Audit lokalit problémových
pro cyklisty v centru Prahy
(zjednodušeným postupem)
Vratislav Filler
ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Květoslav Syrový)
verze 1.0
Tento dokument obsahuje popis a výsledky analýzy problematických míst pro cyklisty v centru Prahy, realizované
organizací Oživení, o.s. v září roku 2010. Příprava dokumentu byla podpořena grantem Ministerstva životního
prostředí ČR v rámci projektu
Jak odstranit klíčové bariéry cyklodopravy v Praze.
1
Obsah
1 Úvod..................................................................................................................................................................................3
1.1 Projekt „ Jak odstranit bariéry cyklodopravy v Praze“.............................................................................................3
1.2 Analýza problémových lokalit .................................................................................................................................3
2. Zpracování .......................................................................................................................................................................6
2.1 rozsah území a hustota modelu.................................................................................................................................6
2.2 Překážky....................................................................................................................................................................7
2.3 Průjezdnost překážek................................................................................................................................................7
2.4 Intenzity....................................................................................................................................................................8
2.5 Hodnocení překážek..................................................................................................................................................8
Hodnocení podle problémovosti - náhled...............................................................................................................10
Hodnocení podle izolovaného přínosu (indukce) - náhled......................................................................................11
Hodnocení podle nárůstu bezpečnosti - náhled.......................................................................................................12
Hodnocení podle realizovatelnost - náhled.............................................................................................................13
2.6 Hodnocení úseků.....................................................................................................................................................15
2.7 Hodnocení tras........................................................................................................................................................16
2.8 Hodnocení překážek na základě indukce v trasách.................................................................................................17
3. Podrobná hodnocení vybraných lokalit..........................................................................................................................20
3.1 Lokality pro zadávací karty.....................................................................................................................................20
3.2 Lokality pro podrobný audit...................................................................................................................................21
3.3 Ostatní lokality........................................................................................................................................................24
4. Závěr...............................................................................................................................................................................41
4.1 Průzkum a sčítání....................................................................................................................................................41
4.2 Doplnění metodiky na základě zkušeností z analýzy..............................................................................................41
4.3 Konkrétní výsledky analýzy modelu.......................................................................................................................41
4.4 Lokality pro řešení..................................................................................................................................................41
4.5 Doporučení..............................................................................................................................................................42
5. Přílohy............................................................................................................................................................................43
5.1 Vyhodnocení modelu..............................................................................................................................................43
6. Literatura........................................................................................................................................................................43
2
1 Úvod
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu v Praze vzniká relativně velmi nahodilým způsobem.
Nové stavby, cyklostezky a cyklopruhy, se objevují převážně tam, kde proti nim nevzniká žádný
odpor. Výsledkem je rozdrobená síť s problémovými místy a mezerami tam, kde by cyklisté
potřebovali plynulý a bezpečný průjezd. Především v pražském centru se vyskytuje řada ulic, kde je
průjezd cyklisty buď nebezpečný nebo nelegální - každopádně velmi obtížný.
Projekt „Jak odstranit bariéry cyklodopravy v Praze“ si stanovil za cíl zhodnotit tato problémová
místa z hlediska toho, nakolik cyklistům v průjezdu brání a nakolik odrazují obyvatele Prahy od
toho, aby své denní cesty (do práce nebo do školy) vykonávali na jízdním kole.
Tato zpráva přináší podrobný popis analýzy problémových lokalit v širším centru Prahy tzv.
zjednodušeným postupem. Postup byl vyvinut v rámci tohoto projektu a je popsán v metodice [1].
Metodika byla vyvíjena souběžně s touto analýzou, která také ve zmíněné metodice slouží jako
referenční příklad.
1.1 Projekt „ Jak odstranit bariéry cyklodopravy v Praze“
Základním cílem projektu bylo zhodnotit jednak obtížnost problémových míst, jednak vliv, jaký by
mělo odstranění konkrétních překážek na atraktivitu jízdy na kole.
Unikátní postup hodnocení tras je postavený na předpokladu, že je to obtížnost konkrétní trasy,
která cyklistu odrazuje. Čím více různých překážek trasa obsahuje, tím méně cyklistů na kole
vyrazí. Z obtížnosti trasy a stávajícího počtu cyklistů v místě lze zjistit, kolik cyklistů by v úseku po
odstranění překážek přibylo.
Pro zhodnocení byl vytvořen model intenzit cyklistické dopravy v širším centru Prahy. Počty
cyklistů na hlavních tazích zjistilo červnové dvoudenní sčítání na patnácti klíčových křižovatkách,
doplněných o výsledky z automatických sčítačů. Výstupy z projektu jsou:
•
Podrobný průzkum cyklistických preferencí použitelný jako zdroj informací o tom, jak
odolní jsou cyklisté v provozu a která místa jim dělají výrazné problémy. [2]
•
Sčítání cyklistů na patnácti křižovatkách v centru Prahy. (celkem na 22 lokalitách). [3]
•
Návrh na úpravu pěti vybraných problémových koridorů formou zadávací karty (připravuje
se)
•
Předběžný rozbor problému u celkem 15 lokalit (připravuje se)
•
Dokumentace celkem 80 problémových lokalit (připravuje se)
•
Metodika umožňující aplikovat analýzu v jiných regionech. [1]
•
Podklady pro přesnější analýzy a případný podrobnější model cyklistické dopravy v Praze
(připravuje se)
1.2 Analýza problémových lokalit
Předmětem této zprávy je popis přípravy modelu a analýz vedoucích jednak ke zjištění míry
problémovosti konkrétních lokalit v centru Prahy, jednak ke stanovení prioritních míst, s největším
potenciálem rozvoje cyklistické dopravy.
3
Obr. 1: Očíslované hrany (modře), uzly (černě) a překážky (červeně)
4
v modelu. Intenzity jsou vyjádřeny tloušťkou hrany (legenda v mapě)
5
2. Zpracování
Hodnocení problémových míst vychází z jednoduchého modelu pohybu cyklistů v širším centru
Prahy. Pro přípravu modelu byl použit běžný postup z dopravního modelování, kdy se předpokládá
pohyb cyklistů po liniích (ulicích) mezi uzly (křižovatkami). Hodnocené překážky jsou přiřazeny
jednotlivým liniím.
2.1 rozsah území a hustota modelu
Zájmovým územím bylo centrum Prahy od míst, kde se mimo centrum vcelku souvislé cyklotrasy v
radiálním směru začínají rozpadat na úseky oddělené obtížně průjezdnými křižovatkami nebo
frekventovanými ulicemi (obr.2, modře). Model pohybu cyklistů musel zabrat poněkud širší území
(obr.1, červeně). Je ohraničen pokud možno zřejmými trasami v tangenciálním směru (na jihu
Hlubočepy - Braník - Krč - Kačerov, na severu Dejvice - Troja - Libeň, východní a západní
ohraničení je vzhledem k členitému reliéfu méně zjevné). Součástí modelu je také několik radiál
spojujících centrum s lidnatými okrajovými sídlišti.
Obr.2: Vymezení zájmové oblasti (modře) a rozsah modelu (červeně).
Model zahrnuje pouze hlavní koridory cyklistické dopravy a jejich spojky. V modelu je 205 hran a
132 uzlů, některé z nich ale nejsou kříženími, nýbrž jen zajišťují na jedné trase oddělení dvou hran s
výrazně odlišným charakterem.
6
2.2 Překážky
Na hrany modelu bylo namapováno celkem 189 problémových lokalit (překážek). Překážky byly
identifikovány z několika zdrojů:
•
Místa hodnocená jako problémová v cyklistické mapě Prahou na kole
( http://prahounakole.cz/mapa_klobouk )
•
Problémové lokality z projektu Oživení „Trasy cyklistického slabikáře“
( http://www.prahounakole.cz/cyklisticky-slabikar/ )
•
Problémová místa z oficiální pražské cyklistické mapy ( http://wgp.prahamesto.cz/tms/projects_a/cyklo/ )
•
Průjezd vybraných hran ( u kterých se předpokládá vyšší intenzita cyklistů)
•
Pohledová kontrola všech hran z podrobných leteckých snímků ( http://wgp.prahamesto.cz/tms/projects_a/cyklo/, mapy.cz, výběrově i Google Street view ).
2.3 Průjezdnost překážek
Pro zhodnocení vlivu překážky, úseku nebo trasy na počet cyklistů, je základním parametrem tzv.
průjezdnost. Tedy podíl cyklistů, který není přítomností překážky odrazen od své denní cesty. V
reálu cyklistu od cesty zpravidla neodradí výjimečný výskyt problémového místa, jako spíš jejich
kumulace. Proto předpokládáme, že pro výskyt konkrétní překážky existují různé průjezdnosti v
závislosti na počtu, v jakém se vyskytnou na celé trase. Provedený dotazovací průzkum ukázal, že
tento vztah průjezdnosti a počtu je pro různé překážky velmi rozdílný.
100%
100%
80%
80%
průjezdnos t
průjezdnost
Obrázek 3 ukazuje, že značně rozdílné průjezdnosti může vykázat výskyt byť i jen jediné překážky.
I velký počat snadných překážek může průjezdnost výrazně snížit; Grafy naznačují, že osm
obtěžujících přechodů či pokynů k sestoupení z kola má na rozhodnutí cyklisty realizovat cestu na
kole stejně devastující vliv, jako velmi náročný průjezd dvou křižovatek v pomalu se posouvající
koloně.
průjezdnost překážky
průjezdnost překážky
60%
40%
20%
0%
60%
40%
20%
0%
0
5
10
15
0
pravidelní
10
15
p o če t p ře ká že k n a tra s e
počet překážek na trase
Přechod,
veď
5
Průjezd v
koloně
příležitostní
pravidelní
příležitostní
Obr 3: Ukázka průjezdnosti překážek v závislosti na jejich počtu pro přechod nebo pokyn vést kolo
a pro průjezd v pomalu postupující koloně.
Dotazovací průzkum uvádí průjezdnost překážek pro pravidelné i příležitostné cyklisty. S ohledem
na zaměření průzkumu (nalezení překážek pro lidi, kteří nyní na kole do centra nejezdí) byly jako
vstup pro další hodnocení použité průjezdnosti zjištěné pro příležitostné cyklisty.
7
92%
26%
13%
95%
33%
15%
91%
24%
12%
83%
33%
12%
86%
30%
10%
82%
34%
13%
Průjezd v koloně
91%
41%
16%
97%
46%
19%
89%
39%
15%
Probl. přechod
Strmý kopec
92%
52%
24%
96%
64%
30%
91%
48%
22%
Levý pruh
Protisměrka
87%
45%
27%
90%
50%
35%
86%
43%
24%
Vlevo z úpruhu
Křiž bez ckp.
91%
50%
20%
97%
67%
30%
88%
44%
17%
Rušná pěší z.
Kruhový objezd
86%
48%
22%
91%
53%
25%
84%
46%
21%
Schodiště
Podél parkujících
91%
48%
26%
92%
50%
28%
91%
47%
25%
Vjezd do sil.
Předjetí kolony
97%
48%
21%
98%
47%
21%
96%
48%
21%
Křiž.2x+
Tram. koleje
98%
59%
27%
98%
69%
35%
98%
56%
24%
Nepříjemné
místo
Nerovný terén
Křížení, svět.
Křiž. piktokor.
99% 99% 100%
76% 75% 69%
41% 42% 36%
98% 97% 100%
72% 87% 72%
45% 56% 39%
99% 100% 99%
78% 71% 68%
40% 36% 35%
Křiž. dej před.
1
3
všichni
10+
1
pravidelní 3
cyklisté 10+
příležitos 1
3
tní
cyklisté 10+
Přechod, veď
počet překážek
Skupina
Všem překážkám byla přiřazena průjezdnost odpovídající výsledkům dotazovacího průzkumu
(tabulky 1 a 2). Stejným způsobem byla přiřazena průjezdnost i jednotlivým hranám modelu. Např.
vedlejší ulice s v centru Prahy obvyklým stupněm provozu již není v delším úseku průjezdná pro
70% cyklistů.
97%
35%
14%
97%
38%
16%
98%
33%
13%
91%
48%
18%
95%
54%
23%
89%
45%
16%
90%
26%
10%
92%
25%
10%
89%
27%
10%
92%
33%
18%
91%
30%
13%
93%
34%
19%
88%
35%
16%
93%
41%
20%
86%
33%
15%
82%
35%
13%
91%
38%
17%
78%
35%
12%
84%
32%
13%
93%
41%
15%
81%
29%
12%
74%
26%
9%
83%
28%
12%
70%
25%
8%
Tabulka 1: Průjezdnosti překážek (interpolační tabulka).
Jméno terénu / podíl na
trase
Cyklostezka
Chodník
Klidná ulice
Cyklopruhy
Provoz
silný provoz
Přírodní cesta
Mimo obec
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0,1%
100%
95%
95%
98%
79%
22%
96%
65%
3%
100%
95%
95%
98%
79%
22%
96%
65%
5%
100%
95%
95%
98%
79%
22%
96%
65%
10%
100%
95%
95%
98%
79%
22%
96%
65%
20%
100%
91%
90%
95%
66%
17%
90%
54%
30%
100%
87%
85%
92%
54%
13%
83%
43%
50%
100%
80%
75%
87%
28%
4%
71%
22%
75%
100%
80%
75%
87%
28%
4%
71%
22%
100%
100%
80%
75%
87%
28%
4%
71%
22%
Tabulka 2: Průjezdnost terénů (příležitostní cyklisté)
2.4 Intenzity
Počty cyklistů na jednotlivých hranách modelu byly získány rozvinutím výsledků sčítání cyklistů do
zbytku sítě. Výsledkem je model počtu cyklistů.
Nejedná se o model cyklistické dopravy. V takovém modelu by počty cyklistů na jednotlivých
hranách byly vytvořeny namapováním tras mezi počátky a cíli cest, které odpovídají počtu cest
jinými dopravními prostředky a sníženými o vliv neatraktivity jízdy na kole v dané trase. Tento
komplexní postup je popsán v připravované metodice, v tomto případě ale nebyl aplikován.
Důvodem je na nedostatek podkladů o počtu cest mezi jednotlivými částmi území Prahy a následná
nutnost použít numerický dopravní model a tedy i specializovaný software.
Zjednodušený model počtu cyklistů rozvíjí výsledky sčítání a pro trasy mimo sčítané oblasti a
rozvinutou infrastrukturu stanovuje relativně nízké počty cyklistů. Vytvořený model intenzit
ukazuje obr. 4.
2.5 Hodnocení překážek
Pro porovnání úseků nebo tras byly pro každý úsek (hranu) vypočteny následující parametry:
•Průjezdnost úseku ( pakt ). Odpovídá překážce (překážkám) s nejnižší zjištěnou průjezdností.
Zde se aplikuje kumulativní efekt více překážek, tedy např. více schodišť, úseků s dlažbou
apod. činí úsek výrazně více neprůjezdný. Uvádí se v procentech.
8
Obr. 4: Intenzity cyklistů na modelu (1000+ , 700-1000, 500-700, 300-500, 200-300, 200-)
•Průjezdnost úseku po odstranění překážek ( pakt ). Pro všechny úseky a překážky byl definován
tzv. cílový stav, tedy reálná podoba místa poté, co je překážka odstraněna. (ze schodiště se
může stát rampa, z neřešené křižovatky křižovatka s piktokoridorem, u úseku např.
zklidnění ulice se silným provozem, apod.). Je podstatné, že vyřešený úsek nemusí (a často
ani nemůže) mít 100% průjezdnost. Uvádí se v procentech.
•Zvýšení průjezdnosti. Tento parametr indikuje, jak se zvětší skupina, pro kterou je daný úsek
akceptovatelný. Počítaná podle vzorce (pcíl / pakt) - 1. Tato hodnota je nejvyšší pro místa, kde
je stávající průjezdnost velmi nízká (například dlouhé úseky se silným provozem), a
dosahuje poměrně vysokých hodnot i v případě, že cílové řešení není zcela optimální
(například při pouze částečném zklidnění). Uvádí se v procentech.
•Snížení bariérovosti. Tento parametr říká, jak se sníží skupina cyklistů, pro které je daný úsek
neprůjezdný. Počítá se z inverzních hodnot průjezdnosti ( 1 - p ), takzvaných bariérovostí
jako (1 - pakt ) / ( 1 - pcíl). Uvádí se v procentech.
•Problémovost místa. Je rovna bariérovosti násobené aktuálním počtem cyklistů. Uvádí se v
bodech.
•Indukce. Vyjadřuje, pro kolik cyklistů se úsek stane po odstranění překážky průjezdným. Je
rovna zvýšení průjezdnosti násobené aktuálním počtem cyklistů a uvádí se v bodech.
Analýzy pro byly prováděny především pro překážky, průjezdnost byla hodnocena navíc pro úseky.
Kompletní hodnocení překážek (i z dalších kritérií) najdete v příloze model_vyhodnoceni.odt,
9
panely 1-6. Zde představíme pouze stručné výtahy prvních několika míst.
Hodnocení podle problémovosti - náhled
Následující tabulka zobrazuje první část žebříčku překážek z hlediska problémovosti. Problémovost
vyjadřuje počet cyklistů, který odrazuje sama o sobě přítomnost překážky.
č
Identifi
kace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ús.130
ús.130
př.138
př.127
př.28
ús.51
ús.51
ús.131
ús.131
př.45
př.43
př.74
ús.66
př.1
př.12
př.17
ús.5
ús.5
př.182
př.133
př.132
př.181
ús.62
ús.62
př.25
př.14
př.87
př.27
př.64
př.16
př.44
ús.63
ús.63
Úsek
Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží JS
133, Jižní Náplavka Mánes - střed
119, severní náplavkadc.
14, Újezd - Klárov
Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
Dlouhá třída - Kpt.Jaroše
ND - Mánes
Mánes - ND
29, Chotkova, nahoru
29, Chotkova, nahoru
66, Most Barikádníků - U čes.Lod
Most Barikádníků - U čes.Lod
1, Lihovar - Smíchovské n,
5, Nádr. Smíchov - U žel.mostu
7, U žel.mostu - Anděl
Nádr. Smíchov - U žel.mostu
U žel. mostu - Nádr. Smíchov
51, Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
130, Smetanovo nábřeží SJ
130, Smetanovo nábřeží SJ
188, A2 Podolská - pod Jeremnkov.
Vrbenského -> Výstaviště
Výstaviště -> Vrbenského
14, Újezd - Klárov
6, Železniční most, směr Výtoň
80, A26 Poděbradská - St.Hloub.
13, Most Legií -> divadlo
45, Trojská lávka -> Troja
6, Železniční most, směr Výtoň
29, Chotkova, nahoru
Vrbenského ZV
Vrbenského VZ
Popis překážky
jezdí se po zalidněném chodníku
jezdí se po zalidněném chodníku
Dlážděný úsek náplavky pod Mánesem
Dlážděný úsek náplavky od Rudolfina k Čechovu mostu
Míšeňská x U Lužického Semináře - úzké místo, dlažba
jezdí se spíš po chodníku
jezdí se spíš po chodníku
Chotkova nahoru, dolní část bez ckp.
Klárov, průjezd křižovatkou dolů
Chodník podél Povltavksé
Jízda v tramvajových kolejích
Dlažba v nádražní ul.
Dlažba
Tramvajové koleje, dlažba
Kpt.Jaroše, X s nábřežím, dc, zc
Křížovnické nám, před semafory (oba směry)
Smetanovo nábřeží před křižovatkou ND
Beznínka v Podolí
Újezd, průjezd X s Vítěznou (směr dc.) nebo Šeříková
Křížení Hořejší nábř. a Svornosti, přechody
Schody z cks. Rokytka
most Legií, kolona směr ND
Trojská lávka, chodník 300 m
Schodiště na Výtoni
Klárov, stoupání, dlažba
Probl
émov
ost
462
462
424
362
315
312
312
254
254
234
232
212
212
211
210
210
210
210
209
208
208
204
187
187
179
171
167
164
159
159
157
156
156
Tab. 3: Žebříček samo o sobě problémových lokalit (část).
Na vysokých místech se často vyskytují úseky jako takové. To je tím, že přítomnost jedné překážky
obvykle cyklistům tolik nevadí, jako jejich kumulace, nebo existence delšího úseku. Opakování
některých míst je možné v případě, že je překážka současně evidována i v rámci úseku (který se
často zobrazuje zvlášť pro oba směry).
10
Pokračování tabulky naleznete v příloze, list 3.
Hodnocení podle izolovaného přínosu (indukce) - náhled
Následující tabulka zobrazuje první část žebříčku překážek z hlediska indukce pro jednotlivé
překážky. Stejně jako v předchozím případě, i zde se nejedná o zásadní hodnocení vlivem toho, že
efekt odstranění překážky není hodnocen v kontextu. V tabulce se tak vyskytují extrémně nadsazené
hodnoty, například benzínová pumpa v Podolí.
č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Identifi
kace
př.181
př.182
př.138
ús.133
ús.133
př.127
ús.119
ús.119
ús.130
ús.130
ús.51
ús.51
př.28
ús.14
ús.14
př.43
př.45
ús.29
ús.131
ús.131
ús.29
př.74
ús.66
př.1
př.132
ús.188
ús.188
př.12
př.17
ús.5
ús.5
ús.7
ús.7
ús.202
ús.202
ús.62
ús.62
př.87
Izol.in
dukce
188, A2 Podolská - pod Jeremnkov. Beznínka v Podolí
2004
51, Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
Kpt.Jaroše, X s nábřežím, dc, zc
609
133, Jižní Náplavka Mánes - střed Dlážděný úsek náplavky pod Mánesem
424
Jižní Náplavka Mánes - střed
150m dlažba
424
Jižní náplavka střed - Mánes
150m dlažba
424
119, severní náplavka dc.
Dlážděný úsek náplavky od Rudolfina k Čechovu mostu 362
severní náplavka dc.
dlažba
362
severní náplavka zc.
362
Smetanovo nábřeží SJ
jezdí se po zalidněném chodníku
314
Smetanovo nábřeží JS
jezdí se po zalidněném chodníku
314
Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
303
Dlouhá třída - Kpt.Jaroše
303
14, Újezd - Klárov
Míšeňská x U Lužického Semináře - úzké místo, dlažba 283
Újezd - Klárov
283
Klárov - Újezd
Vjezd od Klárova všeobecně problémový
283
29, Chotkova, nahoru
Klárov, průjezd křižovatkou dolů
232
29, Chotkova, nahoru
Chotkova nahoru, dolní část bez ckp.
227
Chotkova, nahoru
stoupání s cyklopruhem
227
ND - Mánes
jezdí se spíš po chodníku
226
Mánes - ND
jezdí se spíš po chodníku
226
Chotkova, dolů
serpentina, kolony
225
66, Most Barikádníků - U čes.Lod Chodník podél Povltavksé
212
Most Barikádníků - U čes.Lod
212
1, Lihovar - Smíchovské n,
Jízda v tramvajových kolejích
211
130, Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží před křižovatkou ND
208
A2 Podolská - pod Jeremnkov.
204
A2 Pod Jeremen.-Podolská
204
5, Nádr. Smíchov - U žel.mostu
Dlažba v nádražní ul.
201
7, U žel.mostu - Anděl
Dlažba
201
Nádr. Smíchov - U žel.mostu
Tramvajové koleje, dlažba
201
U žel. mostu - Nádr. Smíchov
201
U žel.mostu - Anděl
201
Anděl - U Žel. mostu
zc. pěší zóna
201
Hlubočepy - Lihovar
Ulice, tram. koleje
190
Lihovar - Hlubočepy
190
Vrbenského -> Výstaviště
182
Výstaviště -> Vrbenského
182
80, A26 Poděbradská - St.Hloub.
Schody z cks. Rokytka
167
Úsek
Popis překážky
11
č
39
40
41
42
43
44
45
46
Identifi
kace
ús.80
ús.80
př.25
př.64
př.16
př.44
ús.63
ús.63
Úsek
A26 Poděbradská - St.Hloub.
AS6 St.Hloub.-Poděbradská
14, Újezd - Klárov
45, Trojská lávka -> Troja
6, Železniční most, směr Výtoň
29, Chotkova, nahoru
Vrbenského ZV
Vrbenského VZ
Popis překážky
schody
Újezd, průjezd X s Vítěznou (směr dc.) nebo Šeříková
Trojská lávka, chodník 300 m
Schodiště na Výtoni
Klárov, stoupání, dlažba
Izol.in
dukce
167
167
165
159
159
157
151
151
Tab. 3: Žebříček lokalit, s největším izolovaným přínosem (část).
Hodnocení podle nárůstu bezpečnosti - náhled
Následující tabulka zobrazuje první část žebříčku překážek z hlediska bezpečnosti. Nebezpečnost
lokalit byla vyhodnocena podle metodiky, kdy se přiřazují body za nebezpečnost podle charakteru
místa a vynásobí se počtem projíždějících cyklistů. Metoda použitá v modelu (viz tab. 4) se
poněkud liší od postupu navrženého v metodice [1]. Ten byl rozšířen právě na základě zkušeností s
výsledky této analýzy.
Charakter
Nebezpečnost
Příklad
1 Žádné problémy
0
2 Časté nelegální chování cyklistů ( 10% průjezdů a více )
1
Přejíždění na červenou
3 Efektivní průjezd vyžaduje nelegální chování bez kontaktu s vozidly
1
Chodník
4 Efektivní průjezd vyžaduje nelegální chování při kontaktu s vozidly
2
Protisměrka
5 Bezpečný průjezd vyžaduje nelegální chování při kontaktu s vozidly
3
Kruhový objezd
6 Častý výskyt skoronehod ( 10% průjezdů a více )
4
7 Bezpečný nebo legální průjezd vyžaduje manévr na úrovní
skoronehody
6
8 Na místě došlo k dopravní nehodě cyklisty
10
9 Na místě došlo k dopravní k dopravní nehodě cyklisty se závažnými
následky (zranění nebo smrt)
20
Tabulka 4: Hodnocení lokalit z hlediska bezpečnosti. Aplikováno a rozšířeno v metodice [1] .
Do modelu vstupovalo minimum informací o dopravních nehodách cyklistů. Jediná informace o
nehodě cyklisty, která do řešení vstupuje, se vztahuje ke křižovatce nábř. Kapitána Jaroše Dukelských Hrdinů, která pochopitelně posouvá tuto křižovatku v tabulce na první místo.
Nebez
pečno
st
800
420
420
č
Identifi
kace
1
2
3
př.182
ús.130
ús.130
51, Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží JS
Kpt.Jaroše, X s nábřežím, dc, zc
jezdí se po zalidněném chodníku
jezdí se po zalidněném chodníku
4
př.132
130, Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží před křižovatkou ND
420
5
6
př.133
př.134
130, Smetanovo nábřeží SJ
130, Smetanovo nábřeží SJ
Křížovnické nám, před semafory (oba směry)
Křižovnická, kolona u metra Starom.
420
420
Úsek
Popis překážky
12
Nebez
pečno
st
300
č
Identifi
kace
7
př.183
50, Letenský zám - Kpt.Jaroše
Kpt.Jaroše, přechod („stojí za dva“)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
př.26
př.181
př.46
př.153
ús.116
ús.116
př.123
př.163
př.71
12, Kinského nám - Újezd
188, A2 Podolská - pod Jeremnkov.
30, Kosárkovo nábřeží-Ed.Beneš
147, A2 náplavka - Podolská
Nám.Rep.-Seifertova
Seifertova-Nám.Rep
116, Nám.Rep.-Seifertova
157, Vršovcká: Eden-Solidarity
58, Jankovcova ZV
Křižovatka Újezd X Vítězná (směr zc.), odbočení vlevo
Beznínka v Podolí
Přechod přes náb. E.Beneše
Vyšehradský tunel, veď kolo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
př.139
př.64
ús.151
ús.45
ús.45
př.155
př.156
ús.131
ús.131
135, Palackého n. - Karlovo n.
45, Trojská lávka -> Troja
NaSlupi -Otakarova
Trojská lávka -> Troja
Trojská lávka -> Bubeneč
151, NaSlupi -Otakarova
151, NaSlupi -Otakarova
ND - Mánes
Mánes - ND
křížení Rašínova nábř, přechody u zastávek
Trojská lávka, chodník 300 m
část cks, ale 50% bez úprav
vjezd do Křesomyslovy (zc)
kolona před Bělehradskou (zc), chodník
jezdí se spíš po chodníku
jezdí se spíš po chodníku
150
140
140
140
140
140
140
120
120
26
př.1
1, Lihovar - Smíchovské n,
Jízda v tramvajových kolejích
120
27
28
př.25
ús.14
14, Újezd - Klárov
Újezd - Klárov
Újezd, průjezd X s Vítěznou (směr dc.) nebo Šeříková
120
120
29
30
31
32
33
ús.14
př.63
ús.13
ús.13
př.95
Klárov - Újezd
44, Za Císařským mlýnem ZV
Most Legií -> divadlo
Most Legií -> Újezd
86, A2 Betoárka - Danube
Vjezd od Klárova všeobecně problémový
Protisměrka Císařský mlýn
Kolona na mostě Legií
120
120
110
110
100
Úsek
Popis překážky
chodníky,
průjezd Seifertovou (oba směry)
Solidarity - kruhový objezd
Jankovcova, přerušené ckp
nepřehledné místo, vedení kola
228
180
180
180
156
156
156
150
150
Tabulka 5: Hodnocení lokalit z hlediska bezpečnosti, výřez.
Zde prezentované hodnocení má spíš orientační charakter a trpí jistými nedostatky. Modelu chybí
především vložení informací o dopravních nehodách cyklistů, které by patřičně zdůraznilo místa,
kde k nehodě již došlo. K důkladnému auditu je také třeba pozorování na místě, které by umožnilo
rozpoznat místa, kde dopravní nehoda bezprostředně hrozí pro častý výskyt skoronehod nebo na
cyklistech vynucovaný manévr skoronehodě odpovídající.
Protože ale důsledný bezpečnostní audit není předmětem této analýzy, spokojíme se s
konstatováním, že k věrohodnému bezpečnostnímu zhodnocení je třeba doplnit pozorování.
Hodnocení podle realizovatelnost - náhled
Následující tabulka zobrazuje první část žebříčku překážek z hlediska realizovatelnosti. Hodnocení
pracuje s třemi parametry: Finanční náročností, náročností schvalovacího procesu a tzv.
kontroverzností. Náročnost schvalovacího procesu bere v potaz, zda si řešení vyžaduje odchýlení od
norem nebo jejich úpravy, případně, zda nevyžaduje změnu legislativy. Kontroverznost je dosti
13
subjektivní parametr, v tomto případě postavený především na míře omezení individuální
automobilové dopravy. Řešení vyžadující omezení počtu parkovacích míst nebo snížení kapacity
křižovatky mají vysokou hodnotu tohoto parametru. Jako ve všech hodnoceních, i zde se výsledný
koeficient váží naměřenými intenzitami tak, aby dal vyšší prioritu místům s větším provozem
cyklistů.
pořadí
řešitel
nost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Identifi
kace
př.138
př.127
př.64
př.85
př.181
př.128
př.87
př.63
př.95
př.1
př.155
př.25
př.13
př.28
př.12
př.17
př.46
př.18
př.159
př.86
př.27
př.33
př.51
př.70
př.68
př.151
př.133
př.45
př.19
př.79
př.84
př.132
př.156
př.42
př.40
př.134
př.4
př.83
př.2
př.20
Úsek
133, Jižní Náplavka Mánes - střed
119, severní náplavkadc.
45, Trojská lávka -> Troja
78, A26 Podv.Mlýn-U Elektry
188, A2 Podolská - pod Jeremnkov.
119, severní náplavkadc.
80, A26 Poděbradská - St.Hloub.
44, Za Císařským mlýnem ZV
86, A2 Betoárka - Danube
1, Lihovar - Smíchovské n,
151, NaSlupi -Otakarova
14, Újezd - Klárov
6, Železniční most, směr Výtoň
14, Újezd - Klárov
5, Nádr. Smíchov - U žel.mostu
7, U žel.mostu - Anděl
30, Kosárkovo nábřeží-Ed.Beneš
7, U žel.mostu - Anděl
153, Vršovická Otakar-Petrohr.
78, A26 Podv.Mlýn-U Elektry
13, Most Legií -> divadlo
23, Dlabačov
32, Pod Hanavským - Gogolova
57, Libeňský most ZV
55, Hlávkův most - Dělnická
144, Vyšehradská (Výtoň-Benát.)
130, Smetanovo nábřeží SJ
29, Chotkova, nahoru
7, U žel.mostu - Anděl
71, Elsnicovo nám - Ústí Rokytky
77, A26 Kolčavka - Podvinný ml.
130, Smetanovo nábřeží SJ
151, NaSlupi -Otakarova
27, Jelení, Mar hradby, zc.
27, Jelení, Mar hradby, zc.
130, Smetanovo nábřeží SJ
2, Síchovské n. - Radlická
77, A26 Kolčavka - Podvinný ml.
1, Lihovar - Smíchovské n,
8, Anděl - Palackého nám.
Popis překážky
Řešite
lnost
Dlážděný úsek náplavky pod Mánesem
1129
Dlážděný úsek náplavky od Rudolfina k Čechovu mostu 899
Trojská lávka, chodník 300 m
885
Chybějící kus stezky ve Vysočanech (nezpevněná cesta) 800
Beznínka v Podolí
788
Chodník u Rudolfina
690
Schody z cks. Rokytka
617
Protisměrka Císařský mlýn
600
nepřehledné místo, vedení kola
500
Jízda v tramvajových kolejích
487
vjezd do Křesomyslovy (zc)
452
Újezd, průjezd X s Vítěznou (směr dc.) nebo Šeříková
437
Protisměrka U Železničního mostu (zc)
422
Míšeňská x U Lužického Semináře - úzké místo, dlažba 422
Dlažba v nádražní ul.
400
Dlažba
400
Přechod přes náb. E.Beneše
382
Křižovatka s ul Ostrovského, čekání v koloně
363
křižovatka u nádraží
356
Křížení Sokolovské (2x přechod)
350
most Legií, kolona směr ND
339
Dlabačov, dlažba na bypassu
329
Dlažba v objízdných uličkách Pařížské
318
Libeňský most západ - chybějící nájezdy na cks.
302
Hnusný podchod Hlávkova mostu u metra Vltavská
292
Vyšehradská, kočičí hlavy
288
Křížovnické nám, před semafory (oba směry)
287
Chotkova nahoru, dolní část bez ckp.
286
Anděl - průjezd tram. zastávkami (zc.)
280
dvoje světla
280
Křížení Podvinného Mlýna (přechod)
270
Smetanovo nábřeží před křižovatkou ND
269
kolona před Bělehradskou (zc), chodník
265
Přejezd na cyklostezku na Jelení X U Brusnice
261
Křižovatka Mar.hradby X u Prašného mostu. Řazení
252
Křižovnická, kolona u metra Starom.
252
Schodiště z lávky dolů
250
Podchod pod Čuprovou (schody, chodník)
245
Rychlý provoz
240
Protisměrka Lidická (posměr tram koleje)
240
14
pořadí
Identifi
řešitel
Úsek
kace
nost
41 př.38
27, Jelení, Mar hradby, zc.
42 př.52
34, Badeniho, Pelléova, Muchova
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
př.88
př.21
př.153
př.15
př.136
př.44
př.137
př.71
př.74
př.39
80, A26 Poděbradská - St.Hloub.
8, Anděl - Palackého nám.
147, A2 náplavka - Podolská
6, Železniční most, směr Výtoň
132, Nár.Třída - Mánes
29, Chotkova, nahoru
132, Nár.Třída - Mánes
58, Jankovcova ZV
66, Most Barikádníků - U čes.Lod
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Popis překážky
Řešite
lnost
Mariánské hradby -provoz nebo chodník
Dlažba Badeniho (jezdí se chodník)
Chodník podél Poděbradské od Nademlejnské po U
Mototechny, vč. křížení Průmyslové
Kolona směr Palackého nám.
Vyšehradský tunel, veď kolo
Chodník na mostě
Spálená, protisměrka
Klárov, stoupání, dlažba
Lazarská, dlažba
Jankovcova, přerušené ckp
Chodník podél Povltavksé
Přechod u Belvedéru
240
240
240
238
237
228
213
213
212
211
210
200
Tabulka 6: Hodnocení lokalit z hlediska realizovatelnosti, výřez.
2.6 Hodnocení úseků
Úseky byly hodnoceny na problémovost (tj. neprůjezdnost x aktuální intenzita ) . Následující
tabulka ukazuje patnáct nejproblémovějších lokalit.
Celkové
pořadí
Jméno úseku
Odhad Problé Průjez
intenzity movost dnost
9
A2, Smetanovo nábřeží a
Křižovnická
A2, Jižní náplavka u Mánesa
A2, Severní náplavka pod Čechovým
mostem
A1, Cihelná a U Lužického semináře
A2, Nábřeží Kapitána Jaroše,
Štefánikův most
A2, Masarykovo nábřeží
Klárov (nahoru)
A2 Most Barikádníků - U Českých
loděnic
A1, Nádražní ulice na sever od
Smíchovského nádraží
10
11
12
A1, Nádražní ulice u Anděla
A2, Podolská - Na Mlejnku
Vrbenského, U Výstaviště
400
1800
240
210
204
187
13
Železniční most (Smíchov - Výtoň)
380
171
14
15
Most Legií
A23 Křesomyslova ul.
550
700
164
148
1
2
3
4
5
6
7
8
Doporučená úprava
700
1500
462
424
34% částečné zklidnění
72% srovnat dlažbu (150m)
690
600
362
315
48% srovnat dlažbu (300 m)
48% Lepší dlažba
400
1200
300
312
254
234
600
212
22% úpravy řazení, souvislé piktokoridory
79% piktokoridor
22% lepší dlažba, cyklopruh
zobousměrnění a rozšíření chodníku,
65% odstranění hmatného pásu
400
210
48% odstranění dlažby, cyklopruh
Cyklopruhy, průjezd pěší zónou ve směru z
48% centra mimo tram. zastávky.
89% Přechody pro chodce, chodník u pumpy.
22% cyklopruhy, před Výstavištěm cyklostezka
Cyklostezka na lávce, úprava schodišť,
55% bezpečné křížení výpadovek.
Cyklopruhy, úprava řazení před
70% křižovatkou u Národního divadla
79% Cyklopruhy, řazení před křižovatkou
Tabulka 7: Patnáct nejproblémovějších úseků (hran).
15
Není vhodné vyvozovat závěry ze zvýšení průjezdnosti nebo indukce vypočtené pro jednotlivé
úseky. Indukce vypočtená pro jediný úsek bez ohledu na okolí ale nedává počet cyklistů, který na
trase skutečně přibude. Pokud například vyřešíme kvalitně prostřední úsek ze tří a krajní ponecháme
téměř neprůjezdné, k očekávanému zvýšení na středním úseku nedojde. Pro korektnější výpočet
indukce je třeba hodnotit současně delší trasy, než jen jednotlivé hrany. Proto byla u krátkých úseků
hodnocena pouze problémovost.
Kompletní hodnocení úseků najdete v příloze model_vyhodnoceni.odt, panel 7.
2.7 Hodnocení tras
V přesném modelu by bylo možné vypočítat vliv odstranění překážky v jednom úseku na počet cest
realizovaných na kole s ohledem na to, jak se změní kvalita celých cest, jejichž součástí by byl
řešený úsek. Takového výpočtu nejsme bez numerického modelu cyklistické dopravy schopni,
můžeme ale zrealizovat několik analýzu založenou na vybraných trasách, pokrývajících drtivou
většinu hran v centru Prahy.
Trasy jsou zvolené tak, aby se příliš neměnily intenzity na jednotlivých úsecích, ze kterých se
skládají. Obvykle začínají a končí nějakým méně problematickým úsekem a mají pokud možno
stále stejný charakter. Jejich délka se pohybuje mezi 2-5 km, což je 20-50% průměrné denní cesty
vykonané jakýmkoliv dopravním prostředkem (zjištěno průzkumem).
V širším centru Prahy bylo definováno celkem 29 tras (obr. 5). Některé z nich ( č. 1, 15) ale leží
mimo zájmovou oblast a nebyly hodnoceny.
Obr. 5: Trasy definované pro analýzu průjezdů.
Průjezdnost tras byla hodnocena, jako by se jednalo o jeden úsek; byly tedy zavedeny efekty
vícenásobných překážek, vliv dlouhých úseků v provozu apod. Výsledkem jsou průjezdnosti
16
výrazně nižší, než u jednotlivých úseků. Dle očekávání vedla kumulace překážek v řadě případů k
nižší průjezdnosti trasy, než je nejnižší průjezdnost všech úseků na trase.
U tras, které se skládají z více úseků, bylo možné určit také tzv. přepočtenou průjezdnost. Ta
vychází z předpokladu, že cyklista urazí po trase stejné kvality celou svou cestu. Při přepočtu se tak
navyšuje počet překážek tak, aby odpovídal trase v délce zhruba 10 kilometrů (nejvýše však třikrát,
protože u úseků kratších než 3 km není už extrapolace zrovna spolehlivá).
Zatímco základní průjezdnost se pro většinu úseků v centru pohybuje mezi 25% a 50%, přepočtená
průjezdnost je často menší než 25%. v extrémních případech se blíží až pouhým 10%. Jestliže
takovými trasami již dnes jezdí v některých případech řádově stovky cyklistů, lze po odstranění
problému očekávat zvýšení počtu projíždějících cyklistů zřejmě i troj- nebo vícenásobné, v
extrémních případech může být nárůst i téměř řádový.
č.
6
5
9
14
2
4
7
13
16
19
23
11
24
městské
trasy
Z
Do
Mánes (přes Smetanovo
A2
Hlávkův most
nábřeží)
A251, A310 Náměstí Republiky Výstaviště (Stromovka)
Letná (přes Palmovku a
A254, A160 Podvinný mlýn
Výstaviště)
Tachovské nám. (přes
A15, A25
Badeniho
Starom.nám.)
A2
Na Mlejnku
Mánes
A1
Hlubočepy
Újezd
Albertov (přes železniční
A13
Radlická
most)
A41
Ke Kačerovu
Vyšehrad (přes Pankrác)
A24
Můstek
Malešice (po Vinohradské)
A1, A24
Špejchar
Národní (přes Újezd)
A401
Na Slupi
Můstek (přes Karlovo nám.)
A14, 235,
Vyšehrad (přes Palackého
A41
Anděl
nám.)
Letenské sady
Těšnov
Průjezd- Průjezd- Odhad
indukce
nost zá- nost pře- současné (možní noví
kladní počtená intenzity cyklisté)
25%
22%
11%
20%
863
410
1856
1358
17%
13%
239
814
23%
72%
36%
13%
44%
21%
254
1580
397
632
622
615
25%
22%
22%
48%
48%
10%
17%
22%
25%
25%
378
168
150
429
333
592
483
421
380
219
44%
55%
21%
22%
258
283
207
205
Tabulka 8: Trasy v centru s indukcí vyšší než 200 cyklistů.
Kompletní vyhodnocení tras najdete v příloze model_vyhodnoceni.odt, panel 7. Je třeba vzít na
vědomí, že hodnocení tras ležících mimo centrum není dostatečně přesné (především výpočty
indukce).
2.8 Hodnocení překážek na základě indukce v trasách
Vyhodnocení tras z hlediska indukce umožnilo zjistit přínos odstranění konkrétní překážky na
indukci v celé trase a tím vyhodnotit existující překážky z komplexnějšího hlediska. Kromě
parametrů vztahujících se k výhradně k izolovaným vlastnostem překážky (viz kap. 2.5) bylo tak
možné zjistit indukci v trase po jejím odstranění (nebo po změně charakteru úseku). Výsledkem je
páté hodnotící kritérium, podle kterého bylo možné překážky seřadit.
Toto hodnocení můžeme považovat za nejkvalitnější, pokud jde o jednotlivé překážky. Přímo v
textu zprávy proto uvádíme žebříček všech překážek, u kterých byla identifikována nenulová
indukce v celé trase.
17
č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
indukce v
trase
př.138 133, Jižní Náplavka Mánes - střed Dlážděný úsek náplavky pod Mánesem
382
př.133 130, Smetanovo nábřeží SJ
Křížovnické nám, před semafory (oba směry)
257
ús.130 Smetanovo nábřeží SJ
jezdí se po zalidněném chodníku
253
ús.130 Smetanovo nábřeží JS
jezdí se po zalidněném chodníku
253
př.87 80, A26 Poděbradská - St.Hloub.
Schody z cks. Rokytka
217
př.83 77, A26 Kolčavka - Podvinný ml. Podchod pod Čuprovou (schody, chodník)
217
př.127 119, severní náplavka dc.
Dlážděný úsek náplavky od Rudolfina k Čechovu mostu
209
př.132 130, Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží před křižovatkou ND
195
př.129 120, J.Palacha - Staroměstské n.
Nám. Jana Palacha (křižovatka a tram. zast.dc.)
195
př.45 29, Chotkova, nahoru
Chotkova nahoru, dolní část bez ckp.
176
př.181 188, A2 Podolská - pod Jeremnkov. Beznínka v Podolí
171
př.153 147, A2 náplavka - Podolská
Vyšehradský tunel, veď kolo
171
př.47 30, Kosárkovo nábřeží-Ed.Beneš
Strmé úzké stoupání od E.Beneše na Letnou.
144
př.134 130, Smetanovo nábřeží SJ
Křižovnická, kolona u metra Starom.
139
př.25 14, Újezd - Klárov
Újezd, průjezd X s Vítěznou (směr dc.) nebo Šeříková
128
př.27 13, Most Legií -> divadlo
most Legií, kolona směr ND
128
př.182 51, Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
Kpt.Jaroše, X s nábřežím, dc, zc
122
př.18 7, U žel.mostu - Anděl
Křižovatka s ul Ostrovského, čekání v koloně
118
Strmé úzké stoupání od Čechova mostu na Letnou.
př.48 31, Pod Hanavským - Starom.n.
Schody.
111
př.157 151, NaSlupi -Otakarova
Křižovatka s Bělehradskou
108
př.159 153, Vršovická Otakar-Petrohr.
křižovatka u nádraží
108
př.41 27, Jelení, Mar hradby, zc.
Jelení - provoz (chodník nevhodný)
104
př.40 27, Jelení, Mar hradby, zc.
Křižovatka Mar.hradby X u Prašného mostu. Řazení
104
př.34 23, Dlabačov
křížení vjezdů na náměstí
104
př.28 14, Újezd - Klárov
Míšeňská x U Lužického Semináře - úzké místo, dlažba
104
př.154 150, Na Slupi od Vyšehradské
Na Slupi dc., kolony
99
Čechův most + křiužovatky - provoz, kolony (nebo
př.49 31, Pod Hanavským - Starom.n.
chodci)
98
př.14 6, Železniční most, směr Výtoň
Křížení Hořejší nábř. a Svornosti, přechody
98
př.1
1, Lihovar - Smíchovské n,
Jízda v tramvajových kolejích
87
př.46 30, Kosárkovo nábřeží-Ed.Beneš
Přechod přes náb. E.Beneše
82
př.145 137, Můstek - Karlovo nám.jih
Karlovo nám., Dlažba
80
př.144 137, Můstek - Karlovo nám.jih
Vodičkova, Dlažba, koleje, nerovnosti
80
př.51 32, Pod Hanavským - Gogolova
Dlažba v objízdných uličkách Pařížské
80
př.33 23, Dlabačov
Dlabačov, dlažba na bypassu
79
př.21 8, Anděl - Palackého nám.
Kolona směr Palackého nám.
77
př.64 45, Trojská lávka -> Troja
Trojská lávka, chodník 300 m
76
př.86 78, A26 Podv.Mlýn-U Elektry
Křížení Sokolovské (2x přechod)
76
př.84 77, A26 Kolčavka - Podvinný ml. Křížení Podvinného Mlýna (přechod)
76
př.69 55, Hlávkův most - Dělnická
Přechody Bubenské nábřeží, Jateční
74
př.183 50, Letenský zám - Kpt.Jaroše
Kpt.Jaroše, přechod („stojí za dva“)
73
př.80 74, Palmovka - Lib. most
Tramvajová křižovatka Palmovka (pěší zóna)
70
př.43 29, Chotkova, nahoru
Klárov, průjezd křižovatkou dolů
67
př.35 24, Keplerova (chodník)
Křížení ve směru do Hyde parku, Keplerova
62
Identif
ikace
Úsek
Popis překážky
18
č
Identif
ikace
Úsek
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
př.130
př.150
př.124
ús.122
ús.122
př.136
př.125
př.44
př.137
př.155
př.70
př.71
ús.7
ús.7
ús.202
ús.202
ús.12
ús.12
př.135
př.131
ús.132
ús.132
př.110
př.50
př.13
ús.143
ús.143
ús.150
ús.150
ús.137
ús.137
př.55
př.56
př.68
ús.127
ús.127
př.65
př.54
př.118
př.143
př.156
př.42
př.163
př.113
ús.89
120, J.Palacha - Staroměstské n.
142, Ke Karlovu -> Nuselský most
116, Nám.Rep.-Seifertova
Celetná pr.Brána směr V
Celetná Pr.Brána smer Z
132, Nár.Třída - Mánes
118, Hlávkův most - Dlouhá
29, Chotkova, nahoru
132, Nár.Třída - Mánes
151, NaSlupi -Otakarova
57, Libeňský most ZV
58, Jankovcova ZV
U žel.mostu - Anděl
Anděl - U Žel. mostu
Hlubočepy - Lihovar
Lihovar - Hlubočepy
Kinského nám - Újezd
Újezd - Kinského nám.
132, Nár.Třída - Mánes
125, Rytířská - Skořepka- Perštýn
Nár.Třída - Mánes
Mánes - Nár. Třída
105, Izraelská dc.
31, Pod Hanavským - Starom.n.
6, Železniční most, směr Výtoň
Vyšehradská (KN - Benátská)
Vyšehradská (Benátská - KN)
Na Slupi od Vyšehradské
Na Slupi k Vyšehradské
Můstek - Karlovo nám.jih
Karlovo nám.jih - Můstek
37, Gymnazijní - Na Pískách
37, Gymnazijní - Na Pískách
55, Hlávkův most - Dělnická
Na Příkopě směr Můstek
Na Příkopě směr nám. Rep.
199, Ovenecká - Let. sady
198, Gymnazijní - Dejvická
113, Italská - nám.Míru - Bruselská
137, Můstek - Karlovo nám.jih
151, NaSlupi -Otakarova
27, Jelení, Mar hradby, zc.
157, Vršovcká: Eden-Solidarity
107, Vinohr. Želivského - Jiř.P.
Pernerova - Nám. Rep.
Popis překážky
dlažba v Kaprově
Ke Karlovu, kočičí hlavy
Hybernská dc. protisměrka
59->61 není překlep
61->60 není překlep (kdyžtak rozlož na dvě)
Spálená, protisměrka
Barvířská protisměrka dc.
Klárov, stoupání, dlažba
Lazarská, dlažba
vjezd do Křesomyslovy (zc)
Libeňský most západ - chybějící nájezdy na cks.
Jankovcova, přerušené ckp
0
zc. pěší zóna
Ulice, tram. koleje
0
Plaská - Šeříková
Odbočení vlevo ve Vítězné
Myslíkova, kolony před Mánesem
kolony na Perštýně
vesměs v kolejích
vesměs v kolejích
odbočení do Izraelské zc.
Před právnickou fakultou dc. - “odbočení” rovně
Protisměrka U Železničního mostu (zc)
provoz
provoz
provoz (rel. silný)
provoz (rel. silný)
provoz
provoz
Křížení Gymnasijní
Křížení Starodejvické
Hnusný podchod Hlávkova mostu u metra Vltavská
protislěrka, lidnatý chodník
0
Letenské náměstí, křiž. Milady Horákové
Křížení Svatovítské
Protisměrky Koubkova a nám. Míru
Protisměrka Jungmanova (v obou případech)
kolona před Bělehradskou (zc), chodník
Přejezd na cyklostezku na Jelení X U Brusnice
Solidarity - kruhový objezd
Flora dc. blok před odb. do Luc.
Křižíkova, 2x odbočení „rovně“
19
indukce v
trase
62
59
57
57
57
55
55
55
53
53
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
48
48
48
45
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
40
40
39
38
38
37
37
34
34
33
32
č
Identif
ikace
Úsek
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
ús.89
př.177
př.97
př.149
ús.28
ús.28
ús.29
ús.29
ús.116
ús.116
ús.128
ús.118
ús.118
ús.128
ús.124
ús.124
př.142
Nám.Rep. - Pernerova
172, Nám. Hrdinů - Pankrác
89, Pernerova - Nám. Rep.
142, Ke Karlovu -> Nuselský most
Mánesův most -> J.Palacha
Mánesův most -> Klárov
Chotkova, nahoru
Chotkova, dolů
Nám.Rep.-Seifertova
Seifertova-Nám.Rep
Národní od Tesca dc.
Hlávkův most - Dlouhá
Dlouhá - Hlávkův most
Národní k Tescu zc.
Železná SZ
Železná JV
135, Palackého n. - Karlovo n.
Popis překážky
0
Předjíždění kolon 2x mezi nám. Hrdinů a Na Strži
Křižíkova X Ke Štvanici a 1.pluku,dc vlevo 2x
Ke Karlovu, protisměrka (bus)
0
0
stoupání s cyklopruhem
serpentina, kolony
0
chodníky,
0
protisměrka (kousek)
0
0
0
0
Na Moráni, jízda v kolejích nahoru (nelegální)
Tabulka 9: Překážky, u kterých byl zjištěný vliv odstranění na trasu.
20
indukce v
trase
32
31
30
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
25
25
23
3. Podrobná hodnocení vybraných lokalit
Výběr lokalit pro podrobné vyhodnocení byl postaven na základě výsledků z kapitoly 2. S ohledem
na kritéria projektu byly vybrány tři kategorie lokalit k řešení:
1. Pět prioritních lokalit vybraných pro vytvoření zadávací karty (dále ZK).
2. Patnáct lokalit „druhého řádu“ vybraných pro podrobný audit a rámcový návrh řešení.
3. Ostatní lokality, kde by řešení mělo vliv na počty projíždějících cyklistů.
Při výběru prvních dvou skupin lokalit byla dána přednost řešení celých úseků před řešením
jednotlivých překážek. Lokality k řešení tak do sebe obvykle zahrnují několik významných
návazných překážek. Tím se počet problémů navržených k řešení rozšířil asi na čtyřicet převážně
úvodních položek ze seznamu (tab. 8 a 9).
O charakteru konkrétních výstupů pro jednotlivé kategorie bylo rozhodnuto s ohledem na jejich
další použitelnost pro přípravu projektové dokumentace. Z konzultace s projektanty při Komisi pro
cyklistickou dopravu vyplynulo, že nejvhodnějším výstupem i pro lokality druhého řádu bude také
zadávací karta. ZK obsahuje většinu informací, které se předpokládaly v auditu ve formálně
ustálené podobě. Dopravní projektanti jsou zvyklí s tímto vstupem pracovat.
Konečně se ukazuje, že pro některé lokality byly již v nedávné době ZK vyhotoveny. Tyto ZK byly
v rámci projektu zrevidovány a některé ze starší doby přepracovány. Pro lokality druhého řádu tak
je zajištěn jako výstup existence aktuální ZK a dále stručné zhodnocení stavu přípravy a
realizovatelnosti navržených úprav, které nebývá běžnou součástí ZK (viz dále).
3.1 Lokality pro zadávací karty
Pět nejdůležitějších lokalit bylo vybráno tak, aby řešily nejpalčivější problémy cyklistické dopravy
v Praze. Pro tyto lokality byly vypracovány nové zadávací karty bez ohledu na dosavadní řešení.
1. Křižovatka Nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských Hrdinů. Křižovatka tvoří úzké hrdlo
při průjezdu z Letné a Holešovic. Na přechodu je pozorována velmi častá jízda na červenou
(přes 40% cyklistů) z důvodu nemožnosti bezpečného čekání na signál volna. Odstranění
této překážky by nejvíce přispělo k bezpečnosti cyklistické dopravy v Praze a mělo by druhý
největší pozitivní efekt na počet cest vykonaných na kole v místě překážky.
2. Problémový průjezd trasy A2 centrem (zkráceně „Smetanovo nábřeží“). Na trase je velmi
vysoký průjezd cyklistů i přes extrémně nepříznivé podmínky. Problémový úsek na trase A2
začíná na severu nepředlážděným úsekem severní náplavky od Čechova mostu, pokračuje
přes náměstí Jana Palacha, Křižovnickou ulicí na Křižovnické náměstí, po Smetanově
nábřeží, přes problémovou křižovaktu u Národního divadla, částí Masarykova nábřeží kolem
Mánesa a končí opět nepředlážděným úsekem náplavky pod Mánesem. Celková délka
problémového úseku je přibližně dva kilometry.
3. Anděl - Palackého nám. - Karlovo nám. Ačkoliv tento úsek nevychází významně z
hlediska intenzit, je to nejdůležitější v Praze neřešené příčné spojení. Bariérou je zde
především Palackého náměstí.
4. Křižovatka Výtoň. Nejfrekventovanější pražská křižovatka (2600 cyklistů), má dobře
řešený jen podélný průjezd po A2 po náplavce. Polovina intenzit ale prochází po nábřeží a v
příčných směrech, kde je řešení pro cyklisty prakticky nulové.
5. Křesomyslova ulice u křížení s Bělehradskou. Krátký problémový úsek významně
21
podvazuje průjezd cyklistů na nejvytíženějším příčném rameni A23.
3.2 Lokality pro podrobný audit
Druhá skupina zahrnuje lokality, jejichž řešení je pro cyklisty v centru Prahy taktéž velmi důležité.
V řadě těchto míst přitom byla již řešení navržena, ale nebyla doposud realizována. Výsledky auditu
shrnuje tabulka 10. Je v ní také uvedeno, pro které lokality byly vypracovány nové zadávací karty v
rámci analýzy, případně které starší ZK byly v rámci analýzy přijaty jako aktuální nebo
přepracovány. Seznam všech lokalit pro nové zadávací karty ukazuje mapa na obr. 6. Dva sloupce v
závěru (R akt. a R-fin.) hodnotí možnou realizovatelnost číselným kódem podle následující tabulky
(první sloupec pro navrhované realizovatelné řešení, druhý pro řešení z hlediska cyklodopravy
optimální):
č.
1
2
0
Lokalita je v řešení
1
Snadno realizovatelné bez odkladu
2
Za stávajících podmínek realizovatelné po vyjednání řešení, které není jisté
3
Realizovatelné v případě změny v přístupu správního orgánu, městské části apod.
4
Realizovatelné v případě vyrovnání priorit cyklistické dopravy s ostatními druhy v koncepci města
5
Realizovatelné jen v případě prioritního umístění cyklodopravy v dopravní koncepci města a
v případě změny v legislativě.
Místo (problém)
Nábřeží Kapitána Jaroše –
Dukelských hrdinů
A 2 Myslíkova – Na
Rejdišti (úzké hrdlo s IAD
a tram.)
Starší ZK nebo řešení,
Možné řešení
jiné návrhy na úpravu.
Starší ZK, bylo dlouhodobě
řešeno s malými úspěchy.
Byla ZK na SDZ. Návrh
územního plánu obsahuje
zklidnění.
3
Výtoň (bariéry pro
Doposud neřešeno
všechny směru mimo A2)
4
Anděl – Karlovo náměstí ZK na průjezd Palackého
(legálně neprůjezdné)
nám. z r. 2006
Křesomyslova
Sekaninova x Jaromírova
5
Doposud neřešeno
– Otakarova x
Bělehradská (úzké hrdlo)
Návrhy od roku 2007 (B2,
6 Šeříková (jednosměrka) B11, s pruhem, bez pruhu...)
opakovaně zamítány P1.
Existují dvě arch. studie MČ
A 15: Klárov – Chotkova
7
P1 (bezbariérová cestu pro
– Badeniho
pěší apod...).
Projekt z r. 2007 (celá
Spálená (jednosměrka v
8
Spálená B11), realizován jen
tram. koridoru)
úsek zastávek.
Můstek - Spálená;
9 Vodičkova - dlažba,
Doposud neřešeno
koleje, nerovnosti
Nám. Republiky - Bulhar
10
ZK 2009/24, projekt v běhu
(Hybernská)
Existuje jednoduchý projekt z
11 Dejvická (jednosměrka)
r. cca 2008.
Nám. Míru - Nuselský
ZK 2008/10, bez náměstí
12 most (Koubkova x
Míru, doplněná o úsek do
Bělehradská)
Italské
13 A 254 + A 42 Palmovka
14 Dvorce - Budějovická
15 Václavské náměstí –
Vinohradská (obě
Doposud neřešeno
ZK 2007/11, dlouhodobě
řešeno s P4 prozatím bez
úspěchu.
Existují plány na tunely za
Muzeem (připomínkovaný
ZK č.
Odhad možné realizace
R R
akt fin
2010 / Možné v rámci RTT a SSZ, cca
03 2012
2-3
2010 / Pouze se zklidněním pro IAD,
04 málo pravděpodobné.
4
5
2010 / Při rekonstrukci křižovatky (rok
05 neznámý).
2-3
5
zprůjezdnění převážně v HDP
a zčásti v koridoru TT
Málo pravděpodobná, křižovatka
2010 /
na Palackého náměstí byla
06
nedávno nevhodně přestavěna.
3
5
Využití prostoru zabraného
parkovacími místy
2010 /
Záleží na MČ Praha 4
07
2
4
Zobousměrnění Šeříkové
2010 / Možné, díky vyhl. 247/2010
08 usnadněné.
1
Předlažba kočičích hlav,
souběžné řešení v PP
2010 / Spojení s realizací zmíněných
09 arch. studií.
3
Zobousměrnění
2010 /
Možné, technicky neproblémové
10
1
Menší dlažba
2010 / Možné, technicky realizovatelné,
11 v koordinaci s RTT 2012.
1
Přestavba křižovatky
Varianty - minimální řešení,
zklidnění pro sdílení, nebo
bypass uličkami (A401).
Prodloužení lávky na žel.
mostě, vyloučení IAD z
Vnislavovy.
Zobousměrnění
Zobousměrnění
Zobousměrnění Lublaňské,
řešení průjezdu Bělehradská Italská
povolení průjezdu v HDP s
tramvajemi
čtvrté rameno křižovatky s
Podolskou, piktokoridory,
cyklopruh nahoru
Výjezd z obratiště a přejezd,
horní část v HDP
22
-
Připravuje se
3
0
2010 / Možné, díky vyhl. 247/2010
12 usnadněné.
1
2010 /
Min. varianta možná.
27
1
2010 /
Nevyžaduje stavební opatření
13
1
-
5
3
Vyžaduje dohodu s P-4
1
3
2010 / Osud celého uzlu není zřejmý.
14
1
5
č.
Místo (problém)
křižovatky u Muzea)
A 14 (Plzeňská:
16 Kartouzská – Pod
Kotlářkou)
A 26 – Elsnicovo náměstí
17
(dvě světelné křižovatky)
Příběnická – Italská
18 (chybějící napojení
cyklostezky A25)
Starší ZK nebo řešení,
Možné řešení
jiné návrhy na úpravu.
Doposud neřešeno
Doposud neřešeno
Různé možnosti (cyklopruh,
bus+cyklo, pikto, jeden pruh
nahoru)
Čtvrté rameno křižovatky a
nepřímá odbočení.
4
2
3
3
5
2010 / Směr zc. zadán, směr dc. v rámci
19 větších úprav křižovatky
3
5
2010 /
Vyžaduje úpravu SSZ
20
2
5
2010 /
Možné, technicky neproblémové
21
2
3
2010 /
Možné, technicky neproblémové
22
2
3
Podjezd pod Mánesovým
mostem, vyústění od
Kosárkova nábřeží (částečně
řeší i výjezd směr Chotkova)
21
Bulhar (chodníky nebo
obtížně v HDP)
29
2
Vyžaduje snížení počtu
2010 /
parkovacích míst, tedy obtížně
18
prosaditelné.
ZK 2008/5, podjezd pod
Mánesovým mostem
zamítnut památkáři.
28
2010 /
V rámci rekonstrukce SSZ
16
4
Křižovatka Klárov - viz
také č.7.
27
5
2
20
26
4
2010 / Nutná rekonstrukce SSZ, tedy
17 brzy málo pravděpodobné
Zobousměrnění, v HDP
25
2010 / Vyžaduje změnu využití ul.
15 profilu.
Cykloobousměrka + rameno
křižovatky do Italské.
Doposud neřešeno
24
R R
akt fin
ZK 2009/23 (bude
přepracována)
Jungmannova cykloobousměrka
23
Odhad možné realizace
KCD)
19
22
ZK č.
Od Bulhara po Italskou
vznikne stoupací V20 (je
Zprůjezdnit Bulhar
stanoven a zadán k realizaci).
MÚK Vlatvská (podchod
Vyčištění, prosvětlení
Řešeno před 2-3. roky, vč.
Hlávkova mostu a příčný
podchodu, příčná vazba
příčné vazby přes nábřeží.
směr)
pomocí SSZ.
Dukelských hrdinů –
Částečně řešeno v ZK na cks.
Nepřímé odbočení podél
Stromovka (zc. odbočení Stromovka, ale
přechodu
vlevo do Stromovky)
nerealizováno.
HDP, popř. zvýšený pás, řešení
limitují okrajové SSZ
Jelení – Mariánské hradby Doposud neřešeno
křižovatky (vč. plánované U
Brusnice)
U Plovárny x nábřeží
Doposud neřešeno
SSZ (přechod a nový přejezd)
Edvarda Beneše (přechod)
A2 - Podolská, křížení s
Převést vjezdy k pumpě na
ZK z roku 2006.
čerpací stanicí.
výjezd mimo komunikaci.
ZK 2009/31 (Povltavská). Ve
výhledu MO a Lib. Spojka,
Povltavská x Bulovka
nepřímá odbočení
které situaci ještě zhorší (nyní
navrženo schodiště).
Most Legií(kolona směr
HDP, Jedině snížením intenzit
Doposud neřešeno
ND)
IAD
Na Slupi od Vyšehradské
řešitelné asi jen světelnou
Doposud neřešeno
dc. kolony
závorou u V8 Na Slupi
-
Obtížně realizovatelné.
2010 /
Možné, technicky neproblémové
23
2010 /
Možné, technicky neproblémové
24
2010 / Technicky možné, problémová
30 budoucnost
2010 /
Obtížně realizovatelné
25
2010 / Dopravně a technicky možné
26 (náročnější).
Tabulka 10: Lokality pro podrobný audit (prvních pět je původní výběr pro ZK).
23
2
2
3
1
5
4
5
3
5
Obr. 6: Lokality pro podrobný audit, řešený formou zadávací karty. U šedě vyznačených lokalit buď
existují použitelné zadávací karty, které není třeba přepracovávat, nebo jsou tato místa řešena
jiným způsobem a vytvoření zadávací karty by nepřineslo efekt.
24
3.3 Ostatní lokality
Třetí skupina je výběrem problémových míst, která mají negativní vliv na cyklistickou dopravu, ale
tento efekt není tak významný. Kompletní hodnocení všech lokalit (překážek a úseků) podle
zásadních kritérií najdete v tabulce 11.
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
133, Jižní Náplavka Mánes - Dlážděný úsek náplavky pod
1 př.138 střed
Mánesem
jezdí se po zalidněném
2 ús.130 Smetanovo nábřeží SJ
chodníku
Kpt.Jaroše, X s nábřežím, dc,
3 př.182 51, Kpt.Jaroše - Dlouhá třída zc
188, A2 Podolská - pod
4 př.181 Jeremnkov.
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
72%
předláždit
1500 382
424
0
424
1129
34%
částečné zklidnění
700
253
462
420
314
48%
chodníková cks.
400
122
209
800
609
183
89%
sdružené přejezdy
1800 171
204
180
2004
788
5 ús.130 Smetanovo nábřeží JS
Beznínka v Podolí
jezdí se po zalidněném
chodníku
34%
částečné zklidnění
700
253
462
420
314
6 př.127 119, severní náplavkadc.
Dlážděný úsek náplavky od
Rudolfina k Čechovu mostu
48%
690
209
362
0
362
899
7 př.133 130, Smetanovo nábřeží SJ
Křížovnické nám, před
semafory (oba směry)
70%
zesjízdnit
dávkovací semafory
Platnéřská a
Divadelní
700
257
208
420
145
287
8 př.132 130, Smetanovo nábřeží SJ
Smetanovo nábřeží před
křižovatkou ND
70%
prostorová úprava,
piktokoridor
700
195
208
420
208
269
9 př.64
Trojská lávka, chodník 300 m
89%
cyklisté 10 km/h
1400
76
159
140
159
885
Schody z cks. Rokytka
58%
rampa (nutná!)
400
217
167
0
167
617
48%
Zrušení chodníků,
obytná zóna, zásadní
problém je ale dlažba 600
104
315
0
283
422
10 př.87
45, Trojská lávka -> Troja
80, A26 Poděbradská St.Hloub.
12 př.134 130, Smetanovo nábřeží SJ
Míšeňská x U Lužického
Semináře - úzké místo, dlažba
Křižovnická, kolona u metra
Starom.
84%
nepřímé odbočení?
700
139
113
420
97
252
13 př.45
29, Chotkova, nahoru
Chotkova nahoru, dolní část
bez ckp.
22%
piktokoridor
300
176
234
0
227
286
14 př.1
1, Lihovar - Smíchovské n,
Jízda v tramvajových kolejích
47%
Převedení A1 k
Vltavě, cyklostezka
400
87
211
120
211
487
22%
úpravy, souvislé
pikto
400
0
312
0
303
0
800
0
30
0
30
100%
dlažba
1500
0
0
0
424
600
128
179
120
165
312
0
303
11 př.28
14, Újezd - Klárov
15 ús.51
Kpt.Jaroše - Dlouhá třída
0
16 př.85
78, A26 Podv.Mlýn-U
Elektry
Chybějící kus stezky ve
Vysočanech (nezpevněná cesta) 96%
17 ús.133 Jižní Náplavka Mánes - střed 150m dlažba
18 př.25
14, Újezd - Klárov
Újezd, průjezd X s Vítěznou
(směr dc.) nebo Šeříková
70%
19 ús.51
Dlouhá třída - Kpt.Jaroše
0
22%
Zobousměrnění
protisměrky v
Šeříkové
úpravy, souvislé
pikto
400
0
20 př.83
77, A26 Kolčavka - Podvinný Podchod pod Čuprovou
ml.
(schody, chodník)
800
437
89%
podjezd pod
Rokytkou
600
217
65
60
65
jezdí se spíš po chodníku
79%
pikto
1200
0
254
120
226
Přechod přes náb. E.Beneše
81%
přejezd , semafor
300
82
57
180
57
23 ús.133 Jižní náplavka střed - Mánes 150m dlažba
100%
dlažba
1500
0
0
0
424
24 ús.131 Mánes - ND
jezdí se spíš po chodníku
79%
pikto
1200
0
254
120
226
25 př.128 119, severní náplavkadc.
Chodník u Rudolfina
95%
pěší zóna + cyklo
690
0
37
69
37
690
99%
náplavka spoldem
1800 171
9
180
9
237
21 ús.131 ND - Mánes
30, Kosárkovo nábřeží22 př.46 Ed.Beneš
26 př.153 147, A2 náplavka - Podolská Vyšehradský tunel, veď kolo
25
245
382
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
(700 MKč)
Klárov, průjezd křižovatkou
dolů
23%
dc. cyklopruh vpravo 300
67
232
60
232
92
Kpt.Jaroše, přechod („stojí za
dva“)
55%
Úprava křižovatky
150
73
68
300
67
78
Dlažba v nádražní ul.
48%
Cyklopruhy, asfalt
400
0
210
0
201
400
Křižovatka Újezd X Vítězná
(směr zc.), odbočení vlevo
70%
Objížďka Šěříkovou
a Plaskou?
380
0
113
228
104
114
31 př.155 151, NaSlupi -Otakarova
vjezd do Křesomyslovy (zc)
89%
nepřímé odb.
700
53
74
140
58
452
32 př.17
Dlažba
48%
Cyklopruhy, asfalt
400
0
210
0
201
400
27 př.43
29, Chotkova, nahoru
50, Letenský zám 28 př.183 Kpt.Jaroše
5, Nádr. Smíchov - U
29 př.12 žel.mostu
30 př.26
12, Kinského nám - Újezd
33 př.74
7, U žel.mostu - Anděl
66, Most Barikádníků - U
čes.Lod
Chodník podél Povltavksé
65%
Zobousměrnění cks,
600
0
212
60
212
210
34 př.63
44, Za Císařským mlýnem
ZV
Protisměrka Císařský mlýn
98%
600
0
15
120
15
600
35 př.27
13, Most Legií -> divadlo
most Legií, kolona směr ND
70%
Zobousměrnění
Ubrat IAD v tomto
směru
550
128
164
55
47
339
7, U žel.mostu - Anděl
Křižovatka s ul Ostrovského,
čekání v koloně
70%
Křižovatka s
piktokoridorem
400
118
119
0
119
363
37 ús.119 severní náplavkadc.
dlažba
100%
srovnat dlažbu
690
0
0
0
362
38 př.95
nepřehledné místo, vedení kola 99%
zrcadlo
500
0
3
100
3
0
65%
zobousm. chodníku
600
0
212
60
212
120, J.Palacha - Staroměstské Nám. Jana Palacha (křižovatka
40 př.129 n.
a tram. zast.dc.)
70%
36 př.18
39 ús.66
86, A2 Betoárka - Danube
Most Barikádníků - U
čes.Lod
500
přestavět, ckp vlevo
150
195
45
30
41
41 ús.119 severní náplavka zc.
6, Železniční most, směr
42 př.13 Výtoň
0
Protisměrka U Železničního
mostu (zc)
100%
srovnat dlažbu
690
0
0
0
362
89%
Obousměrka
380
42
43
76
22
43 ús.14
Újezd - Klárov
0
95%
Lepší dlažba
600
0
32
120
283
44 př.33
23, Dlabačov
Dlabačov, dlažba na bypassu
48%
Pruh lepší dlažby
250
79
131
0
121
329
Křížení Hořejší nábř. a
Svornosti, přechody
55%
Přejezdy, světla
380
98
171
38
110
191
křižovatka u nádraží
91%
piktokoridor
400
108
36
0
36
356
120
283
6, Železniční most, směr
Výtoň
153, Vršovická Otakar46 př.159 Petrohr.
45 př.14
86
422
47 ús.14
Klárov - Újezd
Vjezd od Klárova všeobecně
problémový
95%
Lepší dlažba
600
0
32
48 př.47
30, Kosárkovo nábřežíEd.Beneš
Strmé úzké stoupání od
E.Beneše na Letnou.
57%
nelze řešit (objížďka
Chotkovou)
300
144
128
0
0
49 ús.116 Nám.Rep.-Seifertova
0
79%
propíchnout Bulhar
260
29
55
156
49
50 ús.151 NaSlupi -Otakarova
část cks, ale 50% bez úprav
79%
úpravy, ckp.
700
0
148
140
132
51 př.71
58, Jankovcova ZV
Jankovcova, přerušené ckp
91%
předělat kruháč
250
52
22
150
22
52 ús.5
Nádr. Smíchov - U žel.mostu Tramvajové koleje, dlažba
48%
asfalt, cyklopruh
400
0
210
0
201
79%
propíchnout Bulhar
260
29
55
156
49
48%
cyklopruh, menší
dlažba
300
55
157
30
157
213
72%
Převést do Pařížské
450
80
127
0
32
318
99%
0
800
76
4
80
0
350
asfalt, cyklopruh
400
0
210
0
201
vyparkovat, ckp
700
37
52
140
52
53 ús.116 Seifertova-Nám.Rep
54 př.44
chodníky,
55 př.51
29, Chotkova, nahoru
32, Pod Hanavským Gogolova
Klárov, stoupání, dlažba
Dlažba v objízdných uličkách
Pařížské
56 př.86
78, A26 Podv.Mlýn-U
Elektry
Křížení Sokolovské (2x
přechod)
57 ús.5
U žel. mostu - Nádr. Smíchov 0
48%
kolona před Bělehradskou (zc),
58 př.156 151, NaSlupi -Otakarova
chodník
93%
26
89
211
265
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Křižovatka Mar.hradby X u
Prašného mostu. Řazení
98%
rameno, přejezd pro
cyklisty
400
104
157, Vršovcká: Eden60 př.163 Solidarity
Solidarity - kruhový objezd
86%
řazení
250
61 ús.62
Vrbenského -> Výstaviště
0
22%
240
62 př.21
8, Anděl - Palackého nám.
Kolona směr Palackého nám.
70%
ckp/cks před výst.
Ubrat IAD v tomto
směru
59 př.40
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
10
80
10
252
34
34
0
187
150
0
28
24
182
400
77
119
40
34
238
151
63 př.41
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Jelení - provoz (chodník
nevhodný)
79%
Cyklostezka mezi
silnicí a tramvají
(nebo za
tramvajovou tratí)
400
104
85
0
85
64 ús.29
Chotkova, dolů
serpentina, kolony
79%
lepší dlažba, ckp
300
29
63
60
225
65 ús.62
Výstaviště -> Vrbenského
0
22%
ckp a cks před výst.
240
0
187
24
182
66 př.157 151, NaSlupi -Otakarova
Křižovatka s Bělehradskou
91%
piktokoridor
700
108
63
0
63
162
67 př.2
65%
0
142
0
132
240
98%
Cyklopruhy
piktokoridory,
cyklopruhy
400
68 př.123 116, Nám.Rep.-Seifertova
Rychlý provoz
průjezd Seifertovou (oba
směry)
260
0
6
156
6
26
69 ús.29
stoupání s cyklopruhem
1, Lihovar - Smíchovské n,
Chotkova, nahoru
70 př.70
57, Libeňský most ZV
144, Vyšehradská (Výtoň71 př.151 Benát.)
72 ús.45
Trojská lávka -> Troja
73 ús.9
Kotlářka - Anděl
6, Železniční most, směr
Výtoň
74 př.16
79%
lepší dlažba, ckp
300
29
63
0
227
Libeňský most západ chybějící nájezdy na cks.
91%
vjezdy, upravit
křižovatku
250
52
22
50
22
302
Vyšehradská, kočičí hlavy
72%
menší dlažba
480
0
136
0
34
288
0
95%
lávka
1400
0
74
140
85
Vrchlického dolů,
bus+cyklopruhy
13%
Cyklopruh,
bus+cyklo
150
0
131
90
119
Schodiště na Výtoni
58%
Rampa přes nábřeží
380
0
159
0
159
114
99%
sdružený přechod a
přejezd
600
76
3
60
3
270
114
77, A26 Kolčavka - Podvinný Křížení Podvinného Mlýna
75 př.84 ml.
(přechod)
150, Na Slupi od
76 př.154 Vyšehradské
Na Slupi dc., kolony
70%
? (obtížné)
280
99
83
28
83
77 ús.45
Trojská lávka -> Bubeneč
0
95%
lávka
1400
0
74
140
85
78 př.48
31, Pod Hanavským Starom.n.
Strmé úzké stoupání od
Čechova mostu na Letnou.
Schody.
57%
nelze řešit (objížďka
Chotkovou)
150
111
64
0
0
79 ús.9
Anděl - Kotlářka
chodníky, vedl. ulice, nebo
Plzeňská nahoru
22%
Cyklopruh,
bus+cyklo
150
0
117
90
106
80 ús.13
Most Legií -> Újezd
0
52
79%
Cyklopruh?
550
0
116
110
104
137, Můstek - Karlovo
81 př.145 nám.jih
72%
250
80
71
0
57
198
82 př.69
65%
menší dlažba
přejezdy, upravit
světla
250
74
86
25
86
129
250
0
6
150
5
50
400
Karlovo nám., Dlažba
Přechody Bubenské nábřeží,
55, Hlávkův most - Dělnická Jateční
135, Palackého n. - Karlovo
83 př.139 n.
křížení Rašínova nábř,
přechody u zastávek
98%
84 ús.7
U žel.mostu - Anděl
0
79%
přechod, přejezd
Cyklopruhy, průjezd
PZ
50
85
0
201
85 ús.63
Vrbenského ZV
0
22%
ckp
200
0
156
0
151
86 př.68
Hnusný podchod Hlávkova
55, Hlávkův most - Dělnická mostu u metra Vltavská
82%
vyčištění, prosvětlení 250
42
45
0
45
87 ús.27
Jelení, Mar hradby, zc.
0
66%
400
0
135
40
135
88 ús.7
Anděl - U Žel. mostu
zc. pěší zóna
79%
Cyklostezka
Cyklopruhy, průjezd
PZ
400
50
85
0
201
89 ús.63
Vrbenského VZ
0
22%
ckp
200
0
156
0
151
90 ús.27
Jelení, Mar. hradby dc.
Táhlé stoupání
66%
Cyklostezka
400
0
135
40
135
27
292
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
91 př.4
2, Síchovské n. - Radlická
Schodiště z lávky dolů
58%
Rampa do parku
250
0
105
0
105
92 ús.13
Most Legií -> divadlo
Kolona na mostě Legií
79%
Cyklopruh?
550
0
116
110
47
93 ús.202 Hlubočepy - Lihovar
Ulice, tram. koleje
79%
zklidnění (30km/h)
400
50
85
0
190
94 př.136 132, Nár.Třída - Mánes
Spálená, protisměrka
89%
Zobousměrnění
300
55
34
60
7
213
95 př.42
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Přejezd na cyklostezku na
Jelení X U Brusnice
89%
Řešení křižovatky,
přejezd přes rameno
400
34
42
40
42
261
96 př.59
38, Na pískách - Veleslavín
Přechody a veď kolo
51%
sdružené přechody a
přejezdy
250
0
123
25
123
125
97 ús.202 Lihovar - Hlubočepy
0
79%
zklidnění (30km/h)
400
50
85
0
190
98 př.137 132, Nár.Třída - Mánes
Lazarská, dlažba
72%
přestavba
300
53
85
0
58
212
99 př.34
23, Dlabačov
křížení vjezdů na náměstí
98%
104
6
0
0
177
100 ús.12
Újezd - Kinského nám.
Odbočení vlevo ve Vítězné
79%
Přejezdy pro cyklisty 250
Cyklopruh (v
nejhorším)
380
50
80
76
104
101 př.80
74, Palmovka - Lib. most
Tramvajová křižovatka
Palmovka (pěší zóna)
93%
povolení průjezdu v
HDP s tramvajemi
250
70
19
50
13
192
102 př.79
71, Elsnicovo nám - Ústí
Rokytky
dvoje světla
98%
úprava křiužovatky,
jen jeden přejezd
700
0
17
70
13
280
8, Anděl - Palackého nám.
Protisměrka Lidická (posměr
tram koleje)
89%
Zobousměrnění
400
0
45
80
9
240
úpravy, ckp.
700
0
148
0
132
Ul. s cyklopruhem
400
0
142
0
132
103 př.20
104 ús.151 Otakarova - Na Slupi
105 ús.1
Lihovar - Smíchovské n,
0
79%
Ulice, tram. koleje, busy, rychlá
auta
65%
250
106 př.135 132, Nár.Třída - Mánes
Myslíkova, kolony před
Mánesem
70%
přestavět ulici
300
50
89
30
82
105
107 př.97
89, Pernerova - Nám. Rep.
Křižíkova X Ke Štvanici a
1.pluku,dc vlevo 2x
56%
změnit řazení
150
30
66
90
44
90
108 př.35
24, Keplerova (chodník)
Křížení ve směru do Hyde
parku, Keplerova
81%
Přejezdy pro cyklisty 250
62
48
25
42
187
109 ús.1
Smíchovské n. - Lihovar
0
65%
Ul. s cyklopruhem
400
0
142
0
132
110 ús.12
Kinského nám - Újezd
Plaská - Šeříková
79%
Cyklopruhy Újezd
380
50
80
76
72
111 př.49
31, Pod Hanavským Starom.n.
Čechův most + křiužovatky provoz, kolony (nebo chodci)
70%
ckp, piktokoridor
150
98
45
0
45
62
Anděl - průjezd tram.
zastávkami (zc.)
95%
Koridor průjezd po
chodníku (zc.)
400
0
21
40
21
280
Začátek zc,
22%
cyklopruh stoupací
150
0
117
15
113
90
137, Můstek - Karlovo
114 př.144 nám.jih
Vodičkova, Dlažba, koleje,
nerovnosti
96%
menší dlažba
250
80
10
0
4
198
115 př.124 116, Nám.Rep.-Seifertova
Hybernská dc. protisměrka
89%
Zobousměrnění
260
57
29
26
23
190
116 ús.28
Mánesův most -> J.Palacha
0
79%
Cks. sev. chodník?
420
29
89
42
89
117 př.24
9, Anděl - Kotlářka
Vrchlického dc, jako celek
17%
Cyklopruhy
150
0
124
0
116
118 ús.28
Mánesův most -> Klárov
79%
Cks. sev. chodník?
420
29
89
42
89
119 ús.8
Palackého nám. - Anděl
0
přechod pro chodce,
protisměrka
79%
zklidnění mostu
400
0
85
80
48
79%
povolení cyklo
Lidická
400
0
85
80
34
72%
0
150
62
42
0
42
127
250
150
37
38
28
54
50
30
15
54
172
113
112 př.19
7, U žel.mostu - Anděl
114, Můstek - Muzeum 113 př.122 Italská
120 ús.8
kolona, obtížný přechod pro
chodce
Anděl - Palackého nám.
120, J.Palacha - Staroměstské
121 př.130 n.
dlažba v Kaprově
137, Můstek - Karlovo
122 př.143 nám.jih
123 př.118 113, Italská - nám.Míru Bruselská
Protisměrka Jungmanova (v
obou případech)
89%
Protisměrky Koubkova a nám. 64%
Míru
28
zobousměrnění, v
segmentech pp
Zobousměrnění
Koubkovy,
chodníková cks. na
45
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
nám. Míru
124 ús.114 Italská - Muzeum - Můstek
Táhlé stoupání
22%
překopat Vin. část
150
0
117
0
116
125 ús.114 Můstek - Muzeum - Italská
0
22%
překopat Vin. část
150
0
117
0
113
126 př.9
Odb. vlevo z Klikaté do ul. U
Waltrovky
89%
Řeší č. 8
(cyklostezka)
150
0
16
90
16
150
72%
menší dlažba
150
59
42
0
34
125
4, Vidoule - Nové Budovice
142, Ke Karlovu -> Nuselský
127 př.150 most
Ke Karlovu, kočičí hlavy
128 př.38
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Mariánské hradby -provoz
nebo chodník
95%
Cyklostezka v místě
stávajícho chodku
(rozšíření na 2m)
400
0
21
40
21
240
129 př.52
34, Badeniho, Pelléova,
Muchova
Dlažba Badeniho (jezdí se
chodník)
95%
cyklostezka až po ul.
Na Valech
400
0
21
40
21
240
130 př.39
27, Jelení, Mar hradby, zc.
Přechod u Belvedéru
99%
přejezd pro cyklisty
400
0
2
80
2
200
131 př.125 118, Hlávkův most - Dlouhá Barvířská protisměrka dc.
89%
cyklo proti
150
55
17
30
9
123
132 ús.172 Nám. Hrdinů - Pankrác
22%
ckp
150
0
117
0
95
cyklopruh podél
trati, 4. rameno
křižovatky
250
23
23
50
17
164
cks.
400
0
21
40
21
240
ckp
150
0
117
0
95
135, Palackého n. - Karlovo
133 př.142 n.
134 př.88
80, A26 Poděbradská St.Hloub.
0
Na Moráni, jízda v kolejích
nahoru (nelegální)
91%
Chodník podél Poděbradské od
Nademlejnské po U
Mototechny, vč. křížení
Průmyslové
95%
135 ús.172 Pankrác - Nám. Hrdinů
0
136 př.152 145, náplavka střed - Výtoň
úzký chodník mezi podjezdem
a vjezdem na náplavku
93%
rozšířit nábřeží?
Rampa už od
žel.mostu?
560
0
42
56
42
140
125, Rytířská - Skořepka137 př.131 Perštýn
kolony na Perštýně
70%
Národní, přetrasovat
na protisměrku
150
50
45
30
41
72
138 př.98
odb. do Pernerovy, vlevo
86%
nepřímé odb.
150
0
21
90
21
75
0
100%
1800
0
0
0
204
89, Pernerova - Nám. Rep.
A2 Podolská - pod
139 ús.188 Jeremnkov.
6, Železniční most, směr
140 př.15 Výtoň
22%
Chodník na mostě
95%
přechody
Cyklostezka (10
km/h)
380
0
20
38
20
141 ús.132 Nár.Třída - Mánes
vesměs v kolejích
69%
podél kolejí
300
48
93
0
29
142 ús.188 A2 Pod Jeremen.-Podolská
0
100%
přechody
1800
0
0
0
204
143 ús.173 Jeremenkova dolů
0
66%
ckp
300
0
101
0
87
144 ús.132 Mánes - Nár. Třída
vesměs v kolejích
69%
podél kolejí
300
48
93
0
29
145 ús.173 Jeremenkova nahoru
0
66%
ckp
300
0
101
0
87
Vinohradská začátek, dc
48%
chodníková cks. nad
portály (nebo ckp.)
150
0
79
15
79
90
Protisměrka Dejvická
89%
Zobousměrnění
250
0
28
50
28
150
0
79%
souvislé pikto
450
0
95
0
85
provoz
114, Můstek - Muzeum 146 př.121 Italská
36, Hradčanská - Nádr.
147 př.53 Dejvice
148 ús.52
Výstaviště - Stross
149 ús.137 Můstek - Karlovo nám.jih
228
79%
různé úpravy
250
42
53
25
57
Křřižovatky Moskevská,
150 př.160 155, Vršovická Petrohr.-Eden Kodaňská
69%
piktokoridor
250
0
77
0
40
151 ús.52
0
79%
souvislé pikto
450
0
95
0
85
provoz
79%
různé úpravy
250
42
53
25
57
chodník podél zastávek
93%
bypass, nová cks.
500
0
37
50
37
100
pikto, úprava řazení
150
31
52
30
30
54
Stross - Výstaviště
152 ús.137 Karlovo nám.jih - Můstek
134, náplavka střed 153 př.140 Palackého n.
Předjíždění kolon 2x mezi nám.
154 př.177 172, Nám. Hrdinů - Pankrác Hrdinů a Na Strži
65%
29
175
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
155 ús.150 Na Slupi k Vyšehradské
provoz (rel. silný)
79%
ckp
280
42
59
0
77
156 př.6
3, Vidoule (bus) - Radlická
Protisměrka Pod Barvířkou,
Holubova (směr dc.)
64%
Zobousměrnění,
zóna 30
150
0
54
30
46
157 ús.89
Pernerova - Nám. Rep.
Křižíkova, 2x odbočení
„rovně“
66%
zcivilizovat, pikto
150
32
51
30
44
158 ús.89
Nám.Rep. - Pernerova
0
66%
zcivilizovat, pikto
150
32
51
30
43
159 ús.80
A26 Poděbradská - St.Hloub. schody
95%
cks.
400
0
21
0
167
160 př.96
89, Pernerova - Nám. Rep.
Křížení Havlíčkovy
98%
150
0
3
90
3
75
161 př.67
52, Výstaviště - Stross
Odbočení vlevo do Stromovky
za železničním mostem u
Výstaviště
98%
upravit pruhy, pikto
Vzhledem k
rozhledu asi cks.
vedl. ramenem
mostu a
signalizovaný
přejezd souběžný s
přechodem.
450
0
11
45
11
180
162 ús.80
AS6 St.Hloub.-Poděbradská 0
95%
cks.
400
0
21
0
167
89%
4 rameno křižovatky,
pikto
300
0
32
60
32
79%
ckp
280
42
59
0
53
79%
piktokoridor
150
33
32
30
28
55
0
51
0
51
150
0
15
60
15
120
107
163 př.178 173, Jeremenkova dolů
křížení s Podolským náb.,
chybějící napojení
164 ús.150 Na Slupi od Vyšehradské
107, Vinohr. Želivského 165 př.113 Jiř.P.
provoz (rel. silný)
Flora dc. blok před odb. do
Luc.
166 př.8
167 př.29
4, Vidoule - Nové Budovice
Klikatá (provoz)
66%
14, Újezd - Klárov
Křižovatka Klárov - v provozu
obtížné (není odbočení vlevo,
etc.)
98%
Cyklostezka (nahoru,
dolů lze i ve
vozovce)
150
Podjezd pod
Mánesovým
mostem, vyústění od
Kosárkova nábřeží
(částečně řeší i
výjezd směr
Chotkova)
600
90
60
142, Ke Karlovu -> Nuselský
168 př.149 most
Ke Karlovu, protisměrka (bus) 89%
cykloobousměrka
150
29
17
30
9
169 ús.10
79%
Cyklopruh, zklidnění 400
0
85
0
75
170 ús.143 Vyšehradská (KN - Benátská) provoz
79%
400
42
85
0
0
171 př.54
Křížení Svatovítské
81%
zklidnění, pikto
přejezd pro cyklisty,
světelný
150
38
29
0
29
protislěrka, lidnatý chodník
63%
cks koridor
150
40
55
0
55
173 ús.144 Vyšehradská (Výtoň-Benát.) dlažba, provoz
79%
dlažba
480
0
101
0
34
174 ús.10
79%
Cyklopruh, zklidnění 400
0
85
0
75
175 ús.143 Vyšehradská (Benátská - KN) provoz
79%
zklidnění, pikto
400
42
85
0
0
176 ús.144 Vyšehradská (Benát.-Výtoň) dlažba, provoz
79%
dlažba
480
0
101
0
34
177 ús.17
Ladronka zc.
část v provozu
79%
Cyklopruhy?
400
0
85
0
75
178 ús.17
Ladronka dc.
0
79%
Cyklopruhy?
400
0
85
0
75
průjezd legální v obou směrech 79%
cks. u Badeniho
400
0
85
0
75
0
cks. u Badeniho
400
0
85
0
75
Letenské náměstí, křiž. Milady
Horákové
84%
pruhy
250
39
40
0
40
87
Křižovatky Litevská, U Hráze
69%
piktokoridor, řazení
250
0
77
0
40
100
0
79%
ckp
400
0
85
0
75
úprava přednosti (?)
150
45
21
0
21
Anděl - Kinského nám.
198, Gymnazijní - Dejvická
172 ús.127 Na Příkopě směr Můstek
179 ús.34
180 ús.34
Kinského nám - Anděl
Badeniho, Pelléova,
Muchova
Badeniho, Pelléova,
Muchova
181 př.65
199, Ovenecká - Let. sady
157, Vršovcká: Eden182 př.162 Solidarity
183 ús.129 Národní od Divadla dc.
184 př.50
31, Pod Hanavským Starom.n.
Ulice s tramvají (část)
0
79%
Před právnickou fakultou dc. “odbočení” rovně
86%
30
132
98
č.
id
Úsek
185 ús.129 Národní k Divadlu zc
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
79%
ckp
400
0
186 př.190 154, Petrohradská SJ
0
Sportovní protisměr (jih) možno po j. chodníku
Vršovické
0%
0
280
187 ús.43
0
79%
zóna 30
400
188 ús.200 Stross - Kpt. Jaroše
0
79%
0
189 ús.43
Nepříjemný provoz v úzké ulici 79%
0
79%
0
Ppaírenská dc.
Papírenská zc.
190 ús.200 Kpt.Jaroše - Stross
191 ús.23
Dlabačov
135, Palackého n. - Karlovo
192 př.141 n.
193 ús.122 Celetná Pr.Brána smer Z
169, M Vyšehrad - Nám
194 př.176 Hrdinů
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
85
0
0
0
0
0
0
85
0
63
400
0
85
0
75
zóna 30
400
0
85
0
63
0
400
0
85
0
75
95%
cyklostezka
chodník?
250
0
13
25
121
Pěší zóna
93%
koridor
250
0
19
25
19
61->60 není překlep (kdyžtak
rozlož na dvě)
89%
-
50
57
6
10
4
lávka přes Kongresovou
95%
cks.
260
0
14
26
14
250
0
13
25
121
68
0
30
91
79
195 ús.23
Dlabačov
0
95%
cyklostezka
chodník?
196 př.32
21, Střešovická
Přerušení cyklopruhů (3x)
48%
protažení ckp/pikto
130
0
75
168
150
156
197 př.110 105, Izraelská dc.
odbočení do Izraelské zc.
98%
nepřímé odb.,
vyhradit prostor
150
48
4
15
4
198 ús.118 Hlávkův most - Dlouhá
protisměrka (kousek)
79%
Barvířskou
150
28
32
30
24
199 ús.118 Dlouhá - Hlávkův most
0
79%
konec Revoluční
150
28
32
30
24
200 př.30
19, Vypich - obora
Vypich, křížení Bělohorské
81%
Světelná, přejezd
250
0
48
0
46
100
201 př.55
37, Gymnazijní - Na Pískách Křížení Gymnasijní
98%
řešení v pruzích
150
42
3
0
3
134
250
0
13
25
13
150
45
Chodník
95%
107, Vinohr. Želivského 203 př.112 Jiř.P.
Flora - příjezd od Jičínské zc
78%
Cyklostezka (10
km/h)
Bypass jinou ulicí a
piktokor na
Vinohradské
150
0
33
30
30
204 ús.78
A26 Podv.Mlýn-U Elektry
0
100%
přechody
800
0
0
80
25
205 př.62
39, Gymnazijní - Zelená
zobousměrnit pro
kola
150
0
17
30
17
206 ús.38
Na pískách - Veleslavín
Protisměrka u NTK (směr dolů) 89%
Táhlé stoupání, chodníková
cyklostezka
100%
zkvalitnit cks.
250
0
0
25
123
207 ús.78
A26 U Elektry-Podv.Mlýn
0
100%
přechody
800
0
0
80
25
208 ús.77
A26 Kolčavka - Podvinný
ml.
vč. podjezdu čuprovy
100%
cks v parku
600
0
0
60
65
209 ús.38
Veleslavín - Na pískách
0
100%
zkvalitnit cks.
250
0
0
25
123
59->61 není překlep
95%
-
150
57
8
0
0
202 př.3
2, Síchovské n. - Radlická
210 ús.122 Celetná pr.Brána směr V
211 ús.77
A26 Podvinný ml.-Kolčavka 0
105
100%
cks. v parku
600
0
0
60
65
212 př.126 118, Hlávkův most - Dlouhá kolony před Štef mostem
70%
? (obtížné)
150
0
45
15
41
45
213 př.108 103, Pražačka - Malešice
Křížení Malešické
89%
přejezd pro cyklisty
150
0
16
15
16
150
214 ús.127 Na Příkopě směr nám. Rep.
0
79%
cks koridor
150
40
32
0
32
215 př.92
probl. křožovatky (Pod
táborem, Malešická)
69%
83, Malešice - Hořejší ryb.
216 př.106 102, Pražačka - Žid. Pece
217 př.99
94, SS, Seifertova-u
Tachovského
218 ús.169 M Vyšehrad - Nám Hrdinů
219 př.56
0
150
0
46
15
24
60
protisměrka Za Žižk.vozovnou 89%
Zobousměrnění
150
0
17
30
17
90
Napojení Příběnická Seifertova
95%
Cyklostezka
250
0
13
25
13
125
0
79%
ckp, cks.
260
0
55
0
49
98%
zpomalení provozu
ve Starodejvické
150
42
3
0
3
79%
ckp., cks
260
0
55
0
49
37, Gymnazijní - Na Pískách Křížení Starodejvické
220 ús.169 Nám.Hrdinů - M Vyšehrad
0
31
96
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
108, Tachovské nám.221 př.115 Olšanské nám
Protisměrka Chlumova (dolů)
222 př.109 105, Izraelská dc.
průjezd bus terminálem dc. z
Izraelské
223 př.75
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
89%
Zobousměrnění
150
0
17
30
17
90
89%
cyklopruh proti,
vyhradit
150
0
17
30
13
90
Chodník od A2 k vyústění ulice
Bulovka a přechod Povltavské 81%
semafor na výzvu,
přejezd
150
0
29
15
29
90
108, Tachovské nám.224 př.116 Olšanské nám
Protisměrka Lupáčova (nahoru,
v horní části)
89%
Zobousměrnění
150
0
17
30
17
90
225 př.105 102, Pražačka - Žid. Pece
křížení Konevovy
150
0
3
30
3
150
95%
světelná
Cyklostezka, klidná
ul.
380
0
20
0
110
89%
zobousměrnit
150
0
17
30
17
90
protisměrka
89%
0
17
30
13
90
0
95%
cyklopruh / koridor v
Legerově (ke
Koubkově)
150
Cyklostezka, klidná
ul.
380
0
20
0
110
Chorvatská - stoupání (zácpy)
0%
0
150
0
0
0
0
105
90
226 ús.6
67, Bulovka nahoru
98%
Železniční most, směr Výtoň schody
227 př.158 152, Petrohr-Otakar. parkem dc. protisměrka k Otakarově
141, Lublaňská->Nuselský
228 př.148 most
Železniční most, směr
229 ús.6
Smíchov
230 př.186 110, Jiříh z P. - Kodaňská
89%
přejezd přes
Jankovcovu, řazení
150
0
16
30
16
232 ús.128 Národní od Tesca dc.
0
79%
0
250
28
53
0
0
233 př.187 110, Jiříh z P. - Kodaňská
Překonání Ruské (odb. vlevo
do Estonské)
0%
0
150
0
0
0
0
105
234 př.72
59, Argentinská -> Troja
Chybějící cks. podél mostu
Barikádníků, několik přechodů 72%
0
150
0
41
0
41
60
235 ús.3
Radlická - Vidoule (bus)
...přechody, chodník, strmé
stoupání cesta
66%
Cyklopruh (v
nejhorším)
150
0
51
0
46
236 ús.64
U Elektrárny - Nádr. Hol.
0
0%
0
50
0
50
0
50
237 ús.64
Nádr. Hol. - U Elektrárny
0
0%
0
50
0
50
0
50
Vedlejěí uličky, možné
protisměrky, +40 metrů 7%
66%
Cyklopruh (v
nejhorším)
150
0
51
0
43
Schody
58%
lišty
100
0
42
0
31
70
schody na konci Žid. pecí
89%
rampa, esíčko
150
0
16
0
16
150
150
0
16
30
12
90
150
0
51
0
43
150
0
32
0
28
231 př.73
61, Argentinská -> nádr. Hol. bez sjezdu do ulice
238 ús.3
Vidoule (bus) - Radlická
168, Ve Vilách - Nám.
239 př.174 Hrdinů
240 př.107 103, Pražačka - Malešice
165, U Botiče - Pod vinným
241 př.169 p.
pod vinným potokem
89%
242 ús.4
Vidoule - Nové Budovice
vjezd, 4. rameno,
nepřímá odb.
Cyklopruh (v
nejhorším)
Kus po hlavní silnici Klikaté
66%
163, Pod Vinným p.243 př.167 Záběhlice
úsek bez cyklopruhů
79%
244 ús.4
0
66%
ckp, piktokoridor
Cyklopruh (v
nejhorším)
150
0
51
0
43
245 ús.171 Jeremenkova - Nám. Hrdinů 0
66%
ckp
150
0
51
0
43
Nové Butovice - Vidoule
81%
přejezd u tram.zast,
zobousměrnění ulice
Palmovka
150
0
29
15
29
247 ús.171 Nám. Hrdinů - Jeremenkova 0
66%
ckp
150
0
51
0
43
248 ús.36
0
95%
zrušit prostisměrku
250
0
13
50
15
Heroldovy sady - chodník
0%
0
150
0
0
0
0
246 př.94
84, Palmovka - Krejcárek
Hradčanská - Nádr. Dejvice
249 př.188 111, Vršovická - Kodaňská
250 ús.31
Křížení ulice Sokolovské na
Palmovce
Pod Hanavským - Starom.n. 0
90
60
90
79%
ckp+křižovatky
150
0
32
15
41
251 př.172 167, Pod tratí - Ve vilách
přechod
99%
přejezd
220
0
1
22
1
132
252 př.189 111, Vršovická - Kodaňská
Vršovické nám. - křížení
0%
0
150
0
0
0
0
90
32
č.
id
Úsek
108, Tachovské nám.253 př.114 Olšanské nám
Průjez
dnost
Popis překážky
Křížení Koněvovy (nahoru),
odb. vlevo (dolů)
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
89%
přejezd a pokr.
Chlumovou
150
0
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
16
30
16
54
125
Křížení Horoměřické
99%
sdružený přechod a
přejezd
250
0
1
25
1
255 ús.128 Národní k Tescu zc.
0
89%
cykloobousměrka
100
28
11
20
9
256 ús.145 náplavka střed - Výtoň
úzké místo
93%
přestavba
560
0
42
0
42
257 ús.145 Výtoň - náplavka střed
úzké místo
93%
přestavba
560
0
42
0
42
258 př.93
Stoupání ulicí Pod plynojemem 91%
vést lépe parkem
150
0
14
15
14
dlažba
Chodník od Řeporyjské k ul.
Na Zlatě
79%
250
0
53
0
18
91%
lepší dlažbu
Cyklostezka +
vjezdy
150
0
13
15
13
261 ús.106 Želivského - Gočárova
0
22%
ckp/pikto/nepř. odb.
50
0
39
0
38
262 př.10
Karlštejnská X Puchmayerova 89%
Úprava křižovatky
150
0
16
15
12
22%
ckp/pikto/bypass
přes bus
50
0
39
0
38
0%
0
150
0
0
0
0
53
53
254 př.58
38, Na pískách - Veleslavín
84, Palmovka - Krejcárek
259 ús.120 Staroměstské n. - J.Palacha
260 př.11
4, Vidoule - Nové Budovice
4, Vidoule - Nové Budovice
263 ús.106 Gočárova - Želivského
264 př.184 110, Jiříh z P. - Kodaňská
0
Křížení Vinohradské, ul.
Perunovou
265 př.185 110, Jiříh z P. - Kodaňská
Křížení Korunní - Perunova.
Chybí rameno X
0%
0
150
0
0
0
0
266 ús.113 Londýnská-Jugosl.-Italská
protisměrka, chodník
79%
chodníková cks NM
150
0
32
0
51
267 ús.42
pojezd Mlýnská
0
79%
řazení
250
0
53
0
0
268 ús.24
Keplerova (chodník)
chodník Keplerovy
95%
cks nebo ckp
250
0
13
25
42
269 ús.42
podjezd Mlýnská
nepříjemný průjezd
79%
řazení
250
0
53
0
0
90
90
75
270 př.111 191, Gočírova dc.
odb. zc. vlevo do Gočárovy
78%
nepřímé odb. nebo
přejezd pro cyklisty
50
0
11
30
10
271 ús.24
0
95%
cks nebo ckp
250
0
13
25
42
272 př.146 139, Viničná, Apolinářská
Dlažba
72%
menší dlažba
100
0
28
0
28
273 př.23
9, Anděl - Kotlářka
Plzeňská zc - úsek - překážka
91%
Cyklopruhy
150
0
13
15
6
75
274 př.31
19, Vypich - obora
Vypich, křížení Ankarské
98%
přjezd pro cyklisty
250
0
6
0
0
150
Protisměrky (Lukášova a
Blahoslavova,každá
jinýmsměrem)
Nepříjemný přechod přes
Bělohorskou
89%
Zobousměrnění
100
0
11
20
11
60
95%
cks / klidná ul.
250
0
13
25
34
277 ús.124 Železná SZ
0
93%
koridor
250
25
19
0
13
278 ús.190 Na Slupi - Nám. Hrdinů
0
66%
0
100
0
34
0
29
96%
rampa
150
0
6
0
6
150
89%
vyparkovat/cyklopru
h proti
100
60
Keplerova (chodník)
96, Lukášova A26275 př.101 Komensk.nám.
276 ús.19
Vypich - obora
15
60
280 př.102 97, Jeseniova nahoru
chybí vjezd na cyklostezku
Rokytka
Protisměrka Jeseniova (od
Ambrožovy po Jana
Želivského)
0
11
20
11
281 ús.19
0
95%
cks / klidná ul.
250
0
13
25
34
282 ús.124 Železná JV
0
93%
koridor
250
25
19
0
13
283 ús.190 Nám. Hrdinů - Na Slupi
0
66%
0
100
0
34
0
29
284 př.7
3, Vidoule (bus) - Radlická
Chodník podél Radlické
95%
Cyklostezka
150
0
8
15
8
285 ús.11
Klinského nám. - Strahov
nahoru to rychle nepůjde
24%
Cyklostezka
50
0
38
5
0
286 př.66
50, Letenský zám Kpt.Jaroše
Chodník ve vých. části
95%
150
0
8
15
8
90
287 př.81
75, Elsnic.nám.-Palmovka
Protisměrka Zenklova (tram)
89%
cks.
zobousměrnění pro
cyklo
110
0
12
22
2
66
Křížení Bělehradské (oba
směry). Koleje, moc směrů
96%
nové řešení vč.
cykloobousměrky
150
0
6
30
3
60
279 př.90
82, U Elektry JS
Obora - Vypich
113, Italská - nám.Míru 288 př.117 Bruselská
33
90
č.
id
289 př.77
Úsek
68, Fr. Kadlece dolů
290 př.170 166, Ve Vilách - U Botiče
291 ús.31
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
Chodník od Rokytky
95%
0
150
0
8
15
8
90
přechod
99%
přejezd, světelný
150
0
1
15
1
105
79%
ckp+křižovatky
150
0
32
15
0
292 př.179 177, Na Úlehli - Brumlovka
Starom.n, -> Pod Hanavským dlažba, strmé stzoupáné
chodník
95%
cks.
150
0
8
15
8
90
293 př.36
25, křížení Patočkovy
Křížení
98%
0
150
0
4
30
3
53
294 ús.16
Strahov - Běžecká
0
79%
Cyklopruhy?
150
0
32
0
28
295 ús.16
Běžecká - Strahov
0
79%
Cyklopruhy?
150
0
32
0
28
296 ús.20
Ankarská
0
79%
Cyklopruhy
150
0
32
0
28
297 př.89
82, U Elektry JS
chodníček podél trati
95%
cks.
150
0
8
15
8
298 ús.20
Ankarská
0
79%
Cyklopruhy
150
0
32
0
28
299 př.171 166, Ve Vilách - U Botiče
chodníčekpodél
95%
0
150
0
8
15
0
300 ús.2
Síchovské n. - Radlická
schody, světelná X (přechody) 95%
PZ + cyklo
250
0
13
0
64
301 ús.35
Bubenečská
0
79%
max. cyklopruhy
150
0
32
0
28
302 ús.35
Bubenečská
Táhlé stoupání
79%
max. cyklopruhy
150
0
32
0
28
303 ús.2
Radlická - Smíchovské n.
0
95%
PZ + cyklo
250
0
13
0
64
304 ús.134 náplavka střed - Palackého n. chodník podél tram.zast
93%
500
0
37
0
11
305 ús.125 Rytířská - Skořepka- Perštýn 0
79%
koridor
přetrasovat do
Národní
150
0
32
0
37
306 ús.41
79%
pikto/ckp
150
0
32
0
28
307 ús.134 Palackého n.- náplavka střed chodník podél tram.zast
93%
koridor
500
0
37
0
11
308 ús.41
32
0
28
Zelená - Goetheho
0
Goetheho - Zelená
Táhlé stoupání
79%
pikto/ckp
150
0
96, Lukášova A26309 př.100 Komensk.nám.
Schody na A26
89%
Rampa ve svahu
100
0
11
0
11
310 ús.56
Dělnická ZV
0
79%
pikto/ckp
150
0
32
0
28
311 př.91
83, Malešice - Hořejší ryb.
vozová cesta a chodníček podél
Rokytky
96%
štět, cks.
150
0
6
15
6
312 ús.56
Dělnická VZ
0
79%
pikto/ckp
150
0
32
0
28
75
90
100
90
114, Můstek - Muzeum 313 př.120 Italská
Muzeum - horní křižovatka
93%
přejezd(+přechod)
přes Legerovu
150
0
11
15
10
30
314 př.168 164, Pod vinným p, SJ
x Chodovská
91%
piktokoridor
130
0
12
0
12
91
315 ús.105 Izraelská dc.
vč. napojení na Vinohradskou
79%
ckp/pikto
150
0
32
0
28
316 ús.105 Izraelská zc.
vč. odb. z Vinohradské
79%
ckp/pikto
150
0
32
0
28
317 př.60
Křížení Jugoslávckých
Partyzánů (směr VZ)
89%
přejezd pro cyklisty
150
0
16
0
16
150
0
32
0
28
41, Zelená - Goetheho
Italská - nám.Míru 318 ús.113 Bruselská
Tachovské nám.- Olšanské
319 ús.108 nám
0
79%
Táhlé stoupání
79%
zklidnění, stouání
ckp
přetrasovat do
klidných
150
0
32
0
24
79%
přetrasovat do
klidných
150
0
32
0
24
321 ús.115 Italská od Vin. po Seifertovu Táhlé stoupání
79%
ckp,pikto
150
0
32
0
28
322 ús.109 Olšanské - Jižího z P.
Italská od Seifertovy k
323 ús.115 Vinohr.
Táhlé stoupání
79%
ckp a klidné ul.
150
0
32
0
24
Lze parkem (zčásti) a dolů
79%
ckp, pikto
150
0
32
0
28
324 ús.109 Jiřího zP. - Olšanské
0
79%
ckp a klidné ul.
150
0
32
0
24
Křižovatka s Radlickou, 2x
přechod, světla
98%
Sdružené přejezdy
(jako křižovatka
světl., ale 2x)
250
0
6
25
-34
326 ús.110 Jiříh z P. - Kodaňská
0
79%
do klidnějších
150
0
32
0
24
327 ús.55
0
100%
křižovatky
250
0
0
0
86
320 ús.108 Olšanské-Tachovské nám
325 př.5
2, Síchovské n. - Radlická
Hlávkův most - Dělnická
0
34
75
50
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
328 ús.175 Antala Staška VZ
0
79%
ckp
150
0
32
0
28
329 ús.175 Antala Staška ZV
0
79%
ckp
150
0
32
0
28
330 ús.55
Dělnická - Hlávkův most
0
100%
křižovatky
250
0
0
0
86
331 ús.44
Za Císařským mlýnem ZV
0
95%
0
600
0
32
0
0
Za císařským mlýnem VZ
168, Ve Vilách - Nám.
333 př.173 Hrdinů
0
95%
zprůjezdnit cís. mlýn 600
0
32
0
0
chodník
95%
cks
100
0
5
10
5
150
332 ús.44
60
334 př.22
9, Anděl - Kotlářka
98%
Cyklostezka
(1směrné)
0
4
15
3
60
335 př.57
37, Gymnazijní - Na Pískách Křížení Evropské
98%
řešení v pruzích
150
0
4
0
4
105
336 př.78
68, Fr. Kadlece dolů
98%
4
15
4
60
Letenský zám - Kpt.Jaroše
Přejezdy pro cyklisty 150
parkový chodník na
cks.
150
0
337 ús.50
Křižovatky s ul. Proseckou
mimo Přechody Kapitána
Jaroše
0
8
0
60
338 ús.15
Újezd - Strahov
dole kolony, přes Petřín legální
průjezd
91%
legalizace zbytku
150
0
13
15
13
339 př.76
67, Bulovka nahoru
Náměstí na Stráži (od
Chlumčanského po Na Vartě)
98%
piktokoridory
150
0
4
0
4
340 ús.15
Strahov - Újezd
0
91%
legalizace zbytku
150
0
13
15
13
150
0
8
0
60
150
0
23
0
23
Plzeňská - Kováků (chodník)
95%
341 ús.50
Kpt. Jaroše - letenský zám.
Stoupání
95%
parkový chodník na
cks.
342 ús.83
Malešice - Hořejší ryb.
0
85%
probl. místa
343 př.166 158, Dubečská - Eden
od Průběžné zc.
89%
Zobousměrnění
50
0
6
10
6
344 ús.83
0
85%
0
150
0
23
0
23
upravit křiž.
150
0
32
0
13
346 př.103 101, Krejcárek - Pražačka
společná překážka se 130 (část) 79%
Npojení na ul.
Novovysočanskou
89%
výstrahu / přejezd
50
0
5
5
5
347 ús.59
0
91%
cks.
150
0
13
0
41
348 př.180 177, Na Úlehli - Brumlovka
přechod
99%
překezd, upravit
vjezdy
150
0
1
15
1
349 ús.59
0
91%
150
0
13
0
41
114, Můstek - Muzeum 350 př.119 Italská
Muzeum (“Vajíčko”) - dolní
křižovatka
98%
cks.
přejezd vedle
přechodu, cks. podél
FS
150
0
4
15
3
351 ús.149 Výtoň - Na Slupi
0
95%
0
500
0
27
0
15
352 př.165 158, Dubečská - Eden
xPrůběžná
89%
4 rameno
50
0
5
10
4
353 ús.149 Na Slupi - Výtoň
0
95%
0
500
0
27
0
15
354 ús.135 Palackého n. - Karlovo n.
tram koleje, do kopce
91%
ckp podél tram
250
0
23
0
17
Hořejší ryb.- Malešice
345 ús.120 J.Palacha - Staroměstské n.
Argentinská -> Troja
Argentinská -> Holešovice
355 př.147 140, Fügnerovo nám Z-V
Schody
89%
minirampa? Asi
nejde. Přejezd
150
0
16
0
0
356 ús.204 Kpt.Jaroše - Štef.Most
0
95%
zcyklostezkovat
400
0
21
0
21
357 ús.204 Štef.most-Kpt.Jaroše
0
95%
400
0
21
0
21
358 př.104 101, Krejcárek - Pražačka
chodník podél Novovysočanské 95%
zcyklostezkovat
cks nebo ckp na
Novovysočanské,
nebo nová cks. ve
svahu
50
0
3
5
3
359 ús.91
Šaldova, Pernerova (dc.)
část. provoz
79%
pikto (část.)
100
0
21
0
19
360 ús.91
Pernerova, Šaldova (zc.)
část. provoz
79%
pikto (část)
100
0
21
0
19
361 ús.170 Nám. Hrdinů - A2 Podolská
0
79%
ckp
100
0
21
0
19
362 ús.170 A2 Podolská - Nám. Hrdinů
0
79%
ckp
100
0
21
0
19
168, Ve Vilách - Nám.
363 př.175 Hrdinů
Podchod pod ul. 5.Května
89%
lišty
100
0
11
0
0
364 ús.157 Vršovcká: Eden-Solidarity
neřešený úsek u Průběžné
95%
0
250
0
12
0
40
35
105
30
50
60
30
30
45
25
70
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
365 ús.157 Vršovcká:Solidarity-Eden
0
95%
0
250
0
12
0
40
366 ús.126 Havířská -> Můstek
0
93%
koridor
250
0
19
0
19
367 ús.126 Havířská -> Ovocný trh
0
93%
koridor
250
0
19
0
19
368 ús.182 A22 Sulická - Antala Staška
0
95%
0
500
0
27
0
0
369 př.161 156, Eden - Pod tratí
křížení K Louži
89%
0
100
0
11
0
8
370 ús.182 A22 Antala Staška - Sulická
0
95%
0
500
0
27
0
0
371 ús.33
Gogolova
0
95%
netřeba
400
0
21
0
0
372 ús.33
Gogolova
0
95%
netřeba
400
0
21
0
0
373 ús.136 Karlovo nám jih ZV
klidná trasa
95%
-
400
0
21
0
0
374 ús.136 Karlovo nám. jih VZ
klidná trasa
95%
-
400
0
21
0
0
375 ús.48
Ovenecká (jih)
0
95%
křížení
250
0
13
0
27
376 ús.48
Ovenecká (sever)
0
95%
křížení
250
0
13
0
27
377 ús.21
Střešovická
ulice s cyklopruhy
92%
Udělat souvislé
130
0
10
0
30
378 ús.21
Střešovická
stoupání zpomalí
92%
Udělat souvislé
130
0
10
0
30
379 ús.162 Záběhlice - Podle Kačerova
proměnlivý úsek (nepodstatný) 90%
ckp
150
0
15
0
8
380 ús.154 Petrohradská SJ
0
95%
ckp/pikto
280
0
15
0
8
381 ús.162 Podle Kačerova - Záběhlice
0
90%
ckp
150
0
15
0
8
382 ús.154 Petrohradská JS
0
95%
ckp/pikto
280
0
15
0
8
383 ús.30
Kosárkovo nábřeží-Ed.Beneš 0
95%
ok
300
0
16
0
0
384 ús.30
Ed.Beneš-Kosárkovo nábřeží 0
95%
ok
300
0
16
0
0
385 ús.153 Vršovická Otakar-Petrohr.
0
98%
400
0
9
0
27
386 ús.110 Kodaňská - Jiřího z.P.
Trhák +10 metrů 12%
91%
0
do mírnějších
sotupání
150
0
14
0
6
387 ús.103 Pražačka - Malešice
0
90%
0
150
0
15
0
1
388 ús.153 Vršovická Petrohr.-Otakar
0
98%
0
400
0
9
0
27
389 ús.103 Malešice - Pražačka
0
90%
0
150
0
15
0
1
89%
rampička/lišty
50
0
5
0
5
390 př.37
26, Střešovická - Gymnazijní Schody na začátku
Edv.Beneše - Pod
391 ús.203 Hanavským
přechod, jinak OK
100%
křížení
300
0
0
0
57
392 ús.155 Vršovická Petrohr.-Eden
0
98%
křižovatky
250
0
6
0
40
393 ús.25
Park, 2 přechody
98%
čtvrté rameno cyklo
150
0
4
15
3
394 ús.155 Vršovická Eden-Petrohr.
křížení Patočkovy
0
98%
křižovatky
250
0
6
0
40
395 ús.25
0
98%
čtvrté rameno cyklo
150
0
4
15
3
396 ús.117 Dlouhá - Nám. Rep.
0
95%
pěší zóna+cyklo
250
0
13
0
13
397 ús.117 Nám. Rep - Dlouhá
0
95%
pěší zóna+cyklo
250
0
13
0
13
398 ús.61
Argentinská -> nádr. Hol.
0
91%
0
150
0
14
0
2
399 ús.61
Nádr. Hol. -> Argentinská
91%
0
14
0
2
39, Gymnazijní - Zelená
98%
0
upravit x s
Gymnazijní
150
400 př.61
0
Gymnasijní (vč. X s
Evropskou).
150
0
4
0
3
401 ús.192 Chodník podél Čuprovy dc
0
95%
cyyklostezka
250
0
13
0
13
402 ús.99
Tachov.nám-Vítkov
trhák nahoru
91%
0
150
0
14
0
0
403 ús.84
Palmovka - Krejcárek
stoupání, dost výrazné
95%
cks + ckp.
150
0
8
0
25
404 ús.84
Krejcárek - Palmovka
0
95%
0
150
0
8
0
25
405 ús.11
Strahov - Kinského nám
ani dolů to nejde moc rychle
95%
Cyklostezka
50
0
3
5
3
část. zákazem vjezdu
95%
PZ + cyklo na
Palmovce
250
0
13
0
5
407 ús.167 Pod tratí - Ve vilách
0
95%
220
0
12
0
12
408 ús.74
0
95%
250
0
13
0
5
406 ús.74
křížení Patočkovy
Palmovka - Lib. most
Lib. most - Palmovka
36
0
PZ + cyklo na
Palmovce
40
30
38
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
95%
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
409 ús.167 Ve vilách -pod tratí
0
0
220
0
12
0
12
410 ús.76
Na Žertvách zc.
Není překlep, že jede na bod 48 95%
zóna 30
250
0
13
0
5
411 ús.76
Na Žertvách dc.
Není překlep, že jede na bod 49 95%
zóna 30
250
0
13
0
5
412 ús.67
Bulovka nahoru
Stoupání (strmé)
95%
0
150
0
8
0
21
413 ús.67
Bulovka dolů
klesání
95%
0
150
0
8
0
21
414 ús.168 Ve Vilách - Nám. Hrdinů
schody
95%
cks.v parcích
100
0
5
0
31
415 ús.168 Nám. Hrdinů - Ve vilách
0
95%
0
100
0
5
0
31
416 ús.36
0
95%
ok
250
0
13
0
0
417 př.164 158, Dubečská - Eden
křižovatka U Slávie, vjezd od
Vladivostocké
98%
pz+cyklo, vjezdy
50
0
1
0
1
418 ús.121 Celetná směr Starom.nám.
0
93%
koridor
150
0
11
0
8
419 ús.121 Celená směr Prašná Brána
0
93%
koridor
150
0
11
0
8
420 ús.138 U nemocnice, nahoru
0
95%
-
250
0
13
0
0
421 ús.138 U Nemocnice, dolů
0
95%
-
250
0
13
0
0
422 ús.107 Vinohr. Jiř.P.-Želivského
0
95%
0
150
0
7
0
26
Kovanecká+Podvinný mlýn
423 ús.193 zc.
0
95%
upr. křižovatku
250
0
13
0
0
424 ús.107 Vinohr. Želivského - Jiř.P.
0
95%
0
150
0
7
0
24
425 ús.197 Králodvorská posměr
0
95%
-
250
0
13
0
0
426 ús.199 Ovenecká - Let. sady
0
95%
0
250
0
13
0
0
427 ús.163 Pod Vinným p.-Záběhlice
cks a ckp.
95%
0
150
0
7
0
24
428 ús.199 Let. sady - Ovenecká
0
95%
0
250
0
13
0
0
429 ús.163 Záběhlice - Pod Vinným p.
0
95%
0
150
0
7
0
24
430 ús.39
Gymnazijní - Zelená
0
95%
křížení
150
0
8
0
9
431 př.82
193, 0
přes přechody
98%
vedení a sdružený
přejezd pro cyklisty
0
0
0
0
0
0
432 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
433 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
434 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
435 ús.97
Jeseniova+Roháčova dolů
0
90%
0
100
0
10
0
1
436 př.0
,
nádr. Dejvice - Hradčanská
20
0
0%
0
0
0
0
0
0
437 ús.198 Gymnazijní - Dejvická
0
95%
0
150
0
8
0
21
438 př.0
0
0%
0
0
0
0
0
0
439 ús.198 Dejvická - Gymnazijní
0
95%
0
150
0
8
0
21
440 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
441 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
442 ús.141 Nuselský most -> Lublaňská protisměrka (dlouhá, provoz)
95%
ckp. v Legerově
150
0
8
0
13
443 př.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
444 ús.97
Jeseniova nahoru
dlouhé stoupání
90%
0
100
0
10
0
0
445 ús.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
446 ús.102 Pražačka - Žid. Pece
0
95%
0
150
0
8
0
9
447 ús.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
448 ús.0
,
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
449 ús.139 Viničná, Apolinářská
0
95%
-
100
0
5
0
23
450 ús.196 Vršovická kousek
0
98%
0
400
0
9
0
0
451 ús.196 Vršovická kousek
0
98%
0
400
0
9
0
0
452 ús.152 Petrohr-Otakar. parkem
0
95%
0
150
0
8
0
9
,
37
0
0
0
0
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
453 ús.22
Běžecká - Malovanka
0
95%
netřeba
150
0
8
0
0
454 ús.22
Malovanka - Běžecká
stoupání zpomalí
95%
netřeba
150
0
8
0
0
455 ús.37
Gymnazijní - Na Pískách
Táhlé stoupání
95%
ok
150
0
8
0
0
456 ús.58
Jankovcova ZV
0
98%
kruháč
250
0
6
0
17
457 ús.37
Na Pískách - Gymnazijní
0
95%
ok
150
0
8
0
0
458 ús.165 U Botiče - Pod vinným p.
chodníky,
95%
cks
150
0
8
0
8
459 ús.58
Jnakovcova VZ
Ke Karlovu -> Nuselský
460 ús.142 most
0
98%
250
0
6
0
17
protisměrka (dlouhá, úzká)
100%
kruháč
zobousměrnění +
dlažba
150
0
0
0
34
461 ús.165 Pod vinným p.- U Botiče
0
95%
cks
150
0
8
0
8
462 ús.39
Táhlé stoupání
95%
křížení
150
0
8
0
0
dlažba
Zelená - Gymnazijní
Nuselský most -> Ke
463 ús.142 Karlovu
100%
dlažba
150
0
0
0
34
464 ús.174 Antala Staška - Jeremenkova 0
95%
cks
150
0
8
0
8
465 ús.174 Jeremenkova - Antala Staška 0
95%
cks
150
0
8
0
8
466 ús.68
Fr. Kadlece dolů
0
95%
0
150
0
8
0
0
467 ús.68
Fr. Kadlece nahoru
stoupání (mírné)
95%
150
0
8
0
0
468 ús.82
U Elektry JS
0
95%
0
cks., rampa z ul. U
El.
150
0
8
0
0
469 ús.82
U Elektry SJ
0
95%
0
150
0
8
0
0
470 ús.179 Podle Kačerova- Na Úlehli
část. chodník
95%
0
150
0
8
0
8
471 ús.179 Na Úlehli - Podle Kačerova
0
95%
0
150
0
8
0
8
472 ús.88
0
95%
0
150
0
8
0
0
473 ús.180 Podle Kačerova - U Labutě
A2 - Pernerova Peckovou
0
95%
0
150
0
8
0
8
474 ús.88
0
95%
0
150
0
8
0
0
475 ús.180 U Labutě - Podle Kačerova
0
95%
0
150
0
8
0
8
476 ús.90
Pernetova dc.
0
95%
0
150
0
8
0
0
477 ús.90
Pernerova zc
0
95%
0
150
0
8
0
0
478 ús.201 Sedlčanská- Na Strži
0
95%
0
150
0
8
0
8
479 ús.201 Na Strži- Seldčanská
0
95%
0
150
0
8
0
8
480 ús.102 Žid. Pece - Pražačka
0
95%
0
150
0
8
0
0
481 ús.111 Vršovická - Kodaňská
0
95%
dlažba v Moskevské
150
0
8
0
0
482 ús.111 Kodaňská - Vršovická
Stoupání
95%
dlažba v Moskevské
150
0
8
0
0
0
95%
0
150
0
8
0
0
Pernerova - A2 Peckovou
podél Vinohradské JZP483 ús.112 Italská
podél Vinohradské Italská484 ús.112 JZP
0
95%
0
150
0
8
0
0
485 ús.140 Fügnerovo nám Z-V
schody
95%
cks
150
0
8
0
0
486 ús.140 Fügnerovo nám. V-Z
schody
95%
cks
150
0
8
0
0
487 ús.141 Lublaňská->Nuselský most
0
95%
0
150
0
8
0
0
488 ús.152 Otakar-Petrohr.parkem
0
95%
0
150
0
8
0
0
489 ús.189 Koubkova - Na Slupi
0
95%
0
100
0
5
0
9
490 ús.156 Eden - Pod tratí
0
95%
0
100
0
5
0
8
491 ús.156 Pod tratí - Eden
0
95%
0
100
0
5
0
8
492 ús.166 Ve Vilách - U Botiče
problémový úsek kolem
Michelské
95%
0
150
0
8
0
0
493 ús.166 U Botiše - Ve Vilách
0
95%
0
150
0
8
0
0
494 ús.57
Libeňský most ZV
0
100%
nájezdy
250
0
0
0
22
495 ús.57
Libeňský most VZ
0
100%
nájezdy
250
0
0
0
22
38
č.
id
496 ús.96
Úsek
Lukášova A26Komensk.nám.
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
Schodiště a protisměrky
95%
0
100
0
5
0
6
497 ús.176 Brumlovka - Budějovická
0
95%
0
150
0
8
0
0
Lukášova Komensk,námA26
0
95%
0
100
0
5
0
6
499 ús.176 Budějovická - Brumlovka
0
95%
0
150
0
8
0
0
500 ús.177 Na Úlehli - Brumlovka
0
95%
cks. z chodníku
150
0
8
0
0
501 ús.177 Brumlovka - Na Úlehli
0
95%
150
0
8
0
0
502 ús.75
0
95%
cks z chodníku
PZ + cyklo na
Palmovce
110
0
6
0
2
0
95%
cks. z chodníku
150
0
8
0
0
498 ús.96
Elsnic.nám.-Palmovka
503 ús.178 U Botiče - Na Úlehli
0
95%
PZ + cyklo na
Palmovce
110
0
6
0
2
505 ús.178 Na Úlehli - U Botiče
0
95%
0
150
0
8
0
0
506 ús.189 Na Slupi - Koubkova
0
95%
0
100
0
5
0
5
507 ús.191 Gočárova zc.
0
98%
0
50
0
1
0
10
508 ús.164 Pod vinným p, SJ
0
95%
lepší krajnice
130
0
7
0
0
509 ús.164 Pod vinným p.- JS
0
95%
130
0
7
0
0
510 ús.101 Krejcárek - Pražačka
trhák nahoru (část)
91%
lepší krajnice
upravit podél
Novovys.
50
0
5
0
1
511 ús.26
Střešovická - Gymnazijní
0
95%
rampa u schodů
50
0
3
0
3
512 ús.26
Gymnazijní - Střešovická
Strmé stoupání zpomalí
95%
rampa u schodů
50
0
3
0
3
blbá světla
100%
křižovatku
700
0
0
0
13
blbá světla
100%
křižovatku
700
0
0
0
13
0
95%
spojité pikto
50
0
3
0
2
96%
upravit podél
Novovys.
50
0
2
0
3
504 ús.75
Palmovka - Elsnic.nám.
514 ús.71
Elsnicovo nám - Ústí
Rokytky
Ústí Rokytky - Elsnicovo
nám.
515 ús.40
Zelená - Podbaba
513 ús.71
516 ús.101 Pražačka- Krejcárek
0
517 ús.161 Dubrčská - Záběhlice
proměnlivý úsek s nepříjemou
ul. V Korytech
95%
ckp
50
0
3
0
2
518 ús.205 Edv.Beneše - Kpt.Jaroše
chodník
95%
zcyklostezkovat
50
0
3
0
3
519 ús.161 Záběhlice - Dubečská
0
95%
ckp
50
0
3
0
2
520 ús.205 Kpt.Jaroše - Edv.Beneše
chodník
95%
zcyklostezkovat
50
0
3
0
3
521 ús.185 Na Mlejnku - Antala Staška
0
95%
ckp
50
0
3
0
2
522 ús.185 Antala Staška - Na Mlejnku
0
95%
ckp
50
0
3
0
2
523 ús.135 Karlovo n. - Palackého n.
chodník
100%
pz+cyklo
250
0
0
0
17
524 ús.197 Králodvorská protisměr
0
93%
-
50
0
4
0
0
525 ús.104 Počernická dc.
0
98%
0
150
0
3
0
0
526 ús.104 Počernická zc.
0
98%
0
150
0
3
0
0
0
100%
u Seifertovy
250
0
0
0
13
527 ús.94
528 ús.94
SS, Seifertova-u
Tachovského
SS U TachovskéhoSeifertova
0
100%
u Seifertovy
250
0
0
0
13
529 ús.160 Solidarity- Dubečská
0
95%
0
50
0
3
0
0
530 ús.160 Dubečská - Solidarity
0
95%
0
50
0
3
0
0
531 ús.40
Táhlé stoupání
98%
spojité pikto
50
0
1
0
0
532 ús.191 Gočírova dc.
Podbaba - Zelená
0
98%
0
50
0
1
0
0
533 ús.147 A2 náplavka - Podolská
0
100%
0
1800
0
0
0
9
534 ús.147 A2 Podolská - náplavka
0
100%
0
1800
0
0
0
9
535 ús.18
cks.
100%
netřeba
400
0
0
0
0
Ladronka - Vypich zc
39
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
536 ús.18
Ladronka Vypich dc.
0
100%
netřeba
400
0
0
0
0
537 ús.32
Pod Hanavským - Gogolova 0
100%
netřeba
450
0
0
0
0
538 ús.32
gogolova - Pod Hanavským
0
100%
netřeba
450
0
0
0
0
539 ús.86
A2 Betoárka - Danube
0
100%
0
500
0
0
0
3
540 ús.46
Stromovka dc.
0
100%
0
560
0
0
0
0
541 ús.86
A2 Danube - betonárka
0
100%
0
500
0
0
0
3
542 ús.46
Stromovka zc.
0
100%
0
560
0
0
0
0
543 ús.47
Výstaviště - Ovenecká
Stoupání
100%
0
200
0
0
0
0
544 ús.47
Ovenecká - Výstaviště
0
100%
0
200
0
0
0
0
545 ús.49
Letenské sady
0
100%
0
400
0
0
0
0
546 ús.49
Letenské sady
0
100%
0
400
0
0
0
0
547 ús.53
Kpt. Jaroše - Hlávkův most
0
100%
0
300
0
0
0
0
548 ús.53
Hlávkův most - Kpt. Jaroše
0
100%
0
300
0
0
0
0
549 ús.54
Hlávkův most SJ
0
100%
0
400
0
0
0
0
550 ús.54
Hlávkův most JS
0
100%
0
400
0
0
0
0
551 ús.60
Argentinská záp. cks. JS
0
100%
0
150
0
0
0
0
552 ús.158 Eden - Dubečská
0
100%
0
50
0
0
0
4
553 ús.158 Dubečská - Eden
0
100%
0
50
0
0
0
4
554 ús.60
Argentinská záp. cks SJ
0
100%
0
150
0
0
0
0
555 ús.65
Troja - most Barikádníků
0
100%
0
600
0
0
0
0
556 ús.65
0
100%
0
600
0
0
0
0
557 ús.66
Most Barikádníků - Troja
U Čes.Loď - most
Barikádníků
0
100%
0
600
0
0
0
0
558 ús.69
U Českých Loděnic dc
0
100%
0
600
0
0
0
0
559 ús.69
U Českých Loděnic zc
0
100%
0
600
0
0
0
0
560 ús.70
Lib.most - ústí Rokytky
0
100%
0
600
0
0
0
0
561 ús.70
Ústí Rokytky - Lib. most
0
100%
0
600
0
0
0
0
562 ús.72
Elsnic. nám- odb. bulovka
0
100%
0
600
0
0
0
0
563 ús.72
odb.Bulovka - Elsnic. nám.
0
100%
0
600
0
0
0
0
564 ús.73
A26 odb. Bulovka - čuprova 0
100%
0
600
0
0
0
0
565 ús.73
A26 Čuprova - odb. Bulovka 0
100%
0
600
0
0
0
0
566 ús.79
A26 Poděbradská - U Elektry 0
100%
0
800
0
0
0
0
567 ús.79
A26 U Elektry - Poděbradská 0
100%
0
800
0
0
0
0
568 ús.81
A43 cks.Rokytka SJ
0
100%
0
600
0
0
0
0
569 ús.81
A43 cks.Rokytka JS
0
100%
0
600
0
0
0
0
570 ús.85
A2 Lib. most - betonárka
0
100%
0
600
0
0
0
0
571 ús.85
A2 betonárka - Lib.most
0
100%
0
600
0
0
0
0
572 ús.
0
0
0
573 ús.
0
0
0
574 ús.87
A2 Danube - Hlávkův most
0
100%
0
640
0
0
0
0
575 ús.87
A2 Hlávkův most - Danube
0
100%
0
640
0
0
0
0
576 ús.92
Tunel Karlín (nahoru)
Stoupání
100%
0
150
0
0
0
0
577 ús.92
Tunel Karlín (dolů)
0
100%
0
150
0
0
0
0
578 ús.93
Tach.nám-A26 (spojka)
0
100%
0
150
0
0
0
0
579 ús.93
A26-Tach.nám.(spojka)
0
100%
0
150
0
0
0
0
580 ús.95
A26 u Tachov.-Lukášova
0
100%
0
250
0
0
0
0
581 ús.95
A26 Lukášova- U Tachov
0
100%
0
250
0
0
0
0
40
č.
id
Úsek
Průjez
dnost
Popis překážky
Návrh řešení
indu
kce v
inten trase
zita při
odstr
.
Přín
Problé
Řešit
os
movos Bezp
elnos
vyřeš
t
ečnos
t
ení
(izolov t
(body
(izolo
aná)
)
vaný)
582 ús.98
Tunel SS směr Krejcárek
0
100%
0
250
0
0
0
0
583 ús.98
TunelSS směr Žižkov
0
100%
0
250
0
0
0
0
584 ús.99
Vítkov-Tachov.nám.
0
100%
0
150
0
0
0
0
585 ús.100 1 Vítkov - Pražačka
0
100%
0
150
0
0
0
0
586 ús.100 1 Pražačka - Vítkov
0
100%
0
150
0
0
0
0
587 ús.123 Ovocný trh JZ
0
100%
-
250
0
0
0
0
588 ús.123 Ovocný trh SV
0
100%
-
250
0
0
0
0
589 ús.125 0
Jednosměrná trasa
0%
0
0
0
0
0
0
590 ús.139 Viničná, Apolinářská (proti)
jižní náplavka střed-U
591 ús.146 Vyš.tun.
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
100%
0
1300
0
0
0
0
0
100%
0
1300
0
0
0
0
jižní náplavka U Vyš tun.592 ús.146 střed
Rašínovo n. U Vyš.tun.593 ús.148 Výtoň
0
100%
0
700
0
0
0
0
Rašínovo n. Výtoň-U
594 ús.148 Vyš.tun.
0
100%
0
700
0
0
0
0
595 ús.159 Počernická - Solidarity
stoupání v kusu chodníku
100%
0
150
0
0
0
0
596 ús.159 Solidarity - Počernická
0
100%
0
150
0
0
0
0
597 ús.181 A22 U Labutě - Sulická
0
100%
0
500
0
0
0
0
598 ús.181 A22 Sulická- U Labutě
0
100%
0
500
0
0
0
0
599 ús.183 A22 Sulická - Skaláků
0
100%
0
500
0
0
0
0
600 ús.183 A22 Skaláků - Sulická
0
100%
0
500
0
0
0
0
601 ús.184 A22 Skaláků - Na Mlejnku
0
100%
0
500
0
0
0
0
602 ús.184 A22 Na Mlejnku - Skaláků
0
100%
0
500
0
0
0
0
603 ús.186 Barr. most ZV
0
100%
0
500
0
0
0
0
604 ús.186 Barr. most VZ
A2 Na Mlejnku - pod
605 ús.187 Jeremen.
0
100%
0
500
0
0
0
0
0
100%
0
1500
0
0
0
0
A2 pod Jeremn. - Na
606 ús.187 Mlejnku
0
100%
0
1500
0
0
0
0
607 ús.192 0
0
0%
0
0
0
0
0
0
608 ús.193 0
0
0%
0
0
0
0
0
0
609 ús.194 Ke Karlovu, dolů
0
100%
0
100
0
0
0
0
610 ús.194 0
0
0%
0
0
0
0
0
0
611 ús.195 0
0
0%
0
0
0
0
0
0
612 ús.195 Kateřinská, dolů
Pod Hanavským 613 ús.203 Edv.Beneše
0
100%
0
150
0
0
0
0
přechod, jinak OK
100%
křížení
300
0
0
0
0
Tabulka 11: Vyhodnocení lokalit (překážek a úseků) - výsledky modelu.
41
4. Závěr
Vyhotovená analýza je postavena na řadě přípravných prací, které jsou podrobně popsány v dílčích
zprávách [2] a [3]. Zde prezentované závěry tak shrnují výsledky celého projektu „Jak odstranit
klíčové bariéry cyklodopravy v Praze“.
4.1 Průzkum a sčítání
Úvodní součástí přípravy analýzy byl dotazovací průzkum na téma problémovosti překážek [2] a
sčítání cyklistů v centru Prahy [3]. Výsledky těchto kroků jsou uvedeny v dílčích zprávách. Pro
stávající analýzu je podstatné, že přísně hodnocené překážky v úsecích s vysokými intenzitami se
pak ukáží jako nejvýznamnější.
4.2 Doplnění metodiky na základě zkušeností z analýzy
Provedená analýza byla prvním testem připravené metodiky [1]. Výsledky, které jsou zde
prezentovány, nelze ale označit za dokonalé a velmi přesné, neboť nevyužily všech nástrojů v
metodice navržených.
Obecné poznámky k přípravě modelu jsou uvedeny v metodice. V průběhu vyhodnocování bylo
odhaleno několik nedostatků v realizaci pilotního projektu. Nedostatečná hustota sčítání byla dána
rozsahem a možnostmi projektu. Metodika tuto situaci zohledňuje v kapitole věnované sčítání a
uvádí doporučený počet sčítacích míst.
Jako nedostatečné se ukázalo provedené hodnocení lokalit z hlediska bezpečnosti (což bylo opět
dáno možnostmi projektu). Pro lepší vyhodnocení chování cyklistů (porušování předpisů,
skoronehody) byl v metodice doplněn postup sčítání cyklistů a hodnocení výskytu dopravních
nehod.
4.3 Konkrétní výsledky analýzy modelu
Analýzy (i takto zjednodušené) ukazují, že odstranění nejzásadnějších překážek povede k
nárůstu počtu cyklistů v řádu stovek procent.
Největší podporou jízdy na kole po centru by zřejmě bylo odstranění překážek na Smetanově
nábřeží, a dále v úseku od nábřeží Kapitána Jaroše přes Štefánikův most do centra.
Překvapivě vysoká indukce v trase přes Holešovice je dána spíš extrémně nízkou průjezdností
náročného úseku, nárůst by zde nebyl patrně tak výrazný. Nárůst kolem 600 cyklistů by mohlo
zaznamenat i vyřešení trasy Starým Městem (Klárov, Kaprova, Hybernská, Bulhar), zlepšení
podmínek na podolském úseku cyklostezky A2, zpříjemnění průjezdu po trase A1 z Hlubočep na
Újezd nebo pohodlnější spojení Radlic a Výtoně přes železniční most.
U kritéria bezpečnosti se vlivem zaznamenané dopravní nehody umístila nejvýše křižovatka na
nábřeží Kapitána Jaroše.
Z hlediska řešitelnosti se jako prioritní ukazují snadno odstranitelné problémy na stávajících
cyklostezkách s vysokými intenzitami cyklistů, především chodníkové úseky s nutností vést kolo
(kde je ostatně toto nařízení běžně ignorováno - Trojská lávka, A2 Vyšehrad, A2 benzínka Podolí,
A2 Alšovo nábřeží), dále přerušení stezek nezpevněným úsekem (A26 Vysočany), dlažbou nebo
schodištěm (A26 Rokytka - Hloubětín) a konečně některé protisměrky, jejichž zobousměrnění pro
cyklisty by nevedlo k úbytku parkovacích míst (Císařský mlýn).
42
4.4 Lokality pro řešení
Oproti původnímu předpokladu bylo nakonec pro řešení formou zadávací karty zvoleno celkem 24
lokalit namísto pěti. Zadávacími kartami byl tak nahrazen návrh zpracování podrobného auditu pro
dalších patnáct lokalit. Předpokládaný „podrobný audit“ se v principu od vyhotovení zadávací karty
liší pouze požadavkem na zhodnocení řešitelnosti, které je součástí této zprávy v tabulce 10.
Zpracování v podobě zadávací karty je řešení podrobnější, obvyklé a přímo použitelné během
dalšího řešení problému. Zadávací karta je svým charakterem paralelou například k zadání pro
vyhledávací studie na rozvojová území.
Kromě zpracování 25 zadávacích karet byly podrobně zkoumány také čtyři další lokality, u kterých
buď již existují zadávací karty, nebo jsou tato místa v řešení jiným způsobem.
Z lokalit pro další řešení se za nejdůležitější dá považovat jednak první pětice, pro zadávací karty
původně vybraná (A2 v centru, Kapitána Jaroše, Anděl-Karlovo nám., Výtoň a Křesomyslova), z
dalších míst, která v současnosti výrazně podvazují přístupnost centra pro cyklisty, lze jmenovat
lokalit na trasách Mánes - Badeniho - Dejvice, průjezd nám. Republiky na cyklostezku A26 na
Vítkově přes Bulhara, křižovatky u Muzea, v centru pak problémově průjezdné oblasti Újezda nebo
okolí Lazarské.
4.5 Využití výsledků projektu
Výstupem z projektu bude 25 zadávacích karet pro problémové lokality, z nichž řada z nich nebyla
doposud tímto způsobem řešena, a dále zhodnocení pěti dalších míst, pro které aktuální zadávací
karty existují.
Zřejmým doporučením pro orgány města je zde zabývat se těmito lokalitami a zahájit jejich
řešení na základě vyhotovených zadávacích karet v nejbližším reálném časovém horizontu.
Další využití vidíme u samotné metodiky, a to v její aplikaci při stanovení priorit pro řešení
problémů cyklistické dopravy na úrovni větších měst a regionů. Vhodné postupy využití metodiky v
samosprávě a neziskovém sektoru navrhuje připravovaný implementační manuál.
4.6 Doporučení pro navazující projekt
Realizovaný projekt ukazuje cestu, kterou by se může při řešení priorit v cyklistické dopravě
vydat Magistrát hlavního města Prahy. Je samozřejmé, že tento projekt nemohl zajistit podrobné
řešení, které by bylo výrazně podrobnější a obsažnější.
Doporučujeme proto připravit podrobnou koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze, která
by na zde prezentovanou zprávu navazovala a vhodným způsobem jí rozšiřovala.
Součástí návazného podrobného projektu by mělo být vyhotovení numerického modelu
cyklistické dopravy v Praze s odhadem vlivu řešení problémových míst na počty cyklistů
podle metodiky [1] a to s maximální možnou jemností a přesností. Konkrétní řešení by mělo
obsahovat:
•
Ověření a doplnění dotazovacího průzkumu přijatelnosti překážek (realizace na větším
vzorku a dále prověření skutečných denních cest na vzorku pravidelně dojíždějících).
•
Sčítání spojené s podrobným sledováním chování cyklistů na většině důležitých překážek,
včetně evidence porušování předpisů a skoronehod.
•
Řešení strojově zpracovaného numerického modelu na úrovni uliční sítě
43
•
Vyhodnocení beroucí v potaz různé kombinace při odstraňování překážek s cílem odhalit
nejefektivnější možná řešení.
•
Stanovení priorit nejen v oblasti výstavby, ale také nastavení vhodného režimu spolupráce s
městskými částmi, analýza vyžadovaných úprav legislativy a norem, nezbytné změny v
nastavení kompetenci v rámci samosprávy a vnitřních předpisů.
•
Nad rámec metodiky by analýza rozvoje cyklistické dopravy měla řešit také problémy
spojené s dalšími vnímanými překážkami bránícími v užívání jízdního kola, například
problematice parkování jízdních kol a zázemí uživatelů cyklistické dopravy.
Přesná identifikace problémových míst a stanovení priorit na měřitelném základě by pak výrazně
napomohly v systematičnosti práce při rozvoji (nejen) cyklistické dopravy v Praze.
44
5. Přílohy
5.1 Seznam použitých zkratek
RTT
Rekonstrukce tramvajové trati
IAD
Individuální automobilová doprava
HDP Hlavní dopravní prostor
PP
Přidružený prostor
SSZ
Světelné signalizační zařízení
PD
Projektová dokumentace
ZK
Zadávací karta
SDZ
Svislé dopravní značení
VDZ Vodorovné dopravní značení
KCD Komise pro cyklistickou dopravu hl. m. Prahy (fungující v letech 2006-2010)
5.2 Vyhodnocení modelu
Soubor model_vyhodnoceni.odt, celkem 47 tiskových stran.
6. Literatura
[1] Metodika pro hodnocení cyklisticky problémových lokalit, Oživení 2010.
[2] Dotazovací průzkum cyklistických preferencí - analýza výsledků. Oživení 2010.
[3] Výsledky sčítání cyklistů ve dnech 16. a 23.6. 2010 v centru Prahy. Oživení 2010
[4] Předběžná analýza lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy. Oživení 2010
45
Download

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru