İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLİMSEL HAZIRLIK SÜRECİ
Doküman No
: FBE / BHP-01
İlk Yayın Tarihi : 04.03.2014
Revizyon No
: 01
Revizyon Tarihi : 05.09.2014
Sayfa No
:1/4
Bilimsel Hazırlık Programı
(BHP Aşaması)
Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini,
başvurdukları yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanda almış
öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek
lisans
derecesini,
başvurdukları
yükseköğretim
kurumu
dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
anabilim dalı başkanlığının önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulunun
kararıyla ve ilanda belirtilen başvuru
koşulları çerçevesinde bilimsel hazırlık
programı uygulanır.
Bilimsel Hazırlık Programı
Süresi
En fazla iki yarıyıldır. Bu süre,
lisansüstü programın süresinden
sayılmaz. İki yarıyılı aşan süreler
azami öğrenim süresinden sayılır.
Bilimsel Hazırlık Programı
Dersleri
Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri,
Yüksek lisans ve doktora programında
alınması gereken derslerin yerine
geçemez.
[Metni yazın]
İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLİMSEL HAZIRLIK SÜRECİ
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin kredi toplamı
Bilimsel Hazırlık Programı
Dersleri
Doküman No
: FBE / BHP-01
İlk Yayın Tarihi : 04.03.2014
Revizyon No
: 01
Revizyon Tarihi : 05.09.2014
Sayfa No
:2/4
Kredi toplamı en az 8, en fazla
30’dur. Bu programda, bilimsel
hazırlık dersleri dâhil alınabilecek
derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.
Öğrencilerin lisans ve/veya lisansüstü başarı
düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya
lisansüstü programların nitelikleri
değerlendirilerek anabilim dalı başkanlığı
tarafından belirlenir. Yüksek lisans
öğrencisinin bilimsel hazırlık dersleri, lisans
seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin
ise lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki
derslerden oluşur.
Güz-Kasım Sonu
Bahar-15 Mayıs
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin devam ve başarı
değerlendirme koşulları
[Metni yazın]
İlgili dersin verildiği programdaki
devam ve başarı değerlendirme
koşulları uygulanır, dersten koşullu
geçme kabul edilmez.
İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLİMSEL HAZIRLIK SÜRECİ
Doküman No
: FBE / BHP-01
İlk Yayın Tarihi : 04.03.2014
Revizyon No
: 01
Revizyon Tarihi : 05.09.2014
Sayfa No
:3/4
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin devam ve başarı
değerlendirme koşulları
İ.Ü. Lisansüstü yönetmeliğine uygun
olarak lisans düzeyindeki devam
koşulları geçerli olmak üzere lisans
derslerinden aldığı notlar lisans
öğrencileri ile aynı grupta
değerlendirilir.
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin yanı sıra yüksek
lisans/doktora dersi alma
sınırı
Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla, kabul edilmiş olduğu
lisansüstü programa ait derslerden en
fazla 2 ders alabilir. Bilimsel hazırlık
dersleri dâhil alınabilecek derslerin
toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl
için 45 AKTS’den fazla olamaz.
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin yanı sıra alınan
yüksek lisans/doktora
derslerinin intibakı
[Metni yazın]
Bilimsel hazırlık programı
derslerinin yanı sıra alınan yüksek
lisans/doktora dersleri, bilimsel
hazırlık programının tamamladığı
danışman öğretim üyesi tarafından
ilgili form ile Enstitüye bildirildikten
sonra, kabul edilmiş olduğu lisansüstü
program derslerinden sayılarak
öğrencinin intibakı Enstitü tarafından
yapılır ve ders aşaması olarak
güncellenir.
İÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLİMSEL HAZIRLIK SÜRECİ
Bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra yüksek
lisans/doktora dersi
alındığında aşaması BHP
olarak sayılır.
[Metni yazın]
Doküman No
: FBE / BHP-01
İlk Yayın Tarihi : 04.03.2014
Revizyon No
: 01
Revizyon Tarihi : 05.09.2014
Sayfa No
:4/4
Bilimsel Hazırlık programı süresi,
lisansüstü programın süresinden
sayılamayacağından, bilimsel hazırlık
programı tamamlandıktan sonraki
dönemde yüksek lisans ve doktora
ders aşamasını en az 2 yarıyılda
tamamlamak zorundadır.
Download

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri Bilimsel H