Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina
GODINA XLVIII
13. decembar 2011. godine
Na osnovu ~lana 47. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju,, Republike Srpske (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 111/08 i 50/10), ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona
o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 2.
Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O TAKSI PREVOZU
BROJ 24 / 2011
rje{ewem o prekr{aju nije izre~ena za{titna mjera zabrane obavqawa djelatnosti, dok traju pravne posqedice osude,
odnosno mjere, {to se dokazuje uvjerewem koje nije starije
od {est mjeseci;
7. da je izmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda, {to dokazuje uvjerewem nadle`nog organa, a koje nije
starije od {est mjeseci.
Taksi prevoznik mo`e da obavqa taksi-prevoz samo sa
jednim taksi-vozilom za koje mu je odre|en evidencioni
broj i za koje je izdata licenca i isto ne mo`e ustupiti drugim prevoznicima.
^lan 4.
1. Osnovne (op{te) odredbe
^lan 1.
Ovom Odlukom ure|uju se organizacija, na~in i bli`i uslovi za obavqawe taksi prevoza na teritoriji op{tine Bijeqina (u daqem tekstu: taksi-prevoz), kao i nadzor nad sprovo|ewem odluke i kaznene odredbe.
2. Uslovi za obavqawe taksi-prevoza
^lan 2.
Taksi-prevoznici mogu biti:
- fizi~ka lica koja posjeduju odobrewe nadle`nog organa op{tine, a kao ~lan taksi udru`ewa koje je formirano u
skladu sa zakonom,
- pravna lica registrovana kod nadle`nog suda za obavqawe djelatnosti taksi-prevoza.
Fizi~ko lice mo`e da obavqa taksi-prevoz samo sa jednim vozilom za koje mu je odre|en evidencioni
broj, izdata
,,
legitimacija za voza~a, licenca ,,D za taksi prevoznika i
licenca za vozilo.
^lan 3.
Za obavqawe taksi-prevoza, taksi prevoznik pored uslova propisanih zakonom, mora da,,ispuwava i sqede}e uslove:
1. da ima voza~ku dozvolu ,,B kategorije, najmawe pet godina;
2. da ima diplomu u skladu sa ~lanom 8. stav 1. i 2. Zakona;
3. da ima qekarsko uvjerewe o sposobnosti za voza~a za
upravqawe vozilom kojim se obavqa taksi-prevoz, koje nije
starije od godinu dana;
4. da je vlasnik taksi-vozila kojim se obavqa taksi-prevoz putnika (u daqem tekstu: taksi-vozilo), odnosno da posjeduje vaqan pravni akt kojim se utvr|uje pravo kori{}ewa taksi-vozila (ugovor o lizingu);
5. da mu nije,,izre~ena mjera zabrane upravqawa motornim vozilom ,,B kategorije, {to se dokazuje uvjerewem koje nije starije od {est mjeseci;
6. da mu pravosna`nom sudskom odlukom nije zabraweno
obavqawe odre|ene djelatnosti, odnosno da mu pravosna`nim
Taksi-vozilo kojim se obavqa taksi prevoz pored uslova propisanih Zakonom mora da ispuwava
i sqede}e ,,uslove:
,,
- da je oblik karoserije ,,limuzina ili ,,karavan sa 1+4
registrovana sjedi{ta i sa ~etvro bo~nih vrata,
- da je pogonski motor radne zapremine najmawe 1300cc i
najmawe 40KW,
- da je taksimetar u ispravnom stawu, plombiran i ba`daren prema propisanim metrolo{kim uslovima i postavqen na vidno mjesto u vozilu,
- da su ure|aji za zagrijavawe, provjetravawe i osvjetqewe unutra{wosti vozila u ispravnom stawu,
- da su ispravna i ~ista sjedi{ta sa naslonom za glavu
presvu~ena navlakama,
- da su predwa sjedi{ta sa naslonom za glavu, ure|ajima
za pomjerawe sjedi{ta i pode{avawem nagiba naslona za le|a,
- da je prostor za prtqag odvojen od prostora za smje{taj
lica tako da se odlagawe i preuzimawe prtqaga obavqa bez
ula`ewa u vozilo,
- da ima ugra|ene sigurnosne pojaseve za vezivawe lica
koja se prevoze,
- da ima ispravan audio ure|aj,
- da ima neo{te}ene spoqne povr{ine vozila,
- ispravan protivpo`arni aparat kontrolisan od nadle`nog organa,
- alat za monta`u i demonta`u pneumatika, rezervni to~ak i garnituru rezervnih sijalica,
- opremu za dizawe vozila i komprimirawe vazduha u pneumatike i da posjeduje pribor za interventno ~i{}ewe vozila
(~etka-brisa~, spu`va, materijal za dezinfekciju) i najmawe
pet tamnih higijenskih vre}ica od materijala koji ne propu{ta te~nost,
- da je cjenovnik usluga postavqen na vidnom mjestu,
- da ima blok ra~una i pe~at,
- da na najvi{oj ta~ki vozila ima taksi-tablu, visine od
14 cm do 20 cm, du`ine od 40 cm do 60 cm, koja je sa obje strane istog izgleda, postavqena paralelno sa vjetrobranskim
staklom, sinhronizovana je sa taksimetrom tako da gubi osvjetqewe
,, kad je taksimetar u funkciji, ispisanim nazivom
,,TAXI , evidencionim brojem koji je taksi prevozniku dodijeqen rje{ewem nadle`nog organa op{tine, grbom grada
Bijeqine i nazivom taksi-udru`ewa. Svi ~lanovi jednog udru`ewa moraju imati potpuno identi~ne taksi table po boji,
obliku i veli~ini.
Strana 518 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na taksi-vozilu mogu da se postavqaju reklamno-propagandne poruke na dowem dijelu zadwih bo~nih stakala i na
zadwem vjetrobranskom staklu, na prozirnim naqepnicama
maksimalne visine 12 cm.
^lan 5.
Nadle`ni organ op{tine provjerava ispuwenost uslova
za taksi-vozilo propisanih zakonom i ~l. 4. i 6. ove Odluke,
o ~emu donosi rje{ewe i izdaje naqepnicu koja sadr`i oznaku godine za koju je donijeto rje{ewe.
O donijetim rje{ewima i izdatim naqepnicama, nadle`ni organ op{tine je du`an da vodi evidenciju.
Taksi prevoznik je du`an da naqepnicu postavi u gorwi
desni ugao predweg vjetrobranskog stakla sa unutra{we strane i dowi lijevi ugao zadweg vjetrobranskog stakla sa unutra{we strane.
Taksi prevoznik je du`an da jednom godi{we izvr{i redovan pregled taksi vozila od strane nadle`nog organa op{tine, najkasnije do isteka va`ewa rje{ewa o ispuwenost
uslova za taksi-vozilo iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 6.
Fizi~kom licu se ne}e izdati naqepnica ukoliko:
1. ne posjeduje odobrewe nadle`nog odjeqewa op{tine Bijeqina za obavqawe javnog prevoza lica - taksi djelatnosti,
2. nije izmirio obaveze na ime komunalnih taksi za prethodni period.
3. nije prilo`io uvjerewe od Poreske uprave o izmirenim obavezama.
^lan 7.
13. decembar 2011.
op{tine Bijeqina i dokaze o ispuwenosti uslova iz ~l. 3. i
4. ove Odluke.
Ukoliko nadle`ni organ op{tine, na osnovu dokaza iz
stava 2. ovog ~lana, utvrdi da su ispuweni uslovi za obavqawe taksi-prevoza, donosi rje{ewe o odre|ivawu evidencionog broja za taksi-vozilo.
O dodjeqenim evidencionim brojevima, nadle`ni organ
op{tine vodi evidenciju.
Legitimacija za voza~a, licenca prevoznika i licenca za
vozilo kojim se vr{i taksi prevoz izdaje se u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o izdavawu licenci prevoznika i legitimacije za voza~a motornog vozila i Pravilnikom o izdavawu licence za vozilo i ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih i ekolo{kih uslova za vozilo kojim se vr{i prevoz.
^lan 10.
Obrazac Legitimacije za voza~a, Licence prevoznika i
Licence za vozilo kojim se vr{i taksi prevoz propisan je Pravilnikom o izdavawu licenci prevoznika i legitimacije za
voza~a motornog vozila i Pravilnikom o izdavawu licence
za vozilo i ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih i ekolo{kih uslova za vozilo kojim se vr{i prevoz.
Obrazac Legitimacija za voza~a sadr`i sqede}e podatke:
1. naziv nadle`nog organa koji izdaje legitimaciju,
2. broj i datum izdavawa,
3. fotografiju,
4. jedinstven mati~ni broj voza~a,
5. ime i prezime voza~a,
6. prebivali{te voza~a,
7. naziv taksi udru`ewa ~iji je ~lan,
8. rok va`ewa legitimacije,
9. mjesto pe~ata i
10. potpis ovla{}enog lica.
Odobrewe za vr{ewe taksi-prevoza se ne}e izdati ukoliko podnosilac zahtjeva do tog perioda nije vr{io taksiprevoz, a u predvi|enom optimalnom broju taksista na podru~ju op{tine se nije pojavilo upra`weno mjesto.
Svi novoprispjeli zahtjevi iz stava 1. ovog ~lana idu na
listu ~ekawa koju vodi nadle`ni organ op{tine.
Kriterijum za formirawe liste ~ekawa je vrijeme prispjelog zahtjeva.
Uz zahtjev za listu ~ekawa potrebno je prilo`iti diplomu za voza~a motornog vozila (najmawe III stepen obrazovawa saobra}ajne struke - voza~ motornih vozila ili najmawe
IV stepen obrazovawa saobra}ajne struke drumskog smijera)
Obrazac Licence za vozilo kojim se vr{i taksi prevoz
sadr`i sqede}e podatke:
1. vlasni{tvo vozila,
2. registarski broj vozila,
3. vrsta vozila,
4. marka vozila,
5. tip vozila,
6. broj {asije,
7. snaga motora,
8. godina proizvodwe,
9. broj sjedi{ta.
^lan 8.
^lan 11.
Optimalan broj taksi prevoznika na podru~ju op{tine
Bijeqina utvr|uje se odlukom koju donosi Skup{tina op{tine a na prijedlog resornog Odjeqewa u skladu sa stru~nom analizom i potrebama na terenu.
Kada se pojavi upra`weno mjesto za taksi prevoznika, a
u skladu sa optimalnim brojem taksi prevoznika, nadle`ni
organ }e izdati odobrewe prvom podnosiocu zahtjeva sa liste
~ekawa ukoliko ispuwava sve uslove predvi|ene zakonom i
ovom odlukom.
Ukoliko podnosilac zahtjeva iz stava 2. ovog ~lana na
bilo koji na~in ne ispuni uslove predvi|ene zakonom i ovom
Odlukom u roku od 60 dana isti }e biti brisan sa liste ~ekawa.
Taksi-prevoznik je du`an da:
1. svaku promjenu podataka koje sadr`i Legitimacija za
voza~a, Licenca prevoznika i Licenca za vozilo kojim se
vr{i taksi prevoz prijavi nadle`nom organu op{tine u roku od osam dana od dana nastale promjene,
2. svaku promjenu koja se odnosi na taksi-vozilo prijavi
nadle`nom organu op{tine u roku od osam dana od dana nastale promjene,
3. u slu~aju trajnog prestanka obavqawa djelatnosti taksi-prevoza, nadle`nom organu op{tine vrati Legitimaciju
za voza~a, Licencu prevoznika i Licencu za vozilo kojim se
vr{i taksi prevoz.
3. Evidencioni broj, legitimacija za voza~a, licenca
taksi prevoznika i licenca za vozilo
4. Taksi-stajali{ta
^lan 12.
^lan 9.
Zahtjev za izdavawe evidencionog broja taksi prevoznik
podnosi nadle`nom organu op{tine.
Uz zahtjev iz stava 1. ovog ~lana, taksi prevoznik je du`an da prilo`i akt o registraciji u Odjeqewu za privredu
Taksi-stajali{ta (u daqem tekstu: stajali{ta) su odre|ene i ure|ene javne povr{ine, namijewene za stajawe taksi-vozila u toku rada taksi prevoznika.
Stajali{ta iz stava 1. ovog ~lana odre|uje nadle`ni organ op{tine.
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
^lan 13.
Stajali{ta su odre|ene i ure|ene saobra}ajne povr{ine za organizovano obavqawe taksi-prevoza, odnosno za ukrcaj i iskrcaj putnika i prijem poziva iz dispe~erskog centra.
Na stajali{tu se mjesta za stajawe taksi-vozila obiqe`avaju horizontalnom signalizacijom, a na po~etku i na kraju stajali{ta istom bojom upisuje se oznaka TAXI.
Stajali{te se obiqe`ava vertikalnim saobra}ajnim znakom zabraweno zaustavqawe i parkirawe i dopunskom tablom osim
za TAXI vozila sa ispisanim ukupnim brojem taksi-mjesta.
^lan 14.
O postavqawu vertikalne i horizontalne saobra}ajne
signalizacije na stajali{tima, odr`avawu postoje}e saobra}ajne signalizacije i odr`avawu stajali{ta u zimskim i qetnim uslovima, stara se nadle`ni organ op{tine.
Broj 24 - Strana 519
i li~ni prtqag putnika kojim bi se zagadilo, isprqalo ili
o{tetilo taksi-vozilo.
Taksi prevoznik ne smije da primi u taksi-vozilo djecu
do {est godina bez pratioca.
^lan 20.
Taksi prevoznik je obavezan da za vrijeme obavqawa taksi-prevoza prema putnicima ophodi sa pa`wom i po{tovawem, da bude uredan (~ist, pod{i{an, obrijan ili sa wegovanom bradom i brkovima), da mu je odje}a prikladna, da ne pu{i u vozilu za vrijeme vo`we, kao i da nije pod uticajem alkohola ili opojne droge.
^lan 21.
Taksi prevoznik je obavezan da neposredno prije zapo~iwawa vo`we sa putnikom ukqu~i taksimetar i da ga iskqu~i odmah nakon zavr{ene vo`we.
^lan 15.
^lan 22.
Stajali{ta mogu da koriste samo prevoznici koji imaju
odobrewe za wihovo kori{}ewe. Odobrewe iz stava 1. ovog
~lana izdaje nadle`ni organ op{tine.
Za kori{}ewe taksi-stajali{ta pla}a se naknada koja je
utvr|ena Odlukom o komunalnim taksama.
Na stajali{tu se taksi-vozila postavqaju prema redosqedu dolazaka i u granicama obiqe`enih taksi-mjesta.
Za vrijeme kori{}ewa stajali{ta taksi prevoznik je
du`an da bude u neposrednoj blizini svog taksi-vozila.
U slu~aju da je stajali{te popuweno, prevoznik koji obavqa taksi-prevoz ne mo`e svoje taksi-vozilo da postavi u
wegovoj bli`oj okolini, odnosno na udaqenosti mawoj od
100 metara.
5. Na~in rada taksi prevoznika
Taksi prevoznik je du`an da putnika preveze najkra}im
putem do mjesta opredjeqewa ili putem koji mu putnik odredi, a u skaldu sa va`e}im re`imom saobra}aja.
^lan 23.
U slu~aju da putnik zaboravi ili zagubi dio prtqaga u
vozilu taksi voza~a isti }e se u roku od 24 sata deponovati
u CJB Bijeqina na postupawe u skladu sa propisima o zaboravqenim stvarima.
^lan 24.
Ukoliko taksi prevoznik taksi-vozilo koristi za sopstvene potrebe ili ukoliko ne obavqa djelatnost taksi-prevoza, du`an je da taksi-tablu privremeno skine ili prekrije.
^lan 16.
^lan 25.
Za vrijeme vr{ewa usluga taksi-prevoza, taksi prevoznik kod sebe pored uslova propisanih zakonom mora da ima
i va`e}e rje{ewe o kori{}ewu taksi stajali{ta, taksi naqepnicu, Legitimaciju za voza~a, Licencu prevoznika i Licencu za vozilo kojim se vr{i taksi prevoz.
Na autobuskim stajali{tima i na udaqenosti mawoj od
25 metara, od obiqe`enih stajali{ta i terminala namijewenih za gradski i prigradski prevoz putnika, zabraweno je
zaustavqawe i parkirawe taksi-vozila, odnosno vr{ewe
ukrcaja i iskrcaja putnika.
^lan 17.
6. Naknada za obavqawe taksi-prevoza
Taksi prevoznik mo`e taksi-prevoz da zapo~ne sa stajali{ta, na radio i telefonski poziv, ili na zaustavqawe putnika.
Putnik mo`e da koristi taksi-vozilo po svom izboru,
osim kada je telefonskim pozivom naru~io vo`wu.
Taksi prevoznik koji je prvi na redu na stajali{tu, du`an je da na zahtjev putnika obavi vo`wu.
^lan 18.
Putnik mo`e da odbije da u|e u taksi-vozilo naru~eno
putem telefona, ako osnovano posumwa da je voza~ pod uticajem alkohola ili opojnih droga, ako je neuredan ili ako je
unutra{wost vozila zaprqana.
^lan 19.
Taksi prevoznik je du`an da u slobodno taksi-vozilo
primi svakog putnika, kao i li~ni prtqag putnika prema
veli~ini prostora za prtqag i nosivosti taksi-vozila.
Taksi prevoznik nije du`an da u taksi-vozilo primi lica pod uticajem alkohola i opojnih droga ili oboqelo od
zaraznih bolesti, lica sa izuzetno zaprqanom odje}om, kao
^lan 26.
Taksi prevoznik je du`an ukqu~iti taksimetar na po~etku vo`we, osim ako je relacija du`a od 25 km kada se cijena mo`e odrediti i po dogovoru sa korisnikom prevoza.
Naknada za obavqeni taksi-prevoz utvr|uje se na osnovu
cjenovnika usluga, a napla}uje se u iznosu koji poka`e taksimetar, na mjestu opredjeqewa putnika.
U cijenu taksi-prevoza ura~unata je i cijena prevoza li~nnog prtqaga.
Pod li~nim prtqagom podrazumjevaju se putne torbe i
koferi ukupne te`ine do 50 kilograma.
Cjenovnikom mo`e da predvidi posebna doplata za li~ni prtqag putnika te`i od 50 kilograma.
Sa posebnom doplatom za prtqag te`i od 50 kilograma,
putnik mora da bude upoznat i saglasan prije zapo~iwawa
taksi-prevoza.
^lan 27.
Taksi prevoznik je du`an da putniku izda ovjeren ra~un
o pru`enoj usluzi.
Strana 520 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
^lan 28.
Taksi pevoznik mo`e u toku taksi-prevoza, uz saglasnost
ili na zahtjev putnika, da primi u taksi-vozilo i druga lica.
Kada putnik koji je primqen u taksi-prevoz nastavi da
koristi taksi-vozilo, mjesto izlaska predhodnog putnika
smatra se mjestom sa koga je taksi prevoznik zapo~eo novi
taksi prevoz.
^lan 29.
U slu~aju nemogu}nosti da zavr{i zapo~eti taksi-prevoz, taksi prevozniku pripada polovina iznosa koji poka`e
taksimetar u momentu prekida taksi-prevoza, osim u slu~aju kvara taksi-vozila, kada mu ne pripada naknada.
U slu~aju kvara taksi-vozila taksi prevoznik je du`an
da putniku obezbijedi nastavak zapo~etog taksi-prevoza drugim taksi-vozilom.
13. decembar 2011.
snagu iste.
^lan 34.
Svi zahtjevi sa postoje}e liste ~ekawa moraju se dopuniti u smislu prilagawa dokaza o stru~noj spremi - diploma za
voza~a motornog vozila (najmawe III stepen obrazovawa saobra}ajne struke - voza~ motornih vozila ili najmawe IV stepen obrazovawa saobra}ane struke drumskog smijera) u roku
od 30 dana od dana stupawa na snagu ove Odluke, a o ~emu }e
pismenim putem biti obavije{teni od strane nadle`nog
organa kod koga se vodi postoje}a lista ~ekawa.
^lan 35.
Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka
,, o taksi prevozu (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/06, 19/08).
^lan 36.
6. Nadzor
^lan 30.
Inspekcijski nadzor nad primjenom ove Odluke vr{i
saobra}ajni inspektor i organi komunalne policije u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj policiji.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
7. Kaznene odredbe
^lan 31.
Nov~anom kaznom od 250,00 KM do 500,00 KM kazni}e se
taksi prevoznik, ako:
1. vr{i prevoz suprotno ~lanu 2.,
2. taksi-vozilo ne ispuwava uslove iz ~lana 4.,
3. vr{i prevoz suprotno ~lanu 5. stav 4.
4. postupi suprotno ~lanu 11.,
5. koristi stajli{te suprotno ~lanu 15. stav 1.,
6. postupi suprotno ~lanu 23.,
7. zaustavi i parkira vozilo na autobuskim stajali{tima i na udaqenosti mawoj od 25 metara od obiqe`enih stajali{ta i terminala za gradski i prigradski prevoz (~lan 25.),
8. postupi suprotno ~lanu 29. stav 2.
Broj: 01-022-126/11
Bijeqina
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 3. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju,, Republike Srpske (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 111/08, 50/10), ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o
lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 2.
Statuta,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine,
donijela je
^lan 32.
Nov~anom kaznom od 50,00 KM do 250,00 KM kazni}e se
taksi prevoznik ako:
1. za vrijeme kori{}ewa stajali{ta nije u neposrednoj
blizini svog taksi-vozila (~lan 15. stav 4.) ,
2. postavi vozilo na udaqenosti mawoj od 100 metara od
stajali{ta koje je popuweno (~lan 15. stav 5.),
3. za vrijeme vr{ewa taksi-prevoza kod sebe nema va`e}u va`e}u taksi naqepnicu, Legitimaciju za voza~a, Licencu prevoznika i Licencu za vozilo kojim se vr{i taksi prevoz (~lan 16.),
4. odbije da primi putnika i wegov li~ni prtqag (~lan
19. stav 1.),
5. primi u vozilo djecu do {est godina starosti bez pratioca (~lan 19. stav 3.),
6. se pona{a suprotno ~lanu 20.,
7. putnika ne preveze najkra}im putem (~lan 22.),
8. taksi-vozilo koristi za sopstvene potrebe, a ne skine
ili prekrije taksi-tablu (~lan 24.),
9. ne postupi po ~lanu 27.
ODLUKU
O NA^INU I ORGANIZACIJI
JAVNOG PREVOZA LICA I STVARI
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovom Odlukom, na teritoriji op{tine Bijeqina se propisuje na~in i organizacija prevoza lica i stvari u drumskom saobra}aju kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe, uslovi vr{ewa prevoza, obaveze prevoznika i korisnika prevoza, autobuska stajali{ta, prevoz zapre`nim vozilima, poqoprivrednim ma{inama, motociklima sa prikolicom, triciklima na motorni pogon, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.
^lan 2.
9. Zavr{ne odredbe
^lan 33.
Taksi prevoznik je du`an da uskladi svoje poslovawe sa
odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupawa na
Prevoz lica i stvari u drumskom saobra}aju mogu obavqati preduze}a i druga pravna lica registrovana za obavqawe ove djelatnosti kao i fizi~ka lica koja imaju odobrewe izdato od nadle`nog organa op{tine Bijeqina (u daqem tekstu: Prevoznici) pri ~emu ispuwavaju sve op{te i
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
posebne uslove propisane Zakonom o prevozu u drumskom
,,
saobra}aju (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
111/08 i 50/10) (u daqem tekstu: Zakon).
Prevoz lica i stvari u drumskom saobra}aju mo`e da se
vr{i kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe
Broj 24 - Strana 521
wati pravac kretawa kada je usled nepredvi|enih okolnosti vo`wa onemogu}ena na toj liniji, samo dok traju takve
okolnosti.
1.1.1 Vozila u gradskom i prigradskom linijskom prevozu
^lan 11.
II - JAVNI PREVOZ
^lan 3.
Prema vrsti prevoza, javni prevoz se dijeli na javni prevoz lica i javni prevoz stvari.
1. Javni prevoz lica
^lan 4.
Javni prevoz lica vr{i se kao linijski i vanlinijski.
1.1 Linijski prevoz lica
^lan 5.
Linijski javni prevoz lica vr{i se na osnovu registrovanog reda vo`we i cjenovika usluga prevoza.
^lan 6.
Javni prevoz lica u linijskom drumskom saobra}aju mo`e da se obavqa kao gradski prevoz i kao prigradski prevoz.
Gradskim prevozom smatra se linijski prevoz lica na
teritoriji naseqa Bijeqina.
Prigradskim prevozom smatra se linijski prevoz lica izme|u dva ili vi{e naseqa na teritoriji op{tine Bijeqina.
^lan 7.
Registracija reda vo`we autobuskih linija vr{i se na
osnovu sprovedenog postupka javnog uskla|ivawa redova vo`we ili postupka dodjele koncesije.
Na~in, kriterijumi i postupak uskla|ivawa i registracije redova vo`we na teritoriji op{tine Bijeqina, obrazac i sadr`aj registra redova vo`we na teritoriji op{tine Bijeqina propisuje se Pravilnikom o uskla|ivawu i registraciji redova vo`we na teritoriji op{tine Bijeqina.
Pravilnik iz stava 2. ovog ~lana donosi Na~elnik op{tine.
^lan 8.
Registracioni period, odnosno va`ewe redova vo`we za
gradski i prigradski prevoz iznosi 5 godina.
Uskla|ivawe i registracija redova vo`we vr{i se jednom godi{we, najkasnije do 31. maja za teku}u godinu.
^lan 9.
Prevoznik je du`an da po~ne i vr{i linijski prevoz lica uredno i redovno na registrovanom redu vo`we.
Izuzetno u toku va`ewa reda vo`we na odre|enoj autobuskoj liniji mo`e se privremeno obustaviti prevoz u slu~aju sprije~enosti nepredvi|enim okolnostima, koje su nezavisne od voqe prevoznika.
U slu~aju obustavqawa prevoza iz stava 2. ovog ~lana prevoznik je du`an da isti dan obavijesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisawa kao i nadle`ne inspekcijske organe uz podno{ewe dokaza o razlozima obustavqawa.
^lan 10.
Pri vr{ewu prevoza na odre|enoj liniji mo`e se mije-
Gradski i prigradski linijski prevoz se obavqa autobusima namijewenim za re`ime gradskog i prigradskog saobra}aja, koji imaju odgovaraju}u licencu izdatu od nadle`nog organa.
Prilikom upotrebe vozila - autobusa za navedeni prevoz, svi prevoznici se moraju pridr`avati propisa koji se
odnose na re`im saobra}aja.
^lan 12.
Autobusi koji pripadaju jednom prevozniku a slu`e za
obavqawe gradskog i prigradskog linijskog prevoza moraju
da budu jednoobrazno obojeni bojom koju odre|uje prevoznik
ili da imaju drugi karakteristi~an znak za raspoznavawe sa
jasno i vidqivo ozna~enim ulazom i izlazom sa vawske strane.
U autobusima moraju biti postavqene oznake pravca
kretawa i izlaza putnika isto orijentisane kod svih prevoznika koji vr{e gradski i prigradski prevoz.
Uslove iz prethodnih stavova ovog ~lana }e utvrditi prevoznici sporazumno, a u protivnom op{tinski organ nadle`an
za poslove saobra}aja.(U daqem tekstu: nadle`ni organ).
^lan 13.
Autobus kojim se vr{i prevoz vidno se obiqe`ava oznakama za informisawe putnika, odnosno na ~eonoj i desnoj
bo~noj strani pored ulaznih vrata, mora da ima oznaku sa
brojem i nazivom linije.
Kada se vozilom ne vr{i redovan prevoz ili se ne primaju putnici, na predwoj strani vozila postavqa
se odgova,,
raju}a tabla
sa
natpisom:
,,vanredna
vo`wa
,
,,za
gara`u ,,
,,
parking , ,,vozilo u kvaru .
U unutra{wosti vozila moraju biti istaknute va`nije
odredbe o redu u vozilu, ozna~ena prva dva desna mjesta za
invalide, oznake ulaznih i izlaznih vrata, cjenovnik usluga, kazne za putnike zate~ene bez odgovaraju}ih voznih karata, grafi~ka karta sa mre`om linija.
Autobus kojim se vr{i prevoz mora biti ~ist i provjetren sa postavqenim korpama za otpatke.
U zimskom periodu i u dane kada je vawska temperatura
ni`a od 10 ºS, autobus prije izlaska na liniju mora biti zagrijan a u toku rada normalno zagrijavan.
^lan 14.
Prevoznik ima pravo da vozila, objekte, opremu, vozne
karte i elemente informativnog sistema koji su u wegovom
vlasni{tvu, koristi za isticawe reklamnih poruka u skladu sa zakonom i ovom Odlukom i propisima koji reguli{u
oblast reklamirawa na teritoriji op{tine Bijeqina.
Reklamama i drugim natpisima u i na autobusu ne smije
se zaklawati vidik i slu`beni natpisi.
Postavqawe reklame mora biti u skladu sa Zakonom o
osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima BiH.
1.1.2. Autobuska stajali{ta
^lan 15.
Autobusko stajali{te je unaprijed utvr|eno i obiqe`eno mjesto koje u pravilu ima odgovaraju}u saobra}ajnu povr{inu za zaustavqawe vozila i povr{inu za ulazak i ilazak, odnosno razmjenu putnika.
O izgradwi i odr`avawu povr{ina za razmjenu putnika
Strana 522 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
13. decembar 2011.
kao i objekta na wima koji slu`e za putnike, stara se Op{tina.
Autobuska stajali{ta su pod jednakim uslovima na raspolagawu svim prevoznicima i korisnicima prevoza.
da u autobusu nema slobodnih mjesta i ako posada vozila utvrdi da nema putnika koji na tom autobuskom stajali{tu
`ele da iza|u.
^lan 22.
^lan 16.
Autobusko stajali{te odre|uje Op{tinski organ nadle`an za poslove saobra}aja, na zahtjev prevoznika.
Mjesna zajednica mo`e podnijeti prijedlog organu iz
prethodnog stava za odre|ivawe autobuskog stajali{ta.
Voza~ pokre}e vozilo kad od konduktera dobije znak za
polazak, odnosno nakon {to se uvjeri da je zavr{ena razmjena putnika i da su sva vrata zatvorena.
Posada vozila je du`na da upozori putnike koji `ele da
u}u u vozilo da je kapacitet vozila popuwen i da daqe
ula`ewe nije dozvoqeno.
^lan 17.
^lan 23.
Autobusko stajali{te mora biti vidno obiqe`eno jednoobraznom stajali{nom oznakom.
Autobusko stajali{ne oznake moraju da sadr`e: naziv
autobuskog stajali{ta, broj i naziv linije, a na po~etnim i
krajwim kao i na nekim va`nijim usputnim autobuskim stajali{tima, izvod iz reda vo`we, kao i plan linija u grafi~kom obliku ako postoje tehni~ke mogu}nosti.
O vrsti materijala, obliku i boji autobusko stajali{nih
oznaka, po prijedlogu prevoznika, odlu~uje nadle`ni organ.
Autobusko stajali{ne oznake du`ni su da postave prevoznici koji koriste autobusko stajali{te.
Ako isto autobusko stajali{te koristi vi{e prevoznika, tro{kove postavqawa i odr`avawa autobusko stajali{nih oznaka snose srazmjerno, a u slu~aju da se prevoznici
ne mogu dogovoriti o raspodjeli tro{kova odlu~i}e nadle`an organ.
Za vrijeme vo`we u prostor za voza~a ne smiju da ulaze
druga lica i voza~ ne smije da razgovara sa putnicima.
Voza~ ne smije za vrijeme vo`we da dr`i otvorena vrata ili da otvara vrata.
Voza~ ne smije da napu{ta vozilo kada se u wemu nalaze
putnici dok ne zaustavi rad motora i uko~i vozilo.
Voza~ i kondukter ne smiju istovremeno da napuste vozilo koje se nalazi na liniji.
^lan 18.
Ure|ena i obiqe`ena autobuska stajali{ta mogu da koriste samo prevoznici koji u redu vo`we imaju upisano, odnosno registrovano to autobusko stajali{te.
Ulazak i izlazak putnika u gradskom i prigradskom prevozu, vr{i se samo na ozna~enim i registrovnaim autobuskim stajali{tima.
1.1.3 Cjenovnik, tarifa
^lan 19.
Cijena prevoza utvr|uje se na osnovu tarife koja sadr`i
podatke za izra~unavawe cijene prevoza i naknade za sporedne usluge, a koju utvr|uje prevoznik.
Na osnovu tarife iz prethodnog stava utvr|uje se cjenovnik, sa cijenama za razdaqine izme|u stanica i autobuskih stajali{ta.
Cjenovnik prevoza kao i svaku naknadno izvr{enu promjenu, prevoznik je du`an da dostavi nadle`nom organu.
1.1.4. Voza~, posada vozila i putnici
^lan 20.
Posadu vozila ~ini voza~ ili voza~ i kondukter u zavisnosti od na~ina organizacije naplate prevoza.
Za vrijeme rada, posada autobusa i drugo saobra}ajno osobqe prevoznika du`ni su da se prema putnicima odnose sa
dovoqnom pa`wom i predusretqivo{}u.
^lan 21.
Prije zaustavqawa vozila na autobuskom stajali{tu posada vozila du`na je blagovremeno da objavi naziv autobuskog stajali{ta.
Posada vozila je du`na da autobus zaustavqa na svim registrovanim autobuskim stajali{tima te linije i da nakon
zaustavqawa otvori sva vrata.
Izuzetno, na autobuskom stajali{tu se ne zaustavwa ka-
^lan 24.
Posada vozila je du`na da opomene putnika koji postupa
protivno odredbama iz ~lana 28. ove Odluke, a ukoliko i pored opomene, putnik nastavi ili izvr{i neku od zabrawenih radwi, posada vozila pozva}e punika da napusti vozilo.
Posada vozila je du`na na po~etnim i krajwim autobuskim stajali{tima, da u slu~aju vremenskih neprilika (ki{a, snijeg, velika hladno}a ili vru}ina), omogu}i putnicima ulazak u vozilo odmah nakon wegovog pristizawa.
^lan 25.
Putnici ulaze i izlaze iz vozila na vrata koja su odre|ena za ulaz, odnosno izlaz, po{tuju}i ozna~eni pravac kretawa u vozilu.
Invalidi, slijepe osobe i wihovi pratioci, stariji i
o~igledno bolesni putnici, trudnice i osobe sa malom djecom, imaju prednost kod ulaska u vozilo i zauzimawa mjesta
za sjedewe.
Putnik u vozilu smije da zauzme samo jedno mjesto za
sjedewe.
^lan 26.
Za kori{}ewe usluge prevoza, putnik je du`an da u vozilu posjeduje odgovaraju}u i va`e}u voznu kartu, pretplatnu
kartu ili drugu va`e}u voznu ispravu.
Putnik je du`an odmah nakon ulaska u vozilo da poni{ti voznu kartu na poni{tiva~u, ukoliko je sistem prevoznika tako organizovan.
Putnik je du`an da na zahtjev ovla{}enog lica prevoznika, poka`e odgovaraju}u voznu ispravu.
Ukoliko putnik ne posjeduje odgovaraju}u voznu kartu,
odnosno odbije da je poka`e, du`an je da ovla{}enom licu
prevoznika pru`i podatke o svom identitetu.
Ako se lice zatekne u vozilu bez vozne karte, ovla{}eno lice }e istu naplatiti na na~in regulisan aktima prevoznika.
^lan 27.
Putnik koji o{teti ili zaprqa vozilo, du`an je da nadoknadi {tetu po cijeni prevoznika.
Ako putnik odbije da plati {tetu, du`an je da pru`i
ta~ne podatke o svom identitetu posadi vozila ili drugom
ovla{}enom licu prevoznika.
^lan 28.
Putnicima je zabraweno slede}e:
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
1. Ometawe posade vozila ili drugog ovla{}enog lica
u obavqawu slu`be;
2. Pu{ewe ili u`ivawe alkohola u vozilu;
3. Bacawe otpadaka ili na drugi na~in zaga|ivawe i prqawe vozila;
4. Upotrebqavawe bez potrebe sprava za ko~ewe i signalnih ure|aja;
5. Dirawe i o{te}ivawe natpisnih plo~a, obavije{tewa, reklama i sli~no;
6. Zadr`avawe u dijelu vozila gdje se ometa ili ote`ava
pravilan raspored putnika u vozilu, odnosno razmjena putnika;
7. Ula`ewe u vozilo kada posada vozila objavi da ne primaju putnike ili je kapacitet vozila popuwen;
8. Onemogu}avawe pravilnog rada vrata, odnosno nasilno otvarawe ili zatvarawe vrata na vozilu;
9. Uskakawe ili iskakawe iz vozila kad je ono u pokretu;
10. Bacawe otpadaka ili drugih predmeta iz vozila.
^lan 29.
Stvari na|ene u vozilu predaju se posadi vozila koja je
du`ana da nalaza~u izda potvrdu u kojoj }e upisati ime i prezime, odnosno naziv prevoznika, broj linije, registrarski
broj vozila, vrijeme na stvari, opis stvari i ime i prezime
nalaza~a.
Ako se za vrijeme vo`we ne javi vlasnik na|ene stvari,
posada vozila kojoj su iste predate, du`na je odmah po zavr{etku vo`we predati slu`bi prevoznika.
Prevoznik je du`an da na|ene stvari preda u roku od 3 dana Stanici javne bezbjednosti Bijeqina.
1.2 Vanlinijski prevoz lica
^lan 30.
Javni prevoz lica u vanlinijskom drumskom saobra}aju
obavqa se na na~in i pod uslovima propisanim Zakonom i
ovom Odlukom.
Prevoz invalidnih lica na teritoriji op{tine Bijeqina mo`e se organizovati kao gradski vanlinijski prevoz koji se obavqa prema potrebama tih lica.
^lan 31.
Na teritoriji op{tine Bijeqina zabraweno je obavqawe javnog prevoza lica zapre`nim vozilima, poqoprivrednim ma{inama, motociklom sa prikolicom, triciklima na
motorni i drugi pogon.
Izuzetno, ovakav prevoz mo`e da se obavqa kao turisti~ka atrakcija na odre|enoj liniji ili zoni uz posebno odobrewe nadle`nog organa op{tine.
2. Javni prevoz stvari
^lan 32.
Javni prevoz stvari na teritoriji op{tine Bijeqina
obavqa se na na~in i pod uslovima propisanim zakonom i
ovom Odlukom.
^lan 33.
Na teritoriji naseqa Bijeqina, zabraweno je obavqawe
javnog prevoza stvari zapre`nim vozilom, motociklom sa
prikolicom, triciklom na motorni i drugi pogon, a na
u`em dijelu naseqa i poqoprivrednim ma{inama.
^lan 34.
Za obavqawe javnog prevoza stvari na teritoriji op{tine, odobrewe izdaje nadle`ni organ op{tine.
Za vrijeme obavqawa prevoza, prevoznik kod sebe mora
Broj 24 - Strana 523
da ima va`e}e odobrewe.
III - INSPEKCIJSKI NADZOR
^lan 35.
Nadzor nad sprovo|ewem ove Odluke vr{i saobra}ajni
inspektor i organi Komunalne policije u skladu sa odredbama Zakona o Komunalnoj policiji.
IV - KAZNENE ODREDBE
^lan 36.
Nov~anom kaznom od 500,00-3.000,00 KM kazni}e se za
prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice:
1. Ako vr{i javni prevoz lica suprotno odredbama ~lana 5. Odluke;
2. Ako ne po~ne ili neuredno vr{i linijski prevoz lica, odnosno obustavi vr{ewe linijskog prevoza lica (~lan
9 stav 1. Odluke)
3. Ako mijewa pravac kretawa suprotno odredbama ~lana 10. Odluke;
4. Ako ne obezbijedi uslove propisane ~lanom 11. Odluke;
5. Ako koristi autobuse koji ne ispuwavaju propisane
uslove, shodno ~lanu 12. Odluke;
6. Ako vozilo na liniji ne obiqe`i vidno oznakama od
zna~aja za informisawe putnika, propisanim u ~lanu 13. stav
1., 2. i 3. Odluke;
7. Ako reklame i druge natpise postavi suprotno odredbama ~lana 14. Odluke
8. Ako ne obiqe`i autobusko stajali{te na na~in kako
je to propisano ~lanom 17. stav 1. i 2. Odluke;
9. Ako ne u~estvuje u tro{kovima postavqawa i odr`avawa autobuskih stajali{nih oznaka (~lan 17. stav 5. Odluke);
10. Ako koristi autobusko stajali{te, a isto nema registrovano u redu vo`we (~lan 18. stav 1. Odluke);
11. Ako prima i ispu{ta putnike izvan ozna~enih i registrovanih stjali{ta (~lan 18. stav 2. Odluke);
12. Ako ne obavijesti op{tinski organ uprave o utvr|enoj cijeni prevoza (~lan 19. stav 3. Odluke)
13. Ako u vozilu nije odredio mjesto za invalide (~lan
25. stav 2. Odluke);
14. Ako sa izgubqenim i zaboravqenim stvarima postupi na na~in suprotan odredbi ~lana 29. Odluke;
15. Ako na teritoriji op{tine Bijeqina vr{i javni prevoz lica zapre`nim vozilima, poqoprivrednim ma{inama,
motociklom sa prikolicom i triciklom na motorni i drugi pogon (~lan 31. Odluke).
16. Ako na u`em podru~ju grada vr{i javni prevoz stvari zapre`nim vozilima, poqoprivrednim ma{inama, motociklom sa prikolicom i triciklom na motorni i drugi pogon (~lan 33. Odluke).
Za navedene prekr{aje kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u, ili drugom pravnom licu, nov~anom kaznom od
300,00-500,00 KM.
Za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana, izuzev ta~ke 15. i
16., kazni}e se fizi~ko lice koje obavqa prevoz na osnovu
odobrewa nadle`nog organa od 300,00-1.5000,00 KM.
^lan 37.
Nov~anom kaznom od 150,00-400,00 KM kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice koje obavqa prevoz na osnovu odobrewa
nadle`nog organa:
1. Ako se, za vrijeme rada, pona{a na na~in suprotan odredbi ~lana 20. stav 2. Odluke;
2. Ako blagovremeno ne objavi naziv autobuskog stajali{ta (~lan 21. stav 1. Odluke);
3. Ako ne zaustavi vozilo na registrovanom autobuskom
stajali{tu (~lan 21. stav 2. Odluke);
4. Ako je broj putnika u vozilu ve}i od dozvoqenog, ili
Strana 524 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
ako ne upozori lice koje `eli u}i u vozilo da je kapacitet
vozila popuwen i da ne mogu u}i u vozilo (~lan 22. stav 2.
Odluke);
5. Ako se pona{a na na~in suprotan odredbi ~lana 23. Odluke;
6. Ako se u slu~aju vremenskih nepogoda ne omogu}i putnicima ulazak u vozilo (~lan 24. stav 2. Odluke);
7. Ako propusti opomenuti putnika koji postupa protivno ~lanu 28. Odluke;
8. Ako sa na|enim i izgubqenim stvarima postupa na na~in suprotan odredbi ~lana 29. Odluke;
9. Ako ne obezbjedi uslov propisan ~lanom 34. stav 2. Odluke.
Nov~anom kaznom od 50,00-100,00 KM kazni}e se za prekr{aj voza~ autobusa:
1. Ako autobus ne dr`i ~ist i provjetren (~lan 13. stav
4. Odluke);
2. Ako autobus, prije izlaska na rad ili u toku rada, nije zagrijan (~lan 13. stav 5. Odluke);
3. Ako sva vrata prije polaska vozila i za vrijeme vo`we nisu zatvorena (~lan 22. stav 1. Odluke).
Za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se voza~ ili
kondukter, odnosno ~lan posade vozila, nov~anom kaznom od
50,00-100,00 KM.
V - ZAVR[NE ODREDBE
13. decembar 2011.
,,
na dodatu vrijednost (,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 9/05,
35/05 i 100/08).
Korisnici kojima op{tina Bijeqina izdaje svoje poslovne prostore u zakup bez naknade su ustanove ~iji je osniva~
op{tina Bijeqina, humanitarne organizacije, udru`ewa i
ostali buxetski korisnici kojima je od strane Skup{tine op{tine Bijeqina dozvoqeno da koriste poslovne prostore
bez naknade i to:
,,
- Srpska pravoslavna crkvena op{tina ,,Ledinci Bijeqina,
- MUP RS CJB - Policijska stanica Bijeqina,
- Regionalno udru`ewe amputiraca Bijeqina,
- Turisti~ka organizacija op{tine
,, Bijeqina,
- Humanitarno udru`ewe,, ,,Arta iz Bijeqine,
- Udru`ewe `ena ,,@ena iz Jawe,
,,
- Dru{tvo dobrovoqnih davalaca krvi ,,Zdravqe iz Bijeqine,
- Udru`ewe gluvih i nagluvih regije Bijeqina,
- Me|uop{tinska organizacija slijepih sa sjedi{tem u
Bijeqini,
- Centar za socijalni rad Bijeqina,
- Udru`ewe penzionera Republike Srpske - Op{tinsko
udru`ewe Bijeqina,
,,
- JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj grada Bijeqina,
- Agrarni fond op{tine Bijeqina,
- Udru`ewe ratnih vojnih invalida op{tine Bijeqina.
^lan 38.
II
Danom stupawa na snagu ove Odluke, prestaje da va`i Odluka o prevozu
lica i stvari (,,Slu`beni glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 15/10).
Preuzimawe obaveze pla}awa poreza na dodatu vrijednost iz ta~ke I ove Odluke regulisa}e se Ugovorom o zakupu
koji }e se zakqu~iti izme|u op{tine Bijeqina i korisnika kojima je op{tina Bijeqina izdala poslovni prostor
bez naknade.
III
^lan 39.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana,,objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku Op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-127/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 35. stav 1. alineja 2. Statuta op,,
{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), a u vezi sa Zakqu~kom Skup{tine op{tine Bijeqina broj: 01-013-28-18/11 od 4. oktobra 2011. godine, Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj
dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O NA^INU PLA]AWA POREZA NA DODATU
VRIJEDNOST ZA KORISNIKE POSLOVNIH
PROSTORA VLASNI[TVO OP[TINE BIJEQINA,
IZDATIH BEZ NAKNADE
I
Obaveza za porez na dodatu vrijednost, koja nastaje po osnovu obavqawa prometa dobara i usluga od strane korisnika kojima op{tina Bijeqina izdaje poslovne prostore u zakup bez naknade, izmiriva}e se iz sredstava buxeta op{tine Bijeqina.
Porez na dodatu vrijednost pla}a se po Zakonu o porezu
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-120/11
Bijeqina,
Datum, 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 348. stav 1. i 6. Zakona,, o stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 124/08, 3/09,
58/09 i 95/11), Zakqu~ka Vlade Republike Srpske broj:
04/1-012-2-1646/11 od 13.07.2011. godine, Odluke Vlade Republike Srpske o prenosu prava raspolagawa na nekretninama
broj: 04/1-012-2-2625/11 od 17.11.2011. godine, Sudskog poravnawa zakqu~enog pred Okru`nim privrednim sudom u Bijeqini pod brojem 59 0 Ps 010500 10 Ps 2 od 13.09.2011. godine izme|u tu`ilaca - Republike Srpske i,, op{tine Bijeqina i tu`enog AD ,,Poqoprivredni zavod Bijeqina, ~lana
30. alineja 11. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glas,,
nik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i118/05) i ~lana
35. alineja 12. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni gla,,
snik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina
op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra
2011. godine, donijela je
ODLUKU
O REGULISAWU IMOVINSKO-P
PRAVNIH ODNOSA
NA ZEMQI[TU U OBUHVATU REGULACIONOG
,,
PLANA ,,INDUSTRIJSKA ZONA 2
^lan 1.
Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o preno-
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
su prava raspolagawa na nekretninama na op{tinu Bijeqina, bez naknade, u svrhu
provo|ewa Regulacionog plana
,,
,,Industrijska zona 2 , broj: 04/1-012-2-2625/11 od 17.11.2011.
godine i Sudskog poravnawa zakqu~enog pred Okru`nim privrednim sudom u Bijeqini pod brojem 59 0 Ps 010500 10 Ps 2
od 13.09.2011. godine izme|u tu`ilaca-Republike Srpske i,,
op{tine Bijeqina i tu`enog AD ,,Poqoprivredni zavod
Bijeqina primaju se u dr`avinu i svojinu nekretnine ozna~ene kao:
,,
- k.~. broj 721/1 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase
povr{ine 19463 m2,
,,
- k.~. broj 721/45 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 11825 m2 i wiva 4. klase
,, povr{ine 53180 m2,
- k.~. broj 721/46 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 5400 m2,
,,
- k.~. broj 721/47 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 7326 m2,
,,
- k.~. broj 721/48 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 1419 m2,
,,
- k.~. broj 721/49 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 1280 m2,
,,
- k.~. broj 721/50 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 1275 m2,
,,
- k.~. broj 721/51 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 1270 m2,
,,
- k.~. broj 721/52 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 5368 m2,
,,
- k.~. broj 721/53 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 4615 m2,
,,
- k.~. broj 721/54 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 1265 m2,
,,
- k.~. broj 721/55 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 4963 m2,
,,
- k.~. broj 721/56 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 5384 m2,
,,
- k.~. broj 721/57 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 7782 m2,
,,
- k.~. broj 721/58 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 11476 m2,
,,
- k.~. broj 721/59 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 8151 m2,
,,
- k.~. broj 721/60 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 20564 m2 i wiva 4. klase
,, povr{ine 58459 m2,
- k.~. broj 721/61 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 5506 m2,
,,
- k.~. broj 721/62 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 2966 m2,
,,
- k.~. broj 721/63 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 3545 m2,
,,
- k.~. broj 721/64 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 6704 m2,
,,
- k.~. broj 721/65 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 6363 m2,
,,
- k.~. broj 721/66 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 6396 m2,
,,
- k.~. broj 721/67 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 2790 m2,
,,
- k.~. broj 721/68 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 2408 m2 i wiva 3. klase,, povr{ine 786 m2,
- k.~. broj 721/69 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 2200 m2 i wiva 2. klase
,, povr{ine 4390 m2,
- k.~. broj 721/70 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 2513 m2 i wiva 3. klase
,, povr{ine 4679 m2,
- k.~. broj 721/71 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 481 m2 i wiva 3. klase
,, povr{ine 6088 m2,
- k.~. broj 721/72 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 20974 m2, wiva 4. klase povr{ine 8039 m2 i
wiva 2. klase povr{ine 46 m2,
,,
- k.~. broj 721/73 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 546 m2 i wiva 2. klase,, povr{ine 23503 m2,
- k.~. broj 721/74 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. kla-
Broj 24 - Strana 525
se povr{ine 2978 m2,
,,
-k.~. broj 721/75 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 2978 m2,
,,
- k.~. broj 721/76 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 2979m2 ,
,,
- k.~. broj 721/77 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 2979 m2,
,,
- k.~. broj 721/78 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 3052 m2,
,,
- k.~. broj 721/79 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 22667 m2 i wiva 3. klase
,, povr{ine 1151 m2,
- k.~. broj 721/80 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine4099 m2 i wiva 2. klase
,, povr{ine 1355 m2,
- k.~. broj 721/81 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 3. klase povr{ine 60 m2 i wiva 2. klase ,,povr{ine 3489 m2,
- k.~. broj 721/82 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 2. klase povr{ine 3786 m2,
,,
- k.~. broj 721/83 zv. ,,Koviqu{e u naravi wiva 4. klase povr{ine 11395 m2, wiva 3. klase povr{ine 28546 m2 i
wiva 2. klase povr{ine 2810 m2,
{to ukupno iznosi 435712 m2,
Sve upisane u List nepokretnosti broj 2771, k.o. Bijeqina Selo na kojima je sa pravom kori{}ewa upisana Republika
Srpska sa dijelom 1/1, odnosno u zk.ul. broj 818 k.o. Bijeqina
Selo u kom je sa pravom raspolagawa upisana Republika
Srpska sa dijelom 1/1 .
^lan 2.
Prihvata se Nalaz sudskog vje{taka poqoprivredne
struke, dipl.ing. poq. Milorada Stjepanovi}a od 04.04.2011.
godine o procjeni dodatne vrijednosti zemqi{ta iz ~lana 1. ove Odluke zbog izvr{enih ulagawa u poboq{awe kvaliteta poqoprivrednog
zemqi{ta od strane AD ,,Poqop,,
rivredni zavod Bijeqina po kom ulagawa iznose 3,00 KM/m2.
Na ime dodatnih ulagawa u poqoprivredno zemqi{te
iz ~lana 1. ove Odluke, ukupne povr{ine 435.712
,, m2, op{tina Bijeqina }e AD ,,Poqoprivredni zavod Bijeqina isplatiti ukupan iznos od 1.307.136,00 KM.
^lan 3.
Na~in i dinamika isplate sredstava iz ~lana 2. ove
Odluke utvrdi}e se posebnim Protokolom.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da
,, u skladu
sa ovom Odlukom, sa AD ,,Poqoprivredni zavod Bijeqina
zakqu~i Protokol.
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-128/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
o stvarnim
pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike
,,
Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. alineja 12.
Strana 526 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine,
donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI U K.O. BIJEQINA 1
- PRO[IREWE GRADSKOG GROBQA
^lan 1.
13. decembar 2011.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona ,,o
stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona
o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. alineja 12. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA
U K.O. BIJEQINA 1
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
^lan 1.
,,
- k.~. broj 5646/2 zv. ,,Pu~ilsko poqe u naravi wiva 3.
klase povr{ine 3409 m2, upisane u zk. ulo`ak broj 3030, k.o.
Bijeqina 1, na kojoj je u B-vlasni~kom listu upisan Muhi} (Hameda) Ramiz iz Bijeqine sa pravom svojine sa dije-,,
lom 1/1, a {to odgovara k.~. broj 5646/2 zv. ,,Pu~ilsko poqe
u naravi wiva 3. klase povr{ine 3409 m2, upisane u List nepokretnosti broj 3077, k.o. Bijeqina 1, na kojoj kao korisnik
sa dijelom 1/1 upisan Muhi} (Hameda) Ramiz iz Bijeqine.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
Nekretnine iz stava 1. ove Odluke kupuju se radi
pro{irewa Gradskog grobqa.
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 25,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 85.225,00
KM, za povr{inu od 3409 m2.
^lan 3.
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke kod RGU PJ Bijeqina izvr{i}e se upis prava kori{}ewa u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1, a u Zemqi{nokwi`noj kancelariji Osnovnog suda u Bijeqini izvr{i}e se upis prava
svojine u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
,,
- k.~. broj 331/3 zv. ,,Oku}nica u naravi dvori{te povr{ine 25 m2, upisane u zk. ulo`ak broj 16511, k.o. Bijeqina 1,
na kojoj je u B-vlasni~kom listu upisana Cvijetinovi} (Mom~ilo) Desanka iz Bijeqine sa trajnim pravom kori{}ewa
sa ,,dijelom 1/1, a {to odgovara k.~. broj 331/3 zv. ,,Oku}nica u naravi dvori{te povr{ine 23 m2, upisane u List nepokretnosti broj 9371, k.o. Bijeqina 1, na kojoj kao korisnik
sa dijelom 1/1 upisana Cvijetinovi} (Mom~ilo) Desanka iz
Bijeqine.
Nekretnine iz stava 1. ove Odluke kupuju se radi pro{i-,,
rewa puta prema Regulacionom planu ,,Kru{ik-Intergaj
,,
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 4/02).
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 100,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 2.500,00
KM za povr{inu od 25 m2.
^lan 3.
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke kod RGU PJ Bijeqina izvr{i}e se upis prava kori{}ewa u korist op{tine
Bijeqina sa dijelom 1/1, a u Zemqi{nokwi`noj kancelariji
Osnovnog suda u Bijeqini izvr{i}e se upis prava svojine u
korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
^lan 4.
^lan 4.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnostizemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom
mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te
zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora i poreza na promet
nepokretnosti padaju na teret op{tine Bijeqina.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom
mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te
zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora i poreza na promet
nepokretnosti padaju na teret op{tine Bijeqina.
^lan 5.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-121/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Broj: 01-022-122/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o gra|evinskom
zemqi{,,
tu (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 112/06), ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`,,
beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05)
i ~lana 35. alineja 12. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu,,
`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06),
Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana
12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O PROMJENI STATUSA
ODRE\ENOG ZEMQI[TA
Broj 24 - Strana 527
{tine Bijeqina, s jedne strane, i Markovi} (Qubomira)
Milorada, s druge strane.
Op{tina Bijeqina daje u zamjenu svoje nekretnine ozna~ene kao:
,,
- k.~. broj 778/2, zv. ,,Kru{i}i , po kulturi put bez oznake, povr{ine 156 m2, upisana u posjedovni list broj 922 k.o.
Qeqen~a, u kojem je kao posjednik upisana op{tina Bijeqina sa dijelom
,, 1/1, a {to odgovara dijelu k.~. broj 659, zv.
,,Veliko poqe , po kulturi oranica povr{ine 6980 m2, upisane u z.k. ulo{ku broj 282 k.o. Qeqen~a, u kojem je Markovi} (Qubomira) Milorad upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1.
^lan 1.
UTVR\UJE SE da je steklo status nepokretnosti u op{toj upotrebi zemqi{te ozna~eno kao:
- K.~. broj 804/4 u naravi wiva 6. klase povr{ine 611
m2 i k.~. 818/5 u naravi wiva 5. klase povr{ine 2706 m2, obje
upisane u List nepokretnosti broj 2711, k.o. Bijeqina Selo
u kom je kao korisnik upisana op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1, a {to odgovara gruntovnim parcelama ozna~enim
kao k.~. broj 804/4 u naravi wiva 6. klase povr{ine 611 m2
i k.~. 818/5 u naravi wiva 5. klase povr{ine 2706 m2, upisane u zk. ulo`ak broj 2420, k.o. Bijeqina Selo u kom je op{tina Bijeqina upisana sa svojinom sa dijelom 1/1.
Markovi} (Qubomira) Milorad daje u zamjenu svoje nekretnine ozna~ene kao:
,,
- k.~. broj 973/3, zv. ,,Oku}nica , po kulturi wiva 6. klase, povr{ine 1623 m2, upisana u posjedovni list broj 181 k.o.
Qeqen~a, u kojem je kao posjednik upisan Markovi} (Qubomira) Milorad sa dijelom,, 1/1, a {to odgovara dijelu k.~.
broj 659, zv. ,,Veliko poqe , po kulturi oranica povr{ine
6980 m2, upisane u z.k. ulo{ku broj,,282 k.o. Qeqen~a, i dijelu k.~. broj 661/1, zv. ,,Veliko poqe , po kulturi oranica povr{ine 25190 m2, upisane u z.k. ulo{ku broj 282 k.o. Qeqen~a u kojem je Markovi} (Qubomira) Milorad upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1.
^lan 2.
^lan 2.
Nekretnina iz ~lana 1. ove Odluke ukwi`i}e se u katastarskoj evidenciji Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske -Podru~na jedinica Bijeqina kao javno dobro-put.
Op{tina Bijeqina nije u obavezi da isplati nov~ana
sredstva u iznosu od 7.335,00 KM na ime razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene, obzirom da Markovi} (Qubomira) Milorad ne tra`i nikakvu naknadu.
^lan 3.
U zemqi{nim kwigama Osnovnog suda Zemqi{nokwi`ne kancelarije u Bijeqini izvr{i}e se otpis predmetnih parcela iz zk. ulo{ka broj 2420, k.o. Bijeqina Selo i upis u novoformirani zk. ulo`ak zemqi{ta iz ~lana 1. ove Odluke kao dobro u op{toj upotrebi kojim
upravqa op{tina Bijeqina.
O zamjeni nekretnina iz ~lana 1. ove Odluke sa~ini}e
se Ugovor.
Tro{kove obrade Ugovora kao i tro{kove poreza na
promet nekretnina snosi op{tina Bijeqina.
^lan 4.
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da zakqu~i
Ugovor o zamjeni nekretnina iz ~lana 1. ove Odluke, po
pribavqenom mi{qewu Pravobranila{tva Republike
Srpske - Sjedi{te zamjenika u Bijeqini.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
^lan 5.
Broj: 01-022-123/11
Bijeqina,
Datum, 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 1. i 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
,,
o stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona ,,o
lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. alineja 12. Statuta op,,
{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke kod RGU Podru~na jedinica Bijeqina izvr{i}e se promjena upisa prava
kori{}ewa u korist ugovara~a, a u Zemqi{nokwi`noj kancelariji Osnovnog suda u Bijeqini izvr{i}e se upis prava
susvojine u korist ugovara~a sa odgovaraju}im suvlasni~kim dijelovima.
^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
ODLUKU
O ZAMJENI NEKRETNINA IZME\U OP[TINE
BIJEQINA I MARKOVI] (QUBOMIRA) MILORADA
^lan 1.
Ovom Odlukom vr{i se zamjena nekretnina izme|u op-
Broj: 01-022-124/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Strana 528 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 2. i ~lana 4. stav 2. Zakona o utvr|ivawu i prenosu prava raspolagawa imovinom na jedinice lo,,
kalne samouprave (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 70/06), ~lana 30. stav 1. alineja 11. Zakona ,,o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 12. Statuta
,, op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05,
6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA SA
,,
OSNOVNE [KOLE ,,PETAR PETROVI] WEGO[
VELIKA OBARSKA NA OP[TINU BIJEQINA
NA NEPOKRETNOSTIMA U K.O. VELIKA OBARSKA
^lan 1.
Prenosi se pravo
,, kori{}ewa sa Osnovne {kole ,,Petar
Petrovi}-Wego{ Velika Obarska na op{tinu Bijeqina,
na nepokretnostima ozna~enim kao:
,,
- k.~. broj 1202 zv. ,,[kolsko dvori{te u naravi zemq.
uz {k. i ist.zg. povr{ine 4271 m2 i
,,
- k.~. broj 1203 zv. ,,[kolsko dvori{te u naravi zemq.
uz {k. i ist.zg.povr{ine 2741 m2, zgrada obrazovawa broj 1
povr{ine 409 m2, zgrada obrazovawa broj 2 povr{ine 130
m2 i pomo}na zgrada broj 3 povr{ine 35 m2
upisane u Listu nepokretnosti broj 1154, k.o. ,,Obarska
Velika na kojima je O[ ,,Petar Petrovi} Wego{ Velika
Obarska upisana sa pravom kori{}ewa sa dijelom 1/1, a {to
odgovara
,,
- k.~. broj 1202 zv. ,,[kolsko dvori{te u naravi zemq.
uz {k. i ist.zg. povr{ine 4271 m2 i
,,
- k.~. broj 1203 zv. ,,[kolsko dvori{te u naravi zemq.
uz {k. i ist.zg.povr{ine 2741 m2, zgrada obrazovawa broj 1
povr{ine 409 m2, zgrada obrazovawa broj 2 povr{ine 130 m2
i pomo}na zgrada broj 3 povr{ine 35 m2
upisanim u zk. izvadak broj 951, k.o. Obarska Velika u kom
je op{tina Bijeqina upisana sa pravom svojine sa dijelom 1/1.
Predmetne nepokretnosti u naravi predstavqaju objekte stare {kole sa dvori{tem koji nisu u funkciji osnovne
vaspitno-obrazovne djelatnosti.
^lan 2
Pravo kori{}ewa na nepokretnostima iz ~lana 1. ove
Odluke prenosi se bez naknade.
^lan 3.
Nekretnine iz ~lana 1. Odluke ukwi`i}e se u katastarskoj evidenciji Republi~ke uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove Republike Srpske - Podru~na jedinica Bijeqina , u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
13. decembar 2011.
Na osnovu ~lana 30. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samo,,
upravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05, 118/05) i ~lana 35. alineja 27. Statuta,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05
i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj
12. decembra 2011. godine, donijela je
OD L U K U
O IZMJENI ODLUKE O POSTUPKU
I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRAWE
PROJEKATA MJESNIH ZAJEDNICA
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
^lan 1.
U Odluci o postupku i kriterijumima za sufinansirawe
projekata mjesnih zajednica na podru~ju,,op{tine Bijeqina
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 29/06, 29/08),
u ~lanu 5. stav (2) mijewa se i glasi:
,,(2) Projekti mjesnih zajednica sufinansiraju se u iznosu 50%, izuzev projekata za pro{irewe vodovodne mre`e
koji se sufinansiraju u iznosu 80%, od ukupne vrijednosti
investicije u skladu sa kriterijumima i ograni~ewima
,,
utvr|enim ovom Odlukom i odlukama o buxetu Op{tine.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-129/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 286.-302. Zakona o,,stvarnim pravima
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 124/08, 3/09,
58/09 i 95/11), ~lana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`,,
beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05)
i ~lana 35. Statuta,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), a u vezi sa Odlukom o raspisivawu Javnog poziva za prikupqawe pismenih
ponuda za izgradwu poslovnog objekta na lokaciji Gradski
park u Bijeqini broj: 01-022-61/11 od 15.
,, juna 2011. godine
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 12/11), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
^lan 4.
Op{tina Bijeqina je du`na koristiti, upravqati i raspolagati imovinom iz ~lana 1. Odluke u skladu sa Zakonom.
ODLUKU
O KORI[]EWU GRADSKOG GRA\EVINSKOG
ZEMQI[TA PO PRAVU GRA\EWA
^lan 5.
^lan 1.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana,,objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-125/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Usvaja se Prijedlog Komisije za izbor najboqeg idejnog
rje{ewa za izgradwu poslovnog objekta u parku, pa se prihvata
Idejno rje{ewe uz ponudu za izgradwu poslovnog objekta u
Gradskom parku u Bijeqini broj IM-20/11 od jula 2011. godine
i za investitora se bira Goran Vasili} iz Bijeqine.
^lan 2.
Sa investitorom iz ~lana 1. ove Odluke zakqu~i}e se
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Broj 24 - Strana 529
,,
vawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ugovor o gra|ewu.
Investitor je du`an pla}ati naknadu za kori{}ewe
gradskog gra|evinskog zemqi{ta u skladu sa Zakonom o
stvarnim pravima u iznosu od 0,50 KM po 1 m2 po povr{ini lokacije od 540 m2 (mjese~no 270 KM).
^lan 3.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-130/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
U ciqu realizacije Projekta za izgradwu poslovnog objekta u Gradskom parku u Bijeqini utvr|uju se obaveze
op{tine Bijeqina i investitora i to:
A) Obaveze op{tine Bijeqina su:
- Formirawe posebne gra|evinske
,, parcele u skladu sa
Regulacionim planom ,,Centar grada Bijeqina usvojenim
dana 27.10.2006.
godine (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/06) uz obezbje|ewe svih neophodnih elemenata za izdavawe lokacijskih uslova;
- da na gra|evinskoj parceli zasnuje pravo gra|ewa, sa
naknadom, u korist Investitora, na vremenski period od 15
(petnaest) godina od izdavawa rje{ewa o odobrewu za gra|ewe;
- da obezbijedi lokacijske uslove;
- pribaviti saglasnost na Idejno rje{ewe od Republi~kog zavoda za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog
naslije|a Republike Srpske;
- da obezbijedi rje{ewe o odobrewu za gra|ewe na investitora;
- da obezbijedi reviziju projektne dokumentacije (u postupku revizije utvrditi da li je projekat napravqen u
skladu sa usvojenim idejnim rje{ewem);
- da obezbijedi nadzor nad izgradwom objekta.
Na osnovu ~lana 15. Zakona o komunalnim
djelatnostima
,,
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 11/95, 18/95 i
51/02), ~lana 30. stav 1. alineja 9. Zakona o lokalnoj
samou,,
pravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 10. Statuta op{ti,,
ne Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj:
5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici
odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
^lan 1.
U Odluci o komunalnoj
naknadi (,,Slu`beni glasnik op,,
{tine Bijeqina , broj: 10/11), u ~lanu
17. na kraju teksta po,,
slije rije~i ,,op{tine Bijeqina umjesto ta~ke stavqa se
zarez i,, dodaje tekst ,,a primjewiva}e se od 1. januara 2012.
godine .
^lan 2.
B) Obaveze Investitora objekta su:
- da obezbijedi Glavni projekat za izvo|ewe radova sa
neophodnim saglasnostima komunalnih preduze}a i drugih
nadle`nih institucija u roku od 6 mjeseci od dana izdavawa
lokacijskih uslova;
- da u roku od 1 (jedne) godine od dana izdavawa rje{ewa
o odobrewu za gra|ewe, izgradi objekat u cjelosti;
- da pribavi rje{ewe o odobrewu za upotrebu izgra|enog
objekta i zapo~ne sa radom u skladu sa utvr|enom namjenom;
- da za parcelu i izgra|eni objekat redovno izmiruje naknadu za kori{}ewe zemqi{ta, sve poreske i druge obaveze koje se odnose na objekat i djelatnost;
- da nakon proteka roka od 15 (petnaest) godina od
izdavawa rje{ewa o upotrebi objekta, objekat u ispravnom
i funkcionalnom stawu preda u posjed i vlasni{tvo op{tini Bijeqina, o ~emu }e se sa~initi zapisnik o primopredaji.
^lan 4.
Na sve ono {to nije regulisano ovom Odlukom primjewiva}e se odredbe Zakona o stvarnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.
^lan 5.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da sa investitorom, a na osnovu ove Odluke zakqu~i Ugovor o
gra|ewu, po pribavqenom mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te zamjenika u Bijeqini.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-131/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. Zakona ,,o
stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. stav 1. alineja
,, 11.
Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik RS , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 12. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O NA^INU I USLOVIMA
JAVNE PRODAJE NEIZGRA\ENOG
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U [email protected]
SVOJINI U OKVIRU REGULACIONOG
,, PLANA
,,INDUSTRIJSKA ZONA 3
^lan 1.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret
op{tine Bijeqina.
^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
U ~lanu 1. stav 1. alineja 2. i 3. Odluke o na~inu i uslovima javne prodaje neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u
dr`avnoj svojini
u okviru regulacionog plana ,,Industrij,,
,,
ska zona 3 (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj:
19/2011) umjesto rije~i i numeri~ke oznake:
Strana 530 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
,,k.~.br. 728/116
,, zvn. ,,Koviqu{e wiva 5. klase u povr{ini od 4.979m2 , treba da stoji ,,
,,k.~.br. 728/116
,, zvn. ,,Koviqu{e wiva 5. klase u povr{ini od 4.944m2 ,
a umjesto,, rije~i i numeri~ke oznake ,,k.~.br. 728/117
zvn.
,,
,,Koviqu{e wiva 5. klase u povr{ini
od
4.757m2
,
treba
da
,,
stoji ,,k.~.br. 728/117
zvn.
,,Koviqu{e
wiva
5.
klase
u
povr,,
{ini od 4.720m2.
^lan 2.
13. decembar 2011.
- dr Aleksandra Mijatovi} - mrtvozornik
- dr Sr|an Mijatovi} - zamjenik mrtvozornika
6. Mrtvozorni~ko podru~je za mati~na podru~ja Modran
i Suvo Poqe:
- dr Branislav [kobo - mrtvozornik
- dr Igor Novakovi} - zamjenik mrtvozornika.
II
Ovo Rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana,,objavqivaawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINA BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-132/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
Broj: 01-111-176/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi
,,
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i
118/05), ~lana 9. i ~lana 114. Zakona o ,,zdravstvenoj za{titi
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 106/09), ~lana 5.
Pravilnika o postupku utvr|ivawa
smrti lica (,,Slu`beni
,,
glasnik Republike Srpske , broj: 65/10), ~lana 35. Statuta op,,
{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 3. stav 3. Odluke o mrtvozorni~koj slu`bi na podru~ju,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni
glasnik op{tine Bijeqina , broj: 21/11), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011.
godine, donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU MRTVOZORNIKA
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
Na osnovu ~lana 2.12. stav 8. Izbornog
zakona Bosne i Her,,
cegovine (,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i ~lana 35. Statuta op{tine
Bije,,
qina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05,
6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na svojoj sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011. godine, donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU PREDSJEDNIKA
OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE BIJEQINA
1. Za predsjednika Op{tinske izborne komisije Bijeqina, imenuje se:
1) @IKO KRUNI] iz Bijeqine
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu nakon davawa saglasnosti od Centralne izborne komisije BiH,,, a objavi}e se u
,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
I
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Za vr{ewe pregleda, utvr|ivawe uzroka i vremena smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove na podru~ju op{tine Bijeqina, imenuju
se doktori medicine (u daqem tekstu:
,,
,,mrtvozornici ) i wihovi zamjenici za sqede}a mrtvozorni~ka podru~ja:
1. Mrtvozorni~ko podru~je mati~nog podru~ja Bijeqina:
- dr Sr|an Mijatovi} - mrtvozornik
- dr Aleksandra Mijatovi} - zamjenik mrtvozornika
2. Mrtvozorni~ko podru~je za mati~na podru~ja Jawa i
Glavi~ice:
- dr Igor Novakovi} - mrtvozornik
- dr Branislav [kobo - zamjenik mrtvozornika
3. Mrtvozorni~ko podru~je za mati~na podru~ja Crwelovo, Batkovi} i Velika Obarska:
- dr Du{ko Milovanovi} - mrtvozornik
- dr Dubravka Savi} - zamjenik mrtvozornika
4. Mrtvozorni~ko podru~je za mati~na podru~ja Brodac
i Dvorovi:
- dr Dubravka Savi} - mrtvozornik
- dr Du{ko Milovanovi} - zamjenik mrtvozornika
5. Mrtvozorni~ko podru~je za mati~na podru~ja Dragaqevac Gorwi, Dragaqevac Dowi, Magnojevi} i Bukovica:
Broj: 01-111-177/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samo,,
upravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 35. alineja 20. a u vezi sa ~lanom 45.
stav 1. i 2. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 32. stav 1.
Poslovnika Skup{tine
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 7/05 i 19/07), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2011.
godine, donijela je
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA O IMENOVAWU
KOMISIJE ZA ODRE\IVAWE NAZIVA TRGOVA,
ULICA I JAVNIH USTANOVA NA PODRU^JU
OP[TINE BIJEQINA
1. U Rje{ewu o imenovawu Komisije za odre|ivawe naziva trgova, ulica i javnih ustanova na poru~ju op{tine
Bijeqina, broj: 01-111-191/09 od 30. septembra
2009. godine
,,
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 23/09) u ta~-
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
ki 1. pod rednim brojem 5) i 8) umjesto MAKSIMOVI]
NEBOJ[E i CAMI] IZETA za ~lanove Komisije imenuju se:
U narednoj fazi, po posebnom dogovoru, Op{tina Bijeqina obezbijedi}e jo{ 160 ha zemqi{ta za potrebe razvoja luke.
5.
- BOJAN KRSTANOVI] iz Bijeqine
- HUSO ZE^KANOVI] iz Jawe
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-111-178/11
Bijeqina,
Datum: 12.12.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35.stav 1. alineja 2. Statuta
,,
Op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 15. juna 2011. godine donijela je Odluku
i raspisuje
JAVNI POZIV
za prikupqawe pismenih ponuda za izbor partnera
za izgradwu nove luke Ra~a
na teritoriji op{tine Bijeqina
1.
Predmet javnog poziva je prikupqawe pismenih ponuda
za izbor partnera za izgradwu nove luke Ra~a na teritoriji Op{tine Bijeqina
Projekat obuhvata izgradwu zatvorenog (bazenskog)
pristani{ta, sa infrastrukturom (pristupne saobra}ajnice, vodovod i kanalizacija i dr.) i suprastrukturom (upravna zgrada, skladi{ta, silosi, rezervoari...).
2.
Ciq projekta je uvo|ewe rije~nog saobra}aja i u vezi s
tim ubrzanog rasta me|unarodne trgovine, {to dovodi do
unapre|ewa razvoja lokalne zajednice.
3.
Partnerstvo koje je predmet javnog poziva podrazumijeva osnivawe zajedni~kog preduze}a sa udjelom Op{tine
Bijeqina od najmawe 20% kod osnivawa preduze}a.
Broj 24 - Strana 531
Sva zainteresovana doma}a i strana pravna lica, samostalna ili organizovana kao konzorcijum, prijave podnose
uz prilagawe sqede}e dokumentacije:
Rje{ewe o upisu u sudski registar,
1. Rje{ewe statistike o prete`noj (osnovnoj) djelatnosti,
2. Referenc lista ponu|a~a (u~e{}e u istim ili sli~nim projektima),
3. Uvjerewe da odgovorno lice ponu|a~a (direktor) nije
ka`wavano za privredni prestup, zloupotrebu pisanih ugovora, nezakonito sticawe dobiti ili bilo koje kazneno djelo iz osnove zloupotrebe propisa o poslovawu, sa datumom
izdavawa ne starijim od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana predaje ponude,
4. Uvjerewe o pla}enim porezima (na promet, na li~na
primawa i dr.) izdata od nadle`ne institucije, sa datumom
izmirewa na starijim od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana
predaje ponude,
5. Uvjerewe poreske uprave, odnosno nadle`ne institucije o pla}enim doprinosima za zdravstveno osigurawe, za
penziono osigurawe, dje~iju za{titu i osigurawe od nezaposlenosti, sa datumom izmirewa na starijim od tri mjeseca,
ra~unaju}i od dana predaje ponude,
6. Uvjerewe da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, sa datumom izdavawa ne starijim od tri mjeseca,
ra~unaju}i od dana predaje ponude,
7. Potvrda poslovne banke da transakcioni ra~un ponu|a~a nije blokiran (za sve ~lanove, ukoliko se radi u konzorcijumu),
8. Bilans stawa i bilans uspjeha po zavr{nom ra~unu za
2010. godinu, sa iskazanim prometom ne mawim od
50.000.000,00 EUR za samostalno pravno lice ili
75.000.000,00 EUR za konzorcijum,
9. Pismo namjere od finansijera (banke) da prati realizaciju projekta vrijednog oko 15.000.000,00 EUR,
10. Potvrda nadle`ne institucije u slu~aju nepostojawa
neke od naprijed navedene dokumenatacije u zadatoj formulaciji. Ukoliko ponu|a~ posjeduje dokumentaciju koja po sadr`aju zadovoqava neki od naprijed navedenih dokumenata,
bi}e prihva}en u postupku otvarawa ponuda,
11. Plan realizacije projekta (prema dobijenom idejnom
rje{ewu),
12. Dokaz o kadrovskoj i organizacionoj spremnosti za
realizaciju projekta
Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Op{tina Bijeqina zadr`ava pravo da sa svim ponu|a~ima odr`i pretkvalifikacioni sastanak, na kom }e biti
razja{wene sve eventualne nejasno}e u vezi sa uslovima realizacije projekta, a nakon podno{ewa ponuda od potencijalnih partnera tra`i razja{wewa ponude, ukoliko je to
potrebno (bez mogu}nosti promjena uslova i cijene ponude).
4.
6.
Obaveza odabranog partnera je obezbje|ewe cjelokupne
realizacije projekta izgradwe luke Ra~a anga`ovawem vlastitih i odobrenih kreditnih sredstava, primjenom me|unarodno prihva}enih standarda, te po{tovawem svih pozitivnih zakonskih propisa Republike Srpske i BiH.
Obaveza Op{tine Bijeqina, kao drugog partnera u ovom
projektu, jeste da obezbijedi zemqi{te, izda sve potrebne
dozvole i saglasnosti koje su u wenoj nadle`nosti ili pomogne u postupku za izdavawe onih saglasnosti i dozvola za
koje su nadle`ne republi~ke institucije, te da obezbijedi
prostorno-plansku dokumentaciju.
Kriteriji koji }e biti predmet evaluacije kod izbora
partnera:
- Procentualno u~e{}e op{tine
u zajedni~kom preduze}u
50 bodova
- Period realizacije projekta
(kra}i period povrata luke javnom sektoru) 50 bodova
NA^IN BODOVAWA
Za kriterijum- ponuda za procentualno u~e{}e op{tine
u zajedni~kom preduze}u, bodovawe se vr{i po sistemu:
Strana 532 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
- u~e{}e op{tine preko 25%
- u~e{}e op{tine od 20-25%
- u~e{}e op{tine od min. 20%
50 bodova
30 bodova
10 bodova
13. decembar 2011.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 20. Zakona o bud`etskom sistemu
,, Republike Srpske
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,broj: 54/08) i ~lana
51. Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Na~elnik op{tine Bijeqina donio je
Za kriterijum- Period realizacije projekta (kra}i period povrata luke javnom sektoru), bodovawe se vr{i po sistemu:
- Najkra}i period u kom se luka vra}a
javnom sektoru (do 20 godina)
50 bodova
- Drugoplasirani ponu|a~ po ovom
kriteriju (povrat javnom sektoru
u roku -do 40 god.)
30 bodova
- Tre}eplasirani ponu|a~ po ovom
kriteriju (povrat javnom sektoru
u roku preko 40 god.)
10 bodova
- Bez povrata javnom sektoru
0 bodova
USVAJA SE Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
buxetu op{tine Bijeqina za 2011. godinu.
7.
II
Op{tina Bijeqina }e nakon sprovedene procedure
otvarawa i vrednovawa ponuda prema utvr|enim kriterijumima sastaviti listu kvalifikovanih ponu|a~a i sve u~esnika blagovremeno obavijestiti o kona~nom izboru.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine Bijeqina za 2011. godinu, utvr|uje se buxet u iznosu
od 52.110.296,41 KM.
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
BUXETU OP[TINE BIJEQINA ZA 2011. GODINU
I
III
8.
Op{tina Bijeqina zadr`ava pravo da ne izabere ni jednog od zainteresovanih ponu|a~a kao pogodnog partnera,
bez obaveze obrazlagawa razloga.
Nijedan ponu|a~ nema pravo, ni po jednom osnovu iz ovog
javnog poziva, tra`iti bilo kakvu naknadu, obe{te}ewe
ili naknadu {tete, koji proizilaze iz wegovog u~e{}a u
javnom pozivu.
9.
Javni poziv bi}e otvoren 30 (trideset) dana
,, od dana
objavqivawa u dnevnom listu ,,Nezavisne
novine
i lokal,,
nom listu ,,Semberske novine a tenderska dokumentacija
mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8,00-16,00 ~asova,,
u prostorijama JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj grada
Bijeqina po cijeni od 3000 KM. Uplate se vr{e na transakcioni ra~un br. 565-162-42001975-63, svrha doznake-tenderska dokumentacija.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:
PONUDA ZA IZBOR PARTNERA U REALIZACIJI PROJEKTA „IZGRADWA NOVE LUKE RA^A - NE
OTVARATI.
Adresa na koju se podnose prijave:
OP[TINA BIJEQINA
Trg Kraqa Petra 1. Kara|or|evi}a br.1
76000 Bijeqina
Kontakt osoba u Op{tini Bijeqina:
1. Izet Cami}, zamjenik Na~elnika Op{tine Bijeqina
telefon 055/233-118
Kontakt
osoba u JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj gra,,
da Bijeqina:
1. Cvijetin Simi}, direktor
telefon 055/208-085
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-62/11
Bijeqina,
Datum, 15. jun 2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-014-1-1330/11
Bijeqina,
Datum, 09. decembar 2011.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim,, nabavkama Bosne i Hercegovine
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 12 Pravilnika o javnim nabavkama roba,
usluga i radova (,,Slu`beni glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE USLUGA
[IFRA: SKP-225 (2 LOTA), LOT 1-A
A1/11
I
Pristupa se javnoj nabavci usluga pod {ifrom: SKP-25
(2 LOTA), LOT 1-A1/11
II
Za potrebe Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i
za{titu `ivotne sredine, vr{i}e se javna nabavka sqede}ih usluga: Utvr|ivawe vi{ka i mawka izvedenih usluga
prilikom izrade i odr`avawa horizontalne saobra}ajne
signalizacije na gradskim ulicama na podru~ju op{tine
Bijeqina, Aneks 1 na ugovor br. 02-404-35/11-LOT 1 od
17.6.2011. godine.
III
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 10.264,53 KM. Sredstva se obezbje|u-
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
ju iz buxeta op{tine za 2011. godinu, sa buxetske stavke:
,,Sredstva za odr`avawe i za{titu lokalnih i nekategori,,
sanih puteva - zimska slu`ba i komunalna infrastruktura ,
ekonomski kod 412800, potro{a~ka jedinica 0005170.
Broj 24 - Strana 533
Sredstva u iznosu od 11.358,80 KM se obezbje|uju iz buxeta op{tine za 2011.godinu sa buxetske stavke: ,,Izgradwa
komunalne infrastrukture (putna, vodovodna,
elektro, ka,,
nalizacija, gasifikacija), buxet - kredit ; ekonomski kod:
511 100; potro{a~ka jedinica: 0005170.
IV
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci.
Javna nabavka }e se sprovesti putem pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci.
V
V
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude.
VI
VI
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
VII
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a ,,bi}e
objavqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-227/11
Bijeqina,
Datum: 12. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-225/11
Bijeqina,
Datum, 9. decembar 2011.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim,, nabavkama Bosne i Hercegovine
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06, 12/09 i 60/10 ) i ~lana 13 Pravilnika o javnim nabavkama roba,
,, usluga i radova (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine
,,
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 12 Pravilnika o javnim nabavkama roba,
,, usluga i radova (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-3
30 (C4, 26 LOTOVA)-L
LOT 19-aa2/10
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: DD-N
N-223/11
I
I
PRISTUPA SE javnoj nabavci radova pod {ifrom:
SKP-30 (C4, 26 LOTOVA)-LOT 19-a2/10
Pristupa se javnoj nabavci radova pod {ifrom: DD-N23/11
II
II
Za potrebe Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i
za{titu `ivotne sredine, vr{i}e se javna nabavka sqede}ih radova:
Utvr|ivawe vi{ka-dodatnih radova,, na asfaltirawu nekategorisanog puta u MZ ,,Trije{nica , du`ine 640 x 4 metara, Aneks 2 na Ugovor br. 02-404-181/10-Lot 19 od
20.12.2010. godine.
III
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne
,, nabavke je 22.717,60 KM. Mjesna zajednica ,,Trije{nica u~estvuju sa 50% sredstava u radu i materijalu
{to iznosi 11.358,80 KM.
Za potrebe Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti, vr{i}e
se javna nabavka sqede}ih radova: Izvo|ewe radova na izgradwi betonske podne plo~e na domu kulture u Pu~ilama - III
faza.
III
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 11.000,00 KM. Sredstva }e se obezbijediti iz buxeta op{tine za 2011. godinu, sa buxetske stavke:
,,Rekonstrukcija
i investiciono odr`avawe domova kulture
,,
obv. , ekonomski kod: 511200, potro{a~ka jedinica: 0005210.
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem konkurentskog za-
Strana 534 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
htjeva bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci.
V
Predvi|eni rok za realizaciju radova je 15 dana od dana
uvo|ewa izvo|a~a u posao. Investitor je du`an uvesti izvo|a~a radova u posao u roku od 10 dana od dana zakqu~ewa ugovora.
VI
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
VII
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
ob,,
javqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
13. decembar 2011.
Lot 6: Asfaltirawe mre`e nekategorisanih puteva u
M.Z.D.Magnojevi},ukupne du`ine 497,00 m
,,
1 DOO ,,Buk promet ,,Bijeqina
35.851,15 KM
2. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
37.422,73
KM
,,
3. DOO ,,Arapovac putevi ^eli}
38.400,63 KM
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~ za lot 6:
,,
DOO ,,Buk promet Bijeqina sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od:
35.851,15 KM
Lot 7: Asfaltirawe parking platoa u Ulici Cara Uro{a u M.Z. Da{nica 1,ukupne povr{ine 365,00m2
,,
1 DOO ,,Buk promet ,,Bijeqina
10.189,95 KM
2. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
11.004,20 KM
,,
3. DOO ,,Arapovac putevi ^eli}
11.196,30 KM
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~ za lot 7:
,,
DOO ,,Buk promet Bijeqina sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od:
10.189,95 KM
II
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-226/11
Bijeqina
Datum, 12. decembar 2011.
Ostale odredbe Odluke o pristupawu postupku javne nabavke radova {ifra: SKP-30 (C1,10 Lot-ova)-p1/11 broj: 02404-63/11 od 24.10.2011.godine ostaju nepromijewene.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim nabavkama
roba, usluga i radova (,,SL.glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRISTUPAWU
POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-330 (C1,10 Lot-o
ova)-p
p1/11,
broj: 02-4404-6
63/11 od 24.10.2011.godine
I
Na osnovu ispravke Zapisnika o otvarawu ponuda broj:
02-404-163/11 od 08.12.2011.godine, ispravke Zapisnika o vrednovawu broj:02-404-163/11 od 08.12.2011.godine i isprvke Izvje{taja o radu broj:02-404-163/11 od 08.12.2011.godine, vr{i
se izmjena ~lana II Odluke o rezultatima postupka javne nabavke i izboru najpovoqnijeg ponu|a~a: SKP-30 (C1,10 Lotova)-p1/11 broj: 02-404-63/11 od 24.10.2011.godine i umjesto
postoje}eg staja}e slede}e:
Lot 5: Asfaltirawe nekategorisanog puta u M.Z.
Qeskovac, ukupne du`ine 330,00 m
,,
1. DOO ,,Buk promet,, Bijeqina
37.106,60 KM
2. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
37.558,60 KM
,,
3. DOO ,,Arapovac putevi ^eli}
39.843,53 KM
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~ za lot 5:
,,
DOO ,,Buk promet Bijeqina sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od:
37.106,60 KM
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-163/11
Bijeqina,
Datum: 12. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06,70/06 i 12/09) i ~lana 41. Pravilnika o javnim nabavkama
,, roba, usluga i radova (,,Sl. glasnik op{tine Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE RADOVA
SKP-2
26/11
I
U postupku javne nabavke usluga putem konkurentskog
zahtjeva bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci:
,,Ispitivawe kvaliteta i debqina
svih slojeva kolovoznih
,,
konstrukcija tokom gra|ewa , ponude su dostavili slede}i
ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,Geoput ,,Bawa Luka
2. DOO ,,Routing Bawa Luka
,,
3. Institut za gra|evinarstvo ,,IG Bawa Luka
II
Nakon razmatrawa prispjelih ponuda ustanovqeno je da
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
,,
ponude DOO ,,Geoput Bawa Luka i DOO ,,Routing Bawa Luka nisu ispunile uslove predvi|ene ta~kom 6.4. tenderske
dokumentacije iz razloga {to nisu dostavili Spisak vlastite laboratorijske opreme za predmetna istra`ivawa i
Izjavu o posjedovawu laboratorije.
,,
Ponuda Institut za gra|evinarstvo ,,IG Bawa Luka u
potpunosti je ispunila uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom.
II
Nakon razmatrawa dostavqenih ponuda utvr|eno je da
sve dostavqene ponude ispuwavaju sve uslove predvi|ene
tenderskom dokumentacijom.
Na osnovu kriterijuma najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude, izvr{eno je vrednovawe za Lot 2 na slede}i na~in:
III
Postupak se OBUSTAVQA, shodno ~lanu 46.ta~ka 6. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer su prikupqene mawe od
tri odgovoraju}e ponude.
IV
Protiv ove Odluke dozvoqen je prigovor koji se podnosi pismenim putem u roku od pet dana od dana prijema iste.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Broj 24 - Strana 535
LOT 2:
R.br. Naziv ponu|a~a
Cijena (sa PDV-om)
1.
,,
D.O.O. ,,Buk promet Bijeqina
59.970,00 KM
2.
,,
A.D. ,,Zvornik putevi Zvornik
63.342,00 KM
3.
,,
A.D.,,Bijeqina put Bijeqina
68.350,00 KM
Na osnovu Zapisnika Na~elnika op{tine o neprihvatawu preporuke Komisije broj:02-404-201/11 od 05.12.2011. godine izvr{eno je vrednovawe za Lot3, a na osnovu kriterijuma najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude na slede}i na~in:
LOT 3:
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
R.br. Naziv ponu|a~a
Broj: 02-404-214/11
Bijeqina,
Datum: 13. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Cijena (sa PDV-om)
1.
,,
A.D. ,,Komunalac Bijeqina
17.300,00 KM
2.
,,
D.OO. ,,Radi{a Bijeqina
20.002,00 KM
III
Na osnovu ~lana 38. Zakona o ,,javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (,,Sl. glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06,12/09 i 60/10 ) i ~lana 39. Pravilnika javnim nabavkama
,, roba, usluga i radova (,,Sl. glasnik Op{tine Bijeqina , broj: 01/07 ), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke broj
SKP-333 (3Lot-aa)-L
Lot2 i Lot 3 - p1/11
I
U postupku javne nabavke putem ponovqenog otvorenog
postupka, a koja se odnosi na javnu nabavku usluga: SKP-33
(3Lot-a)-Lot2 i Lot 3 - p1/11- Organizovawe zimske slu`be
na podru~ju op{tine Bijeqina u sezoni 2011/2012
Za Lot 2 - Organizovawe zimske slu`be na podru~ju op{tine Bijeqina u sezoni 2011/2012-rad kompletne mehanizacije na ~i{}ewu i posipawu puteva na podru~ju op{tine
Bijeqina, ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
- A.D. ,,Bijeqina put ,,, Bijeqina
- D.O.O. ,,Buk promet , ,,Bijeqina
- A.D. ,,Zvornik putevi , Zvornik
Za Lot 3 - Organizovawe zimske slu`be na podru~ju op{tine Bijeqina u sezoni 2011/2012 - rad specijalne mehanizacije i ru~ni rad na trotoarima, trgovima, parkovima i
ostalim javnim povr{inamaponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
- D.O.O. ,,Radi{a ,,Bijeqina
- A.D. ,,Komunalac Bijeqina
Za Lot 2 - Organizovawe zimske slu`be na podru~ju op{tine Bijeqina u sezoni 2011/2012-rad kompletne mehanizacije na ~i{}ewu i posipawu puteva na podru~ju op{tine
Bijeqina, ugovor }e se dodijeliti ponu|a~u:
,,
D.O.O. ,,BUK PROMET , Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u bruto iznosu od:
59.970,00 KM
Za Lot 3 - Organizovawe zimske slu`be na podru~ju op{tine Bijeqina u sezoni 2011/2012 - rad specijalne mehanizacije i ru~ni rad na trotoarima, trgovima, parkovima i ostalim javnim povr{inama,,ugovor }e se dodijeliti ponu|a~u:
A.D. ,,KOMUNALAC , Bijeqina, sa ponu|enom cijenom
u bruto iznosu od:
17.300,00 KM
IV
Protiv ove odluke svaki od kandidata - ponu|a~a ima pravo da podnese pismeni prigovor u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa a bi}e
ob,,
javqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-201/11
Bijeqina,
Datum: 5. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Strana 536 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim nabavkama
roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-554/11
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva
bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci, a koja se
odnosi na nabavku radova: ,,Rekonstrukcija
brane na rijeci
,,
Gwica u MZ Magnojevi} Dowi , ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,Higra Bijeqina
,,
2. DOO ,,DMS Company
Sredwa ^a|avica
,,
3. DOO ,,GM Prom Dowi Magnojevi}
II
Nakon razmatrawa prispjelih ponuda ustanovqeno je da
iste ispuwavaju sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma - najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude izvr{eno vrednovawe,
,,
1. DOO ,,GM Prom
Dowi Magnojevi}
,,
2. DOO ,,Higra Bijeqina
,,
3. DOO ,,DMS Company Bijeqina
59.527,00 KM
69.273,75 KM
70.561,50 KM
13. decembar 2011.
,,
{tine Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-n
n-6
65/11
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva
bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci, a koja se
odnosi na nabavku radova: ,,Asfaltirawe
nekategorisanih
,,
puteva u MZ ,,Hase“-Novo naseqe , ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
1. AD ,,Bijeqina put,, Bijeqina
2. DOO ,,Buk promet Bijeqina
,,
3. DOO ,,Arapovac putevi Ratkovi}i-^eli}
II
Nakon razmatrawa prispjelih ponuda ustanovqeno je da
iste ispuwavaju sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma - najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude izvr{eno vrednovawe,
,,
1. DOO ,,Buk promet Bijeqina
,,
2. DOO ,,Arapovac putevi
Ratkovi}i-^eli} ,,
3. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
79.949,05 KM
85.065,50 KM
85.725,92 KM
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~:
,,
DOO ,,Buk promet Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od:
79.949,05 KM
III
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~:
,,
DOO ,,GM Prom Dowi Magnojevi}, sa ponu|enom cijenom u bruto iznosu od:
59.527,00 KM
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
IV
III
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-219/11
Bijeqina,
Datum: 7. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-199/11
Bijeqina,
Datum: 7. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana
72. Zakona o laokalnoj samoupravi
,,
(,,Sl.glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o
,,
javnim nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika
o javnim nabavkama roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik op-
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim nabavkama
roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU NAJPOVOQNIJEG
PONU\A^A u postupku javne nabavke SKP-n
n-662/11
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
- A.D. ,,Bijeqina put Bijeqina
,,
- D.O.O. ,,Tereks in`enjering
Bijeqina
,,
- A.D. ,,Zvornik putevi Zvornik
bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci, a koja se
odnosi na nabavku radova: ,,Prosijecawe i izgradwa biciklisti~ko-pje{a~ke staze kroz naseqeno mjesto
,, Hase do nivoa asfaltirawa u du`ini od 1.144,5 metara , ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,Terex in`injering
Bijeqina
,,
2. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
,,
3. DOO ,,Zvornik putevi Zvornik
II
Nakon razmatrawa dostavqenih ponuda utvr|eno je da
sve dostavqene ponude ispuwavaju sve uslove predvi|ene
tenderskom dokumentacijom.
Na osnovu kriterijuma najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude, izvr{eno je vrednovawe na slede}i na~in:
II
Nakon razmatrawa prispjelih ponuda ustanovqeno je da
iste ispuwavaju sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma - najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude izvr{eno vrednovawe,
,,
1. AD ,,Bijeqina put Bijeqina
,,
2. DOO ,,Zvornik putevi,, Zvornik
3. DOO ,,Terex in`injering Bijeqina
Broj 24 - Strana 537
40.845,12 KM
44.621,26 KM
44.665,29 KM
R.br. Naziv ponu|a~a
Cijena (sa PDV-om)
1.
,,
A.D. ,,Bijeqina put Bijeqina
84.951,95 KM
2.
,,
A.D. ,,Zvornik putevi Zvornik
91.549,80 KM
3.
,,
D.O.O. ,,Tereks in`enjering Bijeqina
93.637,95 KM
i ocijeweno je da je napovoqniji ponu|a~:
i ocjeweno da je najpovoqniji ponu|a~:
,,
AD ,,Bijeqina put Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od:
40.845,12 KM
,,
A.D. ,,BIJEQINA PUT , Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u bruto iznosu od:
84.951,95 KM
III
III
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
Protiv ove odluke svaki od kandidata - ponu|a~a ima pravo da podnese pismeni prigovor u roku od pet dana od dana
prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa.
IV
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa a bi}e
objav,,
qena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-215/11
Bijeqina,
Datum: 9. decembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 38. Zakona o ,,javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (,,Sl. glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06,12/09 i 60/10 ) i ~lana 39. Pravilnika javnim nabavkama
,, roba, usluga i radova (,,Sl. glasnik Op{tine Bijeqina , broj: 01/07 ), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke broj SKP-n
n-661/11
Broj: 02-404-143/11
Bijeqina
Datum: 12. avgust 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) ,
~lana 51. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
,,
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10.
Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU CENTRALNE
POPISNE KOMISIJE
I
I
U postupku javne nabavke putem Konkurentskog zahjteva
bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci , a koja se
odnosi na javnu nabavku radova: Prosijecawe i izgradwa
ulice do nivo {qun~anog tampona u du`ini od 1310 metara
i {irine 7 metara
,, u obuhvatu Regulacionog plana ,,Knez
Ivo od Semebrije ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
Obrazuje se Centralna popisna komisija u slede}em sastavu:
1. \oki} Boro, predsjednik
- Rudovi} Dragana, zamjenik predsjednika
Strana 538 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
2. Krsmanovi} Mile, ~lan
- Ostoji} Igor, zamjenik ~lana
3. Spremo Mladenka, ~lan
- Trifkovi} Du{an, zamjenik ~lana
13. decembar 2011.
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
II
III
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa utvr|en je ~lanom 8. i 11. Pravilnika o na~inu i rokovima
vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Centralna popisna komisija sa~iwava kona~an Izvje{taj o popisu imovine i obaveza i dostavqa ga na usvajawe
Na~elniku op{tine, najkasnije do 31. januara 2012. godine.
III
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1223/11
Bijeqina
Datum: 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1222/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS OBJEKATA I STALNIH SREDSTAVA
U FAZI PRIBAVQAWA
Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE ZA POPIS
GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA
I
Obrazuje se Komisija za popis gotovine i gotovinskih
ekvivalenata, u slede}em sastavu:
1. Radovanovi} Borka, predsjednik
- Vasiqevi} Jasminka, zamjenik predsjednika
2. Petrovi} Mile, ~lan
- El Sheki Samer, zamjenik ~lana
3. Gaji} Stana, ~lan
- Bo`i} Obren, zamjenik ~lana
II
I
Obrazuje se Komisija za popis objekata i stalnih sredstava u fazi pribavqawa, u slede}em sastavu:
1. Jovanovi} Dragan, predsjednik
- Abdulahagi} Nihad, zamjenik predsjednika
2. Petri~evi} Milenko, ~lan
- Jovanovi} Mla|an, zamjenik ~lana
3. Pobu|anovi} Mehmedalija, ~lan
- Zgowanin Mirela, zamjenik ~lana
4. Savi} Du{an, ~lan
- Lazi} Milorad, zamjenik ~lana
5. Joci} Cvijeta, ~lan
- Jankovi} ^edo, zamjenik ~lana
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je da
izvr{i popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa
popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim
stawem imovine i obaveza ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni
glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
III
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
II
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je
da izvr{i popis objekata i stalnih sredstava u fazi pribavqawa u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bije,,
qina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Broj: 02-014-1-1224/11
Bijeqina,
Datum: 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9 i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
Broj 24 - Strana 539
veza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bi,,
jeqina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS OBAVEZA
I
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS POSTROJEWA I OPREME,
DRAGOCJENOSTI I NEMATERIJALNE
PROIZVEDENE IMOVINE
I
Obrazuje se u Komisija za popis postrojewa i opreme, dragocjenosti i nematerijalne proizvedene imovine, u slede}em sastavu:
1. Gavri} Ogwen, predsjednik
- Mla|enovi} \or|e, zamjenik predsjednika
2. Abdulahagi} Jasminka, predsjednik
- Tmu{i} @arko, zamjenik predsjednika
3. Vidakovi} Milenko, ~lan
- Mati} Qubo, zamjenik ~lana
4. Vukovi} Ne|o, ~lan
- Bo`i} Stevo, zamjenik ~lana
5. Babi} Nada, ~lan
- Vuji} Andrija, zamjenik ~lana
Obrazuje se Komisija za popis obaveza, u slede}em sastavu:
1. Lazi} Milan, predsjednik
- Simi} Mirjana, zamjenik predsjednika
2. Joki} Nata{a, ~lan
- Novakovi} Mirko, zamjenik ~lana
3. Ugrenovi} Slavica, ~lan
- Be{li} Miodrag, zamjenik ~lana
II
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je da
izvr{i popis obaveza u skladu sa odredbama Pravilnika o
na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{ti,,
ne Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj:
22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
II
III
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je da
izvr{i popis postrojewa i opreme, dragocjenosti i nematerijalne proizvedene imovine u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,,, a obajavi}e se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1226/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
III
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, i objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1225/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bi,,
jeqina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina, dana 25.
novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE ZA POPIS
ZALIHA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i oba-
I
Obrazuje se Komisija za popis zaliha materijala i sitnog inventara, u slede}em sastavu:
Strana 540 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
13. decembar 2011.
1. Te{anovi} Zorica, predsjednik
- Filipovi}-Novakovi} Svjetlana, zamjenik predsjednika
2. Mati} Zdenko, ~lan
- Vukovi} Boris, zamjenik ~lana
3. Stefanovi} Aleksandar, ~lan
- Radivojevi} Rada, zamjenik ~lana
stawem imovine i obaveza ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni
glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
II
III
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je da
izvr{i popis zaliha materijala i sitnog inventara u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa
popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim
stawem imovine i obaveza ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni
glasnik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1228/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
III
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJQINA
Broj: 02-014-1-1227/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza
op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqi,,
na , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE ZA
POPIS ZEMQI[TA I BIOLO[KE IMOVINE
Na osnovu ~lana 43. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 51. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), ~lana 9. i 10. Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa
kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bije,,
qina , broj: 22/10), Na~elnik op{tine Bijeqina dana 25. novembra 2011. godine, donio je:
RJE[EWE
O OBRAZOVAWU KOMISIJE ZA POPIS
PLASMANA, [email protected] I AVANSA
I
Obrazuje se Komisija za popis zemqi{ta i biolo{ke imovine, u slede}em sastavu:
1. Matkovi} Biqana, predsjednik
- Marjanovi} Milena, zamjenik predsjednika
2. \oki} Bojan, ~lan
- Milanovi} Radinka, zamjenik ~lana
3. Novakovi} Predrag, ~lan
- Drini} Rada, zamjenik ~lana
4. \uki} Nedeqko, ~lan
- \oki} Aleksa, zamjenik ~lana
I
II
Obrazuje se Komisija za popis plasmana, potra`ivawa i
avansa, u slede}em sastavu:
1. Benovi} Zorica, predsjednik
- Qubinkovi} Ivana, zamjenik predsjednika
2. Jovi} Aleksandra, ~lan
- Simi} Zlatko, zamjenik ~lana
3. Mi{i} Qubomir, ~lan
- [akota Brano, zamjenik ~lana
II
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je
da izvr{i popis plasmana, potra`ivawa i avansa u skladu
sa odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim
Zadatak Komisije iz prethodne ta~ke ovog Rje{ewa je da
izvr{i popis zemqi{ta i biolo{ke imovine u skladu sa
odredbama Pravilnika o na~inu i rokovima vr{ewa popisa i uskla|ivawa kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem imovine i obaveza op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni gla,,
snik op{tine Bijeqina , broj: 22/10).
Komisija }e izvr{iti popis sa stawem na dan 31. decembar 2011. godine i sa~initi Izvje{taj o izvr{enom popisu.
Popisne liste i Izvje{taj o izvr{enom popisu dostavqaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. januara 2012. godine.
III
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1229/11
Bijeqina
Datum, 25. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 1. alineja 11. Zakona o lokal,,
noj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 101/04, 42/05 i 11/05), ~lana 51. stav 1. alineja 11. Statuta op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina, broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 19. stav 1. ta~ka 2. Zakona o sistemu
javnih slu`bi (,,Slu`beni glasnik Republike
,,
Srpske , broj: 68/07) Na~elnik op{tine Bijeqina donio je
RJE[EWE
O DAVAWU SAGLASNOSTI
NA STATUT DJE^IJEG
VRTI]A
,,
,,^IKA JOVA ZMAJ BIJEQINA
1. Daje
,, se saglasnost na Statut Dje~ijeg vrti}a ,,^ika Jova Zmaj Bijeqina broj: 849/11 od 07.09.2011.godine.
2. Statut iz ta~ke 1. ovog Rje{ewa,,, Odluka Upravnog odbora Dje~ijeg vrti}a ,,^ika Jova Zmaj Bijeqina broj: 849/11
od 07.09.2011.godine i Mi{qewe Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti op{tine Bijeqina broj: 02/5-60-1-39/11 od 29.11.
2011.godine, nalaze se u prilogu ovog Rje{ewa i ~ine wegov
sastavni dio.
3. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,,, a objavi}e se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-014-1-1270/11
Bijeqina,
Datum: 30. novembar 2011.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj 24 - Strana 541
Strana 542 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
13. decembar 2011.
[email protected]
AKTA SKUP[TINE OP[TINE
1. ODLUKA O TAKSI PREVOZU
2. ODLUKA O NA^INU I ORGANIZACIJI
JAVNOG PREVOZA LICA I STVARI
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
3. ODLUKA O NA^INU PLA]AWA
POREZA NA DODATU VRIJEDNOST
ZA KORISNIKE POSLOVNIH
PROSTORA VLASNI[TVO OP[TINE
BIJEQINA, IZDATIH BEZ NAKNADE
517
528
12. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE
O KOMUNALNOJ NAKNADI
529
13. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
O NA^INU I USLOVIMA
JAVNE PRODAJE NEIZGRA\ENOG
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
U [email protected] SVOJINI U OKVIRU
REGULACIONOG PLANA ,,
,,INDUSTRIJSKA ZONA 3
529
14. RJE[EWE O IMENOVAWU
MRTVOZORNIKA
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
530
15. RJE[EWE O IMENOVAWU
PREDSJEDNIKA
OP[TINSKE IZBORNE
KOMISIJE BIJEQINA
530
530
531
520
524
4. ODLUKA O REGULISAWU IMOVINSKO-PRAVNIH
ODNOSA NA ZEMQI[TU U OBUHVATU
REGULACIONOG PLANA ,,
,,INDUSTRIJSKA ZONA 2
524
5. ODLUKA O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI U K.O. BIJEQINA 1
- PRO[IREWE GRADSKOG GROBQA
11. ODLUKA O KORI[]EWU
GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
PO PRAVU GRA\EWA
526
6. ODLUKA O STICAWU SVOJINE
NA NEPOKRETNOSTIMA
U K.O. BIJEQINA 1
526
7. ODLUKA O PROMJENI STATUSA
ODRE\ENOG ZEMQI[TA
527
16. RJE[EWE O IZMJENI RJE[EWA
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA
ODRE\IVAWE NAZIVA TRGOVA,
ULICA I JAVNIH USTANOVA NA
PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
527
17. JAVNI POZIV za prikupqawe pismenih ponuda
za izbor partnera za izgradwu nove luke Ra~a
na teritoriji op{tine Bijeqina
8. ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA
IZME\U OP[TINE BIJEQINA I
MARKOVI] (QUBOMIRA) MILORADA
9. ODLUKA O PRENOSU PRAVA
KORI[]EWA SA OSNOVNE,, [KOLE
,,PETAR PETROVI] WEGO[ VELIKA OBARSKA
NA OP[TINU BIJEQINA
NA NEPOKRETNOSTIMA U
K.O. VELIKA OBARSKA
528
10. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POSTUPKU
I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRAWE
PROJEKATA MJESNIH ZAJEDNICA
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
528
AKTA NA^ELNIKA OP[TINE
18. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O BUXETU OP[TINE
BIJEQINA ZA 2011. GODINU
532
19. ODLUKA O PRISTUPAWU
POSTUPKU JAVNE NABAVKE
USLUGA [IFRA:
SKP-25 (2 LOTA), LOT 1-A1/11
532
13. decembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
20. ODLUKA O PRISTUPAWU
POSTUPKU JAVNE NABAVKE
RADOVA [IFRA:
SKP-30 (C4, 26 LOTOVA)-LOT 19-a2/10
21. ODLUKA O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: DD-N-23/11
24. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke broj
SKP-33 (3Lot-a)-Lot2 i Lot 3 - p1/11
25. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-54/11
31. RJE[EWE O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA
538
32. RJE[EWE O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS POSTROJEWA I OPREME,
DRAGOCJENOSTI I NEMATERIJALNE
PROIZVEDENE IMOVINE
539
33. RJE[EWE O OBRAZOVAWU
KOMISIJE ZA POPIS OBAVEZA
539
34. RJE[EWE O OBRAZOVAWU
KOMISIJE ZA POPIS
ZALIHA MATERIJALA
I SITNOG INVENTARA
539
35. RJE[EWE O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS PLASMANA,
[email protected] I AVANSA
540
36. RJE[EWE O OBRAZOVAWU
KOMISIJE ZA POPIS ZEMQI[TA
I BIOLO[KE IMOVINE
540
37. RJE[EWE O DAVAWU SAGLASNOSTI
NA STATUT DJE^IJEG
VRTI]A
,,
,,^IKA JOVA ZMAJ BIJEQINA
541
533
533
22. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRISTUPAWU
POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-30 (C1,10 Lot-ova)-p1/11,
broj: 02-404-63/11 od 24.10.2011.godine
534
23. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE RADOVA SKP-26/11
Broj 24 - Strana 543
534
535
536
26. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-n-65/11
536
27. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-n-62/11
536
28. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke broj SKP-n-61/11
537
29. RJE[EWE O OBRAZOVAWU CENTRALNE
POPISNE KOMISIJE
537
30. RJE[EWE O OBRAZOVAWU KOMISIJE
ZA POPIS OBJEKATA I STALNIH
SREDSTAVA U FAZI PRIBAVQAWA
538
Strana 544 - Broj 24
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
IZDAVA^: Skup{tina op{tine Bijeqina - Stru~na slu`ba Skup{tine,
Trg Kraqa Petra I Kara|or}evi}a
,,
[TAMPA: ,,M design doo
Filipa Vi{wi}a 24, Isto~no Sarajevo
057 224 796
TIRA@: 150 primjeraka
13. decembar 2011.
Download

Službeni glasnik opštine Bijeljina broj 24