TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
EĞİTİM MERKEZİ'NİN
19.09.2013 TARİH VE 13.12.2014 TARİHLERİ ARASI
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ İÇEREN
RAPORDUR.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ'NİN 19.09.2013 TARİH VE 13.12.2014
TARİHLERİ ARASI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ İÇEREN RAPORDUR.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110.maddesinin:
2.fıkrasına göre “Baroların
çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak”,
9.fıkrasına göre “Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü
tedbiri almak” ve 12.fıkrasına göre “Baro Mensuplarının İlmi ve Mesleki Seviyelerini
Yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkartmak, konferanslar düzenlemek, telif ve
tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek”, Avukatlık Kanunu madde 121/14
fıkrasına göre “Avukatlık Mesleğinin Gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve
sosyal durumlarının geliştirilmesine yarayacak İncelemeleri Yapmak, vardığı sonuçları ve
Teklifleri Birlik Genel Kurulu’na sunmak”la görevli TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ile 1136
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesinde belirtilen nitelikleri yanında; “Avukatlık
mesleğini geliştirmek” ve madde 23’de ifade edildiği üzere “Avukat adaylarına eğitim
çalışmaları düzenlemek” görevleri olan BAROLARIN birlikte hareketle, Avukatlık
mesleğinin ve Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik amacıyla yapacakları çalışmaların
ve verecekleri hizmetlerin başında güçlü avukat olabilmenin koşullarından biri olan
“EĞİTİM” öncelikli bir önem arz etmektedir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu bu bilinçten hareketle; evvelce kurulması
programlanan “Avukatlık Akademisi”nin kuruluşu sağlanıncaya kadar; üye sayıları az olan
Barolarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini, Türkiye Barolar Birliği genel kurullarında
değerli meslektaşlarımızın konuşmalarında değindikleri dilek ve isteklerini, Avukatlık
Kanunu madde 125/son fıkra uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Baro
Başkanları” toplantılarında Sayın Baro Başkanlarımızın Türkiye Barolar Birliği’nde “Eğitim
Merkezi” kurulması yolundaki önerilerini dikkate alarak; 04/12/2009 tarih ve 2009/865 sayılı
kararı ile “Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini” kapsamak üzere Türkiye Barolar Birliği
Eğitim Merkezi’nin kurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Yukarıda açıklandığı şekilde kurulan ve 2010 yılı Nisan ayından bu yana faaliyette
bulunan TBB Eğitim Merkezi'nin örgütsel yapısı ve çalışmaları hakkında daha önce gerek
faaliyet raporlarında gerekse yapılan diğer toplantılarda yeterli açıklamalar bulunmakla
beraber ; TBB Eğitim Merkezinin çalışma alanlarını aşağıda kısaca hatırlatmakta ve
2013 Mayıs ayından bu yana ; "Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi" alanlarında gerçekleştirilen
çalışmaları bilginize sunmakta yarar görmekteyiz.
I- MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Meslek İçi Eğitim Çalışmaları :
Meslek İçi Eğitim Seminerleri- Sertifikalı Eğitim Programı -Kanun Tanıtım
Çalışmaları olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır.
MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ:
Meslek İçi Eğitim seminerlerinde “Eğitimi verilecek konuların” belirlenmesi sırasında
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu; Barolarımızla yoğun bir işbirliği içine girmiş ve
barolarımızdan gelen talepleri dikkate alarak “her baro için eğitim verilmesi müştereken
istenilen eğitim konuları” ile barolarımızdan “ sadece kendi baroları için eğitim verilmesi
talep olunan konuları” dikkate alarak seminer konuları belirlenmiş ve uygulama
gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda açıklandığı gibi Barolarımızla birlikte tespit edilen konularda Eğitim
hizmeti verilmesi hedeflenen barolar, 21.09.2013 – 17.07.2014 tarihleri arasında uygulanan
dönüşümlü programda sekiz gruba ayrılmış, Yukarıda açıklandığı gibi Barolarımızla birlikte
tespit edilen konularda Eğitim hizmeti verilmesi hedeflenen barolar, A-B-C-D-E-F-G-H adı
altında gruplandırılmış ve her grup da kendi içinde dörder bölgeye ayrılmak suretiyle
seminer programları düzenlenerek uygulanmıştır. Bu duruma göre ;
1- ) A gurubunda yer alan Barolarımız; "Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde,
Aksaray" "Muş, Bitlis, Bingöl"-"Mardin, Şırnak"-"Uşak"- "Erzincan " olmak üzere 12
barodan oluşmaktadır.
2-) B gurubunda yer alan Barolarımız; "Denizli"-"Manisa"-"Giresun, Ordu""Artvin, Rize"- "Karaman" olmak üzere 7 barodan oluşmaktadır.
3-) C gurubunda yer alan Barolarımız; "Bursa, Yalova, Bilecik" - "Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ,"-"Samsun, Sinop, Amasya"-"Batman, Diyarbakır, Siirt" olmak üzere 12
barodan oluşmaktadır.
4-) D gurubunda yer alan Barolarımız; "Gaziantep, Kilis, Osmaniye"- "Sakarya,
Kocaeli, Düzce, Bolu"-"Burdur, Isparta"-"Kahramanmaraş"- "Şanlıurfa, Adıyaman""Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar" olmak üzere 15 barodan oluşmaktadır.
5-) E gurubunda yer alan Barolarımız; "Adana, Mersin"- "Konya"- "Zonguldak,
Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı "- "Trabzon"- "Antalya" olmak üzere 10 barodan
oluşmaktadır.
6-) F gurubunda yer alan Barolarımız; "Balıkesir"- "Çanakkale" -"Muğla"- "Aydın
" olmak üzere 4 barodan oluşmaktadır.
7-) G gurubunda yer alan Barolarımız; "Van, Hakkari, Siirt"- "Erzurum,
Gümüşhane-Bayburt"- "Sivas, Tokat"- "Çorum,Yozgat, Kırıkkale" olmak üzere 11 barodan
oluşmaktadır.
8-) H gurubunda yer alan Barolarımız; "Malatya, Elazığ"-"Kars, Ardahan-Iğdır""Ağrı " olmak üzere 6 barodan oluşmaktadır.
Bu düzenlemede İstanbul, Ankara, İzmir baroları hariç tutulmuş, bu barolarımız ile ulusal ve
uluslararası ayrı etkinlik programları düzenlenmesi amaçlanmıştır.
21 EYLÜL 2013 - 13 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
PROGRAMI
21 Eylül 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
MARDİN
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENLİKLER
DÖNEM
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
A
Av.Cumhur ARIKAN
Doç.Dr.Adnan DEYNEKLİ
Doç.Dr.Sema Taşpınar
AYVAZ
Mustafa ATEŞ
88
28 Eylül 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
BİLECİK
TÜKETİCİ HUKUKU VE
4077 SAYILI YASANIN
UYGULANMASI
I
EK
Av.Tamer ŞAHİN
Hakim İlhan KARA
Av.Oya ŞAHİN MC-CARTHY
24
26 Ekim 2013
EĞİTİM YERİ
MUŞ
(BitlisBingöl)
KONU
CMK UYGULAMARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
I
A
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Av.Turgay DEMİRCİ
Av.Naim KARAKAYA
33
9 Kasım 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
MANİSA
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
B
Av.Recep ADIGÜZEL
Av.Talih UYAR
75
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
17 Kasım 2013
EĞİTİM YERİ
ADIYAMAN
KONU
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
I
GRUP
D
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR
Yrd.Doç.Dr.Esra
HAMAMCIOĞLU
Dr.Levent BİÇER
57
23 Kasım 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
BATMAN
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
EK
Av.Halit ADVAN
Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ
Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür
KİRAZ
Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN
115
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
A
Av.Yusuf AKBAŞ
Prof.Dr.İsmail KAYAR
Doç.Dr.Mehmet Çağlar
MANAVGAT
Yrd.Doç.Dr.Aslı GÜRBÜZER
Yrd.Doç.Dr.Burak ADIGÜZEL
106
A
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Mustafa Ruhan
ERDEM
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
66
64
87
7 Aralık 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
KAYSERİ
(Nevşehir,
Kırşehir,
Niğde,
Aksaray
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
MARDİN
09 Aralık 2013
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
ŞIRNAK
08 Aralık 2013
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
I
A
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Mustafa Ruhan
ERDEM
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
UŞAK
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK
HUKUKU
I
A
Av.Tamer ŞAHİN
Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU
Av.Dr.Murat ÖZVERİ
ERZİNCAN
TÜKETİCİ HUKUKU VE
4077 SAYILI
YASANIN
UYGULANMASI
I
I
I
A
Av.Meryem ÇETİN
Hakim İlhan Kara
Av.Oya Şahin MCCARTHY
63
14 Aralık 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DENİZLİ
CMK UYGULAMARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
KARAMAN
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
I
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
B
Av.Ayhan CANDAN
Prof.Dr.Feridun YENİSEY
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Prof.Dr.Asiye Selcen ATAÇ
406
B
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ
Prof.Dr.Recep AKCAN
Hakim Mustafa SALDIRIM
74
21 Aralık 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
UŞAK
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
A
Av.Ayhan CANDAN
Av.Talih UYAR
70
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
B
Av.Recep ADIGÜZEL
Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU
Mine KAYA
Bircan FIRAT
141
B
Av.Bülent MARAKLI
Doç.Dr.Murat YAVAŞ
Dr.Evren KILIÇOĞLU
Dr.Nazlı Gönen ÜLKÜ
97
EK
Av.Rifat ÇULHA
Prof.Dr.Feridun YENİSEY
Fahrettin DEMİRAĞ
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
28 Aralık 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
MANİSA
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
ORDU
(Giresun )
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
ÇANKIRI
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
I
I
I
226
4 Ocak 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
AKSARAY
(Nevşehir,
Kırşehir,
Niğde,
Kayseri
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
A
Av.Serpil ÖZOK
Prof.Dr.Şükran ŞIPKA
Ömer Uğur GENÇCAN
107
UŞAK
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
A
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ
Mustafa SALDIRIM (Yargıtay
19.Hukuk)
107
11 Ocak 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
DENİZLİ
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
I
B
Av.Şeref KISACIK
Doç.Dr.Murat İNCEOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK
210
I
B
Av.Recep ADIGÜZEL
Ahmet ÖZGAN (Yargıtay
11.Hukuk Dairesi)
Berkant ŞENGEL (Yargıtay
11.Hukuk Dairesi
Doç.Dr.Sevilay UZUNALLI
Yrd.Doç.Dr.Ali Haydar
YILDIRIM
110
I
B
Av.Cumhur ARIKAN
Av.Talih UYAR
111
MANİSA
ORDU
(Giresun )
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
18 Ocak 2013
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
UŞAK
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
A
Av.Yusuf AKBAŞ
Ömer Uğur GENÇCAN
Av.Muazzez YILMAZ
74
25 Ocak 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
DENİZLİ
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
B
Av.Recep ADIGÜZEL
Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN
Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN
150
MANİSA
TÜKETİCİ HUKUKU VE
4077 SAYILI
YASANIN
UYGULANMASI
I
B
Av.Meryem ÇETİN
Hakim İlhan KARA
Av.Şükran EROĞLU
120
GİRESUN
(Ordu)
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK HUKUKU
I
B
Av.Tamer ŞAHİN
Av.Dr.İlter YILMAZ
Av.Dr.Banu YILMAZ
67
1 Şubat 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
BURSA
(Yalova,
Bilecik)
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
C
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Şükran ŞIPKA
Av.Ayça ÖZDOĞAN
173
C
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Av.M.Yılmaz SAĞLAM
Yrd.Doç.Dr.Hakan
KIZILARSLAN
Yrd.Doç.Dr.Selcen ATAÇ
45
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
D
AV.R.Kadri SEPTİOĞLU
Mustafa SALDIRIM
Mustafa ATEŞ
Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür
KİRAZ
155
D
Av.Rifat ÇULHA
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Hakim Gülay BERKAY
Fahrettin DEMİRAĞ
Av.Turgay DEMİRCİ
172
45
EDİRNE
(Tekirdağ,
Kırklareli)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
8 Şubat 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
GAZİANTEP
(Kilis,
Osmaniye)
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
SAKARYA
(Kocaeli,
Düzce, Bolu)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
I
I
BURDUR
ARABULUCULUK
I
D
Av.Ayhan CANDAN
Doç.Dr.Çetin ASLAN
Dr.İhsan BAŞTÜRK
Av.Mustafa KIRMIZI
KAHRAMAN
MARAŞ
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
D
Av.Bülent MARAKLI
Av.Talih UYAR
149
MUĞLA
KAT MÜLKİYETİ
KOOPERATİFLERİ
Av.Şeref KISACIK
Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN
82
15 Şubat 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
BATMAN
(Diyarbakır,
Siirt)
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
ISPARTA
TÜKETİCİ HUKUKU VE
4077 SAYILI
YASANIN
UYGULANMASI
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
I
C
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Fatih BİLGİLİ
Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN
Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN
70
I
D
Av.Meryem ÇETİN
Hakim İlhan KARA
Av.Şükran EROĞLU
62
DÖNEM
22 Şubat 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
GAZİANTEP
(Kilis,
Osmaniye)
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
D
Av.Cumhur ARIKAN
Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN
Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN
94
BURDUR
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
D
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Av.Talih UYAR
57
KAHRAMAN
MARAŞ
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
I
D
Av.Halit ADVAN
Prof.Dr.Korkut KANADOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Burak ÇELİK
90
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
179
1 Mart 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
BURSA
(Yalova,
Bilecik)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
C
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Doç.Dr.Çetin ASLAN
Yrd.Doç.Dr.Hakan
KIZILARSLAN
Av.Türker TOK
EDİRNE
(Tekirdağ,
Kırklareli)
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
C
Av.Tamer ŞAHİN
Ömer Uğur GENÇCAN
Prof.Dr.Şükran ŞIPKA
106
SAMSUN
(Sinop,
Amasya)
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK HUKUKU
C
Av.Alpay SUNGURTEKİN
Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU
Hakim Ali YİĞİN
Av.Abdi PESOK
150
I
BATMAN
(Diyarbakır,
Siirt)
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
GİRESUN
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
I
C
Av.Şeref KISACIK
Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK
Yrd.Doç.Dr.Selin SERT
66
B
Av.Rifat ÇULHA
Prof.Dr.Feridun YENİSEY
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Fahrettin DEMİRAĞ
76
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
D
Av.Meryem ÇETİN
Doç.Dr.Ali Kemal YILDIZ
Fahrettin DEMİRAĞ
Av.Turgay DEMİRCİ
126
Av.Recep ADIGÜZEL
Hakim Bircan FIRAT
Hakim Fatih CAN
Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK
Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN
90
8 Mart 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GAZİANTEP
(Kilis,
Osmaniye)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
SAKARYA
(Kocaeli,
Düzce, Bolu)
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
I
D
BURDUR
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
D
I
Av.Halit ADVAN
Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür
KİRAZ
Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN
59
15 Mart 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
BURSA
(Yalova,
Bilecik)
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
C
Av.Meryem ÇETİN
Av.Talih UYAR
186
EDİRNE
(Tekirdağ,
Kırklareli)
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
C
Av.Cumhur ARIKAN
Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK
Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN
96
AMASYA
(Sinop,
Samsun)
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
C
Av.Tamer ŞAHİN
Prof.Dr.Aynur YONGALIK
Yrd.Doç.Dr.Hülya COŞTAN
Yrd.Doç.Dr.Aslı Elif GÜRBÜZ
USLUEL
56
D
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Yargıtay Üyesi Ömer Uğur
GENÇCAN
84
ISPARTA
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
I
I
22 Mart 2014
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
D
Av.Ayhan CANDAN
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
Yrd.Doç.Dr.Fahri Gökçen
TANER
139
D
Av.Serpil ÖZOK
Yrd.Doç.Dr.Hakan
KIZILARSLAN
Av.Dr.Mehmet Savaş ÖZDAĞ
Av.Yılmaz SAĞLAM
73
KOCAELİ
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
Av.Cumhur ARIKAN
Ömer Uğur GENÇCAN
(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Üyesi)
119
MANİSA
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK HUKUKU
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Seracettin GÖKTAŞ
Prof.Dr.Muhammed Fatih
UŞAN
134
MUŞ
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
ÇANAKKALE
İCRA İFLAS HUKUKU
EĞİTİM YERİ
KONU
GAZİANTEP
(Kilis,
Osmaniye)
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
CMK UYGULAMALARI
KAHRAMAN
(Son Soruşturma
MARAŞ
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
I
I
Av.Recep ADIGÜZEL
Prof.Dr.Sema TAŞPINAR
AYVAZ
Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN
I
F
42
Av.Rifat ÇULHA
Av.Talih UYAR
140
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
E
Av.Bülent MARAKLI
Av.Abdullatif İsmet
DEMİRAĞ
Çelik Ahmet ÇELİK
E
Av.Cumhur ARIKAN
Av.Abdi PESOK
Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU
Hakim Ali YİĞİN
29 Mart 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
KONYA
TAZMİNAT HUKUKU
(Aktüerya Hesabı, Maddi
Manevi Tazminat,
Cismani Zararlar)
ANTALYA
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK
HUKUKU
DÖNEM
I
I
121
12 Nisan 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
BALIKESİR
TİCARET HUKUKU VE
TİCARET
KONUSUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
F
Av.Tamer ŞAHİN
Prof.Dr.Aynur YONGALIK
Yrd.Doç.Dr.Hülya COŞTAN
70
ÇANAKKALE
TÜKETİCİ HUKUKU VE
4077 SAYILI YASANIN
UYGULANMASI
I
F
Av.Halit ADVAN
Hakim İlhan KARA
Av.Şükran EROĞLU
135
AYDIN
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
F
Av.Rifat ÇULHA
Prof.Dr.Feridun YENİSEY
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Fahrettin DEMİRAĞ
422
MUŞ
(BitlisBingöl)
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
A
Av.Ayhan CANDAN
Av.Talih UYAR
27
ERZİNCAN
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK
HUKUKU
I
A
Av.Bülent MARAKLI
Av.Dr.İlter YILMAZ
Av.Dr.Banu YILMAZ
54
KARAMAN
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
B
A.Serpil ÖZOK
Ömer Uğur GENÇCAN
(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Üyesi)
79
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
E
Av.Ayhan CANDAN
Fahrettin DEMİRAĞ
Doç.Dr. Ali Kemal YILDIZ
Av.Turgay DEMİRCİ
61
E
Av.Şeref KISACIK
Prof.Dr.Arif KOCAMAN
Prof.Dr.Nuri ERİŞKİN
Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN
81
I
19 Nisan 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
ZONGULDA
K (Karabük,
Bartın,
Kastamonu;
Çankırı)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
TRABZON
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
DÖNEM
I
I
ANTALYA
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
E
Av.Serpil ÖZOK
Prof.Dr.Şükran ŞIPKA
Ömer Uğur GENÇCAN
195
MARDİN
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
A
Av.Meryem ÇETİN
Doç.Dr.Çetin ARSLAN
Başsavcı İhsan BAŞTÜRK
66
DENİZLİ
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
Av.Bülent MARAKLI
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
Yard.Doç.Dr.Gökçen TANER
180
EDİRNE
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
Av.Rifat ÇULHA
Av.Talih UYAR
133
20 Nisan 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
ŞIRNAK
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
A
Av.Meryem ÇETİN
Doç.Dr.Çetin ARSLAN
Başsavcı İhsan BAŞTÜRK
54
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
I
F
Av.Şeref KISACIK
Doç.Dr.Çetin ARSLAN
Yrd.Doç.Dr.Hakan
KIZILARSLAN
68
I
F
Av.Meryem ÇETİN
Av.Talih UYAR
88
I
F
Av.Cumhur ARIKAN
Av.Emre EREN
Av.Abdulhalim EKE
170
Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN
Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN
53
26 Nisan 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
BALIKESİR
BİLİŞİM HUKUKU VE
BİLİŞİM
SUÇLARI
MUĞLA
AYDIN
ISPARTA
KASTAMON
U
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
TRAFİK
KAZALARINDA
SİGORTA VE
TAZMİNAT
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
TAZMİNAT HUKUKU
DÖNEM
Av.Halit ADVAN
Av.Abdullatif İsmet
DEMİRAĞ
Çelik Ahmet ÇELİK
96
3 Mayıs 2014
EĞİTİM YERİ
ADANA
(Mersin)
KONU
İŞ VE SOSYAL
GÜVENLİK HUKUKU
DÖNEM
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
E
Av.Bülent MARAKLI
Doç.Dr.Zeki OKUR
Av.Mahmut BEYLEM
Yard.Doç.Dr.Ercüment
ÖZKARACA
131
E
Av.Meryem ÇETİN
Prof.Dr.Sema TAŞPINAR
AYVAZ
Doç.Dr.İbrahim AŞIK
71
ZONGULDAK
(Karabük,
Bartın,
Kastamonu;
Çankırı)
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
TRABZON
CEZA VE CEZA USUL
HUKUKU
I
E
ANTALYA
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
I
E
Av.Şeref KISACIK
Yrd.Doç.Dr.Asiye Selcen
ATAÇ
Av.Turgay DEMİRCİ
AV.Naim KARAKAYA
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Yard.Doç.Dr.Didem YILMAZ
Dr.Serkan KÖYBAŞI
128
103
10 Mayıs 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
ÇANAKKALE
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
I
F
Av.Serpil ÖZOK
Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU
132
ARTVİN
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
B
Av.Ayhan CANDAN
Dr.Mustafa SALDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Aziz Serkan ARSLAN
62
17 Mayıs 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
KONYA
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
I
E
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
139
TRABZON
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
E
Av.Alipay SUNGURTEKİN
Yard.Doç.Dr.Serkan AYAN
Yard.Doç.Dr.Özge AYAN
90
ANTALYA
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARIVE
SON DEĞİŞİKLİKLER
I
E
Av.Recep ADIGÜZELAv.Talih
UYAR
208
ARTVİN
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
(Boşanma ve mal
rejimleri, 6284 sayılı
ailenin korunması ile
ilgili kanun ve
uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
I
B
Av.Cumhur ARIKAN
Ömer Uğur GENÇCAN
(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi)
32
24 Mayıs 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
MUĞLA
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
ARTVİN
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
I
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
F
Av.Şeref KISACIK
Doç.Dr.Ebru CEYLAN
Yard.Doç.Dr.Umut
YENİOCAK
Yard.Doç.Dr.Turan ŞAHİN
88
B
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Av.Turgay DEMİRCİ
AV.Türker TOK
34
Av.Rifat ÇULHA
Ömer Uğur GENÇCAN
74
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
EDİRNE
(Boşanma ve mal rejimleri,
6284 sayılı ailenin
korunması ile ilgili kanun
ve uygulanması ve 6100
sayılı kanun)
BALIKESİR
VERGİ HUKUKUNDAN
DOĞAN İHTİLAFLAR
ÇANAKKALE
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
F
Av.Rüstem Kadri SEPTİOĞLU
Av.Zuhal BEREKET BAŞ
Av.Sinem GÜNEŞOL
Av.Serkan AĞAR
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR
Yard.Doç.Dr.Esra
HAMAMCIOĞLU
deprem
olduğu için
liste yok
deprem
olduğu için
liste yok
31 Mayıs 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
VAN
(Hakkari)
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
G
Av.Cumhur ARIKAN
Prof.Dr.Aynur YONGALIK
Yard.Doç.Dr.Hülya COŞTAN
87
KIRKLARELİ
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
Av.Recep ADIGÜZEL
Ömer Uğur GENÇCAN
51
ÇORUM
(Yozgat,
Kırıkkale)
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
Av.Ayhan CANDAN
Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
85
I
G
7 Haziran 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
MALATYA
(Elazığ)
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
I
H
Av.Recep ADIGÜZEL
Ömer Uğur GENÇCAN
128
KARS (Iğdır)
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
H
Av.Fatih Deniz
ALAEDDİNOĞLU
Av.Türker TOK
AV.M.Savaş ÖZDAĞ
65
I
ARTVİN
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
ERZİNCAN
KONYA
Av.Halit ADVAN
Av.Talih UYAR
44
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
Av.Yusuf AKBAŞ
Doç.Dr.Ali Kemal YILDIZ
Av.Turgay DEMİRCİ
76
KAMULAŞTURMA
HUKUKU
(Kentsel Dönüşüm)
Av.Şeref KISACIK
Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN
Av.Ali Rıza İLGEZDİ
110
I
B
14 Haziran 2014
EĞİTİM YERİ
VAN
(Hakkari)
ERZURUM
(GümüşhaneBayburt)
KONU
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
I
G
Av.Bülent MARAKLI
Av.Talih UYAR
77
I
G
Av.Yusuf AKBAŞ
Yard.Doç.Dr. Özge AYAN
Yard.Doç.Dr.Serkan AYAN
53
28 Haziran 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
ÇORUM
(Yozgat,
Kırıkkale)
İCRA İFLAS HUKUKU
UYGULAMALARI
VE SON
DEĞİŞİKLİKLER
I
G
Av.Ayhan CANDAN
Av.Talih UYAR
69
AĞRI
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
Yard.Doç.Dr.Gökçen TANER
35
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
H
Av.Serpil ÖZOK
Prof.Dr.Şükran ŞIPKA
Ömer Uğur GENÇCAN
(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Üyesi)
71
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
5 Temmuz 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
AİLE HUKUKU VE MAL
REJİMLERİ
KARS (Iğdır)
(Boşanma ve mal rejimleri, 6284
sayılı ailenin korunması ile
ilgili kanun ve uygulanması ve
6100 sayılı kanun)
I
19 Temmuz 2014
EĞİTİM YERİ
KARS (Iğdır)
KONU
HMK UYGULAMALARI
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
GRUP
Av.Meryem ÇETİN
Ömer Uğur GENÇCAN
(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Üyesi)
I
H
53
26-27.09.2014
EĞİTİM YERİ
KONU
ERZİNCAN
TİCARET
HUKUKUNDA
GETİRİLEN
YENİLİKLER
DÖNEM
I
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
EK
Av.Cumhur ARIKAN
Berkant ŞENGEL (Yargıty
11.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR
Yard.Doç.Dr.Esra
HAMAMCIOĞLU
Yard.Doç.Dr.Levent BİÇER
83
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
8 Kasım 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
ERZURUM
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
I
EK
SAMSUN
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
I
EK
ADANA
BORÇLAR HUKUKU
(Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, Kira
İle ilgili yeni hükümler)
I
EK
Av.Halit ADVAN
Prof.Dr.Arif KOCAMAN
Prof.Dr.Nuri ERİŞKİN
197
EK
Av.Ayhan CANDAN
Prof.Dr. Adnan DEYNEKLİ
Yard.Doç.Dr.Aziz Serkan
ARSLAN
141
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
EK
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
Yrd.Doç.Dr.Gökçen TANER
107
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
EK
Av.Rifat ÇULHA
Fahrettin DEMİRAĞ
Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU
Prof.Dr.Feridun YENİSEY
209
HMK UYGULAMALARI
ÇANAKKALE
VE GETİRİLEN
YENİLİKLER
GRUP
Av.Serpil ÖZOK
Yard.Doç.Dr.Hakan
KIZILARSLAN
Av.Savaş ÖZDAĞ
Av.Alpay SUNGURTEKİN
Prof.Dr.Osman DOĞRU
Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy
KONTACI
30
95
6 Aralık 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
MALATYA
ANAYASA
MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU
DÖNEM
I
13 Aralık 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
ISPARTA
CMK UYGULAMALARI
(Son Soruşturma
ve infaz Hukuku)
DÖNEM
I
13 Aralık 2014
EĞİTİM YERİ
KONU
DÖNEM
GRUP
SEMİNERDEN SORUMLU
E.M. Y.K.ÜYESİ
KATILAN
SAYISI
BURSA
KAMULAŞTIRMA
HUKUKU
(Kentsel Dönüşüm)
I
EK
Av.Şeref KISACIK
Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN
Av.Ali Rıza İLGEZDİ
154
Yukarıda örnekleri verilen tabloya göre Yürütme Kurulu üyelerimizin arasında görev
taksimi yapılmak sureti ile yürütme kurulu üyelerimizin sorumluluğunda barolara
gidilerek "yüzonüç" meslek içi eğitim semineri gerçekleştirilmiş olup, bu seminerlere
katılan toplam "onbirbinüçyüzdoksanüç" meslektaşımızın adlarına katılım belgeleri
düzenlenerek kendilerine takdim edilmiştir.
2- SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
Bu programda bahsedilen "sertifika", eğitim sonunda yapılması gerekli olan bir
ölçme ve değerlendirme sonucu düzenlenmesi gereken bir belge olmayıp, sadece eğitime
katılanların adına düzenlenen katılım belgesi anlamına gelmektedir.
Bu program Ankara'da Türkiye Barolar Birliği merkezinde düzenlenecek olup,
takvimi önceden ilan edilmek suretiyle meslektaşlarımızın başvuruları alınacak ve
katılımları sağlanacaktır. Buna göre uygulanacak olan program:
a) TBB Eğitim Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi'nin birlikte düzenlemeyi
hedeflediği "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru", eğitim programı TBB Eğitim
Merkezi Yönergesi Madde 7.13 uyarınca gerçekleştirilecektir.
b) TBB Eğitim Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin birlikte düzenlemeyi
hedeflediği ve Prof.Dr.Feridun YENİSEY koordinatörlüğünde programa alınan "CMK
madde 59, 201 ve 215.maddeleri kapsamında doğrudan soru yöneltme ve çapraz sorgu"
eğitim programı TBB Eğitim Merkezi Yönergesi Madde 7.12 uyarınca gerçekleştirilecektir.
Yukarıda (a ve b) bölümünde açıklanan eğitim programı Barolarımıza duyurularak
başvuran meslektaşlarımıza 2015 Mart ayında gerçekleştirilecektir.
III- KANUN TANITIM ÇALIŞMALARI
Yeni çıkan yasaların tanıtımının yapılması çalışmalarına BAROLARIMIZIN
TALEPLERİ DİKKATE ALINARAK şimdilik; meslek içi eğitim seminerleri tablosunda
görüldüğü şekilde devam edilecektir.
II- STAJ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
1-) Baroların Talepleri İle TBB Eğitim Merkezi tarafından TBB Eğitim Merkezi
Yönergesi madde 7.14 uyarınca Stajyerlere verilen Eğitimler:
Avukatlık Kanunu madde 23 uyarınca Barolar tarafından düzenlenerek stajyerler için
yapılacak eğitim çalışmalarının, TBB Eğitim Merkezi Yönergesi'nin 7.14.maddesi uyarınca;
Baroların talepleri halinde TBB Eğitim Merkezi tarafından verilmesi kabul edilmiştir.
Barolarımızdan gelen talepleri karşılamak üzere, baroların staj listelerine kayıtlı olan
stajyerlere TBB Eğitim Merkezi tarafından verilecek staj eğitiminde uygulanacak olan
program; Barolarımızın Staj Eğitim Merkezleri /Staj Kurulları Temsilcileri ile
20.12.2013 tarihinde Ankara'da yapılan toplantıda alınan kararlara uygun olarak;
"EĞİTİMDE
FIRSAT
EŞİTLİĞİ
'nin
birlikteliğin
ve
yeknesaklığın
sağlanması amacıyla ve avukatlık mesleğine hazırlayıcı temel bilgileri kapsar
şekilde düzenlenmiştir."
TBB Eğitim Merkezi tarafından 16 Şubat 2014 - 06 Aralık 2014 tarihleri arasında
her biri altı tam gün yaklaşık 48 saat dokuz ayrı staj eğitimi programı yapılmış, bu
programlar çerçevesinde yirmisekiz baroya eğitim verilmiş ve eğitim sonunda katılan
üçyüzelliddokuz stajyer avukata katılım belgeleri takdim edilmiştir.
16 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BAŞLATILAN VE DEVAM ETMEKTE OLAN
STAJ EĞİTİM PROGRAMI
1. GÜN
SAAT
PROGRAM
9.30
TANIŞMA VE İLK DERS
11.00
ANITKABİR ZİYARETİ
12.00
ESKİ MECLİS ZİYARETİ
PAZAR
ARA
12.30 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
HİTABET VE BEDEN DİLİ
14.00
EĞİTİMCİ : Gökhan Bayram (Çanakkale Ünv. Öğretim görevlisi)
14.45
ARA
ÇAY KAHVE
HİTABET VE BEDEN DİLİ
15.00
15.45
EĞİTİMCİ : Gökhan Bayram (Çanakkale Ondokuz Mart Ünv. Öğretim
görevlisi)
ARA
ÇAY KAHVE
HİTABET VE BEDEN DİLİ
16.00
16.45
EĞİTİMCİ : Gökhan Bayram (Çanakkale Ondokuz Mart Ünv. Öğretim
görevlisi)
ARA
ÇAY KAHVE
DİJİTAL ÇAĞDA AVUKATLIK
17.00
EĞİTİMCİ : Av. Burhan Uyan (Samsun Barosu)
Bilgisayar Müh.Arda Ödemiş
ARA
17.45
ÇAY KAHVE
DİJİTAL ÇAĞDA AVUKATLIK
18.00
EĞİTİMCİ : Av. Burhan Uyan (Samsun Barosu)
Bilgisayar Müh.Arda Ödemiş
18.45
BİTİŞ
2. GÜN
SAAT
PROGRAM
9.30
GENEL OLARAK AVUKATLIK STAJI, MESLEĞE KABUL, BAROLAR,
EĞİTİMCİ : Av. Ender Dedeağaç (Ankara Barosu)
10.15
ARA-ÇAY KAHVE
10.30
GENEL OLARAK AVUKATLIK STAJI, MESLEĞE KABUL, BAROLAR,
EĞİTİMCİ : Av. Ender Dedeağaç (Ankara Barosu)
11.15
ARA-ÇAY KAHVE
11.30
GENEL OLARAK AVUKATLIK STAJI, MESLEĞE KABUL, BAROLAR, TBB EĞİTİMCİ
: Av. Ender Dedeağaç (Ankara Barosu)
12.15 - 13.30
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
PAZARTESİ
AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ, AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.30
EĞİTİMCİ : Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Ankara Barosu)
14.15
ARA-ÇAY KAHVE
AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ, AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
14.30
EĞİTİMCİ : Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Ankara Barosu)
15.15
ARA-ÇAY KAHVE
15.30
MESLEK KURALLARI – MESLEK ETİĞİ – TBB MESLEK KURALLARI –
ULUSLARARASI MESLEK KURALLARI VE TAVSİYE KARARLARI
EĞİTİMCİ
: Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu)
Av.Uğur UZER (Ankara Barosu
16.15
ARA-ÇAY KAHVE
MESLEK KURALLARI – MESLEK ETİĞİ – TBB MESLEK KURALLARI –
ULUSLARARASI MESLEK KURALLARI VE TAVSİYE KARARLARI
16.30
EĞİTİMCİ : Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu)
Av.Uğur UZER (Ankara Barosu
17.15
ARA-ÇAY KAHVE
MESLEK KURALLARI – MESLEK ETİĞİ – TBB MESLEK KURALLARI –
ULUSLARARASI MESLEK KURALLARI VE TAVSİYE KARARLARI
17.30–18.15
EĞİTİMCİ : Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu)
Av.Uğur UZER (Ankara Barosu
3. GÜN
SAAT
PROGRAM
SALI
AVUKATLIK HUKUKUNDA DİSİPLİN YARGILAMASI
9.30
EĞİTİMCİ : Av. Nuri Karahan (İstanbul Barosu)
Av.İlter ILMAZ (Kocaeli Barosu
10.15
ARA-ÇAY KAHVE
AVUKATLIK HUKUKUNDA DİSİPLİN YARGILAMASI
10.30
EĞİTİMCİ : Av. Nuri Karahan (İstanbul Barosu)
Av.İlter ILMAZ (Kocaeli Barosu
11.15
ARA-ÇAY KAHVE
AVUKATLIK HUKUKUNDA DİSİPLİN YARGILAMASI
EĞİTİMCİ : Av. Nuri Karahan (İstanbul Barosu)
Av.İlter ILMAZ (Kocaeli Barosu
12.15 - 13.30
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
13.30–14.15
AVUKAT BÜROLARI YÖNETİM VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ-ORTAK
ÇALIŞMALAR- ÜCRETLİ AVUKATLIK ÇALIŞMALARI-657 SAYILI YASAYA TABİ
AVUKATLIK-MÜVEKKİLİ İLE İLİŞKİLER
14.15
EĞİTİMCİ : Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu)
Av.Bahar Gültekin CANDEMİR (Kocaeli Barosu)
ARA-ÇAY KAHVE
AVUKAT BÜROLARI YÖNETİM VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ-ORTAK
ÇALIŞMALAR- ÜCRETLİ AVUKATLIK ÇALIŞMALARI-657 SAYILI YASAYA TABİ
AVUKATLIK-MÜVEKKİLİ İLE İLİŞKİLER
14.30-15.15
EĞİTİMCİ : Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu)
Av.Bahar Gültekin CANDEMİR (Kocaeli Barosu)
15.15
ARA-ÇAY KAHVE
15.30
YAZIM TEKNİKLERİ, HUKUK METİNLERİNDE TÜRKÇENİN KULLANIMI
:Çiğdem ÜLKER
16.15
ARA-ÇAY KAHVE
16.30
YAZIM TEKNİKLERİ, HUKUK METİNLERİNDE TÜRKÇENİN KULLANIMI
:Çiğdem ÜLKER
17.15
BİTİŞ
4. GÜN
ÇARŞAMBA
SAAT
PROGRAM
9.30
UYGULAMADA AVUKAT, METOD MUHAKEME, OLAY-DAVA ANALİZİ, YAZILI
SUNUM TEKNİKLERİ, DAVA-CEVAP-TEMYİZ DİLEKÇELERİ TASARIMI VE
HAZIRLANMASI
EĞİTİMCİ: Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu)
Av.Yusuf İzzettin DOĞAN (İstanbul Barosu)
Av.Oya Şahin MCARTHY (İstanbul Barosu)
10.15
ARA-ÇAY KAHVE
10.30
UYGULAMADA AVUKAT, METOD MUHAKEME, OLAY-DAVA ANALİZİ, YAZILI
SUNUM TEKNİKLERİ, DAVA-CEVAP-TEMYİZ DİLEKÇELERİ TASARIMI VE
HAZIRLANMASI
EĞİTİMCİ: Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu)
Av.Yusuf İzzettin DOĞAN (İstanbul Barosu)
Av.Oya Şahin MCARTHY (İstanbul Barosu)
11.15
ARA-ÇAY KAHVE
11.30
UYGULAMADA AVUKAT, METOD MUHAKEME, OLAY-DAVA ANALİZİ, YAZILI
SUNUM TEKNİKLERİ, DAVA-CEVAP-TEMYİZ DİLEKÇELERİ TASARIMI VE
HAZIRLANMASI
EĞİTİMCİ: Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu)
Av.Yusuf İzzettin DOĞAN (İstanbul Barosu)
Av.Oya Şahin MCARTHY (İstanbul Barosu)
12.15 - 13.30
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
13.30
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ
EĞİTİMCİ : Yargıtay 13. H.D. Hakimi Mete Duman
Av.Cumhur ARIKAN (Kocaeli Barosu)
Av.Hüsrev MUSTAFAOĞLU (İstanbul)
Av.Kürşat KARACABEY (Ankara Barosu)
14.15
ARA-ÇAY KAHVE
14.30
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ
EĞİTİMCİ : Yargıtay 13. H.D. Hakimi Mete Duman
Av.Cumhur ARIKAN (Kocaeli Barosu)
Av.Hüsrev MUSTAFAOĞLU (İstanbul)
15.15
ARA-ÇAY KAHVE
15.30
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ
EĞİTİMCİ : Yargıtay 13. H.D. Hakimi Mete Duman
Av.Cumhur ARIKAN (Kocaeli Barosu)
Av.Hüsrev MUSTAFAOĞLU (İstanbul Barosu)
16.15
ARA-ÇAY KAHVE
16.30
UYAP ve E- İMZA UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Av.Fırat KIRIMCI (Kocaeli Barosu)
17.15
ARA-ÇAY KAHVE
17.30–18.15
UYAP ve E- İMZA UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Av.Fırat KIRIMCI (Kocaeli Barosu
5. GÜN
SAAT
PROGRAM
PERŞEMBE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
9.30
EĞİTİMCİ : Av. Recep ADIGÜZEL (Manisa Barosu)
10.15
ARA-ÇAY KAHVE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
10.30
EĞİTİMCİ : Av. Recep ADIGÜZEL (Manisa Barosu)
11.15
ARA-ÇAY KAHVE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
11.30
EĞİTİMCİ : Av. Recep ADIGÜZEL (Manisa Barosu)
12.15 - 13.30
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.30
YÜKSEK YARGI ORGANLARI ZİYARETİ
CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
15.30
EĞİTİMCİ : Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu)
Av.Turgay DEMİRCİ (İstanbul Barosu
16.15
ARA-ÇAY KAHVE
CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
16.30
EĞİTİMCİ : Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu)
Av.Turgay DEMİRCİ (İstanbul Barosu
17.15
ARA-ÇAY KAHVE
CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
17.30–18.15
EĞİTİMCİ : Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu)
Av.Turgay DEMİRCİ (İstanbul Barosu
)
6. GÜN
SAAT
PROGRAM
CUMA
9.30
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU VE VERGİ HUKUKU UYGULAMASI
EĞİTİMCİ : Prof.Dr.Mustafa AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Nihat Bayar
10.15
ARA-ÇAY KAHVE
10.30
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU VE VERGİ HUKUKU UYGULAMASI
EĞİTİMCİ : Prof.Dr.Mustafa AKKAYA- Yrd.Doç.Dr.İbrahim Nihat Bayar
11.15
ARA-ÇAY KAHVE
11.30
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU VE VERGİ HUKUKU UYGULAMASI
EĞİTİMCİ : Prof.Dr.Mustafa AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Nihat Bayar
12.15 - 13.30
ARA-ÖĞLE YEMEĞİ
13.30
İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Av. Talih Uyar (İzmir Barosu)
14.15
ARA-ÇAY KAHVE
14.30
İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Av. Talih Uyar (İzmir Barosu)
15.15
ARA-ÇAY KAHVE
İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI
15.30
EĞİTİMCİ : Av. Talih Uyar (İzmir Barosu)
16.15
ARA-ÇAY KAHVE
16.30
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu (Hacettepe Ünv. Hukuk
Fakültesi)- Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI (Ankara Ünv.Hukuk Fakültesi)
17.15
ARA-ÇAY KAHVE
17.30
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU UYGULAMALARI
EĞİTİMCİ : Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu (Hacettepe Ünv. Hukuk
Fakültesi)- Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI (Ankara Ünv.Hukuk Fakültesi)
18.15
BİTİŞ
TBB EĞİTİM MERKEZİ
16 ŞUBAT 2014-06 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA STAJ EĞİTİMİ VERİLEN BAROLAR
BAROLAR
KİŞİ SAYISI
EDİRNE-KASTAMONU
16-21 ŞUBAT 2014
32
GİRESUN-MARDİNÇANKIRI-KIRKLARELİ
13-18 NİSAN 2014
35
MANİSA
27 NİSAN -02 MAYIS 2014
42
AKSARAY-ISPARTA-SİVAS-KAYSERİ
25-31 MAYIS 2014
38
GAZİANTEP-HATAY
01-07 HAZİRAN 2014
48
ADIYAMAN-KARS-MERSİN
14-21 HAZİRAN 2014
38
BURDUR-ÇANAKKALE-MUŞ-TEKİRDAĞ-KÜTAHYA
02.07 KASIM 2014
28
ŞANLIURFA-KİLİS-RİZE-KONYA
16-21 KASIM 2014
65
MALATYA-ORDU-EDİRNE
30 KASIM-06 ARALIK 2014
33
TOPLAM BARO SAYISI :28
EĞİTİME KATILAN STAJYER AVUKAT SAYISI:359
2- KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
Staj eğitiminin çok önemli bir bölümü olan Kurgusal Duruşma yarışmaları
Cumhuriyetimizin temel organlarından yargı erki’nin kurucu unsuru savunmanın temsilcisi
AVUKATI; Yargı Erki’nin diğer kurucu unsurları karar ve sav temsilcileri olan
HAKİM VE SAVCI ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak
gerçekleştirecekleri
Y A R G I L A M A F A A L İ Y E T İ N E V E
D U R U Ş M A Y A hazırlamayı amaçlayan çok önemli bir çalışmadır.
Yargı reformunun kapsamını oluşturan raporlar içinde yer alan hukuk
eğitiminde uygulanması öngörülen ancak bu çalışmalara fakültelerde yeteri kadar yer
verilmemiş olduğunu tespit eden TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu barolarımızdan
gelen talepleri de dikkate almak sureti ile Türkiye genelinde "Stajyerler arası Kurgusal
Duruşma Yarışması" yapılmasına karar vererek bu kararını TBB Yönetim Kurulunun
onayına sunmuştur.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısında
alınan karar uyarınca Türkiye genelinde; “STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI” yapılmasına ve bu yarışmanın Türkiye Barolar
Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından düzenlenerek gerçekleştirilmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini kapsayan
çalışmaları arasında Stajyer Avukatlara yönelik olmak üzere “Kurgusal Duruşma
Yarışmaları” yapılmasını çok önemsemekte ve bu yarışmaların staj eğitimi programında yer
alarak, stajyerlerin birlikte (ekip halinde) çalışma ve kazanma bilincinin gelişmesinde etkili ve
son derece yararlı olabileceği düşüncesinden hareketle, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek,
Barolarımıza kayıtlı stajyer avukatlara bu katkıyı sağlayacak çalışmaların, bütün
Barolarımızın hizmetine sunulmasına karar vermiştir.
Bu nedenle, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından
“STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI”nın iki
aşamada gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ AŞAMADA; coğrafi bölgeler esas alınarak, o bölgelerde bulunan bütün
Barolarımızın staj listelerinde kayıtlı stajyerler arasında bir yarışma yapılması düşünülmüş ve
bölge birincilerinin bu şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu sebeple, coğrafi bölgede bulunan her Baromuzun birer takımla yarışmaya katılması
ve o bölge içinde bulunan Barolarımızın stajyerlerinden oluşacak takımlarla kendi aralarında
yarışarak, yarışma sonunda BÖLGE BİRİNCİSİ olacak takımın tespiti gerekli görülmüştür.
Yukarıda açıklandığı üzere, her coğrafi bölgeden katılan Baroların birer takımla temsil
edilmeleri ile bölge elemeleri 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılmış ve elemelere her ne
kadar 44 baro tarafından başvuru yapılmış ise de, son bir hafta içerisinde 7 baronun değişik
nedenlerle yarışmadan çekilmesi sonunda, yarışma aşağıda gösterildiği şekilde 37 baro
arasında gerçekleştirilmiştir.
Birinci aşamaya katılan barolar:
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum Erzincan
Ege Bölgesi: İzmir, Muğla, Manisa, Denizli, Denizli ve Afyonkarahisar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve
Siirt
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Aksaray, Eskişehir, Konya, Sivas ve Kırıkkale
Karadeniz Bölgesi: Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Kastamonu ve Artvin
Marmara Bölgesi: Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Edirne
Coğrafi bölgelerde yarışmaya katılan barolar aynı olayla, aynı gün, aynı saatte
başlayan ve aynı sürelerin uygulandığı eşit şartlarda yarışmışlardır.
Kurgusal Duruşma Yarışması Bölge elemelerinde dereceye giren takım sıralamaları
aşağıdaki gibi olmuştur:
Akdeniz Bölgesinde ;
1. Antalya Barosu, 2. Kahramanmaraş Barosu,
3.Adana Barosu
Doğu Anadolu Bölgesinde ;
1.Erzurum Barosu, 2. Erzincan barosu
Ege Bölgesinde ;
1.İzmir
Barosu,
2.Denizli
3.Afyonkarahisar
Barosu
Barosu,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ;
1.Şanlıurfa Barosu,
3. Batman Barosu
Barosu,
İç Anadolu Bölgesi’nde ;
1.Aksaray Barosu 2.Ankara Barosu, 3.Konya
Barosu
Karadeniz Bölgesi’nde ;
1.Kastamonu Barosu, 2.Trabzon Barosu,
3.Giresun Barosu
Marmara Bölgesi’nde ;
1.Kocaeli Barosu, 2.İstanbul Barosu, 3.Edirne
Barosu
2.Gaziantep
Yukarıda gösterildiği üzere; Antalya, Erzurum, İzmir, Şanlıurfa, Aksaray, Kastamonu
ve Kocaeli Barolarını temsilen yarışan takımlar kendi bölgelerinde birincilik elde ederek
13-14 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılan Yarışma Finaline katılmaya hak kazanmışlardır.
13-14 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen Final yarışmasında;
Aksaray Barosu Birinciliği,
kazanmıştır.
Kocaeli Barosu İkinciliği, İzmir Barosu Üçüncülüğü
Yarışmada dereceye giren barolara ödül olarak ;
Birinci takıma: Altıbin TL para ödülü + Strazburg’da AİHM ziyareti + TBB plaketi +
TBB amblemli saat, İkinci takıma: Altıbin beşyüz TL para ödülü + TBB plaketi + TBB
amblemli saat Üçüncü takıma: Üçbin TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli saat
verilmiştir.
Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması bu sene yapılan biçimi itibari
ile tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. TBB Eğitim Merkezi'nin katkıları ve TBB Yönetim
Kurulunun desteği ile gerçekleştirilen, Türkiye'de ilk olan bu yarışmanın geleneksel hale
getirilmesi için TBB Eğitim Merkezi tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Bu
bağlamda 2015 yılı yarışma programı belirlenerek TBB Yönetim Kurulu'nun onayına
sunulmuştur.
TBB Eğitim Merkezi tarafından; TBB Eğitim Merkezi Yönergesi 7.10 madde
kapsamında, Meslek İçi Eğitim seminerlerinde işlenen konular'ın Eğitim Merkezi
Yürütme Kurulu tarafından tasnif edilmek sureti ile kitap haline getirilme
çalışmalarına bu konuda TBB EMYK üyelerinden Av.Rifat ÇULHA ve Av.Tamer
ŞAHİN'in görevlendirilmeleri ile başlanılmıştır.
Yine TBB Eğitim Merkezi Yönergesi 7.10 madde kapsamında, Staj Eğitimlerine
ilişkin bilgilerin ve görsel malzemelerin de kullanılacağı, eğitime katılan stajyerlerin
yazıları ile katkıda bulunabilecekleri ve üç aylık periyotlar halinde yayınlanmak üzere
bir bülten çıkarılması da düşünülmekte olup, bu konuda gerekli hazırlık çalışmaları da
yapılarak TBB Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
Av.Berra BESLER
TBB EMYK Başkanı
(İstanbul Barosu)
Av.Alpay SUNGURTEKİN
TBB EMYK Başkan Yardımcısı
(Samsun Barosu)
Av. M.Cumhur ARIKAN
TBB
EMYK
Genel
Sekreteri
(Kocaeli Barosu)
Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU
TBB EMYK Saymanı
(Ankara Barosu)
Av.Rifat ÇULHA
TBB EMYK Üyesi
(Edirne Barosu)
Av.Tamer ŞAHİN
TBB EMYK Üyesi
(İstanbul Barosu)
Av.Recep ADIGÜZEL
TBB EMYK Üyesi
(Manisa Barosu)
Av M.Şeref KISACIK
TBB EMYK Üyesi
(İstanbul Barosu)
Av.N.Serpil ÖZOK
TBB EMYK Üyesi
(Kocaeli Barosu)
Av.Ayhan CANDAN
TBB EMYK Üyesi
(Kırıkkale Barosu)
Av.R.Kadri SEPTİOĞLU
TBB EMYK Üyesi
(Elazığ Barosu)
Av.Yusuf AKBAŞ
TBB EMYK Üyesi
(Nevşehir Barosu)
Av.Bülent MARAKLI
TBB EMYK Üyesi
(Adana Barosu)
Av.Halit ADVAN
TBB EMYK Üyesi
(Diyarbakır Barosu)
Av.Meryem ÇETİN
TBB EMYK Üyesi
(Kars Barosu)
Av.Can TEKİN
TBB EMYK Üyesi
(Erzincan Barosu)
Av.Atalay AKSAY
TBB EMYK Üyesi
(İzmir Barosu)
Download

faaliyet raporu için tıklayınız