SADRŽAJ
PREDGOVOR....................................................................................................... 13
Deo prvi
I. INFRASTRUKTURA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ....................................... 17
1. OSNOVE FUNKCIONISANJA FINANSIJSKIH SISTEMA ...................... 17
1.1. ZNAČAJ FINANSIJSKIH SISTEMA I NJIHOVA ULOGA ............... 20
2. POJAM I TIPOLOGIJA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ................................... 21
3. ZNAČAJ I FUNKCIJE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ..................................... 24
4. STRUKTURA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA I
REGULATORNO OKRUŽENJE ................................................................. 27
4.1. REGULACIJA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA .......................................... 30
5. ASPEKTI EFIKASNOSTI FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ............................... 32
5.1. ZNAČAJ EFIKASNOSTI FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ........................ 32
5.2. MODEL "FER IGRE" I HIPOTEZA "SLUČAJNOG HODA" ............. 35
5.3. IZRAŽAJNE FORME EFIKASNOSTI TRŽIŠTA ............................... 36
II. INSTITUCIJE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA ................................................. 39
1. EMITENTI I INVESTITORI NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA ............... 39
2. INSTITUCIONALNI INVESTITORI........................................................... 41
2.1. INVESTICIONI FONDOVI .................................................................. 41
2.1.1. Mesto, uloga i značaj investicionih fondova ................................ 41
2.1.2. Neto vrednost imovine fonda ....................................................... 44
2.1.3. Investicioni fondovi u Srbiji ......................................................... 50
2.1.4. Vrste investicionih fondova ......................................................... 55
2.2. BANKE .................................................................................................. 58
2.2.1. Osnovna uloga i podela banaka .................................................... 58
2.3. OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE ....................................................... 61
2.4. PENZIONI FONDOVI .......................................................................... 62
2.5. DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE ................................................ 63
3. BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ...................................................... 65
3.1. POJMOVNO ODREĐENJE .................................................................. 65
5
3.1.1. Broker ...........................................................................................
3.1.2. Diler..............................................................................................
3.2. VRSTE BROKERSKO-DILERSKIH DRUŠTAVA .............................
3.2.1. Delatnosti brokersko-dilerskih društava .......................................
3.3. NEOPHODNI USLOVI ZA OBAVLJANJE
BROKERSKO-DILERSKIH POSLOVA ..............................................
3.3.1. Osnovni kapital ............................................................................
3.3.2. Kadrovski, organizacioni i tehnički uslovi ...................................
3.4. ZABRANA UPOTREBE NAZIVA.......................................................
3.5. NORMATIVNI AKTI I UPRAVA
BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ............................................
3.6. ZAŠTITA OD RIZIKA OBAVLJANJA DELATNOSTI
BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ...................................................
3.7. NAČELA SIGURNOG I DOBROG POSLOVANJABROKERSKODILERSKOG DRUŠTVA I UGOVORI SA KLIJENTIMA .................
3.8. NALOZI KLIJENTA ZA KUPOVINU I
PRODAJU HARTIJA OD VREDNOSTI ..............................................
3.8.1. Odbijanje prijema naloga za kupovinu i
prodaju i obaveštavanje klijenata .................................................
3.9. RAČUNI BROKERSKO-DILERSKIH DRUŠTAVA ..........................
3.9.1. Novčani račun brokersko-dilerskog društva i klijenata ................
3.9.2. Vođenje računa hartija od vrednosti .............................................
3.9.3. Upravljanje hartijama od vrednosti ..............................................
3.10. ODNOS BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
PREMA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI..........................
3.10.1. Izveštavanje komisije .................................................................
3.10.2. Nadzor Komisije nad poslovanjem
brokersko-dilerskih društava ......................................................
3.11. PRESTANAK OBAVLJANJA DELATNOSTI
BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ..........................................
3.11.1. Oduzimanje dozvole za obavljanje delatnosti ............................
3.11.2. Posebna pravila u pogledu likvidacionog i stečajnog postupka .
4. BERZE...........................................................................................................
4.1. USLOVI ZA RAD BERZI .....................................................................
4.1.1. Kapital potreban za osnivanje berze.............................................
4.1.2. Potrebni kadrovi ...........................................................................
4.1.3. Organizacija i tehnika...................................................................
4.2. UPRAVA BERZE ..................................................................................
4.2.1. Opšta akta .....................................................................................
4.2.2. Postupak dobijanja dozvole za rad ...............................................
4.2.3. Nadzor Komisije za HOV nad poslovanjem berze.......................
6
65
66
66
68
70
70
70
71
72
73
75
77
78
78
78
79
79
80
80
81
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
85
85
4.2.4. Nadzor berze nad svojim članovima .......................................... 86
4.2.5. Organi i zaposleni....................................................................... 87
4.2.6. Članovi berze ............................................................................. 89
4.3. PRESTANAK RADA BERZE ............................................................ 90
4.3.1. Prestanak članstva ..................................................................... 91
4.3.2. Odgovornost berze ..................................................................... 91
5. CENTRALNI REGISTAR .......................................................................... 92
5.1. ZNAČAJ CENTRALNOG REGISTRA HOV .................................... 92
5.2. POSLOVI KOJE OBAVLJA CENTRALNI REGISTAR ...................... 92
5.3. KAPITAL, ORGANI UPRAVLJANJA,
POSLOVNA AKTA I FUNKCIJE CENTRALNOG
REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI .......................................... 93
5.4. MODEL ORGANIZOVANJA CENTRALNOG
REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI .......................................... 95
5.5. NAČIN VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA
HARTIJA OD VREDNOSTI ............................................................... 97
5.6. EMISIONI RAČUNI I UPIS EMISIJE HARTIJA OD VREDNOSTI 98
5.7. RAČUNI HARTIJA OD VREDNOSTI
ČLANOVA CENTRALNOG REGISTRA ........................................ 100
6. REVIZORSKE KUĆE I REJTING AGENCIJE ......................................... 103
6.1. ZNAČAJ REVIZORSKIH USTANOVA ZA DONOŠENJE
RELEVANTNIH INVESTICIONIH ODLUKA .................................. 103
6.2. DOPRINOSI REJTING AGENCIJA U IDENTIFIKACIJI
NEIZVESNOSTI KOJE SA SOBOM NOSE
INVESTICIONI PROCESI .................................................................. 104
III. FINANSIJSKI INSTRUMENTI ................................................................ 107
1. HARTIJE OD VREDNOSTI ....................................................................... 107
2. INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA.......................................................... 110
2.1. KRATKOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI ................................ 110
2.2. KOMERCIJALNI ZAPISI ................................................................... 111
2.3. BLAGAJNIČKI ZAPISI ...................................................................... 112
2.4. DEPOZITNI SERTIFIKATI ................................................................ 112
2.5. BLAGAJNIČKI ZAPISI CENTRALNE BANKE............................... 113
2.6. INSTRUMENTI REOTKUPA ............................................................ 116
3. INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA .................................................... 118
3.1. KORPORATIVNI (VLASNIČKI) INSTRUMENTI
NA TRŽIŠTU KAPITALA ................................................................. 118
3.1.1. Obične akcije .............................................................................. 120
3.1.2. Elementi akcijskog kapitala ....................................................... 122
3.1.3. Vrednovanje akcija ..................................................................... 123
3.2. INSTRUMENTI DUGA ...................................................................... 125
7
3.2.1. Obveznice ...................................................................................
3.2.2. Dugoročne hartije – instrumenti duga ........................................
3.2.3. Klasifikovanje obveznica ...........................................................
3.2.4. Cena obveznica ..........................................................................
3.2.5. Državne i agencijske obveznice .................................................
3.2.6. Osnovna svojstva državnih obveznica .......................................
3.2.7. Municipalne obveznice ..............................................................
3.2.8. Obveznice privrednih društava i preduzeća ...............................
3.2.9. Podela korporativnih obveznica i njihova obeležja ..........................
4. PRAVO PREČE KUPOVINE .....................................................................
5. VARANTI ...................................................................................................
IV. FINANSIJSKI DERIVATI .........................................................................
1. POJAM I VRSTE DERIVATA ...................................................................
2. FORVARD UGOVORI ...............................................................................
3. FJUČERSI ...................................................................................................
3.1. OSNOVNA PODELA FJUČERS UGOVORA ...................................
3.1.1. Robni fjučersi .............................................................................
4. OPCIONI UGOVORI..................................................................................
4.1. VRSTE OPCIJA...................................................................................
4.2. KOMBINOVANI KUPOVNI I PRODAJNI OPCIJSKI POSLOVI ...
5. SVOP ..........................................................................................................
125
126
127
129
131
133
135
136
136
140
141
143
143
144
145
146
146
151
153
158
159
Deo drugi
I. OSNOVNA OBELEŽJA BERZANSKOG POSLOVANJA.......................
1. NASTANAK, RAZVOJ I FUNKCIJE BERZE ..........................................
1.1. POJMOVNO ODREĐENJE ................................................................
1.2. VRSTE BERZI.....................................................................................
1.3. PREDUSLOVI ZA RAD BERZI I OSNIVAČI BERZI ......................
1.4. OSNOVNA DELATNOST I ZNAČAJ BERZI ...................................
1.4.1. Organizacioni oblici ...................................................................
1.4.2. Principi funkcionisanja berzi ......................................................
1.4.4. Kontrolna uloga berze ................................................................
2. OSNOVNE FUNKCIJE BERZE .................................................................
2.1. LISTING I PREDMETI PRIJEMA .....................................................
2.2. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA LISTING ...........................
2.3. KRITERIJUMI ZA LISTING AKCIJA I OBVEZNICA ....................
2.4. ISKLJUČENJE HARTIJE OD VREDNOSTI SA LISTINGA............
3. TRGOVANJE NA BERZI ..........................................................................
3.1. CIKLUSI TRGOVINE NA BERZI .....................................................
8
163
163
163
166
170
170
173
173
174
175
176
177
179
181
183
184
3.2. RAČUNI NOVČANIH SREDSTAVA I
HARTIJA OD VREDNOSTI ...............................................................
3.3. OSNOVNI BERZANSKI POSLOVI...................................................
3.4. PROCES BERZANSKOG POSLOVANJA ........................................
3.5. ELEMENTI BERZANSKOG I REGULISANOG
VANBERZANSKOG TRŽIŠTA .........................................................
3.6. SEKUNDARNA TRGOVINA ............................................................
3.6.1. Metod preovlađujuće cene .........................................................
3.6.2. Metod kontinuirane trgovine ......................................................
3.6.3. Metod minimalne cene ...............................................................
3.7. NALOZI ZA TRGOVANJE ................................................................
3.7.1. Vrste naloga ...............................................................................
3.8. ZAKLJUČENJE BERZANSKOG POSLA .........................................
3.8.1. Kliring i saldiranje ......................................................................
3.8.2. Zaključnice .................................................................................
3.9. BERZANSKO IZVEŠTAVANJE........................................................
3.10. VANBERZANSKO TRGOVANJE ...................................................
3.11. INFORMISANJE - MARKETING ....................................................
3.12. BERZANSKI INDEKSI ....................................................................
4. KARAKTERISTIKE NEKIH SVETSKIH FINANSIJSKIH BERZI .........
II. PROCESI NA TRŽIŠTU KAPITALA .......................................................
1. PRIMARNI PLASMANI ............................................................................
2. PREDNOSTI I NEDOSTACI PRISTUPA PREDUZEĆA
NA PRIMARNO TRŽIŠTE AKCIJA .........................................................
3. PRVA (INICIJALNA) JAVNA PONUDA AKCIJA ..................................
4. JAVNI PLASMANI ....................................................................................
5. PRIVATNI PLASMANI .............................................................................
6. PRIVILEGOVANI PLASMANI (EMISIJA PRAVA) ...............................
7. PRIMARNA EMISIJA OBVEZNICA ........................................................
7.1. JAVNI PLASMANI OBVEZNICA .....................................................
7.2. PRIVATNI PLASMANI OBVEZNICA ..............................................
III. REGULATORNI I NADZORNI ORGANI ..............................................
1. KOMISIJA ZA HOV...................................................................................
1.1. POLOŽAJ, OVLAŠĆENJA I
ODGOVORNOST KOMISIJE ZA HOV ............................................
1.1.1. Nadležnosti Komisije .................................................................
1.1.2. Ovlašćenja Komisije ..................................................................
1.2. AKTA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ..........................
1.3. SASTAV KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I
NADZOR NAD NJENIM RADOM ....................................................
184
188
190
191
193
194
195
196
198
198
200
200
200
202
203
204
206
213
219
219
221
222
223
224
225
227
227
228
229
229
230
230
232
233
234
9
1.4. PODNOŠENJE ODGOVARAJUĆIH IZVEŠTAJA
OD STRANE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI................
1.5. PRINCIPI RADA, ODLUČIVANJE I REGISTRI
KOJE VODI KOMISIJA ZA HOV .....................................................
1.6. MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA HOV - IOSCO ...........................
1.6.1. Principi Međunarodne komisije za HOV ...................................
2. NARODNA BANKA SRBIJE ....................................................................
2.1. OSNOVNE FUNKCIJE NARODNE BANKE ....................................
2.2. ORGANI NARODNE BANKE ...........................................................
2.3. SPROVOĐENJE MONETARNE POLITIKE I
KONTROLNE AKTIVNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE .............
3. SAMOREGULATORNE ORGANIZACIJE ..............................................
IV. FINANSIJSKA ANALIZA .........................................................................
1. FUNDAMENTALNA I TEHNIČKA ANALIZA
KAO OSNOVE ZA DONOŠENJE INVESTICIONIH ODLUKA .............
1.1. FUNDAMENTALNA ANALIZA .......................................................
1.1.1. Osnovni finansijski pokazatelji ..................................................
1.1.2. Smisao i vrste racia prinosa akcionara .......................................
2. TEHNIČKA ANALIZA ..............................................................................
3. OSNOVI ANALIZE PRINOSA I RIZIKA
NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA .............................................................
3.1. PRINOS I RIZIK..................................................................................
3.2. MODELI RIZIKA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA ......................
3.2.1. Sistemski i nesistemski rizik ......................................................
3.2.2. Rizik likvidnosti .........................................................................
3.2.3. Rizik zemlje ...............................................................................
3.2.4. Tehnološki i operativni rizik ......................................................
3.2.5. Kreditni i ostali rizici..................................................................
3.3. MERE PRINOSA I RIZIKA ................................................................
4. PORTFOLIO TEORIJA I DIVERSIFIKACIJA RIZIKA ...........................
4.1. MERE PRINOSA I RIZIKA ZA PORTFOLIO OD DVE HARTIJE .
4.2. UTICAJ INDIVIDUALNIH RIZIKA
HARTIJA NA RIZIK PORTFOLIA ....................................................
4.3. KARAKTERISTIKE PRINOSA I
RIZIKA PORTFOLIA OD DVE HARTIJE ........................................
4.4. PORTFOLIO SASTAVLJEN OD VIŠE ELEMENATA ....................
4.5. KONCEPT EFIKASNOG PORTFOLIA I EFIKASNOG SKUPA .....
4.6. KRIVE INDIFERENCIJE I OPTIMALNI PORTFOLIO ...................
V. ZAŠTITA UČESNIKA U BERZANSKOM POSLOVANJU ...................
1. ZABRANJENE MANIPULACIJE NA TRŽIŠTU .....................................
10
236
236
238
240
243
243
244
245
247
249
249
250
253
254
255
262
263
265
266
268
268
269
269
271
274
279
281
291
293
295
297
303
303
2. PRIVILEGOVANE – INSAJDER INFORMACIJE ...................................
2.1. POJAM POVLAŠĆENE INFORMACIJE ..........................................
2.2. INSAJDER ...........................................................................................
3. RAVNOPRAVNOST UČESNIKA .............................................................
4. INFORMACIONA ASIMETRIJA ..............................................................
4.1. JAVNA DOSTUPNOST INFORMACIJA
U FUNKCIJI ZAŠTITE INVESTITORA............................................
5. ODGOVORNOST EMITENTA .................................................................
5.1. MANE PROSPEKTA ..........................................................................
6. FINANSIJSKA ETIKA U FUNKCIJI ZAŠTITE INVESTITORA ............
6.1. ETIČKI PRINCIPI ...............................................................................
VI. GLOBALIZACIJA TRŽIŠTA I FINANSIJSKE KRIZE .......................
1. GLOBALIZACIJA EKONOMIJE ..............................................................
2. FINANSIJSKE KRIZE I IMPLIKACIJE
U TRANZICIONIM EKONOMIJAMA .....................................................
3. UTICAJ EKONOMSKE KRIZE U SRBIJI I
ZEMLJAMA U TRANZICIJI .................................................................
VII. PRILOZI.....................................................................................................
VIII. LITERATURA .........................................................................................
307
307
308
309
310
310
313
314
317
317
321
321
325
329
331
339
11
PREDGOVOR
Berze i finansijska tržišta predstavljaju veoma važne segmente ekonomskih sistema svake nacionalne ekonomije i imaju značajne pokretačke
snage i efikasne mehanizme za adekvatnu alokaciju finansijskih sredstava.
Sa tog aspekta, autor je imao nameru da analizira naučna i praktična iskustva u razvijenim zemljama, da ukaže na moguće perspektive i pravce razvoja i mogućnost inplementacije u našoj nacionalnoj ekonomiji.
Berze i finansijska tržišta kao naučna oblast ne pripadaju fundamentalnim naukama, već svoje uporište nalaze u primenjenim naukama, odnosno
grupi ekonomskih metodologija uz oslanjanje na opštu ekonomsku teoriju.
Primenjene nauke se bave praktičnim problemima, te sa metodološkog aspekta težište usmeravaju na prikupljanju, klasifikovanju, analizi, i komparaciji
podataka. Korišćenje matematičko-statističkih metoda i drugih instrumenata
u analizi i ocenjivanje raspoložive naučne građe, doprinosi racionalnom donošenju poslovnih-investicionih odluka. Odnos između opšteg i specijalnog
donekle se podudara sa odnosom između fundamentalnog i primenjenog.
Autora je od samog početka opterećivala dilema u pogledu naziva ove
knjige, ali rešenje je postalo jednostavno kada se naziv knjige identifikovao
sa nastavnim predmetom.
Ova knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora u oblastima koje se odnose na Finansijska tržišta, Berze i Hartije od vrednosti. Takođe i višegodišnje aktivno učešće u nastavnom i naučnom procesu doprineli
su ovakom koncepcijskom i sistemskom pristupu u obradi sadržaja knjige.
U knjizi "Berze i finansijska tržišta" dat je opšti osvrt na probleme
kreiranja novih institucija i finansijskih instrumenata, kao institucija koje funkcionišu u tržišnim ekonomijama. Knjiga je pre svega namenjena studentima Visoke škole za računovodstvo i berzansko poslovanje, kao i drugim
studentima visokih škola i fakulteta na kojima se ova disciplina izučava.
13
Knjiga može biti od koristi i portfolio menadžerima, analitičarima, brokerima, kao i vlasnicima akcija i drugih finansijskih instrumenata. Namena knjige opredelila je i pristup u obradi pojmova, definicija, kategorija, uslova i
odnosa koji se u njoj obrađuju. Teorijska razmatranja su svedena na potrebnu meru, a težište je preneto na praktičnu primenu.
Ovaj rad omogućiće studentima, i drugim korisnicima, sažet i praktičan
na nauci zasnovan pristup ovoj složenoj materiji sa namerom da budu osposobljeni u teorijskom i praktičnom smislu i da dobiju šansu da postanu lideri u
ovoj oblasti. Bila bi to posebna nagrada svima nama koji učestvujemo teorijski i praktično u tim procesima. Autor je nastojao da izbegne izricanje apodiktičkih tvrdnji i opširnih deskripcija, već je naglašena želja za argumentacijom koja može izazvati raspravu, sa kojom bi cilj knjige bio postignut.
Beograd, 2011. godine
Autor
14
Download

predgovor