Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Naziv predmeta: Sistemi organizacije vlasti
Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Mijat Damjanović
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 10
Uslov: Osnovne akademske studije i (ili) Diplomske akademske studije - master
Cilj predmeta
Upoznavanje sa teorijskim, normativnim i empirijskim modelima i realitetima sistema organizacije vlasti. To
podrazumeva poznavanje karaktera i prirode vlasti, odnose vlasti, moći i autoriteta, njihove konstitucionalne i
funkcionalne pretpostavke i efekte. Ovakav pristup iziskuje vrednovanje njihovog evolutivnog nasleđa, kroz
longitudinalna interdisciplinarna i komparativna istraživanja.
Ishod predmeta
Sticanje solidne obaveštenosti i znanja o kvalitativnim svojstvima države, privrede i društva, velikim i malim
socijalnim grupama, nacijama i etnicitetima, globalnim i lokalnim zajednicama, promordijalnim i neomodernim
kolektivitetima i individualitetima, njihovim javnim i privatnim, neposrednim i posrednim korelacijama.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Upoznavanje sa: različitim teorijama država, iz višedimenzionalnih uglova sveta politike, ekonomije, prava, etike i
kulture; korelacijama vizija, misija, strategija i politika razvoja; otvorenim i zatvorenim poljima demokratije, njenim
trajnim izazovima i iluzijama; javnim dobrima, interesima, koegzistencijalnostima i saosećajnostima; modalitetima
organizacije vlasti, suodnosom zakonodavne, izvršne, upravne i sudske vlasti; odgovornom javnom upravom i
lokalnom samoupravom, mehanizmima vladavine, upravljanja i rukovođenja, manifestacijama liderstva i podaništva,
elitizmom i populizmom; partijskim i izbornim sistemima; političkim strukturama, odnosima i procesima; prožetostima
i međuslovljenostima internacionalnog, regionalnog, nacionalnog, intermedijarnog i lokalnog; perspektivom
evropeizacije na osnovu novih shvatanja i verifikacija fenomena vlasti.
Literatura:
1. Endrju Vinsent: „Teorije države“, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
2. Norman Beri: „Uvod u modernu političku teoriju“, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
3. Antoni Gidens(Anthony Giddens): „Europe in the Global Age“, Polity Press, Cambridge, 2007.
4. Vojislav Stanovčić: „Politčka teorija“, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
5. Vučina Vasović: „Savremene demokratije“, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
6. Karl J. Fridrih: „Konstitucionalna demokratija“, CID (CID), Podgorica, 2005.
7. Endrju Hejvud: „Politika“, KLIO (CLIO), Beograd, 2004.
8. Miroslav Prokopijević: „Konstitucionalna ekonomija“, E Pres (E press), Beograd, 2000.
9. Mijat Damjanović: „Demokratija: epizodna misterija“, Službeni glasnik/Megatrend univerzitet, Beograd 2011.
Ostali časovi
Broj časova aktivne nastave 105
Predavanja:
Vežbe:
Drugi oblici nastave:
Studijski istraživački rad:
90
15
Metode izvođenja nastave: Predavanja sa obaveznim Power Point prezentacijama, analize sadržaja relevantnih
zakona i regulatornih akata, dodatnim individualiziranim konsultacijama, ad hoc uključivanjima predavača iz
partnerskih institucija TEMPUS programa, diverzifikovanim formama provere znanja studenata, putem pisanih eseja,
testova i usmenog ispita. Interaktivna nastava, istraživački rad i studentska praksa su sastavni deo metoda rada sa
studentima.
Predispitne obaveze
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Ispitne obaveze
Download

Табела 5 - fpjub - Megatrend univerzitet