KURSEVI
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
Akreditovano prema standardu ISO 17024
www.qa-center.net
Integrisani menadžment sistemi: IMS-R
Ovaj kurs je osnova čitavog trening programa, kako bi pojedinci/predstavnici kompanija postali menadžeri
sistema u oblasti menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštite na radu. Cilj je da
polaznici razumeju gledište da je kompanija iz koje dolaze u stvari jedan sistem, da prepoznaju funkcije i
potencijale menadžment sistema, da integrišu menadžment sisteme i da ih dalje razvijaju, te unapređuju.
Metode procesnog i projektnog menadžmenta, zajedno sa zahtevima standarda predstavljaju temelj
menadžment sistema. Tehnike komunikacije, prezentacije i dokumentacije su orijentisane na praktične
primere, koji će se tokom radionica predstaviti polaznicima.
• Osnove menadžment sistema
• Procesni i projektni menadžment
• Standardi i njihova primena ( ISO 9000 ff, ISO 14001, BS OHSAS 18001 )
• Komunikacija, prezentacija i dokumentacija
• Radionice / case study
IMS-R: Trajanje 4 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
1
Sistem menadžmenta kvalitetom: QMS
Da bi se kompanije i njeni procesi unapredili uz pomoć sistema menadžmenta kvalitetom, neophodno je
znanje o standardima serije ISO 9000 ff. Tokom ovoga kursa, polaznici dobijaju know-how za razumevanje
standarda ISO 9000 ff, njihove pravilne interpretacije i njihove primene u menadžmentu kvalitetom.
Pomoću radionica, različiti načini implementacije će biti obuhvaćeni. Drugi deo kursa obrađuje teme
garancije, jemstva, pouzdanosti proizvoda, kao i menadžmenta ugovornih obaveza, bilo da je reč o lancu
snabdevanja ili outsourcing-u.
• Ciljevi, struktura i sadržaj standarda kvaliteta serije ISO 9000 ff
• Principi menadžmenta kvalitetom
• Procesni model sistema menadžmenta kvalitetom
• Analiza i interpretacija standarda
• Unapređenje i optimizacija sistema i procesa
• Zakonski okviri
• Menadžment ugovornim obavezama
• Radionice / case study
Integrisani menadžment sistemi – metode i alatke: IMS-MT
Tokom kursa, polaznici će saznati sve o primenama metoda i alatki za izgradnju, integraciju i optimizaciju menadžment sistema. Naglasak je na učenju o metodološkoj kompetentnosti kod primene
rešenja primenljivih u praksi, koja će se dodatno pojasniti kroz praktične primere. Kao dodatak,
razmatraće se različiti vidovi programa unapređenja, kao što su FMEA, KVP, Six Sigma, 2Q Metod,
Krug Kvaliteta, itd.
• Tehnike i metode u okviru dizajna sistema, programi, projekti i aktivnosti za unapređenje kvaliteta
• Tehnike za analizu, priprema i način prezentacije informacija
• Kreativne tehnike, tehnike za rešavanje problema
• Procenjivanje, donošenje odluka, praćenje
• Sedam alatki kvaliteta
• Audit
• Radionice / case study
QMS + IMS-MT: Trajanje 4 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
2
Integrisani menadžment sistemi - strategija i organizacioni razvoj: IMS-S
Tokom ovog kursa, polaznici dobijaju know-how koji se odnosi na strategiju i procese promena u
kompanijama, te naglašava interakcije i korelacije u sistemima. Fokus je na razumevanju sistema,
menadžmentu promenama u kontekstu organizacionog razvoja, te kako se postaviti prema otporu i
rezultirajućim konfliktima u kompanijama. Ekonomski akspekti menadžmenta kvalitetom, kao što
su troškovi kvaliteta, skriveni troškovi, značaj brenda su jedne od važnih tema ovoga kursa.
• Organizacioni razvoj, modeli menadžmenta
• Korporativna kultura i podizanje svesti
• Motivacija
• Alatke za razvoj strategije kompanija
• Menadžment promenama (change management), liderstvo
• Poslovna izvrsnost
• Troškovi koji se odnose na kvalitet
Statističke metode za donošenje odluka: QM-D
Kurs se zasniva na tehnikama i metodama testiranja i merenja. Baziran na planiranju kvaliteta, kurs
govori o načinu merenja proizvoda, procesa i sistema duž lanca snabdevanja, a takođe i o merenju
zadovoljstva korisnika i lojalnosti. Znanje iz oblasti statistike, tehnike merenja i relevantna
metodološka kompetentnost čine okvire ovoga kursa. Radionice će doprineti boljem razumevanju
primera iz prakse.
• Testiranje i merenje
• Planiranje kvaliteta, planiranje testiranja
• Modeli verovatnoće i distribucije
• Statističke procedure
• Kontrola neusaglašenosti
• Merenje kvaliteta proizvoda i procesa
• Merenje zadovoljstva korisnika i lojalnosti
• Merenje kvaliteta u lancu snabdevanja
IMS-S+ QM-D: Trajanje 5 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
3
Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine: EMS
Polaznici će učiti o zahtevima standarda ISO 14001, kako bi izgradili sistem menadžmenta zaštitom
životne sredine. Takođe, saznaće se o procedurama i organizacionim tehnikama koje su neophodne
da bi se ostvarili ciljevi zaštite životne sredine. Polaznici ovog kursa će biti u mogućnosti da koriste
alatke koje su neophodne da bi se izgradio sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.
• Interpretacija standarda ISO 14001
• Procena aspekata životne sredine i njihov uticaj
• Pravna odgovornost
Ciljevi zaštite životne sredine i programi
• Upravljanje pravnim odgovornostima kada je u pitanju životna sredina
• Prevencija opasnosti i vanrednih situacija
• Sprovođenje internog audita
• Interna i eksterna komunikacija sa aspekta zaštite životne sredine
• Radionice / case study
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
4
Ekologija: EM-E
Polaznici će saznati o interakcijama životne sredine i odnosima između različitih eko sistema. Time
će biti u mogućnosti da implementiraju mere kada je u pitanju zaštita životne sredine i ostvare komunikaciju sa javnošću.
• Terminologija životne sredine i ekologije
• Faktori životne sredine (živi i neživi)
• Uvod u različite ekološke sisteme
• Poređenje ekoloških sistema sa menadžment sistemima
• Efekti industrijske aktivnosti na životnu sredinu
• Ekološki mehanizmi, npr. efekat staklene bašte, letnji smog, trošenje ozonskog omotača, eutrofikacija
• Trošenje prirodnih resursa
Tehnologija zaštite životne sredine: EM-T
Ovaj kurs pruža polaznicima saznanje o ekologiji i tehnologiji, te im time daje mogućnost da bolje
prepoznaju i procene oblasti za unapređenje u kompanijama, kada je reč o zaštiti životne sredine.
• Proceduralni principi
• Energija i objekti za spaljivanje
• Analize bezbednosti i opasnosti
• Bilans materije i energije
• Čistija proizvodnja
• Merenje i praćenje emisija
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
5
Ekonomija zaštite životne sredine: EM-EC
Ekonomija zaštite životne sredine, kao deo ekonomskih nauka, govori o menadžmentu oskudnim
prirodnim resursima. Način kako da se inkorporiraju ekološke teme u ekonomični proces donošenja
odluka, je jedna od tema kursa. Tokom kursa će biti reči o različitim metodama i alatkama ekonomije
zaštite životne sredine. Naglasak je na ekonomiji zaštite životne sredine u smislu poslovanja, kao što
je npr. održivi ekonomski razvoj i troškovi koji se odnose na životnu sredinu.
• Ključni indikatori zaštite životne sredine
• Informacioni sistemi orjentisani na zaštitu životne sredine
• Izveštavanje o zaštiti životne sredine
• Ekološki menadžment rizikom
• Troškovi zaštite životne sredine
• Ekološke kontrole
Zakon o zaštiti životne sredine: EM-L
Tokom kursa, unaprediće se znanje polaznika o primeni relevantnih zakona, standarda, regulativa i
pravila prakse. Pored toga, preneće se i informacije o načinu komunikacije sa organima uprave.
• Uvod u nacionalnu legislativu
• Nacionalna i međunarodna legislativa o zaštiti životne sredine
• Organi uprave i procedure
Predstavnik za zaštitu životne sredine: pitanja odgovornosti
EMS + EM-E + EM-T + EM-EC + EM-L : Trajanje 6 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
6
Sistem menadžmenta zaštite zdravlja
i bezbednosti na radu: SMS
Razvoj i održavanje Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zahteva detaljno
poznavanje BS OHSAS 18001 familije standarda, SCC/SCP i ostalih regulativa povezanih sa ovom
temom. Kao dodatak, pored pružanja sveobuhvatnog osnovnog znanja o relevantnim propisima i
njihovim mogućim tumačenjima, ovaj kurs takođe informiše o i pravnim okvirima i sprovođenju
internih audita.
Propisi koji se odnose na OH&S menadžment i različita tumačenja, kao što su BS OHSAS 18001,
SCC/SCP, BS 8800, ILO-OSH 2000, AUVA-SGM, SQAS
Elementi tipični za OH&S sistem menadžmenta, kao što su politika, organizacija, zakonska
usaglašenost, nezgode i planiranje u vanrednim situacijama, obuka i izgradnja svesti, izveštavanje i
informacioni sistem, interni i eksterni auditi, preispitivanje od strane rukovodstva
Zakonska regulative bezbednosti na radu
Sprovođenje internih OH&S audita i inspekcije
Radionice/ case study
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
7
Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Tehnike primene: SM-AT
Ovaj kurs ukazuje na posledice nesreća u preduzeću i pruža osnovna znanja o potencijalnim
opasnostima i metodama za identifikaciju i evaluaciju istih. Mogućnosti da se izbegne nesreća i
unapređenje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i poboljšanja svesti zaposlenih, su neke od
tema ovog kursa. Osim toga, u obzir se uzimaju i osnovni zakonski zahtevi i propisi, kada je u pitanju
zaštita zdravlja i bezbednosti na radu.
Osnovna znanja o OH&S i nacionalnim i/ili regionalnim smernicama
Uzroci nesreće i implikacije OH&S Politike
Metodi za unapređenje OH&S-a
Procena opasnosti
Oprema za rad i radne procedure
Lična oprema za bezbednost
Rizici i mere zaštite (npr. buka, električna oprema, izlaganje zračenju, visoke i niske pozicije radnih
mesta, itd.)
Postupanje sa opasnim materijama i otpadom
Ergonomija
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
8
Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Medicina: SM-OM
Ovaj kurs uči osnovne principe preventivne medicine rada u organizacijama. Sadržaj se oslanja na
osnovne zakonske regulative i daje pregled međusobnih odnosa medicine i OH&S menadžmenta.
Zadaci i ciljevi medicine rada
Pravne osnove
Prevencija medicine rada
Ops rada lekara specijaliste medicine rada
Koncepti stresa i napetosti
Pojam nesreće na radu / profesionalne bolesti
Međuspoj - uloga medicine rada u operativnim slučajevima
Procena, ocena, OH&S odbor, auditi
SMS + SM-AT + SM-OM: Trajanje 7 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
9
ISPIT – Menadžer sistema kvaliteta / zaštite životne sredine / zaštite
zdravlja i bezbednosti na radu - QSM+ESM+SSM : trajanje 4 dana
Tokom ispita, biće obuhvaćene teme sa kurseva:
Integrisani menadžment sistemi - zahtevi
Sistem menadžmenta kvalitetom
Sistem menadžmenta zaštite životne sredine
Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Integrisani menadžment sistemi – Metode i alatke
Integrisani menadžment sistemi – Strategija i organizacioni razvoj
Statisticke metode za donošenje odluka
Legislativa koja se odnosi na zaštitu životne sredine/ tehnologija/ ekonomija
Legislativa koja se odnosi na zaštitu zdravlja i bezbednost na radu
* Pismeni deo ispita čini multiple – choice test u trajanju
od 60 min. Usmeni deo ispita se sastoji u rešavanju case
study tokom grupnog rada, u trajanju od 90 min, te
prezentacije od strane svakog polaznika.
IMS-R
IMS-R
IMS-R
QMS
EMS
SMS
IMSMT
IMSMT
IMSMT
IMS-S
IMS-S
IMS-S
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
QM-D
EM-L EM-E
EM-T
EMEC
SM-AT SM-OM
Exam
QSM
Manager **)
Exam
ESM
Systems Manager **)
Exam
SSM
Systems Manager
Systems Manager
Certificate Occupational Health
and Safety Systems Manager
Certificate EOQ Occupational Health
and Safety Systems Manager
10
Vodeći auditor za sisteme menadžmenta kvalitetom/
zaštite životne sredine/zaštite zdravlja i bezbednosti na radu: A
Ovaj kurs pruža polaznicima znanje o najvažnijim zahtevima, pravilima i standardima, metodama
za pripremu, sprovođenje i analizu audita i komunikacionim tehnikama za vođenje diskusije i
objektivnog prikazivanja neusaglašenosti i mogućnosti za poboljšavanje.
Preduslov za polaznike kursa:
Važeći qualityaustria sertifikat: Menadžer sistema kvaliteta/zaštite životne sredine/zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Ciljna grupa:
Menadžeri sistema koji imaju za cilj da poboljšaju sisteme menadžmenta kroz audite, nezavisno od
strukture i veličine organizacije.
ISO 19011
ISO 17021
Vrste audita
Priprema za audit, audit pitanja, ček liste, preliminarne provere, audit na licu mesta
Sprovođenje audita
Izrada izveštaja sa audita
Ispravno formulisanje odstupanja i mogućnosti za poboljšavanje
Metode za sprovođenje audita
Teorije komunikacije i tehnike postavljanja pitanja
Radionice/ case study
* Pismeni deo ispita sastoji se iz
dva dela. Prvi deo čini multiple –
choice test u trajanju od 60 min.
Drugi deo pismenog ispita sastoji
se u rešavanju case study, u
trajanju od 90 min, koju svaki
polaznik rešava samostalno.
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
11
Menadžment higijenom
Mikrobiologija i Zakon o hrani: LMR
Na ovom kursu, polaznici uče o principima mikrobiologije i zakonu o hrani. Polaznicima se prezentuje
pregled opasnosti povezanih sa mikroorganizmima i načini uticaja rasta, razmnožavanja i proizvodnje
toksina. Polaznici uče da identifikuju i precizno i tačno procenjuju mikrobiološke rizike i da osiguraju
uspeh svoje kompanije na tržištu kroz praćenje i preventvine mere. U cilju boljeg razumevanja
važećeg zakonodavstva u vezi sa bezbednošću hrane i higijenom, polaznici dobijaju stručnu osnovu
o najvažnijim domaćim i međunarodnim pravnim zahtevima koji su objašnjeni na primerima iz
prakse.
Kursevi su namenjeni stručnjacima višeg i srednjeg menadžmenta koji dolaze iz prehrambene
industrije i ugostiteljstva/ hotelijerstva i svih drugih kompanija koje se nalaze u lancu hrane, a
odgovorni su za uspostavljanje higijenskih pravila i principa, kao i budućim trenerima, internim/
eksternim auditorima iz oblasti higijene.
Zakonodavstvo u oblasti bezbednosti hrane
Saradnja sa državnim organima
Mikrobiološki principi i higijenski rizici
Klasifikacija mikroorganizama
Fiziologija i umnožavanje
Patogenost i procena rizika
Učestalost i prevencija
LMR: Trajanje 2 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
12
Menadžment higijenom
Operativna i higijena osoblja, HACCP: LBPH
Ovaj kurs u fokusu ima zahteve za ličnom i industrijskom higijenom koji su propisani u
relevantnim standardima. Polaznicima se stavlja na znanje da su higijenska pravila efektivna i
uspešna jedino ako osoblje koje rukuje hranom razvije svest o odgovarajućoj higijeni. Međutim,
poštovanje zahteva za ličnom i industrijskom higijenom je takođe preduslov za uvođenje i
održavanje efektivnog HACCP plana u kompanijama. Koristeći primere iz prakse, kurs ilustruje
kako se ova usaglašenost može dostići i koji su to faktori kritični za prihvatanje, a potom i za
uspeh sveobuhvatnog sistema menadžmenta higijenom.
Industrijska i lična higijena: praktična primena
Strukturni zahtevi
Čišćenje i dezinfekcija
Deratizacija i dezinsekcija
HACCP prema Codex Alimentarius-u – metode i alatke
Analiza i ocena rizika
LBPH: Trajanje 3 dana
Menadžment higijenom
Menadžment sistemi, zakoni, standardi: LMS
IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, PAS 220
Merenje, analize, poboljšavanja — integracija u okviru postojećeg sistema menadžmenta
LMS: Trajanje 3 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
13
Ispit za menadžera higijene: LHP
Tokom ispita, bice obuhvaćene teme sa kurseva:
Mikrobiologija i zakon o hrani
Higijena pogona i lična higijena, HACCP
Menadžment sistemi, standardi i norme
ISO 22000, ISF, BRC
FSSC 22000/PAS 220
Pismeni deo ispita se sastoji od pitanja sa ponuđenim odgovorima i traje 30 minuta. Usmeni ispit
se sastoji od prezentacije, sveobuhvatne diskusije o projektu kao i dodatnim pitanjima sa kurseva.
Nakon uspešno položenog ispita, dobija se sertifikat – Menadžer higijene.
Ispit za Menadžera sistema Kvaliteta sa fokusom na bezbednost hrane: LMP
Mikrobilogija i zakon o hrani
Higijena pogona i lična higijena, HACCP
Menadžment sistemi, standardi, norme
Integrisani menadžment sistemi - zahtevi
Integrisani menadžment sistemi - Metode i alatke
Integrisani menadžment sistemi - Strategija i organizacioni razvoj
Pismeni deo ispita se sastoji od pitanja sa ponuđenim odgovorima i traje 60 minuta. Usmeni deo
ispita za svakog polaznika se sastoji od radionice u trajanju od 90 minuta koja se priprema u grupi/
timu, nakon koje sledi prezentacija.
LMR
IMS-R
LBPH
IMS-MT
LMS
LHP
IMS-S
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
LMP
Certificate Hygene Manager
Certificate Quality System Manager
with focus on food safety
Certificate EOQ
Food Safety System Manager
14
Kurs za auditore bezbednosti hrane prema standardu ISO 22000
(sistem menadžmenta bezbednošću hrane): LMEN
Cilj ovog kursa je da polaznici steknu osnovna znanja o higijeni, mikrobiološkim i drugim rizicima
koji se mogu javiti u lancu proizvodnje i prerade hrane, kao i načinu kako da implemetiraju ovaj
standard u svojim organizacijama. Zahtevi svake kompanije kada je u pitanju higijena, kao i
kontrola štetočina, uzeće se u obzir tokom kursa. ISO 22000 je širom sveta priznat standard koji je
namenjen svim kompanijama u lancu hrane i može se primeniti na sve, bez obzira na veličinu i
branšu.
Preduslovi za polaznike kursa:
Profesionalno iskustvo u higijeni namirnica i tehnologiji proizvodnje.
Ciljna grupa:
HACCP vođe timova, tehnolozi, šefovi proizvodnje, predstavnici rukovodstva za kvalitet, tehnički
menadžeri iz industrije ambalaže, trasporta, logistike, keteringa, ugostiteljstva i turizma i svi oni
koji vrše usluge u lancu hrane.
Sadržaj kursa:
Osnove CAC/RCP 1-1969 REV. 4-2003, zahtevi Codex Alimentarius-a
Analiza opasnosti
Preduslovni programi
Definisanje operativnih PRP i HACCP plana ISO/TS 22004 i ISO/TS 22003
Sprovođenje audita
Zakonodavstvo koje se tiče bezbednosti hrane
Mikrobiološke i druge opasnosti
Lična higijena
Infrastruktura - zahtevi
Čišćenje i dezinfekcija
Kontrola štetočina
LMEN + ispit: Trajanje 5 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
15
Kurs za Menadžere sistema bezbednosti informacija
Program akreditovan prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001
Međunarodni standard ISO/IEC 27001, kao i vodič za implemetaciju ISO/IEC 27002 je osnova kursa za
Menadžere sistema bezbednosti informacija. Kurs je namenjen onima koji žele da implementiraju
standard ISO/IEC 27001 u svoje organizacije i da ga nakon toga održavaju i unapređuju. Nakon kursa
bićete u prilici da uspostavite, implementirate i kontinuirano poboljšavate sistem menadžmenta
bezbednosti informacija (ISMS) i time ćete biti spona između najvišeg rukovodstva i operative u Vašoj
kompaniji. Uz pomoć ovog kursa, stići ćete do Vašeg cilja. To je, pre svega, učenje o ključnim elementima standarda ISO/IEC 27001, kao i jasnoj interpretaciji i implementaciji standarda u kompanijama,
kroz prezentaciju praktičnih primera.
Modul 1 - ISMS standardi ISO 27001 i ISO 27002:
Pravilno sprovođenje i optimizacija bezbednosti informacija
Pregled
Ovaj modul u nizu kurseva za IS Menadžere daje Vam osnov savremenog ISM sistema:
međunarodni standard za bezbednost informacija ISO/IEC 27001, kao i odgovarajući vodič za
primenu standarda ISO/IEC 27002 sa svim važnim oblastima, kao što su politika bezbednosti,
upravljanje rizikom, planiranje kontinuiranog poslovanja i interni auditi. Tokom dva dana trajanja
modula, ne bavimo se samo najvažnijim osnovama bezbednosti informacija, već su tu uključeni i
generički aspekti, kao što su organizacije, tehnologije i procesni menadžment. Praktične studije
slučaja će pomoći učesnicima da pokažu kako da samostalno sprovode ono što su naučili. Osim
toga, standard će biti upoređen sa drugim pristupima na temu bezbednosti informacija, a biće
reči i o mogućem daljem razvoju samog standarda, kao i serije standarda ISO 27000.
Cilj seminara:
Po završetku ovog modula, učesnici će poznavati procese i zahteve
koji su vezani za implementaciju standarda ISO 27001 i ISO 27002
unutar kompanija i biće u mogućnosti da ih praktično primene.
Polaznici će dobiti osnovu, koja će im omogućiti stalno
unapređenje sistema ISM.
Trajanje: 2 dana
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
16
Modul 2 - Psihološke osnove za IS Menadžere:
Od motivisanja ljudi do sposobnosti za upravljanje konfliktima
Pregled
Ponekad je uspostavljanje novih sistema suočavanje sa suprotstavljenim stavovima. Ovaj jednodnevni
seminar će Vas uvesti u osnove, koje će Vam omogućiti da uspešno sprovedete tehničko znanje stečeno
u okviru kompanije. Ovo uključuje delikatne sposobnosti kao što su veština moderatora, sposobnost
rada u timu, sposobnost upravljanja konfliktima, interdisciplinarnu saradnju ili poznavanje srodnih
modela, grupnih dinamičnih procesa i motivacionih tehnika. Način viđenja sebe kao menadžera je,
takođe, jedan od odlučujućih faktora uspeha.
Cilj seminara
Učesnicima će biti omogućeno da uspešno prođu kroz korporativne ciljeve sa, što je moguće, manje
gubitaka na relacionom nivou. Takođe, učesnici će naučiti kako da se uspostave, upravlja i motiviše
projektim timovima.
Trajanje: 1 dan
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
17
Modul 3 - Pravne osnove za IS Menadžere:
Identifikovanje i kompetentno implementiranje zahteva u vezi sa poštovanjem propisa
Pregled
Jedan važan element u oblasti informacione bezbednosti se formira prema zakonima koji regulišu zaštitu
podataka. U ovom jednodnevnom seminaru će Vam biti prikazana četiri prioriteta:
Zaštita i bezbednost podataka
Ovaj blok daje informacije o podacima koji bi trebalo da se zaštite, zatim načine korišćenja podataka,
tajnost podataka, prava zainteresovanih strana, kazne i štete.
Zakon o konkurenciji
Ovaj deo prenosi osnovne podatke o oglašavanju putem elektronske pošte, internet vezama,
bezbednosti Vašeg zaštitnog znaka i o zabrani za reklamiranje.
E-Commerce
Ovo poglavlje se bavi E-Commerce Direktivama, „Remote“ prodajama i Aktom o potpisu.
Autorska prava, ime domena
Poslednji deo je posvećen bezbednosti zaštitnog znaka (trade-mark) i zaštite imena i identifikacione
oznake.
Cilj seminara:
Učesnici upoznaju zakone relevantne za bezbednost informacija i mogu samostalno da primene najvažnija
pravila. Stiču osnovne veštine, koje im omogućavaju da budu kompetentne osobe za kontakt sa pravnim
konsultantima.
Trajanje: 1 dan
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
18
Ispit za Menadžere sistema bezbednosti informacija
Sadržaj ispita odnosi se na tri modula ovog kursa:
• ISMS Standardi ISO 27001 i ISO 27002
• Psihološke osnove za IS Menadžere
• Pravne osnove za IS Menadžere
Sprovođenje ispita:
Pismeni ispit (multiple choice).
Trajanje ispita:
60 minuta
Sertifikat:
Nakon uspešno položenog ispita polaznici dobijaju
međunarodno priznat sertifikat Menadžera
sistema bezbednosti informacija.
*Napomena:
Tokom kursa i na ispitu, obezbeđeno je konsekutivno prevođenje
na srpski jezik kao i prateća literatura na srpskom jeziku.
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
18
Auditor bezbednosti informacija prema standardu ISO 27001
"Vrhunska instanca" za sigurnost informacija
Serija kurseva za IS Auditora je idealan dodatak za obučene IS Menadžere, jer kao auditor, možete da
vršite sve interne audite samostalno i da optimalno pripremite kompaniju za eksterne audite,
korišćenjem metoda prikazanih u toku kursa. Pored toga, možete možete postati eksterni auditor, ako
imate adekvatno radno iskustvo.
Kao IS Auditor, vi ste "krajnja instanca" za IS menadžment sistem u kompaniji. Vi ćete proveriti
bezbednost informacija radi usklađivanja sa standardom i ocenićete mogućnosti za poboljšanje
kompanije. Interni audit je moćna alatka za održivo povećanje profitabilnosti i efikasnosti IS
Menadžment sistema.
Obuka za IS Auditora se sastoji od dva modula:
• Psihološke osnove IS Auditora
• Tehnike audita
Da bi ste mogli da pohađate kurs, potreban je važeći sertifikat za IS Menadžera. Na taj način je zagarantovan visok nivo kvalifikacije auditora.
Trajanje kursa: 3 dana
Sprovođenje ispita:
Pismeni ispit (multiple choice)
Trajanje ispita:
60 minuta
Sertifikat:
Nakon uspešno položenog ispita polaznici dobijaju
međunarodno priznat sertifikat Auditora sistema
bezbednosti informacija prema standardu ISO/ IEC 27001.
Kursevi - QA Center - www.qa-center.net
19
qualityaustria međunarodni program sertifikacije
Akreditovan sertifikat – Menadžeri sistema/ Vodeći auditori sistema
Sertifikat
Nakon uspešno položenog ispita i priloženog dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat će dobiti
qualityaustria sertifikat Menadžera sistema kvaliteta/ zaštite životne sredine/ bezbednosti i zaštite na
radu/ higijene; Vodečeg auditora kvaliteta/ zaštite životne sredine/ bezbednosti i zaštite na radu/
bezbednosti hrane. Imaoci više od jednog sertifikata za Menadžere sistema će dobiti odgovarajući
sertifikat Vodećeg auditora, ukoliko je priložen dokaz praktičnog iskustva. Imaocima sva 3 sertifikata
Vodećeg auditora će se izdati sertifikat Vodeći auditor integrisanih menadžment sistema na zahtev, bez
nadoknade.
Validnost sertifikata: 3 godine
Kriterijumi za produženje sertifikata
- Dokaz 3 godine radnog iskustva u oblasti kvaliteta/ zaštite životne sredine/ bezbednosti i zaštite na
radu (npr. potvrda poslodavca, interni sertifikat)
- Dokaz od minimum 4 sprovedena eksterna audita QMS, EMS, OH&S, ISO 22000 u ukupnom trajanju od
20 audit dana
- Ponovna obuka - Integrisani menadžment sistemi ili prisustvo kursevima iz serije Menadžment rizikom
Napomena
Ukoliko ne postoji mogućnost da se obezbedi dokaz praktičnog iskustva, polaznik može polagati ispit.
U tim slučajevima, polaznik će dobiti sertifikat sa napomenom Kandidat. Čim qualityaustria primi
dokaze praktičnog iskustva, izdaće se novi sertifikat bez nadoknade.
EOQ sertifikat
Validnost: Sertifikat Evropske Organizacije za Kvalitet se izdaje za vremenski period od 3 do 5 godina,
zavisno od programa sertifikacije. Imaoci qualityaustria sertifikata mogu aplicirati za dobijanje EOQ
sertifikata uz nadoknadu.
Quality Austria je akreditovana u skladu sa standardom ISO 17024 od strane BMWFJ
(Federal Ministry for Economy, Family and Youth).
Imaoci qualityaustria sertifikata mogu aplicirati za dobijanje EOQ sertifikata uz nadoknadu.
QUALITY AUSTRIA CENTER D.O.O.
Dravska 11, 11000 Beograd, Srbija | tel/fax: + 381 11 380 71 60 | e-mail: [email protected] | www.qa-center.net
Download

Brosura 3 sve zajedno edit