Tabela
5. 2
Specifikacija predmeta
Studijski program : Osnovnih akademskih studija na
Fakultetu za državnu upravu i administraciju - Megatrend Univerzitet
Naziv predmeta: Organizovani kriminal
Nastavnik:
Doc. dr
Goran Ilić
Status predmeta: Izborni - stručno/aplikativni (S/A)
Broj ESPB: 6
Cilj predmeta: Metodološki aspekt - razvoj naučnog i teorijskog
kritičkog mišljenja upotrebom naročito egzegetičkog, a po potrebi i
drugih
metoda, kao što su uporedne, istorijski, korelacije, analize sadržaja,
studije slučaja, scenarija u savladavanju nastave. Upoznavanje sa
teorijskom
misli o kriminalu i organizovanom kriminalu, radi osposobljavanja za
analizu
kriminalnih delatnosti, sticanje naučnih topičkih i argumentacionih
znanja za
formulisanje i razvoj razmišljanja, vezanog za organizovani kriminal predmetne discipline; Dogmatski aspekt- savladavanje
terminologije
organizovanog kriminala, sa produbljenjem znanja za usvajanje modela
naučnog i
praktičnog rada; Razvojni aspekt- priprema studenata za uočavanje
bitnih
elemenata organizovanog kriminala, a koji doprinose ili mogu
doprinositi
razvoju teorije i prakse, sa uočavanjem uporednog razvoja, a sa ciljem
održavanja koraka sa savremenim stanjem teorijskog, naučnog i
praktičnog
razvoja date discipline; Evropski aspekt- savladavanje standarda Saveta
Evrope, odnosno Evropske Unije u nastavnom sadržaju date discipline, sa
ciljem pripreme studenata za teorijsko, naučno i praktično prihvatanje
sadržaja organizovanog kriminala u standardima Evropske Unije, i
meñunarodnih organizacija (UN i dr.) radi prepoznavanja ovog fenomena;
Personalni aspekt- priprema studenata za teorijsko i praktično
rasuñivanje i
delatnost u prepoznavanju, razumevanju i otkrivanju organizovanog
kriminala i
organizovanih kriminalnih grupa, njegovih tipova i struktura;
Nomotehnički
aspekt- priprema studenata za izradu analitičkih dela, pisanje
izveštaja,
studija, i dr. u okviru nastavnog predmeta.
Ishod predmeta: Savladavanjem studijskog programa predmeta
organizovani kriminal, studenti će ovladati teorijskim i praktičnim
veštinama: 1) razumevanja pojava u kriminalnom miljeu-njenih
tipologija; 2)
prepoznavanja razlika izmeñu klasičnog, transnacionalnog i
organizovanog
kriminala; 3) uočavanja i razumevanju razlika izmeñu profesionalnog i
organizovanog kriminala; 4) prepoznavanja metoda kriminalne delatnosti
„belog
okovratnika“ i organizovanog kriminal i razlika izmeñu tih kriminalnih
delatnosti; 5) uočavanja i prepoznavanje razlika izmeñu organizovanog
kriminala i terorizma; 6) prepoznavanja razlika izmeñu organizovanog
kriminala i organizovnog zločina; 7) koje su potrebne da se uoči sada
neprepoznata razlika izmeñu organizovanog kriminala i organizovane
kriminalne delatnosti; 8) kojima će biti osposobljeni da prepoznaju
bitne
razlike izmeñu, organizovanog kriminala i prekograničnog kriminala,
sučesništva i zločinačkog udruženja; 9) da definišu organizovani
kriminal u
svetskoj naučnoj i teorijskoj misli; 10) da prepoznaju i razumeju sve
dimenzije organizovanog kriminala-filosofsku, strategijsku, taktičku,
organizacionu, ekonomsko-finansijsku i menadžersku; 11) da budu
osposobljeni
da definišu fenomen organizovana kriminalne grupa u teoriji i praksi,
naučno
i instrumentalno-radno; 12) da budu edukovani da definišu sve strukture
organizovanih kriminalnih grupa i u koje tipove se mogu razvrstavati ;
13)
da budu naučno-teorijski i praktično sposobni da definišu
karakteristike
organizovanih kriminalnih grupa; 14) da mogu da definišu tipove
kriminalnih
organizacija u svetu; 15) da definišu pojam kriminalne kooperacije i
prepoznaju njene indikatore 16)
Sadržaj predmeta-Teorijska nastava: 1) Razvoj teorijske misli o
organizovanom kriminalu; 2) Shvatanje pojma organizovani kriminal u
užem i
širem smislu; 3) Problemi definisanja organizovanog kriminala; 4)
Razvoj
teorijske misli o organizovanom kriminalau u pravu EU; 5) Nastanak i
pojavni oblici organizovanog kriminala 6) Uporedni prikazi odreñenja
organizovanog kriminala u nekim zemljama; 7) Filosofska, strategijska,
taktička, organizaciona, ekonomska, finansijska i menadžerska dimenzija
odreñenja organizovanog kriminala; 8) Teorijsko odreñenje pojma
organizovana
kriminalna grupa; 9) Definisanje i prepoznavanje karakteristika
organizovanih
kriminalnih grupa; 10) Indikatori postojanja i delovanja organizovane
kriminalne grupe; 11) Kriminalna koorporacija, metodi i modeli; 12)
Tipovi
organizovanih kriminalnih grupa i prikaz kriminalnih organizacija 13)
Organizacija i nadležnost državnih organa u borbi protiv organizovanog
kriminala 14) Opšte karakteristike krivičnog postupka za krivična dela
organizovanog kriminala u Srbiji 15) Pribaljanje dokaza za dela
organizovanog
kriminala 16) Specijalne istražne tehnike (nadzor i snimanje
telefonskih i
drugih razgovora, ili komunikacija, kontrola poslovnih i ličnih računa,
kontrolisana isporuka, prikrivneni islednici itd.) 17) Zaštita svedoka
u
postupku za krivična dela organizovanog kriminala 18) Oduzimanje
protivpravno
stečene imovinske koristi-meñunarodni standardi, uporednopravna rešenja
i
rešenja u zakonodavstvu Srbije 19) Pravo na pravično suñenje i postupak
za
krivična dela organizovanog kriminala
Praktična nastava: Vežbe - neposredni rad na istraživanju
fenomena
organizovani kriminal u timovima od tri studenta - scenarijom i
prikupljanjem
podataka iz postijećih baza; Sprovoñenje studijskih istraživačkih
analitičkih
analiza pojava u javnosti u vezi sa organizovanim kriminalom prezentacije
po timovima - studija slučaja i rešavanje konkretnih zadataka;
Neposredna
izdara eseja o pojedinim kriminalnim organizacijama i njihovim
članovima sa
ciljem definisanja tipa i strukture, aktivnosti i metoda.
Literatura
1.
Ignjativić ðorñe, Škulić Milan, Organizovani kriminalitet,
Bepgrad, 2011. god.
2.
Manojlović Dragan, Organizovani kriminal,
pravde,
2010. god.
Ministarstvo
3. Manojlović Dragan, Praktikum za organizovani kriminal,
Ministarstvo pravde,
Beograd, 2010. god.
4. Zbornik radova Borba protiv organizovanog kriminala, Institut
za
uporedno pravo, Beograd, 2008. god.
5. Mićo Bošković, Organizovani kriminalitet, Policijska
akademija,
Beograd, 1998.god.
Broj časova aktivne nastave:
Teorijska nastava:
Praktična nastava:
45
Metode izvoñenja nastave:
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijum, studije
slučaja, rad
po timovima od tri studenta, izrada studija o tipovima kriminalnih
organizacija i članovima, analiza značajnih sudskih odluka i sudkse
prakse,
diskusije, interaktivni rad, prezentacije.
Ocena
znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
Poena
Završni ispit
poena
Aktivnost u toku predavanja
Do 10
Pismeni i usmeni
30
Praktična nastava
Kolokvijum-i
Do 2h20 = 40
Seminarski radovi
Do 20
Download

KP organizovani kriminal