Univerzitet u Kragujevcu
Mašinski fakultet
Tip predmeta
Course type
O
Nastavnik
Lecturer
Katedra
Department
RADNE I TRANSPORTNE MAŠINE
Dr Dragoljub Radonjić, red.prof.
Katedra za PROIZVODNO MAŠINSTVO
Department for MANUFACTURING ENGINEERING
Opis predmeta
Course description
Predmet Radne i transportne mašine sadrži osnovne definicije, podele,
principe rada i prikaz konstruktivnih koncepcija podsklopova i vitalnih delova
radnih i transportnih mašina.
Pored predavanja programom su predviđene i vežbe (laboratorijske) i
samostalni rad studenata. Izveštaj sa laboratorijskih vežbi, u formi
seminarskog rada, sadrži opis i analizu konstruktivne koncepcije podsklopova i
vitalnih delova radnih i transportnih mašina.
Za uspešno praćenje nastave iz ovog predmeta neophodna su predznanja iz
osnovnih disciplina a pre svega iz Mehanike i Hidraulike i pneumatike.
Sadržaj predmeta i stečena znanja treba da osposobe studente za rad na
održavanju radnih i transportnih mašina u rudarstvu, građevinarstvu,
poljoprivredi, saobraćajnim i transportnim preduzećima.
Sadržaj
Contents
Definicije radnih i transportnih mašina. Osnovne vrste i podele. Radne i
transportne mašine u rudarstvu, građevinarstvu, poljoprivredi i saobraćaju.
Podsklopovi, agregati i vitalni delovi radnih i transportnih mašina. Pogonski
agregati, vrste i osnovne karakteristike. Transmisija i sistemi pogona. Sistemi
za upravljanje kretanjem radnih i transportnih mašina. Sistemi kočenja. Uređaji
za upravljanje radom radnih organa (oruđa). Osnovne vrste i karakteristike
radnih oruđa i priključnih mašina. Osnovne ekološke karakteristike radnih i
transportnih mašina (toksičnost izduvnih gasova, buka i reciklaža materijala).
Literatura
Literature
Semestar
Semester
Šifra predmeta
Course Code
IV
1. Simić,D.: Motorna vozila, Naučna knjiga, Beograd.
2. Katalozi, tehnička uputstva i uputstva za održavanje proizvođača
radnih i transportnih mašina.
Način
ESPB
Nedeljno
2+2+1
P
polaganja
ECTS
optetećenje
Assessment
Weekly load
Preduslovi
Prerequisite
67
Download

Radne i transportne masine.pdf