ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1 Seminer ve Uzmanlık Alan
Derslerinden oluşur. Tüm kredili derslerden ve seminerden başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçilir.
Her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam (4X30)120 AKTS ile program tamamlanır. Ders aşaması 2 yarıyıl,
tez aşaması da 2 yarıyıl olmak üzere programın süresi toplam 4 yarıyıldır (2 yıldır).
BAŞLAMA
1. Yarıyıl: Ders Aşaması
Bu yarıyılda kredi toplamı 12 ‘den fazla olmamak üzere dersler alınır (derslerin toplam AKTS değeri 30 olmalı).
Yarıyıl sonuna kadar danışman belirlenir.
2. Yarıyıl: Ders ve Seminer Aşaması
Bu yarıyıl kredi toplamı 12 ‘den fazla olmayan derslerin yanında seminer de alınır.
(derslerin, seminer dahil toplam AKTS değeri 30 olmalı).
1. ve 2. Yarıyıl toplamında bütün dersler ( en az 7 ders ve 1 seminer olmak üzere)
başarıyla tamamlanacak (60 AKTS ve en az 21 kredi tamamlanmış olacak).
En az 7 ders ve
1 seminer başarıyla
tamamlandı mı?
(60 AKTS ve en az 21
kredi tamamlandı mı ?)
Hayır
Başarısız dersler
(seminer dahil)
ilgili yarıyılda
tekrar alınır
Başarısız dersler (seminer dahil)
başarılmadan tez aşamasına geçilemez.
Tez konusu önerisi 2. yarıyıl sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığı’na verilir.
3. ve 4. Yarıyıl: Tez Aşaması (Uzmanlık Alan Dersi 30+30=60 AKTS)
Uzmanlık alan dersi en az iki yarıyıl (1 yıl) alınır
(uzmanlık alan dersi iki yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanamaz).
Tez savunma sınavına girilir.
Tez kabul
edildi mi?
Düzeltme
verildiyse
Tez ret
edildiyse
Evet
Tez Yazım Kılavuzu’na göre
hazırlanmış tezin bir örneği
(PDF formatında ) Enstitü’ ye
teslim edilir. Tez şekil yönünden
uygun bulundu mu?
En geç 3 ay içinde
düzeltmeler yapılıp tekrar
tez savunma sınavına girilir.
Tez kabul
edildiyse
Yeni bir tez konusu verilir.
Tez ret
edildiyse
3 adet ciltlenmiş tez, tezin 1 adet CD’ si (PDF formatında), öğrenci kimlik kartı,
2 adet tez veri giriş formu, 1 adet ilişik kesme belgesiyle Enstitü ’ye teslim edilir.
Geçici Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi alınır.
Download

PowerPoint Sunusu - Fen Bilimleri Enstitüsü