2013
Godišnji izveštaj
Izveštaj o aktivnostima i rezultatima
u 2013. godini
Beograd
decembar, 2013.
SADRŽAJ
Uvod .......................................................................................................................................................................................... 3
Podrška osobama koje žive sa HIV-om............................................................................................................. 4
Opismenjavanje o korišćenju terapije ............................................................................................................... 4
TESTIRANJE I PREVENCIJA HIV-a ................................................................................................................. 5
Zagovaranje.......................................................................................................................................................................... 6
Kampanje .............................................................................................................................................................................. 7
Učestvovanje na konferencijama i seminarima ........................................................................................... 8
Razvoj kapaciteta .......................................................................................................................................................... 10
Međunarodna saradnja ............................................................................................................................................. 11
Lokalna saradnja ........................................................................................................................................................... 12
Planovi za budućnost ................................................................................................................................................. 13
Strana 2 od 13
UVOD
Centar za afirmaciju pozitivnog života, Q-klub je organizacija koja već sedam godina
radi na poboljšanju kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om. To uključuje lečenje i društveni
položaj, ali i prevenciju i podizanje svesti o HIV/AIDS-u, borbu protiv stigme i diskriminacije,
kao i obezbeđivanje poštovanja prava pacijenata i ljudskih prava.
Q-klub je humanitarna, neprofitna i nevladina organizacija koju su osnovali ljudi
pogođeni HIV/AIDS -om, sa sedištem u Beogradu, ali sa aktivnostima na teritoriji cele Srbije.
Rad organizacije baziran je na uključivanju osoba ugroženih HIV-om uz puno poštovanje
principa većeg uključenja osoba koje žive sa HIV-om (G.I.P.A. principa). Sve naše aktivnosti
usmerene su na osobe pogođene HIV/AIDS-om i proizilaze iz potreba i interesa zajednice sa
kojima smo u svakodnevnom kontaktu.
Q-klub je član HIV EUROPE – Mreže PLHIV organizacija u Evropi
(www.hiveurope.org). Članovi Q-kluba deo su Evropskih udruženja EATG- Evropska grupa za
terpaiju AIDS-a i GNP+ - Globalne mreže PLHIV. Tokom 2013. godine ozvaničili smo saradnju
sa sledećim organizacijama:
•
•
•
•
Q-klub je početkom 2013. godine potpisao Memorandum o saradnji sa Gradskim
zavodom za javno zdravlje u Beogradu i na taj način je formalizovao dobru saradnju sa
DPST savetovalištem u okviru Zavodana testiranju osoba koje su bile u riziku i pružanju
podrške novoinficiranim osobama.
Q-klub je u 2013. godini potpisao Memorandum o saradnji sa Asocijacijom DUGA iz
Šapca, čime je dotadašnja dobra saradnja formalizovana. Ovim memorandom je
obuhvaćena saradnja na budućim projektima i aktivnostima vezanih za podršku
novoinficiranim osobama, osobama koje žive sa HIV-om, zatim za testiranje na HIV i za
aktivnosti prevencije.
Q-klub je u 2013. godini potpisao Memorandum o saradnji sa organizacijom HRONOS,
udruženjem pacijenata koji žive sa hepatitisom C, čime je formalizovana dobra
saradnja sa ovim udruženjem. Memorandm se odnosi na zajedničke nastupe u projektim
i drugim aktivnostima i na pružanje podrške korisnicima.
Q-klub je u 2013. godini potpisao memorandum o dugoročnoj saradnji sa NeLP Mrežom zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope.
Ovim memorandumom je definisana međusobna podrška organizacija, razmena
kapaciteta, zajedničko nastupanje na konkursima za projekte.
Sledi kratak opis aktivnosti i projekata koje je Q-klub sprovodio tokom 2013. godine:
Strana 3 od 13
PODRŠKA OSOBAMA KOJE ŽIVE SA HIV-OM
•
Centar za psihosocijalnu podršku osobama koje žive sa HIV-om i onima koji vode
brigu o njima
Od 2006. godine jedna od redovnih aktivnosti Q-kluba je centar za psihosocijalnu
podršku, koji se sprovodi kako bi uspostavio vršnjačku i stručnu podršku za osobe
pogođene i ugrožene HIV/AIDS-om. U psihosocijalnom servisu Q-kluba su angažovani
iskusni savetnici, volonteri i stručnjaci koji pružaju podršku osobama koje žive sa
HIV/AIDS-om. Usluge koje se pružaju u Centru su vršnjačka podrška, grupe
samopomoći, stručna (pravna/socijalna/psihološka) pomoć, treninzi i edukacija osoba
koje žive sa HIV-om, kućnei bolničke posete, podrška u vođenju aktivnijeg društvenog
života. Od 2006. do 2013. godine kroz centar za psihosocijalnu podršku prošlo je 400
korisnika sa preko 600 pruženih usluga. Operativan rad centara podržava Ministarstvo
zdravlja Republike Srbije od 2006 godine u sklopu projekta Globalnog fonda, runda 6 i
8 u Srbiji.
•
Standardizacija usluga psihosocijalne podrške za osobe koje žive sa HIV-om i one
koji vode brigu o njima
U sklopu aktivnosti na stvaranju zvaničnih standarda za usluge psihosocijalne podrške
za ljude koji žive sa HIV-om i obezbeđivanje njihovih usvajanja na nacionalnom nivou,
uradili smo istraživanje potreba PLHIV i nacionalnih kapaciteta za organizovanje ovog
vida podrške kao trajne i sistematske socijalne usluge. U 2013. godini Republičkom
zavodu za socijalnu zaštitu predat je na akreditaciju program obuke (trening) za socijalne
radnike o psihosocijalnoj podršci i opismenjivanju o upotrebi terapije za PLHIV
korisnike. Rezultati evaluacije programa očekuju se u 2014. godini. Trening će nakon
akreditacije biti referentna obuka za socijalne radnike i druge pružaoce socijalnih usluga
PLHIV.
OPISMENJAVANJE O KORIŠĆENJU TERAPIJE
•
Brošura „Uvod u kombinovanu terapiju“
Kao nastavak aktivnosti vezanih za opismenjavanje za primenu ARV terapije, Q-klub je,
u saradnji sa organizacijom i-Base i podršku COPE programa organizacije EATG,
pripremio brošuru „Uvod u kombinovanu terapiju“.
Brošura Uvod u kombinovanu terapiju predstavlja jedinstven skup iskustava i znanja
stečenih tokom godina vezanih za kombinovanu antiretrovirusnu terapiju iz ugla
pacijenata ali i stručnjaka. Zato je ova brošura vrlo moćan alat kako za ljude koji žive sa
HIV-om, tako i za medicinsko osoblje i ljude koji pružaju usluge osobama koje žive sa
HIV-om. Brošura takođe pruža i pogled na moderan pristup ART-u, govori o najnovijim
preporukama, vodičima i lekovima.
•
HIV bilten HTB (www.hiv-bilten.info)
Tokom 2013. godine objavljena su tri broja regionalnog časopisa o HIV/AIDS-u, HIV
biltena HTB. Q-klub realizuje ovaj projekat u saradnji sa organizacijama Internetional
HIV Partnerships i HIV I-Base. HIV bilten HTB je besplatni periodični žurnal koji
Strana 4 od 13
izveštava o najnovijim i najvažnijim medicinskim istraživanjima i naprecima iz oblasti
HIV-a i srodnih stanja, kao i o dostupnosti terapije, i priprema se za Bosnu i
Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Namenjen je zdravstvenim radnicima,
drugim profesionalcima i osobama koje žive sa HIV-om, ali i ostalim zainteresovanima
za temu HIV-a. Časopis se izdaje u tiražu od 1000 štampanih primeraka, koji se svi
distribuiraju zdravstvenim institucijama, organizacijama koje rade sa osobama koje žive
sa HIV-om i zainteresovanim pojedincima. Takođe se izdaje u elektronskom formatu
(PDF) i digitalnoj (on-line) verziji koje se nalazi na sajtu hiv-bilten.info. Peti broj izlazi
početkom 2014. godine.
•
Informativno edukativni portal AIDSresurs (www.aidsresurs.rs)
Nastavljen je rad na razvoju informativno edukativnog portala AIDSresurs koji putem
interneta nudi informacije o HIV/AIDS-u i podršku osobama ugroženim HIV-om. Portal
trenutno sadrži preko 1000 tematskih stranica iz različitih oblasti vezanih za HIV/AIDS.
Kreiran 2009. godine i dalje je najbogatiji resurs sa infomacijama o HIV/ADIS-u u
regionu. Ove godine neke organizacije su u postavljanju svojih websajtova koristile deo
sadržaja s AIDS resursa, na taj način dorinosi i jačanju kapaciteta ostalih organizacija.
Tokom 2013. godine ovaj portal je beležio prosečnu posetu u proseku 800 osoba nedeljno.
TESTIRANJE I PREVENCIJA HIV-A
•
Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za (GMT) gej osobe, muškarce koji spavaju sa
muškarcima i transrodne osobe
Q-klub je u oktobru 2013. godine počeo sa sprovođenjem projekta „Smanjenje prenosa
HIV-a i podrška za GMT osobe (gej muškarce, muškarce koji imaju seksualnse odnose sa
muškarcima i transrodne osobe). U okviru ovog projekta je formiran centar – bezbedno i
sigurno mesto za GMT osobe u kome se pružaju prigodne stručne usluge i edukacije
vezane za prevenciju HIV-a i odnos sa (prvenstveno seksualnim) zdravljem. U Centru su
angažovani su iskusni savetnici, stručnjaci i volnteri koji pružaju podršku GMT
osobama. Tokom perioda oktobar-decembar 2013. godine kroz centar je prošlo više od 20
korisnika sa više od 30 pruženih usluga.
Pored podrške, ovim projektom su predviđena testiranja na HIV među ciljanom
populacijom, koja se izvode u saradnji sa Asocijacijom DUGA iz Šapca. Tokom 2013.
godine je bilo obavljeno osam sesija testiranja tokom kojih je bilo testirano više od 50
osoba. Tokom ovih akcija fokus je bio na teško dosegljivim populacijama koje do sada
nisu bile testirane na HIV.
Tokom ovog projekta su predviđene i aktivnosti zagovaranja za veću dostupnost ARV
terapije i dostupnost posteksopzicione profilakse (PEP-a) i preekspozicione profilakse
(PrEP-a). Tokom Evropske nedelje testiranja je obavljena prva faza zagovaranja, koja se
odnosila na uključivanje novih lekova protiv HIV-a na pozitivnu listu A Republičkog
fonda za zdravstvno osiguranje.
Projekat se sprovodi uz podršku fondacije amfAR (fondacija za istraživanja u oblasti
AIDS-a).
Strana 5 od 13
ZAGOVARANJE
•
Apel zbog nestašice lekova i rešenje problema
U maju 2013. godine je došlo do nestašice lekova u Srbiji, između ostalih i lekova za HIV
koji su se izdavali samo u jednoj apoteci u Beogradu. Time je skoro 1000 osoba koje žive
sa HIV-om ostalo bez lekova. Tim povodom je Q-klub organizovao ad-hoc kampanju
obraćajući se nadležnima, medijima i objavljujući saopštenje za javnost, čime je skrenuta
pažnja na hitnost i ozbiljnost ovog problema, koji predstavlja opasnost kako za osobe
koje žive sa HIV-om tako i za javno zdravlje.
Nakon značajno medijski propraćenog našeg apela i akcije nadležnih, lekovi su se ubrzo
našli u privatnim apotekama, kojima je omogućeno da na teret Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje, nabave i distribuiraju lekove. Ovim potezom značajno je
olakšana dostupnost ARV lekova. Potom je normalizovano i redovno snabdevanje
lekova za HIV u ustanovi Apoteka Beograd. Ovaj apel je ponovo je podsetio javnost na
temu i probleme u vezi sa HIV-om i pokrenuo i važna pitanja koja se tiču kvaliteta
lečenja osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji, a to su u prvom redu nestašice testova za
praćenje i nedovoljan broj dostupnih lekova.
•
Proširenje „pozitivne liste“ uvođenjem novih ARV lekova
Nastavljajući naša zalaganja za kvalitetnu zdravstvenu negu za osobe koje žive sa HIVom počeli smo novu fazu zagovaranja. I u ovoj godini bavili smo se starim problemima
koje za ovih nekoliko godina još nisu rešeni. Stoga smo u susret Svetskom danu borbe
protiv HIV/AIDS-a uputili saopštenje za javnost, kao i dopise nadležnim institucijama
za što hitnije rešavanje gorućih problema. Usledili su sastanci sa Republičkim fondom za
zdravstveno osiguranje i sastanak sa Ministarkom zdravlja Slavicom Đukić Dejanović, uz
prisustvo predstavnika drugih PLHIV organizacija i direktora Infektivne klinike Dr
Dragana Delića i Katarine Mitić, direktorke projekta GF. Najvažnija tema je stavljanje na
pozitivnu listu lekova koji su neophodni pacijentima, osobito onima koji su zbog
mutacije virusa ostali bez mogućnosti adekvatnog lečenja. Njih je oko 10 procenata i
životno su ugroženi. O tome su stručnjaci svoje mišljenje uputili Republičkom fondu za
zdravstveno osiguranje više puta za poslednjih nekoliko godina.
Na samom kraju godine UO Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prihvatio je
predlog stručne komisije i pacijenata, i uz podršku Ministarstva zdravlja, i na
„pozitivnu“ listu su stavljena četiri ARV leka koji do sada nisu bili dostupni pacijentima.
Očekujemo da će ovi lekovi biti u apotekama početkom 2014. godine. Ovo je veliki korak
ka obezbeđivanju adekvatnih uslova za lečenje PLHIV u Srbiji.
•
Prisustvo u medijima
Jedan od važnih segmenata programa zagovaranja, ali ujedno i pokazatelj uspešnog i
kavlitetnog rada je prisustvo u medijima. Tokom 2013. godine Q-klub je imao više od 50
medijskih objava (članaka, reportaža i intervjua) u vodećim nacionalnim televizijskim,
štampanim, i internet medijima, kao što su RTS, B92, Blic, Večernje novosti, Politika,
Kurir, Telegraf , 24 sata, Plusonline, ali i na društvenim mrežama itd. Najveću medijsku
Strana 6 od 13
pažnju postigli smo prilikom nestašice lekova protiv HIV-a, kao i tokom Evropske
nedelje testiranja na HIV i povodom 1. decembra, dana borbe protiv HIV/AIDS-a.
Q-klub je u 2013. godini pokrenuo sopstvenu stranu na društvenoj mreži Facebook, na
kojoj objavljujemo novosti o radu udruženja, kao i relevantne vesti iz oblasti HIV-a.
Takođe smo pokrenuli i Youtube kanal na kome objavljujemo medijske snimke i
informacije vezane za HIV.
KAMPANJE
•
Evropska nedelja testiranja
Evropska nedelja testiranja na HIV je panevropska akcija koja je po prvi put
organizovala u Evropi. Održana je između 22. i 29. novembra 2013. godine, u susret
prvom decembru, Svetskom danu borbe protiv AIDS-a. Pokretač ove kampanje je bila
inicijativa HIV u Evropi (HIV in Europe) uz podršku EATG-a, EACS-a i UNAIDS-a. Cilj
akcije je bio povezivanje zdravstvenih centara, organizacija civilnog društva i donosilaca
odluka širom evrope da zajedno rade na tome da što više ljudi postane svesno svog HIV
statusa. Slogan ovogodoišnje nedelje testiranja bio je „Razgovaraj o HIV-u. Testiraj se na
HIV“ (Talk HIV. Test HIV), a aktivnostima je motivisao i hrabrio ljude da otovreno
govore o prednostima testiranja na HIV, da se testiraju na HIV i da zahtevaju veću
dostupnost testiranja.
Q-klub je učestvovao u pripremi materijala za kamapanju namenjenih partnerima u
implementaciji u regionu. Tokom nedelje testiranja Q-klub je sproveo četiri akcije
dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na području grada Beograda, tokom
kojih je dosegao lokacije i populacije koje ranije nisu bile testirane na HIV, a u saradnji sa
drugim organizacijama učestvovao u mnogim aktivnostima promovisanja Evropske
nedelje testiranja na HIV, podizanja svesti o potrebama i prednostima testiranja, kao i o
problemima sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa HIV-om.
•
Javni čas „HIV se ne vidi“
Povodm obeležavanja Svetskog dana borbe protiv AIDS-a na Medicinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu održan je javni čas i tribina „HIV se ne vidi“ u organizaciji
Studentskog parlamenta medicinskog fakulteta i Q-kluba, a u saradnji sa Gradskim
zavodom za javno zdravlje Beograda i Klinike za infektivne bolesti.
Na tribini se na sveobuhvatan način govorilo o HIV-u, od prevencije i testiranja na HIV,
psiholoških aspekata saznavanja svog HIV statusa i života sa HIV-om, preko uloge
zajednice do života sa HIV-om, terapije, adherence (komplijanse) i izazovima sa kojima
se osobe koje žive sa HIV-om susreću. Čas je bio namenjen studentima viših godina
studija koji su zainteresovani za ovu temu. Predavači su se studentima obratili kako kao
budućim lekarima koji će se u svom radu susretati sa problematikom HIV-a, tako i kao
mladim seksualno aktivnim ljudima koji treba da budu svesni opasnosti i odgovorni za
svoje zdravlje.
•
Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a na Trgu republike
Na Trgu Republike organizovana je ulična manifestacija povodom obeležavanja
Svetskog dana borbe protiv side. Organizacije civilnog društva su na svojim štandovima
Strana 7 od 13
građanima delili informativno-edukativni materijal i kondome. Aktivisti Q-kluba su
okupljenima oko svog štanda pored brošura i prezervativa pružali informacije o
pravilnom korišćenju kondoma, prevenciji i socio-medicinskim aspektima života sa HIVom. Posebnu pažnju su posvetili promociji testiranja upućujući zainteresovane na mesta
na kojima mogu dobiti uslugu dobrovoljnog, poverljivog, anonimnog i besplatnog
savetovanja i testiranja.
•
Humanitarna pomoć za osobe koje žive sa HIV-om u Srbiji
U saradnji sa nemačkom nevladinom organizacijom Netzwerk plus i gospodinom
Mihajlom Raškovićem organizovali smo sakupljanje humanitarne pomoći za osobe koje
žive sa HIV-om u Srbiji. Humanitarna pomoć koja obuhvata medicinska i higijenska
sredstva i drugo, u procenjenoj vrednosti od oko 5.000 evra, dostavljena je preko
organizacije Q-klub, infektivnoj klinici u Beogradu i pacijentima koji se nalaze na lečenju
od HIV infekcije.
UČESTVOVANJE NA KONFERENCIJAMA I SEMINARIMA
•
Konferencija Ministarstva zdravlja povodom zatvaranja HIV projekta
Povodom završetka jednog od dva HIV projekta koji se finansiraju iz donacije Globalnog
fonda, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije organizovalo je konferenciju na kojoj su
prezentovani najvažniji rezultati Projekta. Ministarstvo zdravlja je ovaj projekat
realizovalo u saradnji sa 52 različite vladine i nevladine organizacije u 42 grada i opštine
u Srbiji. Q –klub je u ovom petogodišnjem periodu sprovodio dva projekta „Centar
psihosocijalne podrške za PLHIV“ i „ Veća prosvećenost o upotrebi ARV terapije“.
•
Konferencija povodom predstavljanja Strategije za borbu protiv diskriminacije
Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je konferenciju „Perspektive
antidiskriminacione politike u Srbiji“ povodom predstavljanja Strategije za borbu protiv
diskriminacije. Na skupu je predstavljena Strategija za borbu protiv diskriminacije, u
čijoj je izradi učestvovao i Q-klub, konkretno u nacrtu onog dela strategije koji se bori
protiv diskriminacije osoba na osnovu zdravstvenog stanja i taj deo nacrta strategije ja na
konferenciji predstavio Nenad Petković iz Q-kluba.
•
Konferencija o perspektivama saradnje OCD i lokalnih samouprava
Konferencija o perspektivama saradnje OCD i lokalnih samouprava je održana u Palati
„Srbija“ u organizaciji Asocijacija Duga iz Šapca u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i
manjinska prava, a uz podršku Ambasade SAD. Na konferenciji je prisustvovalo preko
50 predstavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije, kao i predstavnici nevladinih
organizacija. Na konferenciji su bili predstavljeni strategija za borbu protiv
diskriminacije, Ključni elementi projekta Globalnog fonda u Srbiji i predstojeći završetak
finansiranja aktivnosti u Srbiji, kao i doprinos organizacija civilnog društva, konkretno o
doprinuso Asocijacije DUGA prevenciji HIV/AIDS-a.
Strana 8 od 13
•
Četvrti simpozijum o SIDI
Zavod za javno zdravlje Užice i Institut za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović
Batut” Beograd, organizovao je Simpozijum pod nazivom ,,HIV/SIDA u SRBIJI –
Iskustva, novine i dalji pravci delovanja”. Učesnici simpozijuma su ukazali na buduće
izazove u ukupnom procesu borbe protiv HIV/SIDE, ukazavši na prepreke i teškoće koje
se mogu očekivati u budućem periodu. U radu Simpozijuma učestvovali su eksperti iz
Srbije i inostranstva (Crne Gore, Bosne i Hercegovine), naučnici i stručnjaci iz
Ministarstva zdravlja Srbije, profesori sa domaćih i stranih fakulteta i predstavnici
Globalnog Fonda. Simpozijum je okupio i predstavnike PLHIV sektora. Q-klub je imao
svog predstavnika na simpozijumu.
•
Okrugli sto o tuberkulozi
Okrugli sto o prevenciji i ranom otkrivanju tuberkuloze kod ljudi koji žive sa HIV-om
održan je u organizaciji projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ Ministarstva zdravlja.
Ovaj okrugli sto je okupio predstavnike zdravstvenih institucija, Globalnog fonda i
nevladinih organizacija i kroz niz predavanja i diskusija predstavio novi priručnik pod
nazivom „Tuberkuloza i HIV-udružena koinfekcija“, kao i opasnost i kliničke aspekte
koinfekcije. Pomenuti priručnik je nastao sa ciljem da osobe koje žive sa HIV-om dobiju
osnovna znanja o udruženoj infekciji tuberkulozom i HIV-om i na taj način spreče njenu
pojavu, prepoznaju je u najranijoj fazi i doprinesu boljem uspehu lečenja.
•
Treća nacionalna PLHIV konferencija Srbije
Trodnevna nacionalna konferencija ljudi koji žive sa HIV-om u organizaciji omladine
JAZAS-a, u Beogradu pod sloganom „Na pozitivnoj frekvenciji“. Na konferenciji je bilo
reči o održivosti aktivnosti koje trenutno finansira Globalni fond za borbu protiv side,
tuberkuloze i malarije nastavile i nakon 2014 godine. Posebna pažnja posvećena je
jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje sprovode aktivnosti, programima
smanjenja štete i načinima da se u Srbiji motivišu i aktivisti i donatori. Na konferenciji je
ispred Q-kluba učestvovalo petoro predstavnika, a Q-klub je imao štand sa kojeg su
deljeni brojni promotivni, preventivni i edukativni materijali.
•
Forum na temu HIV-a i zdravstvene nejednakosti
U Rabatu, glavnom gradu Kraljevine Maroko, održan je svetski samit lokalnih i
regionalnih lidera. Samit je okupio oko 3000 lidera iz preko 100 zemalja i to
gradonačelnika, predstavnika gradskih, lokalnih i regionalnih vlasti. „Ne ostaviti
nikoga“ bio je moto foruma u organizaciji UNDP-a i UNFPA-a, koji se održao u okviru
samita i bavio se temom HIV-a i zdravstvene nejednakosti. Kao najvažnija globalna tema
21og veka nameće se veliko uvećanje populacije koja živi u gradovima, što nosi i
povećan rizik po zdravlje ljudi uzimajući u obzir i velike razlike u društvenom statusu i
životnim uslovima.
Ovaj forum bavio se upravo opštinskim, lokalnim strukturama kao ključnim akterima u
redukciji HIV infekcije, posebno među ključnom populacijom kao što su muškarci koji
imaju seks sa muškarcima, seksualni radnici/radnice, korisnici droga i transrodne osobe.
Bratislav Prokić je iz Q-kluba je u uvodnoj reči pozdravio prisutne u ime civilnog
sektora i osvrnuo se na ulogu mladih lidera u odgovoru na HIV/AIDS.
Strana 9 od 13
•
Konferencija za novinare Evropska akcija “Pričaj o HIV-u - Testiraj se na HIV”
Konferencija za novinare Evropska akcija “Pričaj o HIV-u - Testiraj se na HIV” održana je
povodom početka Evropske nedelje za HIV u Info-Room-u Kancelarije za mlade
Beograda. Evropska nedelja testiranja na HIV je po prvi put održana od 22. do 29
novembra 2013. godine. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje će se sprovoditi
u Srbiji tokom ove nedelje.
•
Konferencija za novinare ”Živeti sa HIV-om”
U susret Svetskom danu borbe protiv side u Medija centru u Beogradu održana je
konferencija za novinare, čija je tema bila lečenje i život sa HIV-om u Srbiji kao i
nacionalni odgovor na epidemiju uopšte. Učesnici konferencije bili su dr Dragoslav
Popović, projektni menadžer Tematske grupe Ujedinjenih nacija za HIV i AIDS, prof. dr
Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Prof.
dr Dragan Delić, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije,
gospodin Boris Kovačić, predsednik udruženja Stav plus iz Subotice, gospodin Karlo
Boras, izvršni direktor Omladine JAZAS-a i Bratislav Prokić, menadžer za razvoj
programa Q-kluba.
RAZVOJ KAPACITETA
•
Studijska poseta Beču
Predstavnici udruženja PLHIV iz Srbije su od 3. do 6. juna posetili udruženja i
zdravstvene institucije koje rade na prevenciji HIV-a, lečenju i podršci u Beču. U
trodnevnoj poseti, delegacija iz Srbije imala je prilike da poseti Aids Hilfe Beč, Oto
Vagner bolnicu i da se upozna sa njihovim načinom rada.
Pored zvaničnog programa studijske posete, njen važan deo su predstavljali i neformalni
kontakti i konsultacije predstavnika udruženja iz različitih gradova. Vođene su diskusije
o izazovima i preprekama, programima rada ali i mogućnostima budućih zajedničkih
projekata. Q-klub je učestvovao
•
Obuka za lidere organizacija pacijenata
U Beogradu je bio organizovan regionalni trodnevni trening za lidere u organizacijama
pacijenata. Organizator treninga je bilo udruženje „Novi lideri“ iz Bugarske, koje za
sobom ima dugogodišnje iskustvo u radu sa organizacijama pacijenata i u međunarodnoj
saradnji, a podršku za ovaj trening je dao evropski forum pacijenata.
Ne treningu je učestvovalo tridesetak predstavnika organizacija iz zemalja regiona.
Glavne teme su bile strateško planiranje i upravljanje organizacijama pacijenata,
prikupljanje sredstava u regionima pogođenim ekonomskom krizom, veštine
prezentacije i uspešne komunikacije, zagovaranje i lobiranje i uspešno organizovanje
saradnji i odnosi sa javnošću i medijima.
Strana 10 od 13
•
Obuka „Imate pravo da imate pravo“
Dvodnevna obuka o medicinskim, socijalnim i pravnim aspektima života sa
tuberkulozom, u organizaciji Ministarstva zdravlja i Crvenog krsta. Ova obuka
predstavlja nastavak prošlogodišnje obuke „Imate pravo da imate pravo“, namenjene
predstavnicima civilnog sektora koji se u raznim aspektima bave HIV-om, budući da je
rizik za dobijanje tuberkuloze vrlo povezan sa HIV-om i da rano detektovanje
tuberkuloze kod osoba koje žive sa HIV-om značiće i veće šanse za izlečenje.
MEĐUNARODNA SARADNJA
•
HIV forum u Litvaniji
U Litvanskom primorskom gradu Klaipedi održan je Forum ”HIV u Evropi i susednim
zemljama” u organizaiji Unije PLHIV organizacija Istočne Evrope i Centralne Azije,
Ministarstva spoljnih poslova Litvanije i organizacije ”Pozitivan život” (Pozityvus
gyvenimas) iz Klaipede. Forum je okupio predstavnike pacijenata, stručnjake i aktiviste
iz Evrope i Centralne Azije koji su razmatrali stanje u polju prevencije i tretmana HIV-a.
Iako je situacija u zemljama ovih regiona dramatična i pogađa veliki broj ljudi, posebno
intravenoznih korisnika droga, dostupnost tretmana za HIV u mnogim zemljama nije
srazmerna potrebama. Situaciju otežava i smanjeno prisustvo Globalnog fonda u
zemljama ovog regiona koje do sada nisu razvile kapacitete da sveobuhvatno i strateški
odgovore na problem epidemije. Q-klub je imao jednog predstavnika na ovom forumu.
•
JUSTRI konferencija
Četvrti sastanak u sklopu programa za Jugoistočnu Evropu i Severnu Afriku (SEE &
MENA) organizacije JUSTRI (ex-HIVTRI) održan je u Marakešu u Marokou. Cilj ovog
programa je razmena iskustava između medicinskih radnika i aktivista u regionu koji
deli mnoge sličnosti kada je u pitanju situacija vezana za HIV infekciju, kao i podizanje
njihovih kapaciteta kako bi mogli da uspešno odgovore na moderne izazove u lečenju
infekcije i životu sa HIV-om. Nastavljen je niz izvanrednih edukacija za profesionalce iz
regiona sa fokusom na pitanja dostupnosti i primene ARV terapije i brige za osobe koje
žive sa HIV-om. Sastanak je organizovan kroz inovativne i izuzetno uspešne
multinacionalne i multidisciplinarne grupne radionice za podsticanje regionalnog
povezivanja i edukaciju o specifičnim pitanjima za zemlje učesnice. Forum je obradio
teme poput stigme, pedijatrije, lekova, pristup i razvoj uslova za unapređivanje
istraživanja i usluge podrške. Na sastanku su bili i učesnici iz Srbije, među kojima i dvoje
predstavnika Q-kluba.
•
14. EACS konferencija
Najveća evropska medicinska konferencija o HIV-u, konferencija Evropskog AIDS
kliničkog društva – EACS bila je održana u Briselu, u Belgiji. Ove godine EACS je slavio
25. godina postojanja. Pored redovnih aktivnosti, EACS organizuje naučne konferencije
svake dve godine, a prošla konferencija, 2011. godine, bila je održana u Beogradu.
Četrnaesta EACS konferencija svojim programom je potvrdila status vodeće konferencije
u ovoj oblasti.
Strana 11 od 13
Naučni program konferencije obuhvatio je predstavljanje najnovije, sedme verzije EACS
kliničkih vodiča za lečenje HIV infekcije, i druge teme poput prevencije i upravljanja komorbiditetima, rezistencije i imuniteta, hepatitisa C i drugih koinfekcija, ARV terapije
kao prevencije i mnogih drugih. Pored usmenih prezentacija posetiocima je na
raspolaganju bilo i preko 300 poster prezentacija.
U prestonici Evropske unije, konferenciju je posetilo nešto više od 3.000 delegata.
Nekoliko lekara iz republike Srbije i zemalja regiona je, takođe, učestvovalo na
konferenciji. Ispred Q-klub-a konferenciji je prisustvovao Nenad Petković.
LOKALNA SARADNJA
•
Edukacija Romskih koordinatora Srbije
Na nacionalnom sastanku romskih koordinatora u Ečkoj kraj Zrenjanina, održana je
edukacija o HIV/AIDS-u. Romski koordinatori iz opština i gradova u Srbiji okupili su se
na trodnevnom skupu koji je podržan od strane UN-a i drugih zvaničnih institucija.
Poslednjeg dana UNAIDS i Q-klub su iskoristili priliku da prezentuju učesnicima skupa
aspekt HIV-a u svetlu posebno marginalizovanih društvenih grupa među kojima je i
romska populacija. Kroz predavanje Romski koordinatori su dobili konkretne savete gde
mogu da upute i kako mogu da pomognu osobama koje žive sa HIV/AIDS-om.
Tridesetak prisutnih učesnika su tokom predavanja i kroz pitanja, izrazili veliko
interesovanje za edukacijom i testiranjem koje sprovodi Q-klub.
•
Razvoj filantropije u Srbiji
Q-klub se odazvao pozivu fondacije Trag za pridruživanje u unapređivanju uslova za
razvoj filantropije i podsticanja davanja u Republici Srbiji. Prvi korak je bio radni
sastanak na kome su bile predstavljene postojeće poreske olakšice za davanja za opšte
dobro u Republici Srbiji kao i predlozi za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti. Na
ovom sastanku je pokrenuta inicijativa za uspostavljanje standarda za prikupljanje
sredstava za opšte dobro u Srbiji.
Strana 12 od 13
PLANOVI ZA BUDUĆNOST
U 2014. godini Q-klub će biti suočen sa velikim izazovima. To je godina u kojoj predstoji
povlačenje Globalnog fonda iz Srbije, što za organizaciju znači kraj finansiranja osnovnog
programa pružanja psihosocijalne podrške osobama koje žive sa HIV-om. Međutim, tu nije kraj i
učinićemo sve da nastavimo i ojačamo rad oragnizacije u budućnosti.
Želimo da proširimo partnerstva i postignemo održivost usluga podrške za PLHIV i
borbe protiv HIV/AIDS-a u Republici Srbiji.
Nastavićemo da pružamo psihosocijalnu podršku osobama koje žive sa HIV-om,
konstantim unapređivanjem kvaliteta i dostupnosti svojih usluga.
Radićemo na unapređenju prevencije, mogućnosti za testiranje na HIV i dostupnosti
lečenja HIV-a, posebno za najugroženije grupe.
Nastavićemo sa razvojem alata koji pružaju informacije vezane za HIV/AIDS i terapiju, i
ostalih aktivnosti koje adekvatno iskorišćavaju kapacitete interneta i informacionih
tehnologija. U prvom planu je nastavak izdavanja HIV biltena HTB, unapređivanje naše
interenet prezentacije koju ćemo pokušati da unapredimo i objedinimo, orgnaizovanje
kampanja i izdavanje brošura vezanih za života sa HIV-om, terapiju i sl.
Nastavićemo da uložemo napore da se moderne i adekvatne terapijske opcije postanu
dostupne osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i omogući blagovremena nabavka lekova
i dijagnostičkih testova za lečenje HIV-a i propratnih infekcija i bolesti.
Nastavićemo sa zagovaranjem za ljudska prava, prava pacijenata i veći kvalitet
zdravstvene zaštite i trudićemo da da unapredimo saradnju sa drugim udruženjima
pacijenata i relevantnim instirucijama u cilju izmene zakonodavstva i unapređenja stanja.
Trudićemo se da razvijemo ragionalnu i međunarodnu saradnju i sa drugim
organizacijama i pojedincima zajednički radimo na borbi protiv HIV-a i unapređenju
položaja PLHIV.
Sa velikom nadom očekujemo da ćemo u narednoj godini, uz pomoć partnera i prijatelja,
nastaviti da radimo na unapreženju kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om i boljem svetu za
sve.
Zahvaljujemo na podršci u 2013. godini: Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i
malarije u Srbiji (GFTMA), Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Fondacija amfAR, EATG
(Evropska grupa za terapiju AIDS-a), International HIV Partnerships, kompanijama: Gilead,
Glaxo Smith Kleine (ViiV Healthcare), MSD, Medicopharmacia, Pharmanea, i svim ljudima
dobre volje koji su prepoznali značaj našeg rada.
Strana 13 od 13
Download

Godišnji izveštaj - Q-club