U skladu sa odredbama člana 12. i 78. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/09), kao i člana
18. Statuta udruženja „Volonterski centar Vojvodine“ usvojenog 27.06.2009. godine, Skupština
udruženja na sednici održanoj 29.11.2009. u Novom Sadu usvojila je:
STATUT UDRUŽENJA
„Волонтерски центар Војводине“
Član 1.
Ovim Statutom ureĎuje se: naziv i sedište udruženja „Волонтерски центар Војводине“, područje
delovanja, zastupanje, ciljevi i delatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruženja, način ostvarivanja
javnosti rada, članstvo u udruženju, unutarašnje ureĎenje, imovina udruženja, prestanak rada
udruženja i druga pitanja u skladu sa Zakonom.
Član 2.
Udruženje „Волонтерски центар Војводине“ je dobrovoljno nevladino, neprofitno i nestranačko
udruženje osnovano na neodreĎeno vreme radi ostvarivanja ciljeva utvrĎenih ovim Statutom.
Član 3.
Naziv udruženja je: Волонтерски центар Војводине (u daljem tekstu Udruženje).
Uz naziv na srpskom jeziku Udruženje koristi i naziv na engleskom jeziku: Volunteers'
Centre of Vojvodina.
Skraćeni naziv Udruženja na srpskom jeziku je: VCV .
Udruženje je ogranak meĎunarodne organizacije Service Civil International za Srbiju.
Član 4.
Sedište Udruženja je u Novom Sadu.
Amblem Udruženja predstavljaju pojednostavljeni prikaz sunca i zemlje
obgrljenih šakama, sunce je žute boje, zemlja plave a šake crvene boje, kao na
slici pored.
Pečat Udruženja je pravougaonog oblika i sadrži amblem Udruženja i naziv
Udruženja na srpskom i engleskom jeziku i sedište Udruženja.
Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti Programski koordinator/ka kao i ostali
članovi koje on/a ovlasti.
Udruženje deluje na području Republike Srbije.
Udruženje se može učlaniti ili uključiti u rad srodnih domaćih ili meĎunarodnih organizacija i asocijacija,
o čemu odlučuje Izvršni Odbor u skladu sa Zakonom.
Član 5.
Ciljevi Udruženja su rušenje predrasuda, razvijanje svesti o toleranciji, solidarnosti, miru, zajedništvu
kroz promovisanje i organizovanje volonterskog rada, promovisanje i organizovanje aktivnog rada na
očuvanju i unapreĎenju životne sredine, ličnom i društvenom napretku kroz edukaciju, pre svega dece i
mladih i njihovo aktivno učešće u razvoju društva.
Član 6.
U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih članom 5 Statuta, Udruženje će obavljati sledeće delatnosti:
1. Koordinacija razmene kratkoročnih i dugoročnih volontera na lokalnom, regionalnom i
meĎunarodnom nivou.
2. Organizovanje radnih/studijskih meĎunarodnih volonterskih kampova različitih tema
3.
4.
5.
6.
7.
Edukacija omladine i volontera (organizovanjem radionica, treninga, seminara)
Edukacija i konsultacija drugih organizacija
Informisanje graĎana o mogućnostima volontiranja na lokalnom i meĎunarodnom nivou
Izdavanje publikacija i periodičnih glasila, u skladu sa Zakonom.
Promocija volonterizma i volonterskog rada (putem medija, javnih prezentacija, konferencija,
tribina, publikacija).
8. Saradnja s drugim lokalnim i meĎunarodnim organizacijama koje promovišu slične
vrednosti.
9. Stvaranje i ažuriranje baze podataka volontera.
10. Stvaranje i ažuriranje baze podataka nevladinih organizacija i institucija koje imaju potrebu
za volonterima.
Član 7.
Član Udruženja može postati svako lice koje je zainteresovano za rad u Udruženju i koje prihvata
odredbe ovog Statuta.
Članstvo može biti počasno, potporno ili aktivno.
Udruženje vodi listu članova.
Član 8.
Počasni član Udruženja može postati fizičko ili pravno lice koje svojim radom i zalaganjem posebno
doprinese ostvarivanju ciljeva Udruženja.
Skupština na predlog Izvršnog odbora, odnosno tri aktivna člana Udruženja imenuje počasne članove
Udruženja.
Član 9.
Potporni članovi mogu postati sva fizička ili pravna lica, koje izraze želju da postanu potporni član, i
prihvate Statut Udruženja.
Potporni članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u visini koju odredi Izvršni Odbor.
Član 10.
Aktivni članovi mogu postati fizička lica koja izraze želju da postanu aktivni članovi, prihvate Statut
Udruženja i obavežu se da će učestvovati u radu Udruženja.
Član 11.
Prava i obaveze potpornih članova su:
- da učestvuju u radu Udruženja ili pružaju pomoć udruženju
- da poštuju odredbe Statuta
- da budu informisani o radu Udruženja
Član 12.
Prava i obaveze aktivnih članova su:
- da učestvuju u radu Udruženja ili pružaju pomoć Udruženju, u vidu angažovanja na realizovanju
aktivnosti
- da biraju i da budu birani,
- da poštuju odredbe Statuta,
- da budu informisani o radu Udruženja.
Član 13.
Ukoliko aktivni član ne ispunjava prava i obaveze navedene u članu 12. ovog Statuta Izvršni odbor
zadržava pravo promene statusa, a prema Pravilniku o aktivnom članstvu Udruženja.
Član 14.
Članstvo u Udruženju prestaje po želji člana ili isključenjem iz članstva ako član deluje suprotno
odredbama ovog Statuta. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor i ona stupa na snagu odmah.
Isključeni ili degradirani član ima pravo žalbe Upravnom odboru pisanim putem u roku od osam dana
od prijema odluke Izvršnog odbora, a Skupština donosi konačnu odluku na prvoj sledećoj sednici.
Član 15.
Organi Udruženja su: Skupština, Izvršni odbor, Programski koordinator/ka i Upravni odbor.
Član 16.
Skupština je najviši organ Udruženja, a čine je svi aktivni članovi Udruženja.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu sednicu Skupštine svake
godine saziva Programski koordinator/ka Udruženja o čemu članove obaveštava pisanim putem,
najmanje deset dana pre njenog održavanja.
Vanrednu Skupštinu Udruženja može sazvati Programski koodinator/ka, Izvršni odbor ili 5 aktivnih
članova Udruženja.
Član 17.
Broj članova Skupštine Udruženja je jednak broju aktivnih članova Udruženja.
Sednica Skupštine može se održati samo ako sednici prisustvuje dve trećine od ukupnog broja članova
Skupštine.
Ako je na sednici prisutno manje od dve trećine od ukupnog broja članova Skupštine, Skupština se
odlaže i ponovo saziva u roku od 15 dana.
Ponovo sazvana sednica Skupštine je punopravna ukoliko prisustvuje najmanje polovina članova
Skupštine.
Skupština može punopravno odlučivati ukoliko se za predloženu odluku izjasni većina od ukupnog
broja prisutnih članova Skupštine.
Sednica Skupštine je javna.
Član 18.
Skupština Udruženja:
- donosi statut Udruženja, te njegove izmene i dopune
- bira članove Izvršnog odbora, Upravni odbor i Programskog koodinatora/ku
- raspravlja o izveštajima Izvršnog odbora, Upravnog odbora i Programskog koordinatora/ke
- usvaja finansijski plan i odobrava završni račun
- usvaja Strateški dokument Udruženja
- utvrĎuje opšte smernice delovanja Udruženja
- donosi sve odluke u vezi sa radom i poslovanjem Udruženja za koje nije nadležan Izvršni odbor,
Upravni odbor ili Programski koordinator/ka
- odlučuje o prestanku rada Udruženja
Član 19.
Programskog koordinatora/ku Udruženja bira Skupština iz sastava Izvršnog odbora.
Programski koordinator/ka Udruženja bira se na period od četiri godine, s tim da može biti ponovo
biran.
Programski koordinator/ka ne može biti biran više od dva puta uzastopno.
Programski koordinator/ka Udruženja rukovodi radom Udruženja u skladu sa Zakonom, statutom,
opštim aktima Udruženja i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.
Programski koordinator/ka Udruženja predsedava radom Skupštine i potpisuje odluke.
Programski koordinator/ka Udruženja zastupa i predstavlja Udruženje i odgovoran je za zakonitost rada
Udruženja.
U slučaju sprečenosti Programskog koordinatora/ku zamenjuje član Izvršnog odbora, koga on/a
ovlasti.
Programski koordinator/ka je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini.
U slučaju da Programski koordinator/ka podnese ostavku pre isteka mandata, Upravni odbor i Izvršni
odbor na vanrednoj zajedničkoj sednici imenuje vršioca dužnosti, iz sastava Upravnog ili Izvršnog
odbora, čiji mandat traje do prve naredne Skupštine.
Programski koordinator/ka Udruženja ima pravo na nadoknadu troškova o čemu odlučuje Izvršni odbor.
Programski koordinator/ka Udruženja o svome radu izveštava Skupštinu u pisanoj formi, jednom
godišnje.
Član 20.
Izvršni odbor je izvršno telo Skupštine koje izmeĎu dve sednice Skupštine upravlja radom Udruženja u
skladu sa ovim statutom i odlukama Skupštine, predlaže izmene i dopune statuta i Strateškog
dokumenta, finansijski plan i završni račun, donosi odluke o davanju ovlašćenja za zastupanje.
Izvršni odbor ima pet članova.
Skupština bira članove Izvršnog odbora iz sastava Skupštine.
Izvršni odbor se bira na rok od četiri godine.
Programski koordinator/ka priprema i saziva sednice Izvršnog odbora.
Sednica se može zakazati i na inicijativu 3 člana Izvršnog odbora.
Sednica se može održati ukoliko prisustvuje minimum 3 člana Izvršnog odbora.
Odluke se donose ukoliko se za nju izjasni minimum 3 člana Izvršnog odbora.
Izvršni odbor najmanje jednom godišnje vrši reviziju statusa svakog aktivnog člana pojedničano u
skladu sa Pravilnikom o aktivnom članstvu.
Izvršni odbor je nadležan za ostvarivanje kontakata sa srodnim meĎunarodnim organizacijama.
Izvršni odbor o svome radu izveštava u pisanoj formi Upravni odbor po potrebi, a najmanje jednom u
šest meseci i Skupštinu najmanje jednom godišnje.
Član 21.
Upravni odbor ima tri člana, koje bira Skupština na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno.
Programski koordinator/ka Udruženja saziva sednice Upravnog odbora najmanje dva puta godišnje i
učestvuje u radu bez prava glasa.
Upravni odbor obezbeĎuje ažuriranje Strateškog plana Udruženja i kontroliše njegovo sprovoĎenje.
Upravni odbor kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja, sprovoĎenje donetih odluka
Skupštine Udruženja i poštovanje ovog statuta.
Upravni odbor na svojim sednicama analizira rad Izvršnog odbora, i Programskog koordinatora i
izveštaj o zatečenom stanju dostavlja Skupštini Udruženja.
Programski koordinator Udruženja obavezan je prikupiti i proslediti izveštaje neophodne za rad sednice
Upravnog odbora najmanje tri dana pre zakazane sednice.
Izveštaj o zatečenom stanju dostavlja se Izvršnom odboru i Skupštini Udruženja.
Član 22.
Za rad u pojedinim područjima delovanja Udruženja, Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne ili
povremene komisije ili druga radna tela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tela utvrĎuje se njihov sastav, zadatak, period na koji se
osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Član 23.
Član Izvršnog odbora, Upravnog odbora ili Programski koordinator/ka može biti razrešen pre isteka
roka na koji je izabran na sopstveni zahtev ili ako ne postupa u skladu sa odlukama i smernicama
Skupštine, ako radi suprotno Zakonu ili statutu ili ako svojim radom i zastupanjem šteti ugledu
Udruženja.
Odluku o razrešenju donose Izvršni odbor i Upravni odbor na zajedničkoj sednici i ona stupa na snagu
odmah. Nezadovoljna strana izjavljuje prigovore pisanim putem Upravnom odboru u roku od 8 dana od
dana prijema odluke o razrešenju, a konačnu odluku o razrešenju donosi Skupština na prvoj narednoj
sednici.
Član 24.
Udruženje sredstva za svoju delatnost i aktivnosti pribavlja od članarine, donacija, konkurisanjem
projekata kod državnih organa ili drugih fondova, poklonima, sponzorstvima ili iz drugih izvora a u
skladu sa Zakonom.
Sredstva Udruženja se mogu koristiti samo u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja, a odluku o načinu
raspolaganja sredstvima Udruženja donosi Izvršni odbor.
Član 25.
Udruženje pribavlja sredstva prodajom publikacija odnosno obavlja privrednu delatnost 22110 –
izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija. Udruženje može početi sa neposrednim
obavljanjem ove delatnosti tek nakon upisa u Registar privrednih subjekata.
Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti
kojom se bavi, kao i prodajom sekundarnih sirovna prikupljenih tokom realizacije aktvnosti Udruženja ili
proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica, kao i drugih srodnih privrednih delatnosti koje
udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje
ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju
odreĎenih projekata.
Član 26.
Rad Udruženja je javan.
Izvršni odbor i Programski koordinator se staraju o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i
aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za
javnost, ili na drugi primereni način.
Član 27.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva
Udruženja, kao i u drugim uslovima predviĎenim zakonom. U slučaju prestanka rada, imovina
Udruženja će pripasti Dečijem selu „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici.
Član 28.
Sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom regulišu se Pravilnikom o radu koji donosi Skupština.
Član 29.
Za tumačenje statuta nadležna je Skupština.
Član 30.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja.
Programski koordinator
_______________________
Download

„Волонтерски центар Војводине“