PODACI O PREDUZEĆU
Naziv ______________________________Adresa ______________________________
Žiro račun __________________________Broj protokola ________________________
Odgovorno lice _____________________ Matični broj __________________________
Telefon računovodstva _______________PIB _________________________________
(štambilj datum i broj zavodjenja)
POTVRDA O ZAPOSLENJU: popunjava poslodavac
Potvrñujem da je ______________________________JMBG_________________________lična karta
broj_______________izdata od MUP_______________
Po zanimanju____________________zaposlen/a na neodreñeno vreme, počev od_______________godine,
Na radnom mestu_________________________telefon na poslu_______________
U momentu izdavanja ove potvrde,_______________je ostvario/la ukupan radni staž u trajanju od_______
Prosečna zarada zaposlenog u protekla tri meseca iznosi:Bruto:_______________
Neto:_______________
Na zaradi zaposlenog se obustavlja mesečno iznos od_______________dinara, na ime_______________
Zarada se uplaćuje na tekući račun broj:
____________________kod ____________________banke
Kontakt osoba u službi za obračun plata_________________________Telefon:____________________
Ova potvrda izdaje se od strane ovlašćenih lica, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Ova potvrda se izdaje na lični zahtev zaposlenog radi odobrenja kredita za kupovinu robe kod Preduzeća za
proizvodnju, trgovinu i usluge TEHNOMANIJA DOO., Beograd i ne može se koristiti u druge svrhe.
_________________________
(ime,prezime,funkcija)
(M.P.)
preduzeća
_________________________
(ime, prezime,funkcija)
Na zahtev našeg radnika______________________________na lični dohodak stavlja se administrativna
zabrana u korist TEHNOMANIJA DOO., Beograd, Porucnika Spasica I Masare 102, radi otplate kredita.
REŠENJE
o administrativnoj zabrani
Zaposleni ima mesečna primanja (u poslednja tri meseca ili za mesec koji prethodi) u iznosu
od_______________dinara, slovima:____________________. Imenovani ima /nema administrativnu/sudsku
zabranu ukupnog iznosa od_______________dinara, slovima:____________________a mesečne otplate u
iznosu od _______________dinara, slovima:____________________.
Na lični dohodak radnika_________________________odreñuje se administrativna zabrana u korist
TEHNOMANIJA DOO., Beograd, radi obezbeñenja otplate kredita u iznosu od_______________dinara,
slovima:________________________________________________ sa rokom otplate od __________meseci,
u koji je uračunata kamata u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji.
Kredit će se otplaćivati u mesečnim ratama, predviñenim planom otplate, obustavljati od ličnog dohodka i
uplaćivati u korist računa TEHNOMANIJA DOO broj:
105-51241-51
kod AIK BANKE AD
banke,
sa pozivom na broj
Zabranu nećemo skinuti sve dok ne dobijemo pismeni izveštaj da je kredit u celosti isplaćen.
Dostavljanjem ovog rešenja potvrñujemo sledeće:
1)U slučaju da imenovanom radniku prestane radni odnos u preduzeću, obavezujemo se da Vas o tome
obavestimo bez odlaganja. U slučaju da to ne učinimo i ne postupimo u skladu sa odredbama Ugovora o
poslovnoj saradnji obavezujemo se da nadoknadimo štetu koja zbog toga nastane za TEHNOMANIJA
DOO, Beograd
2)Prihvatamo da snosimo sve zakonske posledice predviñene važećim propisima zbog neizvršenja
obaveze iz ovog rešenja o administrativnoj zabrani.
U Beogradu,__________2010.godine
Registrovano u računovodstvu
___________________________
Šef računovodstva
M.P.
POTPIS RUKOVODIOCA
___________________________
Download

ovde - sszjt