Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet
The University of Sarajevo
Faculty of Civil Engineering
Društvo građevinskih inžinjera
konstruktera BiH Sarajevo
Society of structural engineers
BiH Sarajevo
Tel.: ++387 33 27 84 00
Fax.: ++387 33 20 01 58
E-mail: [email protected]
BiH
SARAJEVO
ID I PDV broj: (4)200287770000
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo
dgik
Tel.: ++387 33 21 18 15
Fax.: ++387 33 66 53 38
E-mail: [email protected]
Stjepana Tomića 5
71000 Sarajevo
Naš broj: 03-475-1/11
Sarajevo, 12.04.2011.god.
Obavještavamo Vas da će Građevinski fakultet u Sarajevu i Društvo građevinskih inžinjera konstruktera BiH u
osnivanju, organizovati stručno predavanje na temu:
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA
Predavanje će se održati 20.04.2011.godine (srijeda) u sali 8 (prizemlje) Građevinskog fakulteta u Sarajevu u
dvije sesije (detaljan program dat na narednoj stranici):
Prva sesija 10-12 sati:
Osnove metode konačnih elemenata
12-14 sati:
ručak u restoranu „Dundee“, Patriotske lige 27.
Druga sesija od 14 sati:
Primjena MKE u modeliranju konstrukcija;
Diskusija.
Predavači (vidi program):
prof.dr Adnan Ibrahimbegović,
prof.dr. Muhamed Zlatar
doc.dr. Samir Dolarević
dipl.ing. Fadil Biberkić
Kotizacija:
120 KM (uključen PDV) se uplaćuje na račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu,
broj:1610000002610087
svrha uplate: stručno predavanje
Kotizacijom su obuhvaćeni troškovi ručka i knjiga koje dobijaju svi učesnici.
knjige:
Ibrahimbegović Adnan „Nelinearna mehanika deformabilnih
tijela: teoretska formulacija, aproksimacija konačnim elementima i
numerički proračun“, Sarajevo: Građevinski fakultet, 2010.
Zbornik radova sa konferencije „Damage Assessment and
Reconstruction After Natural Disasters and Previuos Military
Activities, Sarajevo: NATO ARW, 2008.,
Prijave:
Molimo Vas da Vaše prijave dostavite na e-mail:
[email protected] do 18.04.2011.
Dekan:
Generalni sekretar dgik-a:
prof.dr Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ
Fadil Biberkić, dipl. inž. građ.
Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet
The University of Sarajevo
Faculty of Civil Engineering
Društvo građevinskih inžinjera
konstruktera BiH Sarajevo
Society of structural engineers
BiH Sarajevo
Tel.: ++387 33 27 84 00
Fax.: ++387 33 20 01 58
E-mail: [email protected]
BiH
SARAJEVO
ID I PDV broj: (4)200287770000
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo
dgik
Tel.: ++387 33 21 18 15
Fax.: ++387 33 66 53 38
E-mail: [email protected]
Stjepana Tomića 5
71000 Sarajevo
Sadržaj stručnog kursa:
I Osnove metode konačnih elemenata – prof. dr Adnan Ibrahimbegović
1. Općenito o modeliranju konstrukcija. Osnovni principi izbora modela.
Poznavanje metoda proračuna.
2. MKE – koncept i procedure:
a. Izbor modela - elementa
i. Slaba forma ravnoteže (virtuelni rad, prikazati jednačinu bez
izvođenja, pomenuti da se može dobiti i minimizacijom totalne
potencijalne energije)
ii. Aproksimacija pomjeranja - postavne funkcije
iii. Matrica krutosti i vektor opterećenja elementa – numerička
integracija
b. Proračun – ne zavisi od izbora modela
i. Asembliranje matrice krutosti i vektora opterećenja
ii. Rješavanje sistema jednačina – pomjeranja
iii. Proračun deformacija i unutrašnjih sila
3. Tipovi elemenata (kompjuterski program SAP):
a. Štap rešetke – postavne funkcije, osobine, ograničenja
b. Greda – EB i Timošenko
c. 2D i 3D izoparametarski elementi, problemi
d. Elementi ploče i ljuske
4. “Patch” testovi za elemente programa i problem kompatibilnosti
a. Primjeri: Poredjenje Tower i SAP elemenata
II Primjeri i diskusija:
prof.dr M.Zlatar, prof.dr A.Ibrahimbegović, doc. dr S.Dolarević, F.Biberkić
Proračun temeljnih konstrukcija - modeliranje tla
Modeliranje detalja u visokim konstrukcijama
Modeliranje ultimnog stanja presjeka/konstrukcije za armirani beton/čelik
Dinamika konstrukcija
Download

MODELIRANJE KONSTRUKCIJA