Planiranje i politika preduzeća
N.B.: Radi lakše izrade zadataka preporučuje se korišćenje listova formata A4
OPERATIVNO PLANIRANJE PROIZVODNJE
Zadatak 1 – Uticaj načina kretanja proizvoda u partiji na dužinu
tehnološkog ciklusa i na vreme odležavanja
Proizvod A se u preduzeću X proizvodi u partijama od po 3 jedinice proizvoda. Trajanje
pojedinih tehnoloških radnih operacija po jedinici proizvoda A je sledeće:
Trajanje pojedinih tehnoloških operacija (u min)
t1
t2
t3
t4
t5
6
3
5
2
7
Na osnovu datih podataka:
a. Izračunati dužinu tehnološkog ciklusa i vreme odležavanja proizvoda u zavisnosti od
načina kretanja proizvoda u partijama.
b. Grafički predstaviti uticaj različitih načina kretanja proizvoda na dužinu tehnološkog
ciklusa.
NAPOMENA:
Prilikom grafičkog prikazivanja dužine tehnološkog ciklusa pri različitim načinima
kretanja proizvoda, pridržavati se sledeće razmere:
1 kvadrat : 2 minuta trajanja pojedinih tehnoloških operacija (odnosno,
0,5cm:2min)
Zadatak 2 – Izrada gantograma
U metalskoj radionici preduzeća X planira se proizvodnja proizvoda A i B u partijama od po
100 komada proizvoda A i 200 komada proizvoda B. Oba proizvoda se obrađuju na strugu, glodalici i
na brusilici pri čemu je normativ vremena rada na strugu za jedinicu proizvoda A 3,6 h/kom, dok
normativ vremena rada na strugu za jedinicu proizvoda B iznosi 2,1 h/kom. Normativ vremena rada
na glodalici za jedinicu proizvoda A iznosi 1,2 h, dok je normativ vremena rada ovog sredstva za rad
Danijela Stošić
Planiranje i politika preduzeća
po jedinici proizvoda B 1,05 h. Normativ vremena rada na brusilici za proizvod A iznosi 4,5 h/kom a
za proizvod B 1,8 h/kom.
Radionica raspolaže sledećim kapacitetom: 10 strugova, 5 glodalica i 15 brusilica, dok jedan
radni dan podrazumeva rad u jednoj osmočasovnoj smeni. Koeficijent proizvodne sposobnosti svih
radnih mesta u ovoj radionici iznosi 0,75.
Na bazi datih podataka:
a.
b.
c.
Izračunati ciklus proizvodnje proizvodnih partija proizvoda A i B.
Izraditi gantograme ciklusa proizvodnje ovih proizvoda.
Izraditi gantogram mesečnog operativnog plana proizvodnje po radnim mestima, kao i
gantogram mesečnog operativnog plana proizvodnje po proizvodima za mesec decembar
2014. godine imajući u vidu da je 1. decembar 2014. godine ponedeljak, kao i to da je
poslednja subota u mesecu radna, dok su sve ostale subote i nedelje u ovom mesecu
neradni dani.
NAPOMENA:
U izradi gantograma pridržavati se sledeće razmere:
1 kvadrat : 1 dan (odnosno 0,5cm:1dan)
Danijela Stošić
Download

Operativno planiranje proizvodnje