KATALOG PROIZVODA
I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA
TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA
TEKUĆI RAČUNI I KARTICE
PAKET STARTER
Viševalutni račun
Platni promet
Debitna kartica
SMS notifikacije
Mesečno održavanje tekućeg računa
Valute
Kamatna stopa RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK
Plati na mobilni/plati na imejl
Plaćanja na račun u drugoj banci u zemlji
Plaćanja putem trajnog naloga izvan Telenor banke
Plaćanja putem trajnog naloga unutar Telenor banke
(Re)Izdavanje osnovne i/ili dodatne kartice
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u zemlji
Poruka o odlivu sa tekućeg računa
Bez naknade
RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK
0,00%
25 RSD
25 RSD
25 RSD
Bez naknade
500 RSD
50 RSD
5 RSD / SMS
Bez PDV-a
PAKET PROGRESIV
Viševalutni račun
Mesečno održavanje tekućeg računa
Valute
Kamatna stopa RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK
Platni promet
Plati na mobilni/plati na imejl
Plaćanja na račun u drugoj banci u zemlji
Plaćanja putem trajnog naloga
Debitna kartica
(Re)Izdavanje osnovne kartice
(Re)Izdavanje dodatne kartice
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u zemlji
SMS notifikacije
Poruka o odlivu sa tekućeg računa
300 RSD
RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK
0,00%
Bez naknade
Bez naknade
200 RSD
Prvih 5 podizanja gotovine
mesečno – bez naknade
Dodatna podizanja gotovine – 50 RSD
Bez naknade
DODATNE USLUGE KOJE VAŽE ZA OBA PAKETA
Račun
Platni promet
Kamatna stopa za nedozvoljeni minus
Prenos sredstava u inostranstvo sa tekućeg računa
Uplata u RSD na račun nerezidenta u drugoj banci u Srbiji - devizno plaćanje
Prenos sredstava sa tekućeg računa na devizni račun u drugoj banci u zemlji
Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
sa računa kupca na račun prodavca u drugoj banci, kao i uplate za životno osiguranje.
Zahtev za otkazivanje deviznog naloga ili za povrat sredstava
Hitni nalozi
Izdavanje mesečnog izvoda po tekućem računu putem imejla
Plaćanje računa na klik
Platni promet
u poslovnici banke
Hitni nalozi
Bezgotovinski prenos sredstava
Uplate na račune van banke u RSD (opšte uplatnice)
Ostale naknade
Izdavanje odštampanih dnevnih izvoda i arhivskih izvoda
Izdavanje potvrda
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u inostranstvu
Isplata gotovine na šalteru druge banke u zemlji i inostranstvu
Upit stanja na računu na bankomatu druge banke
Poruka o prilivu na tekući račun
NKS = 3,00% mesečno (41.63% godišnje)
Za iznose
≤10.000EUR
Za iznose
>10.000EUR
13 EUR
7 EUR
7 EUR
30EUR
20 EUR
20 EUR
7 EUR
20 EUR
1000 RSD + troškovi ino banke
150 RSD
Bez naknade
Bez naknade
300 RSD
150 RSD
1% min 150 RSD – max 3.000 RSD
400 RSD
400 RSD
1% (min. 400 RSD)
1% (min. 600 RSD)
30 RSD
Bez naknade
Jedina poslovnica Telenor banke se nalazi u Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd.
USLUGE BEZ NAKNADE
Račun
Otvaranje tekućeg računa
Gašenje tekućeg računa
Izdavanje potvrde o gašenju računa
Bez naknade
Platni promet
Interni prenosi sa računa na račun u okviru banke
Prenos sredstava u drugu banku prilikom gašenja računa
Doznaka sa deviznog računa na devizni račun u okviru Telenor banke
Uplate u gotovini
Isplate u gotovini sa tekućeg računa
Uplate na račune u banci
Bez naknade
Debitna kartica
Upit stanja na računu na bankomatu Telenor banke
Troškovi blokade kartice
Isplata gotovine na bankomatu Telenor banke
Promena PIN-a na bankomatu i onlajn
Otkazivanje kartice
Bez naknade
Menjački poslovi
Otkup i prodaja efektive
Bez naknade
Zamena novca
Zamena oštećenih dinarskih novčanica
Bez naknade
KREDITI
OPŠTI USLOVI I KRITERIJUMI ODOBRAVANJA KREDITA FIZIČKIM LICIMA
GOTOVINSKI KREDITI U RSD
Namena
Iznos kredita
Rok otplate
Depozit / Učešće
Gotovinski kredit
5.000 – 100.000 RSD
Do 12 meseci
Bez depozita / učešća
Kamatna stopa
NKS: 20,50% godišnje
EKS: 28,47% godišnje
Vrsta kamate
Način obračuna kamate
Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove
Naknada za prevremenu otplatu kredita
Način otplate
Instrumenti obezbeđenja
Promenljiva
Proporcionalna metoda 28/31/360
2% od iznosa kredita, min. 500 RSD – klijenti
Bez naknade
U mesečnim anuitetima
1 lična menica Rešenje o administrativnoj zabrani korisnika kredita
U slučaju da vrednost referentne kamatne stope NBS uvećane za 5 procentnih poena prelazi vrednost ugovorene stope, Banka će na kredit
primenjivati kamatnu stopu koja se sastoji od fiksne marže od 5% i vrednosti referentne kamatne stope NBS.
Potrebna dokumentacija: Zahtev za kredit (obrazac Banke), overa podataka za tražioca kredita (obrazac Banke) za zaposlene / rešenje o
penziji ili Uverenje o visini penzije izdato od strane fonda PIO (za penzionere koji nisu klijenti Banke), overene isplatne liste zarade za
prethodna 3 meseca za tražioca kredita i izvod iz banke u kojoj se prima zarada, ukoliko je zahtevan (obavezan za ne-klijente Banke) /
penzioni čekovi za poslednje 3 penzije i izvod sa tekućeg računa za poslednja 3 meseca, ukoliko je zahtevan (obavezan za penzionere koji
nisu klijenti Banke), rešenje o administrativnoj zabrani tražioca kredita / AZ1 i AZ2 (za penzionere koji nisu klijenti Banke), fotokopija lične
karte tražioca kredita.
ŠTEDNJA
OPŠTI USLOVI I KRITERIJUMI ODOBRAVANJA ŠTEDNIH PROIZVODA FIZIČKIM LICIMA
Štednja po viđenju – a vista za valute RSD i EUR u ponudi od 27.10.2014.
Valuta
RSD, EUR
Rok dospeća
12 meseci
RSD
(NKS=EKS) 7,00%
Kamatna stopa
Vrsta kamate
EUR
NKS=0,01%
EKS=0,08%
Godišnja kamatna stopa, fiksna.
Obračun i isplata kamate
na mesečnom nivou
Način obračuna kamate
Konformna metoda
Povlačenje sredstava
Klijenti su u obavezi da najave podizanje sredstava 2 dana ranije za iznose preko 600.000 RSD
(ili protivvrednost druge valute po zvaničnom srednjem kursu NBS)
Izdavanje mesečnog izvoda po štednom računu putem email-a
Izdavanje odštampanih dnevnih izvoda i arhivskih izvoda
Bez naknade
400 RSD
Prilikom otvaranja dinarskog štednog računa po viđenju i deviznog štednog računa po viđenju, klijent nije u obavezi da položi depozit.
EKS je izračunat na dan 13.10.2014. na iznos od EUR 100, odnosno 10.000 RSD.
OSTALE NAKNADE ZA KREDITE I IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA
Slanje opomene (krediti i kreditne kartice)
Eksterna plaćanja u RSD sa računa fizičkih lica (krediti i kreditne kartice)
Izmena sredstava obezbeđenja i promena uslova po kreditu i kreditnoj kartici u korišćenju
250 RSD + stvarni ptt troškovi
0,3%, min 30 RSD - max 3.000 RSD
Zamena/oslobađanje žiranta i ostalih sredstava obezbeđenja
Izmena roka otplate, kamatnih i ostalih uslova
0,1% od ostatka duga
Ne-stambeni krediti
Stambeni krediti
1% od ostatka duga
0,1% od ostatka duga
Osnovni izveštaj za fizička lica
Korisnik usluga : 246 RSD
Jemac: 102 RSD
Sintetički izveštaj za fizička lica
Korisnik usluga: 168 RSD
Jemac: 78 RSD
Lični izveštaj
276 RSD
Od 01.07.2012. godine, jedan izveštaj godišnje bez naknade
Osnovni: 126 RSD
Lični: 138 RSDOd 01.07.2012. godine
jedan izveštaj godišnje bez naknade
Izveštaj o jemstvima po obavezama pravnih lica i preduzetnika
Evidencioni izveštaj
Registracija na portalu Kreditnog biroa
Lični izveštaj za registrovane korisnike portala Kreditnog biroa
24 RSD
bez naknade
Do 30.06.2012. godine bez naknade
Od 01.07.2012. godine po tarifi za lični izveštaj i lični izveštaj o
jemstvima po obavezama pravnih lica i preduzetnika
Naknade mogu da se promene u skladu sa zvaničnim tarifnikom Kreditnog biroa koji objavljuje Udruženje banaka Srbije.
HARTIJE OD VREDNOSTI
NAKNADE ZA POSLOVE TRGOVINE HARTIJAMA OD VREDNOSTI
(AKCIJE I OBVEZNICE)
Održavanje računa
Gašenje računa
Obrada naloga za prodaju HOV
Bez naknade
Bez naknade
0,3% od iznosa zaključnice, max 200 EUR u RSD protivvrednosti
po srednjem kursu NBS na dan obrade
Transfer sredstava na tekući račun u Banci
Gotovinska isplata sa računa za kupovinu HOV
Gotovinska isplata u RSD
Isplata po zahtevu klijenta pre odobrenja od CRHOV-a
Izdavanje arhivskog izvoda
Arhivski izvod je svaki sledeći izvod koji se izdaje posle redovnog.
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
Bez naknade
200 RSD
NAKNADE ZA DODATNE USLUGE U POSLOVNICI
Zamena oštećenih stranih novčanica
Prerada kovanog novca
Ekspertiza dinarskih novčanica i efektive u NBS
U zavisnosti od stepena oštećenja 5% od nominalne vrednosti u RSD
protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu na dan transakcije
2% min 250 RSD
600 RSD
Isplate čekova drugih banaka
3% (min 50 RSD)
Naknade Telenor banke koje se naplaćuju za usluge zamene novca su promenljive i usklađivaće se sa promenama zvaničnog cenovnika NBS
Banka može da promeni visinu naknade prvog radnog dana svakog kalendarskog meseca s’ tim da će novu tarifu objaviti 15 dana pre
početka njene primene.
Katalog proizvoda i tarifnik naknada i usluga Telenor banke za fizička lica od 27.10.2014.
Download

Katalog proizvoda A4_003 Srb