Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program : Diplomske akademske studije – master
Naziv predmeta: Metodologija naučnog istraživanja
Nastavnik: Prof. dr Neđo Danilović
Status predmeta: Osnovni predmet
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije – studije I ciklusa
Cilj predmeta:
Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o logici naučnog saznanja i različitim teorijskometodološkim pristupima u pisanju akademskih radova i izradi završnog master rada, te
osposobljavanje studenata za korišćenje istraživačkih alata koje im stoje na raspolaganju u naučnom
rad i sticanje praktičnih znanja u dolasku do validnih podataka.
Ishod predmeta: Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o metodama i načinima sprovođenja naučnih
istraživanja i korišćenju rezultata naučnih istraživanja.
Sadržaj predmeta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pojam i predmet metodologije; izvori metodološkog saznanja; logičke osnove metodologije;
Pojam i klasifikacija naučnih metoda: osnovne metode naučnog saznanja i istraživanja u društvenim
naukama (analitičke i sintetičke metode);
Opštenaučne metode u društvenim naukama (hipotetičko-deduktivna metoda, metoda modelovanja,
statistička metoda, komparativna metoda);
Pravila i procedure akademskog pisanja: pisanje stručnog i preglednog rada; pisanje referata za naučni skup;
pisanje apstrakta naučnog rada; pisanje prikaza knjige, izrada rada za naučni skup; pisanje naučne kritike i
recenzije naučnih radova; usmeno izlaganje rada na naučnom skupu i izrazi zahvalnosti, sa posebnim
osvrtom na: sadržaj ovih publikacija, njihovu formu i oblik, izgled stranice teksta, slova, upućivanje na
literaturu, sačinjavanje spisaka literature, izradu napomena, ilustracija, indeksa i priloga, kao i na
vrednovanje i ocenjivanje pojedinih vrsta publikacija;
Praktična vežba pisanja eseja, prikaza knjige, naučnog rada, apstrakta i recenzije rada;
Konceptulizacija završnog (master) rada: izbor teme i izrada idejne skice završnog rada;
Izrada naučne zamisli završnog (master) rada: formulacija problema, određivanje predmeta i ciljevi završnog
rada,
Izrada naučne zamisli završnog (master) rada: utvrđivanje hipoteza, indikatora istraživanja, načina
istraživanja, naučne i društvena opravdanost istraživanja i planova istraživanja;
Organizacija i realizacija istraživanja: planiranje istraživanja, prikupljanje podataka; metode prikupljanja
podataka: Ispitivanje (intervju, anketa i test); Posmatranje; Eksperiment,
Metod Analiza (sadržaja) dokumenata i metoda studije slučaja;
Sređivanje, obrada, ocena i analiza podataka; kontrola, šifrovanje, razvrstavanje, ukrštanje, tabeliranje i
iskazivanje podataka;
Izrada izveštaja o završnom radu i rezultatima istraživanja u završnom radu;
Praktična vežba izrade naučne zamisli završnog master rada;
Praktična vežba izrade naučne zamisli završnog master rada;
Praktična vežba izrade naučne zamisli završnog master rada;
15.
Literatura
1. Neđo Danilović, Izrada i primena kodeksa i šifara u politikološkim istraživanjima, doktorska
disertacija, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2005.
2. Branković Srbobran, Metodologija naučnih istraživanja, Megatrend univerzitet, 2008.
3. Slavomir Milosavljević, Ivan Radosavljević, Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni
glasnik Republike Srbije, 2006 (odabrani delovi udžbenika).
4. Radomir Lukić, Metodologija prava, Pravni fakultet, Beograd, 1987.
5. Fajgelj Stane, Metode istraživanja ponašanja, Centar za primenjenu psihologiju, 2006.
6. Bogdan Šešić, Osnovi metodologije društvenih nauka, Beograd, 1988.
7. Mitdat Šamić, Kako nastaje naučno delo, VIII izdanje, Svetlost, Sarajevo, 1990.
Broj časova aktivne nastave 90
Teorijska nastava: 45
Praktična nastava - vežbe: 45
Metode izvođenja nastave:
Predavanja; diskusija; odbrana seminarskih radova; kolokvijumi; završni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Poena
poena
Predispitne obaveze
Završni ispit
Aktivnost u toku predavanja
Do 10
Izrada projekta završnog rada
Do 20
Kolokvijumi
Prikaz knjige, apstrakt rada
2H20 = 40
Do 10
Javna odbrana projekta završnog rada
Do 20
Download

Metodologija naučnog istraživanja - fpjub