Šifra predmeta
Naziv predmeta: GAJENJE JEZGRASTIH VOĆNIH VRSTA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
5
Fond časova
2P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske magistarske studije, Studijski program: Voćarstvo – vinogradarstvo i
vinarstvo
Uslovljenost drugim predmetima: Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa porijeklom, biologijom, fiziologijom, savremenim sortimentom,
podizanjem zasada i ekonomičnošću proizvodnje jezgrastog voća. Sagledavanje mogućnosti povećanja proizvodnje
osavremenjivanjem sortimenta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Vučeta Jaćimović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanje, vježbe, domaći zadaci, seminarski rad, kolokvijumi
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Sistematsko mjesto, rasprostranjenost i privredni značaj jezgrastih voćnih vrsta
II nedjelja
Ekologija oraha. Morfologija: korijen, deblo, kruna i list, pupoljci, cvijeta i plod
Fiziologija godišnjeg ciklusa razvitka, trajanje vegetacije i obrazovanja cvjetnih začetaka,
III nedjelja
cvjetanja, oprašivanja, oplodnje i razvoja ploda oraha.
IV nedjelja
Značaj sorti, ocjena rodnosti sorti i ocjena kvaliteta ploda. Podloge za orah.
V nedjelja
Francuske, njemačke, italijanske i engleske sorte oraha
VI nedjelja
Američke, bugarske, rumunske, mađarske i ruske sorte oraha
VII nedjelja
Domaće sorte i selekcije oraha. Kolokvijum I
VIII nedjelja
Slobodna nedelja
IX nedjelja
Ekologija i morfologija lijeske. Specifičnosti uzgoja.
X nedjelja
Sorte i selekcije lijeske. Podloge za lješnik.
XI nedjelja
Sorte i selekcije badema
XII nedjelja
Sorte i selekcije kestena
XIII nedjelja
Podizanje zasada oraha, kestena i badema. Obrada zemljišta i sadnja.
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Održavanje zemljišta, đubrenje, navodnjavanje, rezidba i berba plodova
XVI nedjelja
Odbrana seminarskog rada
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena.
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok.
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16= 106 sati i 40 minuta;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 6 sati i
40 minuta = 13 sati i 20 minuta;
Struktura:
2 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati .
1sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku, uključujući i
3 sata i 40 minuta individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati.
studenata (priprema i izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta + 13 sati i 20 minuta
uključujući i konsultacije
(priprema) + 30 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, rade oba kolokvijuma,
seminarski rad i završni ispit
Literatura:
1. Dr Milovan Korać: Orah. Nolit, Beograd, 1998.
2. Dr Spasoje Bulatović: Orah, lješnik i badem. Nolit, Beograd, 1985.
3. Dr Hakija Hadrović: Gajenje pitomog kestena. Nolit, Beograd, 1987.
4. Dr Milovan Korać: Leska. Tehnosoft, Novi Sad, 2000.
5. Dr Milovan Veličković (2006):Voćarstvo. Fleš, Zemun, Beograd.
6. Dr Miladin Šoškić (2007): Orah i leska. Partenon, Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo i aktivnost na času: 10 bodova
Seminarski rad:
20 bodova
Kolokvijum 15 x 2 =
30 bodova
Završni rad
40 bodova
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Vučeta Jaćimović
Napomena:
Download

UNIVERZITET CRNE GORE