KALENDAR KURSEVA - BEOGRAD
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Menadžeri sistema
Kursevi i otvoreni treninzi
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
- novembar 2014. / februar 2015.
NOVO!
Pohađajte samo
pojedinačne module
uz qualityaustria
potvrdu.
Quality Austria Center d.o.o.
qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria
KALENDAR KURSEVA - BEOGRAD
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Menadžeri sistema
Kurs I – Menadžer sistema kvaliteta
– ISO 9001
2014.
03. – 06.11.
12. – 14.11.
18. – 20.11.
25. – 27.11.
01. – 04.12.
2015.
25. – 27.02.
Sadržaj
Integrisani sistemi menadžmenta – Zahtevi
Integrisani sistemi menadžmenta – Metode i alati
Integrisani sistemi menadžmenta – Strategija i organizacioni razvoj
Sistemi menadžmenta kvalitetom
Statističke metode za donošenje odluka
Sadržaj
ISPIT
Kurs II – Menadžer sistema zaštite životne sredine
– ISO 14001
Moduli
IMS-R*
IMS-MT*
IMS-S*
Moduli
EMS
EM-L, EME, EM-T,
EM-EC
UMP**
2014.
03. – 06.11.
12. – 14.11.
18. – 20.11.
2015.
28. – 30.01.
Sadržaj
Integrisani sistemi menadžmenta – Zahtevi
Integrisani sistemi menadžmenta – Metode i alati
Integrisani sistemi menadžmenta – Strategija i organizacioni razvoj
Sadržaj
Sistemi menadžmenta životnom sredinom
03. – 06.02.
Zakonske osnove, ekologija, tehnologija, ekonomija
25. – 27.02.
ISPIT
Kurs III – Menadžer sistema bezbednosti i zdravlja na radu
– BS OHSAS 18001
Moduli
IMS-R*
IMS-MT*
IMS-S*
Moduli
SMS
SM-AT, SMOM
SMP**
2014.
03. – 06.11.
12. – 14.11.
18. – 20.11.
2015.
10. – 12.02.
Sadržaj
Integrisani sistemi menadžmenta – Zahtevi
Integrisani sistemi menadžmenta – Metode i alati
Integrisani sistemi menadžmenta – Strategija i organizacioni razvoj
Sadržaj
Sistemi menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
17. – 20.02.
Primenjene tehnike, medicina rada
25. – 27.02.
ISPIT
*Moduli označeni zvezdicom (IMS-R, IMS-MT, IMS-S) su zajednički i slušaju se samo
jednom u slučaju da polaznik odabere više kurseva.
**Ispit ukupno traje tri dana i u slučaju da polaznik izabere više kurseva (ne sabiraju se
predviđeni dani za ispite za svaki pojedinačni kurs).
Quality Austria Center d.o.o.
Trening, sertifikacija i evaluacija
Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / fax: +381 11 380 71 60
E-mail: [email protected]
qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria
|2
Međunarodni sertifikacioni programi - ISO/IEC 17024
Moduli
IMS-R*
IMS-MT*
IMS-S*
QMS
QM-D
Moduli
QMP**
KALENDAR KURSEVA - BEOGRAD
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Menadžeri sistema
Preduslovi
Zahtev - pisani dokaz o četiri godine stručnog
profesionalnog iskustva od toga dve godine u
oblasti:
Sertifikat
|3
menadžmenta, obezbeđenja ili kontrole kvaliteta
menadžmenta zaštite životne sredine
menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
Sertifikat
Nakon uspešno položenog ispita i priloženog dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat će
dobiti qualityaustria sertifikat za menadžera sistema kvaliteta ili zaštite životne sredine ili
bezbednosti i zdravlja na radu. Sertifikat važi tri godine. Ukoliko nisu zadovoljeni svi
preduslovi za izdavanje sertifikata navedeni u opisu kursa, polaznici mogu dobiti sertifikat za
menadžera sistema sa oznakom „kandidat“.
Sertifikat Evropske organizacije za kvalitet (EOQ) se izdaje za vremenski period od tri
godine. Imaoci qualityaustria sertifikata mogu aplicirati za dobijanje EOQ sertifikata uz
prijavu koja se dodatno naplaćuje (100 EUR + PDV).
Potvrda
Polaznici koji odaberu pohađanje pojedinačnih modula, dobijaju qualityaustria potvrdu o
odslušanim predavanjima bez polaganja završnog ispita.
Otvoreni treninzi
Otvoreni treninzi, po izboru, koji su namenjeni praktičnoj implementaciji znanja stečenog na
kursevima za pojedince, sprovode se nakon završenog kursa. Cena otvorenih treninga ne
zavisi od broja polaznika i može im prisustvovati do tri polaznika iz organizacije pored
predstavnika koji je završio pojedinačne kurseve. Cene su izražene u evrima bez uračunatog
PDV-a. Datumi održavanja otvorenih treninga u martu 2015. biće definisani nakon
prijavljivanja polaznika.
Oblast
Trajanje
(dan)
Napomena
Cena
(EUR)
Sistem
menadžmenta
kvaliteta - ISO 9001
8
Pohađaju svi polaznici bez obzira na izabrani kurs –
ISO 9001 ili ISO 14001 ili OHSAS 18001
500
Sistem zaštite
životne sredine - ISO
14001
1
Dopunski dan za polaznike koji su izabrali i ISO 14001
Sistem bezbednosti i
zdravlja na radu OHSAS 18001
1
Dopunski dan za polaznike koji su izabrali i OHSAS
18001
100
100
Quality Austria Center d.o.o.
Trening, sertifikacija i evaluacija
Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / fax: +381 11 380 71 60
E-mail: [email protected]
qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria
Međunarodni sertifikacioni programi - ISO/IEC 17024
Menadžer sistema kvaliteta
Menadžer sistema zaštite životne sredine
Menadžer sistema bezbednosti i zdravlja
na radu
KALENDAR KURSEVA - BEOGRAD
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Menadžeri sistema
Cene
Opcija
Kurs – sertifikat nakon položenog ispita
Cena kursa (EUR)
Jedan kurs
ISO 9001 ili ISO 14001 ili OHSAS 18001
1470
ISO 14001 ili OHSAS 18001
750
ISO 14001 i OHSAS 18001
1500
Dva kursa
ISO 9001 i ISO 14001
ili
ISO 9001 i OHSAS 18001
ili
ISO 14001 i OHSAS 18001
1870
Tri kursa
ISO 9001 i ISO 14001 i OHSAS 18001
2270
Opcija
Modul – potvrda o odslušanom predavanju
Cena kursa (EUR)
IMS-R*
Integrisani sistemi menadžmenta – Zahtevi
400
IMS-MT*
Integrisani sistemi menadžmenta – Metode i alati
300
IMS-S*
Integrisani sistemi menadžmenta – Strategija i
organizacioni razvoj
300
QMS
Sistemi menadžmenta kvalitetom
300
QM-D
Statističke metode za donošenje odluka
400
EMS
Sistemi menadžmenta životnom sredinom
300
EM-L, EM-E,
EM-T, EM-EC
Zakonske osnove, ekologija, tehnologija, ekonomija
400
SMS
Sistemi menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu
300
SM-AT, SM-OM
Primenjene tehnike, medicina rada
400
Dopuna završen kurs
ISO 9001
Dopuna završen kurs
ISO 9001
Quality Austria Center d.o.o.
Trening, sertifikacija i evaluacija
Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / fax: +381 11 380 71 60
E-mail: [email protected]
qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria
|4
Međunarodni sertifikacioni programi - ISO/IEC 17024
Cene su izražene u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa. Postoji mogućnost
plaćanja na 12 jednakih mesečnih rata, ukoliko se kurs pohađa u celosti. Plaćanje kod
pohađanja pojedinačnih modula omogućeno je u četiri jednake mesečne rate. Prijava će se
smatrati prihvaćenom nakon potpisivanja ugovora. Kurseve mogu pohađati i fizička lica.
KALENDAR KURSEVA - BEOGRAD
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 - Menadžeri sistema
Prijavljivanje
Potrebno je popuniti online prijavu za kurseve na sajtu www.qa-center.net, na linku Online
prijavljivanje i upitnici - Prijava za kurseve ili formular za prijavu u prilogu i poslati na
[email protected] najkasnije do 30.10.2014.
Mesto održavanja kurseva
Trening centar – Quality Austria Center d.o.o.
Dravska 11, 11000 Beograd
Srbija
Predavač
Jelena Cice, Mast. inž. org. nauka
Executive Director
[email protected]
+381 69 1 66 33 47
Dodatne informacije
Quality Austria Center d.o.o.
Trening, sertifikacija i evaluacija
Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija
Tel. / fax: +381 11 380 71 60
E-mail: [email protected]
qualityaustria is accredited by BMWFW (Federal Ministry of Science, Research and Economy), Austria
Međunarodni sertifikacioni programi - ISO/IEC 17024
Detalji o sadržaju kurseva i povoljnostima za sertifikaciju sistema menadžmenta u
organizacijama (popust od 20%) se nalaze na sajtu www.qa-center.net.
|5
Download

Kursevi i otvoreni treninzi