Prim dr Goran Čerkez Prim dr Vildana Doder
PORODIČNA / OBITELJSKA MEDICINA U FBIH
Federalno ministarstvo zdravstva
Glavni cilj
•
•
•
•
Stvoriti uslove za:
poboljšanje zdravlja stanovništva
zadovoljstvo korisnika i pružaoca usluga
univerzalnu, efikasnu, kontinuiranu, dostupnu,
kvalitetnu i kostefektivnu (isplativa) primarnu
zdravstvenu zaštitu
orijentiranu
ij ti
kka porodici
di i i zajednici
j d i iib
baziranoj
i
j na
promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
Okvir za promjene
• St
Strateški
t ški plan
l razvoja
j zdravstva
d
t u FBiH 2008-2018
2008 2018
• Strategija za razvoj PZZ
Osnova za reformu
• Predhodno iskustvo (piloti)
• Međunarodna kretanja/trendovi
• Snažna podrška WHO, WB, Vladinih
i nevladinih
ne ladinih partnera
pa tne a
Polja intervencije
Četri komponente
I
infrastruktura (prostor, oprema)
II jačanje ljudskih resursa sa naglaskom na
unapređenje kapaciteta za upravljanje
zdravstvenim sektorom
III legislativa
IV financiranje primarne zdravstvene zaštite
Učesnici u reformi
Svi zdravstveni profesionalci
zajedno sa
autoritetima vlasti i
stanovništvom FBiH
Infrastruktura
• Standardiziran p
prostor i oprema
p
• Opremljena preko 370 ambulanti
• Adaptirana preko 350 ambulanta
Jačanje ljuskih resursa
Podrška edukativnim centrima porodične medicine kroz
stručno
č usavršavanje
š
j kkadra,
d isporuku
i
k stručne
č
literature, informatičke opreme i video linkova,
edukativnih modela,, namještaja...
j
j
• Educirano 1.437 sestara
• Educirano preko 300 specijalista
• Educirano doktora s PAT-om 636
636,
• Doktora nauka 3
• Kratki kursevi iz menadžmenta promjena skoro 600
ti
timova,
80 rukovodioca
k
di
i preko
k 50 uposlenika
l ik FZO
Legislativa
•
•
•
•
•
Strateška dokumenta donesena
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Z k o pravima
Zakon
i
i obavezama
b
pacijenata
ij
Zakon o kvaliteti
p j
j i dodatnojj edukaciji
j iz porodične
p
Pravilnici o specijalizaciji
medicine
Financiranje PZZ
•
•
•
•
Pilot ugovaranja
Date preporuke za nove mehanizme plaćanja
Osnovni paket
Izrada jedinstvene metodologije ugovaranja zdr. usluga
Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
•
•
•
•
•
Proizvedeni klinički putevi
Kliničke vodilje za preventivne programe
Revidirani standardi za TOM
Elektronski registar za deset najčešćih oboljenja u PZZ
S ft
Softwer
za samoocjenu
j
i vanjsku
j k ocjenu
j
Poboljšanje sistema monitoringa i evaluacije PZZ
• R
Razvojj sistema
i t
monitoringa
it i
i evaluacije
l
ij s ciljem
ilj
jačanja kapaciteta u relevantnim institucijama i
definisanja adekvatnih indikatora urađen sa bazom
podataka za prikupljanje i obradu
Preporuke
• Unaprijeđenje planiranja (prostor, oprema kadar)
• Jačanje upravljačkih vještina
• Donošenje zakona o zdravstvenom osiguranju kao i seta
podzakonskih akata
• Početi sa novim modelima financiranja
(registracijastanovništva, stimulacija kvaliteta i prevencije)
• Poboljšati dobru propisivačku praksu
• Intenzivirati procese akreditacije (Implementacija kliničkih
puteva i standardiziranih procedura uključujući i sigurnost)
• Jačati komunikacione strategije i programe zagovaranja u
javnosti
Preduvjet za uspjeh zdravstvenih
reformi
• Podizanje
j svijesti
j
o beneficijama
j
reforme PZZ za sve
aktere
• Poboljšati informisanost zajednice o važnosti zdravlja i
zdravstvenog sektora
• Poboljšati koordinacija unutar zdravstvenog sektora sa
lokalnom zajednicom i drugim sektorima / sljediti princip
zdravlje u svim politikama
Izbjeći rizike
I na kraju nemojte
zaboraviti
Hvala na
pozornosti
ti
Download

PORODIČNA / OBITELJSKA MEDICINA U FBIH