w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Sadržaj:
w
w
w
e
s
.
w
ww
Uvod......................................................................................................3
Ratni zločini u pravu Srbije....................................................................3
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
Ratni zločini protiv civilnog stanovništva................................................3
k
s
r
ina
Ratni zločini protiv ranjenika i bolesnika................................................5
m
e
s
w.
e
s
.
w
Ratni zločini protiv ratnih zarobljenika...................................................6
ww
ww
Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe.................................................6
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja........................................7
r
i
k
s
ar
Protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih............................................8
n
i
m
.se
e
s
.
w
Ratni zločini u Rimskom statutu............................................................8
w
w
w
ww
Literatura.............................................................................................13
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
kira
s
r
.
d
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
Uvod
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
Ratni zločini su nastali pre većine meñunarodnih krivičnih dela.
e
s
.
w
ww
Ratni zločini su jedno od četiri meñunarodna krivična dela u užem
smislu. Najvažniji meñunarodni ugovori koji regulišu ovu oblast jesu
Ženevske konvencije iz 1949. godine i dva dopunska protokola iz 1977.
godine. Na sličan način ovu oblast regulišu Rimski statut i Krivični
zakonik Srbije.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
Ratni zločini u pravu Srbije
m
e
s
w.
Ratni zločini protiv civilnog stanovništva (član 372. KZ)
e
s
.
w
Ratni zločini protiv civilnog stanovništva može biti izvršen za vreme rata,
oružanog sukoba ili okupacije.
ww
ww
Propisani su mnogobrojni oblici radnje izvršenja ovog krivičnog dela koji
su postavljeni alternativno.Te radnje se mogu kvalifikovati kao ovo
krivično delo samo ako se njima krše pravila meñunarodnog prava. One
su upravljene protiv života ili telesnog integriteta, slobode, imovine, i
drugih osnovih prava grañana. U stavu 1 predviñeni su sledeći oblici
radnje izvršenja:
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
•
•
•
s
r
.
d
kira
•
•
•
•
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedina civilna lica ili lica
onesposobljena za borbu ili na pripadnike ili objekte humanitarnih
organizacija ili mirovnih misija
napad bez izbora cilja kojim se pogaña civilno stanovništvo ili
civilni objekti pod posebnom zaštitom meñunarodnog prava
napad na vojne objekte za koje se znalo da će prouzrokovati
stradanje civilnog stanovništva ili nanošenje štete civilnim
objektima koje je u očiglednoj nesrazmeri sa očekivanim vojnim
učinkom
telesne povrede, mučenja, nečovečna postupanja, biološki,
medicinski ili drugi naučni eksperimenti, prisilna sterilizacija,
uzimanje tkiva ili organa radi transplantacija, ili druge radnje
kojima se narušava zdravlje ili nanose velike patnje
raseljavanje ili preseljavanje ili prisilno odnarodnjavanje ili
prevoñenje u drugu veru
prisiljavanje na trudnoću, prostituciju ili silovanja
primenjivanje mera zastrašivanja i terora, uzimanje talaca,
kolektivno kažnjavanje, protivpravna lišavanja slobode i zatvaranja
w
w
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
e
s
.
ww
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
•
•
•
•
•
s
r
.
d
ir a
w
w
w
r
i
k
s
ar
lišavanje prava na pravilno i nepristrasno suñenje
proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane
zabranjenim, suspendovanim ili nedopuštenim u sudskom
postupku
prisiljavanje na službu u oružanim snagama neprijateljske sile ili u
njenoj obaveštajnoj službi ili administraciji
prisiljavanje na službu u oružanim snagama lica mlañeg od
osamnaest godina
prisiljavanje na prinudni rad, izgladnjavanje stanovništva,
protivpravno oduzimanje, prisvajanje ili uništavanje imovine u
velikim razmerama koje nije opravdano vojnim potrebama,
uzimanje protivpravne i nesrazmerno velike kontribucije i
rekvizicije, smanjenje vrednosti domaćeg novca ili protivpravno
izdavanje novca
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
U stavu 2 predviñeno je:
•
•
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
•
e
s
.
w
napad na objekte posebno zaštićene meñunarodnim pravom i
objekte i postrojenja sa opasnom snagom kao što su brane, nasipi i
nuklearne elektrane
gañanje civilnih objekata koji su pod posebnom zaštitom
meñunarodnog prava, nebranjenih mesta i demilitarizovanih zona
dugotrajno i velikih razmera oštećenje prirodne okoline koje može
štetiti zdravlju ili opstanku stanovništva
ww
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Sve ove radnje se mogu podeliti u dve grupe: u prvu grupu spadaju one
koje su povezane sa nekom vojnom operacijom, tj. čine njen deo, dok u
drugu spadaju radnje koje inače predstavljaju radnju krivičnog dela a
dobijaju karakter ratnog zločina jer se vrše za vreme oružanog sukoba ili
okupacije.
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Teži oblik postoji kada se za vreme rata, oružanih sukoba ili okupacije
nareñuje ubijanje civilnog stanovništva ili kada se to nareñenje izvršava.
Poseban oblik postoji kada se sopstveno civilno stanovništvo preseljava
na okupiranu teritoriju.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
Ratni zločin se može izvršiti nareñivanjem ratnih zločina ili izvršenjem tih
radnji. Izdavanjem nareñenja delo je dovršeno i nije potrebno da je
nareñenje i izvršeno. U ovim delima pasivni subjekt jeste civilno
stanovništvo.
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
Iako se ovo krivično delo po pravilu vrši sa direktnim umišljajem, u
nekim slučajevima dovoljan je i eventualni umišljaj.
ww
w
Za ovo delo od bitnog značaja su norme koje se nalaze u Ženevskoj
konvenciji iz 1949. godine i u dopunskim protokolima iz 1977. godine. U
kira
s
r
.
d
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
4
Download

8041-Pravo-Ratni zlocin