RODNA RAVNOPRAVNOST
Mesečna publikacija Udruženja građana “Resurs centar” Majdanpek
N°8
Loka l ni akc i oni pl an z a
rodn u ra vn op rav no st u
opš ti ni Ma jd anpe k
2 012 -2 01 6
Osnovni demografski podaci
Na osnovu podataka sa popisa iz 2002.
godine, broj stanovnika u opštini Majdanpek
je 23.703 od čega je 11.896 žena. Opštinu
Majdanpek prati trend negativnog prirodnog
priraštaja i velikih migracija u druge
gradove Srbije i inostranstvo.
Prema proceni Republičkog zavoda za
statistiku, broj stanovnika u opštini
Majdanpek u 2009. godini bio je 20.458. Na
jednom kvadratnom kilometru živi samo 22
stanovnika.
Udeo stanovništva starog 65 godina i više
čini 14,1% u ukupnom broju stanovnika,
dok je udeo radno sposobnog stanovništva
68,65% (popis iz 2002. god.) ili 16.273
stanovnika. Odnos muškaraca i žena u tom
kontingentu je prilično ujednačen 50-50%.
Na osnovu podataka sa poslednjeg
popisa, broj domaćinstava bio je 8.542 sa
prosečnim brojem članova domaćinstva
2,77. Najviše ima porodica sa dva člana.
U 2009. god. rođeno je 158 beba a umrlo
je 339 žitelja opštine Majdanpek, što
predstavlja negativan prirodni priraštaj od 8,8 na 1000 stanovnika. Najčešći uzrok
smrti su bolesti sistema krvotoka, čak u
56,6% slučajeva a zatim karcinom (16,5%).
2009. godine je na jednog lekara bilo 435
stanovnika.
Prosečna starost stanovništva, po
procenama RZZS za 2009. godinu je
41 godina. Trendovi pokazuju da žene
žive duže od muškaraca pa je
očekivano trajanje života dece rođene
od 2007. - 2009. god. 67 godina za
muško odnosno 75 godina za žensko
stanovništvo. Procene su da je u 2009.
godini bilo 5.355 zaposlenih lica od
čega je žena 47,3%. Najviše
zaposlenih ima u privrednim društvima
i preduzećima i to u prerađivačkoj
industriji i vađenju ruda. Poljoprivredno
stanovništvo čini oko 10% od ukupnog
broja stanovnika (2.122 stanovnika) od
čega je aktivnih 1.673 stanovnika.
Žene čine 54,5% od ukupnog broja
aktivno poljoprivrednog stanovništva.
Na kraju 2010. godine na evidenciji
Nacionalne službe za zapošljavanje
bilo je 2.013 lica od čega je 51,56%
žena
(1.038
lica).
Struktura
nezaposlenog stanovništva pokazuje
da posao traže oni koji se nalaze u
najproduktivnijoj starosnoj dobi - od 20
do 40 godina.
Čak 40% nezaposlenih lica ima
samo
osnovnu
školu
i
niže
obrazovanje!
Stavovi izneti u ovoj publikaciji su stavovi UG Resurs centar i ni na koji način ne predstavljaju stavove
Evropske unije ili bilo kog od njenih zvaničnih tela.
Projekat finansira Evropska unija iz programa Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)
Realizuje UG "Resurs centar", Majdanpek
• Udruženj e građana „Res urs centar“ • Trg os lobođenja 19, 19250 Maj danpek •
• Te lefon / Fak s : 030/581-155 • e-mail: of fic [email protected] ursc entar.rs •
• web s ite: www. resurs c entar. rs ; www.tv oj glas .rs •
1
RODNA RAVNOPRAVNOST
Mesečna publikacija Udruženja građana “Resurs centar” Majdanpek
N°8
Zastupljenost žena i muškaraca na
mestima odlučivanja u opštini
Majdanpek – 1. deo
Opštinsko veće ima 11 članova, od čega
je samo jedna članica. Na mestu pomoćnika
i zamenika predsednika opštine nalaze se
dve žene.
Skupština opštine Majdanpek ima 31
odbornika, od čega odbornicima pripadaju
23 mesta ili 74%, a odbornicama 8 mesta ili
24%. Skupština opštine ima i jednu
potpredsednicu
i
jednu
zamenicu
predsednika SO.
U
Skupštini
opštine
odbornici
predstavljaju 7 različitih političkih partija, ali
svega 4 stranke imaju i žene u svojim
timovima. I to ispred DS-a 4 odbornice,
ispred SRS-a 2 odbornice, ispred Pokreta
za Majdanpek i Nove Srbije jedna odbornica
i ispred G17 plus jedna odbornica.
Socijalistička partija Srbije, DSS, SPO i
Ujedinjeni Vlasi Srbije nemaju niti jednu
ženu u svom timu.
Kada su u pitanju Komisije, žene čine
80%
članova
Komisije
za
rodnu
ravnopravnost, 25% članova Komisije za
kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna
priznanja, 50% članova Komisije za
mandatno
imunitetska
pitanja,
Administrativne komisije i Komisije za
otuđenje i davanje u zakup građevinskog
zemljišta u javnoj svojini, kao i 40% članova
Komisije za otuđenje i davanje u zakup
građevinskog zemljišta u javnoj svojini.
Javna preduzeća i ustanove ukupno imaju
219 zaposlenih. Muškarci čine 70%
zaposlenih. Žene su zaposlene u većem
broju u Centru za socijalni rad, Biblioteci
Majdanpek i u Javnom stambenom
preduzeću. U muzeju i Centru za kulturu
Donji Milanovac taj broj je izjednačen, dok u
ostalim preduzećima i ustanovama muškarci
su više zastupljeni.
Kada su u pitanju konkretna radna mesta,
samo u dve ustanove od 10, Centru za
socijalni rad i Turističkoj organizaciji
Majdanpeka, na mestima direktora su žene.
Kada su u pitanju mesta u upravnim
odborima, na ukupno 79 mesta rapoređeno
je 33% žena (24 članice UO). JKP Donji
Milanovac nema niti jednu ženu članicu UO.
Veća zastupljenost žena u UO prisustna je u
Muzeju, Centru za socijalni rad Majdanpek,
u Biblioteci je zastupljenost podjednaka, dok
su u svim ostalim žene malo manje
zastupljene.
Stavovi izneti u ovoj publikaciji su stavovi UG Resurs centar i ni na koji način ne predstavljaju stavove
Evropske unije ili bilo kog od njenih zvaničnih tela.
Projekat finansira Evropska unija iz programa Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)
Realizuje UG "Resurs centar", Majdanpek
• Udruženj e građana „Res urs centar“ • Trg os lobođenja 19, 19250 Maj danpek •
• Te lefon / Fak s : 030/581-155 • e-mail: of fic [email protected] ursc entar.rs •
• web s ite: www. resurs c entar. rs ; www.tv oj glas .rs •
2
Download

RODNA RAVNOPRAVNOST - Resurs Centar Majdanpek