AKAZ
Dr. Ahmed Novo, direktor
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu
Federacije Bosne i Hercegovine
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Cilj i svrha sastanka;
Program stručnog seminara;
Historijat AKAZ-a, osnovne funkcije i
legislativa;
Pregled aktivnosti AKAZ-a u 2013.
godini;
Planovi za 2014. godinu.
2
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
3
Pregled rada AKAZ-a i planovi za naredni period;
Zadaci koordinatora kvaliteta u zdravstvenim
ustanovama;
Suradnja koordinatora kvaliteta sa AKAZ-om:
obavještavanje o kvalitetu rada (čl. 9),
Incidenti i nepovoljni događaji (čl. 12),
Klinička revizija (diabetes za PZZ);
Prezentacija rada sektora za kvalitet u UKCT;
Godišnji izvještaj odjela za kvalitet DZ Tuzla;
Akreditacija centara za mentalno zdravlje;
Projekt jačanje sestrinstva u BiH;
Zaključci i dodjela priznanja.
Historijat AKAZ-a
Vlada Federacije BiH osigurala je kredit Svjetske banke
(1999.) i obavezala se provesti reformu zdravstvenog sektora,
čiji je jedan segment osiguranje kvaliteta i akreditacija
zdravstvenih ustanova (projekat „Osnovno zdravstvo”);
Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u
Federaciji BiH (usvojena na sjednici Vlade u julu 2003. god).
Dostupna na sajtu www.akaz.ba
Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o
akreditaciji u zdravstvu (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 59/05 i 52/11);
Cilj i svrha Zakona: uređivanje sistema poboljšanja kvaliteta,
sigurnosti i akreditacije u zdravstvenim ustanovama na
teritoriji FBiH, sukladno međunarodnoj praksi.
4
AKAZ
Agencija za kvalitet i
akreditaciju je glavni federalni
centar za definiranje,
mjerenje, praćenje i
poboljšanje standarda kliničke
prakse i menadžmenta
usluga.
www.akaz.ba
5
Zakoni i dokumenti koji regulišu kvalitet i
sigurnost zdravstvene zaštite
Politika kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u FBiH (Vlada FBiH
2003.)
Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u
zdravstvu (“SN FBiH”, br. 59/05, 52/11)
Drugi zakoni i dokumenti koji regulišu kvalitet i sigurnost
zdravstvene zaštite:
6
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („SN FBiH“, br. 46/10);
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („SN
FBiH“, br. 40/10);
Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja („SN FBiH“,
br. 75/09);
Zakon o apotekarskoj djelatnosti („SN FBiH“, br. 40/10);
Izjave RG1 u projektu EU/WHO: Akreditacija i osiguranje kvaliteta:
Vrijednosti, ključni akteri, definicije i obim kvaliteta u zdravstvenoj
zaštiti i Izjava RG2: Odnos između kvaliteta, sigurnosti, efikasnosti i
finansiranja zdravstvene zaštite;
Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje
sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u
apotekama u FBiH.
Osnovne funkcije AKAZ-a
Standardi:
7
Agencija je glavni federalni centar za razvoj
standarda (menadžerskih, organizacijskih i kliničkih)
Klinički vodiči: AKAZ je glavni federalni centar za razvoj kliničkih
vodiča
Pokazatelji:
AKAZ s drugim akterima razvija indikatore izvedbe
Prikupljanje i analiza podataka: AKAZ obrađuje podatke iz
zdravstvenih ustanova i dostavlja ih akterima u
zdravstvu radi komparativnih analiza (kvalitet,
incidenti, vrijednost za novac...)
Resursni centar: AKAZ obezbjeđuje pristup odgovarajućim BP,
stručnoj i “sivoj” literaturi, prikuplja informacije iz
zemlje i razmjenjuje ih i poredi s informacijama iz
drugih zemalja
Edukacija i obuka: AKAZ organizira edukaciju i obuku za
zdravstvene i druge profesionalce
Poštivanje prava pacijenata prati se kroz ispunjenost standarda
Nisu u djelokrugu: licenciranje (organizacijsko i individualno),
specijalističke certifikacije i žalbe pacijenata
Standardi
Akreditacijski standardi za:
bolnice (rev. 2010.),
domove zdravlja (rev. 2013.),
timove porodične medicine (rev. 2012.),
centre za mentalno zdravlje (rev. 2013.),
usluge naklonjene mladima (2009.)
bolnice „prijatelje beba“ (2013.)
Sertifikacijski standardi za apoteke (2013.)
Prvi set indikatora kvaliteta za bolnice sa metodološkim
uputstvom (AKAZ, 2009.)
8
Inspekcija, sertifikacija i akreditacija
Sertifikacija zdravstvenih ustanova –
uspostava sistema sigurnosti (optimalni
standardi sigurnosti pružanja zdravstvenih
usluga, zakonski obavezni standardi).
Akreditacija zdravstvenih ustanova –
uspostava sistema kvaliteta (optimalni
standardi kvaliteta pružanja zdravstvenih
usluga, dobrovoljni standardi).
Inspekcija
Sertifikacija
Minimalni standardi sigurnosti
Optimalni standardi sigurnosti
Optimalni standardi kvaliteta
Propisana zakonom
Propisana zakonom
Dobrovoljna
Rješenje o zabrani rada
ustanove
Priznanje za sigurnost ili ...
Priznanje za kvalitet
Novčane kazne
Akreditacija
Promjene ponašanja
finansijskim stimulacijama
Objavljena regulativa
Objavljena regulativa i
kolegijalno dogovoreni
standardi
Kolegijalno dogovoreni
standardi
Manje zahtjevna i specifična
Zahtjevna i specifična
Vrlo zahtjevna i visoko
specifična
Pregled 2013. godina
Standardi
Standardi
Sertifikacijski standardi za apoteke;
Akreditacijski standardi za „bolnice
prijetelje beba“;
Revizija akreditacijskih standarda za
domove zdravlja.
Pripreme za reviziju standarda za:
10
Bolnice,
Domove zdravlja (CMZ i TPM),
Usluge naklonjene mladima.
Pregled 2013. godina
Edukacija
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Sarajevo, Vrazova i DZ Ilidža,
27.03.2013. -12.06.2013.
DZ Ilidža, DZ Vogošća, DZ Centar, DZ Novo Sarajevo DZ Novi Grad DZ
Stari Grad, DZ Trnovo, DZ Ilijaš DZ Hadžići te DZ Jajce i DZ Olovo.
HNK, ZHK i Kanton 10
Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
19.06.2013. -28.11.2013.
SKB Mostar, RMC Mostar, OB Konjic, KB Livno, DZ Mostar, DZ Livno,
DZ Grude, DZ Posušje, DZ Jablanica, DZ Čapljina, DZ Ljubuški, DZ
Tomislavgrad.
Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać
Bolnica u Bihaću,
09.-10.12.2013.
KB Bihać, DZ Bihać, DZ Sanski Most, DZ Bužim.
11
Specijalisti porodične medicine i PAT program.
Pregled 2013. godina
Apoteke
Sertifikacijski standardi za apoteke;
Pravilnik o sertifikaciji apoteka (nacrt);
Protokol o sertifikaciji apoteka;
Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i
održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih
usluga u apotekama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Razvoj Plana i programa za Obuku osoblja
apoteka o sertifikacijskim standardima;
Okončana 3 turnusa dvodnevne Obuke (8.-9.10.2013,
30.-31.10.2013. i 11.-12.12.2013).
Preko 80 učesnika iz 15 gradova FBiH.
Učešće na dva simpozija organizovana od
Komore magistara farmacije FBiH;
12
april i novembar 2013. godine;
6 AKAZ-ovih predavanja.
Pregled 2013. godina
Projekt mentalno zdravlje u BiH
13
Od 2011. do 2013. godine provedene su dvije ankete koje su se
odnosile na ispitivanje suradnje sudionika iz oblasti mentalnog
zdravlja: menadžment domova zdravlja (MDZ), centri za mentalno
zdravlje (CMZ), timovi porodične medicine (TOM), centri za socijalni
rad (CSR) i psihijatrijski odjeli/klinike (PO).
Prikupljanje podataka radi izračuna definiranih indikatora prema
sugestijama „Ekspertne grupe za izradu minimalnog skupa indikatora
za prikupljanje podataka u mentalnom zdravlju u BiH”.
Pregled svih predocjenjivačkih posjeta CMZ s analizom
samoocjene, aktuelnog stanja, razumijevanja zahtjeva
akreditacijskih standarda i spremnosti centara da uđu u program
akreditacije.
AKAZ je organizirao obuku vanjskih ocjenjivača (psiholozi,
psihijatri, med.sestre, spec.p/o medicine) u svrhu ocjene i akreditacije
CMZ-ova (juni 2013.g.);
Vanjska ocjena: novembar –decembar 2013. godine (CMZ Bihać,
CMZ Tuzla, CMZ Vogošća, CMZ Srebrenik i CMZ Vitez).
Pregled 2013. godina
Akreditacija bolnica prijatelja beba - UNICEF
Razvoj i definisanje standarda za akreditaciju
„bolnica – prijatelj beba“;
Razvoj Obrazaca za samoocjenu;
Razvoj Plana i programa za Obuku osoblja
porodilišta;
Obuka osoblja porodilišta:
Okončana dvodnevna Obuka.
Preko 27 učesnika iz 6 gradova i 8 porodilišta FBiH.
14
Razvoj Plana i programa za Obuku za vanjske
ocjenjivače;
Obuka vanjskih ocjenjivača (04.-05.12.2013);
Planirana vanjska ocjena (26.-27.12.2013) i
akreditacija odabranih porodilišta.
Planovi za 2014. godinu
Revizija standarda (bolnice, domove zdravlja uključujući i CMZ i
TPM i razvoj standarda za transplantaciju te za usluge naklonjene
mladima;
Akreditacija zdravstvenih ustanova (DZ i CMZ);
Facilitacija (KCUS, SKB Mostar, PB Jagomir);
Apoteke (Razvoj i definisanje indikatora sigurnosti za apoteke,
cjenovnik za sertifikaciju apoteka, Pravilnik o radu Komisije za
sertifikaciju apoteka, razvoj Plana i programa za Obuku facilitatora i
vanjskih ocjenjivača apoteka, akreditacijski standardi za apoteke);
Projekti:
15
Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
(FMZ),
Projekt mentalno zdravlje u BiH (Akreditacija CMZ),
Akreditacija „bolnica - prijatelja beba“ (UNICEF)
Jačanje sestrinstva u BiH (Fami fondacija),
CVRAM projekt (SZO BiH),
Uspostavljanje sistema nadzora nad kvalitetom pruženih usluga (FZZO).
AKAZ FBiH
Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Adresa: Dr Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon:
387 33 771 871
Fax:
387 33 771 880
URL:
www.akaz.ba
Email:
[email protected]
Download

Dr. Ahmed Novo, direktor