Visoka škola strukovnih studija za
informacione i komunikacione tehnologije
Beograd
Informacije o predmetu
• Sluša se u 2. trimestru specijalističkih studija.
NAPREDNO WEB PROGRAMIRANJE
Uvod - Opšte informacije o predmetu
• Predmet ima 6 kredita.
• Predavanja se realizuju u učionici a auditorne i laboratorijske vežbe u
računarskom kabinetu.
Dr Nenad Kojić
2012/2013.
Marko M. Spasojević, spec.
Način polaganja ispita
Predispitne obaveze
•
• Predmet se polaže kroz:
1. Predispitne obaveze – dva sajta i dva projekta (70 bodova) i
2. Pismeni deo ispita (30 bodova)
Predispitne obaveze podrazumevaju:
a) Izradu 2 projekta (po 20 bodova)
a) Projekat 1 - SMS Gateway (od šest nedelje)
b) Projekat 2 - Web servisi ili API (od osme nedelje)
b) Izradu 2 sajta (10+20 bodova)
a) Izrada i hostovanje dinamičkog sajta (PHP) (od druge nedelje)
–
–
–
–
–
Svaka od stavki za predispitne obaveze se mora položiti
Rok za izradu svih obaveza je sreda u poslednjoj nedelji trimestra
Nakon polaganja predispitnih obaveza, može se polagati pismeni deo ispita
Pismeni deo ispita se mora položiti
Konačna ocena je suma bodova na svim pojedinačnim delovima
- Ovaj sajt student može realizovati kroz proceduralni PHP ili objektni PHP, sa ili bez
pomoći CodeIgniter-a. Dozvoljeno je korišćenje tuđih CSS template-a, delova koda i
biblioteka. Cilj sajta je savladavanje bazičnih i objedinjenih znanja web programiranja
sa akcentom na dizajn sajta, sadržaj, efekat na posmatrača, funkcionalnost sajta, SEO i
sintaknu ispravnost.
b) Izrada i hostovanje dinamičkog sajta (Zend) (do desete nedelje)
- Ovaj sajt student mora da realizuje pomoću Zend frameowrk-a. Cilj je objedinjavanje
stečenih znanja u web aplikaciju koja je komercijalno orijentisana.
Uslovni za polaganje ispita
Uslov za polaganje pismenog dela ispita je:
•
1.
2.
•
•
Pismeni deo
• Pismeni deo ispita se polaže na računaru
Odrađene laboratorijske vežbe
Položena svaka od stavki iz predispitnih obaveza sa više od 50%
• Materija na ispitu je izrada MVC aplikacije u Zend framework-u sa
definisanim funkcionalnostima.
Da bi se pismeni deo položio, mora se uraditi sa više od 50%
(preko 15 bodova)
Konačna ocena dobija se sabiranjem
bodova na predispitnim obavezama i
pismenom delu ispita
0-50 bodova
51-60 bodova
61-70 bodova
71-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
• Pregledanje je, po pravilu, neposredno posle ispita uz prisustvo
studenta.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Nadoknade obaveza
Konačna ocena
Pismeni + Predispitne obaveze
• U slučaju da se ne odradi neki od obaveznih projekata ili sajt, to se može
predati u toku godine.
Konačna
ocena
100 bodova
Pismeni
30 bodova
Zadaci
• Kada student uspešno završi sve projekte i sajtove, može polagati ispit od
narednog ispitnog roka.
Praktični
70 bodova
Izrada
sajtova
10+20
bodova
• Sticanjem uslova za ispit, ispit se može polagati do narednog slušanja
predmeta u narednoj školskoj godini.
Projekti
2x20 bodova
0-50 bodova
51-60 bodova
61-70 bodova
71-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
• Studentu je ispit automatski prijavljen samo za aprilski rok, ukoliko su
stečeni uslovi za izlazak na teorijski deo ispita, dok se u svim drugim
rokovima ispit mora prijaviti.
webdizajn.ict.edu.rs
Aplikacija za bodove
• Na zvaničnom sajtu predmeta mogu se naći svi materijali koji će se
koristiti u toku nastave.
• Poseban deo sajta posvećen je ličnom podacima o bodovima studenata
i svim aktivnostima
• Preko tog sajta, pored praćenja bodova, prijavljuje se i URL adresa
hostovanog sajta
• U dogovoru na sastavnikom, svaki predlog koji može poboljšati
organizaciju predmeta, materiju, materijale i sl. biće rado prihvaćen.
• Javite se i uzmite aktivno učešće!
• U aplikaciji za prikaz bodova se nalaze kategorije Test I do Test
IV
• Bodovi sa predispitnih obaveza će se po hronološkom
redosledu upisivati kao:
•
•
•
•
Test I – Sajt 1 (bazični PHP sajt)
Test II – Projekat 1 (SMS Gateway)
Test III – Projekat 2 (Web servis)
Test IV – Sajt 2 (Aplikacija u Zend-u)
• Ispit – Bodovi sa teorijskog dela ipita
Kontakt
• Za sve potrebne konsultacije, studenti se mogu obratiti mail-om
nastavniku ili saradniku, ili doći lično na konsultacije.
• Nenad Kojić – [email protected]
• Marko M. Spasijević – [email protected]
Želimo Vam uspešan rad!
Dobrodošli na Napredno web programiranje
Download

Informacije o predmetu Način polaganja ispita