Upravljanje i
rukovođenje CMZ
Sarajevo, 08.11.2012.
Dr Bakir Nakaš
1
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
• Centrom za mentalno zdravlje upravlja se
učinkovito i efikasno a svo osoblje ima
odgovarajuću kvalifikaciju i stručno se usavršava.
• Kriterij 1.1-1.12.
– Upravljanje, rukovođenje, stručnost osoblja i edukacija
(1.1.-1.6.)
– Multidisciplinarni timski rad (1.7.)
– Strateški plan i godišnje akciono planiranje (1.8.-1.9.)
– Alokacija resursa (1.10.-1-11-)
– Podaci i informacije (1.12.)
2
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
3
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.1. Centrom upravlja i
rukovodi imenovani
specijalista
neuro/psihijatar ili drugi
stručnjak odgovarajuće
kvalifikacije sa
edukacijom iz mentalnog
zdravlja u zajednici i
edukacijom iz oblasti
zloupotrebe psihoaktivnih
supstanci.
•
•
Stručnjak koji upravlja i
rukovodi CMZ može biti
psiholog, socijalni radnik i
diplomirana medicinska sestra
Unapređenje upravljačkih
vještina svih aktera koji djeluju
u oblasti mentalnog zdravlja.
(Politika mentalnog zdravlja FBiH)
•
Edukacija iz upravljanja i
rukovođenja (menadžment
centra)
Samoocjena: P(13), D(5), N(2), N/P(1)
4
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
• Nacrt politike mentalnog zdravlja
Federacije Bosne i Hercegovine
– 4. Upravljanje
• Imajući u vidu važnost upravljanja u svrhu
samoodrživosti, efikasnosti i efektivnosti u
zaštiti mentalnog zdravlja, Federacija Bosne i
Hercegovine će kontinuirano raditi na
unapređenju upravljačkih vještina svih aktera
koji djeluju u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.
5
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
• Nacrt strategije zaštite mentalnog zdravlja u
Federaciji Bosne i Hercegovine (2011-2020)
• IV.1.2.-Menadžment službi za mentalno zdravlje
• Opći cilj: Jačanje upravljačkih vještina u svrhu
efikasne implementacije politika i strategija u
oblasti mentalnog zdravlja.
• Menadžer službe za mentalno zdravlje je odgovoran za
strateško planiranje rada službe u saradnji sa članovima
tima i drugim suradnicima, upravljanje ljudskim
resursima, unutarnju i spoljnu koordinaciju.
6
Definicija menadžmenta
Menadžment se definira kao sistematičan način
usmjeravanja rada pojedinaca, grupa, poslova i
operacija s jedinstvenim ciljem ostvarivanja
planiranih organizacijskih ciljeva sa sredstvima
koja su na raspolaganju organizaciji.
Svrha menadžmenta ogleda se u koordinaciji
napora pojedinaca da omogućiti ostvarenje ciljeva
na uspješan način.
7
Funkcije menadžmenta
8
Menadžerski proces
Menadžerske funkcije
Menadžment
Proces
Evaluacija
Proces
Resursi
Organizaciono
izvršenje
INPUT
PROCES
Organizacioni
ciljevi
OUTPUT
9
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.2. CMZ zapošljava
• Stručna kvalifikacija i
educirano i obučeno
kontinuirana edukacija.
osoblje iz neuropsihijatrije • Naglasak na edukaciji iz
i mentalnog zdravlja u
oblasti zloupotrebe
zajednici i zloupotrebe
psihoaktivni supstanci
supstanci, uključujući 1
psihijatra, 1 socijalnog
radnika, 2 psihologa i 1
dilomiranu med.sestru, 2
med.sestre SSS i jednog
terapeuta (jedan
multidisciplinarni tim)
Samoocjena: P(3), D(14), N(3), N/P(1)
10
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
TRADICIONALNI PRISTUP
TIMSKI PRISTUP
Smjernice voditelja
Osobna inicijativa
Orijentiranost na tehnologiju i
zadatak
Pravila i disciplina
Orijentiranost na ljude
Tajnost
Protok informacija
Odlučivanje odozgo
Odluke donose ljudi koji rade
Statična struktura
Promjenljiva struktura
Individualno postignuće
Postignuće tima
Povjerenje i suradnja
11
PRAVILNIK
o organizaciji i bližim uvjetima prostora, medicinsko-tehničke opreme i
stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati CMZ, kao i edukacija iz oblasti
zloupotrebe psihoaktivnih supstancija
• VI UVJETI KADRA I DJELOKRUG RADA
– Član 22. Centar u pogledu kadra treba imati najmanje jedan
multidisciplinarni tim koji čine:
•
•
•
•
•
•
1 specijalista neuropsihijatar
2 diplomirana psihologa
1 diplomirani socijali radnik
1 diplomirana medicinska sestra
2 medicinske sestre /SSS/
1 radi terapeut
– Tim iz stava 1. ovog člana podrazumjeva tim u organizacionom
smislu, a ne u smislu propisa u smislu standarda i normativa
zdravstvene zaštite.
– Svaki član Tima u svom radu djeluje kao ravnopravan član Tima i
podržava timski rad.
12
PRAVILNIK
o organizaciji i bližim uvjetima prostora, medicinsko-tehničke opreme i
stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati CMZ, kao i edukacija iz oblasti
zloupotrebe psihoaktivnih supstancija
• VII EDUKACIJA IZ OBLASTI ZLOUPOTREBE
PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCIJA
– Član 33. Članovi Tima iz člana 22. ovog pravilnika trebaju imati
edukaciju iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstancija.
– Plan edukacije (teoretski dio 10 sati, praktični dio 30 sati) u skladu
pa nastavnim planom.
– Provođenje edukacije odobrava sa rješenjem doma zdravlja, koji
upućuje članove Tima na edukaciju.
• VIII NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE
• IX NAČIN PROVJERE ZNANJA, SASTAV ISPITNOG
POVJERENSKVA,RADISPITNOG POVJERENSTVA I
IZDAVALJE UVJERENJA O USPJEŠNO ZAVRŠENOJ
PROVJERI ZMANJA
13
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.3. Korištenje politika,
procedura, kliničkih
vodiča i prakse
nediskriminacije
uključeno je u programe
interne obuke.
• Programi interne obuke
sadrže nastavne jedinice
koje se odnose na
operativne politike i
procedure zasnovane na
dokazima, kliničke vodilje
i kliničke puteve te
politiku nediskriminacije
pacijenata o čemu se vodi
uredna evidencija.
Samoocjena: P(14), D(5), N(1), N/P(1)
14
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.4. Svo osoblje je
obučeno i ima
program godišnje
ažurirane obuke iz
menadžmenta
agresivnog ponašanja i
tehnika neutraliziranja
takvih situacija.
• Obuci podliježu bez
izuzetka svi uposleni u
CMZ.
• Obuka može biti
interna ili externa i
prisustvovanje se
evidentira.
• Zaštita osoblja, zaštita
korisnika
Samoocjena: P(4), D(9), N(8), N/P(0)
15
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
• Kroz kontinuiranu edukaciju javnosti će se smanjiti
stigma, diskriminacija i socijalna isključenost osoba
sa mentalnim problemima i poremećajima te povećati
korištenje usluga mentalnog zdravlja.
• Paralelno sa jačanjem svijesti građana svih dobnih
skupina, kontinuirano će se raditi na unapređenju
znanja i vještina multidisciplinarnih stručnih timova i
svih drugih aktera koji djeluju u oblasti mentalnog
zdravlja, kako bi se podigao nivo i kvalitet
zdravstvene zaštite.
(Politika mentalnog zdravlja FBiH Edukacija)
16
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.5. Novozaposleno
osoblje prolazi proces
uvođenja u rad.
• Politika i strategija
mentalnog zdravlja.
• Legislativa
• Akreditacijski
standardi za CMZ
• Akreditacijski
standardi za DZ
Samoocjena: P(18), D(2), N(1), N/P(0)
17
Upravljanje, rukovođenje, stručnost
osoblja i edukacija
1.6. CMZ osigurava
povremene posjete iz
drugih CMZ radi
uvida u rad i razmjenu
dobre prakse.
• Kolegijalne posjete 2 x
godišnje uz evidenciju.
• Kolegijalne posjete
drugih ustanova,
lokalne zajednice;
osiguranje
multidisciplinarnog
rada
Samoocjena: P(18), D(2), N(1), N/P(0)
18
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
Multidisciplinarni timski rad
19
Multidisciplinarni timski rad
1.7. Organizaciona struktura
• Zajednički programi
CMZ odražava
obuke za
multidisciplinarni pristup
multidisciplinarne timove
planiranju, implementaciji
koja obuhvata zajedničke
i evaluaciji zaštite
teme radi razumjevanja
mentalnog zdravlja unutar
zajedničkih pitanja i uloga
CMZ i u tu svrhu se
u radnim timovima.
organiziraju zajednički
• Registri pacijenata koji se
programi obuke radi
tretiraju timski.
unapređenja rada
multidisciplinarnih
timova.
Samoocjena: P(14), D(6), N(1), N/P(0)
20
ZAŠTO timski rad ?
Bilo je četvoro ljudi po imenu
SVAKO, NEKO,BILO TO i NIKO.
Trebalo je dovršiti važan posao.Zamolili SVAKOG da to
obavi. SVAKO je bio uvjeren da će NEKO to
obaviti.BILO KO je mogao obaviti, ali NIKO to nije
obavio.
NEKO se naljutio zbog toga, jer je bio SVAČIJI posao.
SVAKO je mislio da to može obaviti BILO KO, ali NIKO
nije shvatio da SVAKO to ne želi obaviti.
Završilo se tako da je SVAKO optužio NIKOGA kada NIKO
nije obavio ono što je BILO KO mogao obaviti.
21
21
Skupina / Grupa / Tim
• SKUPINU čine ljudi koje povezuje
PROSTOR ili ZAJEDNIČKE OSOBINE,
ali nisu svjesni svoje povezanosti niti sebe
doživljavaju kao grupu.
(npr. osobe koje na
u čekaonici čekaju pregled kod ljekara)
• GRUPA je posebna skupina ljudi. Grupu
čine ljudi koji svjesno djeluju zajedno kako
bi postigli određeni cilj ili zadovoljili
određene potrebe. Grupu čine ljudi koji
zajednički djeluju, psihološki su svjesni
jedni drugih i sebe doživljavaju kao grupu.
22
22
Skupina / Grupa / Tim
• TIM je specifična vrsta grupe, a čine ga
manji broj ljudi kompetentnih vještina koje
imaju;
– zajedničku svrhu i cilj te,
– kolektivnu odgovornost za obavljanje određene
zadaće koja doprinosi postizanju
organizacijskih ciljeva i uspješnosti.
Osim cilja mora imati jasnu svrhu
postojanja a članovi tima u ostvarivanju
cilja međusobno tijesno sarađuju i u svojim
zadacima se nadopunjuju.
23
23
Skupina / Grupa / Tim
TIM SA VISOKIM PERFORMANCAMA
PRAVI TIM
POTENCIJALNI TIM
RADNA GRUPA
PSEUDOTIM
24
24
Učenje od gusaka....
• GUSKE, ptice iz reda plovusa (Natatores),
porodice Lamellirostres, rod Asner razlikuju se od
gracioznih labudova po: zbijenom tijelu, kratkom
vratu i kljunu, kao i višim nogama koje su
smještene po sredini tijela. Izvrsno hodaju, plivaju
ne toliko dobro i brzo kao patke i labudovi, ali
ipak spretno i dovoljno brzo.
• Teško je reći zašto su ljudi proglasili gusku
glupom pticom, budući da nas sve što možemo
vidjeti kod gusaka uči upravo obrnuto, jer sve
vrste bez ijednog izuzetka , spadaju među
PAMETNE, OPREZNE i “BUDNE” ptice
25
Briljantni tim
GUSKE U JATU LETE NA JUG
LIDERSTVO:
•Otvorenost,
•Dobra i izravna komunikacija,
•Međusobno poštovanje i uvažavanje,
•Prihvaćanje različitosti svake jedinke
SINERGIJA:
•“V” formacija,
•Jedinstvena putanja,
•Svaka jedinka odgovara za smjer kretanja
26
Briljantni tim
GUSKE U JATU LETE NA JUG
•Smisao za pomoć drugima
•Svi članovi tima sposobni da
preuzmu vođstvo
•Zajednički rad daje više nego
zbir pojedinačnih akcija
•Stalna promjena
27
FAZE U IZGRADNJI TIMA
1. Forming
Svijest o
prihvaćanju
obveza
1. Formiranje
(tima)
2. Storming
Konflikt:
Razjašnjavanje
i podjela
zadataka
2. Usklađivanje
3. Norming
Kooperativnost:
Uključivanje i
međusobna
podrška
3. Normiranje
4. Performing
Produktivnost:
Postignuće.
Ponos.
4. Izvršavanje
5. Adjouring
Razdvajanje:
Priznanje.
Zadovoljstvo.
5. Rastanakprekidanje
28
Lideri u timu...
“Lider je dobar kada ljudi jedva znaju da
postoji, loš kada mu se pokoravaju i klecaju
pred njim, a najgori kada ga preziru. Dobar
lider malo govori, a kada njegov posao bude
gotov i cilj ispunjen, oni (ljudi, članovi u
timu) će reći : URADILI SMO TO SAMI.”
Lao-ce (kineski filozof iz 6. vijeka pr.nove ere)
29
Vođa tima
vodi i usmjerava,
organizira i koordinira timski rad,
manje govori i odlučuje, a više sluša i potiče na
razgovor unutar tima,
pomagač u radu tima,
stručnjak za odnose a manje za sadržaje
30
30
Članovi u timu
“pas”
“konj”
“žaba”
“srna”
“jež”
“paun”
“papagaj”
vjeran
izdržljiv
komunikator
prepoznaje opasnost
konstruktivni kritizer
kreira image
odličan reproduktivac
31
31
Članovi u timu
“magarac”
“žirafa”
“lisica”
“vodeni konj”
polako žuri
vidi cjelinu
snalažljivac
trajan
32
32
DESET NAČELA TIMSKOG
MOTIVACIONOG VOĐENJA
•
Postavite ciljeve
–
•
Budite primjer drugima
–
•
Sve počinje od vas
Neprekidno radite na sebi
–
–
•
Oblikujte viziju i postavite jasne, konkretne i
ostvarive ciljeve.
Razmišljajte proaktivno; kako mogu raditi bolje?
Uklonite pomisao: radim najbolje što mogu.
Ostavite sebi vremena za razmišljanje
–
Uzmite vremena za neometano razmišljanje,
sagledajte ciljeve, planove i rješenja.
33
DESET NAČELA TIMSKOG
MOTIVACIONOG VOĐENJA
•
Vodite bez prisile
–
•
Ocjenjujte na temelju rezultata
–
–
•
Najučinkovitije vođenje je davanjem primjera, vucite
ljude , nemojte ih prisiljavati.
Postavite pravila mjerenja, mjerite i ocjenjujte na
temelju rezultata.
Mjerila moraju biti jasna onima koje ocjenjujete.
Gradite samopouzdanje
–
Razvijajte povjerenje u sebe i svoje sposobnosti
stalnim učenjem i sticanjem novih znanja i vještina.
34
DESET NAČELA TIMSKOG
MOTIVACIONOG VOĐENJA
•
Očekujete kritiku – reagirajte primjereno
–
–
•
Razmišljajte o budućnosti i unapređenjima
–
•
Što god ste uspješniji raste zavist prema vama.
Dobronamjerne kritike iskoristite za unaprjeđenje
rada.
Planirajte nešto novo,razvijajte inovativni stil vođenja
motivirajući za sve članove tima.
Razmišljajte kao pobjednik
–
Suočeni sa problemima razmišljajte kao najuspješnija
osoba koju poznajete.
35
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
Strateški plan i godišnje
akciono planiranje
36
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
• Nacrt strategije zaštite mentalnog
zdravlja u Federaciji Bosne i
Hercegovine (2011-2020)
– VIZIJA
“Društvo koje vrednuje i promovira
mentalno zdravlje, koje je oslobođeno
stigme i diskriminacije i koje omogućava
punu socijalnu uključenost osoba sa
mentalnim poteškoćama”.
37
Strateški plan i godišnje
akciono planiranje
1.8. CMZ razvija sopstveni
strateški plan koji je dio
strateškog plana doma
zdravlja.
• Strateški plan se razvija
kroz proces konsultacija
sa zaposlenim,
korisnicima i drugim
davaocima usluga s
kojima CMZ sarađuje u
lokalnoj zajednici.
• Strateški plan obuhvata.....
• Strateški plan je
konzistentan sa politikom
i strategijom mentalnog
zdravlja u Federaciji BiH
Samoocjena: P(10), D(8), N(3), N/P(0)
38
PLANIRANJE
sistematski proces odlučivanja o ciljevima i
aktivnostima koje će pojedinci, grupe, odjeljenja i
organizacije ostvariti u budućnosti, što uključuje
razvijanje pravila ponašanja i procedura, te
predviđanje budućih efekata
oblik efektivnog upravljanja ograničenim
resursima i neizvjesnom okolinom
39
Proces planiranja
Analiza situacije:
identifikacija prilika, prijetnji, snaga i slabosti
Postavljanje ciljeva:
što, gdje i kada želimo biti
Razvoj pretpostavki plana:
u kojoj će situaciji djelovati plan?
Identifikacija alternativa:
koje alternative najviše obećavaju u ostvarenju ciljeva?
40
Proces planiranja
Vrednovanje alternativa:
koje alternative daju najbolje šanse za ostvarenje ciljeva na efektivan i efikasan
način.
Izbor alternative:
selekcija toka akcija koje će se slijediti.
Formulacija izvedenih planova:
razvoj novih usluga, obuka kadrova, uporaba novih materijala, ...
Izrada proračuna:
proračun dobiti, bilanca, tokovi novca
41
Planovi prema razini donošenja
42
Proces strateškog planiranja
1. Eksterna analiza
2. Interna analiza
3. S.W.O.T analiza
4. Definiranje temeljnih vrijednosti, misije i vizije
5. Definiranje strateških ciljeva (3 do 5 godina)
6. Definiranje strategija
7. Razrada strategije na procese, programe i projekte
8. Implementacija
9. Kontrola
10.Ocjenjivanje
43
1. Eksterna analiza
Sadašnjost i prošlost, ne budućnost
Ekonomske prijetnje unutar branše
Konkurentske snage (rivalitet, pridošlice, kupci,
dobavljači)
Snage napretka (plus ekonomske, zakonodavnopolitičke, socio-kulturološke, tehnološke)
Analiza konkurencije (samo prošlost i sadašnjost)
Ključni faktori uspjeha
Privlačnost date industrije (branše)
44
Alati za planiranje
P.E.S.T (skeniranje vanjskog ambijenta i
trendove koji mogu biti prilike ili prijetnje:
P
E
S
T
politički
ekonomski
socijalni
tehnološki
(Political)
(Economic)
(Social)
(Technological)
45
BCG matrica (ocjena programa/projekata)
Boston Consalting Group
BCG
(relativno tržišno učešće i stopa rasta tržišta)
1.
2.
3.
4.
Zvijezde
Upitnici
Krave muzare
Mrtvi psi
46
2. Interna analiza
Kompletna slika stanja u organizaciji
Ocjenjivanje sadašnje strategije
ustanove(djelatnosti, poslovni prostor,
vlasnička struktura, uprava, nadzorni odbor)
Financijska ratio analiza (analiza
financijskih izvješća i izvješća revizije,
izvješće o poslovanju društva)
Upravljanje ljudskim potencijalima
47
VRIO okvir za strateški plan
(V)
(R)
(I)
(O)
value (vrijednost)
rareness (rijetkost)
imitability ( imitoranje)
organization (organizacija)
48
3. S.W.O.T analiza
S.W.O.T matrica je oruđe za planiranje koje
omogućava organizaciji provođenje
oblikovanja informacija dobivenih internom
i eksternom procjenom okruženja i njihovo
oblikovanje za korištenje u izradi i
razvijanju strateškog plana.
49
S.W.O.T matrica
S.W.O.T je skračenica od engleskih riječi:
(S)
(W)
(O)
(T)
strenghts
weaknesses
opportunities
threats
snage
slabosti
prilike
prijetnje
50
SWOT ANALIZA
Interna analiza
Snage
(Strengths)
Specifične
usluge
Brand
Reputacija
Dostupnost
resursa
Dostupnost
zdravstvebnih
usluga
Slabosti
(Weaknesses )
Visoka struktura
troškova
Eksterna analiza
Mogućnosti
(Opportunities)
Nezadovoljene
potrebe korisnika
Loša reputacija
Nove medicinske
tehnologije
Nedostatak
branda
Deregulacija
Nedostupnost
resursa
Ukidanje barijera
/naručivanje i liste
čekanja/
Liste čekanja
Informatizacija
Prijetnje
(Threats)
Promijenjene
potrebe korisnika
Potreba
substitucije usluga
Pojačana
regulacija
Konkurencija
privatnog sektora51
SWOT matrica
Unutrašnje snage (S)
tj. snage u menadžmenu,
operacijama,finansijama,
marketingu, istraživanju,
razvitku, konstrukciji
Unutrašnje slabosti (W)
tj. slabosti u područjima koje
su prikazane u polju –
«unutrašnjih snaga»
Vanjske prilike (O)
tj. sadašnji i budući
ekonomski uvjeti,političke
i društvene promjene,nove
usluge, tehnologije
Vanjske prijetnje (T)
tj. nedostatak energije,
konkurencija slična on
ima u prethodnom polju
«prilike»
52
4. MISIJA
Opis razloga i argumenata zašto je postojanje
organizacija neophodno
Dobro izdefinirana misija pomaže svakome da
razumije zašto je organizacija potrebna i šta joj
je svrha
Predstavlja formu referentnog okvira za razvoj
vizije organizacije
53
4. VIZIJA
Ilustrativni opis o tome šta se očekuje da
organizacija bude u budućnosti
Identificirati pravce u kojima treba ići
organizacija
Kreirati pravce kretanja prema željenoj
budućnosti
ZNAMO LI SADA KAMO TEŽIMO?!
54
Vrijednosti/Misija/Vizija poslovanja
 Vrijednosti
 principi i uvjerenja koja rukovode uposlene u nastojanju da ostvare
misiju organizacije
 Misija
 osnovna funkcija ili zadatak firme, opisuje zašto firma postoji.
Kontinuirana i vremenski neovisna.
 Vizija
 opisuje željeno ili namjeravano buduće stanje organizacije kroz
temeljne ciljeve poslovanja i strateške odrednice. Koncentrira se na
budućnost
55
Što dolazi prije?
Misija ili Vizija
 Ukoliko se radi o start up organizaciji, novom proizvodnom programu ili
novim uslugama onda će vizija prethoditi misiji i formirati strategiju
razvoja, a posljedično i strateški plan
 Ukoliko se radi o razvijenoj organizaciji sa definiranom misijom, onda će
mnogo puta, misija usmjeravati viziju, strategiju razvoja i strateški plan
 U oba slučaja potrebno je znati: misiju, interne resurse (snagu i slabosti
– strenghts and weaknesses) te vanjske uvjete (mogućnosti i prijetnje –
opportunities and threats), te mjesto gdje organizacija u budućnosti želi
biti (vizija)
56
5. Ciljevi
Ciljevi = krajnje tačke, željeno stanje
Glavni cilj firme realizacija misija i vizije
Karakteristike ciljeva:
kvantitativni i kvalitativni
kratkoročni i dugoročni
čine mrežu ciljeva
brojni i mnogostruki
mjerljivi (što ostvariti i kada)
57
Definirati ciljeve
hijerarhija – od općih do specifičnih
CILJEVI
misija
dugorocni
strateski cilj
poduzeca
ciljevi odjela
ciljevi zaposlenih
58
Tehnika "Pametnog formuliranja
cilja” (SMART)
Specifičan
precizno i detaljno izražava željeno stanje nakon provedbe planiranih
projekata
Mjerljiv
ima osobinu da se može točno utvrditi je li ciljano stanje postignuto ili nije
Vodi prema Aktivnostima i akciji
jasan i općenito prihvaćen
Realan
ni previsok ni prenizak
Vremenski ograničen (Timing)
definirano vrijeme za postizanje cilja
59
6. Definiranje strategije
Strategija
način za postizanje ciljeva, temelji se na ciljevima
Strategija dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno
znači "vođenje vojske" (grč. stratos : vojska, ago: voditi,
strategos : vojskovođa). Vremenom je izgubljeno to
prvobitno značenje, i koristi se da bi se označilo
postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja
nakon dužeg planiranja.
Pojmovi strategija i taktika su usko povezani. Oba
označavaju ispravno korištenje određenih sredstava u
vremenu i prostoru, pri čemu se (vrlo pojednostavljeno
rečeno) strategija odnosi na cilj, a taktika na način kako
ostvariti postavljeni cilj.
60
Strategije
Vrste strategija
Korporacijske
Strategija razvoja
Strategija stabilizacije
Strategija redukcije
Poslovne
Strategija na razini poslovne jedinice (klinike, odjela)
Funkcionalne
Istraživanje i razvoja (R&D)
Marketing
Finansije
Ljudski resursi (HRM)
61
Strategije
Vrste strategija
Realna
Uspješna
Optimalna
Najčešće korištene strategije:
Ofanzivna strategija
Defanzivna strategija
Strategija imitacije
Ovisna (podređena) strategija
Tradicionalistička strategija
Oportunistička strategija
62
Analiza strategije i izbor
Matrica TOWS
Navedite ključne mogućnosti ustanove u
okruženju
Navedite ključne prijetnje ustanove iz
okruženja
Navedite ključne interne snage ustanove
Navedite ključne interne slabosti ustanove
63
Analiza strategije i izbor
Matrica TOWS
Uskladite interne snage sa spoljnim mogućnostima
i evidentirajte rezultirajuće strategije u pogledu
snaga i mogućnosti
Uskladite interne slabosti sa spoljnim
mogućnostima i evidentirajte rezultirajuće strategije
u pogledu slabosti i mogućnosti
Uskladite interne snage sa spoljnim prijetnjama i
evidentirajte rezultirajuće strategije u pogledu
snaga i prijetnji
Uskladite interne slabosti sa spoljnim prijetnjama i
evidentirajte rezultirajuće strategije u pogledu
slabosti i prijetnji
64
STRATEGIJE – swot/tows matrica
Snage
Strengths
Slabosti
Weaknesses
Mogućnosti
Opportunities
S-O strategija
W-O strategija
Prijetnje
Threats
S-T strategija
W-T strategija
S-O poticanje mogućnosti za korištenje snage organizacije
W-O savladavanje slabosti u cilju korištenja mogućnosti
S-T identificiranje načina za korištenje snage organizacije u cilju prevladavanja
prijetnji iz okruženja
W-T strategija kojom se onemogućava da se vanjske prijetnje realiziraju kroz
unutarnje slabosti
65
7. Procesi, projekti, programi
Procesi
Redovite i trajne aktivnosti koje se odvijaju prema
određenim pravilima/uzusima.
Projekti
Privremeni, jednokratni i jedinstveni segmenti
djelovanja, koji su relativno zaokruženi, financijski
neovisni i teže promjeni postojećeg stanja.
Programi
Skupovi međusobno povezanih projekata, koji su
usmjereni prema postizanju povezanih rezultata.
66
8. Implementacija
Plan akcija
Glavni problemi implementacije (pitanja,
izazovi, prepreke)
Ostale sekcije ili funkcionalna područja
potrebna za implementaciju strategije
67
9-10. Kontrola, ocjenjivanje
KONTROLA (kako i kada izvršiti kontrolu
u ostvarivanju zadanih ciljeva)
OCJENJIVANJE (kako i kada preispitati i
prilagoditi cijeli plan)
68
Strateški plan i godišnje
akciono planiranje
1.9. CMZ na temelju strateškog
plana formuliše godišnje
akcione planove:godišnji plan
rada, stručnog usavršavanja,
poboljšanja kvaliteta, evaluacije
pružanja usluga prema
izmjerenim procesima i
ishodima zaštite i godišnji plan
za uključivanje pacijenata,
članova porodica i zakonskih
zastupnika u rad CMZ.
• Godišnji akcioni planovi
treba da sadrže vremenski
okvir, odgovornosti CMZ
ili zaposlenika i ciljeve
implementacije.
• Iz akcionih planova
proističu operativne
politike i procedure koje
podliježu trogodišnjoj
reviziji.
Samoocjena: P(7), D(11), N(3), N/P(0)
69
Šta je poslovno/akciono/operativno
planiranje ?
• Sinonimi za veoma slične procese. Svaki od
navedenih procesa se odnosi na PLAN
implementacije za dostizanje širih ciljeva i i
konačnih rezultata.
– To je proces planiranja koji govori:
•
•
•
•
Šta treba da bude urađeno,
Kada to treba da bude urađeno,
Ko to treba da uredi i
Koje resurse ili ulaze (inpute) treba angažovati da bi se to
uradilo.
70
Šta mora da bude na raspolaganju?
• Strateški okvir rada organizacije ili pojekta:
– Jasna vizija, razumjevanje problema da bi se
postigli ciljevi,
– Jasna izjava o misiji koja govori šta je vaša
organizacija, kako to radi, ko su korisnici, ko su
partneri,
– Sveobuhvati cilj koji parafrazira specifični problem
koji treba riješiti,
– Trenutni zadaci koji izražavaju šta vi kao
organizacija ili projekat namjeravate da postignete,
kratkoročno ili srednjeročno
71
Akcioni plan
• Uglavnom predstavlja sastavni dio strateškog
plana
• Definisan na osnovu potrebnih aktivnosti u cilju
ostvarenja strateških ciljeva te u sebi obuhvata:
–
–
–
–
–
Naziv aktivnosti
Detaljan opis aktivnosti
Vremenski okvir
Nosioce aktivnosti
Potrebna finansijska sredstva i (potencijalne) izvore
72
Akcioni plan
•
•
•
•
•
•
Uključuje akcije kao što su prijedlozi zakona,
kreiranje planova, itd.
U sebi ima razrađene operativne ciljeve za
pojedine aktivnosti
Definiše zaduženja za pojedine aktivnosti
Definiše vremenski okvir za realizaciju
aktivnosti
Definiše nosioce za pojedine aktivnosti
Definiše potrebne resurse za ostvarenje
pojedinih aktivnosti
73
Koraci u planiranju
74
Razlike i sličnosti
Politika
Strateški plan
Akcioni plan
Izjava o namjerama ili
ciljevima
Dugoročan plan akcija
koji je koncipiran da se
ostvare određeni ciljevi
Detaljno razrađeno šta ko
radi, u kojem periodu, sa
kojim sredstvima
Pisana ili nepisana
Pisana
Pisana
Generalno
Razrađeno
Detaljno
15 tak stranica
U zavisnosti od obuhvata
i namjene
U skladu sa strategijom
75
Alati za planiranje
• PEST (skeniranje vanjskog ambijenta za
site i trendove koji mogu biti prilike ili
prijetnje:
–
–
–
–
P
E
S
T
politički
ekonomski
socijalni
tehnološki
(Political)
(Economic)
(Social)
(Technological)
76
Alati za planiranje
• Ganttov dijagram,
• CPM - Metoda kritičnog puta (Critical Path
Method),
• PERT – metoda ocjene i revizije (Program
Evaluation and Review Technique)
77
Gantogram
78
Gantogram
79
Gantogram
80
Gantogram
81
Pert – mrežni dijagram
82
Pert – mrežni dijagram
83
Pert – mrežni dijagram
84
Akcioni plan / tablica aktivnosti
Strateški cilj
Indikator realizacije
Aktivnost
Vremenski okvir
početak i završetak
aktivnosti
Odgovorna
osoba
Troškovi
1.
2.
3.
85
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
Alokacija resursa
86
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
1.10. Resursi se
alociraju u skladu
sa usvojenim
standardima i
normativima CMZ
• Alokacija se vrši u skladu
sa usvojenim standardima
i normativima za CMZ te
preporukama i zahtjevima
nacionalne politike i
strategije mentalnog
zdravlja
• Odgovara zahtjevima
populacije u lokalnoj
zajednici, potrebama i
potražnji.
Samoocjena P(8), D(10), N(3),N/P(0)
87
Resursi
•
•
•
•
•
Finansijska sredstva
Ljudi
Materijali
Usluge
Transport
88
Implementacija
• Radni plan na nivou timova/odjeljenja
• Individualni planovi bazirani na radnim
planovima timova i na prioritetima
organizacije
• Dobro upravljanje
89
Implementacija
• Radni plan:
– Specifikacija zadataka koji treba da budu
urađeni,
– Odgovornost za realizaciji pojedinih zadatka,
– Rokovi za izvršenje zadataka,
– Neophodni resursi
90
Implementacija
• Individualni planovi kreirani za svakog
pojedinca u organizaciji ili timu koji je
određen za realizaciju pojedinih aktivnosti i
nadzor.
91
Implementacija
• Uloga menadžmenta:
– Pomoć saradnicima,
– Monitoring performansi,
– Praćenje napredka i povratne informacije uz
podršku,
– Rješavanje nastalih problema
92
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
Podaci i informacije
93
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
1.11. CMZ
organizuje
prikupljanje
relevantnih
podataka s ciljem
osiguranja
minimalnog skupa
podataka za
mentalno zdravlje
•
•
•
•
Prikupljanje podataka odnosi se
na: poštivanje prava pacijenata,
kliničke usluge, promociju
mentalnog zdravlja, edukaciju i
obuku osoblja, poboljšanje
kvaliteta i sigurnosti usluga.
Podaci su pouzdani, validni i
neprekidno se prikupljaju radi
izvještavanja menadžmenta..
Podaci služe za izračun
propisanih indikatora izvedbe.
Podaci služe za kliničke revizije
i unapređenje usluga mentalnog
zdravlja.
Samoocjena P(14), D(6), N(1),N/P(0)
94
Standard 1 - Upravljanje centrom za
mentalno zdravlje.
CMZ vodi registre iz • Svi pacijenti iz ove
grupa težih
grupe oboljenja treba
mentalnih oboljenja
da budu obrađeni
i bolesti ovisnosti
somatski (vidi i 4.6.)
vodeći računa da su
• Somatske preglede
ovi pacijenti
CMZ osigurava u
obrađeni i
saradnji sa primarnom
somatski.
zdravstvenom zaštitom
(Domovi zdravlja)
Samoocjena P(13), D(7), N(1),N/P(0)
95
Monitoring i evaluacija
• Monitoring;
– Sistematsko operativno prikupljanje podataka
(informacija) u cilju ocjene napredka, izmjena i
podešavanja gdje je to potrebno.
• Evaluacija;
– Sistematska i objektivna procjena razvoja
organizacije ili aktivnosti sa ciljem da se odredi
efikasnost, efektivnost i uticaj rada/aktivnosti.
96
Monitoring i evaluacija
• Federacija BiH će razviti sistem monitoringa i
evaluacije u cilju mjerenja uspješnosti
implementacije strategije mentalnog zdravlja.
• Federacija BiH će u svrhu uspostavljanja sistema
monitoringa i evaluacije razviti set ključnih
indikatora za praćenje rada službi za mentalno
zdravlje i ključnih indikatora ishoda.
97
RADIONICA
STRATEŠKO PLANIRANJE U
CENTRU ZA MENTALNO ZDRAVLJE
98
Razumjevanje okruženja
Koji su najvažniji vanjski faktori koji utiču
na rad CMZ?
– Brainstorming
– Usaglasite 5-7 najvažnijih vanjskih faktora
99
Prilike i prijetnje
Navedite nedoumice i činjenice..šta su
stvarne prilike i prijetnje za CMZ.
– Navedite najmanje 7 prilika
– Navedite najmanje 7 prijetnji
100
Unutrašnje snage
 Navedite 5 najznačajnijih snaga djelovanja
CMZ.
(ono što znate da radite dobro i što daje rezultate)
- Da li su to prave snage djelovanja?
• netačno
tačno
101
Misija i unutrašnje snage
Šta je “stvarna” misija CMZ?
– Naglasite najvažnije tačke
– Procjenite: da li je to prava misija?
• krivo
tačno
– Navedite 2 ili 3 načina da je modificirate.
102
Vizija i specifični ciljevi
 pet godina od sada, koja specifična dostignuća
možete očekivati u zdravstvenoj ustanovi?
– 10’ lična razmišljanja
– 10’ rad u parovima – podjela ideja
– 5’ lična razmišljanja - odaberi 3 specifična
dostignuća, napiši ih....
– 30’ rad u grupi - izvještaj , pisanje,
kategorizacija..
– 30’ pretvorite viziju u izjave o specifičnim
ciljevima
103
RAZVIJANJE STRATEGIJE ZDRAVSTVENE
USTANOVE (swot/tows matrica)
Snage
Strengths
Slabosti
Weaknesses
Mogućnosti
Opportunities
S-O strategija
W-O strategija
Prijetnje
Threats
S-T strategija
W-T strategija
S-O poticanje mogućnosti za korištenje snage organizacije
W-O savladavanje slabosti u cilju korištenja mogućnosti
S-T identificiranje načina za korištenje snage organizacije u cilju prevladavanja
prijetnji iz okruženja
W-T strategija kojom se onemogućava da se vanjske prijetnje realiziraju kroz
unutarnje slabosti
104
Utvrđivanje strateških pitanja
 Kao član menadžmenta CMZ, kada razmišljaš o
budućnosti centra, koje su tvoje najvažnije nedoumice?
– 10’ lična razmišljanja
– 10’ rad u parovima - podjela ideja
– 5’ lična razmišljanja - odaberi 3 najvažnije
nedoumice,napiši ih...
– 20’ rad u grupi - izvještaj, pisanje, kategorizacija..
– 10’ rad u grupi - usaglašavanje strateških pitanja
105
Download

Upravljanje i rukovođenje CMZ