ISTRAŽIVAČKI CENTAR DQM
Pošt. fah 132, 32102 Čačak
Tel.: (032) 883 610; Faks: (032) 883 611
E-mail: [email protected]; [email protected]
www.dqmcenter.com
Tekući račun: 160-4603-41
PIB:102868323
Sistem menadžmenta kvalitetom u Istraživačkom centru DQM
je sertifikovan saglasno zahtevima međunarodnog standarda
ISO 9001:2008.
ORGANIZUJE
DQM INSTRUKTIVNI SEMINAR
EKONOMIČNA PROIZVODNJA,
(LEAN PRODUCTION)
- Poziv za učešće -
Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost Srbije - "Oskar kvaliteta" za 2012. godinu,
u kategoriji malih i srednjih organizacija, za oblast Liderstvo, dobio je
Istraživački centar DQM iz Prijevora.
Prijevor, 2013.
1
ŠTA JE EKONOMIČNA PROIZVODNJA?
Ekonomična ili štedljiva proizvodnja (Lean Production = Toyota Production System)
predstavlja ofanzivni prilaz menadžmentu i menadžmentu kvalitetom, koji garantuje trajnu
konkurentnost bez značajnijih ulaganja kapitala. Začetnikom ovog prilaza smatra se
kompanija Toyota, koja je zahvaljujući njegovoj primeni zauzela liderske pozicije ne samo u
Japanu nego i po čitavom svetu. Sada, Lean Production koriste organizacije u mnogim
zemljama i u različitim granama.
CILJ SEMINARA
U program seminara su uključene teme koje će pomoći da se bolje razume šta će doprineti
razvoju organizacije i postizanju uspeha u poslu. Cilj seminara je da demonstrira mogućnosti
sniženja troškova i povišenja produktivnosti putem postepenog rasta bez povećanja obima
proizvodnje, putem boljeg razumevanja šta zaista korisnik želi i putem organizovanja
efektivnog radnog mesta.
NAMENA SEMINARA
Seminar je namenjen prvenstveno najvišoj rukovodnoj strukturi organizacije. Seminar će biti
koristan rukovodiocima i inženjerima svih nivoa koji rešavaju probleme neprekidnog
unapređenja kvaliteta u svim fazama životnog ciklusa proizvoda i usluga.
PROGRAM SEMINARA
Program seminara










Uvod,
Uravnoteženi sistem pokazatelja efektivnosti organizacije,
Perspektiva korisnika,
Osnovni principi ekonomične proizvodnje,
Filozofija ekonomične proizvodnje osvaja svet,
Šta korisnik zaista očekuje od organizacije?
Razumevanje zahteva korisnika,
Ekonomična proizvodnja i korisnik,
Trajni partnerski odnosi sa dobavljačima,
Ekonomična proizvodnja i proces prodaje,
PREDAVAČ NA SEMINARU
Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM
iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo
(Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).
RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA
Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od
publikacija predavanja: "Ekonomična proizvodnja (Lean Production)" i "Ekonomična
proizvodnja i promenljivi zahtevi korisnika".
2
MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA
Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku
usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana.
Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.
3
Download

Preuzmite dokument