205
%u
klasi
0,04%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,06%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
9
Poverilac
Keljević Nenad
Kljajin Boban
Knežević Dražen
Knežević Milan
Kolaković Boško
Korićanac Ilija
Kosorić Vojko
Kostić Mileta
Kovačević Milinko
Krivokuća Borivoje
Krivokuća Marija
Kurćubić Dragan
Lazović Milena
Lazović Nataša
Lazović Rajko
Lečić Dragan
Lečić Ljiljana
Lišančić Vlade
Luković Ljiljana
Luković Saša
Luković Zoran
Ljujić Zoran
Majstorović Miloje
Maksimović Miroslav
Maksimović Rašo
Mangović Dragan
Maričić Duško
Maričić Milomir
Marić Branko
Marić Ljubiša
Marić Zlatan
Markešević Milorad
Marković Milutin
Marković Miroslav
Marković Slobodan
Marković Sonja
Marković Srđan
Marunić Savo
Maslak Novelja
Mićević Radisav
Mićović Saša
Mihailović Emina
Mihailović Milan
Mihajlović Božidar
Mijailović Grozdana
Mikić Bogdan
Miladinović Miroslav
Milajac Nataša
Milenković Dejan
Milenković Dragan
Iznos potraživanja
(RSD)
54.222
50.941
51.134
50.748
48.433
48.433
55.187
54.029
19.210
55.187
54.222
53.643
53.064
50.748
54.994
54.222
54.222
53.064
53.643
50.170
53.064
53.643
55.380
51.906
52.292
54.029
50.748
54.222
50.363
55.187
54.029
50.170
54.994
50.748
53.836
50.556
50.363
50.748
55.187
49.205
50.170
54.029
49.205
53.064
54.029
49.012
55.572
50.363
17.024
54.608
%u
klasi
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,03%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,03%
0,10%
10
Poverilac
Milivojević Goran
Milosavljević Milka
Milošević Dušan
Milošević Miroslav
Milošević Nenad
Milošević Vesna
Milošević Zoran
Milovanović Dušan
Milovanović Mišel
Milovanović Vaso
Milunović Anita
Milunović Bogomir
Milunović Radoje
Milunović Rajko
Minić Zoran
Mitrović Ljubica
Mosić Predrag
Munjić Milovan
Nedeljković Dragan
Nedić Slavica
Nerandžić Rade
Nešović Branko
Nešović Dragan
Nikolić Boban
Nikolić Darko
Nikolić Goran
Nikolić Ljubomir
Nikolić Srećko
Novaković Zoran
Obradović Nebojša
Obradović Radojko
Ocokoljić Dejan
Ostojić Dejan
Pajović Dejan
Pajović Goran
Pajović Rade
Palibrk Branko
Palibrk Jugoslav
Parezanović Borivoje
Parezanović Dragana
Parezanović Miro
Parezanović Radenko
Parović Radoslav
Paunović Miloš
Pavlović Snežana
Pavlović Svetislav
Perišić Nebojša
Perković Danijela
Pešić Mirjana
Petrović Momčilo
Iznos potraživanja
(RSD)
51.327
53.836
50.170
54.222
23.040
50.748
51.134
54.415
49.591
53.064
50.363
53.064
52.485
53.643
52.292
54.608
50.748
54.222
53.257
53.836
55.380
52.678
50.941
50.556
50.170
49.784
55.958
49.205
53.836
50.748
52.485
50.168
49.591
50.748
50.363
50.170
55.187
55.380
49.784
54.415
50.941
49.784
54.029
53.450
54.415
54.415
48.433
50.556
49.977
52.678
%u
klasi
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,04%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
11
Poverilac
Planić Milinko
Plazinić Danijela
Pljevaljčić Ljiljana
Poledica Radenko
Popadić Mladenko
Popović Leposava
Radković Milena
Radojević Zora
Radonjić Bogdan
Radonjić Brankica
Radosavljević Andrijana
Radosavljević Goran
Radošević Jovan
Radovanović Zorica
Radulović Petronije
Radulović Zoran
Raičević Ljiljana
Rajić Zorica
Ranitović Ana
Rečević Jugo
Rečević Mikota
Rečević Olga
Rečević Velibor
Ristić Zoran
Robajac Nada
Rudinac Bojan
Rudinac Miloš
Sarić Vesna
Savić Dejan
Savović Radan
Simeunović Dejan
Simeunović Ljiljana
Slović Mile
Slović Miloš
Smiljanić Petar
Smolović Ljuboje
Smolović Radisav
Smolović Radoljub
Smolović Tomislav
Sokić Tiosav
Spasojević Milijan
Sretenović Slobodanka
Sretenović Zorica
Stanić Slobodan
Stanković Radoljub
Stanojević Zoran
Starčević Konstatin
Stefanović Gordana
Stefanović Vladica
Stevović Biljana
Iznos potraživanja
(RSD)
53.643
50.170
53.836
51.906
52.678
53.836
53.450
53.836
48.433
50.556
49.977
50.941
54.415
54.415
54.415
55.380
50.748
49.977
50.556
52.871
53.064
53.643
53.257
53.064
50.748
49.205
54.994
50.748
50.170
52.099
50.363
54.222
54.029
48.626
53.642
50.748
54.608
53.064
51.327
50.556
53.643
54.415
49.977
53.643
53.836
50.363
52.871
50.363
49.012
53.836
%u
klasi
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
12
Poverilac
Stevović Radovan
Stjepović Darko
Stojanović Dragoljub
Stojanović Jelena
Stojić Goran
Stojković Nikola
Šekularac Nego
Šekularac Srđan
Šijaković Milojko
Šipetić Saša
Tanasijević Milorad
Tepčević Dragan
Terzić Milan
Tešić Igor
Točilovac Radojica
Todorović Kosana
Todorović Miroslav
Todorović Zoran
Tomić Dragan
Tomović Mila
Topalović Zoran
Trajković Slobodan
Trifunov Nikolaj
Trifunović Miloš
Tripković Miloš
Tripković Nikola
Tripković Zoran
Tutunović Siniša
Tutunović Slavica
Urošević Blagomir
Urošević Marina
Vasilevski Najde
Vasilić Predrag
Vasović Milan
Vasović Miloš
Veličković Svetlana
Veselinović Ivana
Veselinović Milun
Vidojević Aleksandar
Vučićević Dejan
Vučićević Ivan
Vujičić Igor
Vujović Dejan
Vujović Dragan
Vujović Milan
Vujović Milisav
Vujović Milomir
Vukićević Dragan
Vukićević Milka
Vukomanović Dejan
Iznos potraživanja
(RSD)
54.029
31.104
54.415
53.643
50.363
54.222
53.836
50.941
54.994
52.485
53.643
54.415
51.906
50.556
54.029
50.556
53.450
53.257
51.906
54.222
53.836
52.292
54.801
54.222
54.222
53.064
53.450
50.363
50.363
52.292
50.556
54.222
50.556
54.029
50.941
50.556
33.440
53.064
52.292
51.520
48.819
50.941
49.591
52.099
33.440
51.906
51.134
50.748
54.222
50.556
%u
klasi
0,10%
0,06%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,09%
0,06%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,06%
0,09%
0,09%
0,09%
0,10%
0,09%
13
Iznos potraživanja
(RSD)
53.450
52.871
55.187
53.257
53.643
53.836
53.836
51.520
%u
klasi
0,10%
0,09%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
Republika Srbija – Poreska uprava (obračunati doprinosi – 24 meseca)
Republika Srbija – Poreska uprava (javni prihodi za poslednja 3 meseca
osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje)
37.950.363
68%
3.010.459
5%
Ukupno Klasa I
56.128.813
100%
Poverilac
Vuković Petar
Zatežić Vladimir
Živčević Zdravko
Živković Milenko
Živković Miroslav
Živković Rumena
Živković Snežana
Živković Zoran
14
II KLASA POVERILACA
U drugu klasu poverilaca uključeni su poverioci sa potraživanjima po osnovu javnih prihoda koja nisu
obuhvaćena u klasi I, odnosno Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije.
Poverilac
Iznos potraživanja
(RSD)
%u
klasi
Republika Srbija - Poreska uprava
239.152.446
100%
Ukupno Klasa II
239.152.446
100%
III KLASA POVERILACA
U III klasi poverilaca nalaze se komercijalni poverioci koji su obezbeđeni hipotekom.
Poverilac
Iznos potraživanja
(RSD)
%u
klasi
Komercijalna banka a.d. Beograd
38.875.206
100%
Ukupno Klasa III
38.875.206
100%
15
IV KLASA POVERILACA
U četvrtu klasu poverilaca uključeni su ostali komercijalni poverioci Društva koji nisu uključeni u ostale klase
poverilaca, osim poverilaca koji su uključeni u petu klasu.
Poverilac
Bul eko guma Kruševac
Nevena Trejd Leskovac
Nevena ad Leskovac
Han papir Vladičin Han
Trajal korporacija Krusevac
Trajal Hem Kruševac
Kredit Fonda PIO
Dunav osiguranje
JP Srbijagas
JP Gradac Čačak
Elektrodistribucija
Kredit Fonda za razvoj
Tehnopapir
Građevinac Čačak
Fopa a.d. Vladičin Han
Kanis doo Beograd
Crnotravac Beograd
Zastava metal ad Resavica
Grafik line sztr Čačak
Duropack a.d. Kruševac
JKP Komunalac Čačak
Heimbach Switzerland ag
Maja-Micić i ostali od Požega
Zavod za javno zdravlje Čačak
Mikromotor ad Beograd
Termah Group doo Beograd
Autoprevoz ad Čačak
JKP Vodovod Čačak
MCB doo Čačak
Elektro drive doo Subotica
Jkp G.Milanovac
Gordex doo Čačak
MCT doo Čačak
Panco doo Vrnjačka banja
Fenix-plus Kraljevo
Pet plus prom doo Gornji Milanovac
Ekonim doo Vrnjačka banja
Sino Commerce doo Sombor
Mladost a.d. Ćuprija
23 maj d.o.o. Čačak
Omnikontrol S.Mitrovica
Iznos
potraživanja
(RSD)
107.956.549
22.542.327
978
1.099.653
1.187.899
78.838
107.600.000
43.633.526
28.148.648
23.108.259
23.688.666
11.100.000
11.757.357
4.628.630
2.556.950
1.522.523
1.398.329
1.389.567
1.330.544
1.252.810
1.044.146
974.500
939.331
866.670
613.652
608.475
587.486
585.668
533.576
523.243
507.770
468.925
468.696
458.931
416.164
411.262
408.961
352.317
350.974
344.809
335.356
% u klasi
24%
5%
0,0002%
0,2%
0,3%
0,02%
24%
10%
6%
5%
5%
3%
3%
1%
1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
16
Poverilac
Anilin Beograd
Prista Oil a.d. Beograd
JKP “Čačak" Čačak
Dadeks sztr Čačak
Sipeta str Čačak
Diamond doo Kragujevac
PK Zlatibor ad
Lola Kikinda sztkr Čačak
Stylos doo PJ Čačak /Novi Sad
Mimpak doo Čačak
Bora d.o.o. Čačak
Feroplast doo Beograd
Krov doo Gornji Milanovic
Tara od 92 Brđani
JKP Čistoća N.Pazar
Kalis Podgorica
Grossit k.d. Požega
Andi Jagodina
Tehnicki remontni zavod Čačak
Ratko Mitrović construction doo Čačak
Kran tehnik
Tirpea Pećka banja Kosovo
Ekoteh doo N.selo V.banja
Investbroker bdd ad Beograd
Fra alati i pribori doo Čačak
Winia szgr Jezevica
Vulkan doo Kruševac
Bekop sztr Bela crkva
Progres doo Kruševac
R&S-Lazović doo Gornji Milanovac
Jezero str Kotraza
Lastva doo Čačak
Papircoop dd doo Beograd
VP 9808 Beograd
Teko Kragujevac
Zastava Reomat doo Kragujevac
Carinarnica Kraljevo
APR Drobnjaković Miroslav Preljina
l.P.B. Promet doo Čačak
Venta doo Čačak
Inos papir servis dd Beograd
Ekosistem agencija Čačak
Centro-papir Čačak
Kondor Beograd
PKB veleprodaja produkt ad Beograd
Pečenjara szur Dragiša Marinković
KK Borac Čačak
Eko pak Gornji Milanovac
"Jugokomerc" tp ad Čačak
Iznos
potraživanja
(RSD)
327.721
312.383
284.541
282.513
271.895
268.033
252.812
248.128
243.681
238.360
236.143
232.100
211.986
205.869
195.202
190.118
187.291
181.355
181.159
161.883
159.000
156.467
155.722
149.800
148.870
144.384
136.417
131.127
130.275
127.306
126.588
125.456
115.587
111.440
111.103
109.642
107.784
103.518
101.063
101.020
99.975
99.500
97.168
91.737
90.314
89.365
88.000
86.340
85.945
% u klasi
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
17
Poverilac
Paper press Podgorica
Djune Trbušani
Topcider-papir promet Bg
Elektrodjurović Čačak
J-system d.o.o. Trstenik
Vulkan Niš
Zdravsteni centar Novi Pazar
Dragačevo szr Čačak
Katmar doo Sevojno
Frigo-elektros doo Čačak
Prirodno matematicki fakultet Kragujevac
Nikos doo Kruševac
Celpap Stojanović Beograd
Ju-komerc sztr Čačak
Mlavona doo Pankovac Petrovac na Mlavi
Alfa sztr Lapovo
Jasinje Čačak
Izbor plus sztr Užice
"Vinča" ins.nukl.nauka Beograd
Fasil Arilje
Auto moto klub Čačak
Feroteks doo Kraljevo
Pergament trade Čačak
Inos Balkan ad Valjevo
Oli vio szr Čačak
Uping d.o.o. Čačak
Ina design & engineering doo N.Pazar
Papir kom Čačak
Venac stkr Paunović Rodoljub Čačak
Magnoinvest doo Kraljevo
Veterinarska stanica Čačak
Feropromet Kraljevo
Dinoks d.o.o. Čačak
Narodna banka Srbije
Komine szr Beograd
JP PTT saobracaja "Srbija" /poštari
Ams osiguranje a.d.o. Beograd
Auditing Vrnjačka banja
DVD Čačak Čačak
PKR-Racković Radoslav Čačak
Konvar doo Beograd
Grafičar doo Užice
Ariva doo Arilje
Lav m06 Kraljevo
Semafor doo Zvezdan
Neda plus sztr Lučani
Tropiko Vrba Kraljevo
Family Pack sytr Valjevo
Metalteks Trstenik
Iznos
potraživanja
(RSD)
85.860
85.043
83.874
83.684
83.134
82.842
75.166
74.500
72.031
71.443
70.800
70.238
69.246
68.912
67.512
66.035
65.580
65.535
65.304
65.035
64.303
62.833
62.741
61.361
59.823
59.667
58.833
58.698
56.950
56.102
55.000
54.396
54.036
54.020
53.723
53.621
53.511
53.000
52.522
48.026
46.020
45.916
45.725
45.638
45.501
45.202
44.925
44.396
43.932
% u klasi
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
18
Poverilac
Glik-prom Priboj
Skipic Radovan Prislonica
M.V. Inženjering doo/hotel Prezident
Misura Niš
Gasnomad Beograd
SPB doo Aranđelovac
Decimal szr Užice
Techno MK auto doo/Toyota/ Čačak
Pox doo Čačak
S.p.r. Djukos Vrbas
Janko sur Čačak
Metalac trgovina d.o.o. Ivanjica
Mega papirus sztr Stepojevac
Breza stzr Trbušani, Čačak
Pacom doo Pakovrace, Čačak
Zoran Pavlović pr prevoznik Kragujevac
Selović agencija za premer Čačak
Termoenergetik plus doo Beograd
Makarije Beograd
Ilijak doo Čačak
Terazije Užice
Pes lux szr Čačak
Marković Zorica advokat Čačak
MSDM trgov.sekund.sirov. G.Milanova
Jevtović Živorad atzr Zablaće Čačak
Garman doo Arilje
Fantazija Konjevići
Simović Milija doo Trnava Čačak
Agropo doo Bratinac
Javno komunalno sp Zvečan
Politika novine i magazin doo Beograd
Neckomerc Čačak
Cobest a.d. Mladenovac
Imlek a.d. Padinska skela- Čačak
Niko papir sztr Krusar
Vulkan Commerce doo Srbobran
Institut za javno zdravlje Kragujevac
Atlas copco ad Beograd
Gradis doo Čačak
Istorijski arhiv Kraljevo
Ibar-invest Zubin potok
Partizan-metalopr Čačak
Rotor -a.d.za opr.i izr. Beograd
RWS Company doo Čačak
NVS doo Kragujevac
Maestral plus doo Čačak
M pak Kruševac
Bjelica komerc Rogati.
Matizo sztr Grabovac
Iznos
potraživanja
(RSD)
43.824
42.770
41.200
41.073
40.449
39.740
39.292
38.971
38.894
38.468
37.559
36.816
35.683
35.577
35.400
35.002
35.000
34.325
34.000
33.245
33.042
33.002
32.840
32.301
32.020
31.860
31.680
31.540
31.510
30.804
30.692
30.325
29.792
29.663
29.295
28.849
28.500
28.371
27.842
27.176
26.312
26.210
26.175
25.770
25.582
25.559
25.498
25.441
24.418
% u klasi
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
19
Poverilac
Bambi-trans Niš
Lala distribucija doo Užice
Belcom Gornji Milanovac
Beogradska berza ad Beograd
Partizan tekstil a.d.
Tekom doo Beograd
Grafopromet com Čačak
Negativ doo trnava. Čačak
Cer ad Čačak
Ljubex Internacional doo Beograd
Ves projekt od Kruševac
Szr Omo Čačak
Oliveti komerc doo Čačak
Autoprevoznik Popović Nbojš Prelj
Pupin Telecom Dipotel doo Beograd
Štamparija Srećković Čačak
Eurobet 032 doo Čačak
Rolna Ljubic Čačak
Šrafko stkr Čačak
Pljevlja Pljevlja
Klas doo Ivanjica
Toni-tel szr Trnava, Čačak
Mint Komerc Novi Sad
Usluga-Nikolić Zoran Čačak
Bojana Komerc Beograd
KMN stkuzr Miloje Stevanović
Papirski Kruševac
Transport Pridvorica doo Čačak
Vir str Čačak
Intermex doo Beograd
Papirdol doo Čačak
E.B.Koneko a.d. Beograd
Posejdon doo Čačak
24 septembar doo Užice
AS trejd Raška
Atenic Commerce d.o.o. Čačak
Ltd Logistic doo Čačak
Spirit zr Bela zemlja-Užice
Zlatna palma Kraljevo
Ljubinko Krpović Prijepolje
Timotije zr Čačak
Matriks zz Gornji Milanovac
Djlić Kragujevac
Čigota specijalna bolnica Zlatibor
JKP Gradsko zelenilo Čačak
Srboeksport doo Požega
Ici doo Beograd
Ace co doo Jezevica Čačak
Ekofarm doo Ušće
Iznos
potraživanja
(RSD)
23.751
23.657
23.624
23.600
23.374
23.370
23.276
23.238
23.040
23.000
22.666
22.254
22.180
21.970
21.783
21.750
21.476
21.240
21.194
20.814
20.684
20.463
20.448
20.200
20.148
19.988
19.959
19.700
19.506
19.470
19.411
19.280
19.279
18.897
18.668
18.637
18.538
18.535
18.190
18.060
18.000
17.783
17.702
17.370
17.218
17.079
16.790
16.507
16.440
% u klasi
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,005%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
20
Poverilac
Sim-ko Arilje
Coning doo Beograd
Klub NT Beograd
Pe-plast spr Ročevići Kraljevo
Rolna Ruma
Blaznava trade Donja Satornja.Blazn
Računovodstveni informator doo Beograd
Nora d.o.o. Gornji Milanovac
Pagal doo Ratkovo
Pekara Kovačević Čačak
Les Folies d.o.o. Čačak
Sztr Trifunović- Pogrebna oprema
Privredni savetnik Beograd
Dragačevac sztkr Trbušani
Mini-shop stkr R.Rakičević Čačak
Ban com doo Čačak
Ponta Beograd
Politerm Beograd
Kicara hido autoprev.N.Pazar
Masinac db doo Čačak
Biro za veštacenje Gradac
Transmit Beograd
Mijailović Bojan Čačak
NK2-Promet sztr Čačak
Meditrade Commerce doo Kraljevo
Satra Dragačevo ur Lučani
Papir servis ad Novi Sad
Alba Avis szr Čačak
Deus System doo Beograd
Mikron szr Čačak
Pima doo Čačak
Grateks Čačak
Str-szr Maki-komerc Valjevo
Isak doo Arilje
Mijusković sztr Raška
Centar plus stkr Stragari
Livnica "Požega"ad Požega
Jel-mil Čačak
Amss doo Beograd P.J.Užice
RR Transport Novi Sad
Start Požega
Smole szr Čačak
Londeru szr Čačak
M centar str Čačak
Stkzr Janadjo -hip-hop Čačak
Menadžer Beograd
Mobilix Yu stkzr Čačak
Silikon komerc doo Kruševac
Delta D&D 2000
Iznos
potraživanja
(RSD)
16.346
16.255
15.883
15.678
15.636
15.529
15.500
15.450
15.253
14.981
14.974
14.767
14.400
14.338
14.197
14.126
14.100
13.931
13.830
13.821
13.500
13.452
13.120
13.027
13.010
12.860
12.596
12.526
12.494
12.364
12.338
11.555
11.328
11.248
11.189
11.104
10.975
10.959
10.900
10.776
10.770
10.620
10.610
10.535
10.502
10.443
10.300
10.216
10.180
% u klasi
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
21
Poverilac
Bam Exsport-import Čačak
Kovačević ztr ag.za dekor.i aranz.c
Tica doo Milatovići
Laguma Čačak
Milivojević Mlađan Ruma
Dral trgovina doo Beograd
Aska doo Čačak
TPR Cair Arilje
Čačanski glas ad Čačak
Elecom sistem doo Novi Beograd
PZR Emoas-l G.Milanovac
Meduza Bijelo polje
Rad-nik doo Šabac /Vladimirci/
Radulović Mihailo Prijepolje
Fluks d.o.o. Užice
Sebex Čačak
Tac-Company pred za proiz prom robe
Qvarts sztr Čačak
Elektromehanika Sopot-Beograd
Szr.za se.i pr.pap Obren
Ninovar-r Čačak
Sloboda kompanija ad Čačak
Dragović Brdjani
Bracanović-promet Ruma
Lazarević sztkr Čačak
Robocop Čačak doo
MUP Srbije policijska uprava u Kraljevu
Auto kuća Mikom N.Sad
Kican-koop Čačak
Auspuh servis szr Čačak
Javor Ivanjica
Kvig szr Trnava
Savremena ambalaža Čačak
ICM Elektroncs d.o.o. Novi Sad
Vinos Čačak
Solidus szr Pilatovići
Galeb Group Šabac/ Čačak
Alter str Čačak
Smit sistem Pirot
Poslovna Politika Beograd
MS pak stzr Ivanjica
Opštinski sud Čačak
Megadecor doo Čačak
Kartonaza z.r.Donja Mutnica Paraćin
Fricop doo Čačak
Hanplast Vladičin Han
Mitrović Zlata Čačak
Petković Goran Goracići
Pirelli Nikšić
Iznos
potraživanja
(RSD)
10.179
10.054
10.030
10.011
10.000
9.945
9.918
9.835
9.593
9.452
9.440
9.419
9.306
9.160
9.148
9.022
9.000
8.850
8.840
8.738
8.701
8.638
8.636
8.540
8.514
8.296
8.177
8.166
8.024
8.000
7.965
7.965
7.912
7.838
7.817
7.810
7.676
7.630
7.326
7.322
7.242
7.200
7.151
7.141
7.104
7.080
7.060
6.750
6.585
% u klasi
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,001%
22
Poverilac
APR Grujović Ilija Čačak
Tigar a.d.Tigar tehnika guma Pirot
Infosistem-redakcija posl,tt imenik
Srna sztr Bajina bašta
Ingel doo Niš
Šumadija transport ad Čačak
Sever-sever-komerc Subotica
Kraljevo-trans Kraljevo
Kompanija Takovo G. Milanovac
Univerzal zan.zadr. Čačak
Poslovni biro doo Beograd
Niskogradnja Čačak
Bora Kecić -specijal.transp.ad zel
Skorić Novi Sad
Santa Marija Međuvršje
Mesare Bucko Čačak
Drager tehnika doo Beograd
Stari Jasen ad Fein Kraljevo
Pantović doo Užice
Kokanjac Jagodina
Polarpromet kd Čačak
Auto-nacional Čačak
Grejac Savić j.trbasani
Herkul PPP kd Čačak
Nedix G.Milanovac
Slovas doo Čačak
E A N Y U-jugos, asocijac za numeri
Milosavljević Milosav Ru
Čačakelektro doo Čačak
Prema szr Čačak
Eurogradnja d.o.o. Čačak
Minel-termopro Beograd
1.septembar sztr Čačak
Elpida Profesional zr Kraljevo
Fontana Čačak
Simpet Eksport Bor
Eko Green servis Arilje
Modest-trade Čačak
Sup Čačak
Kobeko-trejd Sombor
Mineltransport Beograd
Gora doo Užice
Masinac rt doo Puhovo
Soliter ssz Čačak
Pecenjara szur Predrag Marinković
Kvant-prom doo Beograd
Nektar d.o.o. Ušće
Sb Acimo Baluga Preljinska
Pcelica Maja str Protić Čačak
Iznos
potraživanja
(RSD)
6.500
6.490
6.490
6.443
6.372
6.349
6.300
6.299
6.239
6.166
6.000
6.000
5.898
5.848
5.800
5.717
5.664
5.629
5.619
5.612
5.602
5.428
5.341
5.310
5.250
5.208
5.200
5.166
5.085
5.000
4.956
4.829
4.786
4.734
4.680
4.641
4.607
4.546
4.436
4.418
4.261
4.201
4.137
4.100
4.080
4.071
4.064
4.059
4.059
% u klasi
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
23
Poverilac
Vocar Dragačevo zz Kotraza
Lakeauto trade Čačak
Start Šabac
Fra termicka obrada doo
Djurović Stajka str Čačak
Janković Mirko adv. Čačak
Alneh co Beograd
Epoha Požega
Auto moto servis doo Čačak
M.S.Coop Čačak
Proleter Arilje
Ptr papirino Paraćin
Oprugar szr Čačak
Panpress Opovo
Službeni list JP Beograd
Lala press doo Užice
Termoveni Temerin
Galaksija 32 Čačak
Autodijagnostik Čačak
4m Osecina
Platex Šunderić Obrad
Print-euro Beograd
Auto-specijal Čačak
Minos ad Gornji Milanovac
Grakom doo Jezevica
Tring Nikšić
3m Grafika Vrnjačka banja
Cherrimasters Danilovgrd
Max szmr Bralović R. Čačak
Jezdina stkr Čačak
Klub privrede Čačak
Poster publik Beograd
Quorum kd Čačak
Grafokarton doo Prijepolje
Djlić-kop Kragujevac
Media print Čačak
Elastic Group Bogatić
Flok doo Trbušani
KMC Cerova-Arilje
Dukat pekara Čačak
Sav.ing.tehničar Beograd
Radmilac Čačak
Vitojevac-m Vrnjacka banja
Cat pr.za pr.i pro Čačak
Adm Grafika gr Kraljevo
Kojić promet doo Čačak
Seti szr Čačak
David Pajić Daka Beograd
MBK sistem Čačak
Iznos
potraživanja
(RSD)
4.056
4.043
4.000
3.965
3.964
3.946
3.868
3.866
3.776
3.776
3.745
3.634
3.540
3.405
3.350
3.318
3.304
3.304
3.300
3.250
3.210
3.197
3.142
3.106
3.092
3.076
3.056
3.049
3.009
2.950
2.900
2.881
2.871
2.859
2.856
2.760
2.746
2.705
2.700
2.643
2.625
2.569
2.567
2.563
2.546
2.540
2.537
2.468
2.460
% u klasi
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
24
Poverilac
Pos.pol.sud.prak Beograd
Grafika Kikinda
Elektrotermija doo Užice
Plast.Rad.Mirković Čačak
Market 315 Lig
Mihailo Pupin Beograd
Sever doo Čačak
Vodotehna doo Čačak
Blic perionica Čačak
City expres doo Beograd
Virdžinija doo Kraljevo
Keramika term Čačak
Kuc Company doo Kragujevac
Termotehnika Sopot
Luk kompezatori Loznica
Family doo Valjevo
Iba dp Ada
Magorex doo Gornji Milanovac
Oleo mak od Čačak
Min-jedinstvo-Niš
Elsat doo Čačak
Termah doo Beograd
Transped doo s.m.s. Čačak
MD agent Užice
Čačak -pik Čačak
GIP informa doo Čačak
SEC str Čačak
Centrom Čačak
Arion-pres Podgorica
Milenijum 2000 stur Kraljevo
CR promet Čačak
Zastava tapacirnica Kragujevac
Maja str P.Ružičić Atenica
Akvapan inženjering kd Čačak
Fapromal promet Lucani
Rudnik-trade doo G.Milanovac
Szr ključ Čačak
Binex Kraljevo
Janko Stajčić Lazarevac
Plast-promet Jarčuljak
Arak otzr Smederevska Palanka
Trougao Čačak
Yu-pd express doo Beograd
Autoservis Marković Čačak
Yugostam doo Novi Beograd
Duga sztr B.basta
Metaling Užice
Gala-g sztkr Čačak
Daiva-papir Sevojno
Iznos
potraživanja
(RSD)
2.430
2.414
2.407
2.352
2.338
2.335
2.302
2.288
2.250
2.229
2.216
2.197
2.195
2.193
2.191
2.189
2.101
2.086
2.080
2.079
2.064
2.000
2.000
2.000
1.982
1.955
1.950
1.943
1.943
1.923
1.916
1.912
1.888
1.856
1.846
1.841
1.800
1.788
1.782
1.777
1.772
1.712
1.707
1.680
1.662
1.640
1.560
1.558
1.556
% u klasi
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0005%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
25
Poverilac
Tetragon doo Čačak
Grafika Goljović Čačak
Siki sztkr Čačak
Amss d.o.o. Beorad/pj.auto baza pr
Betis Beograd
Print promet d.o.o. Kraljevo
Dulex Užice
Ibel doo Čačak
Dragstor Montana str Čačak
Attrium doo Čačak
Mobeko doo Čačak
Bečejka Kraljevo
Bogdanović Čačak
Lazar stkr Čačak
Tomos-husqvarna sztkr Čačak
Fantazija dd Bajina basta
Milona Komanice
Tehnohemija ad Beograd
Gile str konjevići Čačak
Izvor-plus sztr Užice
Nevis Knjaževac
Brajović Ljubodrag Čačak
Interhem /Goran Tosić/ Gornja Gorev
Dual Tehnocom Čačak
Jamax M doo Čačak
Yu marketing doo Preljina
Modo tehnika doo Čačak
Itro-kop Arilje
Trgošped Užice
Jovanović Drago Čačak
Success Borac Beograd
Bos-pak szr Užice
Budućnost Čačak
Woby Haus doo Novi Sad
Vet Star doo Čačak
Soko Sokolovo
Plastipak Čačak
Nis-tng Elemir-sindik.podruzn. Čačak
Vučetić Vladimir Čačak
Knez Sop Čačak
Iris Stojanović Z. Čačak
APK R&D Radovan Tomanić Čačak
Bosch servis B.zemlja
Vaša knjiga i.p. Doo Beograd
Bole Kragujevac
Kiss md Stur Čačak
Cvorović M.ortak Kragujevac
Moravica zr Arilje
Delikomat doo Čačak
Iznos
potraživanja
(RSD)
1.532
1.512
1.510
1.500
1.484
1.456
1.440
1.420
1.416
1.416
1.394
1.381
1.379
1.369
1.354
1.333
1.328
1.328
1.322
1.296
1.274
1.261
1.239
1.236
1.204
1.200
1.140
1.123
1.106
1.104
1.093
1.083
1.076
1.067
1.064
1.043
1.021
1.015
1.001
1.000
1.000
1.000
955
950
935
920
911
900
897
% u klasi
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
26
Poverilac
Ram zr Prilike Ivanjica
Copy Xerox Čačak
Hidraulik szr Čačak
Ljubić Ortacko tzr Čačak
Gold-komerc Požega
Stkr Neco Čačak
Szr Maksiled Čačak
Marel doo Kruševac
MUP Srbije policijske uprave u Čačku
PPP Milpred Kraljevo
AKS Express Kurir doo Šabac
Pomen sztr Čačak
Apr Ćurčić Janjo preduzetnik Jezevi
D-zentrall doo Tutin
Kovac str komision Stragari
Joka Pirot
Fra proizvodnja mas. Čačak
Dobrinjac Makresane
Str Joni Bresnica
Hmz doo Kruševac
Yucommi doo Čačak
Visan doo Zemun
Gibanj Atenica
Radivojević Slaviša Jagod
Zitko sztar Raška
Medihem tim Beograd
Vitorović Ljubisa Preljina
Agrometal szr Arilje
Atina komerc Novi Sad
Jeremicak stkzr Užice
Zrno S.Milovan Jezevica
Kasalica doo Gračac
Szr Simović Pranjani
Grafohem doo Beograd
Betonjerka a.d. Čačak
Tronimpex PPP G.Milanovac
Jutra doo Novi Beograd
Veselonović doo Čačak
Uzelac Expres doo Beograd
Visoka škola tehn.strukovn.studija
Szr Kobod
Doo komerc progres Ingija
Lts tr Ognjen Milošević Kruševac
Elmag Elektro doo Čačak
Sztr Kaludjer Čačak
Elektroporcelan-kom Aranđelovac
M Graf Trstenik
Novograf doo Nova Varoš
Stefanović Predrag apr Čačak
Iznos
potraživanja
(RSD)
880
845
826
782
781
743
743
722
713
708
708
700
672
670
655
650
649
638
631
628
626
615
608
588
584
559
550
526
521
507
480
476
472
437
435
433
421
413
413
405
378
372
370
355
354
333
317
316
290
% u klasi
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,00008%
0,00008%
0,00008%
0,00007%
0,00007%
0,00007%
27
Poverilac
Ecoprint doo Beograd
Autoprevoznik Sredović Dalibor Laza
Destil doo Čačak
Fortuna Zaječar
Papir-produkt do Kraljevo
Brkovic servis Čačak
Oris Čačak
Agrotex doo PPPU Arilje
Tara vojna ustanova Bajna basta
V.U.Vrnjačka banja Vrnjačka banja
Str trgovina Krsmanović Čačak
Ppp Frucom doo Arilje
Slovo sgzr Čačak
Vasiljević str Prijevor
Jefimija M Raška
Stur Lipov lad Pranjani
Natura P.G.Dragan Marinković
Prokart Donja Jezevica
Polo doo Čačak
Mila doo Ivanjica
Str Trgocentar Slatina
MD Produkt 92 Čačak
Optimus Čačak
LM Promet od Čačak
Bim market Čačak
Dipem doo Čačak
Trgojug doo Čačak
Domingo doo Čačak
Tgk Export-import Čačak
Miss Europak doo Novo selo
Munzinger ag Olten Germany
Gillete BiH
Naknade za vode
Advokati
Obaveze za nefakturisanu robu
Kanis doo Beograd
Komino trade doo Kraljevo
Family Pack sytr Valjevo
Prema szr Čačak
D-Zentrall doo Tutin
Pagal doo Ratkovo
Neda plus sztr Lučani
Dva bela goluba Arilje
Ilijak doo Čačak
Guma dizajn Čačak
Ljubic komerc doo Čačak
Sipeta str Čačak
S.z.t.r. Pons Čačak
Fasil Arilje
Iznos
potraživanja
(RSD)
273
265
260
250
241
200
189
186
172
168
167
160
141
138
131
120
120
118
118
106
101
79
78
77
71
65
35
27
12
% u klasi
100.069
11.522
5.579.176
5.740.240
0,00006%
0,00006%
0,00006%
0,00006%
0,00005%
0,00005%
0,00004%
0,00004%
0,00004%
0,00004%
0,00004%
0,00004%
0,00003%
0,00003%
0,00003%
0,00003%
0,00003%
0,00003%
0,00003%
0,00002%
0,00002%
0,00002%
0,00002%
0,00002%
0,00002%
0,00001%
0,00001%
0,00001%
0,000003%
0,0000001
%
0,02%
0,003%
1%
1%
739.699
43.282
40.382
40.000
25.492
13.360
12.576
9.762
9.750
9.500
8.070
5.240
5.150
4.686
0,2%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,001%
0,001%
0,001%
1
28
Poverilac
Metaloplastika Vrnjci
Drenovac Frozen fruit Arilje
Zdravstveni centar Čačak
Besević doo Goračići Guča
Winia szgr Jezevica
Danex-Mico Čačak
Čačanski glas ad Čačak
Atenik metalik sztr Čačak
Menex doo Kruševac
S.z.t.r. Ampi Čačak
MIP Livnica Ćuprija
NK2-Promet sztr Čačak
Bonex str G.Milanovac
Pekara Vučković szr Čačak
Lujo stkr Čačak
M centar str Čačak
Lala press doo Užice
Attrium doo Čačak
Sani Čačak
Gora doo Užice
Aska doo Čačak
Spirit zr Bela zemlja-Užice
KMN stkuzr Miloje Stevanović
Trgovina Tara Čačak
Bafalo Čačak
LM ptkr Arilje
Latifović doo Kruševac
Meditrade Commerce doo Kraljevo
Uping d.o.o. Čačak
Principal Duo doo Čačak
Papirna galanterija szr Gornji Milanovac
Pergament trade Čačak
Rolex
Tandem doo
S.z.r. Rolim
Szr Jana Pranjani, Gornji Milanovac
PK Zlatibor ad
Eurobank Čačak
MUP Srbije policijska uprava u Kraljevu
Duga papir p.j. Aranđelovac
Doo 22 jun Čačak
Izbor Čačak
MS Cop doo Čačak
Vinos Čačak
Dragstor Montana str Čačak
Knjižara str arilje
MD Produkt 92 Čačak
Sur Mig Čačak
Kolor miks G Milanovac
Iznos
potraživanja
(RSD)
4.396
4.158
4.050
4.026
3.800
3.700
3.448
3.300
3.128
3.020
2.906
2.880
2.860
2.760
2.555
2.550
2.508
2.400
2.280
2.257
2.160
1.806
1.680
1.680
1.620
1.589
1.520
1.388
1.350
1.350
1.284
1.200
1.200
1.040
1.040
960
915
810
789
750
720
630
600
480
480
462
360
360
252
% u klasi
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,001%
0,0005%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0004%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0003%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0002%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
0,0001%
29
Poverilac
Čvorak Čačak
Bazis grupa doo Beograd
Ostale obaveze prema zaposlenima
Aleksandrić Mila
Aleksić Nenad
Arsenijević Milan
Avdić Senahid
Azanjac Radoslav
Bašić Željko
Biševac Milija
Blagojević Radovin
Bogosavljević Milan
Bogosavljević Milutin
Boričić Jasmina
Boričić Ljiljana
Borović Mladen
Bošković Branka
Božić Slađana
Canović Mirsad
Cvjetičanin Dobre
Cvjetičanin Rajko
Čarapić Dragan
Ćetenović Nada
Ćetenović Slobodanka
Ćiković Dragiša
Ćirković Andrija
Ćirović Dragoljub
Ćurčić Mikica
Dabović Viliman
Dakić Draško
Delić Radomir
Didanović Miroslav
Dojčilović Ivko
Dolovac Aleksandar
Domanović Dragana
Domanović Ljubiša
Drobnjaković Dejan
Đedović Zoran
Đenić Rajko
Đoković Miloje
Đondrić Milija
Đorđević Stojanka
Đurović Mirko
Filipović Todor
Gavrilović Goran
Gojak Njegiša
Gordić Miloš
Gospavić Zoran
Iznos
potraživanja
(RSD)
92
70
5.151.712
14.950
14.950
14.950
80.921
14.950
14.950
14.950
38.290
38.290
14.950
14.950
14.950
14.950
23.340
8.000
14.950
14.950
14.950
14.950
38.290
14.950
44.950
14.950
14.950
14.950
14.950
44.950
46.950
1.000
14.950
14.950
14.950
8.000
14.950
14.950
14.950
44.750
14.950
19.730
14.950
14.950
14.950
35.950
38.290
46.270
% u klasi
0,00002%
0,00002%
1%
0,003%
0,003%
0,003%
0,018%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,005%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,010%
0,011%
0,000%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,010%
0,003%
0,004%
0,003%
0,003%
0,003%
0,008%
0,009%
0,010%
30
Poverilac
Grbović Vladan
Gudurić Slobodan
Ilić Dragomir
Jaćimović Vladan
Jakovljević Zoran
Jekić Milija
Jelić Svetlana
Jovašević Milorad
Jovičić Zoran
Jovović Đurđija
Jovović Radovan
Kandić Dragana
Kanjevac Aleksandar
Karličić Radun
Keljević Nenad
Kljajin Boban
Knežević Dražen
Knežević Milan
Korićanac Ilija
Kosorić Vojko
Kovačević Milinko
Krivokuća Borivoje
Kurćubić Dragan
Lazović Milena
Lazović Nataša
Luković Saša
Ljudmil Ličkov
Ljujić Zoran
Maksimović Rašo
Mangović Dragan
Maričić Duško
Maričić Milomir
Marić Branko
Marić Ljubiša
Marić Zlatan
Markešević Milorad
Marković Milutin
Marković Miroslav
Marković Slobodan
Marković Srđan
Marunić Savo
Maslak Novelja
Mićević Radisav
Mićović Saša
Mihailović Milan
Mihajlović Božidar
Mijailović Grozdana
Mikić Bogdan
Miladinović Miroslav
Iznos
potraživanja
(RSD)
14.950
14.950
22.950
14.950
14.950
14.950
38.290
38.290
38.290
38.290
14.950
14.950
38.290
14.950
14.950
38.290
45.910
22.950
14.950
14.950
163.243
14.950
14.950
14.950
23.340
14.950
83.957
8.000
23.340
14.950
38.290
14.950
14.950
14.950
68.290
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
38.290
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
16.880
% u klasi
0,003%
0,003%
0,005%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,009%
0,010%
0,005%
0,003%
0,003%
0,037%
0,003%
0,003%
0,003%
0,005%
0,003%
0,019%
0,002%
0,005%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,015%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,004%
31
Poverilac
Milajac Nataša
Milenković Dejan
Milenković Dragan
Milivojević Goran
Milosavljević Milka
Milošević Dušan
Milošević Zoran
Milovanović Mišel
Milovanović Vaso
Milunović Bogomir
Minić Zoran
Mosić Predrag
Munjić Milovan
Nedeljković Dragan
Nedeljković Dragiša
Nedić Slavica
Nerandžić Rade
Nešović Branko
Nešović Dragan
Nikolić Boban
Nikolić Darko
Nikolić Goran
Nikolić Ljubomir
Nikolić Srećko
Novaković Zoran
Obradović Nebojša
Obradović Radojko
Ostojić Dejan
Pajović Goran
Palibrk Branko
Palibrk Jugoslav
Parezanović Borivoje
Parezanović Dragana
Parezanović Miro
Parezanović Radenko
Parović Radoslav
Paunović Miloš
Pavlović Snežana
Pavlović Svetislav
Perković Danijela
Pešić Mirjana
Petrović Momčilo
Planić Milinko
Pljevaljčić Ljiljana
Poledica Radenko
Popović Leposava
Prtenjak Darko
Radković Milena
Radojević Zora
Iznos
potraživanja
(RSD)
23.340
14.950
14.950
44.950
14.950
38.290
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
28.390
8.000
23.340
14.950
14.950
14.950
14.950
38.290
14.950
14.950
8.000
45.750
38.290
14.950
43.150
14.950
38.290
19.520
14.950
45.950
14.950
14.950
14.950
32.950
14.950
13.950
14.950
38.290
14.950
14.950
44.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
% u klasi
0,005%
0,003%
0,003%
0,010%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,006%
0,002%
0,005%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,002%
0,010%
0,009%
0,003%
0,010%
0,003%
0,009%
0,004%
0,003%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,007%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
32
Poverilac
Radonjić Bogdan
Radosavljević Goran
Radošević Jovan
Radulović Zoran
Ranitović Ana
Ranković Dragan
Rečević Jugo
Rečević Mikota
Rečević Olga
Rečević Velibor
Ristić Zoran
Rudinac Bojan
Rudinac Miloš
Sarić Vesna
Savić Dejan
Savović Radan
Simeunović Dejan
Simeunović Ljiljana
Slović Mile
Slović Miloš
Smiljanić Petar
Smolović Ljuboje
Smolović Radisav
Smolović Radoljub
Smolović Tomislav
Sokić Tiosav
Spasojević Milijan
Stanić Slobodan
Stanković Radoljub
Stanojević Zoran
Starčević Konstatin
Stefanović Gordana
Stefanović Vladica
Stevanović Vladimir
Stevović Biljana
Stevović Radovan
Stjepović Darko
Stojanović Dragan
Stojanović Dragoljub
Stojanović Jelena
Stojić Goran
Stojković Nikola
Šekularac Nego
Šijaković Milojko
Tanasijević Milorad
Tepčević Dragan
Terzić Milan
Tešić Igor
Točilovac Radojica
Iznos
potraživanja
(RSD)
14.950
14.950
38.290
14.950
38.290
14.950
45.550
14.950
14.950
14.950
14.950
32.950
14.950
67.490
14.950
14.950
38.290
14.950
14.950
14.950
43.750
14.950
14.950
14.950
38.290
44.290
14.950
14.950
14.950
14.950
44.950
23.340
8.000
14.950
14.950
14.950
20.550
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
8.000
42.950
44.950
38.290
14.950
8.000
% u klasi
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,009%
0,003%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,007%
0,003%
0,015%
0,003%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,010%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,010%
0,005%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,005%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,010%
0,010%
0,009%
0,003%
0,002%
33
Poverilac
Todorović Kosana
Todorović Miroslav
Tomić Zorica
Tomović Mila
Topalović Zoran
Trajković Slobodan
Trifunov Nikolaj
Tripković Miloš
Tripković Nikola
Tripković Zoran
Tutunović Siniša
Urošević Blagomir
Vasilevski Najde
Vasilić Predrag
Vasović Milan
Vasović Miloš
Veličković Svetlana
Veselinović Ivana
Veselinović Milun
Vidojević Aleksandar
Vučićević Dejan
Vučićević Ivan
Vujičić Igor
Vujović Dejan
Vujović Milan
Vujović Milisav
Vujović Milomir
Vukićević Dragan
Vukićević Milka
Vukomanović Dejan
Vuković Petar
Zatežić Vladimir
Živčević Zdravko
Živković Rumena
Živković Zoran
Dugovanja prema radnicima koji su napustili fabriku po osnovu
tehnološkog viška
Aleksandar Petaković
Alenka Vujović
Blagoje Čkonjević
Blagomir Sekulić
Boban Jovanović
Boban Stevović
Boško Ristović
Branko Savić
Branko Todorović
Cvetko Ristić
Dara Miljić
Dejan Bogdanović
Iznos
potraživanja
(RSD)
23.340
14.950
81.921
38.290
14.950
38.290
14.950
14.950
14.950
14.950
38.290
23.340
38.290
14.950
14.950
14.950
14.650
23.000
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
38.290
68.250
14.950
14.950
14.950
14.950
14.950
% u klasi
0,005%
0,003%
0,018%
0,009%
0,003%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,005%
0,009%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,005%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,009%
0,015%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
2.111.478
0,48%
12.991
12.454
9.254
9.555
27.154
28.377
8.337
12.302
22.755
9.290
8.340
13.449
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,006%
0,006%
0,002%
0,003%
0,005%
0,002%
0,002%
0,003%
34
Poverilac
Dejan Drobnjanković
Dimitrije Buhač
Dobrila Karović
Dragan Jovanović
Dragan K. Vučićević
Dragan Luković
Dragan Peković
Dragan R. Vujović
Dragan Rečević
Dragica Đurović
Dragica Jovičić
Draginja Petrović – Vuković
Dragiša Albić
Dragoje Smolović
Dragoljub Stevović
Dragoljub Živanić
Dragomir Kovačević
Dragoslav Trmčić
Dragoš Vidojević
Draško Luković
Dušan Milenković
Dušan Vukomanović
Gina Stančić
Goran Palibrk
Goran Pavlović
Goran Vasilić
Goran Vujinović
Goran Živanić
Gordana Smolović
Gordinka Jovašević
Gorica Đurđević
Ilija Ristić
Ilija Vučetić
Jasmina Krstić
Jasmina Petronijević
Jelić Goran
Jovko Antonijević
Julijana Đorđević
Komnen Bukvić
Lazar Gudurić
Leonardo Gavrilović
Ljiljana Blagojević
Ljiljana Maričić
Ljiljana Nešković
Ljiljana Radovanović
Ljubiša Domanović
Ljubiša Dragović
Ljubiša Milošević
Margarita Rakićević
Iznos
potraživanja
(RSD)
11.378
9.336
8.340
12.793
12.656
8.867
11.029
21.685
11.591
12.024
8.642
8.896
15.329
13.935
8.330
9.690
11.737
8.664
10.903
116.990
11.858
20.946
9.244
16.744
8.627
14.437
23.068
13.326
8.346
8.479
23.842
8.910
12.176
8.330
9.481
10.626
10.737
8.339
16.438
18.717
8.333
11.116
14.524
10.752
9.220
28.240
12.938
26.052
9.612
% u klasi
0,003%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,005%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,026%
0,003%
0,005%
0,002%
0,004%
0,002%
0,003%
0,005%
0,003%
0,002%
0,002%
0,005%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,004%
0,004%
0,002%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,006%
0,003%
0,006%
0,002%
35
Poverilac
Mićo Cvjetičanin
Mila Stojković
Miladin Mraković
Milan Filipović
Milan Gaborović
Milan Glišić
Milan Ječmenica
Milena Belošević
Milena Jekić
Milena Paunović
Milenko Sinđelić
Milijana Bukvić
Milisav Tomić
Milivoje Stojković
Milka Cikić
Miloljub Ćurčić
Milorad Krivokuća
Miloš Milijanović
Miloš Radulović
Miloš Subotić
Miloš Veljović
Milun Erić
Milun Lončarević
Milunka Ćiriman
Miljko Blažović
Miodrag Mihailović
Mirjana Mićović
Mirjana Tepčević
Miroslav Basarić
Miroslav Pijanović
Mladen Ikonić
Nada Basarić
Nedeljko Janković
Predrag Sarić
Predrag Zarić
Radan Savović
Radan Smolović
Rade Majstorović
Rade Tepčević
Radiša Drašković
Radiša Đorđević
Radiša Krivokuća
Radmila Dolašević
Radmila Savović
Radmilo Ječmenica
Radojka Antušević
Radoljub Milovanović
Radomir Čvrkić
Radomir Ćirjaković
Iznos
potraživanja
(RSD)
24.406
8.761
14.167
12.101
13.069
11.000
10.052
10.929
9.926
8.898
8.345
8.509
13.970
10.391
8.335
10.328
13.025
15.127
10.321
8.599
16.088
8.598
12.050
8.332
8.857
24.401
12.009
11.159
12.448
10.267
12.544
9.785
8.328
22.873
9.953
12.188
12.068
8.336
8.893
11.234
12.324
12.140
11.888
28.105
12.466
145.805
8.858
29.723
8.842
% u klasi
0,006%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,004%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,006%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,005%
0,002%
0,003%
0,003%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,006%
0,003%
0,033%
0,002%
0,007%
0,002%
36
Poverilac
Radomir Đuraševiš
Radoslav Lazić
Radoslav Maksimović
Radovan Savić
Rajko Spasić
Rastko Stevanić
Rosa Vučković
Ružica Ilić
Sanja Đukić
Saša Radović
Savo Draškić
Slavica Luković
Slavko Radović
Slavoljub Nikolić
Slobodan Lazović
Slobodan Mijailović
Slobodan Nidžović
Sofija Milošević
Srećko Pavlović
Sreten Gavrilović
Sreten Šainović
Staniša Poznanović
Stojanka Bešević
Velimir Janjić
Vera Novaković
Vera Simović
Vesna Blagojević
Vladan Čolović
Vlade Cikić
Vlade Sokić
Vlade Štavljanin
Zoran Gavrović
Zoran Jaćimović
Zoran Pajović
Zoran Spasić
Zoran Stevančević
Zorica Sretović
Ukupno IV klasa
Iznos
potraživanja
(RSD)
9.566
8.887
14.391
11.506
14.076
12.379
8.792
29.741
8.328
8.349
11.957
14.242
32.274
16.283
8.384
13.718
9.743
12.472
8.331
8.330
13.464
13.515
20.955
13.894
8.332
8.732
8.832
8.837
8.854
9.300
30.525
8.837
9.830
10.193
10.462
15.414
8.401
442.887.480
% u klasi
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,003%
0,003%
0,002%
0,007%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,007%
0,004%
0,002%
0,003%
0,002%
0,003%
0,002%
0,002%
0,003%
0,003%
0,005%
0,003%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,007%
0,002%
0,002%
0,002%
0,002%
0,003%
0,002%
100%
V KLASA POVERILACA
U petoj klasi poverilaca nalaze se potraživanja poverilaca Društva koji predstavljaju, u smislu čl. 165. Zakona,
povezana lica sa Društvom, a koja prelaze iznos od 30% potraživanja IV klase, te su stoga izdvojeni u posebnu
klasu koja ne glasa.
37
Poverilac
Čestim
Atomenergoremont
Bozo Tomic Trgovina
Konkordpapir
Metal Trgovina Resavica
Bul eko guma Kruševac
Ukupno V klasa
Iznos
potraživanja
(RSD)
36.251.910
129.094.023
219.778.655
2.187.337
28.804.399
69.506.686
%u
klasi
7%
27%
45%
0,5%
6%
14%
485.623.012
100%
38
4.
MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA
Plan ima za cilj obezbeđenje naplate potraživanja poverilaca u najvećem mogućem procentu, kao i poslovnofinansijski oporavak Društva i nastavak njegovog poslovanja. Na tim osnovama definisane su mere i sredstva
koja omogućavaju njegovu uspešnu realizaciju.
OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE
Analizom strukture operativnih troškova zaključeno je da najveći deo istih čine troškovi energije za proizvodnju
tehnološke pare, troškovi sirovina – starog papira i troškovi radne snage. Do početka 2010. godine Društvo je
kao osnovni energent koristilo prirodni gas, sa potrošnjom od oko 240 m3 gasa (odnosno7.920 RSD) po toni
proizvedenog papira. Imajući u vidu da je trošak uglja kao alternativnog energenta značajno niži - 0.66 tona,
odnosno 4.620 RSD po toni proizvedenog papira, Društvo je tokom 2009. godine i prve polovine 2010. godine
investiralo oko 63,7 miliona dinara u modifikaciju postojećih energetskih postrojenja i izgradnju novih kako bi
bilo u mogućnosti da na gore naveden način redukuje troškove energenata.
U sadašnjem stanju, energetska postrojenja Društva u mogućnosti su da proizvode tehnološku paru za sopstvene
potrebe, kao i da je isporučuju Gradskoj toplani za potrebe grejanja tokom grejne sezone, koristeći ugalj kao
pogonsko gorivo. Planirane investicije u turbinski sistem omogućiće Društvu da pored tehnološke pare
proizvodi i električnu energiju u kogenerativnom procesu, čime bi se ostvarila mogućnost prodaje električne
energije u skladu sa važećim propisima koji obezbeđuju subvencionisanu cenu električne energije iz
kogenerativnih postrojenja (Prilog 2 – Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije
koriščenjem obnovljivih izvora električne energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije
– „Sl. glasnik RS br. 99/09“).
Planom su predviđene dalje investicije u energetska postrojenja Društva, i to u iznosu od ukupno 500.000 EUR
tokom 2011. i 2012. godine, koja će omogućiti povećanje kapaciteta proizvodnje tehnološke pare, kao i
proizvodnju električne energije, kako za spostvene potrebe, tako i za potrebe tržišta. Takođe, planirana je i
promena politike nabavke Društva, tako da se omogući optimizacija troškova materijala, pre svega sekundarnih
sirovina – starog papira, imajući u vidu sadašnja kretanja na tržištu istog (Prilog 14).
U 2010. godini planirana je investicija od 250.000 EUR u Papir mašinu II radi povećanja kapaciteta te mašine za
50%, odnosno sa 2.420 na 3.630 tona godišnje.
Investicija u energanu povećaće prihode od prodaje i smanjiti troškove energije, utičući povoljno na poslovni
rezultat.
Ukupnim investicijama od 500.000 EUR u Papir mašinu III tokom 2013. i 2014. godine, kapacitet te mašine
povećaće se sa 14.300 na 17.303 tona godišnje.
Osim šrenca, kulera i srednje finog papira, Papir mašina III će, nakon investicije, početi sa proizvodnjom nove
vrste papira čiji će udeo biti oko 20% od ukupne proizvodnje Papir mašine III.
Ugovor koji reguliše obezbeđivanje sredstava za investiranje već je potpisan i stupa na snagu danom usvajanja
Plana reorganizacije (Prilog 3).
39
OTPLATA U RATAMA, IZMENA ROKOVA DOSPELOSTI, KAMATNIH STOPA ILI
DRUGIH USLOVA ZAJMA, KREDITA ILI DRUGOG POTRAŽIVANJA
IZMIRENJE POTRAŽIVANJA: VISINA NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SLUŽITI ZA
POTPUNO ILI DELIMIČNO NAMIRENJE PREMA KLASI POVERILACA I VREMENSKA
DINAMIKA PLAĆANJA
I KLASA POVERILACA
Ukupan iznos potraživanja poverilaca iz I klase iznosi 56.128.813 RSD. Od toga, 15.167.992 RSD čine
neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana
do dana 20.5.2010. godine, neisplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje
dve godine do dana 20.5.2010. godine iznose 37.950.363 RSD , dok obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi)
dospele u poslednja 3 meseca do dana 20.5.2010. godine čine 3.010.459 RSD.
Akcionarsko društvo Fabrika hartije Božo Tomić je Ministarstvu finansija RS – Upravi za trezor podnelo Zahtev
za izdavanje potvrde o prethodnom ispunjenju uslova za povezivanje penzijskog staža (br. 181-102/2009-002 od
20.11.2009. godine), u skladu sa Procedurom o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje za pojedine privredne subjekte zaduživanjem (08 br. 414 -00-153/2009 i br. 414-0030/2009-01 od 9.11. 2009. godine – u daljem tekstu: Procedura). Ministarstvo finansija RS – Uprava za trezor,
filijala Stari grad je 25.11.2009. godine je na osnovu Tačke 6. Procedure, a u vezi sa Odgovorom Agencije za
privatizaciju (br. 59-181-102/2009-002 od 20.11.2009. godine) izdalo Potvrdu o prethodnom ispunjenju uslova
za povezivanje penzijskog staža u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 6265/2009-001 od 2. oktobra 2009.
godine (Prilog br. 4)
S tim u vezi, Unapred pripremljenim planom reorganizacije je predviđeno da se deo duga prema Poreskoj upravi
koji se odnosi na obaveze Društva po osnovu neisplaćenih doprinosa za period od 1.6.2007. godine do
31.12.2009. godine reguliše povezivanjem staža uplatom neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje na teret Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor. Društvo će obavezu prema Upravi za trezor po
osnovu povezivanja staža izmirivati u roku od četiri godine, uz grejs period od jedne godine, sa kamatom koja
će se obračunavati na godišnjem nivou za svaku godinu otplate u visini eskontne stope Narodne Banke Srbije, a
u skladu sa Procedurom o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za
pojedine privredne subjekte zaduživanjem donetom na osnovu člana 43. stav 3 Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“
br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 113-1041/2010-4 od 17.
februara 2010. godine.
Preostala sredstva neophodna za izmirenje obaveza prema poveriocima I klase u roku od 12 meseci od dana
usvajanja plana biće obezbeđena sredstvima iz zajma većinskog vlasnika Društva, Čestijm d.o.o. Sofija,
Bugarska.
II KLASA POVERILACA
Ukupan iznos potraživanja poverilaca II klase iznosi 239.152.446 RSD i u potpunosti se odnosi na potraživanje
Poreske uprave po osnovu neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, koje naplaćuje Poreska uprava,
umanjenog za iznos obaveza po osnovu javnih prihoda svrstanih u Klasu I. Ukupan iznos potraživanja uvećan za
pripadajuću kamatu na poreski dug čija je naplata odložena, a koja se obračunava po kamatnoj stopi utvrđenoj
relevantnim propisima (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, „Sl. glasnik RS“ br 80/2002,
84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 i 61/2005) će biti u celosti izmiren u roku od 12 meseci od dana usvajanja
40
Unapred pripremljenog plana reorganizacije (u skladu sa Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja
poreskog duga „Sl. glasnik RS“ br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005).
Sredstva neophodna za izmirivanje obaveza prema poveriocima II Klase bice obezbeđena na sledeći način:
ƒ
Deo duga prema Poreskoj upravi koji se odnosi na obaveze Društva po osnovu neisplaćenih doprinosa
za period od 1.6.2007. godine do 31.12.2009. godine, a koji nije obuhvaćen u Klasi I, će biti regulisan
povezivanjem staža tj. uplatom neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret
Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor.
ƒ
Preostala sredstva neophodna za izmirenje obaveza prema poveriocima II klase biće obezbeđena
sredstvima iz zajma većinskog vlasnika Društva, Čestijm d.o.o. Sofija, Bugarska.
Navedeni poverilac zadržava postojeća realna sredstva obezbeđenja svog potraživanja.
III KLASA POVERILACA
Ukupan iznos potraživanja poverilaca iz III klase, koji u potpunosti čini potraživanje Komercijalne banke ad
Beograd po osnovu neizmirenih obaveza u vezi sa Ugovorom o reprogramu - kreditna partija 6046108849 od
21.5.2008. godine (Zaključak VKO od 23.4.2008. godine), iznosi 38.875.206,16 RSD na dan 20.5.2010. godine
(odnosno 41.554.281,24 RSD na dan 31.5.2010. godine). Unapred pripremljenim planom reorganizacije
predviđeno je izmirenje obaveza prema Komercijalnoj banci ad Beograd, kroz reprogram duga koji
podrazumeva odobrenje grejs perioda od 6 meseci od dana usvajanja Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, uz zadržavanje postojećih uslova za otplatu kredita predviđenih planom otplate u okviru
navedenog Zaključka, uključujući već postojeća sredstva obezbeđenja (Prilog 5).
Društvo će nakon sprovođenja Planom predviđenih investicija i rezultujućeg povećanja prihoda uredno
servisirati dug prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd iz sredstava koje ostvari redovnim poslovanjem, a
ukoliko bude potrebno i iz sredstava obezbedjenih zajmom većinskog vlasnika Društva, Čestijm d.o.o. Sofija,
Bugarska.
41
IV KLASA POVERILACA
Ukupan iznos potraživanja poverilaca iz IV klase iznosi 442.887.479,77 RSD. Društvo će obaveze po osnovu
potraživanja svakog od poverilaca ove klase izmirivati u roku od četiri godine, uz grejs period od jedne godine
od dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije, uz godišnju kamatnu stopu jednaku eskontnoj
stopi Narodne Banke Srbije. Planom je predviđena otplata obaveza u šest jednakih polugodišnjih rata, od kojih
prva dospeva o danu isteka grejs perioda, a preostale u intervalima od 6, 12, 18, 24 i 30 meseci meseci nakon
dospeća prve rate.
Društvo će nakon sprovedenih investicija predviđenih planom biti u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava
servisira obaveze prema poveriocima IV klase reprogramiranih u skladu sa ovim Planom.
V KLASA POVERILACA
Nakon isteka petogodišnjeg grejs perioda koji koincidira sa rokom primene ovog Plana očekuje se da Društvo u
potpunosti povrati solventnost.
Ukupan iznos potraživanja poverilaca iz V klase iznosi 485.623.011,73 RSD. Društvo će obaveze po osnovu
potraživanja svakog od poverilaca ove klase izmirivati u roku od pet godina, uz grejs period od pet godina od
dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije, uz godišnju kamatnu stopu od 6M EURIBOR +
3%. Planom je predviđena otplata obaveza u deset jednakih polugodišnjih rata, od kojih prva dospeva o danu
isteka grejs perioda, a preostale u intervalima od 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 i 54 meseci nakon dospeća prve
rate.
Društvo će nakon sprovedenih investicija predviđenih planom biti u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava
servisira obaveze prema poveriocima V klase reprogramiranih u skladu sa ovim Planom.
***
Usvajanjem Plana sva prava i obaveze poverilaca iz Plana definišu se isključivo u skladu sa njegovim
odredbama, uključujući i situaciju u kojoj Plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje
Plana obustavlja.
Potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namireno na
isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KREDITU ODNOSNO ZAJMU
U početnoj fazi realizacije Plana, ključna sredstva biće obezbeđena putem zajma koji će Društvu odobriti njegov
većinski vlasnik, kompanija Čestijm d.o.o. Bugarska.
Dana 31.05.2010. godine između Čestijm d.o.o. Bugarska i Društva zaključen je ugovor o zajmu kojim se
Čestijm d.o.o. Bugarska („zajmodavac“) obavezuje da do kraja godine obezbedi Društvu pozajmicu od 600.000
EUR u cilju realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije – za namirenje poverilaca, kao i pozajmicu
za investiranje u Papir mašinu II u iznosu od 250.000 EUR kao i da će u slučaju da Društvo nije u mogućnosti
da finansira sprovođenje investicionog plana predviđenih ovim Planom iz sopstvenih sredstava, obezbediti
pozajmicu za sprovođenje istog. Navedeni ugovor zaključen je pod odložnim uslovom usvajanja ovog Plana.
Društvo je u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj : 113-1041/2010/4 o povezivanju staža od
17. februara 2010. godine u skladu sa Procedurom o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i
42
invalidsko osiguranje za pojedine privredne subjekte, a koju su doneli ministar finansija i ministar rada i
socijalne politike, podnelo zahtev za odobrenje kredita zaduživanjem kod Uprave za trezor Ministarstva
finansija. Društvo je pribavilo odgovarajuće potvrde da ispunjava uslove za ovakav način regulisanja
neuplaćenih doprinosa, ali je pokretanjem prethodnog stečajnog postupka Društvo bilo onemogućeno da gore
navedeni postupak sprovede do kraja. Planom je predviđeno zaduživanje kod Uprave za trezor Ministarstva
finansija u skladu sa gore navedenim podzakonskim aktima u iznosu od 73.523.100 RSD.
Nakon isplate obaveza prema poveriocima koji su obezbeđeni hipotekom ili zalogom Društvo će biti u
mogućnosti da dodatna sredstva za finansiranje obaveza i poslovanja pribavi iz eksternih izvora odnosno od
drugih finansijskih institucija.
OTPUŠTANJE ZAPOSLENIH ILI ANGAŽOVANIH DRUGIH LICA
Planom je predviđeno usvajanje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji predviđa
smanjenje broja zaposlenih za ukupno 35 radnika. Planom je takođe predviđeno da će radnicima koji budu
proglašeni tehnološkim viškom biti isplaćene otpremnine u skladu sa zakonom. Novi Pravilnik o organizaciji i
sistematizaciji poslova predstavlja sastavni deo Plana (Prilog 6) i stupa na snagu danom usvajanja Plana.
OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA OBAVEZA PREUZETIH UGOVOROM O PRODAJI
KAPITALA OD 17.07.2007. GODINE
Kompanija ČESTIJM d.o.o. Rejon Iskar, Družba 2. bl 14 ulaz D, VI sprat, Sofija, Bugarska, postala je većinski
vlasnik Društva na osnovu Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije koji je zaključila sa Agencijom za
privatizaciju dana 17.07.2007. godine.
U periodu od zaključenja navedenog ugovora do pripreme ovog plana, usled zatečenog nepovoljnog
finansijskog stanja (konkretno, neizmirenih dugova iz perioda pre privatizacije), većinski vlasnik Društva imao
je problema sa ispunjenjem preuzetih obaveza u pogledu obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i tzv. socijalnog
programa (ostale obaveze, uključujući plaćanje kupoprodajne cene, dostavljanje garancije za investiciono
ulaganje i investiranje u subjekt privatizacije uredno su izvršene).
Usvajanjem predloženog Plana pitanje dospelih obaveza biće rešeno na sveobuhvatan i sistemski način, uz
pravično namirenje svih poverilaca, a Društvu će biti dat prostor za normalno poslovanje, preko deblokiranih
računa u bankama, koje će podrazumevati redovno izmirivanje svih obaveza koje će nastati u periodu posle
stupanja Plana na snagu (uz paralelno izmirivanje ''starih'' obaveza na način predviđen Planom), uključujući tu i
obaveze prema zaposlenima na ime zarada i pripadajućih doprinosa za socijalno osiguranje.
Na opisani način, odmah po usvajanju Plana i sprovođenja inicijalnih aktivnosti deblokade računa stvoriće se
situacija u kojoj će moći da se konstatuje da je većinski vlasnik Društva u celosti ispunio obaveze koje je
preuzeo Ugovoroм o prodaji kapitala metodom javne aukcije od 17.07.2007. godine.
SREDSTVA REZERVISANA ZA POVERIOCE OSPORENIH POTRAŽIVANJA
Prema saznanju Društva, u trenutku predaje Plana ne postoje osporena potraživanja.
43
ROK ZA IZVRŠENJE PLANA REORGANIZACIJE I ROKOVI ZA REALIZACIJU
GLAVNIH ELEMENATA PLANA REORGANIZACIJE
Rok za izvršenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije iznosi 5 godina od dana usvajanja. Plan predviđa
namirenje klasa I do IV u potpunosti u ovom vremenskom periodu, dok su poverioci klase V saglasni da se
njihova potraživanja otplaćuju tokom ukupno 10 godina, od čega je grejs period 5 godina.
44
FINANSIJSKE PROJEKCIJE ZA PERIOD IZVRŠENJA PLANA REORGANIZACIJE
(PROJEKTOVANI BILANS USPEHA, BILANS STANJA I IZVEŠTAJ O NOVČANIM
TOKOVIMA)
PROJEKTOVANI BILANS USPEHA
Bilans uspeha (RSD 000)
2010P
2011P
2012P
2013P
2014P
2015P
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
Povećanje/ smanjenje zaliha učinaka
658.926
612.432
31.241
15.254
858.817
832.682
35.169
-9.034
890.018
878.911
36.752
-25.645
1.108.993
1.051.831
46.849
10.313
1.198.155
1.157.737
52.665
-12.247
1.263.194
1.204.046
54.772
4.376
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zaposlenih
Ostali poslovni rashodi
557.367
12.039
361.566
134.416
49.346
592.254
15.692
411.312
131.920
33.331
605.372
16.262
416.424
137.856
34.831
656.266
20.263
447.543
144.060
44.400
704.260
21.892
481.914
150.543
49.912
737.020
23.080
505.467
156.564
51.909
Poslovni rezultat
101.559
266.563
284.645
452.727
493.895
526.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostali prihodi
Ostali rashodi
0
52.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EBITDA
49.288
266.563
284.645
452.727
493.895
526.174
7,48%
31,04%
31,98%
40,82%
41,22%
41,65%
43.953
5.335
45.721
220.842
46.486
238.159
47.773
404.954
49.073
444.822
49.073
477.100
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
EBITDA marža
Troškovi amortizacije i rezervisanja
EBIT
EBIT marža
Troškovi kamata
EBT
Porez na dobit
Odloženi poreski prihodi perioda
Neto dobitak
Neto dobitak marža
0,81%
25,71%
26,76%
36,52%
37,13%
37,77%
68.570
-63.235
84.063
136.779
58.905
179.255
43.823
361.131
34.015
410.806
30.161
446.940
0
0
13.678
0
17.925
0
36.113
0
41.081
0
44.694
0
-63.235
123.101
161.329
325.018
369.726
402.246
-9,60%
14,33%
18,13%
29,31%
30,86%
31,84%
45
PROJEKTOVANI BILANS STANJA
Bilans stanja (RSD 000)
2010P
2011P
2012P
2013P
2014P
2015P
Osnovna sredstva
Materijalna imovina
405.259
405.259
394.889
394.889
363.703
363.703
341.680
341.680
318.607
318.607
269.533
269.533
Obrtna sredstva
Zalihe
Potraživanja
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
273.796
146.010
108.155
19.631
223.296
136.975
83.707
2.613
248.847
111.331
79.522
57.994
470.721
121.644
101.370
247.707
853.539
109.397
113.955
630.186
1.191.067
113.773
118.514
958.780
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupna aktiva
Kapital
Osnovni kapital
Zakonske rezerve
Gubitak/Dobitak
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ukupna pasiva
681.511
558.410
397.080
72.063
0
0
1.360.566
1.176.594
1.009.630
884.464
1.172.145
1.460.601
0
512.765
952
-513.717
0
512.765
952
-513.717
0
512.765
952
-513.717
0
512.765
952
-513.717
297.663
512.765
952
-216.054
699.909
512.765
952
186.192
1.329.859
1.106.209
938.308
807.353
791.437
673.569
30.707
0
30.707
70.385
0
70.385
71.322
0
71.322
77.111
0
77.111
83.045
0
83.045
87.123
0
87.123
1.360.566
1.176.594
1.009.630
884.464
1.172.145
1.460.601
46
PROJEKTOVANI BILANS NOVČANIH TOKOVA
Izveštaj o novčanim tokovima (RSD 000)
2010P
2011P
2012P
2013P
2014P
2015P
TG iz poslovne aktivnosti
Neto dobitak
Amortizacija
Promena u neto obrtnom kapitalu
-682.022
-63.235
43.953
-662.740
241.982
123.101
45.721
73.161
238.582
161.329
46.486
30.767
346.418
325.018
47.773
-26.373
424.394
369.726
49.073
5.595
446.463
402.246
49.073
-4.856
TG iz investicionih aktivnosti
Ulaganja u osnovna sredstva
Povećanje kaptala
-167.305
-157.885
-9.420
-35.350
-35.350
0
-15.300
-15.300
0
-25.750
-25.750
0
-26.000
-26.000
0
0
0
0
868.669
868.669
-223.650
-223.650
-167.901
-167.901
-130.955
-130.955
-15.916
-15.916
-117.869
-117.869
289
19.342
19.631
19.631
-17.018
2.613
2.613
55.381
57.994
57.994
189.713
247.707
247.707
382.479
630.186
630.186
328.594
958.780
TG iz finansijskih aktivnosti
Promena u dugu
Gotovina na početku perioda
Povećanje/smanjenje gotovine
Gotovina na kraju perioda
PRETPOSTAVKE POSLOVNOG PLANA
Grafik 1 – Projektovana proizvodnja u tonama
47
Grafik 2 – Struktura proizvodnje u 2009. godini (u tonama)
Grafik 3 – Struktura proizvodnje u 2015. godini (u tonama)
48
RSD hiljada po toni
Grafik 4 – Projektovani rast cena po vrstama papira
(u skladu sa projektovanom inflacijom)
70
60
Novi papir
50
Toaletni papir
40
Kuler i srednje fini
papir
Šrenc papir
30
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Grafik 5 – Projektovana proizvodnja tehnološke pare
49
Grafik 6 – Projektovani rast cene tehnološke pare (RSD po toni)
Grafik 7 – Projektovana prodaja električne energije
50
Grafik 8 – Projektovani rast cene električne energije iz kogeneracije
Grafik 9 – Struktura projektovanih prihoda
51
SPISAK ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA I IZNOS NJIHOVIH NAKNADA
Važećim osnivačkim aktom Društva (Ugovor o organizovanju AD Fabrika hartije BOŽO TOMIĆ Čačak,
donetim radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva od
14.08.2007. godine) predviđena je sledeća struktura organa upravljanja Društva:
-
Upravni odbor (predsednik i dva člana);
Generalni direktor (uz mogućnost da funkciju obavlja i predsednik Upravnog odbora);
Izvršni odbor.
U Društvu do podnošenja Plana nije bio formiran Izvršni odbor kao organ upravljanja predviđen osnivačkima
aktom.
U toku realizacije Plana, poslovima Društva, shodno odredbama osnivačkog akta i Zakona o privrednim
društvima, rukovodiće tročlani Upravni odbor u sastavu:
-
-
Ljudmil Cvetkov Ličkov, državljanin Bugarske, pasoš broj 359372031, predsednik Upravnog odbora
koji će ujedno vršiti i funkciju generalnog direktora Društva, sa ovlašćenjima da zastupa Društvo bez
ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu
Svetozar Manojlović, JMBG 2204945782821, član Upravnog odbora
Vasil Mileti Velidolski, državljanin Bugarske, pasoš broj 345569840
-
Društvo ne isplaćuje naknadu članovima Uprave
52
8.
NEZAVISNO STRUČNO LICE
Nezavisno stručno lice koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca biće
Milutin Obradović iz Čačka, JMBG 0905959782825, diplomirani ekonomista i licencirani stečajni upravnik,
licenca broj 155-0084 od 22.11.2008. godine, mobilni telefon 065/6029322.
8.1.
NAČIN OBAVEŠTAVANJA POVERILACA O SPROVOĐENJU PLANA
REORGANIZACIJE,
Imenovano nezavisno stručno lice će biti u obavezi da u cilju obaveštavanja poverilaca sastavlja redovne
mesečne izveštaje na osnovu informacija koje će dobijati od rukovodstva Društva na redovnim mesečnim
sastancima (koji će se po pravilu održavati do 10. u mesecu za prethodni mesec), kao i informacija koje će
pribaviti neposrednim uvidom u dokumentaciju relevantnu za kontrolu izvršavanja obaveza prema usvojenom
Planu, koja će mu biti stavljana na uvid od strane Društva tokom navedenih sastanaka ili će mu biti dostavljana
na njegov zahtev.
Nezavisno stručno lice će redovne izveštaje iz prethodnog stava sastavljati do 15. u mesecu za prethodni mesec.
Jedan primerak svakog redovnog izveštaja biće predat Društvu, koje će biti u obavezi da isti bez odlaganja
objavi na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji.
Nezavisno stručno lice će dva puta godišnje (za prvih šest meseci svake kalendarske godine - najkasnije do
01.08. i za drugih šest meseci najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine) sastavljati poseban izveštaj o
sprovođenju Plana koji će biti neposredno dostavljan svakom poveriocu čije potraživanje predstavlja 5% ili više
od ukupne vrednosti potraživanja odgovarajuće klase.
U slučaju da u postupku vršenja kontrole utvrdi značajnije odstupanje od Plana, nezavisno stručno lice će biti u
obavezi da redovan mesečni izveštaj kojim je konstatovano takvo odstupanje odmah dostavi i poveriocima iz
prethodnog stava.
Nezavisno stručno lice će pratiti sprovođenje Plana u periodu od 5 godina od usvajanja plana, s tim što taj rok
može biti kraći u slučaju da Društvo pre dospeća izmiri sve Planom utvrđene obaveze prema poveriocima.
8.2.
LICA
IZNOS I DINAMIKA ISPLATE NAGRADE ZA RAD NEZAVISNOG STRUČNOG
Nezavisno stručno lice će za praćenje sprovođenja plana imati pravo na mesečnu nagradu u iznosu od 500,00
EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Taj iznos će biti uvećan za eventualni
PDV, u slučaju da nezavisno stručno lice bude obaveznik PDV-a.
Isplata nagrade iz prethodnog stava biće vršena prema instrukcijama i ispostavljenoj fakturi nezavisnog stručnog
lica, do 15. u mesecu za prethodni mesec.
53
DATUM POČETKA PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE I ROK SPROVOĐENJA
PLANA
Primena ovog Plana počinje narednog dana po usvajanju i potvrdi Plana. Plan će se sprovoditi u periodu od pet
godina od datuma početka primene (osim u delu V klase potraživanja, koja će biti isplaćivana u periodu od 10
godina od datuma početka primene) .
54
IZVEŠTAJ O OČEKIVANIM BITNIM DOGAĐAJIMA U POSLOVANJU NAKON DANA
SAČINJAVANJA PLANA I PREGLED OBAVEZA ČIJE SE DOSPEĆE OČEKUJE U
NAREDNIH 90 DANA, KAO I NAČINA NAMIRENJA TIH OBAVEZA
Očekuje se da će fabrika hartije Božo Tomić ad Čačak, nakon sačinjavanja plana, održati kontinuitet u
proizvodnji i nastaviti sve aktivnosti koje podržavaju proizvodnju.
Planirana proizvodnja za jun iznosi oko 1.500t papira, realizacija oko 1.450t papira, a očekivani prihod od
realizacije iznosi između 47.000.000,00 i 50.000.000,00 dinara.
Očekuje se da će proizvodnja, realizacija i prihod od realizacije u julu i avgustu 2010. godine, biti približno isti
kao u junu.
Predviđeno je da će obaveze za jun, jul i avgust iznositi 45.500.000,00 RSD na mesečnom nivou, pri čemu su
troškovi raspoređeni na sledeće stavke :
-
Sirovine: 22.000.000,00 RSD
-
Struja: 6.000.000,00 RSD
-
Ugalj: 6.000.000,00 RSD
-
Zarade sa porezima i doprinosima: 7.500.000,00 RSD
-
Ostali rashodi 4.000.000,00 RSD
Obaveze od 20. maja do dana usvajanja plana izmiriće se u roku od 60 dana od dana dospeća. U smislu člana
160. stav 8. Zakona, obaveze nastale od dana podnošenja plana pa do dana održavanja ročišta za glasanje o
planu neće se smatrati troškom postupka, već će biti izmirene kao što je navedeno.
Obaveze koje dospevaju u periodu usvajanja plana pa do isteka roka od 90 dana, biće izmirene u roku od 30
dana od dana dospeća.
Izmirenje obaveza na pomenuti način predviđeno je uz pretpostavku da će se nakon usvajanja i potvrde plana u
najkraćem roku odblokirati račun Fabrike hartije Božo Tomić ad Čačak.
55
PROCENA NOVČANOG IZNOSA KOJI BI SE DOBIO UNOVČENJEM IMOVINE
SPROVOĐENJEM BANKROTSTVA
Procena vrednosti imovine Društva metodom likvidacione vrednosti data je u Prilogu 7 ovog Plana.
U Čačku,
20. maja 2010. godine
Za Božo Tomić a.d. Čačak
56
PRILOG 1– Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka Posl. Br. St. 245/2010
PRILOG 2 – Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije koriščenjem obnovljivih
izvora električne energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije – „Sl. glasnik
RS br. 99/09“).
PRILOG 3 – Ugovor o zajmu između Čestijm d.o.o. Sofija, Bugarska i Božo Tomić a.d. Čačak
PRILOG 4 – Zaključak Vlade 05 broj: 113-1041/2010-4 od 17. februara 2010. godine i Potvrda o
prethodnom ispunjenju uslova za povezivanje radnog staža
PRILOG 5 – Ugovor između Komercijalne banke a.d. Beograd i Božo Tomić a.d. Čačak
PRILOG 6 – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
PRILOG 7 – Procena vrednosti imovine Društva metodom likvidacione vrednosti
PRILOG 8 – Izjava stečajnog dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu
PRILOG 9 – Godišnji finansijski izveštaji za prethodne tri godine sa mišljenjem revizora
PRILOG 10 – Pregled pokretne i nepokretne imovine
PRILOG 11 – Vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga na 30.04.2010. godine, sa
pregledom svih potraživanja i procentualnim učešćem svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana
PRILOG 12 – Izjave većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja svake planom predviđene klase
da su saglasni sa sadržinom plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje
PRILOG 13 – Izjava revizora ili licenciranog stečajnog upravnika da je unapred pripremljen plan
reorganizacije izvodljiv
PRILOG 14 – Nezavisno istraživanje o tržištu sekundarnih sirovina u Srbiji
PRILOG 15 – Elementi biznis plana
57
Download

UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE