NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I VANREDNE SITUACIJE BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13-b
Telefon: 064/941-3488
http://www.securesrb.org Е-mail: [email protected]
POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
1. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
Bezbedna Srbija-2015
UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA
I PRAKSA
25-26. septembar, 2015. Godine, Beograd, Srbija
Mesto održavanja biće naknadno određeno
Organizator:
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I VANREDNE SITUACIJE BEZBEDNA SRBIJA
http://www.securesrb.org
1. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA,
BEZBEDNA SRBIJA- 2015,
1. Međunarodnu konferenciju "UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM
SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA, organizuje Nacionalna asocijacija za bezbednost,
krizne i vanredne situacije – ‘’Bezbedna Srbija’’, Beograd, Srbija. Konferencija predstavlja
forum za prezentaciju novih rezultata - razvojnih naučnih istraživanja i njihovu primenu u
oblasti bezbednosti, kriznim i vanrednim situacijama. Na konferenciji mogu biti predstavljeni
stručni radovi sa rezultatima istraživanja koja se odnose na bilo koji aspekt tematskih oblasti
koje će se razmatrati na ovoj Konferenciji. Stručni radovi mogu biti teorijske analize,
eksperimentalni ili teorijski rezultati kao i primene novih ili poznatih teorijskih postavki za
rešavanje aktuelnih problema u pojedinim tematskim oblastima.
TEMATSKE OBLASTI:
Predviđeno je da Konferencija ima pet tematskih oblasti. Svaka tematska oblast počinje
uvodnim referatom.
A. UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA
1. Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
2. Upravljanje vanrednim situacijama na državnom nivou
3. Upravlјanje katastrofama
4. Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
5. Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti, kriznih i
vanrednih situacija
6. Ljudski resursi u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
7. Radiološko-biološko-hemijski udesi
1
8. Prva i medicinska pomoć
9. Stres u vanrednim situacijama
10. Upotreba helikoptera u evakuaciji
11. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji
12. Štabovi za vanredne situacije
B. TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI
1. Krizni menadžment
2. Bezbednost u vanrednim situacijama
3. Bezbednosna kultura
4. Energetska bezbednost
5. Nacionalna zakonodavna i strategijsko doktrinarna dokumenta u oblasti bezbednosti,
kriznog menadžmenta i vanrednih situacija
6. Bezbednosni menadžment
7. Zaštita od požara
8. Bezbednost i zdravlje na radu
C. SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA
1. Sistem zaštite i spasavanja
2. Civilno-vojna saradnja u vanrednim situacijama
3. Civilna odbrana i i civilna zaštita
4. Komunikacija u kriznim i vanrednim situacijama
5. Kritična infrastruktura u kriznim i vanrednim situacijama
6. Zaštita životne sredine u vanrednim situacijama
7. Zaštita kulturnih dobara u vanrednim situacijama
8. Logistika u kriznim i vanrednim situacijama
9. Bujice i opasnosti od njih
10. Specijalizovane jedinice CZ-iskustva u radu
11. Civilna zaštita i životna sredina
12. Policija u vanrednim situacijama
13. Terorizam i vanredne situacije
14. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti-obaveze suvjekata civilne odbrane
15. Zagadjivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva
16. Uloga Vojske u vanrednim situacijama
17. Elementarne nepogode i druge nesreće
18. Nadzor u kriznim i vanrednim situacijama
D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH I VANREDNIH
SITUACIJA
1. Standardi u oblasti društvene bezbednosti
2. Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim i vanrednim situacijama
3. Kvalitet u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
4. Osiguranje u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
5. Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa
6. Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim i vanrednim situacijama
E. INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE
U
KRIZNIM
I
SITUACIJAMA
F. IT tehnologije u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
2
VANREDNIM
1.
2.
3.
4.
5.
Sistemi za podršku odlučivanju
Simualcije
Učenje na daljinu (e-learning)
Situacioni centri
Geografski informacioni sistemi (GIS)
PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG PROGRAMSKOG ODBORA
prof. dr. Branko Babić, Nacionalna asocijacija ’’Bezbedna Srbija’’
MEĐUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR
Prof.dr Igor Osipehuk, vicerektor Instituta CZ, Sanktpeterbuški univerzitet EMERKOM,
R.Federacija
Prof. dr Jovan Vučinič, Veleučilište u Karlovcu, R.Hrvatska
Prof. dr Nenad Mustapić, Veleučilište u Karlovcu, R.Hrvatska
MScTaradi Josip, Europsko društvo inžinjera sigurnosti, R.Hrvatska
Ana Šijaković, Europsko društvo inžinjera sigurnosti, R.Hrvatska
Prof. dr Bajro Imširović, univerzitet Brčko DC, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Sulejman Meta, Fakultet primenjenih nauka, Državni univerzitet Tetovo, Makedonija
Msc Nada Marstijepović, Fakultet za pomorstvo, Kotor, Crna Gora
Velizar Čađenović, Vatrogasni savez Crna Gora
Prof. dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet u Banjoj Luci, R.Srpska
Doc. dr. Predrag Ilić, Institut za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja Luka, R.Srpska
Doc. dr. Goran Maksimović, Banjaluka, R.Srpska
Doc. dr Slobodan Simić, Banjaluka, R.Srpska
Željko Ilić, Republička uprava Civilne zaštite, R.Srpska
Prof. dr Miomir Stanković, Fakultet zaštite na radu Niš, R.Srbija
Prof. dr Katarina Štrbac, Direkcija za evropske integracije, R.Srbija
Doc. dr Dragan Pamučar, Vojna akademija, Beograd, R.Srbija
Prof. dr Samed Karović, Vojna akademija, Beograd, R.Srbija
Prof. dr Zoran Keković, Fakultet bezbednosti, Beograd, R.Srbija
Prof. dr Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Beograd, R.Srbija
Prof. dr Dragan Mlađan, Kriminalističko policijska akademija, R.Srbija
Prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti, Beograd, R.Srbija
PROGRAMSKI ODBOR
Prof. dr Jovanović Dragutin, Beogradska Politehnika, Beograd, R.Srbija-predsednik
Prof. dr Miloje Cvetković, R.Srbija
MSc Nenad Komazec, Vojna akademija, Beograd, R.Srbija
Darko Božanić, Vojna akademija, Beograd, R.Srbija
Dragiša Jurišić, Banjaluka, R.Srpska
Branislav Milosavljević, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, R.Srbija
MSc Dragan Babić, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije,
R.Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR
Jovanović Miodrag, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije,
R.Srbija-predsednik
Petrović Milenko, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije, R.Srbijasekretar
3
Slavica Pavlović, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije, R.Srbija
Milica Mladenović, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije,
R.Srbija
Milorad Šušnjar, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije, R.Srbija
Bogdan Šušnjar, Nacionalna asocijacija za bezbednost, krizne i vanredne situacije, R.Srbija
JEZICI KONFERENCIJA
Izlaganje radova je na engleskom jeziku, srpskom, slovenačkom, hrvatskom, makedonskom,
bošnjačkom, ruskom. Zbornik radova Konferencije biće štampan na engleskom jeziku u
celini, dok će svi radovi na ostalim jezicima biti odštampani na CD-u. Za prezentaciju radova
predviđeno je korišćenje šablona u PowerPointu.
PODNOŠENJE RADOVA
Rad treba da se dostavi putem E-maila na adresu: [email protected] i urađen u
skladu sa Uputstvom za pisanje radova, na engleskom jeziku i jeziku države iz koje autor
dolazi. Radovi će biti štampani u Zborniku prema tematskim oblastima. Od učesnika
Konferencije se očekuje prilaganje orginalnih naučnih radova koji do sada nisu publikovani
na engleskom jeziku, a od autora iz R.Srbije i na srpskom jeziku.
OPREMA RUKOPISA
Rukopis rada treba pripremiti u skladu sa Uputstvom za pisanje radova.
PODACI O AUTORIMA
Potrebno je uz rad obavezno dostaviti sve koordinate autora: telefoni (mobilni, kod kuće, na
poslu), poštanske adrese (kod kuće, na poslu) i E-mail. Maksimalni broj autora po jednom
radu je 4.
E-MAIL ADRESA ZA SLANJE RADOVA
Radove pripremljene prema navedenim uputstvima treba poslati na E-mail adresu:
[email protected]
Sekretar konferencije Bezbedna Srbija-2015 je: Jovanović Miodrag, tel.: mob. tel.: (064) 617
4003.
NAGRADE ZA NAJBOLJI RAD
Komisija Bezbedna Srbija-2015 će predložiti za nagradu NAJBOLJI RAD, saopšten na
konferenciji.
KOTIZACIJA
Kotizacija za učešće na I. Međunarodnoj konferenciji "UPRAVLjANјE KRIZNIM I
VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA iznosi 10.000,00 dinara po radu.
U iznos kotizacije, pored prisustvovanja konferenciji, uključen je radni materijal (Zbornik
radova na engleskom jeziku štampan u celini; Zbornik na CD-u na jezicima autora; osveženje
tokom radnog dela i dr.).
Uplata kotizacije vrši se na Dinarski račun 205-210634-44, Račun kod Komercijalne
banke AD Beograd. Ukoliko se vrše uplate iz inostranstva na Devizni račun
4
0070800040822 IBAN RS 35205007080004088284, sa naznakom "Kotizacija za Bezbedna
Srbija-15 konferenciju".
Dokaz o uplati staviti na uvid organizatoru najkasnije 25.avgusta 2015. godine. U cilju
urednog dostavljanja računa o uplaćenoj kotizaciji, neophodno je da autori uz podnošenje
radova i prijavu učešća navedu ime i prezime, PIB, matični broj , šifru delatnosti, brojeve
telefona šefa računovodstva organizacije koja će uplatiti kotizaciju. U slučaju potrebe,
kotizaciju mogu da plate i fizička lica. Iznos kotizacije do 2. avgusta 2015. godine je:
1.
Autori rada.................................. 10.000 din
2.
Koatori rada................................ 5.000 din
3.
Strani učesnici............................
100 €
4.
Učesnici konferencije bez rada 5.000 din
PDV nije uračunat u cenu kotizacija.
Posle 2. avgusta 2015. godine kotizacija iznosi 150 € za autore; za koatore 75 €; za strane
učesnike 200 € i za učesnike konferencije bez rada je 120 € u dinarskoj protivrednosti po
srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Radovi za koje se kotizacija ne uplati do 20. avgusta 2015. godine neće biti štampani u
tematskom zborniku konferencije Bezbedna Srbija-2015.
MESTO ODRŽAVANJA
1. Međunarodna konferenciju "UPRAVLJANJE KRIZNIM I VANREDNIM
SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA, se održava u Beogradu. Sa aerodroma i autobuske
i železničke stanice Beograd do hotela može se doći automobilom ili autobusom (prema
isečku sa gugl mape). Mesto održavanja Konferencije biće naknadno određeno.
REGISTRACIJA UČESNIKA
Registracije učesnika 1. Međunarodne konferencije "UPRAVLJANJE U KRIZNIM I
VANREDNIM SITUACIJAMA –TEORIJA I PRAKSA će se vršiti u hotelu, 25
septembra 2015, od 9.00 - 10.00 časova.
VAŽNE NAPOMENE
1. Svi autori radova objavljenih u Zborniku radova Bezbedna Srbija-2015 dobiće
odgovarajuće sertifikate koji potvrđuju njihovo aktivno učešće na konferenciji.
2. Svim učesnicima Bezbedna Srbija-2015, sa plaćenom kotizacijom, koji ne budu u
mogućnosti da lično učestvuju u radu Bezbedna Srbija-15 konferencije, biće poslat
kompletan radni materijal, poštom na kućnu ili službenu adresu (o trošku organizatora),
posle završetka konferencije.
VAŽNI DATUMI
Prijava teme i apstrakta
na e-mail adresu: [email protected]
Obaveštenje o prihvatanju teme rada
Slanje radova
Recenzentski postupak
Slanje konačne verzije rada posle recenzije, uplata kotizacije
5
.
do 17.05.2015
do 24 05. 2015.
do 12.07.2015.
do 19.07.2015.
do 02.08.2015.
Štampanje zbornika radova
do 31.08.2015.
Datum konferencije
25. i 26.09. 2015
6
Download

позив за достављање радова