Uputstvo za upotrebu
minirite
Hvala Vam
Sadržaj
Hvala Vam na izboru našeg proizvoda kao Vašeg puta ka boljem sluhu.
Izgled aparata miniRITE
Izgled aparata miniRite Power sa Power šeširićem
Izgled aparata miniRITE Power sa olivom
Zamena baterija
Uključeno / Isključeno
Oznake za levo i desno uvo
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
Taster
Programi (Opcija) Kontrola jačine (Opcija)
Mirovanje (Opcija)
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Auto telefon (Opcija)
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Redovno održavanje Micro olive
Redovno održavanje aparata sa šeširićima
Da bismo podržali Vašu nameru, mi smo uložili veliki trud i pažnju kako bismo obezbedili
da Vaši novi slušni aparati budu vrhunskog kvaliteta i laki za korišćenje i održavanje.
Preporučujemo Vam da pažljivo proučite ovo uputstvo da biste ostvarili maksimalnu korist
od Vaših slušnih aparata.
Čestitamo na odluci da unapredite Vaš sluh pomoću najnaprednijih slušnih aparata koji se
mogu naći na tržištu.
5a
5b
5c
7
9
10
11
12
14
16
17
19
20
22
24
26
Upotreba Vašeg slušnog aparata
Česti problemi i njihova rešenja
Garantni list
Upozorenja
30
36
40
Žute strane
Izgled aparata miniRITE
Otvori mikrofona
Zvučnik
Taster
VAŽNA NAPOMENA
Otvor za izlaz
zvuka
Molimo da se, pre upotrebe Vaših slušnih aparata, upoznate se kompletnim sadržajem
ove brošure. Ona sadrži uputstva i važne informacije o upotrebi i rukovanju Vašim
slušnim aparatima i baterijama.
UPOZORENJE
MiniRITE Power je snažan slušni aparat. U slušaju da koristite miniRITE Power, nikada
nemojte dopustiti drugim osobama da koriste Vaše slušne aparate, jer nepravilna ili
pogrešna upotreba može izazvati trajno oštećenje njihovog sluha.
Zaštita od ušne measti
Vaš ušni uložak
Otvoreni šeširić:
6mm
8mm
10mm
5a
Vrata baterije
Micro oliva
Plus šeširić
Izgled aparata miniRite Power
sa Power šeširićem
Otvori mikrofona
Zvučnik
Taster
Otvor za izlaz zvuka
Vaš ušni uložak
Zaštita od ušne masti
Vrata baterije
Power šeširići:
8mm
10mm
12mm
5b
Plus šeširić
Izgled aparata miniRITE Power sa olivom
Otvori mikrofona
Taster
Otvor za izlaz zvuka
+ sistem za zaštitu
od ušne masti
Vrata baterije
Otvori venta
5c
Zamena baterija
Vaš slušni aparat koristi bateriju veličine 312.
Istrošena baterija mora se odmah ukloniti i odložiti u skladu
sa lokalnim propisima.
Kada je snaga baterije mala, čućete 2 “beep” signala. Ovo
upozorenje aktiviraće se onda kada baterija ima rezervu
samo za još nekoliko sati rada. Upozorenje će se ponavljati
u umerenim intervalima da bi označilo da je vreme za
zamenu baterije.
Ako se baterija potpuno isprazni aparat će se isključiti.
Kada se to dogodi, 4 “beep” će označiti da aparat prestaje
sa radom.
To nije znak neispravnosti.
7
Uključeno / Isključeno
Da biste zamenili bateriju, pratite sledeća uputstva:
• Gurajući uzdignutu ivicu sa donje strane aparata do kraja, potpuno otvorite vrata
kućišta baterije. Zamenite staru bateriju.
• Odlepite nalepnicu koja se nalazi na + strani nove baterije.
• Postavite novu bateriju tako da znak + na njoj poklapa sa znakom + odštampanim
na vratima kućišta baterije. Zatvorite vrata kućišta baterije.
Ako postoji bilo kakva vlaga na površini baterije ona se
pre upotrebe mora obrisati.
Kada promenite bateriju, proći će nekoliko sekundi
pre nego što nova baterija počne da radi punim
kapacitetom.
Kao pomoć prilikom rukovanja baterijama možete
koristiti magnet postavljen na vrhu alatke.
8
Aparat uključujete tako što zatvarate poklopac kućišta baterije do kraja, sa baterijom
postavljenom u kućište. Kada se poklopac kućišta baterije zatvori, aparat će početi da radi
emitujući niz tonova. To je znak da baterija funkcioniše i da aparat radi.
Aparat isključujete tako što lagano otvarate poklopac kućišta baterije sve dok ne osetite
“klik”.
Da biste produžili radni vek baterije vodite računa da je aparat isključen onda kada ga ne
koristite.
VAŽNA NAPOMENA
Univerzalna alatka
Kada aparat ne koristite,
noročito noću, otvorite poklopac
kućišta baterije do kraja da biste
omogućili cirkulaciju vazduha!
Uklj
Isklj
Klik
9
Klik
Oznake za levo i desno uvo
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
Slušni aparati su podešeni prema karakteristikama svakog uva što znači da je, ukoliko
posedujete dva aparata, Vaš aparat za levo uvo programiran različito od aparata za desno
uvo. Zbog toga je važno razlikovati aparat namenjen za levo uvo od aparata namenjenog
za desno uvo.
Zvučnik sa ušnim uloškom prvo postavite u ušni kanal (1),
a zatim postavite aparat iza Vašeg uva (2).
U cilju lakog pepoznavanja da li je aparat za levo ili desno uvo, mogu se na poklopcu
kućišta baterije postaviti oznake u boji.
Plava tačka označava LEVI aparat.
Crvena tačka označava DESNI aparat.
Ako power aparat kao ušni uložak ima Micro olivu, vodite
računa da je ona postavljena u ušni kanal tako da naleže u
konturu kanala, savršeno i udobno.
1
2
Vodite računa da je ušni uložak postavljen tako da cevčica
prati konturu kože.
3
Ako aparat poseduje ušnu nit, postavite je u uvo onako
kako je prikazano na crtežima 3 i 4, tako da prati oblik ušne
školjke.
10
11
4
Taster
Taster na Vašem slušnom aparatu se može isprogramirati na jedan od 3 načina.
Vaš slušni aparat poseduje taster.
Levo
Ako imate samo jedan aparat, taster se može koristiti za izbor između različitih programa.
Ako imate dva aparata, taster se može koristiti za podešavanje jačine zvuka i izbor
između programa.
Desno
Samo izbor programa:
Kratkim pritiskom na taster menjate program.
Samo kontrola jačine zvuka: *
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka.
Istovremena kontrola jačine zvuka i izbor programa: *
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka,
a dužim pritiskom (oko 2 sekunde) menjate program.
* samo ako imate dva aparata!
Pritisni
12
Upotreba 2 aparata
Ako imate dva aparata taster na jednom aparatu će menjati status na oba aparata. To znači,
kada podešavate menjate program ili podešavate jačinu zvuka na jednom aparatu, promena
će se automatski izvršiti i na drugom aparatu.
Programiranje tastera vrši Vaš distributer!
Programi (Opcija)
Pritisnite taster da biste promenili program unapred u ciklusu programa, npr. od P1-P2.
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa.
Prilikom promene programa, Vaš aparat će emitovati zvuk “beep”.
Broj ovih zvukova označava broj programa koji koristite.




Jedan “beep”, kada uključite program 1
Dva “beep”, kada uključite program 2
Tri “beep”, kada uključite program 3
Četiri “beep”, kada uključite program 4
Ako imate dva aparata, tada:
DESNI slušni aparat prebacuje programe unapred u ciklusu programa, npr. P1-P2.
LEVI slušni aparat prebacuje programe unazad u ciklusu programa, npr. P2-P1.
U donjoj tabeli možete videti opis programa Vašeg slušnog aparata.
Prog. 1:
Prog. 2:
Prog. 3:
Prog. 4:
14
15
Kontrola jačine (Opcija)
Mirovanje (Opcija)
Kontrola jačine zvuka može se aktivirati samo ako koristite dva aparata. Kontrola jačine
zvuka omogućava Vam da podesite jačinu u posebnim zvučnim okruženjima, na nivo koji
će vam biti udoban.
Pritisak na taster u trajanju od najmanje 3 sekunde prebaciće aparat u režim mirovanja.
Pritiskom na taster na jednom aparatu, jačina zvuka se podešava simultano na oba
aparata.
Koristite funkciju mirovanja onda kada aparat nosite, a potrebno
je da ga utišate.
Da biste ponovo aktivirali aparat, ponovo kratko pritisnite taster.
Za povećanje jačine zvuka, kratko pritisnite taster na DESNOM aparatu.
Za smanjenje jačine zvuka, kratko pritisnite taster na LEVOM aparatu.
Pritisni
3 sekunde
Kada je aparat uključen, on otpočinje sa radom na željenoj (unapred isprogramiranoj) jačini.
Prilikom podešavanja kontrole jačine, željena jačina će biti označena zvukom “beep”.
UPOZORENJE
Funkciju mirovanja nemojte koristiti umesto isključivanja aparata, jer u ovom režimu
aparat i dalje troši bateriju.
16
17
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Ovo se izričito preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama u učenju.
Vrata kućišta baterije projektovana su da se otvaraju samo pomoću alatke. Koristite
višenamensku alatku za otvaranja vrata kućišta baterije, tako što ćete je gurnuti u otvor
na vratima, a zatim potisnuti da biste ih otvorili.
19
Auto telefon (Opcija)
Vaš slušni aparat može imati ugrađenu funkciju Auto telefona. Kada se slušni aparat
nalazi u blizini telefonske slušalice, Auto telefon će aktivirati telefonski program.
Kada je telefonski program aktiviran čućete određeni broj “beep” zvukova.
Po završetku telefonskog razgovora, slušni aparat će se automatski vratiti na
prethodni program.
Ne mogu svi telefoni aktivirati funkciju Auto telefona.
Telefonska slušalica mora imati postavljen poseban
magnet. Molimo da pratite posebne instrukcije za
postavljanje magneta koje možete dobiti kod Vašeg
distributera.
20
UPOZORENJE
Ako koristite magnet za Auto telefon:
• Držite magnete van domašaja dece ili kućnih ljubimaca. Ukoliko se dogodi da se
magnet proguta, odmah se obratite lekaru.
• Nemojte nositi magnet u džepu na grudima i uvek ih držite na udaljenosti od
najmanje 30 cm od aktivnih implantabilnih sredstava. Po mogućnosti, telefonsku
slušalicu sa magnetom koristite na supotnoj strani od pejsmejkera ili drugih aktivnih
implantabilnih sredstava.
• Magnet držite na udaljenosti većoj od 30 cm od kreditnih kartica i drugih magnetno
osetljivih uređaja.
21
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Vaš ušni kanal proizvodi ušnu mast (cerumen) koja može zapušiti otvor za izlaz zvuka ili
vent na Vašoj individualnoj olivi. Da biste sprečili da naslage masti izazovu promene u
radu, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava.
Kada rukujete slušnim aparatom držite ga iznad meke površine da bi se, u slučaju pada,
izbeglo oštećenje aparata.
Čišćenje aparata
Pripremljen je niz posebnih alatki sa posebnom namenom za čišćenje Vaših aparata. Njih
je potrebno koristiti da bi se obezbedilo najbolje održavanje i efikasan rad Vaših slušnh
aparata.
Univerzalna alatka
Odvijač
Magnet
Pre noćnog odmora:
• Proverite da se u bilo kom otvoru individualne olive ne nalazi ušna mast, jer ona može
uticati na efikasan rad aparata.
• Otvorite vrata kućišta baterije da biste omogućili cirkulaciju vazduha unutar aparata.
Poklopac
Četkica
Ručica
Upotrebite krpu da biste očistili površinu aparata.
Četkicu zamenite onda kada je to neophodno. Jednostavno je skinite sa ručice a zatim
stavite novu četkicu. Novu četkicu čvrsto prikačite na ručicu.
22
23
Redovno održavanje Micro olive
Micro olivu je potrebno redovno čistiti:
• Očistite otvor venta pomoću četkice, guranjem i blagim okretanjem kroz otvor.
Zamena sistema za zaštitu od ušne masti
1. Alatka ima dva kraja, jedan sa novim filterom (A) i drugi sa vrhom za zamenu filtera (B).
2. Utisnite vrh za zamenu u otvor za izlaz zvuka na Micro olivi.
3. Polako izvucite stari filter protiv cerumena, pri tome držeći alatku pravo.
4. Okrenite alatku za 180°.
5. Gurnite novi filter u otvor za izlaz zvuka i polako izvucite alatku.
6. Bacite iskorišćenu alatku. Nemojte je ponovo koristiti.
Zamenite sistem za zaštitu od cerumena u slučaju da:
• možete videti da je zapušen filter koji se nalazi u Micro olivi
• slušni aparat ne daje normalan zvuk.
Koristite sistem za zaštitu od ušne masti koji Vam isporučuje Vaš distributer!
Slušni aparat i Micro olivu nikada ne smete prati ili potapati u vodu ili druge tečnosti!
24
Detaljna uputstva za zamenu sistema protiv ušne masti ćete takođe naći u njegovom
pakovanju.
25
Redovno održavanje aparata sa šeširićima
Zvučnik redovno čistite. Pomoću krpice očistite svaki trag cerumena.
Šeširić ne treba čistiti. Kada je potreban nov, čist šeširić, zamenite postojeći i stavite novi.
Preporučujemo da se šeširić menja najmanje jedanput mesečno ili prema uputstvu Vašeg
distributera.
26
Zamena šeširića
Šeširić je jednostavno zameniti. Zamenu vršite kada god je potrebno.
Pomoću nokta uhvatite donji deo šeširića. Zatim ga skinite. Postavite novi šeširić na
zvučnik i proverite da je sigurno pričvršćen.
1
2
27
3
Ispod šeširića ćete uočiti beli filter protiv cerumena koji je pričvršćen na kraju zvučnika.
To je filter protiv cerumena koji zadržava prljavštinu i štiti zvučnik. Ako se ovaj filter
zapuši, obratite se Vašem distributeru za servis i zamenu ovog filtera.
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga
u parkiranom automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna
kupatila, tuševi ili jaka kiša. Niti se smeju sušiti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj
drugoj rerni.
Ukoliko je aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju, jer vlaga može uticati na njegov
rad. Korišćenje kompleta za isušivanje vlage može pomoći da se ovi problemi izbegnu i
može produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata. Za dodatne savete obratite se Vašem
distributeru.
VAŽNA NAPOMENA
Šeširić je napravljen od mekanog, medicinski odobrenog materijala. Ukoliko se šeširić
odvoji i ostane u ušnom kanalu, on neće prouzrokovati nikakvu ozledu. Ukoliko možete
– pažljivo ga izvadite. Ako je neophodno, neka Vam pomogne druga osoba. Nemojte
šeširić gurati dublje u ušni kanal. Nemojte zvučnik slušnog aparata gurati u uvo pre
nego što je izvađen odvojeni šeširić. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, obratite se
Vašem distributeru.
28
Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sunčanje i
sprejevi protiv insekata mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek odstranite
Vaš slušni aparat pre upotrebe ovih proizvoda i sačekate neko vreme da se preparati
osuše pre ponovnog postavljanja Vašeg aparata.
Ukoliko koristite losion obavezno obrišite ruke pre nego što u njih uzmete aparat.
29
Upotreba Vašeg slušnog aparata
Potrebno je vreme da biste se navikli na novi slušni aprat. Dužina perioda prilagođavanja
različita je kod različitih osoba. Zavisiće od mnogo faktora, kao što su iskustvo u prethodnom nošenju slušnih aparata i stepena oštećenja sluha.
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
1. U tišini Vašeg doma
Pokušajte da se priviknete na sve nove zvuke koje čujete. Slušajte mnogobrojne zvuke iz
okruženja. Pokušajte da prepoznate svaki zvuk imajući na umu da će neki od njih zvučati
drugačije nego pre. Možda će biti potrebno da naučite da ih ponovo prepoznajete. Vre­­me­nom ćete se privići na zvuke iz okruženja - u suprotnom obratite se Vašem distributeru.
2.Razgovor sa drugom osobom
Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno
možete videti izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora možete čuti nove glasovne
zvuke koji u početku mogu izgledati neprijatni. Međutim, nakon što se mozak adaptira,
Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
3.Slušanje radija i TV-a
Prilikom slušanja TV-a ili radija počnite sa slušanjem spikera vesti, zato što oni,
po pravilu, govore razgovetno. Posle toga pokušajte sa slušanjem drugih TV programa.
Ukoliko uočite teškoće u slušanju radija ili TV-a, Vaš distributer će Vas posavetovati o
Oticon ConnectLine sistemu i dodatnoj pratećoj opremi.
Ukoliko Vas nošenje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili.
Postepeno, bićete u stanju da slušate pomoću aparata i u dužim vremenskim periodima.
Uskoro, Vi ćete biti u stanju da udobno koristite slušni aparat preko celog dana.
30
31
4.Razgovor u grupi
Razgovori u grupi obično su praćeni povišenim stepenom okolne buke i iz tog razloga
prirodno predstavljaju teškoću za dobro razumevanje. Međutim, usredsredite Vašu pažnju
na osobu koju želite da čujete. Ukoliko neku reč niste razumeli, zamolite govornika da je
ponovi.
5.Upotreba telefona
Prilikom korišćenja telefona postavite telefonsku slušalicu odmaknutu
iznad uha, tako da zvuk iz slušalice direktno ulazi u mikrofon slušnog
aparata. Na ovaj način izbeći ćete pištanje u slušnom aparatu i
omogućiti najbolje uslove za razumevanje razgovora. Kada
telefonsku slušalicu držite na ovaj način, vodite računa da
govorite direktno u mikrofon telefonske slušalice, kako biste
sagovorniku omogućili da i on Vas dobro razume.
32
Ukoliko imate teškoća prilikom upotrebe telefona, obratite se Vašem distributeru za više
informacija u vezi sa Oticon ConnectLine sistemom i drugom dodatnom opremom.
6.Bežični i mobilni telefoni
Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najoštrije međunarodne
standarde o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim nisu svi mobilni telefoni
kompatibilni sa slušnim aparatima. Određeni stepen poremećaja je moguć, zavisno od
karakteristika Vašeg mobilnog telefona.
Ukoliko ne možete da postignete dobre rezultate prilikom upotrebe mobilnih telefona,
obratite se Vašem distributer u vezi Oticon ConnectLine sistema i druge dodatne opreme
pomoću koje možete unaprediti Vaše mogućnosti slušanja.
33
Koristite Vaše slušne aparate tokom celog dana
Najbolji način da obezbedite dobro slušanje je da vežbate slušanje pomoću aparata
sve dok ne budete u stanju da udobno nosite Vaše slušne aparate tokom celog dana.
U većini slučajeva neredovno nošenje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna
korist koju bi aparati inače pružili.
Najvažnije koristi od nošenja dva slušna aparata su:
Vaši slušni aparati Vam neće vratiti normalan sluh. Isto tako neće sprečiti ili uvećati slušno
oštećenje koje je rezultat zdravstvenog stanja. Međutim, oni će Vam pomoći da bolje
iskoristite preostalu sposobnost slušanja koju posedujete. Ukoliko posedujete dva slušna
aparata, uvek ih nosite oba.
• Dobićete osećaj potpunije i udobnije zvučne slike.
34
• Unaprediće se Vaša sposobnost da lokalizujete izvor zvuka.
• Lakše ćete razumeti govor u bučnim okruženjima.
35
Česti problemi i njihova rešenja
Simptom
Mogući uzroci
Rešenja
Nema zvuka
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite Micro olivu ili šeširić
str. 24 & 26
Proverite da li je potrebna zamena filtera protiv cerumena ili šeširićae
str. 25 & 27
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite Micro olivu ili šeširić
str. 24 & 26
Vlaga
Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Nepravilno postavljen slušni aparat
Ponovo postavite slušni aparat
Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu
Obratite se za pregled ušnog kanala kod Vašeg lekara
Isprekidan ili
utišan zvuk
Pištanje
str. 7 & 8
str. 29
str. 7 & 8
str. 11
Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne da rezultat, obratite se za pomoć Vašem distributeru.
36
37
Međunarodna garancija
Vaši slušni aparati podležu garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za
period od 12 meseci od dana kupovine. Garancija obuhvata slušni aparat, ali ne i dodatnu
opremu kao što su baterije, cevčica, filteri protiv cerumena itd.
Ukoliko je potreban servis
Obratite se Vašem distributeru, koji će utvrditi kvar i izvršiti popravku i podešavanja.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili održavanja, prekomerne upotrebe,
nezgoda, popravki vršenih od neovlašćenih osoba, izlaganje korozivnim sredinama,
fizičkim promenama Vašeg uva, oštećenja nastala unošenjem stranih tela u aparat ili
nepravilno podešavanje NISU obuhvaćeni garancijom i mogu prouzrokovati prestanak
važenja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema važećem zakonu o
trgovini u Vašoj zemlji. Vaš distributer može izdati garanciju koja može biti povoljnija od
navedene. Molimo da se raspitate za dalje informacije.
38
39
Garantni list
Odobrenja proizvoda, upozorenja i oznake
Ime i prezime vlasnika:
Slušni aparat poseduje radio predajnik koji koristi kratkotalasnu magnetnu indukcionu
tehnologiju na 3,84 MHz. Snaga magnetnog polja predajnika je manja
od -42 dBµA/m @ 10 m.
Distributer:
Emisiona snaga radio sistema je daleko ispod međunarodnih dozvoljenih granica za humanu
ekspoziciju. Za poređenje, zračenje slušnog aparata je manje od elektromagnetnog
zračenja npr. halogenih sijalica, kompjuterskih monitora, mašina za pranje. Slušni aparat
je u saglasnosti sa međunarodnim standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti.
Adresa distributera:
Telefon distributera:
Datum kupovine:
Garantni rok:
Mesec:
Model levo:
Serijski br.:
Model desno:
Serijski br.:
Zbog ograničene veličine aparata sve relevantne oznake date su u ovom dokumentu.
Veličina baterije: 312
40
41
Upozorenja
Slušni aparat sadrži modul sa:
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim opštim upozorenjima i sa potpunim
sadržajem ovog uputstva pre početka korišćenja Vaših slušnih aparata.
Uređaj zadovoljava Odeljak 15, FCC pravila i RSS-210 of Industry Canada
Slušni aparati i baterije mogu biti veoma opasni ukoliko se progutaju ili koriste na
neodgovarajući način. U tom slučaju može doći do teških povreda, trajnog gubitka sluha ili
čak mogu uzrokovati fatalan ishod.
Rad uređaja je predmet sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme izazvati štetnu interferenciju
2. ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju, uključujući
interferenciju koja može izazvati neželjene efekte.
Promene ili izmene izvedene na opremi koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne
za usaglašenost, mogu poništiti autorizaciju korisnika za upotrebu opreme.
908 73 650 00 / 04.10
FCC ID: U28FUNRI03
IC: 1350B-FUNRI03
• Slušni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igračke i moraju se čuvati van domašaja dece
ili bilo koga drugog ko ih može progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.
• Nikada nemojte menjati bateriju ili vršiti podešavanje aparata u prisustvu beba,
dece ili osoba sa teškoćama u učenju.
• Odlažite baterije pažljivo na mesto na kome neće biti dostupna bebama, deci ili
osobama sa teškoćama u učenju.
42
• Baterije se slučajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izvšite
proveru lekova, pre nego što progutate bilo kakve tablete.
• Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Vaš slušni aparat ili baterije u usta, jer su to
glatki predmeti i nezgodom mogu biti progutani.
• Neki slušni aparati mogu se opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim kućištem
baterije. To se posebno preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama u učenju.
U slučaju da se progutaju baterije ili slušni aparat, odmah se obratite lekaru.
Upotreba slušnih aparata
• Slušni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji će izvšiti podešavanje
aparata prema Vašem stanju sluha. Nepridržavanje ove naredbe može prouzrokovati
iznenadni i trajni gubitak sluha.
• Nikada nemojte dozvoljavati drugima da nose Vaš slušni aparat, jer zbog nepravilne
upotrebe može doći do trajnog oštećenja sluha.
Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje Vam preporuči Vaš distributer. Baterije lošeg kvaliteta mogu
procureti i izazvati telesne ozlede.
• Nikada ne pokušavajte da vršite punjenje baterija. U tom slučaju postoji mogućnost da
one eksplodiraju i izazovu ozbiljne povrede.
• Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one eksplodiraju i izazovu
ozbiljne povrede.
Prestanak rada slušnog aparata
• Slušni aparat može prestati da funkcioniše, na primer ako je baterija istrošena ili je otvor
ulaska zvuka začepljen vlagom ili ušnom mašću. Morate biti svesni ove mogućnosti,
posebno kada se nalazite u saobraćaju ili ste na neki drugi način zavisni od zvučnih
znakova upozorenja.
Interferencija
• Vaš slušni aparat je kompletno testiran na interferenciju, u skladu sa najstrožijim
međunarodnim standardima. Ali stalni tehnički razvoj donosi nove proizvode na tržište
koji emituju elektromagnetno zračenje, koje može dovesti do neželjene interferencije u
aparatu. Primer za to su indukcioni štednjaci, alarmni sistemi u trgovinama, mobilni
telefoni, fax aparati, personalni računari, X zraci, kompjuterska tomografija itd.
• Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najstrožije standarde
o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim, Vaši slušni aparati mogu izazvati
interferenciju sa drugom medicinskom opremom. Takva interferencija može biti
izazvana i radio signalima, dalekovodima, detektorima metala na aerodromima,
elektromagnetnim poljima drugih medicinskih sredstava i elektrostatičkim
pražnjenjima.
Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati mogu izazvati pojačano lučenje cerumena (ušne masti).
• Pored toga materijali, koji su inače nealergentni, mogu izazvati iritaciju kože.
Obratite se Vašem lekaru ukoliko dođe do bilo koje od ovih pojava.
Sigurnosni zahtevi u vezi upotrebe Direct Audio Imput (DAI) stopice
• Bezbednost slušnih aparata sa DAI (Direct Audio Imput) stopicom određena je eksternim
izvorom zvuka. Kada je DAI stopica povezana sa aparatima koji se uključuju u električnu
mrežu od 220V tada ti aparati moraju zadovoljavati IEC-60065, IEC-60601 ili druge
odgovarajuće sigurnosne standarde.
Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi upotrebe ili zamene Vašeg sistema za zaštitu
od cerumena, obratite se Vašem distributeru.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
Upozorenje distributerima i korisnicima slušnih aparata
• Posebna pažnja se mora voditi prilikom izbora, podešavanja i upotrebe slušnog
aparata kod koga mogućnost najvećeg vazdušnog pritiska prevazilazi 132 dB SPL
(IEC 711), jer postoji opsnost oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog aparata.
• U priloženoj kutiji za čuvanje slušnog aparata nalazi se ugrađen magnet. Ako posedujete implantabilni uređaj, kao što je pejsmejker ili defibrilator, nemojte nositi kutiju u
džepu na grudima ili blizu grudi.
908 73 650 00 / 04.10
Oticon A/S ovim izjavljuje da je ovaj slušni aparat u saglasnosti sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim zahtevima Direktive 1999/5/EC. Deklaracija o konformitetu može se pribaviti kod:
908 73 650 00 / 04.10
Sistem zaštite od cerumena
• Uvek vršite vizuelnu kontrolu Vašeg slušnog aparata da biste proverili da ne postoji
zazor između filtera za zaštitu od cerumena i vrha Micro olive.
0543 0682
Otpadom koji potiče od
elektronske opreme mora
se rukovati u skladu sa
lokalnim propisima.
N1175
People First
People First - Ljudi ispred svega
People first je naše obećanje
da ćemo dati ljudima snagu
da komuniciraju slobodno,
ponašaju se prirodno i
u životu učestvuju aktivno
Download

Uputstvo za upotrebu Agil miniRITE