co
m
.v
do
.
tc
o
w
Release 1.4
.d
Digitalni tahograf – DTCO 1381
w
w
Uputstvo za upotrebu za poduzetnike i vozače
www.dtco.vdo.com
Ime izdavača
© 04.11 by Continental Automotive GmbH
Digitalni tahograf, DTCO 1381, sa svojim
sistemskim komponentama je EU-kontrolni
uređaj i odgovara tehničkim specifikacijama
prema smjernici (EEC) 3821/85 prilog I B u
aktuelno važećem izdanju.
Nadležnost za sadržaj:
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
Pripremljeni podaci podržavaju …
Pridržano pravo na promjene tehničkih detalja u
odnosu na opise, podatke i slike u ovom upustvu za
upotrebu. Dodatno štampanje, prevodi i
umnožavanja nisu dozvoljeni bez pismenog
odobrenja.
.v
do
.
앫 vozača kod pridržavanja socijalnih
propisa u cestovnom saobraćaju
co
m
Poštovani korisnici,
앫 i pružaju poduzetniku (uz pomoć
specijalnog softvera) korisne podatke o
korištenju vozača i vozila.
.d
tc
o
Ovo uputstvo za upotrebu je namijenjeno za
poduzetnika i vozačko osoblje i opisuje
stručno i propisno rukovanje sa DTCO 1381.
Pažljivo pročitajte uputstvo, upoznajte
DTCO 1381.
w
Dalje informacije o DTCO 1381 kao i
kontaktne adrese pronaći ćete na internetu
pod: www.dtco.vdo.com
Vaš Continental Automotive GmbH
w
w
Želimo Vam dobru vožnju.
2
DTCO 1381
Sadržaj
Uvod
2
Funkcije kartice kompanije .............
Meni funkcije u načinu rada
"Kompanija".....................................
Staviti karticu kompanije ................
Unijeti registarsku oznaku ...............
Pripremiti preuzimanje podataka ....
Izvaditi kartice kompanije ...............
.d
14
14
14
Način rada "Kompanija"
15
15
17
17
w
w
w
Prvi koraci upotrebe ........................
Za poduzetnika ...............................
Za vozača .......................................
Displej elementi i elementni za
upravljanje ........................................
Kratki opis........................................
Varijante displeja .............................
Mod čekanja ...................................
Napomena nakon uključenog
paljenja ...........................................
Standardni displej ...........................
© Continental Automotive GmbH
17
18
18
Način rada "Rad"
4
co
m
Sredstva prikazivanja ........................ 8
Rukovanje sa DTCO 1381 .................. 9
Zakonske odredbe ........................... 10
Obaveze vozača ............................. 10
Obaveze poduzetnika ..................... 11
Rukovanje sa printanjima ............... 11
Rukovanje sa tahografskim
karticama .......................................... 12
Čistiti tahografske kartice ............... 12
Displej podataka za vrijeme
vožnje..............................................
Displej podataka kod vozila
koje miruje ......................................
Displej poruka ................................
Specijalni displeji .............................
Stanje izrade ..................................
Izvan područja rada (Out of scope) .
Trajekt ili vožnja vozom ..................
Ponašanje kod niskog / prevelikog
napona ...........................................
Prekid napona ................................
18
18
19
19
19
19
.v
do
.
1
tc
o
Opće napomene
20
20
3
22
22
23
24
25
26
Staviti vozačku karticu / vozačke
kartice ................................................ 28
Ručni unosi ...................................... 28
Mogućnosti korekcije ....................... 30
Unos države za vrijeme ručnog
unosa ............................................... 31
Prekid postupka unošenja ............... 31
Aktivnost "Vrijeme mirovanja"
naknadno upisati.............................. 32
Radnu smjenu nastaviti ................... 33
Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti
pred jednu smjenu ........................... 34
Podesiti aktivnosti ............................ 35
Ručno podešavanje ........................ 35
Automatsko podešavanje ............... 35
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno * ......... 35
Aktivnosti rukom upisati .................. 36
Podatke vozačke kartice preuzeti .... 37
Izvaditi vozačku karticu/vozačke
kartice ................................................ 38
Vođenje kroz menu kod vađenja
vozačke kartice ............................... 39
Zamjena vozača/vozila kod rada ..... 40
Prateći dokumenti ........................... 41
3
Sadržaj
Printer Rukovanje
44
45
45
45
46
46
Meni funkcije
.d
w
48
48
48
49
49
50
51
51
52
tc
o
6
Pozvati meni funkcije .......................
U toku vožnje ..................................
Kod stojećeg vozila..........................
Prikazati vremena vozačke kartice .
Podesiti jezik ...................................
Navigacija u meni funkcijama .........
Meni pristup blokiran! ......................
Napustiti meni funkcije ....................
Pregled struktura menija .................
Glavni meni printanja vozač-1 /
vozač-2 ..............................................
Printati dan ......................................
Printati događaje .............................
Aktivnosti printati .............................
w
w
53
53
53
53
4
54
Poruke
54
54
54
54
55
55
55
Pojavljuje se poruka ........................
Karakteristike poruka ......................
Potvrda poruka ...............................
Pregled događaja ............................
Pregled smetnji ................................
Upozorenja o radnom vremenu .....
Pregled napomena o upravljanju ...
55
Opis proizvoda
56
56
56
57
57
57
57
58
Vrste pogona DTCO 1381 ...............
Tahografske kartice ........................
Vozačka kartica ..............................
Kartica kompanije ..........................
Kontrolna kartica ............................
Kartica radionice ............................
Zaključati kartice tahografa .............
Prava na pristup tahografskih
kartica ............................................
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj
kartici.................................................
Fiksni podaci na vozačkoj kartici.....
Varijabilni podaci vozačke kartice ...
Fiksni podaci na kartici kompanije ..
.v
do
.
Staviti papirnu rolu ..........................
Printanje podataka ...........................
Printanje počinje .............................
Printanje prekinuti ...........................
Posebnosti kod printanja ................
Popravite zaglavljeni papir ..............
Glavni meni printanja vozila ...........
Dan sa masovne memorije
printati .............................................
Događaje sa masovne memorije
printati .............................................
Printati prekoračenja brzine ............
Tehničke podatke printati ...............
v-Dijagram printati ...........................
Status D1/D2 printati *.....................
Printati profile brzine * .....................
Printati profile broja okretaja
motora *...........................................
Glavni meni unosa vozač-1 /
vozač-2 ..............................................
Unijeti državu start ..........................
Unijeti državu kraj ...........................
Glavni meni unosa vozila ................
Out start / kraj unijeti ......................
Start trajekt / voz unijeti ..................
Podesiti lokalno vrijeme ..................
Izvršiti UTC-korekciju .....................
Glavni meni displeja vozač-1 /
vozač-2 ..............................................
Glavni meni displeja vozila .............
7
co
m
5
59
60
62
62
63
64
66
68
69
8
74
75
75
75
75
75
75
76
77
77
77
78
DTCO 1381
Sadržaj
81
81
82
82
82
Objašnjenja o primjerima
printanja ............................................ 96
Legenda podatkovnih blokova ......... 96
Svrha sloga podataka kod
događaja ili smetnji ......................... 103
Kodiranje svrhe sloga podataka .... 103
Kodiranje radi bližeg opisa............. 105
co
m
9
Pregled pikograma ..........................
Piktogram-kombinacije ...................
Oznake država .................................
Oznaka regije .................................
Primjeri printanja .............................
Dnevno printanje vozačke
kartice .............................................
Događaji / Smetnje vozačke
kartice .............................................
Dnevno printanje od vozila .............
Događaji / Smetnje vozila ...............
Prekoračenja brzine ......................
Tehnički podaci ..............................
Aktivnosti vozača ............................
v-Dijagram .......................................
Status D1/D2 dijagram *..................
Profili brzine * .................................
Profili broja okretaja motora * .........
84
85
87
88
89
.v
do
.
79
80
80
81
81
81
Piktogrami i primjeri
printanja
tc
o
78
79
89
90
91
92
93
93
94
94
94
95
95
Prilog
A
Sadržaj natuknica............................ 107
Release-pregled .............................. 110
Automatsko podešavanje
aktivnosti nakon paljenja
uključeno/isključeno ....................... 111
Bilješke............................................. 112
EC izjava o usklađenosti .................115
w
w
w
.d
Varijabilni podaci na kartici
kompanije ........................................
Podaci u masovnoj memoriji ..........
Kratka objašnjenja o pohranjenim
podacima .........................................
Vremenski menadžment ..................
Preračun na UTC-vrijeme ...............
Održavanje i njega ............................
DTCO 1381 čistiti ...........................
Obaveza ispitivanja tahografa ........
Ponašanje kod popravka /
Zamjena DTCO 1381 .....................
Odlaganje komponenti ....................
Tehnički podaci ................................
DTCO 1381 ....................................
Papirna rola ....................................
© Continental Automotive GmbH
5
6
DTCO 1381
co
m
.v
do
.
tc
o
.d
w
w
w
co
m
Opće napomene
Sredstva prikazivanja
Rukovanje sa DTCO 1381
Zakonske odredbe
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
Rukovanje sa tahografskim karticama
© Continental Automotive GmbH
1
Sredstva prikazivanja
Sredstva prikazivanja
1. Ovaj znak znači radnju – trebate nešto
uraditi. Ili se korak po korak vodite kroz
meni i zahtijevati nešto za unos.
Znak upozorenja
Znak upozorenja Vas upozorava
na moguće opasnosti od
povreda ili nezgoda.
2. Dalje radnje su kontinuirano
numerisane.
Simboli
Pažnja!
*
Zvijezda označava posebnu opremu.
Napomena: Pridržavajte se
napomena ADR-varijante i opcije
"Automatsko podešavanje aktivnosti
nakon paljenja uključeno/isključeno",
jer pojedine funkcije zavise od
paljenja.
 Ovaj znak pokazuje na kojoj strani ćete
pronaći dalje informacije o temi.
.d
tc
o
Tekst pored ili ispod ovog simbola
sadrži važne informacije, da bi se
izbjegao gubitak podataka,
spriječila oštećenja na uređaju i
pridržavali zakonski zahtjevi.
1
 vozač 1
 država start
Svjetlucajući redovi ili znakovi u displeju
menija prikazani su kurzivno (1) u ovom
uputstvu za upotrebu.
Definicije
Vozač-1 = Osoba, koje trenutno upravlja
ili će upravljati vozilom.
Vozač-2 = Osoba, koja ne upravlja
vozilom.
 Ovaj
znak označava nastavak na
slijedećoj strani.
Knjiga znači uputu na drugu
dokumentaciju.
w

w
w
Savjet
Ovaj znak Vam daje savjete ili
informacije, koje mogu dovesti do
smetnji kod nepridržavanja.
Prikaz menija
co
m
Koraci radnje
U ovom uputstvu za upotrebu pronalazite
slijedeća isticanja:
.v
do
.
쮿
1
1. Opće napomene
8
DTCO 1381
1. Opće napomene
Rukovanje sa DTCO 1381
Opasnost od eksplozije
Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti
poruke na displeju. Također postoji
mogućnost da kartica vozača bude
automatski izbačena.
DTCO 1381 ADR-varijanta * je
koncipirana za rad u eksplozivnom
okruženju.
Molimo da se pridržavate uputa
za transport i rukovanja sa
opasnim tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Neka Vam ovo ne odvuče pažnju,
već svu Vašu pažnju uvijek
okrenite prema saobraćaju.
Opasnost od povrede
앫 DTCO 1381 instaliraju i plombiraju
ovlaštene osobe. Molimo da ne
izvodite nikakve zahvate na uređaju
i kablovima.
앫 Ne pritišćite tipkovne elemente sa
oštrim predmetima ili sa predmetima
koji imaju oštre ivice npr. sa hemijskom
olovkom itd.
앫 Očistite uređaj sa lagano navlaženom
krpom ili krpom za čišćenje od
mikrovlakana. (dostupno kod vašeg
nadležnog centra za prodaju & servis.)
 Vidi “Održavanje i njega” od
stranice 81.
w
w
w
.d
Zavisno od količine printanja,
termalna glava za printanje se
može jako zagrijati! Sačekajte dok
se glava za printanje ne ohladi prije
nego što stavite novu papirnu rolu.
Da bi se izbjegla šteta na
DTCO 1381, molimo da se
pridržavate slijedećih
napomena!
tc
o
Vi i druge osobe bi se mogli
povrijediti na otvorenoj ladici
printera. Otvorite ladicu printera
samo radi stavljanja papirne role!
앫 Koristite papirne role koje su
preporučene od strane proizvođača i
odobrene (Originalni VDO papir za
printere). Obratite pažnju pri tome na
znak o odobrenju.
 Detalji vidi “Papirna rola” od
stranice 82.
co
m
Opasnost od nezgode
.v
do
.
쮿
Rukovanje sa DTCO 1381
© Continental Automotive GmbH
앫 Ne stavljajte druge kartice, na primjer
kreditne kartice, kartice sa
impregnirajućim natpisom ili metalne
kartice itd. u otvor za kartice.
Oštećujete otvor za kartice od
DTCO 1381!
9
1
Zakonske odredbe
Zakonske odredbe
1
왘 Obaveze vozača
Ko izvodi promjene na tahografu ili
na signalnim linijama, koji utiču na
registraciju i pohranjivanje
tahografa, naročito radi prevare,
može povrijediti zakonske krivične
propise odnosno pravilnike.
앫 Vozač treba osigurati propisno
korištenje vozačke kartice i tahografa.
앫 Ponašanja kod pogrešnog
funkcionisanja tahografa:
– Vozač mora na odvojenom listu ili
na poleđini papirne role zapisati
podatke o aktivnostima koje
tahograf više ne zapisuje ili printa
bezprijekorno.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati”
od stranice 36.
– Ukoliko povrat do sjedišta
kompanije ne uslijedi u toku jedne
sedmice, popravak tahografa treba
provesti ovlaštena stručna
radionoca na putu.
.v
do
.
Falsifikovanje, sakrivanje ili
uništavanje zapisa tahografa kao i
tahografskih kartica i ištampanih
dokumenata je zabranjeno.
.d
tc
o
Zakonska osnova
앫 Kod mješovitog rada (upotreba vozila
sa tahografskim listićem i digitalnim
tahografima) potrebno je nositi
potrebne dokumente.
 Vidi “Zamjena vozača/vozila kod
rada” od stranice 40.
w
w
w
Upotreba tahografa je uređena u trenutno
važećem izdanju EC-smjernice 3821/85 u
vezi sa EC-smjernicom br. 561/2006 i
dotičnim nacionalnim zakonima. Ona
prenosi vozaču i vlasniku vozila
(poduzetniku) niz obaveza i odgovornosti.
Slijedeća lista ne pridržava pravo na
potpunost ili pravnu važnost!
10
앫 Kod gubitka, krađe, oštećenja ili
pogrešnog funkcionisanja vozačke
kartice vozač mora na početku i
završetku vožnje izraditi dnevno
printanje od DTCO 1381 i ispuniti sa
ličnim podacima. Eventualno rukom
dopuniti vremena pripravnosti i ostala
radna vremena.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od
stranice 36.
co
m
쮿
1. Opće napomene
앫 Vozačku karticu kod oštećenja ili
pogrešnog funkcionisanja predati
nadležnoj službi odnosno propisno
prijaviti gubitak. Zahtijevati zamjensku
karticu u roku od sedam kalendarskih
dana.
앫 Vožnja se može nastaviti bez vozačke
kartice za vremenski period od
15 kalendarskih dana, kada je
potreban povratak vozila do sjedišta
kompanije.
앫 Tačne razloge za obnavljanje,
zamjenu vozačke kartice od strane
druge službe zemalja članica, treba
odmah prijaviti nadležnoj službi.

DTCO 1381
1. Opće napomene
Zakonske odredbe
앫 Kod stavljanja kartice kompanije od
Vas će se u datom slučaju zahtijevati
da unesete zemlju članicu i registarsku
oznaku vozila u DTCO 1381.
 Vidi “Unijeti registarsku oznaku” od
stranice 24.
앫 Kontrolišite bezprijekornu funkciju
tahografa. Pridržavajte intervale koji su
propisani radi provjere tahografa u
skladu sa zakonskim odredbama.
(Periodična provjera najmanje svake
dvije godine.)
앫 Vlasnik vozila/poduzetnik treba čuvati
ispise printanja najmanje dvije godine.
앫 Redovno preuzmite podatke sa
masovne memorije od DTCO 1381
kao i sa vozačkih kartica i pohranite
podatke prema zakonskim
odredbama.
앫 Popravke i kalibraciju treba izvesti
ovlaštena radionica.
 Detalji vidi “Obaveza ispitivanja
tahografa” od stranice 81.
앫 Kontrolišite propisno korištenje
tahografa od strane vozača. Provjerite
u redovnim razmacima vremena
upravljanja i odmora i upozorite na
eventualna odstupanja.
w
w
w
.d
앫 Na početku korištenja vozila prijavite
kompaniju na DTCO 1381 odnosno
ponovo ga odjavite.
 Detalji vidi “Staviti karticu
kompanije” od stranice 23.
앫 Osigurajte da printanja ne budu
oštećena (nečitka) zbog svjetla ili
sunčevog zračenja, vlažnosti ili topline.
co
m
앫 Osigurajte da nakon preuzimanja
vozila u ovlaštenoj radionici odmah
napravite kalibraciju i unesete
registarsku oznaku.
왘 Rukovanje sa printanjima
.v
do
.
왘 Obaveze poduzetnika
앫 Osigurajte da u vozilu ima dovoljno
dopuštenih papirnih rola.
tc
o
앫 Vozač mora nositi vozačku karticu
nakon isteka njene važnosti još
najmanje 28 kalendarskih dana u
vozilu (propis o vozačkom osoblju u
Njemačkoj).
© Continental Automotive GmbH
11
1
Rukovanje sa tahografskim karticama
쮿
Rukovanje sa tahografskim karticama
앫 Tahografske kartice ne savijajte i ne
prelamajte, ne koristite za druge svrhe.
앫 Ne koristite oštećene tahografske
kartice.
Zaprljane kontakte tahografske kartice
očistite sa lagano navlaženom krpom ili
krpom za čišćenje od mikrovlakana.
(dostupno kod vašeg nadležnog centra za
prodaju & servis.)
.v
do
.
앫 Držite kontakte površine čistim, suhim,
bez masnoće i ulja (uvijek pohranitu
zaštitnoj foliji).
Vozačka kartica se odnosi na
osobu. Vozač se se njom
identifikuje prema DTCO 1381.
Vozačka kartica nije prenosiva!
앫 Zaštitite od direktnog sunčevnog
zračenja (ne smije ležati na armaturi).
앫 Ne stavljajte u neposrednu blizinu jakih
elektromagnetnih polja.
Za čišćenje kontakta tahografske
kartice ne koristite sredstva za
otapanje kao što je razrjeđivač ili
benzin.
.d
tc
o
앫 Ne koristite kartice nakon isteka
važnosti odnosno blagovremeno prije
isteka zahtijevati novu tahografsku
karticu.
w
Kartica kompanije je određena za
posjednika i vlasnika vozila sa
ugrađenim digitalnim tahografom i
ne smije se prenijeti na "druge".
Kartica kompanije ne služi za
vožnju!
왘 Čistiti tahografske kartice
co
m
Posjedovanje tahografskih kartica daje
pravo na korištenje DTCO 1381. Područja
djelatnosti i prava na pristup su propisani
od strane zakonodavca.
 Vidi “Tahografske kartice” od
stranice 75.
w
Da bi se izbjegao gubitak podataka,
pažljivo rukujte sa vašom
tahografskom karticom i
pridržavajte se napomena mjesta
izdavanja za tahografske kartice.
w
1
1. Opće napomene
12
DTCO 1381
co
m
Uvod
Prvi koraci upotrebe
Displej elementi i elementni za upotrebu
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
Varijante displeja
© Continental Automotive GmbH
Specijalni displeji
2
Prvi koraci upotrebe
쮿
2. Uvod
Prvi koraci upotrebe
2. Preko "Ručni unos" dopunite aktivnosti
na Vašoj vozačkoj kartici.
 Detalji vidi “Ručni unosi” od
stranice 28.
1. Prijavite kompaniju na DTCO 1381.
Stavite karticu kompanije u bilo koji
otvor za karticu.
 Detalji vidi “Staviti karticu
kompanije” od stranice 23.
Kartica kompanije ne služi za
vožnju!
4. Podesite vrijeme na aktuelno lokalno
vrijeme.
 Detalji vidi “Podesiti lokalno vrijeme”
od stranice 57.
DTCO 1381 je spreman!
.d
5. Važno! Kod pauze ili mirovanja uvijek
postavite aktivnost na "".
Važeći zakonski uslovi za pojedine
zemlje nisu navedeni u ovom
uputstvu za upotrebu i moraju se
također poštivati!
6. Eventualne smetnje na uređaju ili na
sistemskim kompontentama pojavljuju
se na displeju. Potvrdite poruku.
 Detalji vidi “Pojavljuje se poruka” od
stranice 62.
w
w
1. Na početku smjene (početak radnog
dana) stavite Vašu vozačku karticu u
otvor za karticu.
 Detalji vidi “Staviti vozačku karticu /
vozačke kartice” od stranice 28.
tc
o
2. Izvadite karticu kompanije nakon
prijavljivanja ili preuzimanja podataka
iz otvora za kartice.
 Detalji vidi “Izvaditi kartice
kompanije” od stranice 26.
왘 Za vozača
8. Aktivnosti prethodnih dana kao i
pohranjeni događaji itd. se mogu
printati ili prikazati preko meni funkcija.
 Detalji vidi “Pozvati meni funkcije”
od stranice 48.
.v
do
.
3. Sa tipkom za aktivnost postavite
aktivnost koju trenutno želite izvesti.
 Detalji vidi “Podesiti aktivnosti” od
stranice 35.
w
2
7. Na kraja smjene (završetak radnog
dana) ili zamjene vozila, izvadite Vašu
vozačku karticu iz otvora za kartice.
 Detalji vidi “Izvaditi vozačku karticu/
vozačke kartice” od stranice 38.
co
m
왘 Za poduzetnika
14
DTCO 1381
2. Uvod
Displej elementi i elementni za upravljanje
a
1
9
3
5
4
tc
o
.v
do
.
8
6
Displej
Tastatura vozač-1
Otvor za kartice-1
Download međuspoj
Tastatura vozač-2
Otvor za kartice-2
Tipka za otključavanje ladice printera
Brid za otkidanje
Meni tipke
2
(a) Oznaka " " za ADR-varijantu *
(ADR = Europski sporazum o prijevozu
opasnih tvari)
7
.d
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
co
m
쮿
Displej elementi i elementni za upravljanje
w
왘 Kratki opis
w
Displej (1)
w
Zavisno od voznog stanja vozila pojavljuju
se različiti displeji ili se mogu pokazati
podaci.
 Vidi “Varijante displeja” od stranice 17.
© Continental Automotive GmbH
Tastatura vozač-1 (2)
Tipka za aktivnosti za vozača-1
 Detalji vidi “Podesiti aktivnosti”
od stranice 35.
Tipka za izbacivanje otvor za
kartice-1
Otvor za kartice-1 (3)
Vozač-1, koji će trenutno upravljati
vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u
otvor za karticu-1.
 Detalji vidi “Staviti vozačku karticu /
vozačke kartice” od stranice 28.
15

Displej elementi i elementni za upravljanje
Oznaka tipa
Meni tipke (9)
Ispod poklopca nalazi se Download
međuspoj.
 Detalji vidi “Prava na pristup
tahografskih kartica” od stranice 76.
Za ulaz, displej ili printanje podataka
koristite slijedeće tipke:
co
m
Download međuspoj (4)
/
Izaberite listanjem željenu funkciju
ili izbor. (Moguće pritiskanjem i
držanjem tipke automatskog
ponavljanja.)
Tastatura vozač-2 (5)
.v
do
.
Tipka za aktivnosti za vozača-2
Izabranu funkciju / izbor potvrdite ili
poništite.
Tipka za izbacivanje otvor za
kartice-2
Pritisnuti i držati, sukcesivno
daljnje prebacivanje do zadnjeg
polja za unos.
Otvor za kartice-2 (6)
Vozač-2, koji trenutno neće upravljati
vozilom, stavlja svoju vozačku karticu u
otvor za karticu-2 (posada vozila).
tc
o
Tipka za otključavanje ladice
printera (7)
Meni korak po korak napustiti ili
prekinuti unos države.
Nakon otvaranja ladice printera oznaka
tipa sa slijedećim podacima je vidljiva:
Naziv i adresa proizvođača, varijanta
uređaja, serijski broj, godina proizvodnje,
ispitni znak i znak odobrenja i verzija
programa.
Pojedine funkcije, kao što je
umetanje ili vađenje tahografskih
kartica, printanje ili displej podataka
mogući su samo sa danim
kontaktom!
Brid za otkidanje (8)
w
w
Sa ovom tipkom otključavate ladicu
printera, na primjer za stavljanje papirne
role.
.d
ADR-varijanta * (a)
Oznaka tipa
Preko brida za otkidanje možete od
papirne role odvojiti dio koji je ispisao
ugrađeni printer.
w
2
2. Uvod
16
DTCO 1381
2. Uvod
Varijante displeja
앫 Prikazani jezik određuje vozačka
kartica, koje je stavljena u otvor za
kartice-1 odnosno bila zadnja stavljena
u DTCO 1381.
앫 Ili tahografska kartica sa većom
vrijednosti, npr. kartica kompanije,
kontrolna kartica.
왘 Mod čekanja
1
왘 Napomena nakon uključenog
paljenja
2
12:30 

3
co
m
Displej se sastoji od piktograma i teksta,
pri čemu se jezik automatski podešava
kako slijedi:

1
3
2
.v
do
.
Općenito
2
12:30 
0km/h
  kartica! 
12:31 
0km/h
 123456.7km 
Displej mod čekanja
U načinu rada rad "" uključuje
DTCO 1381 u modu čekanja nakon oko 5
minuta pod slijedećim uslovima:
tc
o
쮿
Varijante displeja
Izaberite jezik
앫 paljenje vozila je isključeno
Alternativno uz automatsko podešavanje
jezika sa tahografskom stranicom, možete
individualno podesiti željeni jezik.
 Detalji vidi “Podesiti jezik” od
stranice 49.
앫 i nema poruke.
Napomena nakon uključenog paljenja
Ukoliko u otvoru za kartice-1 nema
tahografske kartice, za oko 20 sekundi se
pojavljuje napomena (1), nakon toga se
pojavljuje standardni displej (2).
w
.d
Pored vremena (1) i načina rada (2)
pojavljuju se podešene aktivnosti (3).
Nakon dalje 3 minute (vrijednost koju
podešava klijent) displej se gasi.
w
w
Mod čekanja se uklanja:
© Continental Automotive GmbH
앫 kada uključite paljenje,
앫 pritisnete bilo koju tipku,
앫 Ili kada DTCO 1381 javi događaj ili
smetnju.
17
Varijante displeja
2. Uvod
왘 Standardni displej
2
vožnje
3
1
2
왘 Displej podataka kod vozila koje
12:50  75km/h
 123456.7km 
6
101h21
202h05
7 8
00h15
3
Standardni displej
Displej podataka za vrijeme vožnje
Kada vozilo vozi a nema prikazane
poruke, automatski se pojavljuje
standardni displej.
Vozila koje miruje i stavljene vozačke
kartice možete pozvati dalje podatke
vozačke kartice.
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju meni
tipku, tako se pojave aktuelna vremena
umetnutih vozačkih kartica.
.d
tc
o
(1) Vrijeme upravljanja "" vozač-1 od
jednog važećeg prekida vremena
upravljanja.
(2) Važeće vrijeme pauze "" u
djelimičnim pkreidima od najmanje
15 minuta i slijedećih 30 minuta,
sukladno smjernici (EG) br. 561/2006.
(3) Vremena od vozača-2:
Trenutna aktivnost vrijeme
pripravnosti "" i trajanje aktivnosti.
왘 Displej poruka
Nezavisno od toga koji se displej trenutno
pojavi i da li vozilo stoji ili vozi,
prvenstveno se prikazuju poruke.
 Vidi “Pojavljuje se poruka” od
stranice 62.
w
w
w
(1) Vrijeme
sa simbolom "" = lokalno vrijeme
bez simbola "" = UTC-vrijeme
 Vidi “Vremenski menadžment” od
stranice 80.
(2) Oznaka načina rada "rad"
 Detalji vidi “Vrste pogona
DTCO 1381” od stranice 74.
(3) Brzina
(4) Aktivnost vozač-1
(5) Simbol kartice vozač-1
(6) Ukupno stanje kilometara
(7) Simbol kartice vozač-2
(8) Aktivnost vozač-2
miruje
.v
do
.
4 5
2
Kod ponovljenog pritiskanja jedne meni
tipke ili nakon 10 sekundi pojavljuje se
ponovo standardni displej.
co
m
1
왘 Displej podataka za vrijeme
18
Kod nedostajuće vozačke kartice
pojavljuju se vremena, koja su
raspoređena dotičnom otvoru za
kartice "1" ili "2".
DTCO 1381
2. Uvod
Specijalni displeji
왘 Stanje izrade
왘 Izvan područja rada
(Out of scope)
10:30 
0km/h

56.7km 
.v
do
.
12:10  75km/h
OUT 123456.7km
1
1
Displej stanja izrade
tc
o
Vozilo vozi izvan područja važnosti
smjernice, simbol "OUT" (1).
Ovu funkciju možete podesiti preko
menija.
 Vidi “Out start / kraj unijeti” od
stranice 57.
1
Displej Trajekt ili vožnja vozom
Vozilo se nalazi na trajektu ili na vozu,
simbol "" (1).
Ovu funkciju možete podesiti preko
menija.
 Vidi “Start trajekt / voz unijeti” od
stranice 57.
Slijedeće vožnje mogu biti izvan područja
rada:
w
w
w
Molimo da osigurate da
DTCO 1381 bude smjesta
propisno stavljen u pogon od
strane ovlaštene stručne
radionice.
Displej izvan područja rada (Out of scope)
2
12:40 

 123456.7km 
.d
Ukoliko DTCO 1381 još nije aktiviran kao
kontrolni uređaj, tako se pojavljuje "stanje
izrade", simbol "" (1). Osim kartice za
radionice DTCO 1381 ne prihvata druge
tahografske kartice!
왘 Trajekt ili vožnja vozom
co
m
쮿
Specijalni displeji
© Continental Automotive GmbH
앫 Vožnje na nejavnim cestama.
앫 Vožnje izuzete Zakonom.
앫 Vožnje, kod kojih ukupna težina vozila
ne zahtijeva propisno korištenje
DTCO 1381.
19
Specijalni displeji
2. Uvod
왘 Prekid napona
prevelikog napona
1
12:10  45km/h
 123456.7km 
2
12:10  45km/h
 123456.7km 
3
1
2
xx.xx.xx
SWUM xx.xx
! napajanje
prekid
xx
.v
do
.
2
co
m
왘 Ponašanje kod niskog /
Displej poruke "Prekid napona"
Čim se napon pojavi, za oko 5 sekundi
pojavljuje se verzija pogonskog softvera
(1) i verzija softverskog modula
nadogradnje (2).
12:10 
123456.7km
Displej snabdijevanje strujom
DTCO 1381 javlja na kraju "Prekid
napona".
w
Slučaj 3: "" (3)
Ovaj slučaj odgovara prekidu napona.
DTCO 1381 ne može ispunjavati svoj
zadatak kao kontrolni uređaj! Aktivnosti
vozača se ne zapisuju.
Ako se na displeju stalno pojavljuje
simbol "" kod ispravnog napona
ploče, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu! Kod kvara na
DTCO 1381 obavezujete se
zapisati aktivnosti rukom.
 Vidi “Aktivnosti rukom upisati” od
stranice 36.
.d
w
w
Slučaj 1: "" (1) nizak napon ili …
Slučaj 2: "" (2) prekomjerni napon
DTCO 1381 kao uvijek pohranuje
aktivnosti. Funkcije printanje ili displej
podataka kao i stavljanje ili vađenje
tahografske kartice nisu moguće!
tc
o
Trenutno prenisko ili previsoko
snadbijevanje strujom DTCO 1381
pokazuje se na slijedeći način:
20
DTCO 1381
co
m
Način rada "Kompanija"
Funkcije kartice kompanije
Staviti karticu kompanije
Pripremiti preuzimanje podataka
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
Izvaditi kartice kompanije
© Continental Automotive GmbH
3
Funkcije kartice kompanije
Funkcije kartice kompanije
Kompanija osigurava propisnu
upotrebu kartica kompanija.
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
Navigacija u okviru meni funkcija slijedi u
principu uvijek prema istoj sistematici.
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
U pojedinim zemljama članicama postoji
obaveza redovnog preuzimanja podataka.
U slijedećim slučajevima preporučuje se
preuzimanje podataka sa masovne
memorije:
.d
tc
o
Stavljena kartica kompanije ovlašćuje Vas
za slijedeće funkcije:
"Kompanija"
앫 prodaja vozila,
앫 prestank rada vozila,
Ako se u otvoru za kartice-2 nalazi na
primjer kartica kompanije, ovako svi glavni
meniji ostaju zaključani, a koji su
raspoređeni otvoru za kartice-2.
 Vidi “Meni pristup blokiran!” od
stranice 51.
U ovom slučaju mogu se prikazati, printati
ili preuzeti samo podaci stavljene vozačke
kartice u otvor za kartice-1.
 Vidi “Pregled struktura menija” od
stranice 52.
w
앫 U datom slučaju (jednom) unos zemlje
članice i registraciona oznaka vozila.
앫 Displej, printanje ili preuzimanje
podataka preko Download Interface.
Kartica kompanije je koncipirana
isključivo za menadžment podataka
kompanije i ne služi za vožnju. Ako
vozite sa karticom kompanije,
pojavljuje se poruka.
Kartica kompanije identifikuje kompaniju i
prijavljuje kompaniju kod DTCO 1381 kod
prvog stavljanja. Ovako su prava na
pristup osigurana samo na podatke koji su
raspoređeni za kompaniju.
앫 Prijavljivanje i odjavljivanje kompanije
na DTCO 1381, na primjer kod prodaje
vozila, isteka najma vozila, itd.
왘 Meni funkcije u načinu rada
.v
do
.
3
앫 Pristup podacima postavljene vozačke
kartice.
co
m
쮿
3. Način rada "Kompanija"
앫 zamjena DTCO 1381 u slučaju kvara.
w
w
앫 Pristup podacima masovne memorije i
posebno podacima, koji su
raspoređeni samo ovoj kompaniji.
22
DTCO 1381
3. Način rada "Kompanija"
Staviti karticu kompanije
Korak / Displej menija
4.
welcome
12:50 10:50UTC
2 Sped. Muster


tc
o
5.
 kompanija
zaključan
ili
.d
2. Stavite Vašu karticu kompanije – sa
čipom prema gore i strelicom prema
naprijed – u bilo koji otvor za karticu.
 već
zaključan
w
w
w
Kartica kompanije određuje jezik na
displeju. Alternativno možete
individualno podesiti željeni jezik.
 Vidi “Podesiti jezik” od
stranice 49.
© Continental Automotive GmbH
Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde pojavljuju se
podešeno lokalno vrijeme "12:50" i UTC-vrijeme
"10:50UTC" (vremensko odstupanje = 2 sata).
Pojavljuje se naziv kompanije. Tačkice koje se
pojavljuju pokazuju čitanje kartice kompanije.
U datom slučaju DTCO 1381 zahtijeva od Vas da
unesete registarsku oznaku.
앫 "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom
 vidi stranica 24.
Staviti karticu kompanije
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
Objašnjenje / Značenje
.v
do
.
3.
co
m
쮿
Staviti karticu kompanije
6.
12:51 
0km/h
 123456.7km 
1
,
Kod prvog stavljanja kartice kompanije slijedi
automatski prijavljivanje kompanije na DTCO 1381.
Funkcija blokade kompanije je aktivirana. Ovako je
osigurano da podaci koji su specifični za kompaniju
ostanu zaštićeni!
Nakon čitanja se pojavljuje standardni displej.
DTCO 1381 je postavljen na način rada "Kompanija",
simbol "" (1).
23
3
Staviti karticu kompanije
3. Način rada "Kompanija"
왘 Unijeti registarsku oznaku
1.
 reg. oznaku
da
unijeti?
2.
država:
Ulaz:
Odaberite željenu funkciju sa tipkama
ili
i potvrdite izbor sa tipkom .
앫 "Da" odabrati i potvrditi.
앫 Državu izabrati i potvrditi.
D
.v
do
.
država:
VS W M
Pojavljuje se bočni upit,
Prvo mjesto za unos svjetluca "_".
D
앫 Željeni znak izabrati i potvrditi.
Unos ispravite:
Sa tipkom
korak po korak nazad do
prethodnog mjesta navigirati i ponoviti
unos(e).
앫 Postupak ponoviti, maksimalno 13 mjesta.
5.
tc
o
4.
앫 Ako je potrebno manje mjesta, tipku
držati, zadnje mjesto svjetluca.
država:
D
VS WM 877 _
앫 Unos potvrditi još jedan put sa tipkom
Automatski slijedi jedan kontrolni ispis.
 reg. oznaku
ne
potvrditi?
pritisnuti i
.
앫 Molimo da kontrolišete svoj unos!
.d
3.
앫 "Da" odabrati i potvrditi.
w
w
Ako je registarska oznaka pogrešna, "Ne" odabrati i
potvrditi. Pojavljuje se korak 1, ponovite unos.
Napomena: Unos registarske oznake je jedan. Slijedeće promjene su moguće samo
preko kvalifikovane stručne radionice.
w
3
Objašnjenje / Značenje
co
m
Korak / Displej menija
24
Printanje: Tehnički podaci
----------------------- 25.04.2011 10:50 (UTC)
----------------------
---------------------- Sped. Effinger
D /12341234123412 3 4
---------------------- ABC12345678901234
D /VS WM 877
---------------------- Continental Automotive
GmbH
H.-Hertz-Str.45 78052
VS-Villingen
1381.12345678901234567
e1-84
DTCO 1381
3. Način rada "Kompanija"
Pripremiti preuzimanje podataka
Molimo da se pridržavate uputa za
transport i rukovanja sa opasnim
tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Kod utovara i istovara opasnog
tereta …
1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.
Oznaka podataka
2. Povežite Laptop (4) sa Download
međuspojem (2).
Prije preuzimanja podataka DTCO 1381
označava kopirane podatke sa digitalnim
potpisom (oznakom). Na osnovu ovog
potpisa podaci se mogu pripisati
DTCO 1381 i provjeriti njihova potpunost i
originalnost.
co
m
Opasnost od eksplozije
3. Pokrenite softver za iščitavanje.
4. Ili umetnite Downloadkey (3) u
Download međuspoj.
.v
do
.
쮿
Pripremiti preuzimanje podataka
앫 pokrovna kapa (1) mora biti
zatvorena
12:51|
0km/h
 123456.7km 
tc
o
앫 i ne smije slijediti
preuzimanje podataka.
5
Oznaka: Prenos podataka u toku
2
.d
Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se
simbol (5).
w
1
w
4
w
3
Priključak na Download međuspoj
© Continental Automotive GmbH
Daljinsko preuzimanje * (Remote)
Sa sistemom flotnog menadžmenta
podaci se mogu također daljinski preuzeti
nakon uspješnog prepoznavanja kartice
kompanije.

Detaljne informacije o softveru za
iščitavanje možete pogledati u
dotičnoj dokumentaciji.
Ni u kojem slučaju ne prekidajte
vezu sa Download međuspojem. Kod
ADR-varijante * ostavite kontakt
uključeno.
5. Nakon preuzimanja podataka molimo
da zatvorite pokrovnu kapu (1).
25
3
Izvaditi kartice kompanije
Izvaditi kartice kompanije
Karticu kompanije možete izvaditi iz
otvora za kartice samo kada vozilo
stoji.
3
co
m
쮿
3. Način rada "Kompanija"
Korak / Displej menija
Objašnjenje / Značenje
3.
Pojavljuje se naziv kompanije. Pokretna traka pokazuje
da DTCO 1381 prenosi podatke na karticu kompanije.
2 Sped. Muster
 
4.
Kompaniju ne odjavljivati:
.v
do
.
 otključan
kompanija?
 otključanne
kompanija?
da
앫 "Ne" sa tipkama
tipkom .
/
odabrati i potvrditi sa
Kompaniju odjaviti:
앫 "Da" odabrati i potvrditi sa tipkom
tc
o
 kompanija
otključan
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
13:10 
0km/h
 123456.7km 
w
w
w
2. Pritisnite odgovarajuću tipku za
izbacivanje
od otvora za kartice u
kojem se nalazi kartica kompanije.
5.
.d
Zahtijevati karticu kompanije
26
1
.
Funkcija blokade kompanije je deaktivirana. Pohranjeni
podaci Vaše kompanije ostaju blokirani za stranu
kompaniju.
Kartica kompanije je aktivirana, pojavljuje se standardni
displej.
Eventualno se može pojaviti napomena da predstoji
periodično ispitivanje ili da ističe važnost kartice
kompanije,  vidi stranica 72.
DTCO 1381 je ponovo postavljen na način rada "Rad",
simbol "" (1).
Obratite pažnju: Postupak izbacivanja iz otvora za kartice-2 je blokiran kod
otvorene ladice printera! Slijedeća napomena za rukovanje Vas na to upozorava.
DTCO 1381
co
m
Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu/vozačke kartice
Podesiti aktivnosti
Podatke vozačke kartice preuzeti
.v
do
.
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
w
w
w
.d
tc
o
Zamjena vozača/vozila kod rada
© Continental Automotive GmbH
4
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
쮿
4. Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
2. Vozač-1, koji će upravljati vozilo,
stavlja svoju vozačku karticu – sa
čipom prema gore i strelicom prema
naprijed – u otvor za kartice-1.
.v
do
.
Vozač-1
3. Slijedeći tok je vođen menijem,
 vidi stranica 29.
4
4. Čim je vozačka kartica vozača-1
učitana, vozač-2 stavlja svoju vozačku
karticu u otvor za kartice-2.
.d
w
w
Prema ispravnom načinu
postupanja sukladno smjernici i
u interesu sigurnosti u
saobraćaju, molimo da vozačku
karticu/vozačke kartice stavljate
samo kada vozilo miruje.
Napomena
Meni vođenje slijedi na jeziku koji je
stavljen na vozačkoj kartici. Alternativno
možete individualno podesiti željeni jezik.
 Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.
tc
o
Napomena za upravljanje nakon uključenog
kontakta Vozačka kartica u otvoru za karticu-1
nedostaje.
w
Stavljanje vozačke kartice je moguće
također i kod vožnje, međutim ovaj
postupak se javlja kao događaj i
pohranuje!
 Vidi “Pregled događaja” od stranice 64.
28
왘 Ručni unosi
co
m
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
Sukladno smjernici, aktivnosti koje
se ne mogu zapisati na vozačkoj
kartici treba naknadno unijeti
ručno. (Detalji o aktivnostima,
 vidi stranica 35.)
Vađenje (15.04.11)
Stavljanje (18.04.11)
16:31 Lokalno vrijeme
07:35 Lokalno vrijeme

Nepoznati vremenski period
Primjer za nepoznati vremenski period
Nakon svakog stavljanja vozačke kartice
mogući su slijedeći unosi:
앫 Aktivnost vrijeme mirovanja ""
naknadno upisati; primjer 1,
 vidi stranica 32.
앫 Radnu smjenu nastaviti; primjer 2,
 vidi stranica 33.
앫 Radnu smjenu nastaviti, završiti i/ili
aktivnosti staviti pred radnu smjenu;
primjer 3,  vidi stranica 34.

DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
앫 Odaberite željenu funkciju, aktivnost ili
brojačnu vrijednost sa tipkama
/
u polju za unos.
앫 Potvrdite izbor sa tipkom
4.
.
dodatak?
welcome
07:35 05:35UTC
tc
o

M 15.04.11 16:31
 18.04.11 07:35
.d
"M" = Ručni unos;
"" = unos za polje aktivnosti svjetluca
Pojavljuje se vrijeme između vađenja
(1. red) i aktuelnog postupka stavljanja
(2. red = blok unosa) u lokalnom vremenu.
w
w
Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna
traka pokazuje čitanje vozačke kartice.
6.
M 15.04.11 16:31
.04.11 07:35
 M1615.04.11
16:31
 16.04.11 09 :35
Sukcesivno možete unijeti logično
moguće varijable (svjetlucajuća polja za
unos) slijedećim redoslijedom:
"Aktivnost – dan – mjesec – godina – sat –
minuta".
4
Postupak završava, kada je vrijeme
postupka stavljanja dostignuto.
7.
1M potvrditi
ulaz?
1M potvrditi da
ulaz?
ne
앫 Unos potvrditi sa "Da".
앫 "Ne" odabrati.
 Vidi “Mogućnosti korekcije” od
stranice 30.
zadnjes vađenja
15.04.11 16:31
w
3.
da
앫 Sa "Da" DTCO 1381 zahtijeva od Vas
da poduzmete ručni unos.
5.
1 Maier

ne
앫 Ukoliko ne želite naknadno unijeti
aktivnost, "Ne" odabrati.
Tekst dobrodošlice: Za oko 3 sekunde
pojavljuju se podešeno lokalno vrijeme
"07:35" i UTC-vrijeme "05:35UTC"
(vremensko odstupanje = 2 sata).
2.
1M ulaz
dodatak?
1M ulaz
.v
do
.
1.
Za oko 4 sekunde pojavljuje se datum i
vrijeme zadnjeg vađenja kartice u
lokalnom vremenu (simbol "").
co
m
Osnovni postupak

© Continental Automotive GmbH
29
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
Slijedeći zahtjev se pojavljuje, kada je kod
zadnjeg vađenja uneseno "država kraj".
Za vrijeme postupka čitanja
vozačke kartice pojedinačne
funkcije privremeno nisu moguće:
앫 Pozivanje meni funkcija
 država start
:E
.v
do
.
Ako se pritisne meni tipka ili tipka za
izbacivanje, pojavljuje se poruka.
앫 Državu izabrati i potvrditi.
molimo
pričekajte!
odnosno
앫 U datom slučaju regiju izabrati i
potvrditi.
1M ulaz
dodatak?
07:36 
0km/h
 123456.7km 
 izbacivanje
nije moguće
xx
da
M 15.04.11 16:31
 16.04.11 07 :35
Moguće varijable možete sukcesivno
korigovati.
Sa tipkom
pritisnuti i držati,
skačete do slijedećeg polja za unos
odnosno u slijedeći potpuni blok
unosa.
.d
왘 Mogućnosti korekcije
Direktno u bloku unosa možete izabrati
moguće varijable sa tipkom
(povratni
korak) i korigovati.
w
9.
možete prekinuti unos
tc
o
앫 Sa tipkom
države.
5.
앫 Zahtijevanje tahografske kartice
 regija start
AN
E
w
Pojavljuje se standardni displej.
Prethodno pokazani simboli kartice imaju
slijedeće značenje:
앫 "" Vozačka kartica se nalazi u otvoru
za kartice.
w
4
4.
co
m
8.
4. Način rada "Rad"
Ukoliko upit: "M potvrditi ulaz?" negirate,
prvo se pojavljuje korak 4 i na kraju prvi
potpuni blok unosa (korak 5).
앫 "" Možete početi vožnju, releventni
podaci su učitani.
30
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
unosa
1.
M 28.10.11 17:45
M 07.11.11
28.10.11 14:00
16:50
? država kraj
? država kraj
앫 sa tipkom
A, Z, Y, X, W, … itd.;
앫 sa tipkom
A, B, C, D, E, … itd.
 Vidi “Oznake država” od stranice 87.
Pritiskanjem i držanjem tipke
/
ubrzava se izbor (automatsko
ponavljanje funkcija).
tc
o
앫 Državu izabrati i potvrditi.
 molimo
unesite
4
Ukoliko u roku od daljih 30 sekundi bude
pritisnuta tipka , unos se može
nastaviti.
Nakon ovog vremena ili kod početka
vožnje pročita se vozačka kartica do kraja
i pojavljuje se standardni displej. Već sa
tipkom
potvrđene unose pohranjuje
DTCO 1381.
w
w
.d
Ili:
:A
Ukoliko ne slijedi unos kod postupka
unošenja, pojavljuje se nakon 30 sekundi
slijedeći displej.
.v
do
.
앫 U prvom polju za unos "" simbol
"? država kraj" odabrati i
potvrditi.
M 07.11.11 12:10
M 07.11.11
07.11.11 14:00
12:10
? država start
? država start
왘 Prekid postupka unošenja
Zadnje unesena država se pojavljuje prva.
Sa tipkama
/
pojavljuju se na kraju
zadnje unesene četiri države. Oznaka:
Dvotačka kod oznake države ":B".
Dalji izbor slijedi u abecednom redu počev
od slova "A":
:D
2.
Izbor država
co
m
왘 Unos države za vrijeme ručnog
w
앫 Simbol "? država start"
odabrati i potvrditi.
앫 Državu izabrati i potvrditi.
© Continental Automotive GmbH
31
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
4. Način rada "Rad"
왘 Aktivnost "Vrijeme mirovanja" naknadno upisati
co
m
Primjer 1:
Postupak stavljanja
zadnjes vađenja
15.04.11 16:31
Aktivnost potvrditi
1M ulaz
dodatak?
M 15.04.11 16:31
 18.04.11 07:35
M 15.04.11 16:31
 18.04.11 07: 35
da
1)
 država start
:D
w
da


Vrijeme mirovanja naknadno upisati
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Tipku
pritisnuti i držati.
2. Automatski prelaz na zadnje polje za
unos (minute svjetlucaju).
3. Sa tipkom
unos potvrditi.
1)
Pojavljuje se, kada je kod zadnjeg
vađenja uneseno "Država kraj".
w
1M potvrditi
ulaz?
.d
tc
o
1
Stavljanje (18.04.11)
07:35 Lokalno vrijeme
w
4
Vađenje (15.04.11)
16:31 Lokalno vrijeme
.v
do
.
1
07:36 
0km/h
 123456.7km 
32
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
왘 Radnu smjenu nastaviti
co
m
Primjer 2:
Postupak stavljanja
Vađenje (24.02.11)
23:32 Lokalno vrijeme
zadnjes vađenja
24.02.11 23:32
Aktivnost / datum upisati
1M ulaz
dodatak?
da
M 24.02.11 23:32
M 25.02.11
24.02.11 02:30
23:32
.02.11 02:30
M 25
24.02.09
23:32
 25.02.11 00: 20
tc
o
1
.d
M 25.02.11 00:20
M 25.02.11
25.02.09 02:30
00:20
00:20 Lokalno vrijeme


4
Aktivnosti dopuniti
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Prvu aktivnost "" podesiti i potvrditi.
2. Dan podesiti i potvrditi, sate podesiti i
potvrditi, minute podesiti i potvrditi.
3. Željenu aktivnost "" podesiti i potvrditi.
4. Tipku
pritisnuti i držati, minute
svjetlucaju.
5. Sa tipkom
unos potvrditi.
w
da

Stavljanje (25.02.11)
02:30 Lokalno vrijeme
w
w
 25.02.11 02: 30
1M potvrditi
ulaz?
.v
do
.
1
02:31 
0km/h
 123456.7km 
© Continental Automotive GmbH
33
Staviti vozačku karticu / vozačke kartice
4. Način rada "Rad"
왘 Nastaviti smjenu i aktivnosti staviti pred jednu smjenu
co
m
Primjer 3:
Postupak stavljanja
1M ulaz
dodatak?
Aktivnost / datum upisati
da
M 05.11.11 17:50
M 14.11.11
05.11.11 14:00
17:50
 05.11.11 18: 45
M 05.11.11 18:45
? država kraj
Državu unijeti
? država kraj
:D
tc
o
1

.v
do
.
zadnjes vađenja
05.11.11 17:50
M 05.11.11 18:45
M 14.11.11
28.10.11 14:00
18:45
w
.d
? 14.11.11 12: 10
M 14.11.11 12:10
? država start
w
M 14.11.11 12:10
M 14.11.11
28.10.11 14:00
17:45
 14.11.11 14: 00
14:01 
0km/h
 123456.7km 
34
1M potvrditi
ulaz?
? država start
:A
18:45
Kraj smjene
Aktivnosti dopuniti
Stavljanje (14.11.11)
14:00 Lokalno vrijeme

?
12:10
Aktivnosti
prethodno
postaviti
Vrsta smjene
Obratite pažnju: Unos slijedi u lokalnom
vremenu.
1. Prvu aktivnost "" sa datumom,
vremenom podesiti i potvrditi.
2. Simbol "? država kraj" odabrati
i potvrditi.
3. Državu izabrati i potvrditi.
4. Aktivnost "?" = nepoznato vrijeme sa
datumom, vremenom podesiti i
potvrditi.
5. Istu sistematiku ponoviti, dok se ne
dostigne vrijeme postupka stavljanja.
w
4
Vađenje (05.11.11)
17:50 Lokalno vrijeme
1
da
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Podesiti aktivnosti
vožnje)
 = Sva ostala radna vremena
 = Vremena pripravnosti (vremena
čekanja, vrijeme kao suvozač,
vrijeme u kabini za spavanje za
vrijeme vožnje za vozača-2)
 = Pauze i odmori
1. Vozač-1 pritišće tipku
.
Pritisnite tipku toliko često, dok se
željena aktivnost (  ) ne pojavi na
displeju (1).
.
.v
do
.
2. Vozač-2 pritišće tipku
왘 Automatsko podešavanje
DTCO 1381 uključuje automatski na
slijedeće aktivnosti:
왘 Ručno podešavanje
kod …
Vožnja
Zaustavljanje
vozila
.d
Podešavanje aktivnosti je moguće
samo kod vozila koje stoji!
Vozač-1
w
w
Vozač-2
w
Vozač-1
paljenja uključeno/isključeno *
Nakon paljenja uključeno/isključeno
DTCO 1381 može uključivati na definiranu
aktivnost; na primjer "".
Aktivnost (1) i/ili (2), koja se na osnovu
paljenja uključuje ili isključuje automatski
mijenja, svjetluca za oko 5 sekundi i
vidljiva je samo u standardnom displeju.



Kod kraja smjene ili pauze uvijek
postavite aktivnost na "". U
suprotnom DTCO 1381 pohranjuje
za vozača-1 ostalo radno
vrijeme "" a za vozača-2 vrijeme
pripravnosti ""!
1
18:01 
0km/h
  123456.7km  
2
Svjetlucanje aktivnosti
Promijenite prema potrebi
podešenu aktivnost prema vašoj
sadašnjoj aktivnosti.
Podesiti aktivnosti
© Continental Automotive GmbH
4
Vozač-2

Važno!
1
왘 Automatsko podešavanje nakon
co
m
 = Vrijeme upravljanja (automatski kod
tc
o
쮿
Podesiti aktivnosti

35
Podesiti aktivnosti
4. Način rada "Rad"
Napomena
Lični podaci
Koju aktivnost nakon paljenja uključeno/
isključeno DTCO 1381 automatski
podešava, može biti programirano od
strane ovlaštene radionice prema želji
klijenta;  vidi stranica 111.
co
m
1
.v
do
.
왘 Aktivnosti rukom upisati
Vi kao vozač prema smjernici ste
obavezni, u slijedećim slučajevima
aktivnosti rukom zapisati:
2
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
w
w
Na poleđini papirne role imate mogućnost
da upišete vaše aktivnosti rukom (2)
i da upotpunite printanje sa ličnim
podacima (1).
.d
앫 Kod gubitka, krađe, oštećenja ili
pogrešne funkcije vozačke kartice na
početku i na kraju vožnje potrebno je
izraditi dnevno printanje od
DTCO 1381. Eventualno morate
rukom dopuniti vremena pripravnosti i
ostala radna vremena.
tc
o
앫 Kod kvara DTCO 1381.
Ručno unošenje aktivnosti
w
4
Ime i prezime
Broj vozačke kartice ili vozačke
dozvole
No. Registarska oznaka
Mjesto kod početka smjene

Mjesto kod kraja smjene

km km-stanje kod kraja smjene
km km-stanje kod početka smjene
km
Voženi kilometri
Dat. Datum
Sig. Vlastoručni potpis


36
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Podatke vozačke kartice preuzeti
co
m
쮿
Podatke vozačke kartice preuzeti
Molimo da pazite na to da je
stavljena smao jedna vozačka
kartica! U suprotnom nema prenosa
podataka.
Ni u kojem slučaju ne prekidajte vezu
sa Download međuspojem. Kod
ADR-varijante * ostavite kontakt
uključeno.
1. Zatvorite pokrovnu kapu (1) na desno.
5. Nakon preuzimanja podataka molimo
da zatvorite pokrovnu kapu (1).
Molimo da se pridržavate uputa za
transport i rukovanja sa opasnim
tovarom u eksplozivnim
okruženjima.
Kod utovara i istovara opasnog
tereta …
앫 pokrovna kapa (1) mora biti
zatvorena
2. Povežite Laptop (4) sa Download
međuspojem (2).
3. Pokrenite softver za iščitavanje.
4. Ili umetnite Downloadkey (3) u
Download međuspoj.
tc
o
앫 i ne smije slijediti
preuzimanje podataka.
.v
do
.
Opasnost od eksplozije
2
.d
12:51|
0km/h
 123456.7km 
w
1
Kopirani podaci se označavaju sa
digitalnim potpisom (oznakom). Na
osnovu ovog potpisa podaci se mogu
pripisati vozačkoj kartici i provjeriti njena
potpunost i originalnost.

Detaljne informacije o softveru za
iščitavanje možete pogledati u
dotičnoj dokumentaciji.
Oznaka: Prenos podataka u toku
Za vrijeme prenosa podataka pojavljuje se
simbol (5).
w
4
w
3
5
4
Oznaka podataka
Priključak na Download međuspoj
© Continental Automotive GmbH
37
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
co
m
쮿
4. Način rada "Rad"
Postupak izbacivanja iz otvora za
kartice-2 je blokiran kod otvorene
ladice printera! Slijedeća napomena
za rukovanje Vas na to upozorava.
.v
do
.
U principu vozačka kartica može
ostati u otvoru za kartice kod kraja
smjene. Da bi se međutim izbjegla
zloupotreba, molimo da izvadite
vozačku karticu iz DTCO 1381!
Kod promjene vozača ili vozila u
principu izvadite vozačku karticu iz
otvora za kartice.
 Vidi “Zamjena vozača/vozila kod
rada” od stranice 40.
Zahtijevati vozačku karticu
1. Uključite kontakt.
(Potrebno samo kod ADR-varijante *.)
tc
o
4
Vozačku karticu možete izvaditi iz
otvora za kartice samo kada vozilo
stoji.
 ladica
otvorena
xx
Čim zatvorite ladicu printera, slijedi
postupak izbacivanja.
2. Podesite odgovarajuću aktivnost; na
primjer kod kraja smjene na "".
w
w
w
.d
3. Odgovarajuću tipku za izbacivanje
za otvor za kartice-1 ili otvor za
kartice-2 pritisnuti.
Slijedeći tok je vođen menijem.
 Vidi “Vođenje kroz menu kod
vađenja vozačke kartice” od
stranice 39.
38
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Izvaditi vozačku karticu/vozačke kartice
왘 Vođenje kroz menu kod vađenja vozačke kartice
Objašnjenje / Značenje
1.
Pojavljuje se prezime vozača. Pokretna traka pokazuje
da DTCO 1381 prenosi podatke na vozačku karticu.

앫 U datom slučaju regiju izabrati i potvrditi.
:E država kraj
AN
E
ne
da
26.10.11
Odaberite zemlju sa tipkama
i potvrdite izbor sa tipkom .
ili
možete prekinuti unos države.
4
앫 Ukoliko Vam je potrebno printanje "Da" odaberite
i potvrdite.
앫 Ukoliko Vam nije je potrebno printanje "Ne"
odaberite i potvrdite.
tc
o
24h dan
26.10.11
24h dan
앫 Sa tipkom
Kod izabrane funkcije pojavljuje se na displeju nastavak
radnje.
printanje
start ...
5.
15:05 
0km/h
 123456.7km 
Vozačka kartica je aktivirana, pojavljuje se standardni
displej.
Eventualno se može pojaviti napomena
da predstoji periodično ispitivanje ili da
ističe važnost vozačke kartice,
 vidi stranica 72.
w
w
4.
.d
3.
.v
do
.
앫 Državu izabrati i potvrditi.
 država kraj
w
2.
1 Maier

co
m
Korak / Displej menija
© Continental Automotive GmbH
39
Zamjena vozača/vozila kod rada
쮿
4. Način rada "Rad"
Zamjena vozača/vozila kod rada
Vozač-1 i/ili vozač-2 napuštaju vozilo
2. Novo osoblje u vozilu stavlja vozačku
karticu, zavisno od funkcije (vozač-1 ili
vozač-2) u otvor za kartice.
4
Slučaj 3 – Mješoviti rad:
Slučaj 1:
Upotreba u vožnji sa različitim tipovima
tahografa
tc
o
Zamijeniti vozačku karticu/vozačke kartice
Osoblje se mijenja međusobno,
vozač-2 postaje vozač-1
앫 Na primjer tahografi sa zapisom na
tahografskom listiću ili …
.d
앫 Digitalni tahografi sa vozačkom
karticom sukladno EC smjernici (EEC)
br. 3821/85 I B, na primjer
DTCO 1318.
w
w
w
앫 ispisane tahografske listiće (3)
앫 kao i eventualne ručno napisane
zapise aktivnosti.
.v
do
.
1. Dotični zahtijeva svoju vozačku
karticu, izrađuje eventualno dnevno
printanje i uzima vozačku karticu iz
DTCO 1381.
1. Vozačke kartice izvaditi iz otvora za
karatice i staviti u drugi otvor za
kartice.
Vozač-2 (sada vozač-1) stavlja prvo
svoju vozačku karticu u otvor za
kartice-1 a vozač-1 (sada vozač-2)
stavlja svoju vozačku karticu u otvor za
kartice-2.
앫 relevantna dnevna printanja iz
digitalnog tahografa (2), na primjer kod
oštećenja ili pogrešne funkcije
vozačke kartice,
co
m
Slučaj 2:
Za tekući i za prethodna 28 dana vozač
mora kod kontrole pokazati slijedeće:
앫 vozačku karticu (1),
2
1
3
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
2. Postaviti željenu aktivnost.
40
DTCO 1381
4. Način rada "Rad"
Zamjena vozača/vozila kod rada
왘 Prateći dokumenti
co
m
Prema smjernici 2006/22/EC Evropske
komisije vozač mora pokazati uvjerenje o
slijedećoj okolnosti prethodnih 28 dana:
앫 Vremenski period u kojem se vozač
nalazio na bolovanju.
.v
do
.
앫 Vremenski period u kojem se vozač
nalazio na odmoru.
Izdanje formulara koji se može
printati pronaći ćete na internetu na:
ec.europa.eu
w
w
w
.d

4
tc
o
앫 Vremenski period za jednu vožnju,
koja je izvedena izvan područja
primjene smjernice (EC) br. 561/2006
ili AETR.
Izvod: Formular aktivnosti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:EN:PDF
© Continental Automotive GmbH
41
co
m
.v
do
.
tc
o
.d
w
w
w
4
42
DTCO 1381
co
m
Printer Rukovanje
Staviti papirnu rolu
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
Printanje podataka
© Continental Automotive GmbH
5
Staviti papirnu rolu
Staviti papirnu rolu
Molimo obratite pažnju
Opasnost od povrede
co
m
쮿
5. Printer Rukovanje
Zavisno od količine printanja,
termalna glava za štampanje se
može jako zagrijati. Možete opeći
prste!
앫 Tahograf-tip (DTCO 1381) sa
ispitnom oznakom "
"
Postupajte pažljivo kod postavljanja
papirne role ili sačekajte dok se
glava za štampanje ne ohladi.
앫 i znakom o dopuštenosti "
ili "
".
"
w
w
.d
tc
o
5
Pritisnuti tipku za otključavanje
Uvjerite se pri tome, da se papirna
rola u ladici printera ne zaglavi i
početak papira (1) ne proširi preko
ruba ladice printera!
3. Zatvorite ladicu printera na sredini.
Printer automatski pokreće protjecanje
papira.
.v
do
.
Koristite (naručite) samo papirne
role (originalni VDO papir za
printere) na kojima su vidljive
slijedeće oznake:
1
Opasnost od povrede
Pazite na to, da je ladica printera
uvijek zatvorena. Vi i druge osobe
bi se mogli povrijediti na otvorenoj
ladici printera.
4. Printer je spreman za korištenje.
Možete početi printanje, odnosno
prekinuto printanje (kod isteka papira)
će se automatski nastaviti.
Staviti papirnu rolu
2. Novu papirnu rolu postaviti prema slici.
w
1. Pritisnuti tipku za otključavanje; ladica
printera se otvara.
44
DTCO 1381
5. Printer Rukovanje
Printanje podataka
Printanje je moguće samo, ako …
앫 vozilo stoji i kontakt je uključeno
(potrebno samo kod ADRVarijante *).
2. Potvrdite displej menija sa tipkom
printanje počinje.
3. Pričekajte dok se printanje ne završi.
앫 ladica printera je zatvorena i
papirna rola je postavljena,
Odvojite printanje od role papira
2
왘 Printanje prekinuti
4. Printanje preko ivice za otkidanje –
prema gore ili prema dolje povući – da
odvojite papirnu rolu.
1. Izaberite, dok je printanje već
pokrenuto, još jednom trenutno
printanje sa tipkom , tako se
pojavljuje slijedeći upit.
otkaži
printanje?
otkaži
printanje?
ne
5
da
2. Željenu funkciju sa tipkom
/
odabrati i sa tipkom
potvrditi;
printanje će se nastaviti ili prekinuti.
w
!x događaj
1
.d
 vozač 1
da
tc
o
앫 nekakva druga greška ne
spriječava printanje.
24h dan
26.10.11
,
co
m
왘 Printanje počinje
.v
do
.
쮿
Printanje podataka
5. Printanje čuvati zaštičeno od
onečišćenja, svjetla i sunčevih zraka.
w
w
1. Ili ćete biti upitani preko menija
vođenja prema " Izvaditi vozačku
karticu” (1) za dnevno printanje ili
zahtijevati preko menija za
odgovarajuće printanje (2).
 Vidi “Pozvati meni funkcije” od
stranice 48.
© Continental Automotive GmbH
45
앫 Predstojeći kraj papira je prepoznatljiv
preko oznake u boji (1) na stražnjoj
strani printanja.
1
앫 Na kraju papira pojavljuje se slijedeća
poruka.
1
5
2
3
2
3
Nastavak printanja na kraju papira
(1) Oznaka u boji (na stražnjoj strani)
(2) Kraj prekinutog printanja
(3) Nastavak prekinutog printanja
Red 1: Početno vrijeme printanja
Red 2: Brojač tekućeg printanja
.d
1. Otvoriti ladicu printera.
 Vidi “Staviti papirnu rolu” od
stranice 44.
2. Odvojite zgužvani papir od papirne
role i uklonite ostatak papira iz ladice
printera.
3. Papirnu rolu opet stavite i zatvorite
ladicu printera.
Molimo obratite pažnju na
navedena upozorenja!
 Vidi “Staviti papirnu rolu” od
stranice 44.
Pojedinačni redovi 1. printanja
mogu se eventualno ponoviti na
2. printanju!
w
앫 Ako se u roku od jednog sata postavi
papirna rola, DTCO 1381 nastavlja
automatski printanje.
tc
o
o nema papira
xx
왘 Popravite zaglavljeni papir
Zastoj papira može nastupiti, ako se
naprimjer jedno printanje ne odvoji
ispravno i pri tome blokira transport
slijedećeg printanja na utoru za papir.
co
m
앫 Ako je bio početak smjene prije 00:00
UTC-vremena, nakon zahtjeva za
vađenje kartice DTCO 1381 će
automatski napraviti ispis od
prethodnog dana i aktuelnog dana.
.v
do
.
왘 Posebnosti kod printanja
 27.11.2011 16:56 (UTC
----------001------------95 872 km
? 00:00 06h17
95 872;
0 km
---------------------- Rogenz
Winfried
5. Printer Rukovanje
D
87654321087654 3 2
 02.04.2010
----------------------25.11.2011
95 872 96 284 km
-----------1--------------
Printanje podataka
w
w
앫 Napomena slijedi u prva dva reda
slijedećeg printanja (3).
46
DTCO 1381
co
m
Meni funkcije
Pozvati meni funkcije
Pregled struktura menija
Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
.v
do
.
Glavni meni printanja vozila
Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2
Glavni meni unosa vozila
w
w
w
.d
tc
o
Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
© Continental Automotive GmbH
Glavni meni displeja vozila
6
Pozvati meni funkcije
Pozvati meni funkcije
왘 U toku vožnje
왘 Kod stojećeg vozila
1. Pritisnite za vrijeme vožnje bilo koju
meni tipku, tako se pojave aktuelna
vremena umetnutih vozačkih kartica.
12:40 
0km/h
 123456.7km 
00h15
앫 UTC-vrijeme sa datumom kao
podešeno vremensko odlaganje
(Offset) za lokalno vrijeme.
00h36
00h21
izaberite
jezik?
앫 Meni za podešavanje željenog jezika.
 Vidi “Podesiti jezik” od stranice 49.
앫 Pritiskanjem tipke
opširne meni
funkcije.
 Vidi “Pregled struktura menija” od
stranice 52.
앫 Možete standardni displej listati nazad
ili sa tipkama
/
ili direktno sa
tipkom .
pozovi meni?
w
(1) Vremena od vozača-1
(2) Vremena od vozača-2
w
Displej podataka za vrijeme vožnje
201h10
215h00
.d
101h21
202h05
00h15
00h21
UTC 29.09.2011
10:40
+02h00
w
1
2
103h46
125h57
tc
o
12:40  75km/h
 123456.7km 
6
앫 Detaljna vremena stavljene vozačke
kartice (vozačkih kartica).
.v
do
.
2. Kod ponovljenog pritiskanja jedne
meni tipke ili nakon 10 sekundi
pojavljuje se ponovo standardni
displej.
U okviru prve ravni menija možete sa
tipkama
/
pozvati slijedeće
informacije:
co
m
쮿
6. Meni funkcije
 Detalji vidi “Displej podataka za vrijeme
vožnje” od stranice 18.
Navigacija u standardnom displeju
48
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Pozvati meni funkcije
왘 Prikazati vremena vozačke kartice
103h46
125h57
3
왘 Podesiti jezik
Pazite na stavak "Pohraniti
podešavanje jezika", kako bi
DTCO 1381 privremeno zapamtio
željeni jezik.
4
201h10
215h00
.v
do
.
b
00h15
00h21
00h36
00h21
Displej podataka od vozača-1 i -2
1. Izaberite sa tipkama
/
funkciju
"izaberite jezik?” i pritisnite tipku .
1. Sa tipkom
možete prikazati
vremena vozačke kartice(a).
tc
o
a
2
2. Odaberite sa tipkama
/
željeni
jezik i potvrdite izbor sa tipkom .
(a) Vremena od vozača-1
(b) Vremena od vozača-2
Pohraniti podešavanje jezika
Nalazi li se u to vrijeme podešavanja
jezika samo vaša vozačka kartica ili
kartica kompanije u otvoru za kartice-1,
zapamti DTCO 1381 pod vašim brojem
kartice željeni jezik.
Slijedeći put kada izvadite / ubacite
tahografsku karticu slijedi meni vođenja
kao i svi prikazani tekstovi u izabranom
jeziku.
Rezervisano je do pet memorijskih mjesta
DTCO 1381. Ako su sva memorijska
mjesta zauzeta, najstarija vrijednost će se
prebrisati.
.d
(1) Vrijeme upravljanja "" vozač-1 od
jednog važećeg prekida vremena
upravljanja.
(2) Važeće vrijeme pauze "" u
djelimičnim pkreidima od najmanje
15 minuta i slijedećih 30 minuta,
sukladno smjernici (EG) br. 561/2006.
(3) Suma vremena upravljanja duple
sedmice
(4) Trajanje podešene aktivnosti
3. Za 3 sekunde javlja DTCO 1381
izvedenu akciju u izabranom jeziku.
co
m
1
Kod nedostajuće vozačke kartice
pojavljuju se vremena (osim na
poz. 3), koja su raspoređena
dotičnom otvoru za kartice "1" ili "2".
 Sprache
w
w
w
Deutsch
© Continental Automotive GmbH
 language
english
 idioma
español
Odaberite željeni jezik
49
6
Pozvati meni funkcije
6. Meni funkcije
Pozvati meni funkcije je moguće
samo kod vozila koje stoji!
printanje

vozač 1
printanje
Ukoliko kod ADR-Varijante *
namjeravate podatke isprintati
ili prikazati uključite kontakt.

vozač 2
printanje
Postupak slijedi prema istoj sistematici
i podrobno je opisan u slijedećem.
24.10.2011
24h dan
5
2. Sa tipkama
/
odaberite željeni
glavni meni, na primjer jedan ispis
podataka vozila (2), i potvrdite izbor
sa tipkom .
4. Sa tipkama
/
odaberite željeni
dan (5), i potvrdite izbor sa tipkom .
 vozilo
24h
dan
 vozilo
 vozač 1
4
.d
!x
događaj
 vozilo
 prekor. brz.
w
w
Treperenje u 2. redu (u kurzivu) (1)
sugeriše vam, da postoje i druge
mogućnosti izbora.
50
Za 3 sekunde javlja se DTCO 1381, da je
pokrenut jedan ispis. U datom slučaju
možete prekinuti ispis.
 Detalji vidi “Printanje prekinuti” od
stranice 45.
Na kraju se pojavi posljednja izabrana
tačka menija.
Odabrati meni funkciju
5. Odaberite sa tipkama
ispis.
Izabrani glavni meni (3) se pojavi, moguće
funkcije trepere u 2. redu (4).
6. Ili pritisnite tipku
i promijenite u
slijedećoj višoj ravni menija natrag.
w
1. Glavni meni
23.10.2011
Odabrati željeni dan
3
printanje
1
25.10.2011
24h dan
Listanje u glavnom meniju
tc
o
1. Pritisnite tipku , i naći ćete se u
1. glavnom meniju.
6
24h dan
.v
do
.
2
 vozilo
co
m
왘 Navigacija u meni funkcijama
/
dalji
3. Sa tipkama
/
odaberite željenu
funkciju, na primjer jedan dnevni
ispis (4), i potvrdite izbor sa tipkom .
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Pozvati meni funkcije
Primjer 1: Vozačka kartica nedostaje
ili kompanijska/kontrolna kartica se
nalazi u otvoru za kartice.
Ručno
Pristup pohranjenim podacima je
regulisan preko prava pristupa i ostvaruje
se preko odgovarajućih tahografskih
kartica. Jedno nedostajuće ovlaštenje
pokazuje se na slijedeći način:
1. Pritisnite tipku
slijedeći upit:
.v
do
.
Glavni meni se doduše prikaže, ali
treperenje u 2. redu otpada.
Primjer 2: Pristup podacima blokiran
co
m
왘 Meni pristup blokiran!

DK /4 6 0 2 4
7 8
----------------
printanje
 vozač 2
tc
o
Kada izaberete funkciju sa tipkom
prikazuje se slijedeća napomena za
rukovanje.
napusti meni
napusti meni da
ne
2. Sa tipkama
/
"Da" odabrati i sa
tipkom
potvrditi. Ili sa tipkom
preći upit. Pojavljuje se standardni
displej.
.d
Predstavljeni podaci pojave se
pomiješani. Lični podaci će biti potpuno ili
djelomično skriveni.
, dok se ne prikaže
왘 Napustiti meni funkcije
 nema podataka!
w
w
w
Automatski
© Continental Automotive GmbH
Meni će se napustiti automatski u
slijedećim situacijama:
앫 Nakon stavljanja ili zahtjeva jedne
tahografske kartice
앫 ili na početku vožnje.
51
6
Pregled struktura menija
Pregled struktura menija
printanje  vozač 1
1)
ulaz  vozač 1
24h dan
 država start
!x događaj
 država kraj
printanje  vozač 2
2)
ulaz  vozač 2
displej  vozač 1
!x događaj
2)
displej  vozač 2
 država start
24h dan
!x događaj
 država kraj
!x događaj
tc
o
printanje  vozilo
ulaz  vozilo
24h dan
 prekor. brz.
w
 teh. podaci
D status D1/D2
%n n-profili *
24h dan
 brod/voz
!x događaj
 lokal. vreme
 prekor. brz.
 UTC korekcija
 teh. podaci
 kompanija
*
w
%v v-profili *
w
v v-diagram
2)
displej  vozilo
OUT start / OUT kraj
.d
!x događaj
1)
24h dan
24h dan
 aktivnosti
6
1)
.v
do
.
 aktivnosti
co
m
쮿
6. Meni funkcije
= Glavni meni
*
= Opcija
1) = Funkcije otvor za kartice-1
2) = Funkcije otvor za kartice-2
52
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
Kod ADR-varijante * ostavite
kontakt uključeno.
Slijedi printanje svih aktivnosti izabranog
dana;  vidi stranica 89.
왘 Printati događaje
1.
 vozač 1
Napomena
Tok za vozača-2 je identičan kao za
vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje
eksplicitno.
2.
tc
o
Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih
događaja i smetnji;  vidi stranica 90.
printanje
.d
 vozač 1
 vozač 1
 vozač 1
2.
 vozač 1
 aktivnosti
3.
 aktivnosti
23.10.2011
 aktivnosti
22.10.2011
6
Od izabranog dana slijedi printanje svih
aktivnosti zadnjih 7 kalendarskih dana;
 vidi stranica 94.
w
24h dan
23.10.2011
24h dan
printanje
w
24h dan
3.
1.
w
2.
 vozač 1
!x događaj
왘 Printati dan
1.
printanje
왘 Aktivnosti printati
co
m
U ovom glavnom meniju možete printati
podatke stavljene vozačke kartice.
.v
do
.
쮿
Glavni meni printanja vozač-1 / vozač-2
22.10.2011
© Continental Automotive GmbH
53
Glavni meni printanja vozila
Glavni meni printanja vozila
왘 Događaje sa masovne memorije
U ovom glavnom meniju možete printati
podatke iz masovne memorije.
printati
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
printanje
Slijedi printanje pohranjenih ili još aktivnih
događaja i smetnji;  vidi stranica 92.
 vozilo
25.10.2011
24h dan
Slijedi printanje podataka za označavanje
vozila, senzorsko označavanje i
kalibraciju;  vidi stranica 93.
printanje
w
 vozilo
w
2.
w
Slijedi printanje svih aktivnosti vozača u
hronološkom redoslijedu odvojeno prema
vozaču-1 / -2;  vidi stranica 91.
54
 teh. podaci
.d
1.
24h dan
24.10.2011
 vozilo
왘 Printati prekoračenja brzine
24h dan
3.
2.
!x događaj
tc
o
2.
 vozilo
printanje
 vozilo
.v
do
.
2.
 vozilo
6
printanje
 vozilo
왘 Dan sa masovne memorije printati
1.
1.
1.
Kod ADR-varijante * ostavite
kontakt uključeno.
왘 Tehničke podatke printati
co
m
쮿
6. Meni funkcije
 vozilo
 prekor. brz.
Slijedi printanje prekoračenja vrijednosti
brzine koja je podešena na DTCO 1381;
 vidi stranica 93.
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Glavni meni printanja vozila
왘 v-Dijagram printati
왘 Printati profile broja okretaja
D status D1/D2
motora *
25.10.2011
D status D1/D2
24.10.2011
co
m
1.
3.
printanje
 vozilo
1.
printanje
 vozilo
 vozilo
v v-diagram
3.
v v-diagram
25.10.2011
v v-diagram
Od izabranog dana slijedi printanje statusulaza od zadnjih 7 kalendarskih dana;
 vidi stranica 94.
2.
왘 Printati profile brzine *
3.
.v
do
.
2.
24.10.2011
1.
printanje
 vozilo
%n n-profili
%n n-profili
25.10.2011
%n n-profili
24.10.2011
Od izabranog dana slijedi printanje preko
toka brzine;  vidi stranica 94.
 vozilo
6
Slijedi profil-printanje broja okretaja
motora;  vidi stranica 95.
.d
3.
w
printanje
%v v-profili
25.10.2011
%v v-profili
24.10.2011
w
 vozilo
2.
2.
%v v-profili
왘 Status D1/D2 printati *
1.
tc
o
 vozilo
 vozilo
w
D status D1/D2
© Continental Automotive GmbH
Slijedi profil-printanje voženih brzina;
 vidi stranica 95.
55
Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2
Glavni meni unosa vozač-1 / vozač-2
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
1.
Prema smjernici vozač-1 i
vozač-2 mora odvojeno unijeti u
tahograf državu u kojem njegova
smjena počinje ili završava.
 vozač 1
Tok za vozača-2 je identičan kao za
vozača-1 i u slijedećm se ne opisuje
eksplicitno.
 država start
:D
28.10
11:30 start
 država
tc
o
3.
2.
3.
Eventualno ćete automatski biti upitani za
unos regije (korak 4).
 država kraj
:F
29.10
11:30 kraj
 država
29.10 11:30 :E
4.
 regija kraj
AN
11:30 E
Eventualno ćete automatski biti upitani za
unos regije (korak 4).
w
w
w
.d
 regija start
AN
11:30 E
 vozač 1
 država kraj
28.10 11:30 :E
4.
ulaz
 vozač 1
 država start
Napomena
6
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
1.
ulaz
 vozač 1
2.
왘 Unijeti državu kraj
co
m
왘 Unijeti državu start
Nezavisno od funkcije stavljanje i
izvlačenje vozačke kartice, možete izvršiti
unose država.
.v
do
.
쮿
6. Meni funkcije
56
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Glavni meni unosa vozila
왘 Out start / kraj unijeti
Sa vozilom se nalazite izvan područja
važenja smjernice, tako možete postaviti
funkciju "izvan područja rada" (out of
scope) odnosno ponovo završiti.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak.
1.
Možete označiti boravak vozila na trajektu
ili na vozu.
1.
ulaz
2.
 vozilo
tc
o
Zapisivanje tovara je automatski završeno
čim se vozilo kreće.
.d
OUT start
왘 Podesiti lokalno vrijeme
 vozilo
w
w
OUT kraj
w
Postavka "izvan područja rada" (out of
scope) je automatski završena, čim stavite
ili izvadite vozačku karticu u otvor za
karticu.
© Continental Automotive GmbH
1.
Upoznajte prvo poglavlje
"Vremenski menadžment", prije
nego što izvršite promjenu!
 Vidi “Vremenski menadžment” od
stranice 80.
ulaz
 vozilo
2.
 vozilo
 lokal. vreme
 vozilo
ulaz
 vozilo
Izaberite izvršene funkcije korak po korak.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak.
 brod/voz
 vozilo
2.
왘 Start trajekt / voz unijeti
co
m
U ovom glavnom meniju možete izvršiti
slijedeće unose.
.v
do
.
쮿
Glavni meni unosa vozila
3.
UTC 27.03.2011
01:32
23:32
UTC 27.03.2011
01:02
23:32
UTC 27.03.2011
00:32
23:32
6
Možete podesiti vrijeme u standardnom
displeju na lokalnu vremensku zonu na
početku ili na kraju ljetnog vremena u
koracima od ± 30 minuta.
Molimo da se pridržavate
zakonskih odredbi koje važe za
Vašu zemlju!
57
Glavni meni unosa vozila
6. Meni funkcije
왘 Izvršiti UTC-korekciju
앫 Zadnjih 7 dana već je izvršena
korekcija.
Ili
ulaz
 vozilo
2.
앫 Pokušajte korigovati UTCvrijeme između 1 minute prije ili
poslije ponoći.
.v
do
.
Izaberite slijedeće funkcije korak po korak:
1.
co
m
Ova meni funkcija je blokirana u
slijedećim situacijama:
U UTC-vremenu možete maksimalno
korigirati ± 1 minutu u sedmici. Veća
odstupanja može korigirati samo
ovlaštena stručna radionica.
Kod izbora se za 3 sekunde
pojavljuje slijedeća napomena.
 vozilo
 UTC korekcija
 UTC korekcija
nije moguća!
tc
o
3.

23:32UTC
+1min
korekcija

23:32UTC
-1min
w
.d
korekcija
w
Ukoliko odstupanje prikazanog
UTC-vremena iznosi više od
20 minuta, molimo da potražite
ovlaštenu stručnu radionicu!
w
6
58
DTCO 1381
6. Meni funkcije
Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
Kod ADR-varijante * moguć je
displej podataka samo sa
uključenim kontaktom.
Napomena
co
m
U ovom glavnom meniju možete pokazati
podatke stavljene vozačke kartice.
Pozivanje funkcija je identično kao kod
printanja i u slijedećem se ne opisuje
eksplicitno.
Izaberite moguće displeje za vozača-1 ili
vozača-2 korak po korak.
.v
do
.
쮿
Glavni meni displeja vozač-1 / vozač-2
Napomena za displej
Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na
displeju, pri čemu jedan red printanja
(24 znakova) se prikazuje raspoređen
na dva reda.
 vozač 1
tc
o
24h
24hdan
dan
25.10.2011
ili
 23.10.2011 14:
55 (UTC)
 vozač 1
!x događaj
.d
----------------------
Sve aktivnosti izabranog dana odnosno
svi pohranjeni ili još aktivni događaji i
smetnje mogu se prikazati listanjem.
w
Primjer displeja podataka
6
w
w
Ukoliko kod listanja informacijama sa
tipkama
/
ponovo listate nazad,
možete pozvati samo oko 20 zadnjih
redova printanja.
Sa tipkom
napuštate displej.
© Continental Automotive GmbH
59
Glavni meni displeja vozila
Glavni meni displeja vozila
Napomena
U ovom glavnom meniju možete prikazati
podatke sa masovne memorije.
Listanjem možete:
co
m
쮿
6. Meni funkcije
Pozivanje funkcija je identično kao kod
printanja i u slijedećem se ne opisuje
eksplicitno.
Kod ADR-varijante * moguć je
displej podataka samo sa
uključenim kontaktom.
Napomena za displej
 vozilo
24h
24h dan
dan
Kao i kod printanja pojavljuju se podaci na
displeju, pri čemu jedan red printanja
(24 znakova) se prikazuje raspoređen na
dva reda.
25.10.2011
tc
o
ili
 vozilo
6
 23.10.2011 14:
55 (UTC)
!x događaj
 vozilo
 prekor. brz.
앫 Prikazati podatke identifikacije vozila,
identifikacije senzora i o kalibraciji.
Ili
앫 Prikazati broj kartice kompanije
prijavljene kompanije. Ukoliko
kompanija nije prijavljena, pojavljuje
se "___".
 vozilo
 teh. podaci
w
Primjer displeja podataka
앫 Prikazati prekoračenja podešene
vrijednosti brzine.
.d
----------------------
앫 Prikazati sve pohranjene ili još aktivne
događaje i smetnje.
.v
do
.
Izaberite moguće funkcije korak po korak.
앫 Prikazati sve aktivnosti vozača u
hronološkom redoslijedu.
 kompanija
w
w
Ukoliko kod listanja informacijama sa
tipkama
/
ponovo listate nazad,
možete pozvati samo oko 20 zadnjih
redova printanja.
Sa tipkom
napuštate displej.
 vozilo
60
DTCO 1381
co
m
Poruke
Pojavljuje se poruka
Pregled događaja
Pregled smetnji
.v
do
.
Upozorenja o radnom vremenu
w
w
w
.d
tc
o
Pregled napomena o upravljanju
© Continental Automotive GmbH
7
Pojavljuje se poruka
Pojavljuje se poruka
1
Displej poruke
2
xx
3
앫 ! = Događaj
앫 x = Smetnja
(1) Piktogram-kombinacija, eventualno sa
brojem otvora za kartice
(2) Jasni tekst poruke
(3) Memorijski kod
앫  = Upozorenje o radnom vremenu
앫  = Napomena za rukovanje
tc
o
Kod poruka koje se odnose na
karticu pojavljuje se pored
piktograma broj otvora za kartice.
Za vrijeme vožnje mogu se pojaviti
poruke na displeju. Također postoji
mogućnost da vozačka kartica
zbog sigurnosnih povreda bude
automatski izbačena.
왘 Karakteristike poruka
.d
Opasnost od nezgode
Događaji, smetnje
w
7
w
w
Neka Vam ovo ne odvuče pažnju,
već svu Vašu pažnju uvijek
okrenite prema saobraćaju.
62
앫 Dodatno DTCO 1381 pohranjuje
podatke za događaj ili smetnju prema
propisima za pohranjivanje smjernice
u masovnoj memoriji i na vozačkoj
kartici. Ove podatke možete prikazati
ili printati preko meni funkcije.
co
m
x1 interna
greška
DTCO 1381 stalno registruje podatke o
vozaču i vozilu i kontroliše funkcije
sistema. Greške u komponenti, u uređaju
ili u upravljanju se pojavljuju odmah nakon
pojavljivanja na displeju i funkcionalno su
podijeljene na slijedeće grupe:
.v
do
.
쮿
7. Poruke
앫 Pozadinsko osvjetljenje displeja
svjetluca za oko 30 sekundi,
istovremeno se pojavljuje uzrok
smetnje sa piktogram-kombinacijom,
jasni tekst poruke i memorijski kod.
앫 Ove poruke morate potvrditi sa
tipkom .
Upozorenja o radnom vremenu
앫 Upozorenja o radnom vremenu
upozoravaju vozača na prekoračenje
vremena upravljanja.
앫 Poruka se pojavljuje sa pozadinskim
osvjetljenjem i mora se potvrditi sa
tipkom .
Napomene za upravljanje
Napomene za upravljanje se pojavljuju se
svjetlucajućeg pozadinskog osvjetljenja i
gase se automatski (osim pojedinačnih
poruka) nakon 3 odnosno 30 sekundi.

DTCO 1381
7. Poruke
Pojavljuje se poruka
Displej instrument
앫 Ukoliko ne potvrdite jednu
poruku za vrijeme vožnje, slijedi
svakih 10 sekundi promjena
između standardnog displeja i
poruke.
Detaljne informacije vidi uputstvo za
upotrebu vozila.
앫 Ukoliko postoji više poruka,
morate potvrditi pojedinačne
poruke jednu za drugom.
.v
do
.

co
m
Ukoliko je u vozilu ugrađen displej
instrument, funkcijska kontrola " "
ukazuje na poruke od DTCO 1381.
왘 Potvrda poruka
2. Pritisnite još jedan put tipku , ovako
se gasi poruka i ponovo se pojavljuje
standardni displej.
7
w
w
w
Napomena za upravljanje se gasi već
nakon prvog pritiskanja sa tipkom .
.d
Napomena
Kod pogrešnog funkcionisanja
tahografa vozač mora na
odvojenom listu ili na poleđini
papirne role zapisati podatke o
aktivnostima koje tahograf više ne
zapisuje ili štampa bezprijekorno.
 Detalji vidi “Aktivnosti rukom
upisati” od stranice 36.
tc
o
1. Pritisnite tipku , ovako se odmah
gasi svjetlucanje pozadinskog
osvjetljenja.
© Continental Automotive GmbH
63
Pregled događaja
Pregled događaja
co
m
쮿
7. Poruke
Ukoliko se jedan događaj stalno
ponavlja, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu!
Značenje
! sigurnost
proboj
Slijedeći uzroci mogu biti mogući:
Mjere
.v
do
.
Pikto / Uzrok
Potvrditi poruku.
앫 Greška u memoriji; sigurnost podataka u DTCO 1381 nije
više garantovana.
앫 Podaci senzora nisu više pouzdani.
앫 Kućište od DTCO 1381 je neovlašteno otvoreno.
7
앫 Zaključavanje karte je ometeno ili pokvareno.
tc
o
!1 sigurnost
proboj
앫 DTCO 1381 ne prepoznaje prethodno ispravno stavljenu
tahografsku karticu.
w
.d
앫 Identitet ili originalnost tahografske kartice nije u redu ili
zapisani podaci na tahografskoj kartici nisu pouzdani.
Potvrditi poruku.
Ukoliko DTCO 1381 prepozna povrede
sigurnosti, koje ne osiguravaju tačnost
podataka na tahografskoj kartici, tahografska
kartica se automatski izbacuje – takođe i za
vrijeme vožnje!
Tahografsku karticu još jednom staviti ili
eventualno provjeriti.
Napon je bio otkačen ili je napajanje DTCO 1381 / senzora bilo Potvrditi poruku.
prenisko ili previsoko. Ova poruka se može pojaviti u ponekim  Vidi “Ponašanje kod niskog / prevelikog
napona” od stranice 20.
slučajevima kod paljenja motora!
! senzor
greska
Komunikacija sa senzorom je ometena.
64
w
w
! napajanje
prekid
Potvrditi poruku.

DTCO 1381
7. Poruke
Pregled događaja
Značenje
Mjere
! vožnja
bez kartice
Vožnja je započeta bez vozačke kartice ili bez važeće vozačke Potvrditi poruku.
kartice u otvoru za kartice-1. Poruka se takođe pojavljuje kod Vozilo zaustaviti i umetnuti važeću vozačku
nedozvoljene kombinacije kartica uzrokovane umetanjem
karticu.
kartice dok se vozilo kreće.
 Vidi “Vrste pogona DTCO 1381” od stranice 74.
!1 ubacivanje
u vožnji
Vozačka kartica će biti umetnuta nakon početka vožnje.
!1 vrijeme
preklapanje
Podešeno UTC-vrijeme ovog tahografa je iza UTC-vremena
prethodnog tahografa. To dovodi do negativne vremenske
razlike.
co
m
Pikto / Uzrok
.v
do
.
Potvrditi poruku.
tc
o
!1 kartica nije Kartica tahografa ili je istekla, ili je nevažeća ili nije uspjela
valjana
autentifikacija.
.d
Jedna umetnuta vozačka kartica, nakon promjene dana je
nevažeća, biće nakon stanja mirovanja vozila automatski – bez
zahtjeva – opisana i izbačena.
Potvrditi poruku.
Utvrdite neispravnost UTC-vremena
tahografa, i pobrinite se za to, da ih jedna
ovlaštena radionica odmah provjeri i
koriguje.
Potvrditi poruku.
Tahografsku karticu provjeriti i još jednom
staviti.
7
Obje tahografske kartice ne smiju biti umetnute zajedno u
DTCO 1381! Na primjer zajedno kartica kompanije sa
kontrolnom karticom.
Potvrditi poruku.
Odgovarajuću karticu tahografa izvaditi iz
otvora za kartice.
!1 kartica ne
zatvorena
Vozačka kartica nije pravilno uzeta iz zadnjih tahografa. Pod
određenim okolnostima podaci vozača nisu pohranjeni.
Potvrditi poruku.
 prekoračena
brzina
Postavljena dozvoljena najviša brzina je premašena za duže od Potvrditi poruku.
60 sekundi.
Smanjiti brzinu.
w
w
w
! kartica
konflikt
© Continental Automotive GmbH
65
Pregled smetnji
Pregled smetnji
co
m
쮿
7. Poruke
Ukoliko se jedna smetnja stalno
ponavlja, potražite kvalifikovanu
stručnu radionicu!
Značenje
x interna
greška
Opterečujuća smetnja u DTCO 1381, slijedeći uzroci mogu biti Potvrditi poruku.
mogući:
Mjere
.v
do
.
Pikto / Uzrok
앫 Neočekivana obrada programske ili vremenske greške.
Provjeriti funkciju elemenata tipke.
앫 Smetnje u komunikaciji sa vanjskim uređajima.
Provjeriti spojne vodove ili funkciju vanjskih
uređaja.
앫 Smetnje u komunikaciji sa displej instrumentom.
Provjeriti spojne vodove ili funkciju displej
instrumenta.
tc
o
앫 Elementi tipke blokirani ili za dugo vremena istovremeno
pritisnuti.
.d
7
앫 Smetnja na impulsnom izlazu.
Provjeriti spojne vodove ili funkciju
priključenog upravljačkog uređaja.
앫 Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice Tahografsku karticu izvaditi i još jednom
nije zatvoreno.
staviti.
x vrijeme
greška
UTC-vrijeme DTCO 1381 nije prihvatljivo ili ne teče pravilno. Da Potvrditi poruku.
bi se izbjegla nekonzistentnost podataka, neće biti prihvaćena
novo umetnuta vozačka kartica/kartica kompanije!
w
w
w
x1 interna
greška
66

DTCO 1381
7. Poruke
Pregled smetnji
Značenje
Mjere
x printer
greška
Snabdijevanje strujom printera isključeno ili je pokvaren
temperaturni senzor glave printera.
Potvrditi poruku.
Postupak ponoviti, event. prethodno paljenje
isključiti/uključiti.
x download
greška
Smetnje u toku preuzimanja podataka na vanjski uređaj.
Potvrditi poruku.
Preuzimanje podataka još jednom ponoviti.
Provjeriti povezivanje vodova (npr. abav
kontakt) ili vanjskog uređaja.
x senzor
greška
Senzor javlja nakon samostalnog testa jednu internu smetnju.
Potvrditi poruku.
x1 greška
kartice
U toku čitanja/opisivanja tahografske kartice nastupila je
komunikacijska smetnja, na primjer preko zaprljanih kontakata.
Podaci eventualno ne mogu biti potpuno zapisani na vozačku
karticu!
Potvrditi poruku.
Kontakte na tahografski kartici očistiti i još
jednom umetnuti.
 Vidi “Čistiti tahografske kartice” od
stranice 12.
.v
do
.
tc
o
7
w
w
w
.d
x2 greška
kartice
co
m
Pikto / Uzrok
© Continental Automotive GmbH
67
Upozorenja o radnom vremenu
Upozorenja o radnom vremenu
Pikto / Uzrok
co
m
쮿
7. Poruke
Značenje
Mjere
1 pauza!
Ovo javljanje se pojavi nakon prekinutog vremena upravljanja
104h15
00h15 od 4:15 sati.
Potvrditi poruku.
Ubrzo planirajte pauzu.
.v
do
.
1 pauza!
Prekoračeno vrijeme upravljanja! Ovo javljanje se pojavi nakon Potvrditi poruku.
104h30
00h15 prekinutog vremena upravljanja od 4:30 sati.
Uvijek uzmite pauzu.
Molimo obratite pažnju!
w
w
w
Ova kumulativna vremena
upravljanja ne predstavljaju
anticipaciju na pravno
tumačenje za neprekinuta
vremena upravljanja.
.d
7
tc
o
DTCO 1381 registruje, pohranjuje
i računa vremena upravljanja na
osnovu pravila koja su utvrđena
smjernicom. On upozorava vozača
blagovremeno na prekoračenje
njegovog vremena upravljanja!
68
DTCO 1381
7. Poruke
Pregled napomena o upravljanju
co
m
쮿
Pregled napomena o upravljanju
Pikto / Uzrok
Značenje
 molimo
unesite
Mjere
Ukoliko ne slijedi unos kod ručnog postupka unošenja, pojavi se Tipku
ovaj zahtjev.
 printanje
nije moguće
Printanje nije moguće u ovom trenutku:
Čim je uzrok otklonjen, možete nastaviti
printanje.
.v
do
.
앫 jer je isključeno kontakt (ADR-Varijanta *),
pritisniti i unos nastaviti.
앫 temperatura termo glave za printanje je previsoka,
앫 rezno mjesto printera je zauzeto od strane drugih aktivnih
postupaka, na primjer u toku je printanje,
앫 ili napon napajanja strujom je previsok ili prenizak.
Tekuće printanje se prekida ili odlaže, jer je temperatura termo Sačekati ohlađenje. Čim je dozvoljeno stanje
glave za printanje previsoka.
dostignuto, printanje će se automatski
nastaviti.
Ladicu printera zatvoriti i obnoviti zahtjev za
tahografsku karticu.
Printer nema papira. Zahtjev za printanje biće odbijen odn.
tekuće printanje prekinuto.
Ako se u roku od jednog sata postavi papirna
rola, DTCO 1381 nastavlja automatski

printanje.
w
Ovo javljanje se pojavi takođe, kad zahtijevate kod otvorene
ladice printera tahografsku karticu iz otvora za kartice-2.
w
o nema papira
7
Kod zahtjeva za printanje ili dok printanje teče, DCTO 1381
Ladicu zatvoriti.
prepoznaje, da je otvorena ladica printera. Zahtjev za printanje Zahtjev za printanje ponovo pokrenuti.
biće odbijen odn. tekuće printanje prekinuto.
w
 ladica
otvorena
Kontakt uključiti i željeni displej još jednom
pozvati.
.d
 printanje
kasni
tc
o
앫 Nije moguć momentalni displej, pošto je kontakt isključen
(ADR-varijanta *).
© Continental Automotive GmbH
69
Pregled napomena o upravljanju
7. Poruke
Značenje
Mjere
 izbacivanje
nije moguće
Zahtjev za tahografsku karticu biće odbijen:
Pričekajte, dok se DTCO 1381 funkcija
oslobodi, ili otkloni uzrok: vozilo zaustaviti ili
uključiti paljenje.
앫 jer možda upravo učitavaju ili prenose podaci,
co
m
Pikto / Uzrok
앫 pravilno učitana vozačka kartica unutar registrovanog
raspona minuta ponovo se zahtijeva,
앫 dođe do promjene dana prema UTC-vremenu,
.v
do
.
앫 vozilo vozi,
Zahtijevajte na kraju ponovo tahografsku
karticu.
앫 ili kod ADR-Varijante * kontakt je isključen.
U hronološkom redoslijedu na zapisanim podacima vozačke
kartice postoji nedosljednost.
1 greška
kartice
Kod obrade umetnute tahografske kartice nastupila je greška.
Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena.
1 pogrešna
tip kartice
Umetnuta kartica nije tahografska kartica. Kartica nije
prihvaćena i ponovo je izbačena.
1 interna
greška
Smetnja u mehanici kartice, na primjer zaključavanje kartice nije Tahografsku karticu izvaditi i još jednom
zatvoreno.
staviti.
tc
o
?1 zapis
nekonzisten.
Kontakte na tahografski kartici očistiti i još
jednom umetnuti.
Ukoliko se ponovo prikaže javljanje,
provjerite, da li će biti druga tahografska
kartica pravilno učitana.
Molimo stavite važeću tahografsku karticu.

w
w
w
.d
7
Ovo javljanje može tako dugo biti prikazano,
dok se neispravni zapisi ne zamijene novim
podacima.
U slučaju da se javljanje permanentno
pojavljuje, dajte provjeriti tahografsku karticu.
70
DTCO 1381
7. Poruke
Pregled napomena o upravljanju
Značenje
Mjere
 interna
greška
앫 Smetnja na impulsnom izlazu.
Provjeriti spojne vodove ili funkciju
priključenog upravljačkog uređaja.
co
m
Pikto / Uzrok
앫 DTCO 1381 ima opterečujuću smetnju ili postoji jedna teška Pobrinite se za to, da jedna ovlaštena
vremenska greška. Na primjer nerealno UTC-vrijeme.
radionica odmah provjeri tahograf, u
Tahografska kartica nije prihvaćena i ponovo je izbačena. suprotnom zamijenite.
Kod ovog javljanja DTCO 1381 nije više funkcionalan!
Napomena za upravljanje kao
informacija
Značenje
tc
o
Pikto / Uzrok
Molimo pazite na navedeno uputstvo kod
pogrešne funkcije tahografa,
 vidi stranica 63.
.v
do
.
continual error
#xxxxxxxx
xxx
 nema podataka! Meni funkcija se ne može pozvati, jer u otvoru za kartice …
앫 nije umetnuta vozačka kartica
Mjere
Ovo uputstvo se automatski gasi nakon
3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.
7
.d
앫 ili je stavljena kartica kompanije/kontrolna kartica.
w
 UTC korekcija Meni funkcija se ne može pozvati:
nije moguća!
앫 UTC-vrijeme je bilo već korigovano unutar zadnjih 7 dana.
unos pohranjen
Odgovor izabrane funkcije.
w
printanje
start ...
w
앫 Pokušajte korigovati UTC-vrijeme između 1 minute prije ili
poslije ponoći.
Odgovor, da je pohranjen unos DTCO 1381.
© Continental Automotive GmbH

71
Pregled napomena o upravljanju
7. Poruke
Značenje
Mjere
displej nije
moguć!
Tako dugo dok traje postupak printanja, ne mogu se prikazati
podaci.
Ovo uputstvo se automatski gasi nakon
3 sekunde. Nisu potrebne nikakve mjere.
molimo
pričekajte!
Tahografska kartica još nije kompletno pročitana. Nije moguće
pozvati meni funkcije.
co
m
Pikto / Uzrok
programirati ovlaštena radionica.
.v
do
.
1 ističe za
Aktivirana tahografska kartica je na primjer u 15 dana nevažeća!
dana
15 U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može
§ kalibracija
Slijedeće periodično ispitivanje predstoji, na primjer u 18 dana.
za dana
18 Potrebna ispitivanja zbog tehničkih promjena ne mogu biti uzeta
tc
o
u obzir! U kojem danu ovo uputstvo treba da se pojavi, može
programirati ovlaštena radionica.
 Detalji vidi “Obaveza ispitivanja tahografa” od stranice 81.
w
w
w
.d
7
72
DTCO 1381
co
m
Opis proizvoda
Vrste pogona DTCO 1381
Tahografske kartice
Podaci na vozačkoj/kompanijskoj kartici
.v
do
.
Podaci u masovnoj memoriji
Vremenski menadžment
Održavanje i njega
w
w
w
.d
tc
o
Tehnički podaci
© Continental Automotive GmbH
8
Vrste pogona DTCO 1381
Vrste pogona DTCO 1381
DTCO 1381 raspolaže se četiri načina
rada:
1
앫 Rad ""
12:50 
0km/h
 123456.7km 
앫 Kompanija ""
.v
do
.
앫 Kontrola ""
Načini rada
Otvor za kartice-1
Vozačka kartica
Kartica kompanije
Kontrolna kartica
Kartica radionice
Rad
Kompanija
Kontrola
Kalibracija
Rad
Kompanija
Kontrola
Kalibracija
Kompanija
Kompanija
Rad
Rad
Rad
Vozačka kartica
Rad
Kartica kompanije
Kompanija
Kontrolna kartica
Kontrola
Kontrola
Rad
Kontrola
Rad
Kartica radionice
Kalibracija
Kalibracija
Rad
Rad
Kalibracija
w
.d
nema kartice
w
Otvor za kartice-2
nema kartice
tc
o
앫 Kalibracija ""
(1) Prikaz načina rada
U ovim stanjima DTCO 1381 koristi samo tahografsku
karticu koja je stavljena u otvor za kartice-1.
w
8
Zavisno od toga koja je tahografska
kartica stavljena, DTCO 1381 uključuje
automatski na slijedeći način rada:
co
m
쮿
8. Opis proizvoda
74
DTCO 1381
8. Opis proizvoda
Tahografske kartice
Sa vozačkom karticom vozač se
identificira pred DTCO 1381. Vozačka
kartica služi za normalnu vožnju i
dozvoljava pohranjivanje, prikazivanje,
printanje ili (kod samo jedne stavljene
vozačke kartice) preuzimanje aktivnosti
pod ovim identitetom.
왘 Kartica kompanije
왘 Kontrolna kartica
Kontrolna kartica identifikuje službenika
kontrolnog organa (npr. Policije) i
omogućava pristup masovnoj memoriji.
Svi pohranjeni podaci i podaci stavljene
vozačke kartice su dostupni. Mogu se
pokazati, printati ili se preuzeti preko
međusklopa za preuzimanje.
왘 Kartica radionice
.d
Kartica kompanije identifikuje kompaniju i
opravdava pristup podacima kompanije.
Kartica kompanije dozvoljava
prikazivanje, printanje ili preuzimanje
pohranjenih podataka u masovnoj
memoriji kao i u stavljenoj vozačkoj kartici.
U datom slučaju (jednom) unos
registarske oznake u DTCO 1381.
왘 Zaključati kartice tahografa
co
m
왘 Vozačka kartica
Takođe postoji mogućnost, na daljinski
način (remote) preuzeti sistemske
podatke sa odgovarajućim flotnim
menadžmentom. Kartica kompanije je
određena za vlasnika i nosioca vozila.
.v
do
.
Tahografske kartice koje propisuje
zakonodavac dobijate od strane nadležne
tvrtke za izdavanje kartice.
tc
o
쮿
Tahografske kartice
앫 kod stojećeg vozila,
앫 na zahtjev korisnika,
앫 nakon pohranjivanja podataka koje su
definisane smjernicom na tahografsku
karticu.
Automatsko izbacivanje
Ukoliko DTCO 1381 prepozna smetnju u
zaključavanju kartice, pokušava prenijeti
postojeće podatke na tahografsku karticu,
prije nego što se automatski izbaci. U
ovom slučaju potpunost i originalnost
podataka na tahografskoj kartici nije više
osigurana!
w
w
w
Osobe ovlaštene radionice, koje su
ovlaštene za programiranje, kalibraciju,
aktiviranje i provjeru itd., dobijaju karticu
radionice.
Ukoliko DTCO 1381 prihvati stavljenu
tahografsku karticu, vađenje se mehanički
zaključava. Vađenje tahografske kartice je
moguće samo:
© Continental Automotive GmbH
75
8
Tahografske kartice
8. Opis proizvoda
Vozačka kartica
Kartica kompanije
Kontrolna kartica
Kartica radionice
X
V
V
V
V
Podaci vozača
=
Podaci vozačke kartice
Podaci vozila
T1
T2
T3
V
V
Podaci vozila
=
Podaci masovne memorije
Podaci parametara
V
V
V
V
V
Podaci
parametara
=
Podaci za prilagođavanje
uređaja/kalibracije
Podaci vozača
X
Podaci vozila
T1
tc
o
V
V
V
T2
T3
V
V
V
=
Prava na pristup bez ograničenja
V
V
V
V
V
T1
=
Aktivnosti vozača zadnjih 8 dana bez
podataka identifikacije vozača
X
T2
V
V
V
T2
=
Identifikacija vozača samo za stavljenu
karticu
X
X
T3
V
V
T3
=
Aktivnosti vozača pripadajuće kompanije
X
X
V
V
V
X
=
nije moguća
w
Podaci parametara
w
Podaci vozila
V
.d
Podaci parametara
Podaci vozača
.v
do
.
bez kartice
Podaci vozača
w
8
Iščitavanje
Prikazati
Printanje
Prava na pristup podataka koji su
pohranjeni u masovnoj memoriji
DTCO 1381 su zakonski regulirani i
aktiviraju se samo sa odgovarajućom
tahografskom karticom.
co
m
왘 Prava na pristup tahografskih kartica
76
DTCO 1381
8. Opis proizvoda
쮿
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici
Korištena vozila
Slijedeći podaci o općim podacima za
označavanje i sigurnost radi identifikacije
vozača su pohranjeni na vozačkoj kartici:
앫 Prvo stavljanje / zadnje izvlačenje za
vrijeme jednog korištenja
앫 Informacije o vozačkoj dozvoli
앫 Identifikacija vozila
Aktivnosti vozača
앫 Datum i voženi kilometri na ovom danu
앫 Svaka promjena stanja, kao …
– 1-vozački pogon / timski pogon,
– Vozačka kartica u otvoru za
kartice-1 / otvoru za kartice-2,
– Vozačka kartica stavljena / nije
stavljena
– sve podešene aktivnosti
– i vrijeme promjene.
.d
왘 Varijabilni podaci vozačke kartice
.v
do
.
앫 Prepoznavanje vlasnika kartice
– Ime, datum rođenja, maternji jezik
itd.
앫 Km-stanje kod početka i kraja
upotrebe
tc
o
앫 Prepoznavanje vozačke kartice
– Broj kartice, zemlja članica koja
izdaje, služba koja izdaje,
– datum izdavanja, vremenski period
važnosti itd.
w
w
w
Nakon svake upotrebe vozila DTCO 1381
aktualizira slijedeće podatke na vozačkoj
kartici.
© Continental Automotive GmbH
Unosi država
co
m
왘 Fiksni podaci na vozačkoj kartici
Kod normalnog vozačkog pogona podaci
dnevnih aktivnosti vozača su pohranjeni
za najmanje 28 dana.
앫 Datum i vrijeme unosa
앫 Unosi kod početka smjene ili kod kraja
smjene kao i svaki unos države preko
funkcije menija.
앫 Upisana država / regija
앫 Km-stanje kod unosa
Nastupjeli događaji / smetnje
Određeni događaji (do maksimalno 72) i
smetnje (do maksimalno 48) su pohranjeni
sa početkom i završetkom kao i
napomenom, na kojem vozilu je događaj
nastupio.
Podaci o kontrolama
앫 Datum i vrijeme kontrole
8
앫 Identifikacija kontrolne kartice
앫 Izvršena vrsta kontrole
앫 Vremenski period, od kojeg se
preuzimaju podaci.
앫 Identifikacija vozila, u kojem je
izvršena kontrola.

77
Podaci na vozačkoj / kompanijskoj kartici
–
Pohranjeno je 56 zadnjih unesenih uslova:
앫 Prepoznavanje vlasnika kartice
– Naziv i adresa kompanije
앫 Datum i vrijeme unosa
앫 Vrsta uslova
(Uslovi su vremena, kod kojih se vozilo
nalazi na trajektu, na vozu ili u statusu
"izvan područja rada".)
왘 Varijabilni podaci na kartici
kompanije
.v
do
.
U vezi aktivnosti kompanije slijedeći
podaci su pohranjeni:
Memorijski volumen na vozačkoj
kartici
앫 Datum i vrijeme aktivnosti
Zavisno od upotrijebljenog tipa kartice
raspoloživo memorijsko mjesto
"Varijabilnih podataka" je različito veliko.
Koliko podataka se može pohraniti je
zapisano na strukturi kartice.
tc
o
앫 Vrsta aktivnosti
– Prijava / Odjava
– Preuzimanje podataka sa
masovne memorije
– Preuzimanje podataka sa vozačke
kartice
왘 Fiksni podaci na kartici kompanije
앫 Identifikacija vozila
– Registraciona oznaka i služba za
izdavanje dokumenata za vozilo,
od kojeg vozila se podaci trebaju
preuzeti.
w
w
Slijedeći podaci o općim podacima za
označavanje i sigurnost radi identifikacije
kompanije su pohranjeni na kartici
kompanije:
앫 Vremenski period (od / do), od kojeg
se preuzimaju podaci.
.d
Ukoliko je kapacitet memorije iscrpljen,
DTCO 1381 piše preko starijih podataka.
앫 Oznaka kartice
– Broj kartice, zemlja članica koja
izdaje, služba koja izdaje,
w
8
Datum izdavanja, vremenski
period važnosti
co
m
Specijalni unosi
8. Opis proizvoda
78
앫 Broj kartice i zemlja članica koja izdaje
vozačku karticu, sa koje se preuzimaju
podaci.
DTCO 1381
8. Opis proizvoda
Podaci u masovnoj memoriji
co
m
쮿
Podaci u masovnoj memoriji
U vremenskom periodu od najmanje 365 kalendarskih dana masovna memorija obrađuje i
pohranjuje slijedeće podatke:
왘 Kratka objašnjenja o
pohranjenim podacima
.v
do
.
Aktivnost vozač-1/ -2
Aktivnost vozač-1
Aktivnost vozač-2
Lista vozač-1
Lista vozač-2
Unosi država
Vozač-1
Unosi država
Vozač-2
Specijalni unosi
Lock-in / Lock-out
Postupci od strane
kartice kompanije
Pohranjivanje
podataka, koji ne
podliježu smjernici
Zapisivanje kontrolnih
aktivnosti
Identifikacija
DTCO 1381
Sistemske smetnje,
Događaj
Zapisivanje
pomjeranja vremena
Kalibracija uređaja
v-Dijagram
Status D1/D2 *
Profili brzine /
profili okretnih
frekvencija *
tc
o
.d
w
w
w
Memorija za
zapisivanje brzine
Brzina 168 h
Instalacioni podaci
Postupci iščitavanja
(Download)
Obrada aktivnosti slijedi u intervalima od
jedne minute; pri tome DTCO 1381
vrednuje aktivnost koja je najdalja po
intervelu.
Brzina 168 h [24 h]1)
Pohranjivanje vrijednosti brzine slijedi
tokom vremenskog perioda od 168 sati.
DTCO 1381 pohranjuje pri tome tačno u
sekundu sa datumom i vremenom
voženu brzinu (srednja vrijednost više
mjerenja).
앫 Ukidanje vrijednosti memorije:
1 km/h
8
앫 Maksimalna vrijednost brzine:
220 km/h
1) Ovi podaci se mogu iščitati samo
preko Download međuspoja.
Podaci u masovnoj memoriji, šematski prikaz
© Continental Automotive GmbH
79
Vremenski menadžment
Vremenski menadžment
Početak i završetak svih vremenskih
unosa za radno vrijeme, vrijeme
pripravnosti, vrijeme upravljanja, vrijeme
odmora itd. pohranjuje DTCO 1381 u
UTC-vremenu.
Vremenska
zona "0" = UTC
Vremenske
zone-Offset
00:00 (UTC)
.d
+ 02:00 h
w
+ 03:00 h
Vremenske zone u Evropi
BG / EST / FIN / GR /
LT / LV / RO / TR / UA
RUS
LJVO = ljetno vrijeme-Offset
(sa završetkom ljetnog
vremena ovaj offset se ukida)
(VZO + LJVO) = podešeni
offset u DTCO 1381
UK / P / IRL / IS
A / B / BIH / CZ / CY /
D / DK / E / F / H / HR /
I / L / M / N / NL / PL /
S / SK / SLO / SRB
VZO = Vremenske zone-Offset
Primjer:
Lokalno vrijeme u Njemačkoj = 15:30 sati
(ljetno vrijeme)
UTCvrijeme
= Lokalno vrijeme –
(VZO + LJVO)
= 15:30 sati –
(01:00 h + 01:00 h)
UTCvrijeme
= 13:30 sati
w
w
UTC-vrijeme odgovara vremenskoj zoni
"0" u 24 vremenske zone (-12 … 0 … +12)
podijeljenoj zemaljskoj kugli.
UTC= Lokalno vrijeme –
vrijeme
(VZO + LJVO)
Države
tc
o
+ 01:00 h
8
왘 Preračun na UTC-vrijeme
co
m
Vrijeme prikazano na displeju fabrički
odgovara u principu UTC-vremenu. Preko
meni funkcije možete podesiti lokalno
vrijeme.
 Vidi “Podesiti lokalno vrijeme” od
stranice 57.
.v
do
.
쮿
8. Opis proizvoda
80
DTCO 1381
8. Opis proizvoda
쮿
Održavanje i njega
Održavanje i njega
Osigurajte da instalacijska
naljepnica kod svakog naknadnog
ispitivanja bude obnovljen i sadrži
propisane podatke.
Čistite kućište, displej kao i funkcijske
tipke sa lagano vlažnom krpom ili sa
krpom za čišćenje od mikrovlakana.
Osigurajte da u okviru navedene
obaveze ispitivanja napajanje
DTCO 1381 ukupno ne bude
odvojeno duže od 12 mjeseci, na
primjer odvajanjem baterije vozila
od vozila.
.v
do
.
Ne koristite ribajuća sredstva za
čišćenje i sredstva za razrjeđivanje
kao otapalo ili benzin.
왘 Obaveza ispitivanja tahografa
왘 Ponašanje kod popravka /
Zamjena DTCO 1381
Ovlaštene radionice mogu preuzeti
podatke sa DTCO 1381 i predati
odgovarajućoj kompaniji.
.d
Naknadna ispitivanja su moguća kada …
Molimo da odložite DTCO 1381 sa
pripadajućim sistemskim
komponentama prema smjernicama
o odlaganju EU-kontrolnih uređaja
dotične zemlje članice.
tc
o
Preventivni radovi na održavanju nisu
potrebni za DTCO 1381. Najmanje svake
dvije godine potrebno je provjeriti pravilan
način rada DTCO 1381 od strane
ovlaštene radionice.
왘 Odlaganje komponenti
co
m
왘 DTCO 1381 čistiti
Ukoliko preuzimanje pohranjenih
podataka nije moguće na osnovu kvara,
radionice trebaju kompaniji o tome izdati
uvjerenje o tome.
8
w
앫 su slijedile promjene na voziku, na
primjer prijenosni odnos vozila ili obim
gume,
w
앫 izvršen je popravak DTCO 1381,
w
앫 promijeni se službena registraciona
oznaka vozila,
앫 UTC-vrijeme odstupa više od
20 minuta.
© Continental Automotive GmbH
Arhivirajte podatke ili pažljivo
sačuvajte uvjerenje zbog moguće
kontrole.
81
Tehnički podaci
Tehnički podaci
co
m
쮿
8. Opis proizvoda
왘 DTCO 1381
220 km/h
Uslovi okruženja
Temperatura:
-25 do 70 °C
LC-displej
2 reda sa po 16 znakova
Dimenzije
Temperatura
Rad:
Skladište:
Promjer:
Širina:
Dužina:
oko 27,5 mm
56,5 mm
oko 8 m
Napon
24 ili 12 Volt-DC
Potrošnja struje
Standby:
30 mA (12 V)
20 mA (24 V)
EMV / EMC
ECE R10
Termalni printer
Veličina znakova: 2,1 x 1,5 mm
Širina printanja: 24 znaka/red
Brzina:
oko 15 - 30 mm/sec.
Ispis dijagrama
Način zaštite
IP 54
Moguća posebna
oprema
앫
앫
앫
앫
82
-25 do 70 °C
-40 do 85 °C
.v
do
.
Krajnja vrijednost
mjernog područja
Broj narudžbe:
Originalne rezervne papirne role možete
dobiti kod nadležnog centra za prodaju i
servis.
Molimo obratite pažnju
Koristite (naručite) samo papirne role (originalni VDO papir za
printere) na kojima je vidljiv tip tahografa (DTCO 1381) sa
ispitnom oznakom "
" i važeći znak dopuštenosti "
" ili
"
".
w
w
.d
tc
o
kod rada tipično:
max. 3,0 A (12 V)
max. 1,0 A (24 V)
1381.90030300
ADR-varijanta
Zaslon, osvjetljenje displeja i tipki prema zahtjevu klijenta
Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
Ispis v- / n-profila, status-ulaz D1/D2
w
8
왘 Papirna rola
DTCO 1381
co
m
Piktogrami i primjeri printanja
Pregled pikograma
Oznake država
Primjeri printanja
.v
do
.
Objašnjenja o primjerima printanja
w
w
w
.d
tc
o
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
© Continental Automotive GmbH
9
Pregled pikograma
Pregled pikograma
Načini rada
Uređaj / Funkcije
Kompanija
1
Otvor za kartice-1; vozač-1

Kontrola
2
Otvor za kartice-2; vozač-2

Rad

Tahografska kartica (pročitana)

Kalibracija

Stanje izrade


Tahografska kartica stavljena;
važni podaci pročitani
Početak smjene

Mjesto

Sigurnost

Brzina

Vrijeme

Printer / Printanje
Σ
Ukupno / Sažetak

Kraj smjene
M
Ručni unos djelatnosti vozača
Ulaz

Kontrolor

Displej

Vozač


Radionica / Mjesto ispitivanja

Proizvođač
Eksterno pohranjivanje
Preuzeti podatke (kopirati)
Specifični uslovi
Prenos podataka u toku
OUT
Kontrolni uređaj nije potreban
Senzor

Boravak na trajektu ili vozu
.d

tc
o


w
Vozilo / Jedinica vozila /
DTCO 1381

Vrijeme pripravnosti

Vrijeme upravljanja

Vrijeme pauze i vrijeme odmora

Ostala radna vremena
Razno

Važeći prekid
!
Događaj
?
Nepoznat
x
Smetnja
w

Sati
Kompanija
w
Napomena za upravljanje /
Upozorenja o radnom vremenu


Aktivnosti
9
.v
do
.

Osobe

co
m
쮿
9. Piktogrami i primjeri printanja

Veličina guma

Snabdijevanje naponom
Kvalifikatori
24h
Dnevno

Dvije sedmice

Od ili do

84
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Pregled pikograma
왘 Piktogram-kombinacije
Kartice

Mjesto kontrole

Vozačka kartica

Vrijeme početka

Kartica kompanije
Vrijeme završetka

Kontrolna kartica
OUT
Start "izvan područja rada" (out of
scope): Kontrolni uređaj nije
potreban

Kartica radionice
---
nema kartice
.v
do
.

v
v-Dijagram
D
Status D1/D2 dijagram *
%v
Profili brzine *
%n
Profili okretnih frekvencija *
co
m
Razno
Prikazati
Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
vozačke kartice
!x
Događaji i smetnje sa vozačke
kartice
24h
Dnevne aktivnosti vozača (dan) od
vozila / DTCO 1381
!x
Događaji i smetnje od vozila /
DTCO 1381
Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
vozačke kartice

Prekoračenja brzine

Tehnički podaci
!x
Događaji i smetnje sa vozačke
kartice

Kompanija
24h
Dnevne aktivnosti vozača (dan) sa
DTCO 1381
!x
Događaji i smetnje sa DTCO 1381

Prekoračenja brzine

Tehnički podaci

Aktivnosti vozača
Kraj "izvan područja rada" (out of
scope)

Mjesto kod početka radnog dana
(početak smjene)

Tim


Mjesto kod završetka radnog dana
(završetak smjene)
Suma vremena upravljanja duple
sedmice

Od vozila

Printanje vozačke kartice
tc
o
24h
OUT

Printanje vozila / DTCO 1381

Ulaz vozila / DTCO 1381

Prikaz vozačke kartice

Prikazivanje vozila / DTCO 1381

Lokalno vrijeme

UTC Korekcija
Upravljanje
Printanja
.d
w
w
w
© Continental Automotive GmbH
24h
9

85
Pregled pikograma
9. Piktogrami i primjeri printanja
Vrijeme preklapanja
!
Stavljanje vozačke kartice za
vrijeme vožnje

Prekoračenje brzine
!
Smetnje u komunikaciji sa
senzorom
!
Podešavanje vremena (od strane
radionice)
Konflikt kartica
!
Vožnja bez važeće vozačke kartice
!
Zadnji postupak kartice nije
ispravno zaključen
!
Prekoračenje snabdijevanja
strujom
!
Povrede sigurnosti

Kontrola prekoračenja brzine
Unos pogrešan

Pristup meniju nije moguć
x
Smetnja u printanju

Molimo unos
x
Interna smetnja DTCO 1381

Printanje nije moguće
x
Smetnje kod preuzimanja

Otvoriti ladicu
x
Smetnja senzora
o
Nema papira

Printanje se odlaže

Neispravna kartica

Pogrešna kartica

Izbacivanje nije moguće

Zakašnjeli postupak
Zapisivanje nekonzistentno
Upozorenja o radnom vremenu

Pauza!
Ručni postupak unošenja
//
Unos "Aktivnosti"
?
?
Unos "Nepoznata aktivnost"

Smetnja uređaja
?
Unos "Mjesto" kod kraja smjene
1
Nevažeća u danima: …
?
Unos "Mjesto" kod završetak
smjene
§
Kalibracija u danima: …
w
w
9

Smetnja prikaza
w
!
Pogrešna funkcija kartice
x
tc
o
!
x
co
m
Stavljanje nevažeće tahografske
kartice
Napomene za upravljanje
.d
!
Smetnje
.v
do
.
Događaj
86
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Oznake država
Dodjela vrijednosti
FL
Lihtenštajn
Farska ostrva
A
Austrija
FR/FO
AL
Albanija
GE
Gruzija
Andora
GR
Grčka
AND
RO
Rumunija
RSM
San Marino
RUS
Ruska Federacija
S
Švedska
SK
Slovačka
co
m
쮿
Oznake država
Armenija
H
AZ
Azerbejdžan
HR
Hrvatska
SLO
Slovenija
B
Belgija
I
Italija
SRB
Srbija
BG
Bugarska
IRL
Irska
TM
Turkmenistan
BIH
Bosna i Hercegovina
IS
Island
TR
Turska
BY
Bjelorusija
KZ
Kazahstan
UA
Ukrajina
UK
Ujedinjeno Kraljevstvo, Alderney,
Guernsey, Jersey, Isle of Man,
Gibraltar
UZ
Uzbekistan
V
Grad Vatikan
WLD
Ostali svijet
tc
o
Švicarska
Cipar
CZ
Češka Republika
Njemačka
DK
Danska
E
Španija 1)
EC
Evropska Zajednica
Estonija
EUR
Ostala Evropa
F
Francuska
Finska
w
EST
w
D
FIN
Luksemburg
LT
Litvanija
LV
Letonija
M
Malta
MC
Monako
.d
CY
L
© Continental Automotive GmbH
MD
Republika Moldavija
MK
Makedonija
MNE
Crna Gora
N
Norveška
NL
Nizozemska
P
Portugal
PL
Poljska
w
CH
.v
do
.
ARM
Mađarska
1) 
Vidi “Oznaka regije” od stranice 88.
87
9
Oznake država
9. Piktogrami i primjeri printanja
Dodjela vrijednosti – Španija
Andaluzija
AR
Aragonija
AST
Asturija
C
Kantabrija
CAT
Katalonija
LR
CL
Kastilien-León
CL
CM
Kastilien-La Mancha
CV
Valensija
EXT
Extremadura
G
Galicija
IB
Balearska ostrva
IC
Kanarska ostrva
LR
La Rioja
M
Madrid
MU
Murcia
NA
Navarra
PV
Baskija
M
tc
o
CM
PV NA
.v
do
.
G
C
CAT
AR
CV
IB
.d
EXT
MU
w
w
AN
IC
w
9
AST
AN
co
m
왘 Oznaka regije
88
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
쮿
Primjeri printanja
Primjeri printanja
5
6
7
8
8a
8b
8c
© Continental Automotive GmbH
.v
do
.
8a
 06:17 00h45
 07:02 00h39 
 07:41 01h19 
95 958 km;
86 km
-----------------------? 09:00 00h24
-----------2----------- S /LCR 243
205 002 km
 09:24 02h30 
 11:54 00h39
-----------------------? 12:33 00h10
-----------1----------- 12:43 02h27
 15:10 01h12
 16:22 00h16
 16:38 00h42
16:38 --------- 17:20 00h52
 18:12 00h24
 18:36 00h02
205 408 km;
231 km
-----------------------? 18:38 05h22
-----------Σ-----------06:00 D
95 872 km
09:00 D
95 958 km
09:24 D
205 002 km
12:33 D
205 177 km
12:43 D
205 177 km
tc
o
4
8d
8e
8a
11
.d
3a
8e
8a
8b
8c
w
3
8c
w
2
 26.11.2011 14:55 (UTC)
----------------------24h
---------------------- Schmitt
Peter
D /12345678901234 5 6
---------------------- Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------- Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
---------------------- NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
D /87654321087654 3 2
 02.04.2010
----------------------D /12345678901234 5 6
 11.11.2011 11:11 
----------------------25.11.2011
310
-----------------------? 00:00 06h00
 06:00 00h17
-----------1----------- D /VS VM 612
95 872 km
w
1
co
m
왘 Dnevno printanje vozačke kartice
11a
11d
12
12c
12c
13
13c
21
18:38 CH
205 408 km
 04h54
317 km
 02h27  03h29
 01h14 ? 11h56
 04h28
----------!x----------x
0 10.11.2011 12:45
00h04
 D /VS VM 612
-----------------------!
0 05.08.2011 09:23
!34
( 0)
00h01
 D /VS VM 612
----------------------- D /VS VM 612
----------!x----------
5 15.11.2011 16:42
( 2)
00h12
D /98765432109876 5 4
F /12345678901234 5 6
-----------------------
4 15.10.2011 11:10
( 95)
00h30
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
-----------------------x
0 10.11.2011 12:45
00h04
DK /45678901234567 7 8
----------------------- Friedrichshafen
.....................
 Schmitt
Peter
.....................
 .....................
Rogenz Winfried
89
9
Primjeri printanja
9. Piktogrami i primjeri printanja
Posebnosti kod "Dnevnog printanja
vozačke kartice"
----------------------D /12345678901234 5 6
 11.11.2011 11:11

----------------------25.11.2011
310
1
2
3
--------? ! ? ------------------------------? 00:00 06h00
 06:00 00h17
-----------1------------
4
12a
12c
.d
w
90
w
8h
--------------------------------------------25.11.2011
310
---------------------------------OUT---------------------1----------- D /VS VM 612
95 872 km
 00:00 07h02
 07:02 00h39
w
9
 11.11.2011 11:11 (UTC)
----------------------!x
---------------------- Schmitt
Peter
D /12345678901234 5 6
---------------------- Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------!----------!
04.04.2011 02:14
06h03
 S /LCR 243
-----------------------!
04.11.2011 18:12
00h01
 D /VS VM 612
-----------------------!
10.02.2011 08:12
00h05
 D /S VD 432
-----------------------!
12.12.2010 10:15
00h10
 D /VS VM 612
-----------------------!
10.05.2011 08:45
00h01
 D /VS VM 612
12c
12b
12c
tc
o
 D
8g
/VS VM 612
95 872 km
 06:17 00h45
 07:02 00h39 
 07:41
km;
km
-----------Σ-----------06:00 D
95 872 km
 00h00
km
3a
co
m
kartice
.v
do
.
8f
왘 Događaji / Smetnje vozačke
21
-----------------------!
05.08.2011 09:23
!22
00h01
 D /VS VM 612
-----------------------!
17.04.2011 16:04
!11
01h02
 D /VS VM 612
-----------x----------x
10.11.2011 12:45
00h04
 D /VS VM 612
-----------------------x
11.02.2011 18:02
00h03
 D /VS VM 612
-----------------------x
20.12.2010 01:54
00h04
 D /S VD 432
----------------------- Ulm
.....................
 .....................
Schmitt Peter
 Rogenz
Winfried
.....................
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Primjeri printanja
9
10
10a
10b
10c
10d
10c
10d
95 872 km
M
.v
do
.
10b
 06:17 00h45
 07:02 00h39 
 07:41 01h19 
95 958 km;
86 km
-------------------------95 958 km
 09:00 00h05
95 958 km;
0 km
----------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
F /12345678901234 5 6
16.06.2013
D /M MS 680
24.11.2011 18:54
95 958 km
 09:05 00h25
 09:30 02h55
 12:25 01h18
12:25 --------- 13:43 00h03
 13:46 00h02 
 13:48 00h45 
 14:33 00h35 
 15:08 01h02 
96 206 km;
248 km
-------------------------96 206 km
 16:10 00h20
96 206 km;
0 km
----------------------- Anton
Max
A /56789567895678 9 5
25.10.2013
10a
10h
10a
tc
o
7
10a
11b
10g
11c
10f
10e
.d
6
10g
w
4
5
10e
w
3
 27.11.2011 16:55 (UTC)
----------------------24h
---------------------- Schmitt
Peter
D /12345678901234 5 6
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------- Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
---------------------- NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
D /87654321087654 3 2
 02.04.2010
----------------------D /12345678901234 5 6
 11.11.2011 11:11 
----------------------25.11.2011
95 872 96 284 km
-----------1-------------95 872 km
 00:00 06h17
95 872 km
0 km
----------------------- Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
S /LCR 243
24.11.2011 18:54
w
1
2
co
m
왘 Dnevno printanje od vozila
11
11e
D /VS VM 612
25.11.2011 16:30
96 206 km
 16:30 00h56
 17:26 01h11
96 274 km;
68 km
-------------------------96 274 km
 18:37 00h23
 19:00 00h21
 19:21 04h39
96 284 km;
10 km
-----------2-------------95 872 km
 00:00 07h02
 00:00 07h02
-----------Σ-----------1-- 00h21
10 km
 00h28  00h00
 11h16
2-- 00h00  12h16
 07h02
----------------------- Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
09:00 D
95 958 km
 01h19
86 km
 01h24  00h00
 00h00
 01h58
9

© Continental Automotive GmbH
91
Primjeri printanja
9. Piktogrami i primjeri printanja
Posebnosti kod "Dnevno printanje od
vozila"
13a
13c
w
w
9
-----------1---------------------OUT---------- Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
04.01.2012
S /LCR 243
4
w
10i
3
92
 24.10.2011 16:07 (UTC)
----------------------!x
---------------------- Schmitt
Peter
D /12345678901234 5 6
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
-----------!----------!
0 10.08.2011 08:12
( 0)
00h01
D /12345678901234 5 6
F /12345678901234 5 6
-----------------------!
0 10.08.2011 08:20
( 0)
00h03
D /12345678901234 5 6
F /12345678901234 5 6
-----------------------!
1 15.10.2011 07:02
( 1)
00h54
-------------------------!
2 15.10.2011 07:02
( 1)
00h54
-------------------------!
3 15.03.2010 07:56
( 1)
00h01
F /12345678901234 5 6
B /22335578901234 1 2
-----------------------
4 15.10.2011 11:10
( 95)
00h30
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
.v
do
.
21
1
2
13b
13c
tc
o
13c
----------!x----------!
1 25.11.2011 19:01
( 1)
00:20
-------------------------
5 15.11.2011 16:42
( 2)
00h12
D /98765432109876 5 4
F /12345678901234 5 6
-----------------------x
0 10.11.2011 12:45
00h04
DK /45678901234567 7 8
----------------------- Lindau
.....................
 Schmitt
Peter
.....................
 .....................
 .....................
 .....................
.d
13
co
m
왘 Događaji / Smetnje vozila
21
!
0 17.04.2011 16:04
!17
( 0)
01h02
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
UK /54321987654321 9 8
-----------------------!
0 05.08.2011 09:23
!22
( 0)
00h01
DK /45678901234567 7 8
-----------x----------x
0 10.08.2011 07:00
00h02
D /12341234123412 3 4
-----------------------x
0 05.05.2010 07:15
00h14
D /12345678901234 5 6
F /12345678901234 5 6
-----------------------x
6 05.05.2010 07:15
00h14
D /12345678901234 5 6
F /12345678901234 5 6
-----------------------x
0 12.09.2011 21:00
00h01
-------------------------x
0 12.09.2011 21:00
00h01
------------------------- Lindau
....................
 Schmitt
Peter
....................

....................
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Primjeri printanja
20a
20b
20c
21
DK /45678901234567 7 8
-------(10)----------16.05.2011 17:10 00h15
94 km/h 92 km/h ( 12)
 Mustermann
Heinz-Dieter
F /12345678901234 5 6
-----------------------......................
 ......................
 ......................
Mustermann Heinz
© Continental Automotive GmbH
.v
do
.
14
----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC)
----------------------
---------------------- Spedition Mustermüller
D /12341234123412 3 4
---------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
F /12345678901234 5 6
16.06.2013
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------- Continental Automotive
GmbH
H.-Hertz-Str.45 78052
VS-Villingen
1381.12345678901234567
e1-84
12345678
2011
V xxxx
17.04.2011
---------------------- 87654321
e1-175
08.03.2010
---------------------- Fa. Mustermann & NFZHersteller
Schillerstr. 10 Muster
kirchen
D /45678901234567 8 9
21.01.2011
tc
o
20c
4
.d
20
3a
15
16
w
19
1
2
3
w
4
w
1
2
3
 24.10.2011 14:50 (UTC)
---------------------- 90 km/h
---------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
F /12345678901234 5 6
16.06.2013
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------13.03.2011 14:15
17.04.2011 17:44 ( 7)
--------------------24.05.2010 14:02 00h06
98 km/h 92 km/h ( 1)
 Förster
Thomas
D /98765432109876 5 4
-------(365)---------15.10.2011 11:10 00h30
98 km/h 95 km/h ( 95)
 Rogenz
Winfried
DK /45678901234567 7 8
------------------------
co
m
왘 Tehnički podaci
왘 Prekoračenja brzine
16a
16b
 08.03.2010 (1)
 ABC12345678901234
17
17a
18
25
ë ?????????????????
/??????????????
w 8 000 Imp/km
k 8 000 Imp/km
l 3 050 mm
 315/70/R22.5
 90 km/h
0 km
----------------------- NFZ-Profi Service & Ve
rtrieb
Hauptstr. 24-26 Muster
stadt
D /87654321087654 3 2
12.03.2011
----------------------! 08.03.2010 14:00
 08.03.2010 15:00
 Fa. Mustermann & NFZHersteller
Schillerstr. 10 Muster
kirchen
D /45678901234567 8 9
21.01.2011
-----------------------! 28.08.2010 13:00
 28.08.2010 13:26
 Kienzle ARGO GMBH
Bismarckstr. 19 Berlin
-Steglitz
D /89012345678901 5 6
19.10.2011
----------!x----------! 18.10.2011 06:34
x 30.09.2011 18:15
------ ATTACHMENT-----SWUM
V xx.xx
93
9
Primjeri printanja
9. Piktogrami i primjeri printanja
5
1
2
4
5
27
1
2
4
5
28
tc
o
.d
w
w
w
18.10.11
19.10.11
20.10.11
21
21.10.11
----------------------- .....................
22.10.11
21
23.10.11
24:00
----------------------- .....................
D2
UTC 00:00 01:00 02:00 03:0024:00
D1
----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC)
----------------------D
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------- Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
----------D----------?
0
1
D1
D2
-----------------------24.10.11
120
90
60
30
18.10.11
19.10.11
20.10.11
21.10.11
94
22.10.11
23:00 24:00
21
23.10.11
UTC 00:00 01:00
9
24.10.11
------------------------
----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC)
----------------------v
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
---------------------- Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
----------------------20.10.2011
95 872 96 284 km
----------v----------km/h
0
UTC 00:00 01:00 02:00 03:00
26
----------------------- 25.10.2011 14:50 (UTC)
----------------------
---------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
F /12345678901234 5 6
16.06.2013
---------------------- Continental Automotive
GmbH
1381.12345678901
--------------------?




왘 Status D1/D2 dijagram *
co
m
1
2
3
왘 v-Dijagram
.v
do
.
왘 Aktivnosti vozača
----------------------- .....................
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Primjeri printanja
22
22
24
21
w
w
w
23
112 <=v<
221 00h00
---------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
25.11.2011 18:37
26.11.2011 00:00
--- km/h ----------0 <=<
1 05h02
1 <=v<
10 00h01
10 <=v<
16 00h02
16 <=v<
24 00h04
24 <=v<
32 00h05
32 <=v<
40 00h05
40 <=v<
48 00h04
48 <=v<
56 00h00
56 <=v<
64 00h00
64 <=v<
72 00h00
72 <=v<
80 00h00
80 <=v<
88 00h00
88 <=v<
96 00h00
96 <=v<
104 00h00
104 <=v<
112 00h00
112 <=v<
221 00h00
-----------------------
....................
4
© Continental Automotive GmbH
co
m
4
3
 27.11.2011 17:05 (UTC)
----------------------%n
---------------------- Spedition Mustermüller
D /12341234123412 3 4
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
----------------------
25.11.2011 00:00
25.11.2011 06:17
--- rpm ------------
3281 <=n<
× 00h00
---------------------- Mustermann
Heinz-Dieter
25.11.2011 18:37
26.11.2011 00:00
--- rpm -----------0 <=n<
1 05h02
1 <=n<
234 00h00
234 <=n<
469 00h00
469 <=n<
703 00h00
703 <=n<
938 00h00
938 <=n< 1172 00h00
1172 <=n< 1406 00h03
1406 <=n< 1641 00h03
1641 <=n< 1875 00h04
1875 <=n< 2109 00h09
2109 <=n< 2344 00h02
2344 <=n< 2578 00h00
2578 <=n< 2812 00h00
2812 <=n< 3047 00h00
3047 <=n< 3281 00h00
3281 <=n<
× 00h00
-----------------------
....................
tc
o
3
1
2
 27.11.2011 17:05 (UTC)
----------------------%v
---------------------- Spedition Mustermüller
D /12341234123412 3 4
---------------------- ABC12345678901234
D /VS VM 612
----------------------
25.11.2011 00:00
25.11.2011 06:17
--- km/h -----------
.d
1
2
왘 Profili broja okretaja motora *
.v
do
.
왘 Profili brzine *
21
9
95
Objašnjenja o primjerima printanja
Objašnjenja o primjerima printanja
왘 Legenda podatkovnih blokova
Printanje se po želji može označiti
sa logom od firme.
2
2
-----------!----------!
0 10.08.2011 08:12
( 0)
00h01
D /12345678901234 5 6
F /12345678901234 5 6
-----------------------!
0 10.08.2011 08:20
( 0)
00h03
Podešena vrijednost graničnika
brzine se dodatno printa.
w
w
9
96
 = Tehnički podaci
 = Aktivnosti vozača
v = v-Dijagram
.d
w
Neposredno nakon oznake bloka ne printa
se oznaka sloga podataka!
Datum i vrijeme printanja u UTCvremenu
Vrsta printanja:
24h = Dnevno printanje
vozačke kartice
!x = Događaji / Smetnje
vozačke kartice
24h = Dnevno printanje od
DTCO 1381
!x = Događaji / smetnje sa
DTCO 1381
 = Prekoračenja brzine
tc
o
Svako printanje se sastoji od slaganja
različitih podatkovnih blokova, koji su
identifikovani sa oznakom bloka (1).
Podatkovni blok sadrži jedan ili više
slogova podataka, koji su identifikovani sa
oznakom sloga podataka (2).
3
.v
do
.
1
1
Podaci o vlasniku kartice
stavljene tahografske kartice:
 = Kontrolor
 = Vozač
 = Poduzetnik
 = Radionica / Mjesto ispitivanja
앫 Prezime
앫 Ime
앫 Oznaka kartice
앫 Kartica važi do …
co
m
쮿
9. Piktogrami i primjeri printanja
Kod tahografskih kartica koje nisu
vezane za osobe, umjesto imena
printa se ime kontrolnog mjesta,
kompanije ili radionice.
3a
4
Optimalna printanja:
D = Status D1/D2 dijagram *
%v = Profili brzine *
%n = Profili okretnih frekvencija *
5
Podaci o vlasniku kartice dalje
tahografske kartice
Oznaka vozila:
앫 Identifikacioni broj vozila
앫 Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka
Oznaka tahografa:
앫 Proizvođač tahografa
앫 Broj dijela tahografa
DTCO 1381

DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
8d
8e
8f
w
w
w
8a
8g
Specifični uslov "izvan područja
rada" je bio uključen na početku
dana.
9 Početak listanja svih aktivnosti
vozača u DTCO 1381:
앫 Kalendarski dan ispisa
앫 Stanje kilometara u 00:00 sati
i 23:59 sati
Hronologija
svih aktivnosti od
10
otvora za kartice-1
10a Vremenski period, u kojem
vozačka kartica nije stavljena u
otvor za kartice-1:
앫 Stanje kilometara na početku
vremenskog perioda
앫 Podešena aktivnost/i u ovom
vremenskom periodu
앫 Stanje kilometara na kraju
vremenskog perioda i pređeni
put
10b Stavljanje vozačke kartice:
앫 Prezime vozača
앫 Ime vozača
앫 Oznaka kartice
앫 Kartica važi do …
8h
co
m
8c
Stavljanje vozačke kartice u
mjesto za stavljanje (otvor za
kartice-1 ili otvor za kartice-2):
앫 Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka vozila
앫 Stanje kilometara kod
stavljanja kartice
Aktivnosti vozačke kartice:
앫 Početak i trajanje kao i status
upravljanja vozilom
 = Timski rad
Specifični uslovi:
앫 Vrijeme unošenja i piktogram,
u primjeru: Trajekt ili voz
Vađenje vozačke kartice:
앫 Stanje kilometara i pređeni put
od zadnjeg stavljanja.
Pozor: Inkonzistencija u
zapisivanju podataka moguća, jer
je ovaj dan na tahografskoj kartici
dvostruko pohranjen.
Aktivnost nije zaključena:
앫 Kod printanja sa stavljenom
vozačkom karticom trajanje
aktivnosti i dnevni sažeci
mogu biti nepotpuni.
.v
do
.
8
8b
tc
o
7
Zadnje kalibracija tahografa:
앫 Naziv radionice
앫 Oznaka kartice radionice
앫 Datum kalibracije
Zadnja kontrola:
앫 Oznaka kontrolne kartice
앫 Datum, vrijeme i vrsta kontrole
 = Preuzimanje sa vozačke
kartice
 = Preuzimanje sa
DTCO 1381
 = Printati
 = Prikazati
Lista svih aktivnosti vozača u
redoslijedu nastupanja:
앫 Kalendarski dan printanja i
brojač prisutnosti (broj dana,
na kojima je kartica korištena.)
? = Vremenski period, kartica nije
stavljena:
앫 Ručno unešena djelatnost
nakon stavljanja vozačke
kartice sa piktogramom,
početak i trajanje.
.d
6
Objašnjenja o primjerima printanja
9

© Continental Automotive GmbH
97
Objašnjenja o primjerima printanja
9. Piktogrami i primjeri printanja
10c 앫 Dozvoljena zemlja članica i
10h
98
vrijednosti aktivnosti" sa vozačke
kartice:
앫 Ukupno vrijeme upravljanja i
pređeni put
앫 Ukupno radno vrijeme i
vrijeme pripravnosti
앫 Ukupno vrijeme odmora i
nepoznato vrijeme
앫 Ukupon vrijeme timskih
djelatnosti
Sažetak aktivnosti, raspoređene
hronološki prema vozaču (po
vozaču, kumulativno za oba
otvora za kartice):
앫 Prezime, ime, oznaka kartice
vozača
앫  = Početak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
 = Završetak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
앫 Aktivnosti ovog vozača:
ukupno vrijeme upravljanja i
pređeni put, ukupno radno
vrijeme i ukupno vrijeme
pripravnosti, ukupno vrijeme
odmroa ukupno vrijeme

timskih djelatnosti.
co
m
državom i eventualno regijom
앫  = Završetak-vrijeme sa
državom i eventualno regijom
앫 Stanje kilometara vozila
11b Sažetak vremenskih odlomaka
bez vozačke kartice u otvoru za
kartice-1:
앫 Unešena mjesta u
hronološkom redoslijedu
(u primjeru nema unosa)
앫 Ukupne aktivnosti otvora za
kartice-1
Sažetak
vremenskih odlomaka
11c
"bez vozačke kartice” u otvoru za
kartice-2:
앫 Unešena mjesta u
hronološkom redoslijedu
(u primjeru nema unosa)
앫 Ukupne aktivnosti otvora za
kartice-2
.v
do
.
w
10g
w
9
11d Dnevni sažetak "Ukupne
11a Unešena mjesta:
앫  = Početak-vrijeme sa
w
10f
11
rada" je bio uključen na početku
dana.
Dnevni sažetak
tc
o
10e
10i Specifični uslov "izvan područja
.d
10d
registraciona oznaka
prethodnog vozila
앫 Datum i vrijeme vađenja
kartice iz prethodnog vozila
앫 Stanje kilometara kod
stavljanja vozačke kartice
M = Nije izvršeno ručno
unošenje.
Liste aktivnosti:
앫 Piktogram aktivnosti, početak
i trajanje kao i status
upravljanja vozilom
 = Timski rad
Unošenje specifičnih uslova:
앫 Vrijeme unosa i piktogram
uslova
 = Trajektna vožnja ili vožnja
vozom
OUT = Početak (kontrolni
uređaj nije potreban)
OUT = Kraj
Vađenje vozačke kartice:
앫 Stanje kilometara i pređeni put
Hronologija svih aktivnosti od
otvora za kartice-2
11e
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Objašnjenja o primjerima printanja
w
w
© Continental Automotive GmbH
co
m
Red 2:
앫 Događaji, koji podliježu
povredama sigurnosti,
dešifruju se preko dodatnog
kodiranja.
 Vidi “Kodiranje radi bližeg
opisa” od stranice 105.
앫 Broj sličnih događaja ovog
dana
 Vidi “Broj sličnih događaja”
od stranice 104.
앫 Trajanje događaja ili smetnje.
.v
do
.
w
.d
Red 2:
앫 Događaji, koji podliježu
povredama sigurnosti,
dešifruju se preko dodatnog
kodiranja.
 Vidi “Svrha sloga podataka
kod događaja ili smetnji” od
stranice 103.
앫 Trajanje događaja ili smetnje.
Red 3:
앫 Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka vozila, u
kojem su događaji ili smetnje
nastupjeli.
13 Lista zadnjih pet pohranjenih ili
još aktivnih događaja/smetnji od
DTCO 1381.
13a Lista svih zapisanih ili događaja u
toku DTCO 1381.
13b Lista svih zapisanih ili smetnji u
toku DTCO 1381.
13c Slog podataka događaja ili
smetnje.
Red 1:
앫 Piktogram događaja ili
smetnje.
앫 Kodiranje svrhe sloga
podataka.
 Vidi “Svrha sloga podataka
kod događaja ili smetnji” od
stranice 103.
앫 Datum i početak
tc
o
Lista zadnjih pet pohranjenih
događaja ili smetnji na vozačkoj
kartici.
12a Lista svih pohranjenih događaja
na vozačkoj kartici raspoređena
prema vrsti greške i datumu.
12b Lista svih pohranjenih smetnji na
vozačkoj kartici raspoređena
prema vrsti greške i datumu.
12c Slog podataka događaja ili
smetnje.
Red 1:
앫 Piktogram događaja ili
smetnje.
앫 Datum i početak
12
14
Red 3:
앫 Oznaka vozačke kartice
(maksimalno četiri unosa)
koja je stavljena na početku ili
na kraju događaja ili smetnje.
앫 "---" pojavljuje, kada nema
vozačke kartice.
Oznaka tahografa:
앫 Proizvođač tahografa
앫 Adresa proizvođača tahografa
9
앫 Broj dijela
앫 Broj dozvole konstrukcije
앫 Serijski broj
앫 Godina proizvodnje
앫 Verzija i instalacioni datum

pogonskog softvera
99
Objašnjenja o primjerima printanja
16a Lista podataka o kalibraciji (u
17
tc
o
17a Lista svih raspoloživih podataka o
100
vremenskoj postavci:
앫 Datum i vrijeme, staro
앫 Datum i vrijeme, promijenjeno
앫 Naziv radionice, koja je
postavila vrijeme
앫 Adresa radionice
앫 Oznaka kartice radionice
앫 Kartica radionice važi do …
.d
w
w
w
9
slogovima podataka):
앫 Naziv i adresa radionice
앫 Oznaka kartice radionice
앫 Kartica radionice važi do …
16b 앫 Datum i svrha kalibracije:
1 = Aktiviranje, zapisivanje
poznatih podataka kalibracije
u vrijeme aktivacije
2 = Prva ugradnja; prvi podaci
kalibracije nakon aktiviranja
DTCO 1381
3 = Ugradnja nakon popravka
– zamjenski uređaj; prvi
podaci kalibracije u trenutnom
vozilu
4 = Redovno naknadno
ispitivanje; podaci kalibracije
naknadnog ispitivanja
5 = Unos registarske oznake
od strane poduzetnika
앫 Identifikacioni broj vozila
앫 Dozvoljena zemlja članica i
registraciona oznaka
앫 w = Putni broj okretaja vozila
앫 k = Postavljena konstanta u
DTCO 1381 za
izjednačavanje brzine
앫 l = Stvarni obim guma
앫  = Veličina guma
앫  = Podešavanje graničnika
brzine
앫 Staro i novo stanje kilometara
Vremenske postavke
Aktuelni zapisani događaj i
aktuelna smetnja:
앫 ! = zadnji događaj, datum i
vrijeme
앫 x = zadnja smetnja, datum i
vrijeme
Informacije
kod kontrole
19
"Prekoračenja brzine":
앫 Datum i vrijeme zadnje
kontrole
앫 Datum i vrijeme prvog
prekoračenja brzine od zadnje
kontrole kao i broj daljih
prekoračenja.
Prvo
prekoračenje brzine nakon
20
zadnje kalibracije.
20a 5 najtežih prekoračenja brzine
zadnjih 365 dana.
20b Zadnjih 10 zapisanih
prekoračenja brzine. Pri tome se
po danu pohranjuje najteže
prekoračenje brzine.
18
co
m
16
Oznaka senzora:
앫 Serijski broj
앫 Broj dozvole konstrukcije
앫 Datum prve ugradnje (prvo
spajanje sa DTCO 1381)
Podaci o kalibraciji
.v
do
.
15
9. Piktogrami i primjeri printanja
Napomena: U 2. slogu podataka je
vidljivo, da je podešeno UTC-vrijeme
korigovano od strane ovlaštene
radionice.

DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Objašnjenja o primjerima printanja
20c Unosi kod prekoračenja brzine
Napomena: Slijedeći podaci o
vlasniku kartice znače: nema vozačke
kartice u otvoru za kartice-1.
Zapisivanje profila okretne
frekvencije:
앫 Lista definisanih područja
brzine i vremenskog perioda u
ovom području
앫 Područje: 0 <= n < 1 =
Motor isključen
앫 Područje: 3281 <= n < x =
beskonačno
25
Profil brzine je podijeljen u 16 zona.
Pojedinačna područja se mogu
individualno podesiti kod instalacije.
27
.v
do
.
Novi profili se stvaraju:
앫 Stavljanjem / vađenjem
tahografske kartice u otvor za
kartice-1,
앫 Zamjenom dana,
앫 Ispravkom UTC-vremena,
앫 Prekidom napona.
Zapisivanje profila brzine:
앫 Lista definisanih područja
brzine i vremenskog perioda u
ovom području
앫 Područje: 0 <= v < 1 =
Mirovanje vozila
Profil okretne brzine je podijeljen u
16 zona. Pojedinačna područja se
mogu individualno podesiti kod
instalacije.
.d
26
Podaci od proizvođača:
앫 Broj verzije od Software
Upgrade Moduls (SWUM)
Zapisivanje aktivnosti:
앫 Legenda simbola
앫 Od izabranog dana slijedi
dijagram svih aktivnosti
zadnjih 7 kalendarskih dana.
Zapisivanje o toku brzine
izabranog dana.
© Continental Automotive GmbH
9

w
w
22
23
w
21
Rukom zapisani podaci:
앫  = Mjesto kontrole
앫  = Potpis kontrolora
앫  = Vrijeme početka
앫  = Vrijeme završetka
앫  = Potpis vozača
Podaci o vlasniku kartice
zapisanog profila:
앫 Prezime vozača
앫 Ime vozača
앫 Oznaka kartice
앫 Početak zapisivanja profila sa
datumom i vremenom
앫 Završetak zapisivanja profila
sa datumom i vremenom
tc
o
Napomena: Kada u jednom bloku ne
postoji slog podataka za prekoračenje
brzine, pojavljuje se "---".
24
co
m
(hronološki raspoređeno prema
najvećoj -brzini):
앫 Datum, vrijeme i trajanje
prekoračenja
앫 Najveăa i -brzina
prekoračenja, broj sličnih
događaja tog dana
앫 Prezime vozača
앫 Ime vozača
앫 Oznaka kartice vozača
101
Objašnjenja o primjerima printanja
co
m
Zapisivanje dodatnih radnih
grupa, kao što je upotreba plavog
svjetla, sirene, itd.:
앫 Legenda simbola
앫 Od izabranog dana slijedi
dijagram status-ulaza D1/D2
zadnjih 7 kalendarskih dana.
w
.d
tc
o
.v
do
.
28
9. Piktogrami i primjeri printanja
w
w
9
102
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
2
Slijedeći pregled pokazuje događaje i
smetnje raspoređene prema vrsti greške
(uzrok) i raspored svrhe sloga podataka:
Događaj
( 1)
00h01
F /12345678901234 5 6
B /22335578901234 1 2
-----------------------
4 15.10.2011 11:10
( 45)
00h30
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
.v
do
.
1
co
m
왘 Kodiranje svrhe sloga podataka
Kod svakog utvrđenog događaja ili kod
svake utvrđene smetnje DTCO 1381
registruje i pohranjuje podatke prema
utvrđenim pravilima.
Pikto / Uzrok
(1) Svrha sloga podataka
(2) Broj sličnih događaja ovog dana
Konflikt kartica
!
Vožnja bez važeće karte 1 / 2 / 7
!
Staviti u vožnji
3
!
Kartica nije zatvorena
0

Brzina je previsoka
4/5/6
!
Prekid napona
1/2/7
!
Senzor greška
1/2/7
!
Povrede sigurnosti
0
!
Vrijeme preklapanja 1)
–
!
Nevažeća kartica 2)
–
0
Smetnje
Pikto / Uzrok
Svrha
x
Smetnja kartice
0
x
Smetnja uređaja
0/6
x
Smetnja u printanju
0/6
x
Smetnja prikaza
0/6
x
Smetnje kod
preuzimanja
0/6
x
Senzor greška
0/6
1)
Ovaj događaj se pohranjuje samo na
vozačkoj kartici.
2)
Ovaj događaj DTCO 1381 ne
pohranjuje.
9
w
w
w
.d
Svrha sloga podataka (1) označava, zašto
je događaj ili smetnja zapisana. Događaji
iste vrste, koji nastupe više puta ovog
dana, pojavljuju se na poz. (2).
Svrha
!
tc
o
쮿
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji

© Continental Automotive GmbH
103
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
Pregled svrhe sloga podataka
Broj sličnih događaja
0 = Pohranjivanje "Broja sličnih
događaja" za ovaj događaj nije
potreban.
co
m
0 = Jedan od 10 najzadnjih događaja ili
smetnji.
1 = Najduži događaj od jednog od
zadnjih 10 dana, na kojem na
događaj nastupio.
1 = Ovog dana nastupio je događaj ove
vrste.
2 = Ovog dana su nastupjela dva
događaja ove vrste i samo je jedan
pohranjen.
.v
do
.
2 = Jedan od 5 najdužih događaja u
zadnjih 365 dana.
3 = Zadnji događaj od jednog od zadnjih
10 dana, na kojem na događaj
nastupio.
n = Ovog dana su nastupjela "n"
događaja ove vrste i samo je jedan
pohranjen.
w
6 = Prvi događaj ili prva smetnja prema
zadnjoj kalibraciji.
.d
5 = Jedan od 5 najtežih događaja u
zadnjih 365 dana.
tc
o
4 = Najteži događaj od jednog od
zadnjih 10 dana, na kojem na
događaj nastupio.
w
7 = Jedan aktivni događaj ili jedna trajna
smetnja.
w
9
9. Piktogrami i primjeri printanja
104
DTCO 1381
9. Piktogrami i primjeri printanja
Svrha sloga podataka kod događaja ili smetnji
왘 Kodiranje radi bližeg opisa
= Interna greška kod prenosa
podataka
17
= Neovlaštenog otvaranje kućišta
18
= Manipulacija sa hardverom
.v
do
.
co
m
16
Pokušaji kod ugrožavaju sigurnost
na davaču impulsa
Događaji, koji podliježu povredama
sigurnosti "!", dešifruju se preko
dodatnog kodiranja (1).
Pokušaji na DTCO 1381 koji
ugrožavaju sigurnost
= Nema daljih podataka
11
= Pogrešna autentifikacija senzora
12
= Greška u autentifikaciji vozačke
kartice
= Nema daljih podataka
21
= Pogrešna autentifikacija
22
= Greška integriteta; originalnost
pohranjenih podataka nije
osigurana.
23
= Interna greška kod prenosa
podataka
.d
10
20
tc
o
1
-----------------------!
0 05.08.2011 09:23
!22
00h01
 D /VS VM 612
-----------------------!
0 17.04.2011 16:04
!16
01h02
 D /VS VM 612
= Neovlaštena promjena senzora
14
= Greška integriteta; originalnost
podataka na vozačkoj kartici nije
osigurana.
15
= Greška integriteta; originalnost
pohranjenih korisničkih
podataka nije osigurana.
= Neovlaštenog otvaranje kućišta
25
= Manipulacija sa hardverom
9
w
w
w
13
24
© Continental Automotive GmbH
105
co
m
.v
do
.
tc
o
.d
w
w
w
9
106
DTCO 1381
Prilog
Sadržaj natuknica
D
E
EC izjava o usklađenosti ...................115
Elementi za upravljanje .......................15
Displej ..............................................15
Download međuspoj .........................16
Ivica za otkidanje ..............................16
Meni tipke .........................................16
Otvor za kartice-1 .............................15
Otvor za kartice-2 .............................16
Tastatura vozač-1 ............................15
Tastatura vozač-2 ............................16
Tipka za otključavanje ......................16
w
w
w
.d
Dan sa masovne memorije printati ..... 54
Dan sa vozačke kartice printati ..... 39, 53
Definicije ............................................... 8
Vozač-1 ............................................. 8
Vozač-2 ............................................. 8
Displej instrument ............................... 63
Displej-varijante .................................. 17
Displej podataka kod vozila koje
miruje ............................................... 18
Displej podataka za vrijeme
vožnje .............................................. 18
Displej poruka .................................. 18
Izvan područja rada (Out of scope) . 19
Mod čekanja .................................... 17
Napomena nakon uključenog
paljenja ............................................ 17
Nizak / prevelikog napona ............... 20
Standardni displej ............................ 18
Stanje izrade .................................... 19
© Continental Automotive GmbH
Podaci na kartici kompanije ............. 78
Staviti karticu kompanije .................. 23
Unijeti registarsku oznaku ................ 24
Kompaniju odjaviti ............................... 26
Kompaniju prijaviti ............................... 23
Koraci upotrebe (prvi) .......................... 14
Za poduzetnika ................................ 14
Za vozača ........................................ 14
Kraj papira ........................................... 46
co
m
ADR-varijanta ...................................... 15
Odstupanja funkcija ......................... 16
Oznaka na uređaju .......................... 15
Aktivnosti printati ................................. 53
Trajekt ili vožnja vozom ....................19
Događaj ...............................................64
Događaje sa masovne memorije
printati ..................................................54
Događaje sa vozačke kartice printati ...53
Download međuspoj ............................16
Priključak na Download međuspoj ...25
.v
do
.
A
tc
o
쮿
Sadržaj natuknica
K
Kartica kompanije ................................75
Funkcije kartice kompanije ...............22
Izvaditi kartice kompanije .................26
Meni funkcije u načinu rada
"Kompanija" ......................................22
M
Meni funkcije ....................................... 47
Displej podataka za vrijeme
vožnje .............................................. 48
Displej vozač-1 / vozač-2 ................. 59
Displej vozila .................................... 60
Glavni meni printanja vozač-1 /
vozač-2 ............................................ 53
Kod stojećeg vozila .......................... 48
Meni pristup blokiran ........................ 51
Napustiti meni funkcije ..................... 51
Navigacija u meni funkcijama .......... 50
Podesiti jezik .................................... 49
Pozvati meni funkcije ....................... 48
107
A
Sadržaj natuknica
Prilog
O
P
Piktogrami ............................................84
Piktogram-kombinacije ........................85
Podaci u masovnoj memoriji ................79
Podatke vozačke kartice preuzeti ........37
Downloadkey ....................................37
Prenos podataka ..............................37
Priključak na Download međuspoj ...37
Podesiti aktivnosti ................................35
Aktivnosti rukom upisati ....................36
Automatsko podešavanje .................35
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno ............35
Ručno podešavanje ..........................35
Podesiti jezik ........................................49
Popravite zaglavljeni papir ...................46
Poruke .................................................61
Pojavljuje se poruka .........................62
Potvrda poruka .................................63
A
w
w
w
.d
Odlaganje ............................................ 81
Održavanje i njega .............................. 81
DTCO 1381 čistiti ............................. 81
Obaveza ispitivanja tahografa ......... 81
Popravak / Zamjena ......................... 81
Opasnost od eksplozije ............. 9, 25, 37
Opasnost od nezgode ......................... 62
Opasnost od povrede .......................... 44
Opće napomene .................................... 7
Opasnost od eksplozije ...................... 9
Opasnost od nezgode ........................ 9
Opasnost od povrede ........................ 9
Rukovanje sa DTCO 1381 ................. 9
co
m
Načini rada .......................................... 74
Način rada "Kompanija" ................... 21
Način rada "Rad" ............................. 27
Napomene za upravljanje ................... 69
Nizak / prevelikog napona ................... 20
108
Prekid napona ..................................... 20
Preuzimanje podataka ......................... 25
Downloadkey ................................... 25
Prenos podataka .............................. 25
Softver ........................................ 25, 37
Prikazati kompaniju ............................. 60
Primjeri printanja ................................. 89
Aktivnosti vozača ............................. 94
Aktivnosti vozača od vozila .............. 91
Aktivnosti vozačke kartice ................ 89
Događaji / Smetnje vozačke
kartice .............................................. 90
Događaji / Smetnje vozila ................ 92
Objašnjenja ...................................... 96
Prekoračenja brzine ......................... 93
Profil brzine ...................................... 95
Profili broja okretaja motora ............. 95
Status D1/D2 dijagram ..................... 94
Tehnički podaci ................................ 93
v-Dijagram ........................................ 94
Printanje podataka .............................. 45
Posebnosti kod printanja .................. 46
Printanje počinje .............................. 45
Printanje prekinuti ............................ 45
Printati prekoračenja brzine ................. 54
Printati profile broja okretaja motora ... 55
Printati profile brzine ............................ 55
.v
do
.
N
Rukovanje sa tahografskim
karticama ..........................................12
Sredstva prikazivanja .........................8
Zakonske odredbe ............................10
Oznaka tipa ..........................................16
Oznake država .....................................87
Oznaka regije ...................................88
tc
o
Prikazati vremena vozačke
kartice .............................................. 49
Printanje vozila ................................ 54
Pristup podacima blokiran ............... 51
Ulaz vozilo ....................................... 57
Unos vozač-1 / vozač-2 ................... 56
DTCO 1381
Prilog
Sadržaj natuknica
S
co
m
Podaci vozačke kartice .................... 77
Staviti vozačku karticu ..................... 28
U
Ulaz .....................................................56
Izvršiti UTC-korekciju .......................58
Out start / kraj unijeti ........................57
Podesiti lokalno vrijeme ...................57
Start trajekt / voz unijeti ....................57
Unijeti državu kraj .............................56
Unijeti državu start ...........................56
Unijeti registarsku oznaku ...................24
Upozorenja o radnom vremenu ...........68
UTC-vrijeme ........................................80
Preračun na UTC-vrijeme ................80
Z
Zakonske odredbe .............................. 10
Obaveze poduzetnika ...................... 11
Obaveze vozača .............................. 10
Rukovanje sa printanjima ................ 11
Zamjena vozača / vozila ...................... 40
Mješoviti rad ..................................... 40
Prateći dokumenti ............................ 41
.d
Smetnje ............................................... 66
Standardni displej ............................... 18
Status-ulaz D1/D2 printati ................... 55
Staviti papirnu rolu .............................. 44
Struktura menija .................................. 52
Rukovanje sa tahografskim
karticama ..........................................12
Vozačka kartica ................................75
Zaključati kartice tahografa ..............75
Tehničke podatke printati ....................54
Tehnički podaci ....................................82
DTCO 1381 ......................................82
Papirna rola ......................................82
.v
do
.
Ručni unosi ......................................... 28
Aktivnost "Vrijeme mirovanja"
naknadno upisati ............................. 32
Aktivnost na jednu smjenu staviti .... 34
Mogućnosti korekcije ....................... 30
Ne unositi dodatne aktivnosti ........... 29
Osnovni postupak ............................ 29
Prekid postupka unošenja ............... 31
Radnu smjenu nastaviti ................... 33
Unos države .................................... 31
tc
o
R
T
w
w
w
Tahografske kartice ............................ 75
Automatsko izbacivanje ................... 75
Čistiti tahografske kartice ................ 12
Kartica kompanije ............................ 75
Kartica radionice .............................. 75
Kontrolna kartica .............................. 75
Prava na pristup tahografskih
kartica .............................................. 76
© Continental Automotive GmbH
V
v-Dijagram printati ...............................55
Vođenje kroz menu kod vađenja
vozačke kartice ....................................39
Vozačka kartica ...................................75
Izvaditi vozačku karticu ....................38
A
109
Release-pregled
쮿
Prilog
Release-pregled
(vidljivo na oznaci tipa)
Certicificirano uputstvo za
upotrebu
Markantne karakteristike u upravljanju
BA00.1381.20 100 111
Aktuelno uputstvo za upotrebu.
.d
w
w
w
Za prethodne verzije uređaja –
DTCO 1381 Rel. 1.2x i 1.3x – ovo
uputstvo za upotrebu nije prikladno!
tc
o
Rel. 1.4
.v
do
.
Release-stanje
co
m
Ovo certifikovano uputstvo za upotrebu
važi za slijedeće DTCO 1381-verzije
uređaja:
A
110
DTCO 1381
Prilog
co
m
Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
Automatski podešena aktivnost ...



Pauza / Vrijeme odmora
–
Nema promjene
–
Nema promjene



Pauza / Vrijeme odmora



Pauza / Vrijeme odmora
–
Nema promjene
–
Nema promjene
Vozač-2
Vrijeme pripravnosti
Ostala radna vremena
Vrijeme pripravnosti
Ostala radna vremena
Vrijeme pripravnosti
.d
Vrijeme pripravnosti
Ostala radna vremena
tc
o
Ostala radna vremena
.v
do
.
Pauza / Vrijeme odmora
Vozač-1



 Detalji o standardnoj postavci vidi
“Podesiti aktivnosti” od stranice 35.
w
w
Za vrijeme "Ručnog unosa"
(Naknadni unos aktivnosti na
vozačkoj kartici) ova opcija je izvan
funkcije! Nema promjene aktivnosti
nakon paljenja uključeno/isključeno!
w
Automatsko podešavanje nakon
paljenja uključeno/isključeno je
vidljivo samo na standardnom
displeju.
© Continental Automotive GmbH
Napomena!
… nakon isključenog paljenja
Vozač-1
… nakon uključenog paljenja
Od proizvođača vozila već definisane
postavke aktivnosti nakon paljenja
uključeno/isključeno mogu biti
programirane!
Molimo označite "" podešene funkcije u
tabeli.
Vozač-2
쮿
Automatsko podešavanje aktivnosti nakon paljenja uključeno/isključeno
Podaci o DTCO 1381
Tip:
Br.:
Godina:
Datum podešavanja:________________
Potpis: ___________________________
111
A
Bilješke
Bilješke
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
co
m
쮿
Prilog
A
112
DTCO 1381
Bilješke
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
co
m
Prilog
© Continental Automotive GmbH
A
113
Prilog
w
w
w
.d
tc
o
.v
do
.
co
m
Bilješke
A
114
DTCO 1381
co
m
.v
do
.
tc
o
.d
w
w
w
© Continental Automotive GmbH
115
co
m
.v
do
.
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
A2C53438331
40449579 OPM 000 AA
w
Jezik: Bosanski
w
BA00.1381.20 100 111
.d
tc
o
www.dtco.vdo.com
w
Printed in Germany I © 04.2011 I Continental Automotive GmbH
Download

www.dtco.vdo.com