i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
.s
w
w
ww
w
m
o
c
ad.
w
m
o
c
ad.
SADRŽAJ:
r
i
k
s
r
ina
UVOD……………….………………………………………………………………...2
m
e
s
w.
.s
w
ww
BERZANSKI POSREDNICI
ww
1. POJAM I FUNKCIJE BERZANSKIH POSREDNIKA………..……………..3
1.1. Ostali berzanski posrednici……………………………………….……....4
1.2. Predmet djelatnosti berzanskih posrednika………………....…………....5
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
1.3. Kontrola poslovanja berzanskih posrednika……………………...............6
1.4. Uslovi za prijem berzanskih posrednika na Berzu………………….........7
r
i
k
s
r
a
min
1.5. Udruženje Berzi i berzanskih posrednika…………………………….......8
2. POJAM BROKERA I DILERA…………………………………….…………...9
e
s
.
ww
.s
w
w
1.6. Brokeri koji se pojavljuju na Berzi………………………………………10
w
1.7. Vrste brokera…………………………………………………….............11
w
2.2.1. Komisioni brokeri……………………………………………......12
2.2.2. Brokeri na parketu……………………………………………….13
2.2.3. Trgovci na parketu…………………………………………….....13
m
o
c
ad.
2.2.4. Specijalisti i ostali brokeri……………………………………….14
m
o
c
ad.
2.3. Trejderi i dileri koji trguju lotovima……………………………………..15
r
i
rsk
3. OBAVEZE I PRAVA BERZANSKIH POSREDNIKA…………………….…15
a
n
i
em
3.1. Obaveze berzanskih posrednika…………………………………………15
.s
w
w
.s
w
ww
3.2. Prava berzanskih posrednika…………………………………………….16
w
4. DILERSKO-BROKERSKE KUĆE……………………………………………..17
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………...…21
m
o
c
.
m
o
c
.
1
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
w
.s
w
w
w
LITERATURA……………………………………………………………………….22
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
UVOD
r
i
k
s
r
ina
Berze, kao institucije koje se bave trgovinom odreñenog materijala, na utvrñenom
mjestu, i po usvojenim pravilima, od strane ovlašćenih lica, osnovane su u drugoj polovini
m
e
s
w.
XV vijeka.
ww
Tokom vremena, Berze su prošle trnovit put od osnivanja, kroz padove, sve do
ponovnog obnavljanja.
Samo njihovo pojmovno odreñenje djelatnosti i njihova unutrašnja organizacija,
.s
w
ww
čini ih veoma interesantnim za izučavanje. Prilikom istraživanja rada Berzi, najviše sam se
m
o
c
ad.
zainteresovala za unutrašnju organizaciju Berze i rad pojedinih Berzi u praksi, i ko su to
m
o
c
ad.
ovlašćeni učesnici za obavljanje trgovine na finansijskom tržištu. Detaljnije sam obradila
funkcionisanje i organizaciju Beogradske Berze, kako bi se stekao uvid o našim dometima
r
i
k
s
r
a
min
u oblasti berzanskog poslovanja.
Kod Beogradske Berze čiji je rad prekinut poslije Drugog svjetskog rata, proces
e
s
.
ww
obnavljanja je bio jedan od najvažnijih koraka u transformaciji finansijskog sektora. Kao
.s
w
w
bitan preduslov, ponovo je pokrenuto akcionarstvo kao posljedica započete privatizacije
w
državne i društvene svojine. Kroz proces ekonomske tranzicije, izvršene su korjenite
promjene institucija, normativnog regulisanja i najdublje promjene svijesti, kao i načina
w
razmišljanja i odlučivanja.
U radu su izložena iskustva stečena na razvijenim Berzama svijeta, prije svega,
m
o
c
ad.
Njujorške i Londonske Berze.
m
o
c
ad.
Berzanski posrednici su kao i finansijska tržišta, prošli kroz neprestane promjene u
r
i
rsk
položaju i načinu poslovanja. Prvobitno su imali naglašen monopolski status, dok je danas
a
n
i
em
funkcija berzanskih posrednika u većini zemalja relativno demonopolizovana, i propisana
je obavezna korporativna organizacija. Prvobitna prava i obaveze su regulisani kroz
.s
w
w
trgovačko zakonodavstvo i odredbe koje su se odnosile na ugovor o nalogu, da bi kasnije
regulativa bila proširena i uobličena u zakone koji su regulisali sekundarno tržište
w
finansijske aktive. Ovo je dovelo do diferenciranja u položaju berzanskih posrednika na
.s
w
ww
Berzama efekata i robnim Berzama.
m
o
c
.
m
o
c
.
2
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
.s
w
w
Važan dogañaj bio je razvoj komunikacione i informatičke tehnologije u razvijenim
w
zemljama, kojim su postavljeni izvjesni standardi vezani za položaj posrednika i njegovo
ponašanje u trgovini.
w
Rezultati ovog istraživanja su prikazani na dovoljno jasan i potpun način, i nadam
m
o
c
ad.
se da će svako ko se bude susreo sa ovim radom, zainteresovati se da proširi svoja
m
o
c
ad.
saznanja, i bolje se upozna sa radom Berze i njenim funkcionisanjem.
BERZANSKI POSREDNICI
r
i
k
s
r
ina
1. POJAM I FUNKCIJE BERZANSKIH POSREDNIKA
m
e
s
w.
U razvoju Berzi, sve značajniju ulogu imaju berzanski posrednici, kao institucije
ww
organizovanog finansijskog tržišta. Berza, kao organizovano tržište na kome se susreće
ponuda i tražnja odreñenog tržišnog materijala, u savremenim uslovima, ne može se ni
.s
w
ww
zamisliti bez specijalizovanih subjekata – pravnih lica koja su poznata pod nazivom
berzanskih posrednika1.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
Berzanski posrednici su finansijske institucije, odnosno lica koja učestvuju u
trgovini na finansijskom tržištu. Oni predstavljaju ovlašćene učesnike, koji uspostavljaju
r
i
k
s
r
a
min
vezu izmeñu prodavaca i kupaca berzanskog materijala. Iako postoji više vrsta, berzanski
posrednici se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe, brokeri i dileri.
Brokeri su berzanski posrednici, koji imaju dozvolu za pristup na Berzu i ovlašćeni
e
s
.
ww
.s
w
w
su da sklapaju berzanske poslove kao kupci i kao prodavci. Poslove obavljaju u tuñe ime
za tuñ račun, tj. za račun nalogodavca. Pri tome, nalogodavac može ostati nepoznat, što
w
zavisi od pravila koja važe na odreñenom tržištu, ali nalogodavac snosi u potpunosti rizik
w
preduzetog posla. Brokeri ne snose rizik i ne mogu davati garancije za krajnji ishod posla.
Oni posluju samo sa drugim ovlašćenim posrednicima, a predmet trgovine mogu biti samo
m
o
c
ad.
robe i hartije od vrijednosti koje su zvanično registrovane na Berzi. Oni su specijalisti za
m
o
c
ad.
vrstu posla ili predmet kojim se bave i za svoje posredovanje naplaćuju proviziju, tzv.
r
i
rsk
brokeražu, koja se odreñuje kao procenat od obavljenog prometa. Obavljeni promet opada
sa porastom vrijednosti transakcije.
a
n
i
em
Dileri su berzanski posrednici, ali mogu da budu ovlašćeni maloprodavci za promet
odreñenih maraka proizvoda. Oni su jedna od najznačajnijih kategorija ovlašćenih igrača
.s
w
w
.s
w
ww
na Berzi. Na Berzi nastupaju kao principali, tj. trguju u svoje ime i za svoj račun, što znači
w
da sami snose rizik. Prilikom trgovanja od dilera na Berzi, klijenti dobijaju aktivu iz
1
Prof. dr Jovan Gorčić, Prof. dr Mileva Anñelković, Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog
sektora, Niš, 2005., str. 232.
m
o
c
.
m
o
c
.
3
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
portfolija samog dilera. Dileri su osloboñeni plaćanja provizije na Berzi, dok imaju
w
.s
w
w
w
obavezu da 75% svog prometa ostvari stabilizujući tržište. To praktično znači, da ne smije
da prodaje ukoliko poslijednja zaključna cijena nije bila rastuća, tj. da kupuje ako
poslijednja zaključna cijena nije bila opadajuća. Sve ovo važi i za market maker-e, i pravila
m
o
c
ad.
njihovog rada se razlikuju od Berze do Berze. Veliki broj dilera obavlja brokerske poslove
m
o
c
ad.
za svoje klijente. Ovakvi dileri se nazivaju broker-dileri.
Pored ova dva osnovna tipa berzanskih posrednika, funkciju berzanskih posrednika
r
i
k
s
r
ina
mogu vršiti i banke i druge finansijske institucije, kao i osiguravajuća društva.
Demonopolizacija finansijskog tržišta je osnovni razlog širenja obuhvata berzanskih
m
e
s
w.
posrednika. U sistemima monopola berzanskih posrednika, berzanskom posredniku bilo je
strogo zabranjeno da trguje u svoje ime i za svoj račun, i postojala je zabrana učešća na
ww
Berzi i dilerskim organizacijama.
Funkcije koje berzanski posrednici obavljaju su:
m
o
c
ad.
-
korišćenje asimetričnih informacija, i
-
odgovarajuća specijalizacija na tržištu
.s
w
ww
m
o
c
ad.
Sam položaj dilera na tržištu može biti različit, tj. pojedine dilerske institucije mogu
igrati ulogu nosioca tržišta, i kao takve one imaju obavezu da utiču na stabilnost ili
r
i
k
s
r
a
min
održavanje dubine tržišta, a i bave se formiranjem cijene po kojoj će kupiti, ili prodati
hartije od vrijednosti, za koje su specijalizovani.
e
s
.
ww
.s
w
w
1.1. Ostali berzanski posrednici
w
w
Kao berzanski posrednici, osim banaka, štedionica i osiguravajućih društava, mogu
se javljati i investicioni fondovi. Kao drugi berzanski posrednici berzanskog, ili
vanberzanskog poslovanja novcem i finansijskim instrumentima, mogu se javiti i slijedeći
m
o
c
ad.
berzanski posrednici2:
m
o
c
ad.
1. finansijski posrednici koji se bave otkupom, eskontom i reeskontom bankarskih i
r
i
rsk
trgovinskih akcepata (mjenica), ili ih drže do dospjelosti (eskontne firme);
2. finansijski posrednici koji obavljaju otkup, lombard i relombard hartija od
a
n
i
em
vrijednosti, ili daju kredite na osnovu zaloge hartija od vrijednosti, robe
uskladištene u javnom skladištu, zlata i drugih plemenitih metala, i sl.(lombardne
.s
w
w
firme);
w
3. finansijski posrednici koji obavljaju poslove bezgotovinskog i klirinškog platnog
prometa (žiro-firme);
2
m
o
c
.
.s
w
ww
URL:http://www.privatizacija.co.yu
m
o
c
.
4
Download

10818-Berze-Brokeri-i-dileri