Ekonomski fakultet u Beogradu – Master kurs - Brend menadžment – dr Saša Veljković – mart 2014
NAZIV PREDMETA: BREND MENADŽMENT
MASTER SMER: POSLOVNO UPRAVLJANJE


Modul: MARKETING MENADŽMENT - obavezni predmet
Modul: POSLOVNO KOMUNICIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU - izborni predmet
Godina: I *** Semestar: II *** Broj kredita: 5 *** Fond: 2 + 1
OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETU
NASTAVA
 Predavanja: Ex catedra predavanja;
 Vežbe: Interaktivni rad; Case study
 Projekat: Grupne prezentacije
ISPIT – OCENJIVANJE
ZBIR POENA STEČENIH U PREDISPITNIM OBAVEZAMA I NA ISPITU
1. Predispitne obaveze: 50 poena
a. 35 poena grupna prezentacija-Projekat (mini-tim)
b. 15 poena aktivnost/angažovanje na časovima
2. Finalni ispit: 50 poena test/pitanja
PODACI O PREDAVAČIMA
Profesor / ispitivač: dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet, Beograd
Profesor / predavač: Prof. dr Goran Petković, Ekonomski fakultet, Beograd
Prof. dr Goran Petković
Ekonomski fakultet,
Kamenička 6
11000 Beograd
Kabinet br. 435, IV sprat tel. 011 3021 130
e-mail: [email protected]
dr Saša Veljković,
Ekonomski fakultet,
Kamenička 6
11000 Beograd
Kabinet br. 527, V sprat , tel. 011 3021 125
e-mail: [email protected]
web: www.ekof.bg.ac.rs
http://edukacija.ekof.bg.ac.rs
fax: . +381 11 3021 197
LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA
Osnovna literatura: monografija Veljković Saša (2010), Brend menadžment u savremenim tržišnim
uslovima, Ekonomski fakultet, Beograd
Dopunska literatura:
1. Keller, Kevin Lane, Aperia, Tony, Georgson Mats, (2008), Strategic Brand Management,
Pearson Education, Harlow (UK)
2. Chernatony, Leslie de, McDonald, Malcom, Wallace, Elaine (2011), Creating powerfuel
Brands, Butterworth-Heinemann (UK)
3. Petković Goran, (1995), Pozicioniranje trgovinskih preduzeća, Čigoja štampa, Beograd,
4. Kotler Phillip, (2006), Marketing menadžment, XII izdanje, Data Status, Beograd
Ekonomski fakultet u Beogradu – Master kurs - Brend menadžment – dr Saša Veljković – mart 2014
UPOZNAVANJE I PREDSTAVLJANJE NAČINA RADA
POJAM BRENDA I BREND MENADŽMENTA
1. POJAM I RAZVOJ KONCEPTA BRENDA
2. BREND I IZVORI DODATE VREDNOSTI
3. POJAM I RAZVOJ BREND MENADŽMENTA
4. PROCES BREND MENADŽMENTA
VEZE IZMEĐU SAVREMENOG POTROŠAČA I BRENDA
1. LJUDSKA BIĆA KAO POTROŠAČI
2. KOGNITIVNI I AFEKTIVNI SISTEM POTROŠAČA
3. ODLUČIVANJE POTROŠAČA O KUPOVINI
4. BREND I KREIRANJE VEZA SA POTROŠAČIMA
5. POTROŠAČI U DRUŠTVENOM OKRUŽENJU
KREIRANJE OSNOVNIH VREDNOSTI BRENDA
I STRATEGIJA POZICIONIRANJA
1. DEFINISANJE I USPOSTAVLJANJE OSNOVNIH VREDNOSTI BRENDA
2. POJAM I ULOGA POZICIONIRANJA U KREIRANJU ODGOVARAJUĆEG
IMIDŽA BRENDA
3. SEGMENTACIJA TRŽIŠTA
4. OSNOVNI ELEMENTI POZICIONIRANJA BRENDA
5. KREIRANJE I ISPORUČIVANJE JEDINSTVENE POZICIJE BRENDA
ARHITEKTURA BRENDA
1. ARHITEKTURA BRENDA I STRATEŠKE ALTERNATIVE NIVOA
BRENDIRANJA
2. IZBOR STRATEGIJE BRENDIRANJA I MOGUĆNOSTI EKSTENZIJE BRENDA
INTERNA IMPLEMENTACIJA BREND MENADŽMENT PRISTUPA
1. PRIHVATANJE BREND MENADŽMENT PRISTUPA U ORGANIZACIJI
2. EVOLUCIJA SHVATANJA MESTA I ULOGE BREND MENADŽMENTA
3. MAKRO I MIKRO ORGANIZACIJA U FUNKCIJI USPEŠNOG BREND
MENADŽMENTA
4. SAVREMENI IZAZOVI ULOGE BREND MENADŽMENTA U ORGANIZACIJI
5. PERSPEKTIVE RAZVOJA MESTA I ULOGE BREND MENADŽMENTA
EKSTERNA IMPLEMENTACIJA BREND MENADŽMENTA
1. IZBOR IMENA I KREIRANJE VREDNOSTI BRENDA UPOTREBOM ČULA
2. STRATEGIJA PROIZVODA I KREIRANJE VREDNOSTI ZA POTROŠAČE
3. STRATEGIJA CENA I BRENDIRANJE
4. KANALI PRODAJE I BRENDIRANJE
5. KOMUNICIRANJE VREDNOSTI BRENDA
MERENJE VREDNOSTI BRENDA
1. POTREBA ZA IZRAČUNAVANJEM VREDNOSTI BRENDA
2. UTVRĐIVANJE VREDNOST BRENDA ISTRAŽIVANJEM STAVOVA
I PONAŠANJA POTROŠAČA NA TRŽIŠTU
3. UTVRĐIVANJE FINANSIJSKE VREDNOSTI BRENDA
SPECIFIČNI ASPEKTI BRENDIRANJA
3. ODNOS IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH BRENDOVA
4. BRENDIRANJE PODRUČJA
PREZENTACIJA PROJEKATA
Download

1131Master MM Brend menadzment BG 2014 Info.pdf 208 Kb