KOTIZACIJA
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST, KRIZNE I
VANREDNE SITUACIJE - BEZBEDNA SRBIJA
11306 Beograd - Grocka, ul. 15 maja broj 13b
Telefon: 064/941-3488
www.securesrb.org E-mail: [email protected]
Autori rada.................................. 10.000 din
Koatori rada................................ 5.000 din
Slušaoci...................................... 5.000 din
Učesnici konferencije bez rada
5.000 din
Strani učesnici............................ 100 €
PDV nije uračunat u cenu kotizacija.
Cilјevi delovanja
"Bezbedna Srbija" je dobrovolјno, nevladino i nedobitno
strukovno udruţenje, osnovano na neodreĎeno vreme radi
ostvarivanja
cilјeva
u
oblasti
bezbednosti,
kriznog
menadţmenta i zaštite i spasavanja lјudi, materijalnih i
kulturnih dobara i ţivotne sredine od elementarnih
nepogoda,
tehničko
tehnoloških
nesreća
i
katastrofa.
"Bezbedna
Srbija"
će
definisane
cilјeve
ostvarivati
preduzimanjem sledećih aktivnosti:
1. Davanje mišlјenja o zakonskim rešenjima i ostalim
dokumentima, učestvovanje u javnim raspravama, pokretanje
graĎanskih
inicijativa,
obaveštavanje
stručne
i
šire
javnosti o saznanjima vaţnim za sisteme zaštite i
spasavanja.
2. Iniciranje, organizovanje i realizovanje razvojnih i
primenjenh istraţivanja i drugih
projekata u oblasti
bezbednosti, kriznog menadţmenta i zaštite i spasavanja.
3. Pruţanje stručne pomoći graĎanima i organizacijama
civilnog društva u pripremi, organizaciji i realizaciji
aktivnosti u vezi sa kriznim i vanrednim situacijama.
4. Učešće i organizovanje stručnih skupova (savetovanja,
okruglih
stolova,
tribina)
sa
tematikom
iz
oblasti
bezbednosti, kriznog menadţmenta i zaštite i spasavanja.
5. Organizovanje i odrţavanje kurseva, seminara, obuka i
radionica
za
usavršavanje
stručnih
kadrova
i
osposoblјavanje graĎana za zaštitu i spasavanje
6. Priprema i izdavanje periodičnih publikacija u cilјu
razvijanja svesti i kulture bezbednosti graĎana u oblasti
bezbednosnog i kriznog menadţmenta i smanjenja rizika od
katastrofa.
7. Uspostavlјanje saradnje sa drţavnim organima, naučnim i
obrazovnim institucijama, privrednim i drugim subjektima i
nevladinim
organizacijama,
radi
realizacije
zajedničkih
projekata.
8. Razvoj saradnje i udruţivanje sa regionalnim, evropskim i
drugim
meĎunarodnim
organizacijama
i
asocijacijama
civilnog
društva
u
oblasti
bezbednosti,
kriznog
menadţmenta i zaštite i spasavanja.
9. Razvoj i unapreĎenje kapaciteta Asocijacije i članova za
ostvarivanje postavlјenih cilјeva.
Svi zaintereovani za konferenciju mogu prijaviti svoj dolazak i
učešće slanjem prijave stručnih radova za konferenciju, putem
sajta www.securesrb.org . Kontakt osoba je dr Branko Babić
069-4892-540 i Miodrag Jovanović064-617 4003.
Za sve eventualne informacije moţete se obratiti i na e-mail:
[email protected]
ROKOVI
Prijava teme i apstrakta
do 17.05.2015.
na e-mail adresu: [email protected]
Obaveštenje o prihvatanju teme rada
do 24 05. 2015.
Slanje radova
do 12.07.2015.
Recenzentski postupak
do 19.07.2015.
Slanje konačne verzije rada posle recenzije
i uplata kotizacije
do 02.08.2015.
Štampanje zbornika radova
do 31.08.2015.
Datum konferencije
25. i 26.09. 2015
ORGANIZUJE
1. MEĐUNARODNU
NAUČNO-STRUČNU
KONFERENCIJU
UPRAVLJANJE KRIZNIM I
VANREDNIM SITUACIJAMA –
TEORIJA I PRAKSA
Prvi poziv za prijavu radova i učešća
LOKACIJA KONFERENCIJE
25-26.09.2015. godine
Beograd
TEMATSKE OBLASTI
15. Zagadjivači ţivotne sredine i uticaj na bezbednost
A. UPRAVLJANJE
KRIZNIM
I
VANREDNIM
stanovništva
SITUACIJAMA
16. Uloga Vojske u vanrednim situacijama
1. Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
17. Elementarne nepogode i druge nesreće
2. Upravljanje vanrednim situacijama na drţavnom nivou
18. Nadzor u kriznim i vanrednim situacijama
3. Upravlјanje katastrofama
4. Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti, kriznih i D. STANDARDI I OSIGURANJE U OBLASTI KRIZNIH I
vanrednih situacija
VANREDNIH SITUACIJA
5. Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u
1. Standardi u oblasti društvene bezbednosti
oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih situacija
2. Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim i vanrednim
6. Ljudski resursi u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih
situacijama
situacija
3. Kvalitet u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih
7. Radiološko-biološko-hemijski udesi
situacija
8. Prva i medicinska pomoć
4. Osiguranje u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih
9. Stres u vanrednim situacijama
situacija
10. Upotreba helikoptera u evakuaciji
5. Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih
11. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji
nepogoda i katastrofa
12. Štabovi za vanredne situacije
6. Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim i vanrednim
situacijama
B. TEORIJA I PRAKSA BEZBEDNOSTI
1. Krizni menadţment
E. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KRIZNIM I
2. Bezbednost u vanrednim situacijama
VANREDNIM SITUACIJAMA
3. Bezbednosna kultura
1. IT tehnologije u oblasti bezbednosti, kriznih i vanrednih
4. Energetska bezbednost
situacija
5. Nacionalna zakonodavna i strategijsko doktrinarna
2. Sistemi za podršku odlučivanju
dokumenta u oblasti bezbednosti, kriznog menadţmenta
3. Simualcije
i vanrednih situacija
4. Učenje na daljinu (e-learning)
6. Bezbednosni menadţment
5. Situacioni centri
7. Zaštita od poţara
6. Geografski informacioni sistemi (GIS)
8. Bezbednost i zdravlje na radu
C.
SISTEM ZAŠTITE I SPASAVANJA
1. Sistem zaštite i spasavanja
2. Civilno-vojna saradnja u vanrednim situacijama
3. Civilna odbrana i i civilna zaštita
4. Komunikacija u kriznim i vanrednim situacijama
5. Kritična infrastruktura u kriznim i vanrednim situacijama
6. Zaštita ţivotne sredine u vanrednim situacijama
7. Zaštita kulturnih dobara u vanrednim situacijama
8. Logistika u kriznim i vanrednim situacijama
9. Bujice i opasnosti od njih
10. Specijalizovane jedinice CZ-iskustva u radu
11. Civilna zaštita i ţivotna sredina
12. Policija u vanrednim situacijama
13. Terorizam i vanredne situacije
14. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti-obaveze subjekata
civilne odbrane
MEĐUNARODNI NAUČNI ODBOR
Prof.dr Igor Osipehuk, vice rektor Instituta CZ, Sanktpeterbuški
univerzitet EMERKOM, R.Federacija
Prof. dr Jovan Vučinič, Veleučilište u Karlovcu, RH
Prof. dr Nenad Mustapić, Veleučilište u Karlovcu, RH
MSc Taradi Josip, Europsko društvo inţinjera sigurnosti, RH
Ana Šijaković, Europsko društvo inţinjera sigurnosti, RH
Prof. dr Bajro Imširović, Univerzitet Brčko DC, BiH
Prof.dr Sulejman Meta, Fakultet primenjenih nauka, Drţavni
univerzitet Tetovo, Makedonija
Msc Nada Marstijepović, Fakultet za pomorstvo, Kotor, CG
Velizar ČaĎenović, Vatrogasni savez CG
Prof. dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet u Banjoj Luci
Doc. dr. Predrag Ilić, Institut za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja
Luka, Republika Srpska
Doc. dr. Goran Maksimović, Banjaluka, Republika Srpska
Doc. dr. Slobodan Simić, Banjaluka, Republika Srpska
Ţeljko Ilić, Republička uprava CZ, R.Srpska
Prof. dr Miomir Stanković, Fakultet zaštite na radu Niš
Prof.dr Katarina Štrbac, Institut za strateg.istraţivanja, Srbija
Prof. dr Branko Babić, Nacionalna asocijacija ’’Bezbedna Srbija’’
Doc. dr Dragan Pamučar, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Prof. dr Samed Karović, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Prof. dr Zoran Keković, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
Prof. dr Ţelimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
Prof. dr Dragan MlaĎan, Kriminalističko policijska akademija, Srbija
Prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
PROGRAMSKI ODBOR
Prof. dr Jovanović Dragutin, Beogradska Politehnika, Beogradpredsednik
Prof. dr Miloje Cvetković, Srbija
MSc Nenad Komazec, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Darko Boţanić, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Dragiša Jurišić, Banjaluka, Republika Srpska
Branislav Milosavljević, Institut za strategijska istraţivanja,
Beograd, Srbija
MSc Dragan Babić, Nacionalna asocijacija za bezbednost,
krizne i vanredne situacije, Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR
Petrović Milenko, Bezbedna Srbija, Srbija-predsednik
Jovanović Miodrag, Bezbedna Srbija, Srbija-sekretar
Slavica Pavlović, Bezbedna Srbija, Srbija
Milica Mladenović, Bezbedna Srbija, Srbija
Milorad Šušnjar, Bezbedna Srbija, Srbija
Bogdan Šušnjar, Bezbedna Srbija, Srbija
Download

објава