w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
-SADRŽAJ-
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
1. Uvod – Kazna i vrste kazni ............................................................ - 3 2. Pojam i vrste odmeravanja kazne............................................. - 4 3. Opšta pravila o odmeravanju kazne ........................................ - 5 3.1 Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti ........................................ - 5 3.2 Individualizacija kazne .................................................................... - 7 3.3 Kvalifikatorske i privilegujuće okolnosti ................................... - 7 4. Povrat ......................................................................................................... - 8 4.1 Vrste povrata ....................................................................................... - 9 5. Odmeravanje kazne za krivična dela u sticaju ................ - 10 6. Odmeravanje kazne osuñenom licu ....................................... - 12 7. Uračunavanje pritvora i ranije kazne .................................... - 12 8. Ublažavanje kazne ............................................................................ - 13 8.1 Granice ublažavanja kazne .......................................................... - 14 9. Osloboñenje od kazne .................................................................... - 15 10. Zaključak ............................................................................................. - 16 Literatura ..................................................................................................... - 17 -
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
e
s
.
ww
ww
kira
e
s
.
w
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
e
s
.
w
w
-2-
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
1. Uvod – Kazna i vrste kazni
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
Kazna je zakonom predviñena represivna mera koja se, s ciljem
suzbijanja kriminaliteta, primenjuje prema učiniocu protivpravnog dela, koje
je u zakonu predvidjeno kao krivično delo, na osnovu odluke suda donete
nakon sprovedenog krivičnog postupka. Ona se sastoji u oduzimanju ili
ograničenju odreñenih dobara učiniocu krivičnog dela.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
Pet opštih elemenata kazne su: kazna je prinudna mera upravljena na
oduzimanje ili na ograničenje odreñenih ličnih i imovinskih dobara učiniocu
krivičnih dela; kaznom se postiže svrha odreñena zakonom; kazna mora bizi
propisana zakonom; primena kazne je zavisna od postojanja krivičnog dela i
krivične odgovornosti, i kaznu može izreći samo sud u zakonom propisanom
postupku.
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
Osnovne deobe kazne vrše se s obzirom na tri kriterijuma:
- samostalnost u izricanju kazne;
- trajanje kazne;
- dobro koje kazna pogaña izricanjem.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
Prema kriterijumu samostalnosti u izricanju, kazne se dele na glavne i
sporedne. Glavna kazna je samostalna, dok je sporedna nesamostalna i može
se izreći samo uz glavnu kaznu.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
e
s
.
w
U našem KZ propisane su četiri glavne kazne:
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
1) kazna zatvora,
2) novčana kazna,
3) rad u javnom interesu, i
4) oduzimanje vozačke dozvole.
s
r
.
d
kira
Kazna zatvora: kazna lišenja slobode je najvažnija kazna. Ona ima
generalno preventivno dejstvo. Naše krivično zakonodavstvo odredjuje opšti
minimum i maksimum kazne zatvora (30 dana do 20 godina).
s
r
a
in
m
e
s
w.
Novčana kazna: je jedna od najstarijih krivičnih sankcija. Ona se sastoji u
plaćanju odredjenog novčanog iznosa u korist države. Ona se može odmeriti
i izreći u dnevnim iznosima ili u odredjenom iznosu.
ww
kira
s
r
.
d
w
e
s
.
ww
-3-
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
Rad u javnom interesu: ulazi u kategoriju glavnih kazni. Rad u javnom
interesu je svaki onaj društveno koristan rad kojim se ne vreña ljudsko
dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti.
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Kazna oduzimanja vozačke dozvole: može se izreći kao sporedna kazna
uz kaznu zatvora ili uz novčanu kaznu, a može se izreći i kao glavna kazna
za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do dve godine.
2. Pojam i vrste odmeravanja kazne
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
Pod odmeravanjem kazne podrazumeva se odreñivanje vrste i visine
kazne koju sud izriče učiniocu za krivično delo koje je umišljajno ili nehatno
izvršio. Kod odmeravanja kazne sud mora uzeti u obzir okolnosti koje
omogućuju da se učiniocu odmeri kazna koja je po vrsti i visini
odgovarajuća težini učinjenog krivičnog dela i društvenoj opasnosti
krivičnog dela i njegovog učinioca.
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Odmeravanje kazne znači utvrñivanje vrste i visine kazne za
konkretno krivično delo i konkretnom učiniocu.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
Odmeravanje kazne, prema nekim autorima može biti zakonsko i
sudsko. Odmeravanje kazne može biti u okviru kazne propisane za odreñeno
krivično delo, zatim odmeravanje kazne za blaze propisano delo
(ublažavanje kazne), i odmeravanje teže od propisane kazne (pooštravanje
kazne). Redovan način odmearvanja kazne jeste onaj koji se vrši u okviru
propisane kazne za odreñeno delo, dok se ublažavanje, odnosno
pooštravanje kazne može vršiti izuzetno i to pod uslovima predviñenim
zakonom. Opšti zakonski minimum i opšti maksimum, nemože se
prekoračiti ni u slučaju ublažavanja, odnosno pooštravanja kazne. U oblast
odmeravanja kazne spada i osloboñenje od kazne a posebni načini
odmeravanja kzne postoje u slučaju odmeravanja kazne za krivična dela
učinjena u sticaju i odmeravanja kazne osuñenom licu.
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
Kada je reč o redovnom odmeravanju kazne, osnovni kriterijumi jesu
propisana kazna, svrha kažnjavanja i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.
Prilikom odmeravanja kazne sud mora u prvom redu boditi računa o
propisanoj kazni za učinjeno krivično delo. Propisivanje kaznenih raspona
kod pojedinih krivičnih dela, tj prihvatanje sistema relativno odreñenih kazni
zahteva odmeravanje kazne po meri u okviru propisanog raspona. Danas su
u savremenom krivičnom zakonodavstvu napuštena druga dva sistema
m
e
s
w.
ww
kira
s
r
.
d
e
s
.
w
w
e
s
.
ww
-4-
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

3357-Pravo-Odmeravanje kazne