NASTAVNI PROGRAM
(SILABUS)
KATEDRA PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE
Naziv predmeta: Metodika vjerske nastave Šifra predmeta:
Nivo:
Dodiplomski
Smjer:
Religijska
pedagogija,
Smjer za
imame, hatibe
i
muallime
Teološki
smjer
Status: Obavezni- Religijska
pedagogija i
Smjer za imame, hatibe i
muallime
Izborni - Teološki smjer
Godina:
III
Semestar:
VI
III
VI
IV
VIII
Broj sati sedmiĉno: 2P+1V
Broj ECTS
kredita:
Ukupan broj sati: 45
Nastavnik : prof. dr. Mujo Slatina,
Viši asistent: Mr. Dina Sijamhodžić-
redovni profesor na Filozofskom
Nadarević
fakultetu u Sarajevu, profesor saradnik
na FIN-u
Kontakt e-mail
adresa:[email protected]
[email protected]
Predavanja i vježbe u ljetnom semestru
Predavanja: srijeda 5. i 6. ĉas
Vježbe:
utorak
6. ĉas
Vrijeme konsultacija u ljetnom semestru
2011/12
(FIN: utorak 9-11 h)
SRIJEDA: 14-15h)
1. CILJ
PREDMETA
Cilj ovog nastavnog predmeta jeste upoznavanje i osposobljavanje studenata sa savremenim
teorijskim i praktiĉnim dostignućima metodike nastavnog rada uopće i metodike nastave vjeronauke.
Prioritetan zadatak je struĉno osposobiti studente za moderno planiranje, izvoĊenje i valoriziranje
nastave islamske vjeronauke u svim odgojno-obrazovnim institucijama te podizanja nastave
vjeronauke na viši nivo.
1.1. Predmeti koji su
Pedagogija i Didaktika
preduslov za polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obraĊuju
SEDMICA
TEMA
1. sedmica
Teorijsko odreĊenje metodike
Terminološka razgraniĉenja
2 .sedmica
Specifiĉnosti metodike islamske vjeronauke
3. sedmica
Oblici nastave
Tipovi nastavnih sati
4. sedmica
Artikulacija/izvedba nastavnog sata
5. sedmica
Nastavne metode
6. sedmica
Nastavna sredstva i pomagala
7 .sedmica
Planiranje i priprema
8. sedmica
Rekapitulacija/Test
9 .sedmica
Disciplina/održanje uĉeniĉke pažnje na
nastavnom satu
10. sedmica
Hospitacija/Posmatranje stvarnog nastavnog
procesa u školi
11. sedmica
Hospitacija/Ogledni ĉasovi
12. sedmica
Ogledni sati
13. sedmica
Vrednovanje i ocjenjivanje uĉeniĉkog napretka
14. sedmica
Osvrt na vlastiti rad
15. sedmica
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Naĉin izvoĊenja
nastave
1. predavanja
2. vježbe
3. istraživanje
4. mentorski rad
5. posmatranje nastave u školi i ogledni
ĉasovi
6. analize nastavnih priprema sa studentima
(učešće studenata)
7. voĊenje studenata u projektu grupnih radova
(izrada i prezentacija nastavne pripreme na
zadatu temu) na ĉasovima vježbi
8. prezentacije studenata na ĉasovima vježbi –
prijevodi tekstova sa engleskog jezika
(metodiĉko-pedagoška tematika)
9. konsultacije i voĊenje studenata u izradi
nastavnih priprema za izvoĊenje oglednog ĉasa
iz predmeta Islamska vjeronauka u osnovnoj
školi
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Naĉin ocjenjivanja
redovnih studenata
2.2. Naĉin ocjenjivanja
vanrednih studenata
1. a) (pisana priprema za nastavni ĉas +
prezentacija) i izvedba oglednog ĉasa 40 %
b) aktivnosti u toku nastave (prijevod tekstova
5% i grupni rad 5%)
50 %
2. završni ispit - teorijski dio
50%
1. (pisana priprema za nastavni ĉas +
prezentacija) i izvedba oglednog ĉasa
2. završni ispit – teorijski dio
50 %
50 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
1. Metodika nastave islamske vjeronauke – hrestomatija, priredila Mujesira ZimićGljiva, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, 2005. (str 13-30; 59-78; 115-139; 189-192; 245249; 257-270)
2. Ćatić, R.,& Pehlić, I., Metodika nastave islamske vjeronauke (teorijski dio str. 13-107.),
Islamska pedagoška akademija u Zenici, 2004.
3. Kyriacou, Chris, Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 1995. (cijela knjiga)
3.2. Dodatna literatura
1. Prof. dr. Zorica Kuburić i Snežana Daĉić, Metodika Verske nastave, CEIR,
Novi Sad, Ĉigoja štampa, Beograd, 2004
2. Pranjić, Marko, Metodika vjeronauĉne nastave: teorijske osnove i praktiĉni modeli, Katehetski
salezijanski centar, 1997.
4. Studentski portfolij (dosije) za akad. 2011/2012
Studentski portfolij (dosije) koji studenti (redovni i vanredni) predaju nastavniku/asistentu prije
završnog (teorijskog dijela) ispita, treba da sadrži slijedeće materijale:
1. Digitalna i printana verzija nastavne pripreme za ogledni ĉas, digitalna i prinatna verzija
prezentacije i drugih materijala koje su studenti koristili prilikom izvoĊenja oglednog ĉasa u
školi (redovni) ili mektebu (vanredni) - (obavezno)
2. Dnevnik metodiĉke prakse (zapažanja sa ĉasova - odvojeno za svaku ustanovu u kojoj su
studenti slušali ĉasove) - (obavezno )
3. a) Prijevod tekstova iz knjige sa engleskog jezika (101 odgovor za nastavnike poĉetnike i
njihove mentore) (bodovi za aktivnost u nastavi za redovne studente)
b) Digitalna i printana verzija nastavne pripreme, digitalna i prinatna verzija prezentacije i
drugi materijali koje su studenti koristili prilikom izrade nastavne pripreme u okviru grupnog
rada (teme: imanski i islamski šarti) (bodovi za aktivnost u nastavi za redovne studente)
(Napomena: Vanredni studenti koji imaju radno u nastavi (škola ili mekteb) polažu ogledni ĉas
u mektebima, nisu obavezni slušati ogledne ĉasove. Studenti se trebaju javiti asistentici radi
odreĊivanja teme nastavne jedinice, datuma i mjesta polaganja itd.)
Nastavnik/asistent za studentski portfolij prilaže:
1. Evidenciju o odslušanim ĉasovima redovnih studenata u mektebu i školi (obavezno) nastavnik analizira spiskove
2. Protokol promatranja i ocjenu studentskog izvoĊenja oglednog ĉasa (uz samoocjenu studenta i
ocjenu nastavnika/vjerouĉitelja u školi)
Sa kompletiranim prethodnim dokumentima, uz potpis nastavnika u indexu studenta - uvjet:
prisustvo na predavanjima i vježbama (redovni studenti), student može pristupiti završnom
(teorijskom dijelu ispita - pismeni i usmeni ispit).
Obavezni oblici provjere znanja
Predispitne obaveze
Pisana priprema za nastavni ĉas + prezentacija i
izvedba oglednog ĉasa: Prolaz 50/100 bodova
Dva zadatka za redovne studente:
1. Projekat grupnih radova (izrada i prezentacija nastavne pripreme na
zadatu temu)
2. Prijevod tekstova sa engleskog i grupni rad
Napomena: Student je obavezan da participira u jednom od ovih
zadataka
Test se sastoji od esejskih pitanja i zadaka objektivnog tipa (ZOT):
Pismeni ispit:
Deset (10) zadataka (100 bodova) (izrada 60 minuta)
Prolaz: 50/100
Pitanja za usmeni ispit mogu biti problemskog tipa i iz obavezne literature
Usmeni ispit
Uvjet: položen pismeni
Ljestvica ocjenjivanja oglednog ĉasa i ispita
Ocjena 10 (izvrstan)
A
92 – 100 bodova
Ocjena 9 (odličan)
B
81 – 91 bodova
Ocjena 8 (vrlo dobar)
C
68 – 80 bodova
Ocjena 7 (dobar)
D
57 – 67 bodova
Ocjena 6 (zadovoljava) E
50 - 56
Ocjena 5 (nezadovoljava)F
manje od 50 bodova
Download

Metodika vjerske nastave