www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Sadržaj
•
O nama
•
ISO 9001 - SISTEM MENADŽMENT KVALITETA
•
SERTIFIKACIJA STANDARDA ISO 9001 : 2008
•
ISO 14001 - SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
•
SERTIFIKACIJA STANDARDA ISO 14001
•
ISO 18001 OHSAS - SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE I BEZBEDNOŠĆU NA RADU
•
ISO 22000 - SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI HRANE
•
ISO 27001 - SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
•
HACCP SISTEMSKA PROCEDURA
•
DEFINICIJE I SKRAĆENICE
•
OSNOVNI PRINCIPI HACCP
•
PREDUSLOVI ZA USPOSTAVLJANJE HACCP
•
PROCES UVOĐENJA HACCP
•
FAZE IMPLEMENTACIJE HACCP-A
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
O NAMA
Međunarodno priznat ISO sertifikat je jedina lična karta koju Evropska Unija
poznaje i priznaje. On nije samo formalna potvrda, nego i suštinski dokaz da
je neka Organizacija uspostavila sistem menadžmenta sa zahtevima ISO
standarda, da ga sledi i primenjuje.
„Certification International“, Velika Britanija, kao globalno telo pruža usluge
sertifikacije koje pokrivaju dobrovoljne postupke i zahteve zakonske
regulative utemeljene na nacionalnim i međunarodnim standardima, opštim
temama i specifičnim zahtevima svake Organizacije.
.
U slučaju regiona, „Certification International Serbia“ je, kao ekskluzivna
agent filijala, aktivan na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Sadržaj
ISO 9001 - SISTEM MENADŽMENT KVALITETA
Standard ISO 9001 : 2008 je bazni standard i njime se uređuje opšte
poslovanje svake organizacije. Ovaj standard je primenjiv bez obzira na
predmet poslovanja svake organizacije.
Radi konkurentnosti na globalnom tržištu neophodan je visok stepen kvaliteta,
odnosno potreba da se definiše garantovana ujednačenost kvaliteta
traženih proizvoda ili usluga.
Glavni cilj ovog standarda predstavlja kontinuirano unapređenje svih
procesa koji utiču na kvalitet proizvoda ili usluga. Sertifikat ISO 9001 je
međunarodno priznat dokaz tog kvaliteta.
Sistem Menadžementa kvalitetom podrazumeva 8 osam principa :
1. Organizaciju koja je usredsređena na kupca
Organizacije zavise od svojih kupaca i stoga moraju razumeti tekuće i
buduće potrebe kupaca, moraju zadovoljiti zahteve kupaca i moraju težiti
da prevaziđu potrebe kupaca.
2. Liderstvo
Menadžment preduzeća ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim
primerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedničke ciljeve i da definiše smer
kojim organizacija treba da se kreće. Menadžment mora između ostalog i da
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
kreira ambijent koji ohrabruje saradnike na rad i postizanje ciljeva
organizacije.
3. Uključenost zaposlenih
Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za
rešavanje problema i unapređenje procesa, kao i da omogući zaposlenima
da stalnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom
znanja i iskustava unutar timova doprinesu povećanom zadovoljenju pri
obavljanju posla a samim tim i rezultatima organizacije.
4. Procesni pristup
Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani,
a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i
praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti u
upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i
potrebne informacije.
5. Sistemski pristup upravljanju
Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na
način da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sistemski pristup
podrazumeva i potpuno razumevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i
neprekidno unapređenje sistema kroz merenje i vrednovanje rezultata.
6. Stalno poboljšanje
Princip ohrabruje uvođenje malih unapređenja u procese i sisteme, kao i
neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijumima.
7. Donošenje odluka na osnovu činjenica
Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su
relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu
prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda.
8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima
Organizacija treba da identifikuje i izabere ključne dobavljače, sa kojima kroz
jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju
proizvoda i procesa treba da ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist.
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Razlozi za implementaciju standard ISO 9001 :
• Veći stepen zadovoljenja kupaca
• Bolje profitno poslovanje i manji gubici
• Veće iskorišćenje resursa
• Bolje tržišne mogućnosti
• Kontinuirano unapređenje kvaliteta i efektivnosti
• Povećanje odgovornosti zaposlenih
• Poboljšanje interne i eksterne komunikacije
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Sertifikacija standarda ISO 9001 : 2008
Za uspešnu sertifikaciju sistem mora biti potpuno dokumentovan, proveren i
odobren od strane menadžmenta i tek tada su ostvareni uslovi za njegovu
implementaciju.
Sistem menadžmenta kvalitetom obuhvata :
• poslovnik kvaliteta - opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO
9001:2008
• procesi - opisuju aktivnost od početka do kraja
• procedure kvaliteta - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
• radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.
Menadžment je dužan da imenuje jednoga člana ( obično nekoga iz svog
menadžmenta) koji bez obzira na sve ostale odgovornosti mora biti
odgovoran i ovlašćen za:
• osiguravanje da su procesi potrebni za sistem menadžmenta kvaliteta
uspostavljeni, implementirani i da se održavaju
• izveštavanje menadžmenta o performansama Sistema menadžmenta
kvaliteta i izmenama neophodnim za njegovo poboljšanje
• podizanju nivoa svesti kod zaposlenih o zahtevima kupaca
• vezu sa eksternim stranama po pitanjima vezanim za Sistem menadžmenta
kvaliteta.
Organizaciji je neophodan menadžer kvaliteta koji će imati punu podršku
menadžmenta. Uprava mora imenovati nekog ko je u potpunosti upoznat sa
zahtevima ISO 9001:2008, ko je sposoban da postupa u skladu sa njima i ko je
spreman da pravovremeno izveštava menadžment o rezultatima SMK.
Menadžer kvaliteta mora:
• biti lako dostupan i stajati na raspolaganju svim zaposlenim u organizaciji
• imati sposobnost komunikacije na svim nivoima i sa svim zaposlenim u
organizaciji.
Menadžer kvaliteta mora biti odgovoran generalnom direktoru i mora biti
isključen iz svih aktivnosti koje bi mogle imati suprotan uticaj na ulazak na
svetsko tržište koje diktira i zadaje određene standarde.
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
ISO 14001 (SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE)
Ovaj standard odnosi se na upravljanje uticajima organizacije / preduzeća
na životnu sredinu, u svrhu smanjenja zagađenja zasnovanog na dužem
vremenskom periodu.
ISO 14001 ima za cilj poboljšanje životne sredine na nivou preduzeća /
društva tako što se usvajaju zahtevi u sistemu, koji proizvodi i pri tom ne šteti
prirodnom okruženju.
To je u suštini sistem ekološkog menadžmenta koji doprinosi :
• Poboljšanju opšteg zdravlja
• Zadovoljenju Zakona iz te oblasti
• Smanjenju rashoda, odnosno boljem iskorišćenju primarnih imputa
• Preventivi ekoloških katastrofa
• Boljoj slici firme / organizacije na tržištu
• Komparativna prednost na tržištu EU
• Generalno smanjenje rizika za eventualne ekscene situacije.
Sadržaj
Sertifikacija standarda ISO 14001
Za uspešnu implementaciju ovaj standard mora biti potpuno dokumentovan,
proveren i odobren od strane menadžmenta.
• Sertifikat je dokaz društvene odgovornosti
• Sertifikat je dokaz lokalnoj zajednici o stavu i odnosu menadžmenta
firme / organizacije
• Sertifikat je velika prednost u ugovaranju poslova sa međunarodno
priznatim subjektima
• Sertifikat je komparativna prednost u dobijanju potrebnih dozvola i
saglasnosti kod kompetentnih institucija
• Sertifikat je akreditovana međunarodna potvrda pred domaćim
inspekcijskim organima.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
ISO 18001 OHSAS (SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI NA RADU)
Sve organizacije koje implementiraju OHSAS su obavezne da imaju lice za
bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika na radu, vođenje
evidencije o povredama na radnom mestu, kao i obuku zaposlenih o zaštiti
na radu i pružanju prve pomoći.
Zakoni Srbije zahtevaju sistemsko praćenje i otklanjanje svih rizika i opasnosti
na radnom mestu. Odštete koje plaćaju poslodavci u slučaju povrede ili
bolesti na radu su vrlo visoke.
Razlozi za implementaciju ovog standarda su brojni :
• Usklađivanje radnih procesa sa zakonskim procesima
• Briga o opštem zdravlju zaposlenih
• Pravovremeno otklanjanje potencijalnih opasnosti
• Svođenje povreda na radu na minimum
• Prednost pred ino partnerima
• Zadovoljavanje svih segmenata zakonskih regulativa iz te oblasti
• Smanjenje mogućih tužbi
• Smanjenje premije osiguranja
• Smanjenje ukupnih troškova
• Povećava zadovoljstvo zaposlenih
• Povećana odgovornost zaposlenih
• Veći ugled preduzeća / organizacije.
Sertifikat 18001 : 2007 predstavlja međunarodno priznat dokaz o primenjenom
sistemu zaštite i bezbednosti na radu. Štiti preduzeće od plaćanja kazni,
povećava produktivnost.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
ISO 22000 (SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI HRANE)
ISO 22000 : 2007 je prvi međunarodni standard o bezbednosti hrane (Food
Safety management system), i u zemljama Evropske Unije nasledio HACCP
kao sistemsku proceduru u sektoru prehrambene industrije.
To je prvi standard koji koriste svi privredni subjekti u poslovanju sa hranom,
uključujući i dobavljače neprehrambenih proizvoda, kao što su dobavljači
ambalaže i procesne opreme.
Značajan je i primenljiv u organizacijama različitih veličina i branši koje su
vezane za hranu.
Suština ISO 22000 standarda ogleda se u :
• Identifikovanju svih mogućih opasnosti
• Određivanju gornjih kritičnih granica u prihvatljivom dijapazonu
opasnosti
• Proceni svih spoljnih opasnosti
• Izboru preventivnih mera, njihovog praćenja po utvrđenim metodama.
Standard integriše 4 osnovna elementa vezana za bezbednost hrane :
1.Preduslovne programe
2.HACCP sistemsku proceduru
3.Sistem menadžmenta
4.Vezu sa zainteresovanim stranama, kao što su dobavljači, potrošači,
kompetentni nadzor i dr.
Koristi od implementiranog sistema menadžmenta bezbednosti hrane :
• Poboljšan kvalitet krajnjeg proizvoda
• Bezbednost finalnog proizvoda
• Smanjena opasnost od mogućeg trovanja hranom
• Definisana procedura u vanrednim situacijama
• Kontinuirana kontrola u procesima proizvodnja
• Bolja organizacija
• Manji troškovi i bolje profitno poslovanje
• Usklađenost sa zakonskim propisima iz te oblasti
• Povećano poverenje krajnjih potrošača
• Velika prednost na ino tržištu.
Uspešnoj sertifikaciji standarda ISO 22000 prethode provera i ocena
ispunjenosti svih zahteva vezanih za ovaj standard, kao i ciljevi i poslovna
politika preduzeća.
Međunarodno priznat sertifikat ISO 22000 : 2007 pruža veliki ugled preduzeća.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
ISO 27001 (SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA)
Cilj ovog sistema sastoji se u tome da osigurava kontrolni sistem u vezi strogo
poverljivih informacija, njihovu zaštitu i ograničen pristup informacijama, sve u
svrhu zadovoljenja „zainteresovanih strana“.
Suština ovog standarda predstavlja celovit i harmonizovan pristup upravljanju
rizicima kojima su izložene informacione vrednosti.
Savremene tehnologije i njihova primena stavljaju akcenat na problem
sigurnosti informacija i njihovoj zaštiti od svih i na svim nivoima organizacije.
Šteta izazvana nenamernim ili namernim kvarovima u neadekvatno zaštićene
sisteme može biti pogubna za neku organizaciju.
Značaj implementacije standarda ISO 27001 :
• Veliko smanjenje rizika u oblasti informacija
• Veliko poverenje klijenata, poslovnih partnera, korisnika usluga
• Poverenje zaposlenih i saradnika
• Argumentovana odgovornost za maksimalnu bezbednost informacija i
podataka
ISO 27001 zasnovan je na 11 sigurnosnih principa :
1.Politika sigurnosti
2.Organizaciona šema za sigurnost informacija
3.Upravljanje sigurnim resursima informacija
4.Upravljanje sigurnim ljudskim resursima
5.Upravljanje komunikacijama i operacijama
6.Kontrola pristupa
7.Upravljanje sigurnosnim incidentima
8.Upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa
9.Usklađenost sa zakonima i drugim propisima
10.Nabavka i održavanje informacionih sistema
11.Fizička sigurnost.
Međunarodno priznat sertifikat ISO 27001 potvrda je pouzdanog partnera ne
samo firmama iz oblasti informacionih tehnologija, nego i bankama,
osiguravajućim kompanijama i drugim organizacijama gde informacija
predstavlja vrednost.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
HACCP sistemska procedura
Aktuelni zahtevi zakonodavca u oblasti poslovanja sa hranom
Hronologija propisa u oblasti hrane:
- Zakon o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe
i brojni pravilnici, kao i kontrolna regulativa koja prati ovu oblast;
- Direktiva EU 93/43 je propisala HACCP (prema Codex Alimentariusu)
kao obavezujući u Evropskoj Uniji.
- Zakon o bezbednosti hrane (ZBH) od 02.06.2009. (sa periodom
prilagođavanja od 2 godine) - obavezna primena od 10.06.2011.
godine.
Osnovni zahtevi su:
• Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane
• Primena HACCP, dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse;
• Obuka zaposlenih iz osnova higijene hrane i lične higijene;
• Lice zaduženo za primenu sistema bezbednosti hrane;
• Prijava Centralnom registru objekata za proizvodnju hrane i
• Samoocenjivanje ili sertifikacija primenjenog sistema.
Tokom 2010. su doneti podzakonski akti i to:
• Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane,
• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata,
• Pravilnik o listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane i
drugi.
Ovim aktima je regulisan način primene ZBH, kao i obezbeđenje minimalnih
uslova za njegovu primenu.
Za bezbednu hranu su odgovorni subjekti u proizvodnji i prometu hrane.
Inspekcijski organi Republike Srbije i akreditovane laboratorije zaduženi su za
praćenje (monitoring) primene ovih propisa.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Definicije i skraćenice
• Standardi - zahtevi koji se stavljaju pred proizvođače i proizvode
• Kodeks (Codex) – principi i pravila ponašanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Međunarodne organizacije koje prate rukovanje zdravom hranom:
CAC - Codex Alimentarius Commission
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
WHO - World Health Organization
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – analiza opasnosti i
kritične
kontrolne
tačke,
prema
dokumentu:
PREPORUČENI
MEĐUNARODNI KODEKS - OPŠTI PRINCIPI HIGIJENE HRANE - Codex
Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003.
HACCP sistem = procedura za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu
opasnosti od značaja za bezbednost hrane,
HACCP plan – komplet dokumenata: opis proizvoda, dijagram toka,
analiza opasnosti, CCP plan sa kontrolom CCP tačaka,
CCP – Critical Control Point) – kritična kontrolna tačka, mesto na kojem
se primenom odredenih preventivnih / kontolnih mera rizik po
bezbednost hrane otklanja ili svodi na prihvatljivu meru,
CP – Control Point – kontrolna tačka, mesto na kojem se sprovodi
propisana redovna kontrola,
CCP plan – tabela sa razradom kontrole u CCP tačkama
GAP – Good Agriculture/Aquaculture Practice – dobra poljoprivredna /
ribarska praksa,
GMP – Good Manufacturing Practice – dobra higijenska praksa,
GLP – Good Laboratoric Practice – dobra laboratorijska praksa,
GHP – Good Hygienic Practice – dobra higijenska praksa,
PRP – Prerequisite Programm – preduslovni program (skup primenjenih
mera i procedura sanitacije, zaštite od štetočina, testovi, obuke i sl.)
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Osnovni principi HACCP
Prema Codex Alimentariusu, tehnologiji procesa, a koristeći iskustava iz
prakse formulisani su sledeći principi:
Princip 1: SPROVEDITE ANALIZU OPASNOSTI U PROCESU
Princip 2: ODREDITE KRITIČNE KONTROLNE TAČKE (CCP)
Princip 3: USTANOVITE KRITIČNE GRANICE ZA SVE CCP
Princip 4: USTANOVITE SISTEM PRAĆENJA (MONITORINGA) u CCP
Princip 5: PROPIŠITE KOREKTIVNE MERE KADA CCP IZMAKNU KONTROLI
Princip 6: USTANOVITE PROCEDURE VERIFIKACIJE EFEKTIVNOSTI HACCP
Princip 7: DEFINIŠITE PROPISANU DOKUMENTACIJU (procedure, uputstva i
zapise), NJIHOVO ČUVANJE, IZMENE I DISTRIBUCIJU.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Preduslovi za uspostavljanje HACCP
Preduslovi za implementaciju HACCP procedure dati su u tekstu Codex
Alimentariusa poređani u 10 odeljaka, sa konkretnim preporučenim
zahtevima:
Odeljak 1. Ciljevi, domen
Odeljak 2. Korišćenje i definicije
Odeljak 3. Primarna proizvodnja – nije primenljivo
Odeljak 4. Zgrade, projektovanje i opremljenost
Odeljak 5. Kontrola rada
Odeljak 6. Održavanje i sanitacija
Odeljak 7. Lična higijena
Odeljak 8. Transport
Odeljak 9. Informacije za potrošača
Odeljak 10. Obuka
Sadržaj
Koristi od uspostavljanja i primene HACCP su:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Povećava se sigurnost korisnika (zdravstveno bezbedna hrana),
Smanjuje se broj žalbi korisnika,
Smanjuje se škart, vreme dorade, kao i neplanirani troškovi subjekta,
Povećava se ugled i poverenje u organizaciju / ustanovu,
Povećava se zadovoljstvo korisnika (kupaca),
Povećava se motivacija zaposlenih i njihovo zadovoljstvo,
Omogućuje se dodatno ulaganje u poboljšanje uslova proizvodnje i usluge
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Proces uvođenja HACCP se sastoji od dve faze :
I. Razvoj i Implementacija HACCP Sistema saglasno Codex Alimentarius . Za
sprovođenje ovog procesa, organizacije angažuju konsultantsku kuću , koja
zajedno sa zaposlenima iz organizacije vrši analizu rizika u proizvodnji, preradi
i termičkoj obradi hrane za ljudsku upotrebu , definisanje kritičnih kontrolnih
tačaka u kojima može doći do kontaminacije hrane , definisanje parametara
za kontrolu odstupanja u ovim tačkama i izradu dokumentacije HACCP
Sistema kojom se definišu procedure i uputstva za radne procese, kao i
odgovarajući zapisi koji služe kao dokaz o sprovedenim aktivnostima u okviru
radnih procesa.
II. Ocenjivanje i sertifikacija implementiranog HACCP-a shodno Codex
Alimentarisu. Ovaj proces sprovela bi CERTIFICATION INTERNATIONAL kao
ovlašćena sertifikaciona kuća.
Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o implementiranom HACCP
Sistemu organizacija šalje poruku korisnicima svojih proizvoda, da se nad
implementiranim HACCP Sistemom vrše kontinuirani nadzori od strane
ovlašćene sertifikacione kuće, koji dodatno garantuju kontinuiranost u
ispunjavanju zahteva Codex-a.
Sadržaj
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Faze implementacije HACCP-a
Razvoj i implementacija HACCP :
R.Br.
1.
NAZIV AKTIVNOSTI
OPIS UČEŠĆA KONSULTANTA
Organizacione
•
Inicijalni sastanak
pripreme za realizaciju •
Upoznavanje zaposlenih sa pojmovima
Projekta
HACCP-a
Snimak i analiza
postojećeg stanja
2.
3.
4.
Obuka zaposlenih
Primena HACCP
principa
•
Definisanje potrebnih preduslova
•
Formiranje HACCP tima
•
Analiza sistematizacije radnih mesta
•
Postojanje preduslova
•
Definisanje okvira HACCP sistema
•
Definisanje cilja HACCP plana
1.
DHP - Dobra higijenska praksa
DPP - Dobra proizvođačka praksa
Opis proizvoda
2.
Izrada dijagrama toka
3.
Definisanje grupa proizvoda
4.
Sprovođenje analize opasnosti
5.
Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka
6.
Uspostavljanje kritičnih granica za CCP
7.
Uspostavljanje sistema praćenja za
CCP
5.
6.
7.
8.
9.
Projektovanje
dokumentacije
HACCP sistema
Implementiranje
dokumentacije
Provera sistema,
verifikacije
Sprovođenje internih
provera
Priprema organizacije
za ocenjivanje
8.
Uspostavljanje korektivnih mera
•
Izrada dokumentacije HACCP-a
•
Priručnik
•
Procedure i uputstva
Obuka zaposlenih i povremene konsultacije
Provere implementacije HACCP sistema
Obuka zaposlenih
Obuka zaposlenih
www. Sertifikaciono Telo Cis .com
Faze sertifikacije HACCP-a :
Ocenjivanje implementiranog HACCP sistema :
R.Br.
1.
2.
3.
NAZIV AKTIVNOSTI
Ocenjivanje implementiranog
HACCP sistema
Izdavanje sertifikata o
implementiranom HACCP
Sistemu
Otklanjanje eventualnih
neusaglašenosti utvrđenih
procesom ocenjivanja
OPIS UČEŠĆA OCENJIVAČA
Organizovanje posete ocenjivača i
prisustvo na ocenjivanju
Publikovanje sertifikata
Nadzor nad aktivnostima
Sadržaj
Download

Sadržaj - Certification International Serbia