SAVEZ GRAÐEVINSKIH
INŽENJERA SRBIJE
i
SRPSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU TLA I GEOTEHNIČKO IŽENJERSTVO
ORGANIZUJU
PETO MEĐUNARODNO
NAUČNO - STRUČNO SAVETOVANJE
GEOTEHNIČKI ASPEKTI
GRAĐEVINARSTVA
Drugo obaveštenje i
PRELIMINARNI PROGRAM
S AVETOVANJA
Sokobanja, Hotel “Zdravljak”
29. - 31. oktobar 2013. godine
1
PETO MEĐUNARODNO
NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE
GEOTEHNIČKI ASPEKTI GRAĐEVINARSTVA
ORGANIZATORI
S AVEZ GRAÐEVINSKIH INŽENJERA S RBIJE , B EOGRAD
SRPSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU TLA I GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO, BEOGRAD
ODRŽAVANJE SAVETOVANJA SU POMOGLI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Inženjerska komora Srbije
Institut IMS a.d. Beograd
Lipex d.o.o. Beograd
Geoestetika d.o.o. Beograd
Geoput d.o.o. Beograd
Projektinženjering Tim d.o.o. Niš
Sigmainženjering d.o.o. Novi Sad
Benevento Ums d.o.o. Čačak
Saobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd
MESTO I VREME ODRŽAVANJA
Savetovanje "Geotehnički aspekti grañevinarstva" održaće se u Sokobanji od 29. do 31. oktobra 2013. godine u
Hotelu “Zdravljak” (www.lepterija.co.rs).
ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA:
PREDSEDNIK:
Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.grañ., Novi Sad
SEKRETAR:
Nevena VUJADINOVIĆ, Beograd
ČLANOVI:
Dr Vencislav GRABULOV, dipl.inž.tehn., Beograd, Srbija
Milutin IGNJATOVIĆ, dipl.inž, Beograd, Srbija
Mr Dragan ZLATKOV, dipl.inž.grañ., Niš, Srbija
Jovo SMILJANIĆ, dipl.inž.grañ., Novi Sad, Srbija
Milica TRIFKOVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd, Srbija
Dubravka PETKOVIĆ, dipl.inž., Čačak, Srbija
PROGRAMSKI ODBOR SAVETOVANJA
KOPREDSEDNICI:
Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.grañ., Novi Sad
Prof.dr Milan MAKSIMOVIĆ, dipl.inž.grañ., Beograd
ČLANOVI:
Prof. Dr. Heinz BRANDL, Wien, Austrija
Prof. Dr. Luvig TRAUNER, Maribor, Slovenija
Prof. Dr. Lidija ZDRAVKOVIĆ, London, U.K.
Prof. Dr. Tanja ROJE-BONACCI, Split, Hrvatska
Prof. Dr. Ivan VRKLJAN, Rijeka, Hrvatska
Prof. Dr. Vasil VITANOV, Skoplje, Makedonija
Prof. Dr. Adnan IBRAHIMOVIĆ, Tuzla, BiH
Prof. Dr. Asterios LIOLIOS, Xanthi, Grčka
Doc. Dr. Georgi FRANGLOV, Sofia, Bugarska
Prof. Dr. Zvonko TOMANOVIĆ, Podgorica, Crna Gora
Prof. Dr. Slobodan ĆORIĆ, Beograd, Srbija
Dr. Nenad ŠUŠIĆ, Beograd, Srbija
Prof. Dr. Milinko VASIĆ, Novi Sad, Srbija
Prof. Dr. Mitar ĐOGO, N. Sad, Srbija
Prof. Dr. Petar SANTRAČ, Subotica, Srbija
Miroljub SAMARDAKOVIĆ, Niš, Srbija
2
KOTIZACIJA
Svi učesnici Savetovanja, kao i autori, obavezni su da uplate kotizaciju najkasnije do 28. oktobra 2013. godine.
Iznos kotizacije je 9.000,00 dinara (80 EUR). Podaci za plaćenje su:
Savez grañevinskih inženjera Srbije, Beograd,
Tekući račun: 205-15599-45, Komercijalna banka AD, Beograd
PIB 101602462, Mat.br. 07000405, Šifra delatnosti 9412
SGIS nije obveznik PDV
U slučaju plaćanja u Evrima, molimo da se za instrukcije obratite Savezu grañevinskih inženjera Srbije. Mole se
učesnici Savetovanja da pri registraciji u prijemnoj kancelariji Savetovanja OBAVEZNO donesu dokaz o uplaćenoj
kotizaciji. Kotizacija se izuzetno može uplatiti na licu mesta. Svi učesnici koji su uplatili kotizaciju dobiće pri registraciji
Zbornik radova u štampanoj i digitalnoj formi, prateći materijal, koktel dobrodošlice, kafu i osveženje u pauzama
rada Savetovanja i mogu koristiti stručno-turističku ekskurziju poslednjeg dana Savetovanja. Kotizacija se ne vraća.
Svima onima koji uplate kotizaciju a ne prisustvuju Savetovanju Zbornik radova biće poslat poštom nakon
Savetovanja.
CILJEVI SAVETOVANJA
Uspešno održana prethodna četri savetovanja o geotehničkim aspektima grañevinarstva podstaklo je organizatore
da organizuju peto savetovanje sa istom osnovnom tematikom. Raznolikost geotehničkih uslova u našoj zemlji i
socio-ekonomski odnosi u društvu, kao i položaj naše zemlje u svetu tokom poslednjih dvadeset godina, doveli su do
zaostajanja za razvijenijim zemljama sveta u oblasti grañevinske geotehnike. Zbog toga postoji potreba da se
rezimiraju dosadašnji rezultati i dostignuća u ovoj važnoj oblasti u širokom spektru segmenata i to od metoda
primenjenih geotehničkih terenskih istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja, primene savremenih teorijskih i
numeričkih postupaka, metodologije analize i projektovanja, kao i u oblasti praktične grañevinske operative. Očekuje
se da se ovom prilikom razmene iskustva stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave geotehnikom kao što
su: grañevinski inženjeri - geotehničari, inženjerski geolozi, konstruktori, hidroinženjeri i inženjeri koji se bave
saobraćajnicama.
Savetovanje treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja ove struke koji bi odgovarali uslovima i potrebama
u ovoj fazi izgradnje naše zemlje. Pored toga, to je prilika da se razmotri i stanje naše regulative u ovoj oblasti i
potreba njenog usaglašaanja sa najnovijim dokumentima Evrokodova koji se od nedavno primenjuju u zemljama
Evropske Unije.
TEME SAVETOVANJA
1. NORMATIVI – TEHNIČKI PROPISI U GRAĐEVINSKOJ GEOTEHNICI U SVETLU USAGLAŠAVANJA SA EN STANDARDIMA
2. STANJE GEOTEHNIKE U NAŠOJ ZEMLJI
3. GEOTEHNIKA U PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE
4. GEOTEHNIČKI ASPEKTI GRAĐENJA U URBANIM SREDINAMA
5. ISTRAŽNI RADOVI, KARAKTERISTIKE TLA I STENA, KARAKTERIZACIJA I KLASIFIKACIJA TERENA
6. MODELI GEOMATERIJALA I NUMERIČKE METODE
7. PREDVIĐANJE I REZULTATI OSMATRANJA OBJEKATA, OPSERVACIONI METOD
8. POBOLJŠANJE TLA, ARMIRANJE, INJEKTIRANJE, DRENAŽE I DRUGO
9. DUBOKI ISKOPI I TUNELI
10. STABILNOST KOSINA I KLIZIŠTA
11. HIDROTEHNIČKI NASIPI I NASUTE BRANE
12. ŠIPOVI, DIJAFRAGME I DRUGE TEHNOLOGIJE FUNDIRANJA
13. GEOTEHNIKA SAOBRAĆAJNICA: PUTEVI, ŽELEZNICE I AERODROMI
14. DEPONIJE ČVRSTOG OTPADA, EKOLOŠKI ASPEKTI GEOTEHNIKE
15. MIKROZONIRANJE I SEIZMIČKI RIZIK
16. OBRAZOVANJE U OBLASTI GEOTEHNIKE, SVI NIVOI OBRAZOVANJA KADROVA
17. OSTALE TEME OD ZNAČAJA, NEOBUHVAĆENE TEMAMA OD 1 DO 16
REDAKCIONI ODBOR – EDITORI
Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.gradj., Novi Sad
Mr Aleksandar ĐUKIĆ, dipl.inž.gradj., Beograd
3
PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA
Za definitivno prijavljivanje učešća na Savetovanju (uključujući i autore) treba:
− ispuniti priloženu prijavu učešća i poslati je Savezu grañevinskih inženjera Srbije, Beograd (adresa data na prijavi),
− ispuniti priloženu prijavu smeštaja i poslati je Hotelu “Zdravljak” u Sokobanji (adresa data na prijavi).
Registracija učesnika obaviće se u prijemnoj kancelariji Savetovanja. Prijemna kancelarija Savetovanja će raditi u
Hotelu “Zdravljak”, i to:
28. oktobar
od 1500 - 2000
29. – 31. novembra od 0830 - 1200 i od 1500 - 1700
REKLAMIRANJE I OGLAŠAVANJE
Postoji mogućnost postavljanja reklamnih štandova, prikazivanja postera, reklamnih materijala, filmova i sl. tokom
Savetovanja. Za dodatne informacije u vezi reklamiranja i oglašavanja zainteresovani treba da se obrate sekretaru
Organizacionog odbora Savetovanja:
Nevena Vujadinović,
Savez grañevinskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, soba 105,11000 Beograd
Tel/faks: (011) 3241 656 ; E-mail: [email protected]
NAČIN RADA SAVETOVANJA
Za izlaganje radova i diskusiju biće na raspolaganju ozvučenje, PC računar, videobim, platno, mikrofon i govorni pult.
Radove u okviru tematskih grupa autori će prikazati u vremenu od 15 minuta. Posle svakog izlaganja autori su dužni
da odgovore na pitanja slušalaca.
PRELIMINARNI RASPORED RADA SAVETOVANJA
I DAN (Utorak, 29. oktobar)
9:30 - 10:00
10:00 - 11:30
Otvaranje Savetovanja
Uvodna izlaganja
•
H.Brandl (Vienna – Austria)
BOX – SHAPED DEEP FOUNDATIONS TO IMPROVE THE BEARING-SETTLEMENT BEHAVIOUR OF STRUCTURES
•
L.Trauner, A.Štrukelj, M.Pšunder, B.Macuh (Ljubljana – Slovenia)
A STATIC LOADING PILE TEST AT THE SERVICEABILITY LIMIT STATE
11:30 - 12:00
12:00 - 14:00
Uvodno izlaganje
•
Koktel
Uvodno izlaganje i radovi tema 1, 2 i 16
S.Marchetti (Rome, Italy)
SEISMIC DILATOMETER. DESCRIPTION, APPLICATIONS, SETTLEMENTS, LIQUEFACTION
Radovi tema 1, 2 i 16
•
J.Papić (Skopje – Makedonija)
PREDLOG ZA PRORAČUN ZIDOVA PREMA EVROKODU 7
•
V.Vujanić, M.Jotić (Beograd – Srbija)
RAZVOJ GEOTEHNIKE U PUTARSTVU SRBIJE OD 1955 DO 2013. GODINE
•
M.Hamova, G.Frangov, H.Zayakova, A.Mihailov, M.Periklijska (Sofia – Bulgaria)
PROBLEMS AND FUTURE DEVELOPMENT OF GEOTECHNICAL TRAINING
•
J.Papić (Skopje – Makedonija)
IZMENE U STUDIJSKOM PROGRAMU ZA GEOTEHNIKU
•
M.Trifković, Ž.Nestorović (Subotica, Kladovo – Srbija)
NEKI ASPEKTI PRIKUPLJANJA VEŠTINA I ZNANJA U INŽENJERSKIM OBLASTIMA
14:00 - 15:30
Pauza za ručak
4
15:30 - 18:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izlaganje radova tema 3
M.Memić, R.Folić, A.Ibrahimović (Lukavac – BiH, Novi Sad – Srbija, Tuzla – BiH)
ANALIZA UTICAJA NA ARMIRANO BETONSKE DIJAFRAGME NASTALIH USLIJED PROMJENE PARAMETARA TLA
V.Anñelković, D.Divac, Ž.Lazarević, V.Nedović (Beograd – Srbija)
ISPITIVANJE KARAKTERSITIKA SMICANJA NA KONTAKTU BETON-STENSKA MASA
Z.Kovrlija, A.Tomanović (Beograd – Srbija)
FUNDIRANJE MOSTA "M 13" PREKO KIJEVSKOG POTOKA, SEKTOR B5.1, OBILAZNICA OKO BEOGRADA
V.S.Bogdanović (Beograd – Srbija)
GEOTEHNIČKE PODLOGE ZA GLAVNI PROJEKAT CEVOVODA O 300 mm U VRANIĆU
P.Petronijević (Niš – Srbija)
LOŠE FUNDIRANJE KAO RAZLOG RUŠENJA JARBOLA NA VRHU V RTOP
M.Vasić, M.Đogo (Novi Sad – Srbija)
GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW DRINKING WATER PLANT IN ZRENJANIN
N.Đurić (Bijeljina – Republika Srpska – BiH)
GEOTEHNIČKA ISTAŽIVANJA TERENA NA LOKACIJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
V.OBARSKA KOD BIJELJINE
Z.Talić, Đ.Ćerimagić (Sarajevo – BiH)
GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA I PRORAČUN DOZVOLJENE NOSIVOSTI NA LOKACIJI MOSTA BR. 1,
AUTOPUT KORIDOR Vc, DIONICA TARČIN – KONJIC, PODDIONICA TARČIN – ZUKIĆI
Z.Talić, Đ.Ćerimagić (Sarajevo – BiH)
GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA I PRORAČUN DOZVOLJENE NOSIVOSTI NA LOKACIJI MOSTA BR. 2,
AUTOPUT KORIDOR Vc, DIONICA TARČIN – KONJIC, PODDIONICA TARČIN – ZUKIĆI
II DAN (Sreda, 30. oktobar)
9:30 - 11:45 Izlaganje radova tema 4 i 5
•
Ž.Žugić (Beograd – Srbija)
PROJEKAT SANACIJE TEMELJA ZGRADE PMF-a – NEKI ASPEKTI IZVOĐENJA
•
D.Zlatkov (Niš – Srbija)
FUNDIRANJE PLITKOG LUKA U LOŠIM GEOTEHNIČKIM USLOVIMA
•
R.Đorñević (Beograd – Srbija)
TEMELJENJE UZ PROSTORNA OGRANIČENJA
•
M.Prica, K.Đoković, N.Šušić (Beograd – Srbija)
TERENSKA ISPITIVANJA TLA SPIRALNOM PLOČOM (SPLT)
•
K.Đoković, L.Čaki, N.Šušić (Beograd – Srbija)
PROCENA DISPERZIVNOSTI TLA NA OSNOVU KLASIFIKACIONIH OPITA
•
S.Samardaković, M.Samardaković, R.Folić (Niš, Novi Sad – Srbija)
DINAMIČKA PENETRACIONA ISPITIVANJA TLA I MEĐUSOBNE KORELACIJE
•
S.Samardaković, M.Samardaković, P.Santrač, N.Šušić (Niš, Subotica, Beograd – Srbija)
MEĐUSOBNE KORELACIJE SPT-CPT I SVOJSTVA REFULIRANOG PESKA IZ DUNAVA
•
S.Krstić (Bor – Srbija)
GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA TERENA NA TRASI IZMEŠTANJA KOLEKTORA FLOTACIJSKO JALOVIŠTE VELIKI
KRIVELJ
•
E.Mandžić, K.Mandžić, E.Babajić, A. Ibrahimović, E.Mandžić (Tuzla – Bih)
KARAKTERISTIKE PERIDOTITA – SERPENTINITA KOD IZGRADNJE GEOTEHNIČKIH OBJEKATA
11:45 - 12:15 pauza
12:15 – 14:00 Izlaganje radova teme 6, 7, 8, 9 i 11
•
G.Hadži-Niković (Beograd – Srbija)
GRANIČNA NOSIVOST NEZASIĆENOG TLA
•
B.Folić, M.Ćosić, Đ.Lañinović (Beograd, Loznica, Novi Sad)
NDA VI MOSTA FUNDIRANOG NA ŠIPOVIMA PREKO PE-IPSILON KRIVIH ZA PESAK PREMA RISU
•
E.Čizmić, A.Skejić, D.Ljubunčić, A.Balić (Sarajevo – BiH)
MONITORING I NUMERIČKO MODELIRANJE VREMENSKI OVISNIH POMJERANJA U KLIZIŠTU
•
I.Tomovski (Skoplje – Makedonija)
EKSPERIMENTALNA I NUMERIČKA ANALIZA PONAŠANJA ARMIRANE ZEMLJE
•
N.Krstivojević (Valjevo – Srbija)
ZAŠTITA TEMELJNE JAME I SUSEDNIH OBJEKATA ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNE ZGRADE NA k.p. 1118/1
K.O. PALILULA U ULICI DALMATINSKA 14 U BEOGRADU
5
•
M.Vučinić (Podgorica – Crna Gora)
PRILOG SEIZMIČKOJ ANALIZI NASUTIH BRANA
14:00 - 15:30
15:30 - 17:30
Uvodno izlaganje
•
pauza za ručak
Izlaganje radova teme 10
T.Roje-Bonacci (Split – Hrvatska)
PRIRODNE BRANE S OSVRTOM NA NAJVEĆU POZNATU BRANU USOI U TAJIKISTANU
Radovi teme 10
•
Z.Radić, V.Ilić (Beograd – Srbija)
MERE ZA SPREČAVANJE POJAVA NESTABILNOSTI KOSINA IZAZVANIH TEHNOGENIM PROCESIMA NA
AUTOPUTU E-75 U SRBIJI
•
Ž.Žugić (Beograd – Srbija)
PRIMENA SOFTVERSKIH PAKETA FLAC I GEOSTUDIO ZA NASUTE BRANE I NASIPE
•
M.Jovanović, I.Vasić (Novi Sad – Srbija)
SANACIJA OBJEKTA NA KLIZIŠTU DELIMIČNIM POTKOPAVANJEM I PODIZANJEM HIDRAULIČNIM PRESAMA U
ČEROVIĆU
•
A.Spahić (Srajevo – BiH)
RACIONALIZACIJA SANACIJE PLITKIH KLIZIŠTA U ZAVISNOSTI OD IZBORA GEOMETRIJE AB POTPORNE
KONSTRUKCIJE
•
A.Spahić (Sarajevo – BiH)
FUNKCIJA ZAVISNOSTI TROŠKOVA I FAKTORA SIGURNOSTI KOD SANACIJE PLITKIH KLIZIŠTA U GLINAMA SA
BETONSKOM POTPORNIM KONSTRUKCIJAMA
•
B.Susinov, K.Lazarov (Skopje, Strumica – Makedonija)
ZAŠTITA KOSINA SA ARMIRANO – BETONSKE KONSTRUKCIJE, PREPUN ENERGIJE IZ STAMBENOG OBJEKTA
20:30
Zajednička večera
III DAN (Četvrtak, 31. oktobar)
9:30 - 11:15 Izlaganje radova tema 12 i 13
•
D.Mandić, A.Kiković, M. Hranisavljević (Beograd – Srbija)
PRIMENA JET GROUTING TEHNOLOGIJE KOD FUNDIRANJA U DUBOKOJ TEMELJNOJ JAMI STAMBENO –
POSLOVNOG KOMPLEKSA NA NOVOM BEOGRADU
•
P.Santrač (Subotica – Srbija)
ANALIZA VARIJANTE ZAŠTITE TEMELJNE JAME I SUSEDNOG OBJEKTA
•
Đ.Rahimić (Mostar – BiH)
ISPITIVANJE BUŠENIH ŠIPOVA PROBNIM OPTEREĆENJEM NA PRITISAK
•
D.Zlatkov (Niš – Srbija)
VIŠEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA FUNDIRANJA OBJEKATA "MAGNETTO" KOMPLEKS "FIAT AUTOMOBILI SRBIJA"
KRAGUJEVAC
•
Z.Bonić, N.Davidović, V.Prolović, N.Romić, N.Davidović (Niš – Srbija)
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE POTPORNIH ZIDOVA OD BETONBLOK ELEMENATA 12
•
M.Stevanović (Beograd – Srbija)
ANALIZA REZULTATA UPOREDNIH ISPITIVANJA MATERIJALA STABILIZOVANOG CEMENTOM I HIDRAULIČNIM
VEZIVOM
•
Z.Bašić, A. Džananović (Tuzla – BiH)
UPOTREBA NUS PROIZVODA PROCESA PROIZVODNJE SODE ZA IZGRADNJU DONJEG STROJA PUTEVA
11:15 - 11:30
11:30 - 14:00
pauza
Izlaganje radova teme 14, 15 i 17
•
D.Rakić, L.Čaki, S.Ćorić (Beograd – Srbija)
STIŠLJIVOST STAROG KOMUNALNOG OTPADA
•
S.Đokanović (Beograd – Srbija)
IZBOR LOKACIJE DEPONIJE I NJEN UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
•
S.Đokanović (Beograd – Srbija)
GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE PROŠIRENJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA U KRALJEVU
•
M.Vučinić (Podgorica – Crna Gora)
NEKI POJMOVI O ZEMLJOTRESIMA SA ASPEKTA POTREBA GRAĐEVINARSTVA
6
•
N.Manić, D.Lukić (Novi Pazar, Subotica – Srbija)
UTICAJ KVALITETA NASIPA NA SEIZMIČKU POUZDANOST INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
•
I.Vrkljan (Rijeka – Hrvatska)
MEHANIKA STIJENA – 50 GODINA NAKON OSNIVANJA ISRM-A
•
A.Zahariev, G.Frangov, I.Zahivko (Sofija – Bugarska)
INCREASE THE OVERALL STABILITY OF HPP ROSITZA – 1, BULGARIA
•
S.Zdravković (Niš – Srbija)
POJAVA VELIKIH RAZLIKA MOMENATA SAVIJANJA U ZAVISNOSTI OD POPREČNOG PRESEKA SRAČUNATA PO
TEORIJI II REDA USLED SLETANJA OSLONCA
•
D.Rakić, I.Basarić, N.Šušić (Beograd – Srbija)
GEOTEHNIČKI ASPEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA ENERGETSKE GEO–STRUKTURE
•
M.Trifković, Ž.Nestorović (Subotica, Kladovo – Srbija)
IZBOR TAČAKA ZA DEFORMACIONU ANALIZU TLA I OBJEKATA
Zatvaranje Savetovanja i usvajanje zaključaka
IV DAN (Petak, 1. novembar)
9:00 - 14:00
Ekskurzija: poseta izvoru reke Moravice, Sesalačkoj pećini i Ozrenu
USLOVI I CENA SMEŠTAJA
Smeštaj učesnika obezbeñen je Hotelu “Zdravljak” u Sokobanji. Cene smeštaja za sve učesnike skupa iznose:
Soba
1/1
1/2 ili 1/3
Soba
1/1
1/2 ili 1/3
Cena smeštaja (din) po osobi u renoviranom delu Hotela
za broj punih pansiona
4
3
2
1
13.120,9.840,6.560,3.280,10.720,8.040,5.360,2.680,Cena smeštaja (din) po osobi u standardnom bloku Hotela
za broj punih pansiona
4
3
2
1
11.920,8.940,5.960,2.980,9.520,7.140,4.760,2.380,-
U cenu je uključen pun pansion, boravišna taksa i osiguranje. Gosti hotela mogu besplatno koristiti bazen, saunu,
trim kabinet, stoni tenis i bežični Iternet.
Doplata za svečanu zajedničku večeru za goste smeštene u Hotelu iznosi 1.380,- dinara po osobi, i za ovaj iznos
uvećava se cena pansiona za taj dan. Doplata za svečanu večeru za učesnike koji nisu smešteni u Hotelu iznosi
1.780,- dinara po osobi i plaća se na recepciji Hotela.
Prijave smeštaja primaju se najkasnije do 25. oktobra 2013. godine, a nakon tog roka davalac usluga ne garantuje
smeštaj. Raspored gostiju po sobama vršiće se prema redosledu prijavljivanja. Broj jednokrevetnih soba je ograničen.
Rezervacije se vrše putem telefona: (018) 830 742, faksa: (018) 830 762 i putem elektronske pošte:
[email protected] Uplata smeštaja može se izvršiti na tekući račun Hotela po prijemu predračuna
najkasnije 8 dana pre dolaska, ili na recepciji Hotela na dan dolaska u gotovom.
INFORMACIJE
Sve potrebne informacije mogu se dobiti od Sekretara Organizacionog odbora Savetovanja, Nevene Vujadinović,
Savez grañevinskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, soba 105,11000 Beograd, tel/faks: (011) 3241 656
E-mail: [email protected]
7
Download

geotehnički aspekti građevinarstva