INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA
PRIVREDNI RAZVOJ
Naziv predmeta:
Šifra predmeta
47102
Status predmeta
Obavezan
Semestar
Broj ECTS kredita
Fond časova
6
4P / 2 V
VII
Studijski programi za koje se organizuje:
Akademski osnovni studijski program Ekonomskog fakulteta (studije traju 8 semestara, 240 ECTS kredita).
Uslovljenost drugim predmetima: Nema
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje teorije, politike i planiranja privrednog razvoja savremenih ekonomskih
sistema, sa posebnim osvrtom na politiku privrednog razvoja u Crnoj Gori
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof dr Gordana Djurovic, nastavnik
Doc. dr Nikola Milović, nastavnik
Metod nastave i savladanja gradiva: Klasična predavanja i vježbe. Razgovor i objašnjenja u toku predavanja, uz
analizu aplikativnih makroekonomskih tema iz privrednog razvoja Crne Gore uključujući seminarske radove i prezentacije
studenata na vježbama. Predviđena su 2 kolokvijuma i završni ispit.
PLAN RADA
Nedjelja
i datum
Pripremna
nedjelja
I (10.09.)
II (17.09.)
III (24.09.)
IV (1.10.)
V (8.10.)
VI (15.10.)
VII(22.10)
VIII (29.10.)
IX (5.11.)
X (12.11.)
XI (19.11.)
Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i ostale nastavne sadržaje (O); Planirani oblik provjere
znanja (Pz)
Upoznavanje, priprema i upis semestra.
P/V
P/V
P/V
P/V
P/V
P/V
Pz
P/V
P/V
P/V
P/V
P/V
Uvod u teoriju privrednog rasta i privrednog razvoja
Ciljevi i pokazatelji privrednog razvoja
Faktori privrednog razvoja
Privredni ciklusi, Strategije privrednog razvoja
Značajnije teorije privrednog rasta i razvoja
I kolokvijum / Teorija privrednog razvoja /e-test 16.10. UTORAK 17H SALA GORICA,
HORIZONT
Slobodna nedjelja
Osnovi politike razvoja tržišnih privreda, Razvojna funkcija fiskalne politike
Monetarna politika u funkciji oblikovanja realnih ekonomskih tokova, Spoljnoekonomska politika
Politika inovacija; Ekološka politika
Makroekonomsko planiranje kao podsistem sistema upravljanja razvojem
II kolokvijum / Makroekonomska razvojna politika/e-test 27.11. UTORAK 17H SALA GORICA,
HORIZONT
Profil privredne razvijenosti i razvojna politika Crne Gore
XII(26.11.)
P/V
Pz
XIII (3.12.)
P/V
Nastanak EU i politika proširenja kao razvojni okvir zemalja Zapadnog Balkana
XIV(10.12.)
P/V
Dinamika evropskih integracija Crne Gore
XV (17.12.)
Pz
XVI (24.12)
XVII
XVIII Januar 2013
XIX
XX
Evropske integracije CG
Završni ispiti/usmeni/Upravljanje razvojem i evropske integracije/ 24.12.
Popravni ispitni rok kolokvijumi I i II i popravni završnog ispita
Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume
Konsultacije: Prof dr Gordana Djurovic - ponedeljak 17-19 h, Kabinet 207/II sprat
Doc. dr Nikola Milović –utorak 11-13h Kabinet 413 IV sprat
Opterećenje studenta u časovima:
nedjeljno
u semestru
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 6 ECTSx30 =180 sati
Struktura:
Struktura:
4 sata za predavanja
Nastava i završni ispit: 8x16nedelja= 128 sati
2 sata za vježbe
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sata samostalnog rada, uključujući
8x2= 16 sati.
konsultacije.
Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 36 sati
Literatura:
- Cvetanović Slobodan, Đurović Gordana: Privredni razvoj, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2008 (e-učilo);
- Gordana Djurović, Upravljanje razvojem i evropske integracije, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2012 (e-učilo);
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Ocjenjuju se:
•
Dva kolokvijuma sa po 30 poena, s tim što se za prelaznu ocjenu, za svaki kolokvijum mora dobiti minimum 15
bodova. Kolokvijumi se polažu elektronski,
•
Završni ispit polaže se usmeno i nosi 40 bodova;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Ocjena
Broj poena
A
90-100
B
80-89
C
70-79
D
60-69
E
50-59
Napomena:
Dodatne informacije o predmetu: : Kod predmetnog nastavnika ( kabinet br 207/ II ) i saradnika kabinet 413.
Download

Privredni razvoj - Ekonomski fakultet