INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA – MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE
Šifra predmeta
Naziv
predmeta:
Status
predmeta
Obavezan
MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE
Semestar
VIII
Broj ECTS
kredita
Fond časova
4
2P + 2 V
Studijski programi za koje se organizuje:
Akademski osnovni studijski program Ekonomskog fakulteta (studije traju 8 semestara, 240
ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Ciljevi izučavanja predmeta: Pravo EU; Lisabonski ugovor; Proces donošenja odluka u EU;
Značaj i politika funkcionisanja EU institucija; Sastav i ovlašćenja institucija EU.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof dr Milorad Ivović, nastavnik:
dr Mijat Jocović, saradnik;
Metod nastave i savladanja gradiva: predavanja, vježbe, seminari, konsultacije, debate na
vježbama i u okviru prezentacija izabranih seminara iz odredjenih užih oblasti.
PLAN RADA
Nedjelja
i datum
Naziv metodskih jedinica za predavanja (P), vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje
(O); Planirani oblik provjere znanja (Pz)
Pripremna nedjelja
P/V
I
P/V
II
P/V
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
III
IV
V
VI
P/V
P/V
P/V,
Pz
-
Ideja evropskog ujedinjenja;
Acquis Communitaire. Odnos prava EU i nacionalnog prava;
Izvori prava EU. Primarni i sekundarni izvori prava. Osnivački ugovori.
Konvencije između država članica. Sporazumi EU i trećih država i
međunarodnih organizacija. Uredbe, direktive, odluke, mišljenja i
preporuke;
Lisabonski ugovor i proces odlučivanja u EU;
Spoljna politika i politika bezbjednosti; Pravda, sloboda i bezbjednost;
Sudska praksa. Kolokvijum.
Slobodna nedelja
Privredno pravo EU (kompanijsko pravo, pravo intelektualne svojine, zaštita
VII
P/V
potrošača);
P/V
Institucije EU. Evropski savjet (sastav, organizacija, ovlašćenja, donošenje
IX
odluka);
P/V
X
Savjet (sastav, organizacija, ovlašćenja, donošenje odluka);
P/V
XI
Evropska komisija (sastav, organizacija, ovlašćenja);
P/V
XII
Evropski parlament (sastav, organizacija, ovlašćenja);
P/V
XIII
ECB;
Sud pravde EU i revizorski sud (sastav suda pravde EU, nadležnosti,
XIV
P/V
postupak pred sudom);
XV
P/V
Savjetodavni organi EU. Ekonomski i socijalni savjet i Komitet regiona;
XVI
Završni ispit
XVII
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII
Popravni ispitni rok
Obaveze studenta u toku nastave: seminar i debata
VII
Konsultacije: dr Mijat Jocović, saradnik, ponedeljak, 9 – 12 h, kabinet 413 / IV sprat
1
Opterećenje studenta u časovima:
nedjeljno
4 kredita x 40/30 = 5,33 sati
Struktura:
2 sata za predavanja
2 sata vježbi
1.33 sata samostalnog rada,
uključujući konsultacije.
u semestru
Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati
Struktura:
Nastava i završni ispit: 5.33x16nedelja= 85 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5.33x2= 10 sati.
Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 25 sati.
Literatura:
1. Kandžija, Vinko, Cvečić, Igor: " Makrosustav Europske unije ", Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2008;
2. Pravo EU – izbor dokumenata, (red. Vinter Jan), NCSC, USAID, Beograd, 2006;
3. Lisabonski ugovor, konsolidovana vezija, prevod, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih
integracija, 2011;
4. Ilić Gasmi Gordana, Pravo i institucije Evropske unije, Univerzitet Singidunum, Beograd
2008.
5. Stefanovic Zlatko, Pravo Evropske unije, Moć Knjige, Beograd, 2003;
6. Vukadinovic D. Radovan, Pravo Evropske unije, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje,
Centar za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2006.
7. Jean - Claude Piris, The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, Cambridge
University Press, Cambridge, 2010.
8. Paul Craig, Gráinne de Búrca, EU Law - Text, cases and materials, fourth edition, Oxford
University Press, Oxford, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Ocjenjuje se:
- kolokvijum (35 bodova)
- aktivnosti na časovima (10)
- seminarski radovi, prezentacije, studije slučaja, debate i drugi oblici direktnog rada sa
studentima (20)
- završni, usmeni ispit (35 bodova)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
A
B
C
D
E
Ocjena
Broj poena
90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
Napomena: specijalisticka disciplina
Dodatne informacije o predmetu: kod predmetnog nastavnika i saradnika.
2
Download

Makrosistem Evropske unije - Ekonomski fakultet