Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Naziv predmeta: Teorija i praksa ustava
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Vladan M Kutlešić
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 10
Uslov: Završene poslediplomske - master studije iz javnog prava
Cilj predmeta
Cilj je poznavanje svih aspekata pojma, strukture i sadržaja ustava na najvišem teoretskom nivou i na osnovu relevantnih
analiziranih primera.
Ishod predmeta
Sposobnost samostalnog i kvalitetnog obavljanja najsloženijih ustavnopravnih poslova analizom i tumačenjem ustavnih tekstova
radi njihove primene ili promene.
Sadržaj predmeta
1. Pojam ustava
2. Priroda ustava
3. Opšta i istorija srpske ustavnosti
4. Donošenje i promena ustava
5. Struktura i sistematika ustava
6. Sadržina ustava
7. Ustavni običaji
8. Engleski ustav
9.-12. Seminarski radovi
13.-15. Studijski radovi
Literatura:
1. M. Jovičić, O ustavu, Beograd, 1977
2. M. Jovičić, Veliki ustavni sistemi, Beograd, 1984
3. R. Watts, Comparing Federal Systems, London, 199
4. J.Jowell, D. Oliver, The changing constitution, Oxford, 1994
5. Đ. Sartori, Uporedni ustavni inženjering, Podgorica, 2003
6. S. Finer, V. Bogdanor, R. Bernard,Comparing constitutions, Oxford, 1997
7. K.C.Wheare, Modern constitutions, London, 1975
8. L. Woll-Phillips, Comparative constitutions, London, 1972
9. V. Bogdanor, Constitutions in Democratic Politics, Aldershot, Gower,1988
10. R. Brazier, Constitutional practice, Oxford, 2001
11. G. Marshall, Constitutional conventions, Oxford, 1986
12. V. Kutlešić, Organizacija vlasti, Beograd, 2002
13. V. Kutlešić, Ustavi bivših socijalističkih država evrope, Beograd, 2004
Ostali časovi
Broj časova aktivne nastave 105
Predavanja:
Vežbe:
Drugi oblici nastave:
Studijski istraživački rad: 15
8x6 = 48
Seminarksi časovi 8x2=16
26 časova individualni rad sa
kandidatima
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, Diskusija o seminarskim radovima, Diskusija o studijskim radovima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
Ispitne obaveze
Prisustvo predavanjima
10
Usmeni ispit
30
Izrada seminarskog rada
30
Izrada studijskog rada
30
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija
projekta, seminari itd......
Maksimalna dužna 1 stranica A4 formata
Specifikaciju treba dati za svaki predmet iz studijskog programa. Ako postoje zajednički predmeti za više studijskih programa
tada se u Knjizi predmeta, predmet prikazuje samo jedan put. Knjiga predmeta predstavlja jedinstven prilog za sve studijske
programe prvog i drugog nivoa studija.
Svaki predmet mora biti odvojeni fajl, da bi mogao da se hiperlinkom poveže sa nastavnim osobljem (Knjiga nastavnika) i
planom studija Tabela 5.1, odnosno 5.1a.
Download

Tabela 5.2 Specifikacija predmeta Studijski program Vrsta i