UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET POLITI^KIH NAUKA
EKONOMSKI SISTEM SRBIJE
-[KOLSKA 2010-2011 GODINA-
I
TEST ZNAWA – KOLOKVIJUM
1) Test znawa se pola`e u formi “esejskih pitawa”.
2) Test sadr`i ~etiri (4) pitawa iz uxbeni~ke literature.
3) Potrebno je pozitivno odgovoriti na sva ~etiri postavqena pitawa za
pozitivnu ocenu.
4) Test znawa je selektivan. Student koji je polo`io kolokvijum mo`e da
pristupi polagawu usmenog ispita.
5) Usmeni ispit se pola`e iz preostalog dela literature – dva pitawa.
6) Kona~na ocena je zbirna - vrednuje se:
a) poha|awe nastave – predavawa (do deset bodova),
b) prisustvo i anga`ovawe na ve`bama (do deset bodova),
v) test znawa – kolokvijum (1/3 ocene sa usmenog ispita),
g) usmeni ispit.
II
LITERATURA ZA PRIPREMAWE PISMENOG DELA ISPITA
Pismeni deo ispita se pola`e iz kwige: EKONOMIJA SRBIJE, Sreten Soki},
Cprint, Beograd, 2011. godine.
III
OBLASTI I STRANICE:
1) OSNOVE SAZNAWA O KAPITALU I EKONOMIJI U SRBIJI (od str. 1
do 10),
2) EKONOMSKI SISTEM U OSNOVI SAVREMENIH NAU^NIH
SAZNAWA EKONOMIJE I KAPITALA (od str. 14 do 39),
3) NAU^NI METOD SAZNAWA O EKONOMIJI KAPITALA I WENIM
INTENCIJAMA (od str. 45 do 57),
4) GLOBALNE EKONOMSKE KATEGORIJE (od str. 61 do 68),
5) TENDENCIJE SAVREMENE EPOHE I PROCESI KAPITALA (od str. 89
do 108, i str. 118 do 120),
6) MULTINACIONALNE KOMPANIJE (od str. 125 do 132, str. 136 do 137, i
str. 150 do 153),
7) PROCESI GLOBALIZACIJE SVETSKE EKONOMIJE I REALNO
MESTO SRBIJE (od str. 155 do 175),
8) [email protected] U FUNKCIJI KAPITALA, SAMORAZVOJ KAPITALA I
SAVREMENO [email protected][TE (od str. 183 do 200, i od 204 do 213).
NAPOMENA: Iz ovih oblasti }e pismeni deo ispita pripremati i studenti
SVIH RANIJIH GENERACIJA koji, do sada, nisu polo`ili test znawa.
Beograd,
12.03 2011.
Prof. dr SRETEN SOKI]
Download

test znanja - Prof. dr Sreten Sokić