KNJIGA PREDMETA
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Uvod u pravo
Istorija pravnih institucija
Osnovi ekonomije
Sociologija
Ustavno pravo
Osnovi informatike
Pravna etika
Nemački jezik – opšti deo
Engleski jezik – opšti deo
Uvod u građansko pravo
Nasledno pravo
Krivično pravo – opšti deo
Privredno pravo
Prekršajno pravo
Radno pravo
Porodično pravo
Krivično pravo – posebni deo
Upravno pravo – opšti deo
Obligaciono pravo
Krivično procesno pravo – opšti deo
Stvarno pravo
Međunarodno javno pravo
Krivično procesno pravo – posebni deo
Kriminologija sa sudskom psihologijom
Privredni sistem
Poslovni nemački jezik
Poslovni engleski jezik
Upravno pravo – poseban deo
Finansijsko pravo
Organizovani kriminalitet
Građansko procesno pravo
Međunarodna zaštita ljudskih prava
Međunarodno privatno pravo
Pravo lokalne samouprave
Kriminalistika
Poslovna informatika
Vodno pravo
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.01
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Uvod u pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Jagoda M. Nedić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, I semestar
Broj ESPB: 10
Uslov: /
Cilj predmeta: Opšta znanja o državi i pravu kao uvod u pravne studije i njihova uloga u osvetljavanju fenomenologije državne
uprave i upravljanja u smislu države i prava. Izučavaju se opšti pojmovi o državi, državnim delatnostima, organizaciji države,
vezi između države i prava. Uvod u pravo je osnov za : ustavno, upravno, međunarodno javno pravo i druge predmete.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže poznavanje osnovnih ideja i pojmova o državi i pravu; može da imenuje i
definiše osnovne pravne institute i pojmove pravne nauke; pravilno upotrebljava pravnu terminologiju; ume da objasni pojmove
državne uprave i upravljanje u smislu države i prava.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opšti pristup: pojam prava
Društveno-pravne norme,
Pojam prava,
Pravni pluralizam,
Pravni akt: pojam pravnog akta, forma i sadržina pravnog akta, hijerarhija pravnih akata
Izvori prava: materijalni i formalni, pojedinačni pravni akti
Važenje, pravednost i delotvornost pravnih akata
Pravni odnos: pojam pravnog odnosa, struktura pravnog odnosa, pravni objekt, subjektivno pravo, pravna obaveza,
dinamika pravnih odnosa
Tumačenje prava: subjekti tumačenja, metodi i sredstva tumačenja,
Vrste tumačenja: jezičko, ciljno, sistematsko, istorijsko, logičko
Vrste tumačenja: doslovno, prosšireno i suženo, subjektivno i objektivno, statičko i evolucionističko
Drugi oblici tumačenja: vezano, slobodno, apstraktno tumačenje
Pojam pravnog sistema: principi pravnog sistema, elementi pravnog sistema, grupe i oblasti prava
Glavni rpavni sistemi danas
Opšti pristup o državi i državnoj vlasti
Oblici vladavine: pojam državnog poglavara, monarhija, republika
Oblici političkog poretka: demokratija, autokratija
Oblici državnog uređenja: unitarna i složena država
Oblici državne vlasti: pojam oblika državne vlasti, tri konkretna oblika državne vlasti
Predsednički, parlamentarni i konventski sistem
Literatura: a) osnovna: Jež Z.: Pravni sistem sa osnovnim elementima opšteg učenja opravu i državi, Privredna akademija,
Novi Sad 2006. b) dopunska: Lukić R., Košutić, B.: Uvod u pravo, Službeni list, Beograd, 2006.; Čavoški K., Vasić R.: Uvod
u pravo, Pravni fakultet, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
Predavanja:
Vežbe:
/
4x15=60
2x15=30
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.02
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Istorija pravnih institucija
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Jagoda M. Nedić
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, I semestar
Broj ESPB: 6
Uslov: /
Cilj predmeta: Istorija pravnih institucija obuhvata elemente pravne istorije i uporednog prava, što ga čini temeljnim sadržajem
pravnih studija. Osnovni cilj je obrazovanje koje omogućava pravilno razumevanje pravnih institucija različitih savremenih
pravnih sistema, kroz proces njihovog nastanka i promena. On treba da doprinese sticanju opšte pravničke kulture kao i
osposobljavanju za pravnička zanimanja, u uslovima evropskih integrativnih procesa.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da pokaže pravilno razumevanje pravnih institucija različitih pravnih kroz proces
njihovog nastanka i promena; može da pokaže poznavanje najznačajnijih pravnih institucija pojedinih uticajnih pravnih sistema
tokom istorije; može da objasni kontinuitet evropske pravne tradicije u kontekstu evropskih integrativnih procesa; može da
imenuje i definiše osnovne pojmove tradicionalne i uporednopravne terminologije.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Istorija pravnih institucija kao poseban predmet
Istorija prava i uporedno pravo
Nastanak i razvoj pravne istorije
Pravni izvori
Nastanak prvih država i pisanog prava u Starom veku
Najstariji zakonici i kodifikacije
Pravne institucije Antičke Grčke
Osnovi Rimskog prava
Pregled istorije pravnih institucija u Srednjem veku; Vizantija, Germanske države, Srednjevekovna Engleska.
Stvaranje moderne države i prava
Pregled istorije pravnih institucija u nemačkim zemljama
Izrastanje parlamentarnog sistema u Engleskoj
Nastanak predsedničkog sistema u SAD
Nastanak i osnovne pravne institucije Francuske države
Socijalistički pravni sistemi
Nastanak i institucionalizacija prava EU.
Praktična nastava: uvid u prve donete ustavu u svetu, uvid u deklaracije.
Literatura: a) osnovna: Avramović, S., Stanimirović, V.: Uporedna pravna tradicija, Beograd, 2007.; b) dodatna: Stanojević,
O.: Istorija političkih i pravnih institucija, Beograd, Naučna knjiga, 1991.; Stanojević, O.: Veliki ustavni sistemi, Novi Sad,
2004.; Šarkić, S.: Opšta istorija države i prava, Beograd, Izdavačka kuća Draganić, 1999.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, Kolokvijum, Seminarski radovi, Konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.03
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Osnovi ekonomije
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Marko S. Carić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, I semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Usvajanje temeljnih znanja iz ekonomije koja će studentima pomoći u ovladavavanju ostalim disciplinama u
domenu organizacije i privrede. Upoznavanje sa osnovnim kategorijama i zakonima savremen tržišne privrede, mehanizmom
funksionisanja tržišta, osnovnim dohocima, savremenom robnom privredom i osnovnim mikroekonomskim problemima.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže razumevanje osnovnih kategorija i zakona, tržišne privrede, mehanizme
funkcionisanja tržišta i savremene robne privrede; može da objasni temeljne makroekonomske pojmove; može da identifikuje
ekonomske probleme; može da donese poslovnu odluku na osnovu primene stečenog znanja na konkretan ekonomski problem.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osnovni instrumenti ekonomske analize: tržišta i cene
Teorija proizvodnje
Troškovi
Teorija potražnje
Teorija preduzeća
Optimizacija poslovanja preduzeća u uslovima monopolskih ograničenja tržišta
Specifičnosti tržišta ograničene konkurencije
Tržište faktora proizvodnje
Opšta privredna ravnoteža i državni intervencionizam
Opšta privredna ravnoteža
Ekonomija blagostanja
Državni intervencionizam
Ekonomika javnog sektora
Savršena konkurencija
Nesavršena konkurencija
Literatura: a) osnovna: Đorđević, D., Mikroekonomija – savremeni pristup, Privredna akademija, Novi Sad, 2006; b)
dodatna: Popov, Đ., Stanković, F.: Osnovi ekonomije, Beograd, Službeni glasnik, 2000; Milatović. Ž.: Osnovi političke
ekonomije, Naučna knjiga, Beograd, 1989; Mankiw, G.: Osnove ekonomije, MATE, Zagreb, 2006.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave
Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici nastave, prezentacije,
diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.04
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Sociologija
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Zdravko Đ. Jež
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, I semestar
Broj ESPB: 6
Uslov: /
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim kategorijama i pojmovima savremenog društva, posmatrano sa različitih aspekata
koji su od suštinskog značaja za široko pravno obrazovanje. Širina obrazovanja pravnika meri se obimom njegovog poznavanja
opštih društvenih normi koje sociologija izučava.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže razumevanje osnovnih kategorija i pojmova savremenog društva; može da opiše
funkcionisanje modernog društva u međuzavisnosti više aspekata kao što su: ekološki, privredni, politički, kulturni i pravni.
Takođe, student bi trebalo da može da prepozna tendencije u razvoju modernog društva i njegovog odnosa prema pravnoj nauci.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predmet i metod sociologije
Sociološka teorija
Smisao izučavanja sociologije u okviru prava
Sociologija kao nužan element u zaokruženom i kritičkom obrazovanju pravnika
Kultura, društvo i pojedinac
Tipovi društava
Moderno društvo
Opšta obeležja najvažnijih epoha u razvoju ljudskog roda
Društvena interakcija
Etnička i rasna pripradnost
Stratifikacija i klasna kultura
Moderne organizacije
Rad i privredni život
Vladavina
Politička moć
Religija
Masovni mediji i popularna kultura
Revolucije i društvene promene
Globalna promena i ekološka kriza
Literatura: a) osnovna: Marjanović, M., Markov, S.: Osnovi sociologije, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Novi Sad, 2008.;
b) dodatna: Mitrović M.: Uvod u sociologiju i sociologiju prava, Pravni fakultet, Službeni glasnik, Beograd, 2007.; Minić V.:
Sociologija, Naučna KMD, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.05
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Ustavno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Ljiljana M. Slavnić
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, II semestar
Broj ESPB: 14
Uslov: /
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima ustavnog prava kao grane prava u pravnom sistemu i kao nauke koja
čini njegovu teorijsku osnovu. Upoznavanje sa ustavno-pravnom materijom, političkim institucijama koje se odnose na najvišu
vlast države, njenu strukturu, organizaciju i funkcionisanje, razumevanje kako osnovnih uporedno-pravnih, tako i pozitivnopravnih ustanova i institucija.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže poznavanje osnovnih pojmova ustavnog prava; može da opiše i objasni
strukturu, organizaciju i funkcionisanje političkih institucija koej se odnose na najvišu vlast države; ume da definiše osnovne
pozitivnopravne ustanove i institucije ustavnog prava; ume da identifikuje osnovne ustavne institucije i njihovo funkcionisanje,
kao i domene i ograničenja državne vlasti u pojedinim segmentima
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predmet, naziv, metod i izvori ustavnog prava
Pojam, sadržina, svojstva ustava
Klasifikacije ustava
Donošenje i promena ustava
Opšte karakteristike razvoja ustavnosti u svetu
Ustavi Srbije
Državna vlast: razmatranja o državi, suverenosti, legitimitetu i funkcijama državne vlasti
Sistemi državne vlasti, načelo podele vlasti, načelo vladavine prava
Obeležja Republike Srbije (spoljašnja i unutrašnja), sistem podele vlasti, politički sistem, načela ekonomskog i
socijalnog uređenja
Ustavno uređenje Republike Srbije
Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, državna uprava, Ombudsman, Vojska, sudska vlast
Ustavne institucije
Ustavnost i zakonitost i Ustavni sud
Teritorijalno uređenje
Ljudska i građanska prava i slobode
Literatura: a) osnovna: Slavnić LJ., Ustavno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2007; Srdić, M.: Ustavno pravo,
Privredna akademija, Novi Sad, 2006.; b) dodatna: Marković, R.: Ustavno pravo i političke institucije, Justinijan, Beograd,
2005.; Pajvančić, M.: Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo, Privredni savetnik, Projuris, Novi Sad, 2003.god.;
Slavnić, LJ.: Federalizam i ustavno sudska funkcija, Partenon, Beograd, 2000.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:6x15=90
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
4x15=60
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.06
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Osnovi informatike
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Branko B. Latinović
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, II semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Cilj predmeta Osnovi informatike je poznavanje rada na računaru u skladu sa potrebama savremenog društva.
Imajući u vidu da studenti imaju različit nivo poznavanja rada na računaru , za one koji imaju napredniji nivo znanja predviđene
su lekcije u skladu sa tim.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da otkuca i manipuliše tekstom u word-u; da samostalno koristi internet radi
pretraživanja potrebnih sadržaja; da napravi tabelu osnovne složenosti u Excel-u; da pripremi jednostavnu Power Point
prezentaciju (navedene osnovne radnje poznavanja rada na računaru su u nivou međunarodno priznatog serfitikata ECDL start).
Sadržaj predmeta :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvod u operativne sisteme, Windows okruženje
Desktop, Ikone, Taskbar, Prozori
Prilagođavanje lokalnom okruženju (latinično i ćirilično pismo)
Windows explorer/ browser-i: Pokretanje, izgled, strukrura
Word: Unos teksta, Uređivanje teksta
Rukovanje word dokumentima
Pregled i štampanje dokumenata
Formatiranje znakova i pasusa
Formatiranje stranica
Korišćenje stubaca i tabela
Dodavanje slika dokumentu
Excel: Rukovanje radnom sveskom
Uređivanje radnih listova
Formatiranje podataka
Formule i funkcije, dijagrami i slike
Liste podataka
Štampanje
Povezivanje sa drugim programima
Power Point
Davanje foldera na korišćenje drugima (share)
Internet
Literatura: a) osnovna: Veljović A.: Praktikum Windows, Word, Excel, Power point, Megatrend Univerzitet, Beograd, 2005; b) dodatna:
Heidi Steele: Microsoft office, word kao od šale, CET Computer Equipment and Trade, Beograd, 2003; Nancy Warner: Excel kao od šale,
CET Computer Equipment and Trade, Beograd, 2002. ; Pantić N. i D., Word za Windows, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne
nauke“Vinča“, Beograd, 1992; Intermex, Mali vodič u svet računara, Intermex, Beograd, 2003.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.07
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Pravna etika
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Zdravko Đ. Jež
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, II semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Upoznavanje sa značenjem termina pravna etika i upoznavanje sa Kodeksom profesionalne etike advokata.
Ukazivanje na značaj pravne etike i njeno razumevanje. Studenti će biti upoznati sa veštinama koje se stiču izučavanjem pravne
etike i sa osnovnim normama ponašanja koje je usvojeno u svetu pravne nauke i pravne prakse.
Ishod predmeta: Student će biti sposoban da pokaže razumevanje pravne etike i njenog značaja kroz praktične primere iz
pravne prakse; da može da navede osnovne principe profesionalne etike pravnika i advokata i pokaže poznavanje sadržaja
Kodeksa profesionalne etike advokata.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izvori pravne etike u Srbiji
Osnovi profesionalne etike i odgovornosti
Profesionalna odgovornost advokata
Stručnost, savesnost, profesionalni ugled
Istupanje u javnosti i stručni rad
Nespojivi poslovi
Zabrana reklamiranja
Advokat i klijent; Advokatska tajna
Prihvatanje i odbijanje zastupanja
Obaveze prema klijentu
Nedopušteni postupci
Otkazivanje zastupanja
Advokatska kancelarija
Nagrada i naknada troškova
Međusobni odnos advokata
Advokat i advokatska komora
Advokat, sud i drugi organi vlasti
Advokat i advokatski pripravnik
Advokat i suprotna stranka
Profesionalna odgovornost sudija; Profesionalna odgovornost tužilaca
Komparativna analiza standarda vezanih za pravnu etiku u Srbiji i Evropskoj Uniji, Japanu i S.A.D.
Praktičan rad: Hipotetički problemi i rešavanje problema iz ove tematike (sudske odluke)
Literatura: osnovna: Kodeks profesionalne etike advokata, Advokatska komora Jugoslavije, Beograd, 1999. dodatna: James E. Moliterno,
R. Vasić, Z. Kostić, R. Dragićević - Dičić: Projekat Vladavina prava u Srbiji ''Pisanje pravnih dokumenata i istraživanje'', materijali za
izborni predmet Pravna etika, za pravne fakultete u Srbiji, Srpski standardi uz komparativni pregled, Nacionalni Centar za Državne sudove i
USAID, Beograd, 2006; Zakon o advokaturi ("Sl. list SRJ", br. 24/98, 26/98 - ispr., 69/2000 - odluka SUS, 11/2002 i 72/2002 - odluka SUS)
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.08
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Nemački jezik – opšti deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Gordana M. Bugarski
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, II semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim elementima strukture nemačkog jezika i razvijanje osnovnih komunikativnih
sposobnosti neophodnih za uspešno snalaženje u raznim životnim situacijama. Automatizacija akustičko motornih obrazaca
jezičke građe i istovremeno razvijanje jezičkih veština – čitanja, razumevanja, pisanja i govora..
Ishod predmeta: Student bi trebalo da razume, čita i piše jednostavan tekst na nivou kolokvijalnog jezika. Da pokaže
sposobnost vođenja jednostavne govorne komunikacije; pokaže osnovno poznavanje nemačkog društva, religije i istorije.
Sticanje potrebnog nivoa znanja za pohađanje kursa poslovnog nemačkog jezika
Sadržaj predmeta:
• Familie Weber – Porodica Veber: Predstavljanje, glasovi u nemačkom jeziku, lične i prisvojne zamenice, prezent glagola „sein“ ; Zu
Hause – Kod kuće: Svakodnevne obaveze članova porodice, pozdravi, postavljanje pitanja pomoću „Wer?“,“Was?“, „Wo?“ i „Wie?“;
Helga und Lotte – Helga i Lote: Poseta prijateljici i upoznavanje sa članovima porodice,negacija „nicht“, antonimi, brojevi 1 – 100.
• Geographie – Geografija: Evropa, Nemačka, najveći nemački gradovi; Srbija-glavni grad; geografski pojmovi, strane sveta, susedne zemlje,
jezici; neodređeni član „ein“, brojevi do milion, godine; Das Haus – Kuća / Die Wohnung – stan: Opisivanje kuće-stana, odrednice za
pravac; prezent glagola „haben“, imenice i njihov određeni član, odr.član i lične zamenice 3.lica jednine i množine, neodr.član u nominativu
i akuzativu, negacija „kein“; Heute nachmittag- Današnje popodne: Slobodno popodne, doba dana i godine, prezent, negacija „kein“ u
akuzativu;
• Im Geschäft / Im Kaufhaus– U prodavnici/U robnoj kući: Kupovina u papirnici, plaćanje,boje, odeća i obuća, sat, sabiranje, množina
imenica, člana, prisvojnih zamenica i negacije „kein“, pridevi, glagoli sa akuzativom; Herr Weber in Düsseldorf – Gospodin Njeber u
Dizeldorfu: Poslovni put, smeštaj u hotelu, obroci, piće i hrana, komunikacija sa osobljem; dativ, objekat u dativu i akuzativu; Eine
Einladung – Poziv u posetu: Poseta prijateljima; predlozi sa dativom, Izražavanje želja, pisanje pozivnica; dativ i ličnih zamenica,
komparativ i superlativ
• Auskunft im Hotel-Informacije u hotelu: Snalaženje u nepoznatom gradu, imenovanje mesta, opisivanje puta; lične zamenice u dativu,
zamenica „man“; Ferienpläne – planovi za godišnji odmor: dogovor o vremenu, destinaciji, putu, prevoznom sredstvvu i sl.; predlozi sa
akuzativom, bezlično „es gibt“; Besuch in der Fabrik/Poseta fabrici: lične zamenice u akuzativu; Im Reisebüro/ U turističkoj agenciji: Izbor
prevoznog sredstva, rezervacija vozne karte; Glagoli sa odvojivim prefiksom, modalni glagol „müssen“; Auf dem Bahnhof : Predlozi sa
akuzativom i dativom
• Der Vormittag einer Hausfrau / Prepodne jedne domaćice: Kućni poslovi; genitiv, deklinacija imenica; Neumanns gehen ins Kino /
Nojmanovi odlaze u bioskop: Odlazak u bioskop; Povratni glagoli; Der Taschendieb / Pljačka (I/II): Imperfekt, jaki glagoli, pokazne
zamenice; Ein Gespräch über Serbien / Razgovor o Srbiji: Osnovne informace o Srbiji; Futur; Was haben Sie vorige Woche gemacht? / Šta
ste radili prethodne nedelje?: Utisci sa službenog puta i izleta; Perfekt slabih glagola: Aufenthalt in Wien/Boravak u Beču: Boravak u Beču
(razgovor), perfekt jakih glagola
• Wie war es bei Lotte / Kako je bilo kod Lote: Obrada teksta; perfekt glagola sa odvojivim prefiksom; Eine Verabredung / Dogovor:
Dogovor o odlasku u bioskop; Perfekt povratnih glagola; Upitne zamenice.
Literatura: Osnovna: Ksenija Jerković, Tamara Marčetić, Cvijeta Žmegač: Deutsches Lehrbuch – Grundstufe, Centar za
učenje stranih jezika-Zagreb, 1985 Pomoćna: Ivo Medić: Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga-Zagreb,2003.; Gerhard
Helbig, Joachim Buscha: Kurze deutsche Grammatik für Ausländer,VEB Verlag-Leipzig,1980.; Prilozi sa interneta
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja , Vežbe, interaktivni oblici nastave, konverzacija.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.09
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Engleski jezik-opšti deo (elementary)
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Jelena R. Mijailović
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, II semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Engleski jezik-opšti deo (elementary) predstavlja preduslov za učenje poslovnog engleskog jezika čime se
obezbeđuje kontinuitet učenja stranog jezika što je od izuzetnog značaja za razvoj budućih mladih pravnika u razvijenom
društvu, koji pretenduju da budu deo razvijene EU. Svaka lekcija obuhvata gramatiku koja je prilagođena nivou znanja
studenata date grupe.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da ume da napiše jednostavan stručan tekst na engleskom jeziku uz pomoć rečnika, što
predstavlja osnovu za kasnije pisanje složenijih stručnih tekstova na poslovnom engleskom jeziku; da može da čita i razume
bazičnu stručnu literaturu; da pokaže sposobnost vođenja jednostavne stručne komunikacije.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verb to be
Possessive adjectives
Present Simple 1
Present Simple 2
There is/are
How many....?
Prepositions of place
can/can’t
was/were
Past Simple 1
Irregular verbs
Time expressions
Past Simple 2
Negatives ‘ago’
Count and uncount nouns
Comparatives and Superlatives
Present Continuous
Going to
Infinitive of purpose
Adjectives and adverbs
Present Perfect, ever,never, yet and just
Present Perfect and Past Simple
Svaka jedinica se obrađuje kombinacijom teksta, gramatike, vežbi za bogaćenje vokabulara, dijalozima iz svakodnevnog
govora, vežbama čitanja, pisanja, govora i slušanja.
Literatura: osnovna: Headway, Elementary, Student’s book; Liz and John Soars, Oxford, 2007 Dopunska: Rečnici,
gramatika, Workbook, Headway, Elementary, Oxford, 2006
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja; Vežbe, Konsultacije, Seminari
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
40
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
25
seminarski rad
15
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.10
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Uvod u građansko pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Rok F. Lampe
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, III semestar
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim znanjima o građanskom pravu, njegovim osnovnim pojmovima, koji predstavljaju
osnovu pravne terminologije za porodicu građanskopravnih nauka. Usvajanje znanja o izvorima građanskog prava, tumačenju i
popunjavanju pravnih celina., svojini, pojmu fizičkog lica u građanskom pravu, subjektu i objektu fizičkog lica, zastupanju,
rokovima.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može pravilno da se koristi pravnom terminologijom koja se odnosi na porodicu
građanskopravnih nauka; da može da pokaže detaljno razumevanje osnovnih pojmova građanskog prava kao što su subjekti
imovinskopravnog odnosa, fizička i pravna lica, imovinskopravni odnos, pravni posao; da ume da definiše pojam stvarnog prava
i navede vrste stvarnog prava; da ume da deifniše pojam i sadržinu prava sovjine kao i da navede i objasni osnovne vrste
svojine.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam, predmet, sistematika, metod i izvori imovinskog prava
Subjekti imovinskogpravnog odnosa: pojam, fizička i pravna lica, imovinskorpavni odnos
Pravni poslovi: pojam i dejstvo, razgraničenje, podela pravnih poslova, modifikacija pravnog prosla, sastojci pravnog
posla
Zastupanje: Pojam, dejstvo, vrste
Nevažeći pravni poslovi: ništavi i rušljivi pravni poslovi
Zloupotreba prava
Dejstvo proteka vremena na imovinska prava
Vršenje i zaštita subjektivnih prava
Sticanje i prestanak imovinskih prava
Pojam i obeležja stvarnog prava
Podela stvarnih prava, Hartije od vrednosti, Legitimacioni znaci
Državina, Subjekti državine, Predmet državine, Vrste državine, Pribavljanje i gubitak državine, Zaštita državine
Pravo svojine: Pojam prava svojine, Sadržina prava svojine, Ograničenja prava svojine, Sticanje prava svojine,
Prestanak i zaštita prava svojine, Susvojina, Zajednička svojina, Etažna svojina, Državna svojina, Društvena svojina
Stvarno pravo na tuđoj stvari: pravo službenosti, Založno pravo,
Zemljišni registri
Upisi u zemljišne knjige; Tapijski sistem
Literatura: a) osnovna: Babić I.: Osnovi imovinskog prava, Službeni Glasnik, Beograd, 2003; Babić I.: Uvod u građansko i
stvarno pravo, Projuris, Beograd, 2005. b) dodatna: Nikolić, D.: Uvod u sistem građanskog prava, Pravni fakultet, Novi
Sad, 2001; Popov, D.: Građansko pravo (Opšti deo), Službeni glasnik, Beograd, 2001;.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.11
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Nasledno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Milan B. Počuča
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, 3 semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja o naslednom pravu i pravilima o nasleđivanju. Sticanje znanja potrebnih za
primenu i tumačenje propisa o nasleđivanju i propisa o vanparničnoj proceduri. Savladavanje veština deobe nasleđa, pojma
nužnog dela nasleđa i zaveštanja.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da bude pokaže detaljno teorijsko znanje o pravilima o nasleđivanju; da razume i tumači
propise o nasleđivanju i propise o vanparničnoj proceduri; da može pravilno da primeni svoje teorijsko znanje o ustanovama i
propisima o nasleđivanju na rešavanje konstruisanih pravnih slučajeva; da može da sastavi osnovna pravna dokumenta iz ove
oblasti (zaveštanje, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o deobi
nasledstva).
Sadržaj predmeta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam naslednog prava; Načela, izvori i pretpostavke za nasleđivanje
Pretpostavke za nasleđivanje: pojam, smrt ostavioca, proglašenje nestalog lica za umrlo, postojanje naslednika
Zaostavština: pojam, predmet nasleđivanja, prava koja nisu predmet nasleđivanja
Odricanje od nasleđa: odricanje od neotvorenog nasleđa, odricanje od nasleđa koje je otvoreno, odricanje u korist
određenog naslednika, nemogućnost odricanja od nasleđa
Osnovi pozivanja na nasleđe; Nasleđivanje po osnovu zakona
Činjenice na osnovu kojih se nasleđuje na osnovu zakona, nasledni redovi
Redovni zakonski nasledni redovi, posebna pravila za neke zakonske naslednike
Imperativno zakonsko nasleđivanje: Nužni naslednici; Pojam i priroda prava na nužni deo
Nužni i raspoloživi deo, lišenje prava na nužni deo, krug nužnih naslednika, veličina nužnog dela, povreda nužnog
dela, izračunavanje nužnog dela, smanjenje nužnog dela, Zastarelost zahteva
Isključivanje iz nasleđa: oijam, isključenje nužnih naslednika, lišenje nužnih naslednika
Uključivanje poklona i legata u nasledni deo; Republika Srbija kao zakonski naslednik
Nasleđivanje na osnovu zaveštanja: Zaveštajna sposobnost, Oblici zaveštanja
Sadržina i tumačenje zaveštanja:Ništavost i rušljivost zaveštanja, Opoziv zaveštanja, Dokazivanje uništenog ili
sakrivenog zaveštanja
Odgovornost za ostaviočeve dugove, Deoba nasledstva, Ugovori u naslednom pravu, Ostavinski postupak, Šeme
krvnog srodstva, Obrasci testamenata i ugovora
Praktična nastava: šema krvnog srodstva i šeme zakonskih naslednika na tabli, rešavanje zadataka na tabli, obrasci testamenata i
ugovora – primeri iz stvarnog života, simulacija suđenja.
Literatura: a) osnovna: Babić, I. : Nasledno pravo, Službeni list SRJ, Beograd, 2007, b) dodatna: Antić, O.: Nasledno
pravo,Pravni fakultet, Beograd, 2004; Momčilović, R., Živanović, M.: Nasledno pravo, Prosveta, Novi Sad 2000; Zakon o
nasleđivanju, Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003; Babić I.: Komentar zakona o nasleđivanju, Službeni list SRJ, Beograd, 2002.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, diskusije, časovi seminara, istraživački projekti, simulacija rada sudskih ili upravnih
organa, individualne i grupne konsultacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.12
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Krivično pravo - opšti deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Zoran S. Pavlović
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, III semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položeni ispiti iz predmeta Uvod u pravo, Ustavno pravo i Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Upoznavanje sa dogmatikom krivičnog prava, prikaz odnosa krivičnog prava i drugih pravnih grana, učenje o
krivičnom delu i krivičnim sankcijama. Opšti deo krivičnog prava uvodi studente postepeno u suštinu opštih pojmova krivičnog
prava neophodnih za razumevanje ove veoma složene i značajne grane prava u savremenom društvu.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže detaljno razumevanje osnovnih pojmova krivičnog prava (krivična odgovornost,
izvršenje krivičnog dela, osnovi za isključenje postojanja krivičnog dela, sticaj i deoba i sl.) i učenja o krivičnom delu i
krivičnim sankcijama; da može da objasni odnos krivičnog prava sa krivičnim procesnim pravom (opšti i posebni deo), kao i sa
posebnim delom krivičnog prava.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam i predmet krivičnog prava; Načela; Izvori krivičnog prava;
Tumačenje i analogija u krivičnom pravu;
Vremensko i prostorno važenje krivičnog zakona;
Odnos krivičnog prava i drugih grana prava;
Pojam međunarodnog krivičnog prava;
Nastanak i razvoj međunarodnog krivičnog prava;
Međunarodna krivična dela;
Krivična i komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu;
Krivično zakonodavstvo Srbije i pojam elementa i biće krivičnog dela;
Izvršenje krivičnog dela;
Osnovi koji isključuju postojanje dela;
Stadijumi izvršenja krivičnog dela;
Sticaj i deoba krivičnih dela;
Saučesništvo, pojam i oblici; Izvršilaštvo i saizvršilaštvo;
Podstrekavanje; Pomaganje; Granice odgovornosti i kažnjivosti saučesnika;
Krivica, pojam krivice, elementi krivice
Uračunljivost, neuračunljivost, Bitno smanjena neuračunljivost, Actiones libere in causa.
Krivične sankcije, pojam i vrste krivičnih sankcija;
Kazne; Mere upozorenja; Mere bezbednosti; Krivične sankcije za maloletnike;
Gašenje krivičnih sankcija;
Rehabilitacija, pravne posledice osude, amnestija, zastarelost
Krivična dela od posebnog značaja;
Literatura: a) osnovna: Ignjatović, A.: Krivično pravo-opšti deo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006. b) dodatna: Đorđević, M. i
Đorđević, Đ.: Krivično pravo, Privredni savetnik, Projuris, Beograd, 2005.; Stojanović, Z.: Krivično pravo – opšti deo, Službeni Glasnik,
Beograd, 2002.; Stojanović, Z.: Komenatar krivičnog zakonika, Službeni glasnik, Beograd, 2006.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije, sudska praksa, praksa u pravosudnim
organima, vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.13
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Privredno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Ivanka M. Spasić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama , III semestar
Broj ESPB: 9
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Upoznavanje sa pojmovima privrednih subjekata, njihovom pravnom položaju, sa pravnim poslovima između
privrednih subjekata na tržištu učenjem o ugovorima robnog prometa, odnosno bankarskim poslovima, postupku osnivanja i
funkcionisanja privrednih subjekata na tržištu roba i kapitala u okviru privrednog sistema zemlje.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da opiše i objasni postupak osnivanja privrednih subjekata u nacionalnom
privrednom sistemu, da navede najvažnije ugovore robnog prometa i identifikuje njihove osnovne elemente (pojašnjenje
ugovorne strane, sredstva obezbeđenja); da ume ispravno da popuni i objasni elemente osnovnih hartija od vrednosti.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam, predmet, izvori, metodi i odnos privrednog prava i drugih grana prava;
Istorijski razvoj privrednog prava
Izvori privrednog prava
Hijerarhija izvora privrednog prava
Subjekti privrednog prava, preduzetnik, privredno društvo (individualizacija, delatnost, sedište, zastupanje, osnovanje i upis u
registar i zaštita interesa privrednih društava);
Pojedine pravne forme privrednog društva, upravljanje privrednim društvom, povezivanje privrednih društava, reorganizacija;
Prestanak privrednog društva, stečaj, likvidacija, banke, društva za osiguranje, zadruge;
Berze hartija od vrednosti, vrste berzi, javna preduzeća, slobodne zone, privredne komore, poslovno udruženje, arbitražno rešavanje
sporova u privredi, nadzor nad zakonitišću rada privrednih organizacija;
Ugovori robnog prometa, pojam, vrste, obezbeđenje;
Ugovor o kupovini i prodaji, vrste, obaveze kupca i prodavca;
Ugovori o trgovinskom zastupanju, posredovanju, nalogu, komisionu, špediciji, uskladištenju, lizingu, kontroli robe, osiguranju;
Ugovori o prevozu, pomorskom prevozu, prevozu robe železnicom, drumskom prevozu, vazdušnom prevozu;
Izdavački ugovor, ugovor o licenci, know-how,faktoringu, turističkim uslugama, građenju, inžinjeringu, franšizingu, forfetingu i
time sharing ugovori;
Pojam, vrste, subjekti bankarskih poslova;
Pojam, vrste i odlike hartija od vrednosti;
Menica, ček, obveznice, akcije, konosman, skladišnica, prenosivi tovarni list, legitimacioni papiri i znaci, kreditne karte.
Praktična nastava: uvid u osnivačke akte pravnih subjekata i hartije od vrednosti.
Literatura: a) osnovna: Carić S., Vitez M, Veselinović J.; Privredno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006; b)
dodatna: Babić, I.: Privredno pravo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2005.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja: 3x15=45
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
Vežbe:
/
3x15=45
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Šifra: P.OP.O.14
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Prekršajno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Ivan Ž. Joksić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, IV semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit iz Krivičnog prava i Krivičnoprocesnog prava
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i institutima prekršajnog prava.Sticanje znanja o specifičostima prekršaja
kao posebnog oblika kažnjivog postupanja, specifičnostima prekršajne odgovornosti, postupka za primenu prekršajnih sankcija i
organima nadležnim za postupanje radi uspešnog uključivanja u praksu postupanja pred prekršajnim organima..
Ishod predmeta: Student bi trebalo da bude sposoban da pravilno identifikuje mesto prekršajnog prava u pravnom sistemu,
naročito u odnosu na upravno i krivično pravo; da pokaže detaljno razumevanje pojma prekršaja i da može da objasni odnos
prekršaja i drugih kažnjivih radnji; da može da objasni tok prekršajnog postupka, kao i da identifikuje njegove specifičnosti u
odnosu na krivični postupak; da može da diskutuje o konkretnom primeru iz sudske prakse.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opšta pitanja prekršajnog prava
Sistem prekršajnog prava
Oblici kažnjivih delatnosti
Prekršaj kao oblik kažnjivog postupanja
Elementi opšteg pojma prekršaja
Elmenti prekršajne odgovornosti
Saučesništvo kod prekršaja
Prekršajne sankcije
Prekršajne sankcije prema maloletnicima
Vrste i oblici prekršaja
Prekršajni postupak
Principi prekršajnog postupka
Nadležnost prekršajnih organa
Subjekti prekršajnog postupka
Predmeti prekršajnog postupka
Prethodni postupak i pretres
Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i ostalih subjekata
Dokazi u prekršajnom postupku
Redovni pravni lekovi; Vanredni pravni lekovi
Posebni prekršajni postupci
Izvršenje prekršajnih sankcija
Praktična nastava: Pisanje radova iz oblasti prekršaja, poseta prvostepenom i drugostepenom Organu za prekršaje.
Literatura: a) osnovna: Kokolj M.: Prekršajno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2007.;b) dodatna: Đorđević Đ. : Prekršajno pravo,
Policijska akademija, Beograd, 2004.; Jelačić M.: Prekršajno pravo, Službeni glasnik, Beograd, 2004.; Pihler, S.. Prekršajno pravo, Graphica
Academica, Novi Sad, 2000.
Broj časova aktivne nastave
Predavanja:2x15=30
Vežbe3x15=45
Ostali časovi
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije, sudska praksa, izlaganja pojedinih slučajeva iz
prakse od strane istaknutih stručnjaka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
praktična nastava
20
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.15
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Radno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Milutin L. Đuričić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, IV semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim pitanjima radnog prava, kolektivnom i individualnom ugovoru o radu u modernom
značenju kao i odnosima između poslodavca i radnika (pojam radnog odnosa; pravno uređivanje radnih odnosa; koji su opšti i
posebni uslovi koji se moraju zadovoljiti prilikom zasnivanja radnog odnosa; pojam ugovora o radu; radno vreme; odmori).
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da pokaže razumevanje osnovnih pojmova iz oblasti radnog prava (radni odnos,
ugovor o radu, kolektivni ugovori, radno vreme, socijalno osiguranje); da može da objasni odnos pojma individualnog i
kolektivnog ugovora o radu; da može da uz pravnu argumentaciju na osnovu činjeničnog stanja pruži pravni savet za zaštitu
prava iz radnog odnosa; da može uz pomoć odgovarajućeg pravnog izvora (zakon o radu i kolektivni ugovor) sastavi
individualni ugovor o radu.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvodna pitanja: Pojam i predmet radnog prava
Načela radnog prava
Izvori radnog prava
Radni odnosi: Pojam radnog odnosa
Kolektivni ugovori
Zasnivanje i načini zasnivanja radnog odnosa; Specifični radni odnosi
Zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima
Ugovor o pravima i obavezama direktora
Naknada štete
Radno vreme; Odmori i odsustva
Zaštita na radu; Zaštita na radu po međunarodnim konvencijama; Mere zaštite na radu
Povrede na radu i profesionalne bolesti
Prava po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti
Radni odnosi u državnim organima
Socijalno osiguranje
Zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje
Praktična nastava: Putem vežbi studenti će se neposredno upoznavati sa pravnim dokumentima- zakonima kolektivnim
ugovorima i opštim aktima preduzeća kao što su osnivačka akta pravilnici, ugovori o radu i dr.
Literatura: a) osnovna: Srdić, M.: Radno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006.; b) dodatna: Brković, R.: Radno
pravo, Projuris, Privredni savetnik, Beograd, 2003.; Ivošević Z.: Radno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni
glasnik, Beograd, 2007.; Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05).
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave
Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici nastave, prezentacije,
diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.16
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Porodično pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Rok F. Lampe
Status: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, IV semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija
Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih pojmova porodičnog prava. Uočavanje veza i razlika porodičnog prava i ostalih grana
građanskog prava. Učenje o ustanovama i institutima porodičnog prava u našem pravnom sistemu.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da: ume da objasni osnovne institute porodičnog prava u pravnom sistemu Srbije; da ume da
identifikuje i objasni veze i razlike između porodičnog prava i ostalih grana građanskog prava; da pokaže sposobnost da, uz dato
činjenično znanje, primeni teorijsko znanje i adekvatne pravne norme iz oblasti pordičnog prava, na konkretan pravni odnos
(bračna/vanbračna zajednica, hraniteljstvo, usvojenje, starateljstvo).
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Porodično pravo- osnovni pojmovi
Porodica
Srodstvo
Lično ime
Izvori porodičnog prava
Cilj sadržina i struktura porodičnog zakona
Bračno i partnersko pravo- pojam i načela
Sklapanje braka
Dejstva praka
Prestanak braka
Vanbračna zajednica
Zajednica lica istog pola
Dečije (roditeljsko) pravo
Roditeljsko (porodično) pravo
Porodični status deteta:
Utvrđivanje bračnog očinstva
Roditeljstvo i začeće uz biomedicinsku pomoć
Postupak u sporu očinstvu i materinstvu
Odnosi deteta i roditelja
Odnosi između srodnika
Usvojenje
Hraniteljstvo
Starateljsko pravo: osnovni pojmovi
Starateljstvo: postupak stavljanja pod starateljstvo, vrste, prestanak starateljstva
Literatura: a) osnovna: Kovaček-Stanić, G.: Porodično pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, 2007; b) dodatna: Babić, I.:
Porodično pravo, Službeni glasnik, Beograd, 1999; Porodični zakon, Projuris, Beograd, 2005.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
Predavanja:
2x15=30
/
3x15=45
Metode izvođenja nastave: Predavanja, diskusije, časovi seminara, istraživački projekti, simulacija rada sudskih ili upravnih
organa, individualne i grupne konsultacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra:P.OP.O.17
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Krivično pravo - posebni deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Zoran S. Pavlović
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, IV semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit iz predmeta Krivično pravo – opšti deo
Cilj predmeta: Upoznavanje sa dogmatikom posebnog dela krivičnog prava je veoma značajno za buduće pravnike.
Ovladavanje pojmovima pojedinih krivičnih dela pomoći će našoj zemlji da proširi broj visokokvalitetnih kadrova u ovoj
oblasti, a našim studentima da usvoje znanja o konkretnim krivičnim delima i sankcijama za njih.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da navede minimalno dva krivična dela iz svake od grupa krivičnih dela; da može na
periodičnim ispitivanjima da opiše u osnovnim elemntima 70% krivičnih dela u njihovim osnovnim oblicima; da može da
navede i definiše vrste krivičnih sankcija koje postoje u nacionalnom sistemu i da pokaže razumevanje odnosa između lakših i
težih oblika krivičnih dela.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam, zadatak i podela posebnog dela krivičnog prava
Krivična dela protiv života i tela
Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka
Krivična dela protiv izbornih prava
Krivična dela protiv prava na osnovu rada
Krivična dela protiv časti i ugleda
Krivična dela protiv polne slobode
Krivična dela protiv braka i porodice
Krivična dela protiv zdravlja ljudi
Krivična dela protiv intelektualne svojine
Krivična dela protiv životne sredine
Krivična dela protiv sigurnosti ljudi i imovine
Krivična dela protiv privrede
Krivična dela protiv imovine, računarskih podataka platnog prometa i privrednog poslovanja
Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja
Krivična dela protiv državnih organa; Krivična dela protiv pravosuđa
Krivična dela protiv javnog reda i mira
Krivična dela protiv pravnog saobraćaja; Krivična dela protiv službene dužnosti
Krivična dela protiv vrednosti zaštićenih međunarodnim pravom
Krivična dela protiv Vojske Srbije
Literatura: a) osnovna: Ignjatović, A.: Krivično pravo-posebni deo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006.; b) dodatna:
Đorđević, M. i Đorđević, Đ.:Krivično pravo, Privredni savetnik, Projuris, Beograd, 2005.; Stojanović, Z. i Perić, O.:Krivično
pravo, Službeni glasnik, Beograd, 2002.; Lazarević LJ.: Krivično pravo – posebni deo, Savremena administracija, Beograd,
2000.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije, sudska praksa, praksa u pravosudnim
organima, vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.18
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Upravno pravo – opšti deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Mlađen S. Mandić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama ,V semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravnih institucija i Ustavno pravo.
Cilj predmeta: Usvajanje opštih upravnopravnih instituta, na nivou koji omogućuje analizu zakonskih normi koje uprava
primenjuje, izradu upravnih akata i ostalih pisanih podnesaka. (upotreba žalbe i drugih pravnih lekova u upravnom postupku,
podnošenje tužbe u upravnom sporu)
Ishod predmeta: Student treba da bude sposoban da pokaže razumevanje opštih upravnopravnih instituta kroz analizu
zakonskih normi koje upravni organi primenjuju u svom radu; da ume da izradi upravne akte i ostale pisane podneske u
upravnom postupku (žalba i drugi rpavnilekovi, tužba u upravnom sporu); da pokaže sposobnost primene upravnopravnih normi
na pojedinačni pravni slučaj prilikom rešavanja upravnih stvari.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upravno pravo, upravni postupak
Pojmovna određenja: pojam upravnog prava, organi nadležni za sprovođenje ZUP-a, Subjekti (lica) na koje se primenjuje ZUP
Upravna stvar, Upravno pravna grana;
Pojam uprave; Upravni odnosi;
Odnos upravnog prava sa drugim granama prava;
Predmet, cilj, sadržina i metod upravno-pravne nauke;
Upravni postupak;
Osnovna načela upravnog postupka;
Nadležnost za rešavanje u upravnom postupku;
Učesnici u upravnom postupku;
Upravno pravni akt;
Dostavljanje, rokovi, troškovi postupka,
Prvostepeni postupak, Postupak do donošenja rešenja, Dokazivanje;
Rešenje: delimično dopunsko i privremeno rešenje, Rok za izdavanje rešenja, Ispravljanje grešaka u rešenju; Zaključak
Pravni lekovi: redovni i vanredni (žalba, ponavljanje postupka)
Naročiti slučajevi poništavanja, ukidanja i menjanja rešenja, Izvršenje
Upravni spor: stranke, pokretanje, tužba, prethodni postupak, redovan postupak, postupak po pravnim lekovima,presuda
Predlozi za reafirmaciju upravno-računskih sporova kao posebne vrste upravnih sporova
Praktična nastava: Pisanje radova iz oblasti pojedinačnih upravnih sporova.
Literatura: a) osnovna: Vrhovšek, M.: Upravno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006.god.; Tomić, Z., Upravno
pravno: sistem, Službeni list SRJ. Beograd, 2002. b) dodatna: Milosavljević, B.: Upravno pravo, Projuris, Beograd, 2005.;
Milkov D.: Upravno pravo, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad 2003; Propisi iz oblasti unutrašnjih
poslova.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.19
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Obligaciono pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Aleksandar V. Radovanov
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, V semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Uvod u građansko pravo
Cilj predmeta: Sticanje znanja o pravnim odnosima koji nastaju u prometu roba i usluga i potraživanjima koja nastaju u
prometu. Zbog opšteg značaja koji ima, obligaciono pravo se smatra”opštim delom svih prava”.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da definiše osnovne pojmove obligacionog prava, (obligacije, obligacioni odnos,
ugovor i ostale izvore obligacionog odnosa); da ume da sačini osnovne vrste obligacionih ugovora; da može da prilikom analize
teksta različitih ugovora identifikuje i objasni osnovne elemente sadržine pomenutih ugovora.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opšti deo: Značenje pojmova-obligaciono pravo, obligacija, obligacioni odnos;
Ugovor kao izvor obligacionih odnosa (pojam, uslovi, vrste, nevažeći, prestanak);
Tumačenje ugovora
Dejstvo ugovora
Posebna dejstva teretnih ugovora
Zaključivanje ugovora: pregovori, ponuda, prihvat ponude
Prouzrokovanje štete (odgovornost, krivica, protivpravnost, isključenje odgovornosti)
Odgovornost za opasne stvari i delatnosti
Naknada štete
Ostali izvori obligacija
Sticanje bez osnova; Nezvano vršenje tuđih poslova; Javno obećanje nagrade
Dejstva obligacionih odnosa, osiguranje ispunjenja, docnja;
Gašenje obligacija ispunjenje ili isplata, prebijanje, oproštaj duga, novacija, konfuzija, zastarelost, prekluzija;
Obligacije sa više dužnika ili poverilaca;
Zamena subjekta obligacionog odnosa (ustupanje potraživanja, preuzimanje duga, asignacija, zakonska subrogacija);
Posebni slučajevi odgovornosti
Jednostrana izjava volje
Zamena subjekata u oblikaciji
Zastarelost
Prestanak obligacija
Posebni deo: Ugovor o prodaji, Ugovor o razmeni, Ugovor o poklonu, Ugovor o zajmu, Ugovor o ostavi, Ugovor o posluzi, Ugovor
o ortakluku, Ugovor o zakupu, Ugovor o delu, Ugovor o punomoćstvu, Ugovor o doživotnom izdržavanju.
Literatura: a) osnovna: Radišić, J.: Obligaciono pravo, Nomos, Beograd, 2004., Antić O.: Obligaciono pravo, Pravni fakultet,
Službeni glasnik, Beograd, 2008. b) dodatna: Perović, S.: Obligaciono pravo, Službeni list SFRJ, Beograd,1990; Zakon o
obligacionim odnosima, Službeni Glasnik SFRJ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, 31/93
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, studijska grupa, stručna grupa, seminarski radovi, konsultacije, sudska praksa,
vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.20
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Krivično procesno pravo-opšti deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Aleksandar P. Ignjatović
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, V semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit iz predmeta Krivično pravo-opšti deo i Krivično pravo-posebni deo
Cilj predmeta: Upoznavanje sa krivičnim postupkom kao sredstvom kojim država sprovodi borbu protiv kriminaliteta.
Takođe, ostvarivanjem predviđenog naučno-nastavnog zadatka omogućilo bi se studentima da ovladaju predmetom, subjektima,
osnovnim načelima na kojima počiva krivično procesno pravo.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže poznavanje osnovnih načela krivičnog postupka; da ume da imenuje i definiše
osnovne institute krivičnog pocesnog prava (stranke, procesne radnje, dokazna sredstva...); da pokaže teorijsko znanje o pojmu i
vrstama procesnih radnji i dokaznih sredstava.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam i predmet krivičnog procesnog prava,
Izvori, primena i tumačenje krivičnog procesnog prava
Odnos krivično procesnog prava sa drugim granama prava,
Osnovna načela krivičnog postupka
Subjekti krivičnog postupka,
Krivični sud,
Nadležnost suda, sukob nadležnosti,
Izuzeće sudija,
Stranke u krivičnom postupku
Sporedni procesni subjeti
Subjekti imovinskopravnog odnosa
Ostali učesnici postupka
Procesne radnje, vrste procesnih radnji
O radnjama dokazivanja uopšte
Dokazna sredstva
Iskaz svedoka
Nesposobnost za svedočenje i oslobađanje od dužnosti svedočenja
Iskaz veštaka
Postupak veštačenja
Uviđaj, isprave, indicije
Radnje procesne prinude
Radnje odlučivanja
Praktična nastava:Putem vežbi studenti će se upoznati sa praktičnim vođenjem krivičnog postupka i izrade odluka. Praksa će biti sprovedena u
pravosudnim organima.
Literatura: a) osnovna: Stanojević P., Ignjatović A.: Krivično procesno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2007, Zakon o
krivičnom postupku i set propratnih zakona. b) dodatna: Grubač, M.: Krivično procesno pravo, Projuris, Beograd, 2005.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
praktična nastava
20
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.21
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Stvarno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Milan B. Počuča
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama; V semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit iz predmeta Uvod u građansko pravo
Cilj predmeta: Cilj predmeta je da studentima pruži neophodna znanja o pojmu stvari, ploda i proizvoda i njihovom pravnom
dejstvu. Pružanje znanja o načinima zaštite prava svojine i njegovim vrstama, kao i upisu prava svojine u zemljišne knjige, kao
obliku zaštite.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da ume da navede i objasni načine zaštite prava svojine, kao i vrste prava svojine, naročito
upis prava svojine u zemljišne knjige kao oblik zaštite; da pokaže detaljno razumevanje pojmova stvari, ploda i proizvoda i
njihovog pravnog dejstva; da poznaje i razume zemljišnoknjižni sistem i njegova načela.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stvarno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu
Opšti pojam: stvar, plodovi, proizvodi
Pojam i vrste državine
Pravo svojine
Sticanje prava svojine
Prestanak prava svojine
Zaštita prava svojine
Susvojina
Zajednička svojina
Stvarne službenosti
Lične službenosti
Založno pravo
Zakonsko i ugovorno pravo
Zakupčevo pravo
Stanarsko pravo
Zemljišnoknjižni sistem
Načela zemljišnoknjižnog sistema
Upisi u zemljišne knjige
Fikcija apsolutne tačnosti
Tapije
Jedinstvena evidencija
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Obrada poslovnih primera, prezentacije seminarskih radova.
Literatura a)osnovna: Stanković O., Orlić M., Stvarno pravo, Nomos, Beograd, 2004. b) dodatna: Nikolić D.: Osnovni izvori
stvarnog prava, Pravni fakultet, Novi Sad, 2007.; Babić I.: Osnovi imovinskog prava: uvod u građansko i stvarno pravo,
Službeni glasnik, Beograd, 2007.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra:P.Z.1.O.22
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena;
Naziv predmeta: Međunarodno javno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Nenad M. Avramović
Status predmeta: Obavezni predmet na osnovnim akademskim studijama, VI semestar
Broj ESPB: 6
Uslov: /
Cilj predmeta: Sticanje opštih i posebnih znanja o sistemu pravnih pravila koja uređuju odnose između međunarodnopravnih
pravnih subjekata, kao što su odnosi između država , država i međunarodnih organizacija, te odnose između samih organizacija.
Upoznavanje sa humanitarnim pravom i Ženevskim konvencijama, kao i njihovim pravnim značajem.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže sposobnost primene teorijskog znanja o sistemu pravnih pravila na konkretne
slučajeve iz prakse putem obrade opštih pitanja međunarodnog javnog prava kroz praktičan rad (Sase study); da pokaže
poznavanje načina funkcionisanja postupaka i izvora koji se primenjuju pred međunarodnim sudovima (Međunarodni krivični
sud i Evropski sud za ljudska prava).
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam, osnov, razvoj i osnovne karakeristike međunarodnog javnog prava;
Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava; Izvori međunarodnog prava
Međunarodno običajno pravo, opšta pravna načela, sudska praksa i doktrina, suđenje po pravdi,
Ugovorno pravo
Subjekti međunarodnog prava; Priznanje države / vlade
Sukcesija država, sudski imunitet države i njene imovine, osnovna prava i dužnosti država
Organizacija Ujedinjenih Nacija
Deliktna odgoovrnost subjekata međunarodnog prava
Odgovornost države za izuzetno opasne delatnosti
Pravila međunarodnog prava o odgovornosti pojeidnaca
Međunarodni krivični sud; Razvoj međunarodnog krivičnog prava
Ljudska prava i slobode; Evropski sud za ljudska prava
Diplomatsko i konzularno pravo
Pravila međunarodnog prava o vršenju državne vlasti u prostoru i međunarodnom saobraćaju
Granice
Međunarodno rečno pravo; Međunarodni drumski i železnički saobraćaj
Međunarodno vazduhoplovno pravo; Međunarodnopravna zaštita životne sredine
Rešavanje sporova
Međunarodno humanitarno pravo
Literatura: a) osnovna: Etinski R.: Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet, centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2007;
Đajić S.: Praktikum za međunarodno javno pravo: opšti deo, Pravni fakultet, centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2007, b)
dodatna: Avramov S., Kreća M.: Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet, Službeni glasnik, Beograd, 2007.; Kreća M.,
Paunović M.: Praktikum za Međunarodno javno pravo, Dosije, Beograd, 2002.; Avramović N.: Diplomatsko i konzularno
pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave:Predavanja, Vežbe, Studijska grupa, Stručna grupa, Seminarski radovi, Konsultacije, Sudska
praksa, Sase study, Vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.23
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Krivično procesno pravo-posebni deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Miloš V. Marković
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VI semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Krivično pravo-opšti deo; Krivično pravo-posebni deo i Krivično procesno pravo-opšti deo.
Cilj predmeta: Sticanje znanja o krivičnom postupku kao sredstvu kojim država sprovodi borbu protiv kriminaliteta. Sticanje
znanja o predmetu, subjektima, osnovnim načelima na kojima počiva krivično procesno pravo. Stvaranje visokokvalifikovanog
kadra za borbu protiv kriminala i korupcije.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže detaljno poznavanje toka krivičnog postupka (pretkrivični, glavni, postupak po
pravnim lekovima); da pokaže detaljno poznavanje pojma i vrsta procesnih radnji; da ume da izloži i detaljno objasni postupak
po pravnim lekovima (redovnim i vanrednim); da ume da sastavi u osnovnim elemntima pravne akte krivičnog postupka.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pretkrivični postupak,
Prethodni postupak, Istraga
Postupak stavljanja pod optužbu
Kontrola optužbe
Glavni postupak
Pripremanje glavnog pretresa; Glavni pretres
Prejudicijalna pitanja
Prvostepeni glavni postupak
Postupak pred sudom pravnog leka
Redovni pravni lekovi
Vanredni pravni lekovi
Pojedine odredbe o posebnim krivičnim postupcima
Skraćeni postupak
Postupci za izricanje krivičnih sankcija bez glavnog pretresa
Posebne odredbe o izricanju sudske opomene
Postupak prema maloletnicima
Posebni nekrivični postupci
Postpak za primenu mera bezbednosti
Postupak za puštanje osuđenog na uslovni dopust
Postupak za donošenje odluke o brisanju osude
Postupak za izdavanje poternice i objave
Praktična nastava:Putem vežbi studenti će se upoznati sa praktičnim vođenjem krivičnog postupka i izrade odluka. Praksa će biti
sprovedena u pravosudnim organima.
Literatura: a) osnovna: Stanojević P., Ignjatović A.: Krivično procesno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2007; Zakon o krivičnom
postupku i set propratnih zakona b) dodatna: Grubač, M.: Krivično procesno pravo, Projuris, Beograd, 2005.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, prezentacije,
diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
aktivnost u toku predavanja
10
pismeni ispit
30
praktična nastava
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
praktična nastava
20
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.24
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Kriminologija sa sudskom psihologijom
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Miloš V. Marković
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama,VI semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položeni ispiti iz predmeta Krivično pravo – opšti deo i Krivično pravo – posebni deo
Cilj predmeta: Sticanje osnovnih znanja o kriminalitetu i nekim vanpravnim pitanjima, kao preduslov za bavljenje poslovima
u organima pravosuđa, službama za socijalno staranje i instutucijama koje se bave bezbednosnim poslovima; Znanja stečena u
ovom predmetu utiču na otklanjanje predrasuda i mitologije zločina koji su posledica masovne kulture; Razvijanje sposobnosti
funkcionalnog povezivanja znanja pozitivnopravnih predmeta sa znanjima odgovarajućih vanpravnih disciplina.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da može da funkcionalno povezuje znanja pozitivno pravnih predmeta sa znanjima
odgovarajućih vanpravnih disciplina; da bude osposobljen da vlada neophodnim znanjima o etiologiji i fenomenologiji
kriminaliteta, psihičkim procesima i psihičkim osobinama učesnika pretkrivičnog i krivičnog postupka; da bude osposobljen da
vlada i da se koristi kriminološkom i sudsko-psihološkom terminologijom.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osnovni pojmovi kriminologije, različita shvatanja zločina, zločin devijantnost, mesto kriminologije u sistemu nauka;
Metodi proučavanja kriminaliteta: statističke evidencije kriminaliteta;
Teorije o kriminalitetu; Rane američke teorije; Teorije socijalne reakcije; Novije teorije
Fenomenološka dimenzija kriminalne pojave; Etiološka dimenzija kriminalne pojave;
Viktimološka dimenzija; Socijalna reakcija na zločin i kriminalitet;
Kaznene ustanove i kontrola kriminaliteta;
Formalna socijalna kontrola i garantovanje prava čoveka; Novi trendovi u kontroli kriminaliteta;
Pojam, predmet, zadaci i sistem sudske psihologije;
Razvoj sudske psihologije i metodi sudske psihologije
Odnos sudske psihologije sa psihologijom (opštom), pojedinim pravnim granama i vanpravnim naučnim disciplinama;
Psihologija iskaza pojedinih učesnika u krivičnom postupku;
Pojam i struktura iskaza; Vrste iskaza; Kriterijumi za ocenu iskaza;
Sadržina i svojstva iskaza okrivljenog, svedoka, veštaka, prevodioca, tumača i stručnog lica;
Pojam i predmet policijske psihologije; Krivičnopravna psihologija
Praktična nastava: Praćenje rezultata kriminoloških istraživanja u zemlji i inostranstvu; Stručna praksa u MUP Srbije.
Literatura: a) osnovna: Bošković M.: Kriminologija, Pravni fakultet, Novi Sad, 2007 b) dopunska:.; Ignjatović Đ.:
Kriminološko nasleđe, Službeni glasnik, Beograd, 2006; Ignjatović Đ.: Kriminologija, Dosije, Beograd, 2007.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, studijska grupa, stručna grupa, seminarski radovi, konsultacije, Case study,
sudska praksa, vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.25
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Privredni sistem
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Marko S. Carić
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VI semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: /
Cilj predmeta: Usvajanje znanja o osnovnim pojmovima društvenog i privrednog razvoja zemlje, posebno iz oblasti
funkcionisanja privrede, odnosno privrednog sistema. Predmet je koncipiran tako da ukazuje na odnos privrednog i političkog
sistema, istorijski razvoj privrednih sistrema SFRJ, SRJ, SCG i privrednog sistema Republike Srbije.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da ume da objasni i ilustruje osnovne pojmove društvenog i privrednog razvoja Srbije uz
oslanjanje na teorijsko znanje o istorijskom razvoju privrednih sistema SFRJ, SRJ, SCG; da ume da objasni ulogu privrednog
sistema u ekonomiji Srbije, kao i odnos privrednog sistema; da ume da prepozna i objasni razvojne probleme uslovljene
neadekvatnim rešenjima iz oblasti privrednih sistema.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opšta definicija privrednog sistema
Predmet proučavanja privrednog sistema SCG; Karakteristike privrednog sistema SCG
Privredni sistem Srbije
Privredni i politički sistem bivše Jugoslavije
Uslovljenost privrednog razvoja bivše Jugoslavije razvojem političkog i privrednog sistema
Neracionalnosti privrednog sistema u prethodnom periodu
Neophodnost izgradnje konzistentnih privredno-sistemskih rešenja u ekonomskom razvoju Srbije
Akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede
Pojam i vrste deviznog kursa
Definicija platnog bilansa
Sistem društvenih potreba
Pojam monetarno-kreditnog sistema
Osnovi kibernetike i opšte teorije sistema
Nivoi organizovanosti velikog ekonomskog sistema
Upravljanje razvojem
Sistem osnovnih ekonomskih parametara
Sistem prognoziranja
Sistem informacija
Sistem odlučivanja
Opšti pristup privrednom rastu i razvoju
Neka razvojna ograničenja prouzrokovana neadekvatnim privrednim sistemom
Literatura: a) osnovna: Milovanović, S., Lakić, S., Carić M.: Privredni sistem – makroekonomija, Privredna akademija, Novi
Sad, 2006. Rosić, I. i Đorđević, M.: Osnove privrednog sistema, Izdanje autora, Kragujevac, 2007; b) dodatna: Đorđević, M.:
Osnovi privrednog sistema i sistemski pristup privrednom razvoju, Izdanje autora, Kragujevac, 2004;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.26
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Poslovni nemački jezik
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Gordana M. Bugarski
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VI semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Nemački jezik – opšti deo
Cilj predmeta: Ovladavanje osnovnim elementima strukture nemačkog jezika i razvijanje osnovnih komunikativnih sposobnosti neophodnih
za uspešno snalaženje u raznim poslovnim situacijama. Automatizacija akustičko-motornih obrazaca jezičke građe i istovremeno razvijanje
jezičkih veština (čitanja, razumevanja, pisanja i govora). Kultura poslovnog komuniciranja i međukulturalna komunikacija.
Ishod predmeta: Student bi trebalo dapokaže razvijene komunikativne sposobnosti neophodne za uspešno snalaženje u raznim životnim i
poslovnim situacijama; da bude osposobljen za ostvarivanje poslovnih kontakata i pregovaranje na nemačkom jeziku; da može pismeno da
komunicira sa poslovnim saradnicima u odgovarajućoj formi u okviru struke; da može da čita i razume stručan tekst.
Sadržaj predmeta: Gramatika: Promena imenica, promena zamenica, Promena zamenica i odrečne zamenice KEIN
•
•
•
•
•
•
Prezent sadašnje vreme; Predlozi koji zahtevaju 3. padež, Predlozi koji zahtevaju 4. padež
Promena lične zamenice; Promena prideva; Poređenje prideva; Imperativ, Imperfekt
Modalni glagoli; Futur; Red reči u nezavisnim rečenicama; Povratni glagoli
Perfekt; Mesto modalnih glagola u nezavisnim rečenicama, Zamenički prilozi
Pasiv, MAN-konstrukcije, ZU+ infinitiv, UM+ ZU+ infinitiv
Relativne zamenice; Konjuktiv; Negacije; Rekcija glagola
Primeri poslovnih razgovora: Beispiel eines Telefongesprächs mit der Sekretärin
•
•
•
•
•
•
Beispiel eines Telefongesprächs mit dem Geschäftspartner
Beispiel eines Gesprächs zum Thema Lieferfrist
Beispiel eines Gesprächs zum Thema „Konventionalstrafe“
Beispiel einer Verhandulng über die unregelmäßige Erfüllung des Vertrages
Beispiel einer Verhandulng über den Preis
Beispiel der Erörterung des Vertragsentwurfs
Vežbe: primena obrađenih gramatičkih pravila, diktati, konverzacija i pisanje poslovne korespondencije.
Poslovna korespondencija: Spoljnotrgovinsko preduzeće (službe i zaposleni)
•
•
•
•
Poslovna pisma (osnovna pravila); Upit
Ponuda (elementi: cena, pariteti isporuka u spoljnotrgovinskom poslu (Inkoterms 2000),rokovi isporuke, načini plaćanja
(avansi, doznake, akreditivi)
Odbijanje ponude; Porudžbina; Potvrda porudžbine; Profaktura, Faktura
Ostala komercijalna i carinska dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu
Literatura: osnovna: Milica Vučković-Stojanović .: Nemački poslovni jezik, Savremena administracija, Beograd, 2001. dodatna: Nada
Potkonjak: Nemačka trgovačka korespondencija, Naučna knjiga-Beograd,1963; Nada Potkonjak, Ankica Perović: Nemački u trgovini, Naučna
knjiga -Beograd,1981; Kopije raznih dokumenta iz poslovnih korespondencija domaćih i stranih preduzeća; internet
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja , individualne i grupne vežbe, interaktivni oblici nastave, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.27
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Poslovni engleski jezik
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Jelena R. Mijailović
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VI semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Engleski jezik – opšti deo
Cilj predmeta: Upoznavanje sa poslovnom terminologijom engleskog jezika, koja je sasvim različita od svakodnevnog govora.
Studenti će se upoznati sa načinom vođenja poslovnog sastanka, veštinama pregovaranja, osiguranjem robe u transportu,
sklapanjem ugovora, menadžmentom, marketingom, bankarskim sistemima, ponudom, razrezom poreza na engleskom jeziku.
Kao budući predstavnici Srbije u institucijama EU moraju znati radne jezike njenih organa. (to su prvenstveno Francuski i
Engleski). Uz svaku lekciju uči se gramatika prilagođena nivou studenata date grupe.
Ishod predmeta Student bi trebalo da na pravilan način koristi poslovnu terminologiju engleskog jezika; da bude sposoban da
učestvuje i vodi poslovni sastanak na engleskom jeziku; da čita i razume stručnu literaturu na engleskom jeziku iz oblasti
osiguranja robe u transportu, sklapanja ugovora, menadžmenta, marketinga, bankarskih sistema;pokaže poznavanje osnovnih
principa veštine pregovaranja.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Businessmen and managers,
The right man for the job, And interview for a job,
The effective executive, Executive meeting,
Conference English,
At a conference,
Transport goods,
Manufacturer, wholesaler, retailer; Shipping terms – INCOTERMS,
Talking about insurance,
The art of negotiation, Some hints on negotiating,
Making a contract,
Social culture,
Management, E-commerce,
Business negotiations,
Marketing,
Insurance, Banking systems, Taxation, Tariffs, Offers, Orders, Inquiries,
Business correspondence.
Grammar
Literatura: osnovna: LJ. Jovković: English for business purposes, Privredna akademija, Novi Sad, 2006. dodatna: Mitić G.,
Kovačević A.: Business English practice tests, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007. ; Piljić J., Marković T.: Business
English with Correspondence, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2006.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
50
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.28
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Upravno pravo – posebni deo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Mlađan S. Mandić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VII semestar
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta Upravno pravo – opšti deo
Cilj predmeta: Osnovni cilj je da se studenti prava steknu osnovno teorijsko znanje o posebnom upravnom pravu i njegovoj
ulozi učenjem o osnovnim institutima upravnog materijalnog i procesnog prava do zakonske regulative u ovoj oblasti u našoj
zemlji. Na ovaj način, studenti će biti u stanju da jasno prepoznaju kada i kako se opšti principi upravnog prava primenjuju na
posebne institute u specifičnim upravnim oblastima, po osnovu primene principa lex specialis derogat legi generali.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže osnovna znanja iz različitih upravnih oblasti i njihovu primena prema pojedinim
konkretnim zakonskim rešenjima, u okvirima kojih su predviđeni različiti pravni mehanizmi ostvarivanja i zaštite prava u
upravnoj proceduri.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teorijski pojam upravne funkcije (uprava kao vlast); Teorijski pojam upravne delatnosti (uprava kao javna služba);
Pojam, predmet i metod posebnog dela upravnog prava
Instituti posebnog upravnog prava; Upravna stvar i posebno upravno pravo; Upravni postupak i posebno upravno pravo;
Upravni akt i posebno upravno pravo; Opšte i posebne upravne situacije; Opšte i posebno upravno pravo (lex specialis
derogat legi generali)
Nastanak i razvoj posebnog dela upravnog prava
Odnos posebnog dela upravnog prava i drugih pravnih institucija
Opšta obeležja izvora posebnog upravnog prava; Zakon kao izvor posebnog upravnog prava; Podzakonski opšti akti
kao izvor posebnog upravnog prava; Podzakonski opšti akti vlade kao izvori posebnog upravnog prava; Podzakonski
opšti akti organa uprave kao izvori posebnog upravnog prava; Opšti akti nedržavnih subjekata kao izvori posebnog
upravnog prava; Opšti akti javnih agencija kao izvori posebnog upravnog prava
Unutrašnji poslovi: nastanak i razvoj
Pojam, vrste i karakteristike unutrašnjih poslova; Organi unutrašnjih poslova
Državna bezbednost; Javna bezbednost
Upravno-pravni poslovi u oblasti unutrašnjih poslova: putne isprave
Zaštita od požara; Eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi; Oružje i municija
Jedinstveni matični broj građana; Lična karta; Matične knjige; Lično ime; Prebivalište i boravište; Državljanstvo
Upravni nadzor; Upravno ograničenje svojine; Eksproprijacija
Upravni poslovi u vezi sa državnom granicom;
Literatura: osnovna: Lilić S., Dimitrijević P., Marković M.: Upravno pravo, Savremena administracija, Beograd, 2004.;
Lončar Z., Upravno pravo – posebni deo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005; dodatna: Lilić S.: Upravno
pravo , Savremena administracija, Beograd, 2004.; Milkov D.: Upravno pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, 2003; Tomić Z.:
Upravno pravo-sistem, Službeni list SRJ, Beograd, 2002; Propisi iz oblasti unutrašnjih poslova; internet izvor: Narodna
skupština republike Srbije (www.parlament.sr.gov.yu)
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.29
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Finansijsko pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Milorad M. Bejatović
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Istorija pravni institucija.
Cilj predmeta: Upoznavanje sa mestom i ulogom instrumenata i mera iz oblasti finansija potrebnih za uspešno funkcionisanje
savremene države, mogućnostima, ograničenjima i efikasnpšću primene poreza u alokacijske, redistribucijske i stabilizacione
svrhe, pretpostavkama za sprovođenje neutralne odnosno aktivne poreske politike. Sticanje znanja o metodama i instrumentima
budžetske politike. Upoznavanje sa procesom i instrumentima fiskalne decentralizacije i finansijskog izravnavanja i
problematikom deficitarnog finansiranja.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže sposobnost da na osnovu svog teorijskog znanja o osnovnim kategorijalnim
pitanjima i problemima (pravo javnog zajma, budžetski sistem, porezi) oceni njihov značaj i domet; da pokaže poznavanje, na
teorijskom nivou, metoda i instrumenata budžetske politike; da ume da objasni mogućnosti, ograničenja i efikasnost primene
poreza u alokacijske, redistribucijske i stabilizacione svrhe.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam javnih finansija i finansijske privrede
Javni prihodi i njihova podela (pojam i priroda, klasifikacija, fiskalno opterećenje, relativni poreski pritisak)
Javni rashodi ( položaj države u okviru kružnog toka robe i novca, pojam i značaj javnih rashoda, načela i klasifikacija,
obim i efekti javnih rashoda)
Pojam poreza
Ciljevi, elementi, principi oporezivanja
Parafiskalni i nedažbinski prihodi
Javni zajam
Makroekonomske varijable i problematika javnih finansija,
Osnove javnih finansija
Javni rashodi, javni prihodi, porezi, ostali budžetski prihodi, parafiskalni i nedažbinski prihodi,
Javni zajmovi, Fiskalni federalizam,
Pojam i osnovne karakteristike budžeta
Sastavljanje, donošenje i izvršenje budžeta
Fondovi i budžetski sistem Srbije
Fiskalna politika kao deo makroekonomske politike.
Praktična nastava: Poseta Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi
Literatura: a) osnovna: Đorđević, D.: Javne finansije i finansijsko pravo, Novi Sad, Privredna akademija, 2006; b) dodatna:
Raičević, B.: Javne finansije, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Beograd, 2005; Vigvari, A., Raičević, B.,
Brnjas, Z., Osnovi teorije državnog budžeta i finansijski poslovi samouprava, Evropski pokret u Srbiji, Prometej, Beograd, Novi
Sad, 2003;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, seminari, prezentacije, rasprava o radovima studenata, pojedinačne i stručne
konsultacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.30
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Organizovani kriminalitet
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Željko Đ. Bjelajac
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Krivično pravo – opšti deo, Krivično pravo – posebni deo; Krivično procesno pravo – opšti
deo; Krivično procesno pravo – posebni deo
Cilj predmeta: Upoznavanje polaznika sa dva veoma aktuelna svetska fenomena: terorizmom i organizovanim kriminalom.,
koji su u našoj javnosti često pominjani ali još uvek nedovoljno spoznati i istraženi. Naročito veliki strah razvijenih zemalja
izazivaju fenomeni kao sto su terorizam, korupcija i organizovani kriminal. Stoga se protiv ovih pojava bore ne samo zemlje u
tranziciji poput naše, već i razvijene zemlje, poput SAD i zemalja Evropske Unije. Zemlje u tranziciji moraju veliku pažnju
posvetiti izučavanju ovog fenomena pre nego što se protiv ljega počnu boriti.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da ume precizno da definiše pojam organizovanog kriminaliteta i opiše njegove pojavne
oblike; da ume da uoči značaj teorijskog znanja o organizovanom kriminalitetu po pitanju podizanja bezbednosne kulture u
savremenom svetu kao najbolje preventivne odbrane od organizovanog kriminala.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kriminalitet, organizovani kriminalitet i transnacionalni organizovani kriminalitet
Sadržaj metodike suzbijanja organizovanog kriminaliteta i njen odnos prema kriminalističkoj metodici
Krivična dela transnacionalnog organizovanog kriminaliteta i zaštita ljudskih prava i sloboda
Specifičnosti metodike i otkrivanja dela organizovanog transnacionalnog kriminaliteta
Pojam, karakteristike i etiološka obeležja transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Savremena shvatanja pojma transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Osnovne karakteristike transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Etiološka obeležja transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Transnacionalne kriminalne organizacije
Osnovne delatnosti transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Značajna teorijska i praktična polazišta u suzbijanju transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Specifičnosti metodike otkrivanja i dokazivanja krivičnih dela transnacionalnog organizovanog kriminaliteta
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Literatura a)osnovna: Bošković Milo: Transnacionalni organizovani kriminalitet, Policijska akademija, Beograd, 2003.
b)dodatna: Bošković Mićo: Organizovani kriminalitet. Deo 1, Kriminološki i kriminalistički aspekti, Policijska akademija,
Beograd, 1998; Ignjatović Đ.: Organizovani kriminalitet. Deo 2. Kriminološka analiza stanja u svetu, Policijska akademija,
Beograd, 1998; M.Bošković: Kriminalistika-metodika, Policijska akademija, Beograd, 2005; Željko Bjelajac: Trgovina ljudima,
uzroci i posledice, izdanje autora, Beograd, 2005.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
praktična nastava
20
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.31
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Građansko procesno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Aleksandar V. Radovanov
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VII semestar
Broj ESPB: 9
Uslov: Savladan program i položen ispit iz predmeta Uvod u građansko pravo , a na Opšte-pravnom studijskom programu i iz
predmeta Nasledno pravo, Porodično pravo i Stvarno pravo
Cilj predmeta: Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim znanjima o pravilima građanskog postupka na temelju kojih sudovi
raspravljaju i odlučuju u građanskim sporovima, a koja su neophodna i za pravnike u privredi, ustanovama, bankama,
osiguravajućim društvima i drugim oblicima organizovanja pravnih subjekata.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da ume da definiše sadržinu parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i objasni osnovne
karakteristike i razlike između njih; da pokaže detaljno poznavanje osnovnih elemenata pravnih akata koji proizlaze iz
parničnog postupka (tužba, odgovor na tužbu, presuda, rešenje...); da pokaže detaljno poznavanje toka i sadržine parničnog
postupka (postupak pred prvostepenim sudom, postupak po pravnim lekovima, posebni parnični postupci), vanparničnog i
izvršnog postupka.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parnični postupak: pojam i cilj, izvori građanskog procesnog prava
Odnos parničnog postupka i drugih postupka; Procesne pretpostavke,
Osnovna načela postupka; Subjekti parničnog postupka,
Nadležnost sudova u parničnim stvarima,
Stranke i zakonski zastupnici i punomoćnici; Učešće trećih lica u parnici,
Postupak pred prvostepenim sudom; Tužba i odgovor na tužbu
Prethodno pitanje,
Rokovi i povraćaj u pređašnje stanje; Dokazivanje i dokazna sredstva,
Presuda i rešenje, pravni lekovi, posebni parnični postupci, sudsko poravnanje, medijacija,
Vanparnični postupak: pojam i načela, subjekti,
Pravni lekovi, pravosnažnost i izvršnost, troškovi, odluke, posebni vanparnični postupci,
Izvršni postupak: pojam i karakteristike,
Izuzimanje stvari i prava od izvršenja na imovini dužnika – fizičkog lica
Izvršenje radi naplate novčanog potreživanja
Izvršenje radi naplate nenovčanog potraživanja
Posebna pravila izvršenja u trgovinskim stvarima
Odluke suda, odlaganje, obustava izvršenja, protivizvršenje,
Posebni postupci izvršenja i privremene mere.
Literatura: a) osnovna: A. Radovanov: Građansko procesno pravo-sveska prva, Privredna akademija-Pravni fakultet, Novi
Sad, 2007; A. Radovanov, A. Ignjatović: Građansko procesno pravo-sveska druga, Privredna akademija-Pravni fakultet, Novi
Sad, 2007 b) dopunska: Poznić, B.: Građansko procesno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1999.; Starović, B. i
Keča, R.: Građansko procesno pravo, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2004.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, seminari, prezentacija i rasprava o radovima studenata, pojedinačne i grupne
konsultacije, poseta sudu: parnični, vanparnični i izvršni postupak.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
10
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
10
praktična nastava
20
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.32
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Međunarodna zaštita ljudskih prava
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Ivan Ž. Joksić
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama , VIII semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit iz predmeta Međunarodno javno pravo
Cilj predmeta: Poseban akcenat u izučavanju ovog predmeta stavlja se na zaštitu ljudskih prava pred Evropskim sudom za
ljudska prava i u vezi sa ostavarivanjem zaštite pred Sudom. Stečena znanja omogućavaju rad u simulaciji suđenja, a mladim
pravnicima pružaju široka znanja iz domena ljudskih prava, ali i krivičnog, građanskog, trgovinskog prava u zavisnosti od
prirode konkretnog slučaja.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da je sposoban da pokaže detaljno razumevanje pojma ljudskih prava i njihove zaštite i
daume da navede međunarodne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava na svetskom i regionalnom planu; da pokaže
sposobnost analize i tumačenja različitih pravnih izvor sa naglaskom na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda; detaljno poznavanje toka i pravila postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojam ljudskih prava,
Klasifikacija ljudskih prava,
Osnovni izvori prava u oblasti ljudskih prava,
Uloga međunarodnih organizacija u sferi zaštite ljudskih prava.
Zašita u sistemu UN,
Ugovorana tela,
Zaštita na regionalnom planu (Evropa, Amerika, Afrika),
Organizaciona struktura Saveta Evrope i odnos prema Evropskoj Uniji,
Organi zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.
Osnovna načela Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
Sadržina Konvencije,
Rezerve uz Konvenciju.
Evropski sud za ljudska prava
Učesnici u postupku pred Sudom, Pokretanje postupka pred Sudom, Uslovi za prihvatljivost predstavke, Tok postupka,
Usmena rasprava, Intervencija, Pravična naknada, Prijateljsko poravnanje, Donošenje presude i drugi načini za
okončanje postupka pred Sudom, Nadzor nad izvršavanjem presuda, Uloga Komiteta ministara, Uloga državnog
zastupnika, Savetodavna mišljenja
Upoznavanje sa zaštitom pojedinih ljudskih prava kroz analizu slučajeva pred Sudom i simulaciju suđenja.
Literatura: a) osnovna: Dimitrijević D. I ostali: Osnovi međunarodnog javnog prava, Dosije, Beograd, 2007.; Paunović,
M.,Carić, S.: Evropski sud za ljudska prava – Osnovna načela i tok postupka, Službeni glasnik, Beograd, 2006.; b) dodatna:
urednik: Čubrilo B.: Prilozi SDC MHPK projekta Kopaoničkoj školi prirodnog prava, Swiss Agency for Development and
Cooperation, Beograd, 2001. (Zbornik radova)
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe, tribine, debate-aktuelne teme.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.33
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Međunarodno privatno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Marijana Dukić-Mijatović
Status predmeta: Obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama, VIII semestar
Broj ESPB: 7
Uslov: Položeni ispiti iz predmeta Uvoda u građansko pravo i Obligaciono pravo i na Opšte-pravnom smeru iz predmeta
Nasledno pravo, Porodično pravo i Stvarno pravo
Cilj predmeta: Sticanje opštih i posebnih znanja o međunarodnom privatnom privatnom i procesnom pravu, kako u
nacionalnom tako i u evropskom kontekstu. Sticanje znanja odnosima sa elementom inostranosti, o sukobu zakona, primeni
stranih odluka u našem pravu, pravnom položaju stranaca
Ishod predmeta: Student bi trebao da može da prepozna i objasni pravne odnose sa elementom inostranosti, da pokaže detaljno
razumevanje pojmova merodavno pravo, sukob kvalifikacija, kolizione norme; da pokaže sposobnost analize i tumačenja
pravnih izvora, naročito Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja; da pokaže poznavanje osnovnih
pravnih izvora; da bude osposobljen da formuliše pravna rešenja za primere iz prakse.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Privatno pravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog regulisanja,
Pojam, predmet i naziv međunarodnog privatnog prava,
Izvori Međunarodnog privatnog prava, Kolizione norme,
Problem kvalifikacije (Sukob kvalifikacija),
Prethodno (Incidentalno, prejudicijalno) pitanje,
Uzvraćanje i upućivanje na dalje pravo (Preupućivanje) ; Ranovoa
Javni poredak, Norme neposredne primene,
Izigravanje zakona (Fraus legis),
Vremenski faktor u međunarodnom privatnom pravu,
Nejedinstveni pravni poredak u međunarodnom privatnom pravu,
Primena stranog prava, Reciprocitet i retorzija,
Određivanje merodavnog prava, Pravna i poslovna sposobnost,
Međunarodno porodično pravo, Merodavno pravo za naslednopravne odnose,
Kolizione norme za stvarnopravne odnose, Određivanje merodavnog prava za ugovore,
Određivanje merodavnog prava za menicu i ček, Merodavno pravo za vanugovornu odgovornost,
Prava stranaca da stupaju u privatnopravne odnose u SRJ,
Građanski postupak u prisustvu elementa inostranosti, Međunarodna nadležnost,
Vođenje građanskog postupka u pristustvu elementa inostranosti,
Priznanje i izvršenje inostranih sudskih odluka,
Pitanje imuniteta, Međunarodne trgovinske arbitraže,
Pogled na unutrašnji sukob zakona u SRJ.
Literatura: a) osnovna: Varadi, T., Bordaš, B. i Knežević, G.: Međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet , Službeni
glasnik, Beograd, 2007; Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja 1982. (nalazi se u okviru udžbenika) b)
dodatna: Živković, M., Stanivuković, M.: Međunarodno privatno pravo, opšti deo, Službeni glasnik Srbije, Beograd, 2006;
Draškić, M. i Stanivuković, M.: Ugovorno pravo međunarodne trgovine, Službeni list SCG, Beograd, 2005.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:3x15=45
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
2x15=30
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, Vežbe, Studijska grupa, Stručna grupa, Seminarski radovi, Konsultacije, Sudska
praksa, Sase study, Vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.34
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Pravo lokalne samouprave
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Mlađen S. Mandić
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VIII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Ustavno pravo i Upravno pravo – opšti deo
Cilj predmeta: Doprinosi pravilnom razumevanju ustavnopravnih institucija, posebno u delu kojom se obezbeđuje ustavno
pravo na lokalnu samoupravu i omogućava ovladavanje intitutima koji u lokalnim zajednicama služe građanima u ostvarivanju
prava da neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika upravljaju javnim poslovima lokalnog karaktera i od neposrednog,
zajedničkog i opšteg interesa za stanovništvo u jedinicama lokalne samouprave.
Ishod predmeta: Student bi trebalo da pokaže poznavanje toka razvoja lokalne samouprave na području Srbije kroz istorijski
pregled u periodima 1946-1990 i 1990-2002; da pokaže pravilno razumevanje ustavnopravnih institucija kojima se obezbeđuje
ustavno pravo na lokalnu samoupravu; da ume da objasni lokalnu samoupravu kao lokalni sistem upravljanja (organizacija i
organi, odnos državnih organa i organa lokalne samouprave, finansiranje); da pokaže osnovno znanje o komparativnim
aspektima lokalne samouprave, naročito u evropskom konmtinentalnom pravu, na osnovu Evropske povelje o lokalnoj
samoupravi (1985).
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
Opšte osnove i obeležja lokalne samouprave: istorijsko poreklo lokalne samouprave; pravni i socijalni osnov lokalne
samouprave; teritorijalna osnova lokalne samouprave (stepen, veličina i teritorijalno oblikovanje); tipovi i vrste lokalne
samouprave.
Lokalna samouprava kao lokalni sistem upravljanja: sistem lokalne samouprave; organizacija i organi lokalne
samouprave; odnos državnih i organa lokalne samouprave; lokalna uprava i lokalno stanovništvo; finansiranje lokalne
samouprave i pravna zaštita lokalne samouprave.
Lokalana samouprava – komparativni uvid: lokalna samouprava u zemljama u tranziciji; lokalna samouprava u
razvijenim zemljama.
Lokalna samouprava u Srbiji – istorijski aspekt: lokalna samouprava u Srbiji 1946-1990; lokalna samouprava u Srbiji
1990-2002.
Sistem lokalne samouprave u Srbiji: načela Ustava RS iz 2006.
O lokalnoj samoupravi; koncepti lokalne samouprave i pravni položaj jedinica lokalne samouprave; poslovi jedinica
lokalne samouprave; institucije lokalne samouprave; pravni položaj grada i grada Beograda; odnosi organa RS i organa
jedinica lokalne samouprave; finansiranje i imovina lokalne samouprave i pravna zaštita lokalne samouprave.
Literatura: a) osnovna: Vlatković, M.: Izazovi lokalne samouprave u Srbiji, Privredna akademija, Novi Sad, 2008. (u
pripremi); b) dodatna: Pajvančić, M.: Ustavno pravo – ustavne institucije, Pravni fakultet, centar za izdavačku delatnost, Novi
Sad, 2003.; Marković D: Lokalna samouprava: perspektive u uslovima globalizacije, Institut za političke studije, Beograd,
2007; Damjanović M.: Lokalna samouprava – stanje i perspektive, Magna Agenda, Beograd, 2002.; Ilić, M.: Lokalna
samouprava u balkanskim zemljama, BCLS, Niš ,2003.;
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.OP.O.35
Studijski program/studijski programi: Opštepravni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Kriminalistika
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Miloš V. Marković
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VIII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Krivično pravo – opšti deo, Krivično pravo – posebni deo; Krivično procesno pravo – opšti
deo; Krivično procesno pravo – posebni deo
Cilj predmeta: Savremena borba protiv kriminaliteta zahteva poznavanje kriminalistike. Kriminalistika je nauka koja pronalazi,
usavršava i primenjuje određene naučne ili na praktičnom iskustvu zasnovane metode i sredstva koja su najpodesnija da se
krivično delo otkrije i razjasni, otkrije učinilac i obezbede dokazi, kao i da se spreči izvršenje planiranih krivičnih dela. Kratko
rečeno, to je nauka o tehnici, taktici i metodici istraživanja i sprečavanja krivičnih dela.
Ishod predmeta: Student bi trebalo dapokaže da vlada predmetnom materijom u pogledu osnova savremene kriminalističke
taktike, tehnike i metodike istraživanja i sprečavanja krivičnih dela; pokaže razumevanje i značaj kriminalistike kao nauke za
usavršavanje metoda i tehnika koje su najpodesnije da se krivične delo otkrije i razjasni, da se otkriju učionioci i obezbede
dokazi; da ume da objasni značaj kriminalistike u oblasti prevencije krivičnih dela.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Međunarodna saradnja u borbi protiv kriminaliteta
Osnovi kriminalistike osnovne postavke; Zlatna pitanja kriminalistike
Planiranje kriminalističkih aktivnosti
Način saznanja za krivično delo
Kriminalističke radnje
Tragovi
Kriminalistička veštačenja
Identifikacija
Lična dokazna sredstva
Otkrivanje krivičnih dela: maloletnika; u vezi sa zloupotebom droga; ubistva; silovanja
Utvrđivanje činjeničnog stanja kod saobraćajnih nezgoda
Veštačenje dokumenata
Falsifikovanje novca
Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje privrednog kriminaliteta
Otkrivanje i razjašnjavanje krađa
Iznuda i ucena
Strategija savremenog terorizma
Otkrivanje i razjašnjavanje kompjuterskog kriminaliteta i ekoloških delikata
Literatura: a) osnovna: Aleksić Ž., Škulić M.: Kriminalistika, Službeni glasnik, Beograd, 2007. b) dodatna: Bošković M.,:
Kriminalistika - Metodika, Policijska Akademija, Beograd, 2000; Krivokapić V., Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika
kriminaliteta (Zbornik radova), Kriminalističko-policijska akademija, Zemun, 2002; Banović, B.: Obezbeđenje dokaza u
kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd, 2002.
Broj časova aktivne nastave:
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, studijska grupa, stručna grupa, seminarski radovi, konsultacije, Case study,
sudska praksa, vežbe gostujućih istaknutih stručnjaka iz prakse.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.36
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Poslovna informatika
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Branko B. Latinović
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VIII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Osnovi informatike
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa opštim i posebnim znanjima iz područja pravne i poslovne informatike. Na ovaj
način studenti će se upoznati sa ključnim elementima iz ove oblasti koja je u modernom, razvijenom društvu od esencijalnog
značaja.
Ishod predmeta : Student bi trebalo da pokaže znanje u pogledu osnovnih hardverskih delova računara; da pokaže sposobnost
primene različitih tehnika obrade podataka na primerima iz poslovne prakse; da ume da primeni na praktičnom primeru znanje
iz oblasti analize i projektovanja poslovnih informacionih sistema; da ume da objasni i opiše načine automatizacije
kancelarijskog poslovanja.
Sadržaj predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osnovni pojmovi i teorijska polazišta
Kibernetika
Sistemi, informacije, podaci
Razvoj sredstava za obradu podataka
Obrada podataka
Znakačaj informatike i njena primena
Matematičko-logičke osnove računara
Centralni procesor
Glavna memorija
Ulazne i izlazne jedinice računara
Arhitektura računarskog sistema
Klasifikacija računara
Makroračunari
Mikroračunari
Softver računarskih sistema
Tehnike obrade podataka
Organizacija i struktura podataka
Analiza i projektovanje poslovnih informacionih sistema
Upravljački informacioni sistemi
Automatizacija kancelarijskog poslovanja
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Obrada poslovnih primera, prezentacije seminarskih radova.
Literatura a) osnovna: Đurković J., Vikasović M.: Poslovna informatika,Alef, Novi Sad, 1995. b) dodatna: Ristić I.,
Šćepanović I.: Poslovna informatika, Cekom books, Novi Sad, 2007.; Vujović S.: Poslovna informatika, Slobomir P
Univerzitet, Slobomir, 2006.; Radunović M., Stanujkić D.: Poslovna informatika, Fakultet za menadžment, Zaječar, 2006.
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Šifra: P.Z.1.O.37
Studijski program/studijski programi: Opštepravni;
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije; Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Vodno pravo
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Slavko J. Bogdanović
Status predmeta: Opcioni predmet na osnovnim akademskim studijama, VIII semestar
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit iz predmeta Uvod u pravo, Ustavno pravo, Uvod u građansko pravo, Međunarodno javno pravo i Upravno
pravo
Cilj predmeta: je prenos znanja o: značaju vodnog prava; specifičnoj terminologiji; istorijskom razvoju vodnopravnih instituta;
konceptu upravljanja vodnim resursima rečnog sliva; globalnim, regionalnim, subregionalnim i bilateralnim pravnim
kontekstima; pitanjima prekogranične saradnje u pogledu vodnih resursa; pravu na vodu kao ljudskom pravu; vodi kao
regionalnom bezbednosnom pitanju; principima međunarodnog vodnog prava; korišćenju i upotrebi voda, zaštiti voda i zaštiti
od štetnog dejstva voda; institucionalnim aspektima upravljanja vodama; domaćem vodnom pravu (stanje i tendencije)
Ishod predmeta: Osposobljenost studenata za razumevanje kompleksnosti izazova koje pred savremeno društvo donose:
trendovi globalizacionog razvoja; povećani zahtevi za ograničenim resursima slatke vode (za raznovrsne potrebe); konstantna
pretnja povećanju zagađenja voda; zahtevi za očuvanjem akvatičnih i zavisnih terestričnih ekosistema; promene klime. U tom
kontekstu, studenti treba da budu osposobljeni da razumeju i značaj i neizbežnost EU integracionih procesa i njihov uticaj na
sistem upravljanja vodama u Republici Srbiji; da samostalno nalaze relevantna pravna pravila vodnog prava, da ih pravilno
tumače i da ih na adekvatan način primenjuju u praksi. Istovremeno, treba da budu osposobljeni za dalje stručno usavršavanje,
usavršavanje za naučno-istraživački rad i za permanentno obrazovanje i inovaciju znanja
Sadržaj predmeta: Pojam i mesto vodnog prava u sistemu prava; korišćenje i upotreba voda; zaštita od štenog dejstva voda;
zaštita voda i kvalitet voda; pravni režim hidrotehničkih objekata; prekogranični aspekti upravljanja vodama; uticaj
međunarodnog prava na nacionalne siteme upravljanja vodama; bitni elementi politike i prava EU o vodama; Institucije sistema
upravljanja vodama; vodno pravo Republike Srbije
Praktična nastava: poseta pokrajinskim institucijama nadležnim za upravljanje vodama
Literatura: osnovna: S. Bogdanović (ur.): Okvirna direktiva EU o vodama, Jugoslovensko udruženje za vodno pravo, Novi
Sad, 2004; Slavko Bogdanović: Osnove vodnog prava (kompilacija predavanja, udžbenik) dodatna:; S. Bogdanović:
Vodoprivredne organizacije—Uporednopravna studija pravnog položaja; Sr. Mitrovica, Beograd, 1995; S. Bogdanović (ur.):
Pravila udruženja za međunarodno pravo o međunarodnim vodnim resursima, Novi Sad, 1999; S. Bogdanović: Protection
against detrimental effects from waters—The legal system of Serbia, Geneva, 2005; S. Bogdanović (Ed.): The Sava river basin,
new legal frameworks for shared water resources, YuAWL Yugoslav Association for water law, Dundee: IWLRI, Novi Sad,
2004; WMO: Pravni i institucionalni aspekti integrisanog upravljanja poplavama, Novi Sad, 2006; Nikola Vorgić: Osnovna
načela i glavnije ustanove vodnog prava; Novi Sad, Vode Vojvodine – Godišnjak Pokrajinskog fonda voda, br. 3/1975; Nikola,
Vorgić: Opšta upotreba voda, Beograd, Anali, 1965; UNESCO: So-operation and prevention of conflicts in the management of
transboundary waters in south east europe, Paris, 2008 (u pripremi za štampu)
Broj časova aktivne nastave
Ostali časovi
Predavanja:2x15=30
Vežbe:
Drugi oblici nastave: /
Studijski istraživački rad: /
3x15=45
/
Metode izvođenja nastave: Usmena predavanja ilustrovana u Power Point-u, Individualni i grupni radovi, interaktivni oblici
nastave, prezentacije, diskusione grupe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
prisustvo i aktivnost na predavanjima
10
pismeni ispit
30
prisustvo i aktivnost na vežbama
15
usmeni ispt
kolokvijumi I i II
20
seminarski rad
25
Download

KNJIGA PREDMETA