Vzorový protokol
4.4.2010
duben 2010
Objednatel:
Firma, a.s.
Evropská 6
188 08 Praha 8
Zhotovitel:
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
Servis Termovize
Firma,
Firma, a.s.
4. 4. 2010
Měření provedla:
Diagnostika a měření
Novovysočanská 696/3, Praha 9
Měřící skupina:
Miloslav Novák, Vlastimil Sapík
Schválil:
Ing. Václav Aschenbrenner
2/11
Obsah
Obsah ___________________________________________________________ 3
1.
Popis termovizního měření _____________________________________ 4
2.
Popis použité termovizní kamery ________________________________ 4
3.
Způsob hodnocení a opatření ___________________________________ 5
4.
Vyhodnocení měření __________________________________________ 6
5.
Závěr ______________________________________________________ 11
3/11
1. Popis termovizního měření
Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Využívá pro nás neviditelného
infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Rozložení a
průběh teploty se zobrazuje a zaznamenává prostřednictvím termovizní kamery a dalšího
příslušenství. Pomocí termokamery můžeme toto záření zachytit a uložit ve formě teplotních
pixelů, takzvaného termogramu. Je možné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy.
Rozborem teplotního pole je pak možné posoudit stav zařízení.
2. Popis použité termovizní kamery
Termovizní měření se provádí pomocí infračerveného kamerového systému
ThermaCamTM P660, který měří a zobrazuje infračervené záření vyzařované objektem. Na
základě skutečnosti, že záření je funkcí povrchové teploty objektu, je potom možné tuto
teplotu zobrazit a vyhodnotit. Použitý ThermaCamTM P660 je lehká ruční přenosná kamera.
Je odolná proti prachu, je testována na otřesy a vibrace a je vhodná pro použití v
nejnáročnějších podmínkách. Pro dokumentaci měřeného objektu se obraz - termogram
zaznamenává na vyjímatelnou PC kartu. Termogramy jsou vyhodnocovány v PC pomocí
software ThermaCAM© Reporter 8.3 Professional. Další přístroje, které jsou používány při
měření je digitální fotoaparát Panasonic FX 8 a klešťový ampérmetr Chauvin Arnoux F13N.
Parametr
Popis
Zorné pole/min. ohnisková
vzdálenost
Prostorové rozlišení
Teplotní citlivost @ +30 °C/+86 °F
Frekvence zobrazení
Funkce elektronického zoomu
Zaostřování
24°x 18°/0,3 m (0,98 stopy)
Zlepšení(digitálního) obrazu
Vestavěná digitální kamera
Typ detektoru
Teplotní rozsah, standardní
Přesnost měření
Korekce emisivity
0,65 mrad
0,045 °C (32,08 °F)
50/60 Hz, neprokládané
2x,4x,8x - interpolace
automaticky nebo ručně
nastavitelná digitální redukce
šumu
3,2 Mpix, barevná
FPA (focal plane array),
mozaikový nechlazený
mikrobolometr
640 x 480 pixelů
-40 až +120 °C
0 až +500 °C
+- 2 °C/+-3,6 °F nebo +- 1% z
absolutní hodnoty teploty ve °C
nastavuje se číslem nebo výběrem
z předem definovaného seznamu
Prolínání snímků
interval/nad/pod
Obrázek v obrázku
nastavitelná a přemístitelná
infračervená oblast
Data GPS
data polohy automaticky přidávaná
ke každému obrazu z vestavěného
modulu GPS (dle podmínek místa)
4/11
3. Způsob hodnocení a opatření
Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota
spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend.
Měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze
rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje.
Měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se doporučuje provádět alespoň při
50% zatížení. Při menším zatížení jsou výsledky zatíženy určitou chybou. Dále musí být
měřené místo minimálně 60 minut zatíženo. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají
být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny. Spoje s vyšší teplotou než připojený
vodič jsou klasifikovány podle oteplení a naléhavosti odstranění závady do čtyř stupňů.
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Stupeň kvalifikace
Oteplení spoje proti vodiči < 10°C
Oteplení spoje proti vodiči > 10°C a zárove ň < 35°C
Oteplení spoje proti vodiči > 35°C a zárove ň < 100 °C
Oteplení spoje proti vodiči > 100°C
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Opatření
Žádné opatření
Opravit při plánované revizi
Opravit nejpozději do 3 měsíců
Opravit do 14-ti dnů
U každé zjištěné závady je určena teplota kritického místa a okamžité proudové zatížení.
Zatížení prvků sítě se odečítá z dostupných měření nebo měřících přístrojů. Zatížení prvků
sítě NN se měří pomocí klešťového ampérmetru.
U každé zjištěné závady je uvedeno zatížení v okamžiku měření a neměřené oteplení
kritického místa v porovnání s referenční teplotou (vztažný bod) daného zařízení. U zařízení
NN, kde je zjištěna závada, se pak provádí přepočet oteplení dle očekávaného proudového
zatížení měřeného prvku. Jsou uváděny čtyři kategorie očekávaného zatížení: 100%, 75%,
50% a 25% jmenovitého zatížení. U zařízení VN a VVN se provádí přepočet zjištěného
zatížení vždy na 100 % jmenovitého zatížení.
Při kumulaci závad zjištěných termovizí platí pravidlo přednostního odstraňování závad
na zařízení vyšší hladiny napětí. Rychlost odstranění závad závisí na určeném stupni
oteplení dle tabulky uvedené v této kapitole.
5/11
4. Vyhodnocení měření
Závada č.1 – TR I
Reálný obraz
Termovizní obraz
FLIR Systems
26.4 °C
Ar1
25
Sp1
20
Ar2
15
14.2
Data měření
Název zařízení
Směr
Fáze
Proudové zatížení
Teplota poruchy
Vztažný bod
Změřené oteplení
Datum měření
Číslo snímku
Rozvodna 35kV
TR III lakovna
L2,3
20% In
25.9 °C
16.2 °C
9.7
1.4.2010
I0626-01.IMG
kabel č.2
Přepočet oteplení na předpokládané zatížení
Proudové zatížení
Přepočtené oteplení
Stupeň kvalifikace
25%
-
50%
48.4
III.stupeň
75%
109.0
IV.stupeň
100%
193.7
k IV.stupeň
Hodnocení
Oteplení vzniklo v důsledku lokálního vysušení kabelu. Doporučujeme kabel vyměnit.
6/11
Závada č.2 - Hlavní rozvodna NN
Reálný obraz
Termovizní obraz
FLIR Systems
54.4 °C
Ar1
50
Sp1
45
40
37.4
Data měření
Název zařízení
Směr
Fáze
Proudové zatížení
Teplota poruchy
Vztažný bod
Změřené oteplení
Datum měření
Číslo snímku
Rozvaděč RH4+2S pole 1
Šroub (svorník) dřevěné úchytky
- % In
69.6 °C
41.3 °C
28.3
1.4.2010
I0626-02.IMG
Přepočet oteplení na předpokládané zatížení
Proudové zatížení
Přepočtené oteplení
Stupeň kvalifikace
25%
-
50%
-
75%
- k
100%
-
Hodnocení
Doporučujeme teplotu svorníků sledovat a v případě jejího zvyšování, (která je kromě
jiného přímo úměrná zatížení vodičů a tím i velikosti magnetického pole), svorníky nahradit
typem z nemagnetického materiálu.
7/11
Závada č.3 – Terénní dopravníky
Reálný obraz
Termovizní obraz
218.4 °C
Ar1
200
150
100
Sp1
50
47.3
Data měření
Název zařízení
Směr
Fáze
Proudové zatížení
Teplota poruchy
Vztažný bod
Změřené oteplení
Datum měření
Číslo snímku
GPS
Ris u můstku č.2
Vzdálenější
L3
30%
>150.2 °C
>150.2 °C
nezměřeno
1.4.2010
IR_0011.jpg
E 17° 30.835' N 49° 8.184' Výška 205.7 m
Přepočet oteplení na předpokládané zatížení
Proudové zatížení
Přepočtené oteplení
Stupeň kvalifikace
25%
-
50%
-
75%
-
100%
-
Hodnocení
Velmi vysoké oteplení vzniklo v důsledku přechodového odporu proudového spoje.
Teplota je v oblasti poruchy ( Ar1 ) vyšší než 200 °C. V pojistkové sk říni je extrémní teplota
na pravé fázi.
Porucha vykazuje havarijní stav. Doporučujeme okamžitou opravu!!!
8/11
Závada č.4 – Rozvodna NN R3
Reálný obraz
Termovizní obraz
FLIR Systems
64.8 °C
Ar1
Sp1
60
50
40
30
28.9
Data měření
Název zařízení
Směr
Fáze
Proudové zatížení
Teplota poruchy
Vztažný bod
Změřené oteplení
Datum měření
Číslo snímku
Rozvaděč rh4 pole 6
L1
30% In
75.0 °C
39.7 °C
35.3
1.4.2010
I0626-04.IMG
Přepočet oteplení na předpokládané zatížení
Proudové zatížení
Přepočtené oteplení
Stupeň kvalifikace
25%
-
50%
88.2
III.stupeň
75%
198.4
IV.stupeň
100%
300.0
IV.stupeň
Hodnocení
Vyšší oteplení vzniklo v důsledku přechodového odporu proudového spoje. Doporučujeme
stykové plochy očistit a spoje dotáhnout, popř. vyměnit pojistkový spodek.
9/11
TR I
529
bez závad
1 závada,
viz vyhodnocení str.6
bez závad
bez závad
Rozvodna 35kV
Rozvodna NN;pole: 1 až 13
Transformátor T1 1000 kVA
Transformátor T2 1000 kVA
Hlavní rozvodna NN
Rozvaděč RH1+2S;pole: 1 až 9
Rozvaděč RH2+2S;pole: 1 až 9
Rozvaděč RH3+2S;pole: 1 až 9
bez závad
bez závad
bez závad
1 závada,
viz vyhodnocení str.7
Rozvaděč RH4+2S;pole:1 až 9, mimo pole3
GWK
bez závad
bez závad
bez závad
Rozvaděč NN
Rozvaděč Přívod z RH2-2S/6
Rozvaděč RM3+1S
Kompresorovna + Lakovna
Rozvaděč RK1
bez závad
Terénní dopravníky
1 závada,
viz vyhodnocení str.8
Ris u můstku č.2
Rozvodna NN R1
bez závad
Rozvaděč NN;pole: 1 až 13
Rozvodna NN R2
bez závad
Rozvaděč NN;pole: 1 až 3 + Kompenzace
Rozvodna NN R3
1 závada,
viz vyhodnocení str.9
Rozvaděč NN;pole: 1 až 8
Hrubotahy
bez závad
Rozvaděč r1;pole: 1 až 7
10/11
Tažírna
bez závad
bez závad
bez závad
bez závad
bez závad
Stroj 904
Stroj 905
Stroj 906
Stroj 907
Stroj 908
Kotelna
bez závad
bez závad
Rozvaděč HR;pole: 1,4,5
Rozvaděč RM1;pole: 1
5. Závěr
Dne 1.4.2010 bylo provedeno termovizní měření v areálu firmy Mustermann, a.s. Praha.
V průběhu měření byly zjištěny 4 závady, které jsou popsány v kapitole „Vyhodnocení
měření“ a podle zjištěných stupňů kvalifikace je navrhnuto jaké opatření je nutné provést.
Firma PRE zákazníka informuje o zjištěných závadách, ale již neprovádí následnou realizaci
opatření. V případě dalších dotazů k samotnému měření nebo k tomuto protokolu kontaktujte
p. Bc Jakuba Vančuru z oddělení Ceny a produkty, který je kompetentní v oblasti
technických produktů v Pražské energetice.
Kontaktní údaje:
Bc. Jakub Vančura
Ceny a produkty
Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
www.pre.cz
e-mail: [email protected]
tel.: +420 267 05 3273
fax: +420 267 05 3628
mobil: +420 733 166 319
11/11
Download

Vzorový protokol