Obaveze studenata kroz akademsku godinu
Svi kanditati koji su proceduru upisa na Fakultetu proveli po propisu i dostavili svu potrebnu
dokumentaciju, zvanično postaju studenti.
Studentski dosje mora da sadržava sljedeće dokumente:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Rodni list
-Svjedočanstva srednje škole
-Diplomu o završenoj srednjoj školi
-Fotografiju studenta
-Upisni materijal
-Uvjerenje o položenim ispitima-prelaznici sa drugih Fakulteta
Prelazak sa drugog Fakulteta - Studenti koji prelaze sa druge visokoškolske ustanove, obavezni
su dostaviti uvjerenje o položenim ispitima s matičnog fakulteta kako bi se pravovremeno odredila
razlika predmeta .
Na početku akademske godine, studenti prvim predavanjima dobiju i svoje prve obaveze, ali i
odgovornosti. Kontakt između studentske službe i studenta je konstantan od upisa do dana
diplomiranja.
Studenti prate obavještenja na oglasnoj ploči Fakulteta i web stranici Fakulteta, te su obavezni
postupati u skladu sa istim. Oglasna ploča i web stranica Fakulteta su adekvatan i mjerodavan izvor
informacija studentima.
DL sistem (Studentski informacioni servis) studentima omogućava praćenje i preuzimanje uputa
profesora i asistenata, kao i materijala za ispitne obaveze. Studenti na početku akademske godine
dobiju pristupne podatke za DL sistem, te su iste dužni zapamtiti. Ukoliko student zaboravi
pristupne podatke na Studentskoj službi treba popuniti zahtjev za nove. Svi predmeti imaju svoje
šifre za pristup, o čemu predmetni nastavnik/asistent obavještava studente na nastavi.
Također, obaveza studenata je da u indexe upišu nazive predmeta i profesora, te da prikupe
potpise od strane istih po odslušanim predavanjima prije kraja semestra.
Nakon odslušanih predavanja u zimskom semestru, studenti su dužni da u određenom vremenskoj
periodu, propisanom od strane Studentske službe, pravilno popune i predaju prijave za ispite.
Fakultet za tehničke studije; Adresa: Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik
ID broj: 4236398660054; Broj sudskog rješenja: 051-0-Reg-13-000372; TRN: UniCredit bank 3383402249898509;
Turkish Ziraat Bank Bosnia 186-000-10539640-97; ProCredit bank 194-111-24337021-55
Studentska služba - tel/fax:+387 30/540 876; 061/22 52 99 ;
e-mail: [email protected], www.fts.ba
Ispitni rokovi zakazuju se u drugoj polovini januara ,ZAVRŠNI ISPITI i prve polovine februara, I
POPRAVNI ISPITI. U navedenom periodu studenti pristupaju ispitima za predmete koje su slušali
u zimskom semestru. Ispit se može polagati pismeno i /ili usmeno, odnosno praktično. Ukoliko
student nije zadovoljan ostvarenom ocjenom na ispitu, obavezan je dostaviti pismeni zahtjev za
poništavanje ocjene u roku 48 sati. Nakon toga će mu se omogućiti ponovno pristupanje ispitu uz
uslove određene od strane Fakulteta.
Studenti su obavezni voditi računa o indexu i pobrinut se da ocjena sa ispita bude pravovremeno
upisana u isti, kao i u prijavnicu. Ukoliko predmetni profesor zakaže upis ocjena, student je dužan
javiti se u predviđenom terminu na upis i priložiti index.
Ovjera semestra je uslov za upis u sljedeći semestar. U drugoj polovini mjeseca februara,
ovjerava se zimski semestra, i u roku određenom od strane Studentske službe studenti su obavezni
predati indexe na ovjeru.
Procedura slušanja predavanja, polaganja ispita i upisa ocjena u toku ljetnog semestra se ponavlja.
Ispitni rokovi za ljetni semestar se organizuju u drugoj polovini mjeseca juna ZAVRŠNI ISPITI i I
POPRAVNI ISPITI u prvoj polovini mjeseca jula.
Studenti imaju pauzu/raspust u toku mjeseca augusta, te se u septembru ponovo spremaju za II
POPRAVNE ISPITE, dakle jedan ispitni rok za predmete zimskog i jedan ispitni rok za predmete
ljetnog semestra.
Uslov za upis u narednu godinu studija je minimalan broj ispita koje student mora položiti da bi
upisao sljedeću godinu, a određen je statutom Univerziteta u Travniku.
Kroz cijelu akademsku godinu, studentska služba izdaje potvrde i uvjerenja na pismeni zahtjev
studenta. Na DL sistemu studenti mogu podnijeti zahtjev za iste, ili direktno na šalteru Studentske
službe.
Fakultet za tehničke studije; Adresa: Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik
ID broj: 4236398660054; Broj sudskog rješenja: 051-0-Reg-13-000372; TRN: UniCredit bank 3383402249898509;
Turkish Ziraat Bank Bosnia 186-000-10539640-97; ProCredit bank 194-111-24337021-55
Studentska služba - tel/fax:+387 30/540 876; 061/22 52 99 ;
e-mail: [email protected], www.fts.ba
Download

Obaveze studenata kroz akademsku 14_15.pdf