OBUKA „KAKO ISKORISTITI EU FONDOVE
NAMENјENE SRBIJI“
Agenda:
1. DAN – Info sesija o mogućnostima korišćenja fondova Evropske Unije
1. deo
-
-
Uvodni deo, pozdravna reč, predstavlјanje predavača, obuke, načina rada
Šta su fondovi Evropske unije
Vrste podrške Evropske komisije
Fondovi Evropske unije:
a) pretpristupni fondovi,
b) strukturni i kohezijski fndovi,
c) programi Zajednice Evropske unije
Usklađenost sa evropskim politikama
Mitovi o prikuplјanju sredstava
2. deo
Najznačajniji EU fondovi 2014-2020 (predstavlјanje svakog programa)
- IPA II
- EIDHR
- CIVIL SOCIETY FACILITY SERBIA
- EUROPE FOR CITIZENS
- COSME
- PROGRAM FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION
- ERASMUS FOR ALL
- CREATIVE EUROPE
- HORIZON 2020
3. deo
- Diskusija (deo za pitanja i odgovore)
- Formiranje timova za drugi radni dan
- Odabir teme za projekat (kako bi predavač pripremio potrebnu dokumentaciju i
odgovarajući aktuelni fond za teme kojima ćemo se baviti tokom drugog dana)
Vreme održavanja info sesije: od 10 do 14h
2. DAN – Savetovanje
U okviru savetovanja predavači će se osvrnuti na metode i postupe pri pripremi i izradi
projektne dokumentacije, sa akcentom na pristup projektnog razmišljanja ka EU fondovima.
Savetovanje je bazirano na teorijskom i praktičnom radu, uz ilustracije već realizovanih
uspešnih i neuspešnih EU projekata.
Vreme održavanja savetovanje: od 10 do 16h
3. DAN – Pisanje predloga projekta (Rad u timovima)
1. deo
-
Uvodni deo, pozdravna reč, predstavlјanje načina rada
Uvodna aktivnost – uvođenje učesnika u materiju projektnog razmišlјanja
Šta je projekat, šta je dobar projekat
Upravlјanje projektom (nadvezati se na iskustvo iz prethodne aktivnosti)
2. deo
-
Analiza problema + zadatak: rad u timu
Zainteresovane strane + zadatak: rad u timu
Matrica logičkog okvira
Drvo problema i drvo cilјeva + zadatak: rad u timu
3. deo
-
Rezultati i aktivnosti, Gantogram + zadatak: rad u timu
Pretpostavke i rizici + zadatak: rad u timu
Indikatori i sredstva provere + zadatak: rad u timu
Monitoring i evaluacija
4. deo
- Budžet projekta. Primeri dobro i loše kreiranog budžeta. Vežba: rad u timu.
Vreme održavanja obuke: od 10 do 16h
Sertifikacija Specijalista za upravljanje EU fondovima
I Deo: Uvod u EU fondove
o
o
o
o
Regionalna politika Evropske unije
Fondovi Evropske unije
Vrste, princip rada
Institucionalni sistem implementacije EU fondova
II Deo: Upravljanje projektima EU
o
o
Osnove projekata i upravljanje projektima
Inicijacija projekta
• Određivanje predmeta projekta
• Zasnivanje projekta
• Primaoci projekta – analiza ciljne grupe – praktični alati
• Procena potreba (indikatori, statistika)
• Planiranje projekta
• Planiranje obim, rezultati, efekti projekta
• Logička matrica – značenje, princip izrade
• Planiranje raspored projekta
• Planiranje troškovi projekta – stvaranje budžeta
• Implementacija projekta
• Osnivanje, struktura i organizacija projektnog tima, obim aktivnosti i
odgovornosti
• Upravljanje rizikom projekta – SWOT analiza projekta
• Evaluacija i praćenje procesa projekta
• Promocija projekta: principi, smernice, alati i obrasci
• Zapošljavanje/regrutovanje korisnika u projektu
• Kriterijum i planiranje regrutovanje – obrasci, dokumenta, smernice
• Praktični alati za regrutovanje
• Bezbednost ličnih podataka
• Zatvaranje projekta – tehnički i finansijski izveštaj
• Verifikacija projekta
• Administracija i pravno zatvaranje
• Korišćenje trenutno iskustvo za buduće projekte
• Specifikacija projektnog izveštavanja u oblasti izvora finansiranja
III Deo: Priprema i realizacija projekta sufinansiranog sredstvima EU
o
o
o
o
o
o
o
o
Planiranje projekta.
Određivanje predmeta, svrhe i obima projekta.
Analiza izvodljivosti projekta.
Materijalna i finansijska izvodljivost
Studija izvodljivosti projekta
Priprema aplikacije/zahtev za sufinansiranje
Implementacija projekta prema materijalno-finansijskom planu
Principi rešenja projekta
Priprema aplikacije/zahtev za plaćanje
Praćenje principa i procene projekta.
IV Deo: Prilozi – praktične projektne dokumentacije
o
o
o
o
o
o
o
Logički okvir projekta
Raspored projekta
Budžet projekta
Zahtev za sufinansiranje
Zahtev za plaćanje
Tehnički i finansijski izveštaj
SWOT analize projekta
Sve obuke VCC akademije poseduju euroPass logo i u skladu su sa European Qualifications
Framework pa samim time su priznate u svim zemljama EU.
Polaganje ispita
Da bi dobili VCC sertifikat potrebno je da položite On-line ispit i praktični deo ispita kod
sertifikovanog VCC ispitivača.
Sertifikati
Svi polaznici koji uspešno polože ispit dobijaju međunarodno priznat sertifikat VCC
akademije. Sertifikati se izdaju u Poljskoj i priznati su i prihvaćeni u svim zemljama EU.
Supplement (dodatak sertifikata)
Supplement sa euroPass logom omogućava da se vaša znanja i kompetencije priznaju i
vrednuju u svim zemljama EU.
Download

Agenda