NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I
VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
www.securesrb.org Е-mail: [email protected]
BROJ:2015-8/10
DATUM: 10.03.2015.
POZIV ZA SPONZORSTVO
Poštovani Prijatelji,
Pozivamo Vas da podržite organizaciju 1. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE
UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA i time doprinesete
razvoju naučne misli u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija.
Konferencija će se održati 25. i 26. septembra 2015. godine u BeogradU gde se očekuje učešće više od 100
predstavnika institucija vlasti, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika, medija, i više od 15
učesnika iz 7 država regiona i Evrope.
Konferenciju organizuje Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije-Bezbedna Srbija.
Organizacioni odbor konferencije UPRAVLjANјE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA
I PRAKSA predlaže potencijalnim sponzorima sledeće opcije sponzorstva:
ZLATNI SPONZOR
SREBRNI SPONZOR
BRONZANI SPONZOR
o Logo sponzora na promo
materijalu konferencije i
Zborniku konferencije
o Logo sponzora sa linkom na
web strani konferencije
o Roll up banner u koferencijskoj
sali
o Učešće na konferenciji za 2
osobe sponzora.
o Pozivnica za svečanu večeru za
2 osobe sponzora
o Logo sponzora sa linkom na
web strani konferencije i
Zborniku konferencije
o Roll up banner u
konferencijskoj Sali
o Roll up banner u prostoru za
pauze
o Učešće na konferenciji za 2
osobe sponzora
o Pozivnica za svečanu večeru za
2 osobe sponzora
o Logo sponzora na web strani
konferencije i Zborniku
o Link na web strani
konferencije
o Roll up banner u
konferencijskoj Sali
o Roll up banner u prostoru za
pauze
o Pozivnica za svečanu večeru za
1 osobu sponzora
100.000,00 din.
50.000,00 din.
30.000,00 din
PREDUZEĆA I PREDUZETNICI PRIJATELJI KONFERENCIJE
Logo firme sa linkom na web strani konferencije i Zborniku radova 15.000,00 din
S poštovanjem
Predsednik Upravnog odbora
Milenko Petrović
________________________________________________________________________________________________
Удружење Безбедна Србија регистовано код АПР РС БУ 6067/2014 - Матични број: 28150580 - ПИБ: 108618464 Делатност удружења: 9499 - Рачуни код Комерцијалнe банкe АД Београд - Динарски рачун 205-210634-44 Девизни
рачун 0070800040822 IBAN RS 35205007080004088284
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I VANREDNE
SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
www.securesrb.org Е-mail: [email protected]
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I
VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
Naziv na srpskom jeziku:
"Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije - Bezbedna Srbija"
Skraćeni naziv: "Bezbedna Srbija"
Naziv na engleskom jeziku:
"National Association for Security, Crisis and Emergency Situations - Secure Serbia"
Skraćeni naziv: "Secure Serbia".
Sedište:
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
E-mail: [email protected]
Adresa sajta: http://www.securesrb.org
"Bezbedna Srbija" je dobrovolјno, nevladino i nedobitno strukovno udruženje, osnovano na neodreĎeno
vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti bezbednosti, kriznog menadžmenta i zaštite i spasavanja lјudi,
materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko tehnoloških nesreća i
katastrofa.
"Bezbedna Srbija" će definisane cilјeve ostvarivati preduzimanjem sledećih aktivnosti:
1.
Davanje mišlјenja o zakonskim rešenjima i ostalim dokumentima, učestvovanje u javnim raspravama,
pokretanje graĎanskih inicijativa, obaveštavanje stručne i šire javnosti o saznanjima važnim za sisteme zaštite i
spasavanja.
2.
Iniciranje, organizovanje i realizovanje razvojnih i primenjenh istraživanja i drugih projekata u oblasti
bezbednosti, kriznog menadžmenta i zaštite i spasavanja.
3. Pružanje stručne pomoći graĎanima i organizacijama civilnog društva u pripremi, organizaciji i realizaciji
aktivnosti u vezi sa kriznim i vanrednim situacijama.
4.
Učešće i organizovanje stručnih skupova (savetovanja, okruglih stolova, tribina) sa tematikom iz oblasti
bezbednosti, kriznog menadžmenta i zaštite i spasavanja.
5.
Organizovanje i održavanje kurseva, seminara, obuka i radionica za usavršavanje stručnih kadrova i
osposoblјavanje graĎana za zaštitu i spasavanje
6.
Priprema i izdavanje periodičnih publikacija u cilјu razvijanja svesti i kulture bezbednosti graĎana u
oblasti bezbednosnog i kriznog menadžmenta i smanjenja rizika od katastrofa.
7.
Uspostavlјanje saradnje sa državnim organima, naučnim i obrazovnim institucijama, privrednim i
drugim subjektima i nevladinim organizacijama, radi realizacije zajedničkih projekata.
8.
Razvoj saradnje i udruživanje sa regionalnim, evropskim i drugim meĎunarodnim organizacijama i
asocijacijama civilnog društva u oblasti bezbednosti, kriznog menadžmenta i zaštite i spasavanja.
9.
Razvoj i unapreĎenje kapaciteta Asocijacije i članova za ostvarivanje postavlјenih cilјeva.
_________________________________________________________________________________________________
Udruženje Bezbedna Srbija registovano kod APR RS BU 6067/2014 - Matični broj: 28150580 - PIB: 108618464 - Delatnost
udruženja: 9499 - Računi kod Komercijalne banke AD Beograd - Dinarski račun 205-210634-44 Devizni račun 0070800040822
IBAN RS 35205007080004088284
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I VANREDNE
SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
www.securesrb.org Е-mail: [email protected]
1. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA
Tematske oblasti:
A. UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA
1.
2.
3.
4.
5.
Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
Upravljanje vanrednim situacijama na državnom nivou
Upravlјanje katastrofama
Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti, kriznih i
vanrednih situacija
6. Ljudski resursi u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
7. Radiološko-biološko-hemijski udesi
8. Prva i medicinska pomoć
9. Stres u vanrednim situacijama
10. Upotreba helikoptera u evakuaciji
11. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji
12. Štabovi za vanredne situacije
B.
TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI
Krizni menadžment
Bezbednost u vanrednim situacijama
Bezbednosna kultura
Energetska bezbednost
Nacionalna zakonodavna i strategijsko doktrinarna dokumenta u oblasti bezbednosti,
kriznog menadžmenta i vanrednih situacija
6. Bezbednosni menadžment
7. Zaštita od požara
8. Bezbednost i zdravlje na radu
1.
2.
3.
4.
5.
C. SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA
1. Sistem zaštite i spasavanja
2. Civilno-vojna saradnja u vanrednim situacijama
3. Civilna odbrana i i civilna zaštita
4. Komunikacija u kriznim i vanrednim situacijama
5. Kritična infrastruktura u kriznim i vanrednim situacijama
6. Zaštita životne sredine u vanrednim situacijama
7. Zaštita kulturnih dobara u vanrednim situacijama
8. Logistika u kriznim i vanrednim situacijama
9. Bujice i opasnosti od njih
10. Specijalizovane jedinice CZ-iskustva u radu
11. Civilna zaštita i životna sredina
12. Policija u vanrednim situacijama
13. Terorizam i vanredne situacije
14. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti-obaveze suvjekata civilne odbrane
15. Zagadjivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva
16. Uloga Vojske u vanrednim situacijama
17. Elementarne nepogode i druge nesreće
_________________________________________________________________________________________________
Udruženje Bezbedna Srbija registovano kod APR RS BU 6067/2014 - Matični broj: 28150580 - PIB: 108618464 - Delatnost
udruženja: 9499 - Računi kod Komercijalne banke AD Beograd - Dinarski račun 205-210634-44 Devizni račun 0070800040822
IBAN RS 35205007080004088284
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I VANREDNE
SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
www.securesrb.org Е-mail: [email protected]
18. Nadzor u kriznim i vanrednim situacijama
D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH I VANREDNIH SITUACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
Standardi u oblasti društvene bezbednosti
Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim i vanrednim situacijama
Kvalitet u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
Osiguranje u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa
Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim i vanrednim situacijama
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA
F.
1.
2.
3.
4.
5.
IT tehnologije u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih
Sistemi za podršku odlučivanju
Simualcije
Učenje na daljinu (e-learning)
Situacioni centri
Geografski informacioni sistemi (GIS)
situacija
_________________________________________________________________________________________________
Udruženje Bezbedna Srbija registovano kod APR RS BU 6067/2014 - Matični broj: 28150580 - PIB: 108618464 - Delatnost
udruženja: 9499 - Računi kod Komercijalne banke AD Beograd - Dinarski račun 205-210634-44 Devizni račun 0070800040822
IBAN RS 35205007080004088284
Download

позив на спонзорство