OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Serija: I a
Kutija: 1
Fascikla: 1
I a – Zapisnici sa sastanaka OK SKBiH, Sekretarijata,
Konferencije
Godina 1955. – 1962.; 1964.
Dokument: 1 – 64
Ia–1
Ia–2
Ia–3
Ia–4
Ia–5
Ia–6
Ia–7
Ia–8
Ia–9
I a – 10
I a – 11
I a – 12
I a – 13
I a – 14
Zapisnik sa Izborne konferencije SK Opštine Lopare održane
19. VII 1955. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
sastanka održanog 21. IX 1955. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
sastanka na kome su prisustvovali i sekretari OPO održanog
11. II 1956. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
sastanka održanog 1. III 1956. godine
Zapisnik sa Izborne opštinske konferencije SKBiH Lopare
održane 15. IV 1956. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
sastanka održanog 15. X 1956. godine
Zapisnik sa zajedničke Izborne konferencije SKBiH područja
Lopara, Šibošnice i Gornje Tuzle održane 11. I 1958. godine
Zapisnik sa Opštinske izborne konferencije SKBiH Lopare
održane 11. I 1958. godine
Zapisnik sa sastanka novoizabranog OK SKBiH Lopare
održanog 11. I 1958. godine
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 31. I 1958.
Zapisnik sa sastanka OK održanog 15. XI 1958. godine
Zapisnik sa proširenog sastanka OK SKBiH Lopare, 10. III
1958. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK održanog 18. III
1958. godine (i 29. I 1958. godine)
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 28. III 1958.
I a – 15
I a – 16
I a – 17
I a – 18
I a – 19
I a – 20
I a – 21
I a – 22
I a – 23
I a – 24
I a – 25
I a – 26
I a – 27
I a – 28
I a – 29
I a – 30
I a – 31
I a – 32
I a – 33
I a – 34
I a – 35
I a – 36
I a – 37
I a – 38
I a – 39
I a – 40
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK održanog 3. IV 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 7. IV 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 23. VI 1958.
Zapisnik sa sjednice Sekretarijata OK SK održane 30. VI 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 1. VII 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopara i Šibošnice održanog
1. VII 1958. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK održanog 22. V 1958. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SKBiH Lopare održanog
5. VII 1958. godine
Zapisnik sa Savjetovanja članova Sekretarijata OK SK i
Narodne omladine, Sekretarijata SSRN, članova upravnih
odbora i zadružnih savjeta zemljoradničkih zadruga sa područja
nove Opštine Lopare, 29. VII 1958. godine
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 31. VII 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 17. IX 1958.
Zapisnik sa sastanka OK SKBiH Lopare održanog 27. XII 1958.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
12. II 1960. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 24. II 1960.godine
Zapisnik sa Opštinske izborne konferencije SK Lopare održane
9. III 1960. godine
Zapisnik i materijal sa Opštinske konferencije SKBiH Lopare
održane 7. IV 1962. godine
Zapisnik sa sjednice OK SK i sekretara osnovnih organizacija
održane 6. IV 1960. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
sjednice OK i sekretara osnovnih organizacija SK Lopare
održane 27. V 1960. godine
Zapisnik sa sjednice OK SK Lopare održane 29. VII 1960.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
1. IX 1960. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
7. IX 1960. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
10. IX 1960. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK održanog 5. X 1960.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
22. X 1960. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare kome su prisustvovali i
sekretari osnovnih organizacija SK održanog 29. X 1960. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
14. XI 1960. godine
I a – 41
I a – 42
I a – 43
I a – 44
I a – 45
I a – 46
I a – 47
I a – 48
I a – 49
I a – 50
I a – 51
I a – 52
I a – 53
I a – 54
I a – 55
I a – 56
I a – 57
I a – 58
I a – 59
I a – 60
I a – 61
I a – 62
I a – 63
I a – 64
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
26. XI 1960. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 1. XII 1960.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
24. XII 1960. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 26. XII 1960.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
20. I 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 26. I 1961.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
25. II 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 6. III 1961.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
23. III 1961. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
12. IV 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 28. IV 1961.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
29. V 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 2. VI 1961.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
12. VI 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 6. VII 1961.
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
20. VII 1961. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
4. IX 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširen sa sekretarima
osnovnih organizacija SK održanog 6. IX 1961. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare proširen sa
članovima OK koji rade u privredi i NOO, Predsjedništva OO
SSRN i predstavnicima privrednih organizacija Pilane i Pogona
Šumskog gazdinstva održanog 25. IX 1961. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 9. X 1961.godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare u zajednici sa
Izvršnim odborom OO SSRN, Sekretarijatom OK NO i
Sekretarijatom OSV održanog 17. X 1961. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
2. XI 1961. godine
Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog
17. XI 1961. godine
Zapisnik sa VII Opštinske izborne konferencije SK Opštine
Lopare održane 20. VI 1964. godine
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Serija: I b
Kutija: 1
Fascikla: 2
Godina 1956.; 1958.; 1960. – 1962.
I b – Informacije, izvještaji, zaključci, analize
Dokument: 1 – 15
Ib–1
Ib–2
Ib–3
Ib–4
Ib–5
Ib–6
Ib–7
Ib–8
Ib–9
I b – 10
I b – 11
I b – 12
I b – 13
I b – 14
I b – 15
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla informacije o
radu, 23. II 1956. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla informaciju o
sprovođenju zaključaka po pitanju rasterećivanja političkih
rukovodilaca od raznih dužnosti, 5. III 1956. godine
Analiza o radu i problemima na terenu Opštine Lopare
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla informaciju o
radu Aktiva SK na terenu Opštine, 18. VI 1956. godine
Izvještaj o radu OK SKBiH Lopare za period od aprila 1956. do
januara 1958. godine podnesen na III Opštinskoj izbornoj
konferenciji SK, 11. I 1958. godine
Izvještaj o poduzetim mjerama na unapređenju poljoprivredne
proizvodnje na području Opštine Lopare, 17. IV 1958. godine
Analiza o radu radničke, zadružne i društvene samouprave na
području Narodnog odbora opštine Lopare (NOO), 15. XI 1958.
Program rada OK SKBiH Lopare za 1960. godinu
Bilten br. 2 Političko-informativne službe OK SK i Opštinskog
odbora SSRN Lopare, 20. XI 1961. godine
Bilten br. 3 Političko-informativne službe OK SK i Opštinskog
odbora SSRN Lopare, 20. I 1962. godine
Bilten br. 4 Političko-informativne službe OK SK i Opštinskog
odbora SSRN Lopare, 28. II 1962. godine
Bilten br. 5 Političko-informativne službe OK SK i Opštinskog
odbora SSRN Lopare, 13. VII 1962. godine
Informacije Političko-informativne službe OK SKBiH Lopare,
23. VII 1962. godine
Informacije Političko-informativne službe OK SKBiH Lopare,
29. IX 1962. godine
Informacije Političko-informativne službe OK SKBiH Lopare,
10. XI 1962. godine
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 1
Fascikla: 3
1961. – 1966.
Godina 1961.
Dokument: 1
1. -
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 29. XII 1961. godine
Godina 1962.
Dokument: 1 – 18
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -
Zapisnik, materijali i prijedlog zaključaka sa sastanka OK SK Lopare
održanog 13. III 1962. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare proširen sa sekretarima osnovnih organizacija i još
nekim članovima na rukovodećim mjestima, 18. IV 1962. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 4. V 1962. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 26. V 1962. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširen sa jednim brojem
prosvjetnih radnika održanog 26. VI 1962. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
zajedničkog sastanka članova OK koji su nastanjeni u Loparama i
Mačkovcu i Izvršnog odbora OOSSRN održanog 15. VI 1962. godine
Zapisnik sa sastanka OK Lopare kojem prisustvuju i članovi svih
komisija OK, 3. VIII 1962. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa
zajedničkog sastanka dva dosadašnja Komiteta: Lopare i Čelić
održanog 9. VII 1962. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 7. IX 1962. godine
10. - Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširen sa članovima komisija
OK SK održanog 22. IX 1962. godine
11. - OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare održanog 3. XI 1962. godine
12. - Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširen sa nekim rukovodiocima
iz privrednih organizacija, Izvršnog odbora OO SSRN, Sindikata i
Omladine održanog 15. XII 1962. godine
13. - OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
Sekretarijata OK SK Lopare održanog 8. I 1962. godine
14. - Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare koji je održan
zajedno sa Komisijom za kadrove OK, Izvršnim odborom OO SSRN,
Sekretarijatom OK NO, sekretarijatima drugih opštinskih
rukovodstava, predstavnicima NOO i drugih organizacija održanog
3. II 1962. godine
15. - Zapisnik sa sastanka Sekretarijata OK SK Lopare održanog 10. II
1962. godine
16. - Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 31. I 1962. godine
17. - OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Program rada za
1962. godinu, 12. III 1962. godine
18. - OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Informaciju o vidovima
stranog uticaja, 14. XI 1962. godine
Godina 1963.
Dokument: 1 – 9
1. 2. 3. 4. -
5. 6. -
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 3. I 1963. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 5. III 1963. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK održanog 18. IV 1963. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare koji je proširen sa sekretarima seoskih osnovnih
organizacija SK i još nekim drugovima iz političkog aktiva sa Opštine
održanog 18. V 1963. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 1. VI 1963. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare koji je proširen sa sekretarima osnovnih organizacija
SK održanog 23. VII 1963. godine
7. 8. 9. -
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 23. IX 1963. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare održanog 19. XI 1963. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK održanog 13. XII 1963. godine
Godina 1964.
Dokument: 1 – 7
1. 2. 3. 4. 5. 6. -
7. -
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare kojem prisustvuju i upravnici
zemljoradničkih zadruga, direktor ŠPP Lopare, potpredsjednik SO i
još neki drugovi održanog 12. II 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširenog sa članovima komisija
OK i nekim članovima Političkog aktiva održanog 26. III 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširenog sa članovima komisija
za izradu izvještaja i referata za Opštinsku izbornu konferenciju
održanog 10. IV 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 18. V 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 9. VII 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare koji je proširen sa članom
Savjeta za privredu SO Lopare, direktorima ZZ i preduzeća,
predsjednicima savjeta i upravnih odbora privrednih organizacija
održanog 24. VII 1964. godine
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare održanog 25. XI 1964. godine
Godina 1965.
Dokument: 1 – 4
1. -
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare proširenog sa članovima Političkog aktiva, sekretarima
osnovnih organizacija i sekretarima aktiva SK održanog 8. II 1965.
2. -
3. 4. -
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik i materijal sa
sastanka OK SK Lopare koji je proširen sa direktorima radnih
organizacija i predsjednicima savjeta radnih organizacija održanog
17. VII 1965. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare proširenog sa sekretarima osnovnih organizacija
održanog 15. IX 1965. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare održanog 30. X 1965. godine
Godina 1966.
Dokument: 1 – 3
1. 2. 3. -
Zapisnik sa sastanka OK SK Lopare proširenog sa članovima
Kontrolne i Revizione komisije OK SK održanog 3. II 1966. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare proširenog sa direktorima radnih organizacija i još
nekim drugovima održanog 20. VI 1966. godine
OK SKBiH Lopare dostavlja SK SKBiH Tuzla Zapisnik sa sastanka
OK SK Lopare proširenog sa članovima Savjeta narodne odbrane,
članovima Štaba civilne zaštite i rukovodiocima CRP održanog
14. XI 1966. godine
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 2
Fascikla: 1
Anketni listovi
A – Dž
ABADŽIĆ DOBRO
ABADŽIĆ ILIJA
ABADŽIĆ NEĐO
ABADŽIĆ SPASOJE
ADAMOVIĆ STEVAN
ADILOVIĆ RASIM
AGIĆ SULEJMAN
ALEKSIĆ LAZO
ALIMANOVIĆ REŠO
ALJIĆ MUHIDIN
ANĐIĆ BOSILJKA
ANDRIĆ GOJA
ANĐIĆ MILKA
ANĐIĆ OZRENKA
ANĐIĆ RADOJKA
ANĐIĆ RUŽA
ANĐIĆ STEVO
ANTIĆ ĐOKO
ANTIĆ OBRAD
ANTONIĆ BOŠKO
ANTONOVIĆ LJEPOSAVA
AVRAMOVIĆ CVIKO
AVRAMOVIĆ MIHAJILO
BAIĆ DUŠAN
BEĆIROVIĆ FERIDA
BEGANOVIĆ JUSUF
BEGIĆ FADILA
BEGIĆ RIFAT
BEGOVIĆ SULEJMAN
BILALIĆ HASAN
BILALIĆ OMER
BILALIĆ SAFET
BJELATIĆ CVIJETA
BJELIĆ OSMAN
BLAGOJEVIĆ DRAGO
BLAGOJEVIĆ VELIMIR
BOGDANOVIĆ MOMO
BOJANOVIĆ BOŠKO
BOJIĆ RAZA
BOJIĆ STEVAN
BOJKIĆ PANTO
BOŽIĆ BRANKO
BOŽIĆ GAVRO
BOŽIĆ JELA
BOŽIĆ JOVAN
BOŽIĆ MILOŠ
BOŽIĆ NEĐO
BOŽIĆ RAJKO
BOŽIĆ SIMO
BOŽIĆ SPASENIJA
BOŽIĆ VINKA
BRČINA ILIJA
BRKIĆ LUTVO
BUKVIĆ MUJO
CVETKOVIĆ CVETKO
CVIJETINOVIĆ MARIJA
CVIJETINOVIĆ MILIVOJ
CVIJETINOVIĆ SARA
CRNOGORAC DUŠAN
ČARDAKLIJA AJDIN
ČEKO TODOR
ČEREKOVIĆ MILKA
ĆIRIĆ MOMČILO
ĆOSIĆ HAFA
ĆOSIĆKIĆ MUHAMED
DALIPAGIĆ SULEJMAN
DAVIDOVIĆ JOVAN
DAVIDOVIĆ VASILIJA
DAVIDOVIĆ VLAJKO
DAVIDOVIĆ VOJKO
DELIĆ MOMČILO
DELIĆ SAVO
DELIĆ VITOMIR
DŽELIĆ BRANKO
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 3
Fascikla: 1
Anketni listovi
Đ–I
ĐEDOVIĆ HASAN
ĐEDOVIĆ SALIH
ĐOJIĆ JOCO
ĐOKIĆ ANĐA
ĐOKIĆ DESA
ĐOKIĆ DRAGO (Rastošnica)
ĐOKIĆ DRAGO (Jablanica)
ĐOKIĆ ĐOKO
ĐOKIĆ JEVTO
ĐOKIĆ JOVAN
ĐOKIĆ MARA
ĐOKIĆ MILAN
ĐOKIĆ MILO
ĐOKIĆ MILOVAN
ĐOKIĆ NEĐO
ĐOKIĆ RADMILA
ĐOKIĆ ZARIJE
ĐUKANOVIĆ MILAN
ĐUKIĆ BORISLAV
ĐUKIĆ JEKA
ĐUKIĆ JOVO
ĐURIĆ DUŠAN
ĐURIĆ JOVO
ĐURIĆ MARA
ĐURIĆ MIKA
ĐURIĆ RADIVOJE
ĐURIĆ VLADIMIR
ĐURKOVIĆ BRANISLAV
ĐUZDANOVIĆ HUSO
ĐUZDANOVIĆ SEJFO
FILIPOVIĆ CVIKO
FILIPOVIĆ LAZO
GAČIĆ MILENKO
GAJIĆ CVIJA
GAJIĆ DRAGO
GAJIĆ DUŠAN
GAJIĆ MARA
GAJIĆ RAJKO
GAJIĆ STANKO
GALIĆ JERKO
GARIĆ JOVO
GARIĆ SVETOZAR
GAŠIĆ DUŠAN
GAŠIĆ GAVRO
GAVRIĆ CVIJAN
GAVRIĆ CVIKO
GAVRIĆ CVIKA
GAVRIĆ DANILO
GAVRIĆ DRAGO
GAVRIĆ GAŠO
GAVRIĆ KRUNIJA
GAVRIĆ MILENA
GAVRIĆ NEĐO
GAVRIĆ VELJKO
GAVRIĆ ZVONKO
GLIBANOVIĆ MEHMED
GLIGOJEVIĆ LJUBICA
GLIGOREVIĆ MIĆO
GLIGOREVIĆ PERO
GOLUBOVIĆ RADOJE
GRAOVIĆ VUKOSAVA
HADŽIĆ HASAN
HALILOVIĆ HAJRIJA
HALILOVIĆ HALID
HALILOVIĆ HANIJA
HALILOVIĆ HUSEIN
HALILOVIĆ ŠABAN
HARAČIĆ SALIH
HASIĆ IBRAHIM
HODŽIĆ EMIN
HODŽIĆ HUSNIJA
HORIĆ REŠID
HUSEJINAGIĆ HUSO
HUSIĆ ĐULAGA
IBRAHIMOVIĆ RAJIF
IBRIŠIMOVIĆ HUSNIJA
IBRIŠIMOVIĆ ŠEVKO
ILIĆ ĐORĐE
ILIĆ ILIJA
ILIĆ JAGODA
ILIĆ JOVAN
ILIĆ MAKSIM
ILIĆ MIHAJLO
ILIĆ MILAN
ILIĆ PAJO
ILIĆ PERO
ILIĆ RADOJKA
ILIĆ RADIVOJE
ILIĆ SRPKO
ILIĆ VESELIN
ILIĆ ŽIVAN
ISLAMOVIĆ BEĆIR
ISLAMOVIĆ HUSEIN
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 4
Fascikla: 1
Anketni listovi
J
JAKOVLJEVIĆ BOŽO
JAKOVLJEVIĆ DUŠANKA
JAKOVLJEVIĆ LAZAR
JAKOVLJEVIĆ VOJKA
JANKOVIĆ CVIJA
JANKOVIĆ MARA
JANKOVIĆ MILKA
JANKOVIĆ MILORAD
JANKOVIĆ MITAR
JANKOVIĆ PERO
JANKOVIĆ ROSA
JANKOVIĆ SLAVKA
JANKOVIĆ VOJO
JANJIĆ DARINKA
JEKIĆ ČASLAV
JEKIĆ NADA
JEKIĆ TATJANA
JERKOVIĆ HILMIJA
JEŠIĆ KRSTINA
JEVTIĆ PERO
JOKANOVIĆ RISTO
JOKIĆ ĐORĐO
JOSIPOVIĆ LAZAR
JOSIPOVIĆ MILICA
JOSIPOVIĆ RADIVOJE
JOVANOVIĆ BRANKO
JOVANOVIĆ DANKO
JOVANOVIĆ DUŠAN
JOVANOVIĆ GOJA
JOVANOVIĆ NEVENKA
JOVANOVIĆ RADOSLAV
JOVANOVIĆ RISTO
JOVANOVIĆ RUJKA
JOVANOVIĆ SAVO
JOVANOVIĆ VASILIJE
JOVELJIĆ SAVO
JOVIČIĆ BUDIMIR
JOVIČIĆ LJUBO
JOVIČIĆ MIĆO
JOVIČIĆ SAJKA
JOVIĆ CVIJAN
JOVIĆ CVIJA
JOVIĆ CVIJETA
JOVIĆ DESANKA
JOVIĆ DUŠAN
JOVIĆ GOSPA
JOVIĆ JELA
JOVIĆ JOVAN
JOVIĆ JOVANKA
JOVIĆ JOVO
JOVIĆ MIKAJLO
JOVIĆ MILOŠ
JOVIĆ MITAR (1927. godište)
JOVIĆ MITAR (1932. godište)
JOVIĆ MITAR (1917. godište)
JOVIĆ NADA
JOVIĆ PERO
JOVIĆ RUJA
JOVIĆ SAVO
JOVIĆ SIMO
JOVIĆ SMILJA
JOVIĆ SPASOJE
JOVIĆ TEŠO
JOVIĆ TOMKA
JOVIĆ VELJKO
JOVIĆ ZORKA
JOVIĆ ŽIVAN
JUKIĆ MILENKO
JURIĆ FRANJO
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 5
Fascikla: 1
Anketni listovi
K–M
KALESIĆ MUSA
KAPOR RADOJKA
KARAMOVIĆ KASIM
KARASULJIĆ BEĆIR
KARASULJIĆ ŠUHRA
KARIĆ AHMET
KAVURIN ĐORĐO
KEROVIĆ BOŠKO
KEROVIĆ DANICA
KOJIĆ AVDO
KOJIĆ ILIJA
KOJIĆ MILUTIN
KOJIĆ STEVAN
KORIĆ HAKIJA
KOVAČEVIĆ ADEM
KOVAČEVIĆ BOGDAN
KOVAČEVIĆ JELKA
KOVAČEVIĆ JOVO
KOVAČEVIĆ MIHAJLO
KOVAČEVIĆ MILAN
KOVAČEVIĆ MILORAD
KOVAČEVIĆ MITRA
KOVAČEVIĆ NEVENKA
KOVAČEVIĆ OZRENKA
KOVAČEVIĆ RISTO
KOVAČEVIĆ VIŠNJA
KOVAČEVIĆ ZDRAVKO
KREŠIĆ ANTO
KRSMANOVIĆ BORO
KRSMANOVIĆ ŽARKO
KRSTIĆ BRANKO
KRSTIĆ RAJKO
LAKIĆ DRAGO
LAKIĆ ILIJA
LAZAREVIĆ PAJO
LAZAREVIĆ PERO
LAZAREVIĆ TOMKA
LAZAREVIĆ VELIMIR
LAZIĆ NOVAK
LAZIĆ PETAR
LAZIĆ PETKO
LAZIĆ RADO
LAZIĆ RISTO
LUKIĆ MIROSLAV
LAZIĆ SREĆKO
LAZAREVIĆ TUNJO
LAŽETIĆ VUKOTA
LOVRIĆ IVO
LUJIĆ RADIVOJE
LUKAČ MILAN
LUKIĆ ANTONIJE
LUKIĆ BOJANA
LUKIĆ BRANKO
LUKIĆ CVETKO
LUKIĆ DOJČIN
LUKIĆ DUŠANKA
LUKIĆ ĐORĐO
LUKIĆ LJUBICA
LUKIĆ MARA
LUKIĆ MARKO
LUKIĆ MIROSLAV
LUKIĆ NEĐO
LUKIĆ NEVENKA
LUKIĆ OBRAD
LUKIĆ OZRENKA
LUKIĆ RAVIJOJLA
LUKIĆ SIMO
LUKIĆ STEVIKA
LUKIĆ ZORA
LJALJIĆ HALIL
MAKSIMOVIĆ (STANIVUKOVIĆ) CVIJA
MAKSIMOVIĆ CVIJAN
MAKSIMOVIĆ GAVRO
MAKSIMOVIĆ MIĆO
MAKSIMOVIĆ MIKAJLO
MANOJLOVIĆ CVJETKO
MANOJLOVIĆ ZDRAVKO
MARIĆ BORKO
MARIĆ ĐOKO
MARIĆ ĐORĐO
MARIĆ MIHAJLO
MARIĆ MILOŠ
MARIĆ MIROSLAV
MARIĆ VLADIMIR
MARKOVIĆ CVJETKO
MARKOVIĆ JOVO
MARKOVIĆ MIĆO
MARKOVIĆ MILOŠ
MARKOVIĆ PANTO
MARKOVIĆ ŽIVAN
MATIĆ BOŠKO
MATIĆ DRAGO
MATIĆ MILAN
MATIĆ SRPKO
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 6
Fascikla: 1
Anketni listovi
M
MEHANOVIĆ SADIK
MEHIĆ GALIB
MEHIĆ ZUHDIJA
MEHIKIĆ SATKA
MEŠIĆ DŽEMAL
MEŠIĆ SAKIB
MIČIĆ MIĆO
MIČIĆ OBRAD
MIHAJLOVIĆ BOGIĆ
MIHAJLOVIĆ BRANJO
MIHAJLOVIĆ CVETKO
MIHAJLOVIĆ DESA
MIHAJLOVIĆ KIĆO
MIHAJLOVIĆ MILICA
MIHAJLOVIĆ MILKA
MIHAJLOVIĆ NEĐO
MIHAJLOVIĆ RADOJKA
MIHAJLOVIĆ ZDRAVKO
MIHALJČIĆ MILOSAVA
MIJATOVIĆ JOVO
MIJATOVIĆ LJUBO
MIJATOVIĆ MILICA
MILANOVIĆ SLAVKO
MILETIĆ DUŠAN
MILOŠEVIĆ CVIJETA
MILOŠEVIĆ GAVRO
MILOVANOVIĆ ČASLAV
MILOVANOVIĆ DRAGOLJUB
MILOVANOVIĆ JELKA
MILOVANOVIĆ KOSTADIN
MILOVANOVIĆ SAVO
MILUTINOVIĆ RADOJKA
MILJANOVIĆ JOKA
MILJANOVIĆ MIHAJLO
MILJANOVIĆ NINKO
MINJIĆ MINJA
MILJUŠ MILICA
MIRIĆ LAZAR
MIRKOVIĆ DUŠAN
MITRAŠEVIĆ CVIJA
MITRAŠEVIĆ JOKA
MITRAŠEVIĆ JOVAN
MITRAŠEVIĆ MITAR
MITRAŠEVIĆ NEVENKA
MITRAŠEVIĆ RADOJKA
MITRAŠEVIĆ STOJAN
MITRIĆ BUDIMKO
MITRIĆ LJUBOMIR
MITRIĆ MILAN
MITRIĆ STOJA
MITRIĆ TOŠO
MITROVIĆ BOSILJKA
MITROVIĆ BRANKO
MITROVIĆ CVIKO
MITROVIĆ DESPOT
MITROVIĆ JOVAN
MITROVIĆ MITAR
MITRIĆ MITRA
MITROVIĆ MITRA
MITROVIĆ NEĐO
MITROVIĆ NIKOLA
MITROVIĆ PERO
MITROVIĆ RADOMIR
MITRIĆ RISTUŠA
MITRIĆ SAVA
MITROVIĆ SAVO
MITROVIĆ STANIŠA
MITROVIĆ STOJA
MITROVIĆ TEOFANA
MITROVIĆ VOJIN
MITROVIĆ VUKAŠIN
MOJIĆ LAZAR
MOJIĆ TEŠO
MRŠIĆ JELENA
MUHAREMOVIĆ SAFER
MUJAGIĆ SALKO
MUJČINOVIĆ OSMAN
MUJDŽIĆ SALKO
MUJIĆ REDŽO
MUJIĆ SULJO
MUJKIĆ ISMET
MUJKIĆ ZAHID
MULAOSMANOVIĆ MUZAFER
MURSELOVIĆ ZEKIJA
MUSLIĆ ALIJA
MUSLIĆ ASIF
MUSLIMOVIĆ HUSEJIN
MUSLIMOVIĆ MEHMED
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 7
Fascikla: 1
Anketni listovi
N–R
NAKIČEVIĆ HARIS
NAKIĆ MARA
NAKIĆ SMILJA
NEJKOVIĆ ĐORĐO
NEŠKOVIĆ RADE
NEŠKOVIĆ RAJKO
NIKOLIĆ DRAGINJA
NIKOLIĆ LAZAR
NIKOLIĆ MILKA
NIKOLIĆ NEDO
NIKOLIĆ OLGA
NIKOLIĆ RADO
NIKOLIĆ RATKO
NIKOLIĆ SLAVKO
NIKOLIĆ VIDOSAVA
NOVAKOVIĆ JOVAN
NOVAKOVIĆ MANOJLO
NOVAKOVIĆ NEDELJKO
OBRENOVIĆ BOŽO
OBRENOVIĆ CVIJA
OBRENOVIĆ NEDELJKO
OBRENOVIĆ STANA
OJVAN BOŽO
OSMANOVIĆ EŠEF
OSMIĆ RASEMA
OSMIĆ REZAK
OSTOJIĆ SRBO
OSTOJIĆ SIMIKA
OSTOJIĆ SLAVKO
PAJKANOVIĆ BOJO
PAJKANOVIĆ DANKA
PAJKANOVIĆ ĐORĐO
PAJKANOVIĆ NEĐO
PAJKANOVIĆ MOMČILO
PAJKANOVIĆ PETRA
PANTIĆ PERO
PANTIĆ RUJA
PAŠALIĆ ZAJIM
PAVLOVIĆ JEKA
PEJIĆ DUŠKO
PEJIĆ MILAN
PEJOVIĆ NIKOLA
PEKIĆ CVIJA
PEKIĆ DRAGICA
PEKIĆ MIODRAG
PERIĆ ĐORĐE
PERIĆ NEVENKA
PERIĆ MILAN
PERIĆ RADE
PERIĆ SAVO
PEŠIĆ SOFIJA
PETKOVIĆ LUKA
PETKOVIĆ MILAN
PETKOVIĆ OBRAD
PETKOVIĆ STEVO
PETRIĆ LUKA
PETRIĆ MARKO
PETRIĆ MILORAD
PETRIĆ PETRA
PETRIĆ SAVO
PETRIĆ UROŠ
PETROVIĆ BORISAV
PETROVIĆ BRANKO
PETROVIĆ BUDIMIR
PETROVIĆ CVETKO
PETROVIĆ DRAGO
PETROVIĆ DRAGOLJUB
PETROVIĆ DUŠAN (1928. godište)
PETROVIĆ DUŠAN (1923. godište)
PETROVIĆ RAJKO
PETROVIĆ RATKO
PETROVIĆ SLAVKO
PIRIĆ SMAIL
POPOVIĆ DRAGO
POPOVIĆ JELKA
POPOVIĆ SIMIKA
PRELIĆ EDO
PRELIĆ ILIJA
PRELOVAC JOVAN
PRELOVAC NEMANJA
PRELOVAC STANKO
PURANOVIĆ BLAGOJE
PUZIĆ CVIJA
RADIĆ LAZAR
RADIKIĆ CVIKO
RADOJČIĆ OSTOJA
RADOVANOVIĆ BOSA
RADOVANOVIĆ CVIKO
RADOVANOVIĆ DRAGO
RADOVANOVIĆ JOVAN
RADOVANOVIĆ NEĐO
RADOVANOVIĆ SLAVKA
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 8
Fascikla: 1
Anketni listovi
R–S
RADOVANOVIĆ VOJKO
RAKIĆ BOŽIDAR
REDŽIĆ MUJO
RIKANOVIĆ JOVO
RIKANOVIĆ PERO
RIKANOVIĆ RAJO
RIKIĆ VLADIMIR
RIKIĆ BOSILJKA
RIKIĆ JANKO
RIKIĆ JOVAN
RIKIĆ RUŽA
RISTIĆ STANKA
RISTIĆ ANOKA
RISTIĆ DRAGAN
RISTIĆ LJILJANA
RISTIĆ MARKO
RISTIĆ MILE
RISTIĆ SAVO
RISTIĆ SLAVKA
ROSIĆ JOVAN
SADIĆ IBRAHIM
SALIHOVIĆ ALJO
SALIHOVIĆ DŽEMAL
SALIHOVIĆ RIFAT
SALIHOVIĆ ŠEĆO
SALIHOVIĆ TIMA
SANDIĆ GOJKO
SANDIĆ MOMČILO
SANDIĆ OBRAD
SANDIĆ SAVO
SANDIĆ ŽIVOJIN
SARAČEVIĆ MUSTAFA
SARAJLIĆ AJIŠA
SARIĆ BOGDAN
SARIĆ RATKO
SARIĆ STANKO
SAVIĆ BOGOSAV
SAVIĆ BORO
SAVIĆ BRANKA
SAVIĆ DRAGICA
SAVIĆ DRAGO
SAVIĆ DRAGO (sin Neđe)
SAVIĆ ĐOKO
SAVIĆ GINA
SAVIĆ JELA
SAVIĆ MILOŠ
SAVIĆ MOMČILO (sin Dragomira)
SAVIĆ MOMČILO (sin Jovana)
SAVIĆ NEDELJKO
SAVIĆ SAVO (sin Alekse)
SAVIĆ RADIVOJE
SAVIĆ SAVO (sin Ostoje)
SAVIĆ STANA (1932. godište)
SAVIĆ STANA (kći Jovana)
SAVIĆ STANA (kći Stjepana)
SAVIĆ STOJAN
SAVIĆ ZORA
SELIMOVIĆ MUHAREM
SIMEUNOVIĆ MILAN
SIMEUNOVIĆ SRPKO
SIMIĆ CVETKO
SIMIĆ SRBO
SIMIKIĆ CVIJA
SIMIKIĆ DUŠAN
SIMIKIĆ GAVRO
SIMIKIĆ KOVILJKA
SIMIKIĆ KRSTO
SIMIKIĆ MILAN
SIMIKIĆ MILORAD (sin Marka)
SIMIKIĆ MILORAD (sin Cvijana)
SIMIKIĆ NARANČA
SIMIKIĆ NIKOLA
SIMIKIĆ OBREN
SIMIKIĆ RUŽA
SIMIKIĆ SLAVKO (1931. godište)
SIMIKIĆ SLAVKO (sin Cvijana)
SIMIKIĆ STANKO
SIMIKIĆ STEVIKA
SIMIKIĆ VASILIJE
SIMIKIĆ VOJISLAV
SIPIĆ PERSIDA
SMAJIĆ SALIH
SMAILOVIĆ AGAN
SMAJIĆ ŠEVKO
SOFIĆ RIZMAN
SPASOJEVIĆ DUŠAN
SPASOJEVIĆ JOKA
SPASOJEVIĆ PETRA
SPASOJEVIĆ RUŽA
SPASOJEVIĆ STRAJO
SPASOJEVIĆ TEOFANA
SPASOJEVIĆ ZORA
SRDIĆ DUŠAN
STAKIĆ VERA
OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE LOPARE
(OK SKBiH Lo)
1955. – 1966.
Kutija: 9
Anketni listovi (S – Ž)
Fascikla: 1
STAMATOVIĆ DOBRIVOJE
STANIŠIĆ LJUBOMIR
STANIŠIĆ PETRA
STANIŠIĆ VESNA
STANIVUKOVIĆ CVIKO
STANKIĆ CVIJETA
STANKIĆ KOSTA
STANKOVIĆ CVIKO
STJEPIĆ IVAN
STEFANOVIĆ DRAGICA
STEFANOVIĆ ILIJA
STEVANOVIĆ GAJO
STEVANOVIĆ NEĐO
STEVANOVIĆ ILIJA
STEVANOVIĆ STEVO
STEVANOVIĆ TEŠO
STEVANOVIĆ BOSA
STEVIĆ BOSILJKA
STEVIĆ CVIJETIN
STEVIĆ ĐOKO
STEVIĆ MILAN
STEVIĆ MITAR
STEVIĆ RUŽA
STEVIĆ STANKO
STEVIĆ STEVO
STJEPIĆ CVIKA
STOJANOVIĆ CVIJAN
STOJANOVIĆ TOMO
STOJILJKOVIĆ SVETOMIR
STOJIŠIĆ CVIJAN
SULEJMANOVIĆ FERID
SUŠAK OLGA
ŠADIĆ ATIF
ŠADIĆ HASAN
ŠADIĆ MUSTAFA
ŠAKOTIĆ BUDIMIR
ŠAKOTIĆ NADA
ŠAKOTIĆ OBRAD
ŠAKOTIĆ SREĆKO
ŠAKOTIĆ STANOJE
ŠARKANOVIĆ VELESAVA
ŠEHIĆ AHMET
TADIĆ ALEKSA
TADIĆ NEĐO
TANKIĆ AJKA
TANJIĆ MUHO
TANJIĆ NOVALIJA
TEKIĆ VELIMIR
TESKEREDŽIĆ VELIMIR
TEŠIĆ CVIJAN
TEŠIĆ ĐOKO
TEŠIĆ GRUJICA
TEŠIĆ JOVAN
TEŠIĆ JOVO
TEŠIĆ KRSTO
TEŠIĆ MARA
TEŠIĆ MILORAD
TEŠIĆ PELKA
TEŠIĆ PERO
TEŠIĆ PERSA
TEŠIĆ PETRA
TEŠIĆ RADIVOJE
TEŠIĆ RADOJKA
TEŠIĆ RADOSLAV
TEŠIĆ RUŽICA
TEŠIĆ RUŽA
TEŠIĆ STOJA
TODOROVIĆ BOGOLJUB
TODOROVIĆ CVIKO
TODOROVIĆ DUŠAN
TODOROVIĆ MILAN
TODOROVIĆ MILOŠ
TODOROVIĆ SLOBODAN
TOJIĆ SAVO
TOJIĆ ZDRAVKO
TOMIĆ BOSA
TOMIĆ BOŠKO
TOMIĆ BRANKO (sin Drage)
TOMIĆ BRANKO (sin Vujona)
TOMIĆ DRAGO
TOMIĆ NADA
TOMIĆ NEĐO
TOMIĆ OSTOJA
TOMIĆ RAJA
TOMIĆ STANA
TOMIĆ VELJKO
TOMIĆ ZORKA
TOŠKOVIĆ KATA
TRIFKOVIĆ MIKOSLAV
TRIFKOVIĆ TOMO
TRIŠIĆ MIĆO
VASIĆ MILORAD
VASILIĆ SLAVKO
VASILJEVIĆ VITOMIR
VILOTIĆ MILOŠ
VOJVODIĆ DUŠANKA
VOJVODIĆ MILAN
VRAČARIĆ NIKOLA
VUJIĆ DIMITRIJE
VUJIĆ DRAGICA
VUJOVIĆ PETAR
ZDRAVKOVIĆ VIDEN
ZEĆIROVIĆ ŠEVKO
ZEJČIROVIĆ ŠAHBAZ
ZELJIĆ JOVO
ZENUNOVIĆ ABDULGAFAR
ZONJIĆ ANGELA
ŽIVKOVIĆ MILA
ŽUNIĆ SALIH
Download

Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare