Seminar: Finansijska matematika u praksi
Datum: 22-23. mart 2013. (dvodnevni kurs)
Vreme: od 10 do 17 časova
Mesto održavanja: Ekonomski fakultet u Beogradu, Kamenička 6
Cena: 280 EUR + PDV (u dinarskoj protivvrednosti), po srednjem kursu NBS na dan
fakturisanja
Šta su ciljevi programa?
Da polaznici ovladaju metodama obračuna interesa (različitih vrsta kamatnih stopa), kredita i kamate
kod lizinga, i da se upoznaju sa aplikativnim rešenjima primene datih obračuna u Excel-u
Kome je seminar namenjen?
Svim učesnicima na finansijskom tržištu: bankarima, brokerima, aktuarima, finansijskim analitičarima,
investicionim menadžerima, finansijskim direktorima, revizorima, sudskim veštacima, zaposlenima u
finansijskim državnim institucijama, i dr.
Struktura seminara - sadržaj:
1. PROCENTNI RAČUN
1.1. Operacije sa glavnicom
2. OBRAČUN PROSTOG INTERESA
2.1. Obračun zatezne kamate prema novom zakonu o zateznoj kamati
2.2. Aplikacija za obračun zatezne kamate
2.3. Diskontna stopa i stopa prinosa
2.4. Određivanje cena i prinosa kamatonosnih i diskontnih hartija od vrednosti
2.5. Obračun potrošačkih kredita
2.6. Vežbe
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA - NICEF
3. PRIMENA SLOŽENOG INTERESNOG RAČUNA
3.1. Faktor akumulacije i diskontni faktor
3.2. Faktor dodajnih uloga, faktor aktualizacije i faktor povraćaja
3.3. Vežbe
3.4. Amortizacija dugoročnih zajmova
3.5. Nominalna, proporcionalna, konformna i efektivna kamatna stopa
3.6. Dinarski i krediti sa deviznom klauzulom
3.7. Promenljiva i stalna kamatna stopa
3.8. Revalorizacija kredita
3.9. Aplikacije za amortizaciju zajma (Vežbe u Računskom centru)
Cena: 280 EUR + PDV (u dinarskoj protivvrednosti), po srednjem kursu NBS na dan
fakturisanja
U cenu kursa su uračunati:
- predavanja
- sertifikat
- materijal
- osveženje i ručak
Za više informacija o kursu:
Kontakt:
Naučno-istraživački centar, NICEF
Kontakt osoba: Nevena Mutavdžić
Kancelarija br. 305
Tel. (011) 3021-167
E-mail: [email protected]
Web adresa : http://ekof.bg.ac.rs
Centar za permanentno stručno usavršavanje
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Kamenička 6
kancelarija br. 152
broj telefona/faksa (011) 3021-197
e-mail: [email protected]
Web adresa : http://edukacija.ekof.bg.ac.rs
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA - NICEF
Biografije predavača:
Kočović dr Jelena
Redovni profesor, Ekonomski fakultet - Beograd
Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu kao redovni profesor na predmetu
Finansijska i aktuarska matematika. Pored osnovnih, predaje na master
studijama na smerovima Aktuarstvo i Bankarski i finansijski menadžment. Bila
je prodekan za nauku, direktor Naučno-istraživačkog centra, kao i direktor
Centra za edukaciju Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Angažovana je kao
ekspert za osiguranje u agencijama za nadzor osiguranja u Crnoj Gori i
Republici Srpskoj.
Poseduje licencu ovlašćenog aktuara i ima bogato iskustvo na raznovrsnim
aktuarskim poslovima. Angažovana je u svojstvu ovlašćenog aktuara u
revizorskoj kući KPMG.
Takođe poseduje Rešenje o izboru za eksperta osiguranja izdato od strane Ministarstva za razvoj i
nauku. Bila je predsednik Udruženja aktuara Srbije. Član je izvršnog saveta IAA i delegat u više
komiteta Međunarodnog Udruženja Aktuara. Organizovala je veći broj međunarodnih simpozijuma iz
aktuarstva. Rukovodila je velikim brojem naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata, kao i
inovacionih kurseva iz oblasti finansijske matematike, osiguranja i aktuarstva.
Profesor dr Jelena Kočović je urednik međunarodnog časopisa Aktuar koji se publikuje u Rusiji. Član je
Ekonomsko-filozofskog društva MGU Lomonosov. Objavila je preko 250 stručnih radova u zemlji i
inostranstvu iz oblasti aktuarstva, investicija i osiguranja. Najznačajniji su udžbenici iz Finansijske
matematike, Aktuarske matematike i Osiguranja. Udžbenici su prevedeni na ruski jezik i obavezna su
literatura na MGU Lomonosov i drugim ekonomskim fakultetima bivšeg Sovjetskog Saveza. Na
fakultetu je aktivno učestvovala u osnivanju, rukovođenju i držanju kurseva u okviru Škole
računarstva.
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA - NICEF
Marija Jovović, M. Sc
Asistent, Ekonomski fakultet - Beograd
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu zaposlena je od 2009. godine, najpre
kao saradnik u nastavi, a zatim u svojstvu asistenta od 2010. godine.
Angažovana je u nastavi na predmetima Osiguranje, Finansijska i aktuarska
matematika, Penzijsko i zdravstveno osiguranje i Tarife u osiguranju.
Trenutno pohađa doktorske studije u okviru studijskog programa Statistika.
Položila je sve ispite i prijavila doktorsku disertaciju. Učestvovala je na
većem broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, kao i inovacionih
kurseva iz oblasti finansijske matematike, osiguranja i aktuarstva. Objavila
je više radova iz navedenih oblasti u naučnim monografijama, tematskim
zbornicima radova i časopisima u zemlji i inostranstvu. Trenutno je
angažovana kao istraživač na projektu Ministarstva nauke: „Rizici finansijskih institucija i tržišta u
Srbiji – mikroekonomski i makroekonomski pristup“. Član je Udruženja aktuara Srbije i Međunarodne
asocijacije aktuara (IAA).
Mitrašević dr Mirela
Docent, Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Istočno Sarajevo
Zaposlena je na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Istočno
Sarajevo, na kome je angažovana kao profesor na predmetima Osiguranje,
Finansijska matematika i Upravljanje rizikom u bankama i osiguravajućim
kompanijama na redovnim studijama i Analiza osiguranja na master
studijama. U zvanje docenta na užu naučnu oblast Aktuarstvo na Fakultetu
poslovne ekonomije u Bijeljini Univerziteta Istočno Sarajevo izabrana je
2011. godine. Autor je i koautor više naučnih radova. Učestvovala je na
velikom broju međunarodnih simpozijuma i u izvođenju dva inovaciona
kursa iz oblasti aktuarstva.
Ovlašćenje za obavljanje aktuarskih poslova od strane Agencije za
osiguranje Republike Srpske dobila je 2006. godine. Član je Udruženja
aktuara Republike Srpske i pridruženi član Udruženja aktuara Srbije.
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA - NICEF
Download

Detaljnije informacije o kursu možete preuzeti ovde